Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

راهنمای نصب اقلام تبلیغاتی

1,150 views

Published on

راهنمای مرچندایزینگ و نصب اقلام تبلیغاتی
محمد قاضی زاده

Published in: Marketing
  • Login to see the comments

راهنمای نصب اقلام تبلیغاتی

  1. 1. ‫کاربرد‬ ‫راهنمای‬ ‫و‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫اقالم‬ ‫چیدمان‬ ‫نقطه‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫چگونه‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫بدرستی‬ ‫فروش‬ Follow me on :
  2. 2. ‫تبلیغات‬‫نقطه‬‫فروش‬‫گونه‬ ‫ای‬‫از‬‫تبلیغات‬‫است‬‫که‬‫در‬ ‫فروشگاه‬‫و‬‫جهت‬‫ترویج‬ ‫فروش‬‫و‬‫جذب‬‫خریداران‬‫با‬ ‫استفاده‬‫از‬‫ابزارهایی‬‫همچون‬ ‫استندهای‬‫نمایش‬،‫محصوالت‬ ‫کاتالوگ‬،‫ها‬‫بنرها‬‫و‬...‫صورت‬ ‫می‬‫پذیرد‬. POS Advertising ‫فروش‬ ‫نقطه‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬ ‫چیست؟‬
  3. 3. ‫در‬ ‫تبلیغات‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫فروش‬ ‫نقطه‬ ‫هدف‬‫از‬‫این‬‫نوع‬‫تبلیغات‬‫ترغیب‬‫مشتریان‬ ‫به‬‫خرید‬،‫کمک‬‫به‬‫یادآوری‬‫تبلیغات‬‫رسانه‬ ‫ای‬‫انجام‬‫شده‬‫در‬‫مورد‬‫یک‬‫برند‬‫یا‬‫محصول‬ ‫جدید‬‫و‬‫یا‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫جهت‬‫رویدادهایی‬ ‫همچون‬‫حراجهای‬،‫فصلی‬‫تخفیفات‬‫وغیره‬ ‫به‬‫مشتریان‬‫است‬.
  4. 4. •‫موجودی‬ ‫عدم‬ ‫از‬ ‫پرهیز‬ •‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫دهی‬ ‫نمونه‬ •‫جایگزین‬ ‫فروش‬ •‫تبلیغاتی‬ ‫اقالم‬ ‫داشتن‬ ‫همراه‬ •‫اصولی‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫مذاکره‬ ‫مرچندایزینگ‬ ‫کلیدی‬ ‫اصول‬ Merchandising
  5. 5. ‫ابزارها‬ ‫این‬ ‫کلی‬ ‫بصورت‬ ‫توانند‬ ‫می‬ 1.‫خرید‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫تعداد‬ ‫توسط‬ ‫کاال‬ ‫یک‬ ‫مشتری‬ ‫یک‬ ‫شوند‬ 2.‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫آموزش‬ ‫کنند‬ ‫آگاه‬. 3.‫مشتری‬ ‫به‬ ‫امتحان‬ ‫فرصت‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫بدهند‬. 4.‫قفسه‬ ‫اطراف‬ ‫ترافیک‬ ‫محصول‬ ‫کنند‬ ‫ایجاد‬ 5.‫تغییر‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫از‬ ‫خریدار‬ ‫یک‬ ‫ذائقه‬ ‫برند‬ ‫به‬ ‫برند‬ ‫یک‬ ‫شوند‬ ‫دیگر‬. 6.‫و‬ ‫محصول‬ ‫را‬ ‫هایش‬ ‫ویژگی‬ ‫شکل‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫دهند‬ ‫نشان‬ ‫ممکن‬ ‫ابزارهای‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫فروش‬ ‫نقطه‬ ‫تبلیغاتی‬
  6. 6. 7.‫در‬‫هر‬‫نقطه‬‫از‬‫فروشگاه‬،‫در‬‫جوار‬،‫محصوالت‬‫روی‬ ‫ساک‬‫های‬،‫خرید‬‫نزدیک‬،‫صندوق‬‫آویزان‬‫از‬‫سقف‬‫و‬‫یا‬ ‫حتی‬‫در‬‫کف‬‫فروشگاه‬‫استفاده‬‫شوند‬. 8.‫فرصت‬‫تعامل‬‫هر‬‫چه‬‫نزدیک‬‫تر‬‫و‬‫تبادل‬‫اطالعات‬‫با‬ ‫مشتری‬‫را‬‫بوسیله‬‫تکنولوژی‬‫های‬‫جدید‬‫فراهم‬‫کنند‬ +9.‫ترغیب‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫بدون‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫خریدار‬ ‫شوند‬ ‫قبلی‬ ‫برنامه‬. 10.‫ترغیب‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫خریدار‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫محصوالت‬ ‫شوند‬ ‫برند‬ ‫یک‬ + 11.‫خرید‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫مکملی‬ ‫کاالهای‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تبلیغ‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫داده‬ 12.‫سرگرم‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫کردن‬ ‫حک‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫برند‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫مشتری‬ ‫ذهن‬ ‫شوند‬ ‫ابزارهای‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫فروش‬ ‫نقطه‬ ‫تبلیغاتی‬
  7. 7. •‫مکان‬:‫تشخیص‬‫نقطه‬‫داغ‬‫و‬‫پر‬‫رفت‬‫و‬‫آمد‬ •‫تاثیر‬:‫اندازه،رنگ‬‫و‬‫موقعیت‬=‫برجسته‬‫بودن‬ •‫قیمت‬:‫قیمت‬‫درست‬‫فروش‬‫که‬‫به‬‫وضوح‬ ‫قابل‬‫مشاهده‬‫باشد‬ •‫ارتقا‬:‫خوب‬‫نمایش‬‫دادن‬،‫محصول‬‫رابطه‬‫خوب‬ ‫با‬‫فروشنده‬+‫قابل‬‫مشاهده‬‫بودن‬‫کاال‬‫و‬‫به‬ ‫آسانی‬‫در‬‫دسترس‬‫بودن‬ •‫دسترسی‬:‫موجودی‬‫کافی‬‫برای‬‫فروش‬ ‫معمولی‬ •‫ثبات‬:‫مرچندایزینگ‬‫شما‬‫برای‬‫مدت‬‫طوالنی‬ ‫باقی‬‫خواهد‬‫ماند‬ ‫و‬ ‫مرچندایزینگ‬ ‫اصلی‬ ‫پارامترهای‬ ‫فروش‬ ‫نقطه‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬
  8. 8. ‫های‬ ‫دئودورانت‬ ‫گرام‬ ‫پالنو‬ ‫آلفابت‬
  9. 9. ‫دئودورانت‬ ‫گرام‬ ‫پالنو‬ ‫آلفابت‬ ‫های‬

×