Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

انواع روش های قیمت گذاری Ok

pricing
لزوم انواع روش های قیمت گزا ری در تجارت ارلکترونیک

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

انواع روش های قیمت گذاری Ok

 1. 1. ‫قیمت‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫انواع‬ ‫گذاری‬... ‫الکترونیکی‬ ‫بازاریابی‬ ‫در‬ ‫فصل‬10 ‫وتدوین‬ ‫تهیه‬:‫زادشیر‬ ‫حسین‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫دانشجوی‬ ‫توانا‬ ‫دانای‬ ‫خدای‬ ‫نام‬ ‫به‬
 2. 2. ‫چه‬ ‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ‫در‬ ‫صحیح‬ ‫روش‬ ‫انتخاب‬ ‫دارد‬ ‫اهمیتی‬!!...‫؟؟‬ ‫با‬‫اعمال‬‫سیاست‬‫های‬‫دقیق‬‫در‬‫ارتباط‬‫با‬‫مباحث‬ ‫قیمت‬‫گذاری‬،‫شرکت‬‫ها‬‫وبنگاههای‬‫اقتصادی‬‫می‬ ‫توانند‬‫عالوه‬‫بر‬‫تاثیر‬‫گذاری‬‫بر‬‫رفتار‬‫بازارهای‬ ‫هدف‬‫در‬‫راستای‬‫تحقق‬‫اهداف‬‫بازاریابی‬‫ودر‬‫نتیجه‬ ‫کسب‬‫در‬‫آمد‬‫و‬‫سود‬‫بیشتر‬‫،برنامه‬‫ریزیی‬‫بهتری‬ ‫انجام‬‫دهند‬.
 3. 3. ‫بازاریابی‬ ‫ی‬ ‫چهارگانه‬ ‫ارکان‬: (4P) ‫توزیع‬ (Place) 4P ‫ارکان‬ ‫بازار‬ ‫یابی‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ (product) ‫قیمت‬ ‫گذاری‬ (Pricing) ‫تبلیغ‬ ‫و‬ ‫ترویج‬ (promotion)
 4. 4. •‫شرکت‬‫ها‬‫وصنایع‬‫گوناگون‬‫هزینه‬‫زیادی‬‫در‬ ‫بخش‬‫حسابداری‬‫صنعتی‬‫خود‬‫صرف‬‫می‬‫کنند‬‫تا‬ ‫براساس‬‫هزینه‬‫های‬‫تعیین‬‫شده‬،‫هزینه‬‫های‬ ،‫تولید‬‫هزینه‬‫های‬‫عملیاتی‬‫وهزینه‬‫های‬ ‫سربار‬‫خود‬‫را‬‫محاسبه‬‫ومطمئن‬‫شوند‬‫قیمت‬ ‫محصول‬‫یا‬‫خدمات‬‫آنها‬‫براساس‬‫قیمت‬‫واقعی‬ ‫وتمام‬‫شده‬‫آنهاست‬.. •‫د‬‫به‬ ‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ر‬ ‫انجام‬ ‫روش‬ ‫این‬‫شود‬ ‫نمی‬..
 5. 5. ‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫قیمت‬ ‫تعریف‬: (1‫قیمت‬‫گذاری‬‫به‬‫فرایند‬‫تعیین‬‫قیمت‬‫برای‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫یک‬ ‫شرکت‬‫وبنگاه‬‫اقتصادی‬‫اطالق‬‫می‬‫گردد‬. (2‫قیمت‬‫گذاری‬‫به‬‫آنچه‬‫که‬‫یک‬‫بنگاه‬‫اقتصادی‬‫در‬‫قبال‬‫ارائه‬‫ی‬ ‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫خود‬‫دریافت‬‫می‬‫کند‬‫گفته‬‫می‬‫شود‬. (3‫قیمت‬‫به‬‫میزان‬‫پولی‬‫که‬‫برای‬‫یک‬‫محصول‬‫یا‬‫خدمات‬‫خاص‬‫در‬ ‫نظرگرفته‬‫می‬‫شود،اطالق‬‫می‬‫شود‬ (4‫قیمت‬‫در‬‫مفهوم‬‫کلی‬‫آن‬‫عبارت‬‫است‬‫از‬‫ارزش‬‫مبادله‬‫ای‬‫هر‬‫محصول‬ ‫وخدمتی‬‫که‬‫در‬‫قالب‬‫واحد‬‫پول‬‫بیان‬‫می‬‫شود‬. (5‫قیمت‬‫،تنها‬‫یکی‬‫از‬‫ارکان‬‫اصلی‬‫آمیزه‬‫یا‬‫آمیخته‬‫ی‬‫بازاریابی‬ ‫است‬‫که‬‫شرکت‬‫یابنگاه‬‫اقتصادی‬‫برای‬‫رسیدن‬‫به‬‫اهداف‬‫خود‬‫از‬‫آن‬ ‫استفاده‬‫می‬‫کند‬.(‫قطعا‬‫قیمت‬‫گذاری‬‫تحت‬‫تاثیر‬‫سایر‬‫ارکان‬ ‫بازاریابی‬‫یعنی‬،‫کاال‬‫توزیع‬‫و‬‫تبلیغ‬‫قرار‬‫میگیرد‬)
 6. 6. ‫قیمت‬ ‫واژه‬ ‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫اسامی‬: (‫عام‬ ‫مفهوم‬) ‫عوارض‬ (toll) ‫نرخ‬ (rate) ‫اجاره‬ (RENT) ‫کمیسیون‬ ‫سود‬ (interest) ‫حق‬ ‫الزحمه‬ (Bribe) ‫مالیات‬ (tax)
 7. 7. ‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ‫در‬ ‫اولیه‬ ‫عوامل‬:(10-5) •‫تولید‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ •‫بازار‬ ‫قیمت‬ •‫رقیب‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫قیمت‬ •‫بازار‬ ‫وشرایط‬ ‫وضعیت‬ •‫محصول‬ ‫کیفیت‬
 8. 8. ‫مدل‬ ‫براساس‬ ‫خدمت‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫قیمت‬ ‫مواقع‬ ‫خیلی‬ ‫در‬ ‫مرسوم‬«‫سر‬ ‫سربه‬»‫هر‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫موثر‬ ‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ‫استراتژی‬ ‫در‬ ‫متعددی‬ ‫عوامل‬ ‫صورت‬ ‫است‬. ‫نکته‬:‫عامل‬ ‫سه‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫درآمدی‬ ‫فاکتور‬ ‫تنها‬ ‫قیمت‬ ‫دیگر‬4P‫عوامل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تبلیغ‬ ‫و‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫یعنی‬ ‫هستند‬ ‫زا‬ ‫هزینه‬ ‫دیگر‬.
 9. 9. -‫بازار‬ ‫کلی‬ ‫ماهیت‬ ‫وتقاضاها‬ -‫ها‬ ‫پیشنهادات،قیمت‬ ‫رقیب‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫وهزینه‬ -‫محیطی‬ ‫سایرعناصر‬ -‫بازاریابی‬ ‫اهداف‬ -‫آمیخته‬ ‫استراتژی‬ ‫بازاریابی‬ -‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫سازمانی‬ ‫مالحظات‬ 1- INTERNAL Factors2-EXTERNAL Factors ‫موثردرقیمت‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫عوامل‬ ‫گذاری‬(10-6)
 10. 10. ‫موثر‬ ‫داخلی‬ ‫عوامل‬ ‫در‬‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫نکات‬(internal) ‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬ ‫اهداف‬: •‫ی‬‫گذار‬‫قیمت‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫در‬‫آن‬‫ی‬‫واثرگذار‬‫ار‬‫ز‬‫با‬‫تعیین‬ •‫اهداف‬‫دیگر‬: •‫بقا‬ ‫اصل‬ •‫سود‬‫ی‬‫ساز‬‫حداکثر‬ •‫ار‬‫ز‬‫با‬‫سهم‬ ‫کسب‬‫در‬‫ی‬‫پیشتاز‬ •‫کیفیت‬‫در‬‫ی‬‫پیشتاز‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫مالحظات‬: •‫ند؟‬‫ر‬‫دا‬ ‫نقش‬‫قیمت‬ ‫تعیین‬‫در‬ ‫افرادی‬‫چه‬ •‫کوچک‬‫شرکت‬ ‫در‬:‫شد‬‫ر‬‫ا‬‫مدیر‬ ‫یا‬ ‫اجرایی‬‫مدیر‬ •‫گ‬‫ر‬‫بز‬‫شرکت‬:‫صنعتی‬ ‫ی‬‫حسابدار‬‫مدیر‬ ‫یا‬‫تولید‬‫خط‬‫مدیر‬ •‫مستقل‬ ‫واحد‬ ‫یک‬‫گ‬‫ر‬‫بز‬‫های‬‫شرکت‬ ‫از‬ ‫ی‬‫بسیار‬ ‫در‬”‫است‬‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫ی‬‫گذار‬‫قیمت‬“
 11. 11. ‫موثر‬ ‫جی‬‫ر‬‫خا‬‫عوامل‬ ‫در‬‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫نکات‬(External) ‫ها‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬‫انواع‬: •‫کامل‬ ‫قابتی‬‫ر‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬(pure competition) •‫ی‬‫انحصار‬‫قابتی‬‫ر‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬(monopolistic competition) •‫قطبی‬ ‫چند‬‫قابتی‬‫ر‬‫ار‬‫ز‬‫با‬(oligopolistic competition) •‫کامل‬ ‫ی‬‫انحصار‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬(pure monopoly) ‫کامل‬ ‫قابت‬‫ر‬‫ار‬‫ز‬‫با‬:‫یک‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫کننده‬‫مصرف‬ ‫و‬‫تولیدکننده‬ ‫یادی‬‫ز‬‫تعداد‬‫که‬‫است‬ ‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫با‬‫کاالی‬‫ند‬‫ز‬‫پردا‬‫می‬‫ستد‬ ‫و‬ ‫داد‬‫به‬ ‫خاص‬ ‫و‬ ‫همگن‬ ‫ی‬‫انحصار‬ ‫قابت‬‫ر‬‫ار‬‫ز‬‫با‬‫یا‬ ‫و‬‫کیفیت‬ ‫نظر‬‫از‬ ‫باشند‬‫مشابه‬ ‫هم‬ ‫با‬‫اینکه‬ ‫جای‬‫به‬‫بیشمار‬ ‫فروشندگان‬ ‫کاالی‬‫بندی‬‫بسته‬‫است‬‫متفاوت‬‫یکدیگر‬‫با‬.‫ا‬ ‫در‬‫ین‬‫هدف‬‫ار‬‫ز‬‫با‬‫و‬‫جلب‬ ‫است‬ ‫ی‬‫مشتر‬‫جذب‬ ‫قطبی‬ ‫چند‬‫ار‬‫ز‬‫با‬:[‫اند‬‫گرفته‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫ی‬‫مشتر‬ ‫یا‬‫کننده‬ ‫تقاضا‬‫ی‬‫کثیر‬‫تعداد‬‫مقابل‬ ‫در‬‫کننده‬ ‫عرضه‬‫چند‬‫یعنی‬ ،‫صنعتی‬‫جوامع‬‫اغلب‬ ‫در‬.
 12. 12. 3-‫قیمت‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫مالحظات‬ ‫گذاری‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫ل‬‫محصو‬ •‫قیب‬‫ر‬‫شرکت‬ ‫های‬‫قیمت‬ •‫داخلی‬ ‫عوامل‬ •‫جی‬‫ر‬‫خا‬ ‫عوامل‬ ‫مصرف‬‫ات‬‫ر‬‫انتظا‬ ‫قیمت‬ ‫از‬‫کننده‬ •‫قیمت‬ ‫سقف‬ •‫داشت‬‫نخواهد‬‫وجود‬ ‫خواستی‬‫ر‬‫د‬ ‫این‬‫از‬‫باالتر‬ •‫قیمت‬ ‫کف‬ •‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫سودی‬ ‫این‬‫از‬‫کمتر‬
 13. 13. ‫ی‬‫گذار‬ ‫قیمت‬‫اهداف‬(Pricing Objectives) 1‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫منافع‬ ‫افزایش‬ 2‫بازار‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫سهم‬ ‫کسب‬ 3‫وخدمات‬ ‫محصوالت‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬ ‫اهمیت‬ 4‫شرکت‬ ‫بازارواستمرارحیات‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫در‬ ‫سعی‬ 5(to help society) ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫کمک‬
 14. 14. ‫د؟‬‫ر‬‫دا‬ ‫اتی‬‫ر‬‫تاثی‬ ‫چه‬ ‫مناسب‬ ‫قیمت‬ ‫یک‬ ‫شرکت‬ ‫مالی‬ ‫اهداف‬ ‫تحقق‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫های‬ ‫واقعیت‬ ‫ودرک‬ ‫شناخت‬ ‫ح‬‫ر‬‫د‬ ‫وخدمات‬ ‫محصوالت‬‫جایگاه‬ ‫از‬‫پشتیبانی‬‫ه‬‫ز‬‫و‬ ‫آمیخته‬‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬
 15. 15. ‫موثر‬ ‫قیمت‬(efficient price) ‫ی‬‫مشتر‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬‫قیمتی‬ ،‫خدمت‬ ‫یا‬‫ل‬‫محصو‬ ‫یک‬ ‫موثر‬‫قیمت‬ ،‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬ ‫شناس‬‫ر‬‫کا‬‫یک‬ ‫نظر‬ ‫نقطه‬ ‫از‬‫ضایت‬‫ر‬‫با‬ ‫باشد‬ ‫آن‬‫پرداخت‬ ‫به‬ ‫،حاضر‬ ‫کامل‬. ‫پایه‬ ‫قیمت‬‫اقتصادی‬ ‫مباحث‬ ‫در‬(‫کف‬)‫حداکثر‬‫قیمت‬ ‫وهمچنین‬(‫سقف‬ ‫قیمت‬)‫قی‬ ‫هستندکه‬ ‫هایی‬‫ه‬‫ز‬‫با‬‫موثر‬‫مت‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ل‬‫کنتر‬ ‫ا‬‫ر‬.
 16. 16. ‫بندی‬ ‫جمع‬: •1- INTERNAL Factors •2-EXTERNAL Factors •‫قیمت‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫مالحظات‬ ‫گذاری‬ •‫شرکت‬‫مالی‬ ‫اهداف‬‫تحقق‬ •‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫های‬ ‫واقعیت‬ ‫ودرک‬‫شناخت‬ •‫در‬‫وخدمات‬ ‫محصوالت‬‫جایگاه‬ ‫از‬‫پشتیبانی‬‫حوزه‬ ‫اریابی‬‫ز‬‫با‬ ‫آمیخته‬ •Product •Promotion •Place •Pricing •‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫منافع‬ ‫افزایش‬ •‫بازار‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫سهم‬ ‫کسب‬ • ‫محصوالت‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬ ‫اهمیت‬ ‫وخدمات‬ • ‫در‬ ‫حضور‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ‫شرکت‬ ‫بازارواستمرارحیات‬ •(to help society) ‫به‬ ‫کمک‬ ‫جامعه‬ ‫اهداف‬ ‫قیمت‬ ‫گذاری‬ 4p ‫عوامل‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫موثر‬ ‫اصلی‬ ‫قیمت‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫تاثیرات‬ ‫قیمت‬ ‫یک‬ ‫مناسب‬
 17. 17. ‫توجهتان‬‫از‬ ‫سپاس‬ ‫با‬ By:H.Zadshir Email:h.zadshir@gmail.com April 2015

×