SlideShare a Scribd company logo
OSIS 
ORGANISASI SISWA INTRA 
SEKOLAH 
Oleh : 
EDY PRASETYONO, S.Pd 
Disampaikan dalam Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) 
OSIS SMP Negeri 1 Gondangwetan 
14 NOVEMBER 2014
AA.. LLaannddaassaann HHuukkuumm OOSSIISS 
PPaannccaassiillaa ddaann UUUUDD 4455 
UUUU NNoo.. 22 TThh.. 11998899 tteennttaanngg SSiissddiikknnaass jjuunnccttoo UUUU NNoo.. 
2200//22000033 
PPPP NNoo.. 2288//11999900 tteennttaanngg PPeennddiiddiikkaann DDaassaarr 
PPPP NNoo.. 2299//11999900 tteennttaanngg PPeennddiiddiikkaann MMeenneennggaahh 
KKeeppmmeennddiikknnaass NNoo.. 00446611//UU//11998844 tteennttaanngg PPeemmbbiinnaaaann 
KKeessiisswwaaaann 
KKeepp DDiirrjjeenn DDiikkddaassmmeenn NNoo.. 220011//CC//KKeepp//11998866 tteennttaanngg 
PPeeddoommaann PPeemmbbiinnaaaann KKeessiisswwaaaann
BB.. PPeennggeerrttiiaann OOSSIISS 
 OOrrggaanniissaassii :: 
 SSeeccaarraa uummuumm :: KKeelloommppookk kkeerrjjaassaammaa 
aannttaarraa oorraanngg yyaanngg aakkaann mmeennccaappaaii 
ttuujjuuaann bbeerrssaammaa.. 
 OOSSIISS wwaaddaahh ssiisswwaa uunnttuukk mmeennccaappaaii 
ttuujjuuaann kkeeggiiaattaann,, ppeemmbbiinnaaaann ddaann 
ppeennggeemmbbaannggaann kkeessiisswwaaaann..
LLaannjjuuttaann BB………………………… 
 SSiisswwaa :: PPeesseerrttaa ddiiddiikk ppaaddaa jjeennjjaanngg ssaattuuaann ppeennddiiddiikkaann 
ddaassaarr ddaann mmeenneennggaahh 
 IInnttrraa :: OOrrggaanniissaassii iittuu tteerrbbaattaass hhaannyyaa aannttaarr ssiisswwaa ddii ddaallaamm 
sseekkoollaahh iittuu ddaann ttiiddaakk aaddaa hhuubbuunnggaann ddeennggaann oorrggaanniissaassii 
sseekkoollaahh llaaiinn 
 SSeekkoollaahh :: BBeennttuukk ssaattuuaann ppeennddiiddiikkaann ddaassaarr ddaann 
mmeenneennggaahh,, sseekkoollaahh bbeerrttuujjuuaann mmeemmbbeerriikkaann bbeekkaall 
kkeemmaammppuuaann kkeeppaaddaa ssiisswwaa uunnttuukk mmeennggeemmbbaannggkkaann 
kkeehhiidduuppaann sseebbaaggaaii pprriibbaaddii,, aannggggoottaa mmaassyyaarraakkaatt,, wwaarrggaa 
nneeggaarraa,, ddaann aannggggoottaa uummaatt mmaannuussiiaa 
 OOSSIISS aaddaallaahh ssaattuu sseehhiinnggggaa oorrggaanniissaassii yyaanngg ssaahh ddii 
sseekkoollaahh sseebbaaggaaii wwaaddaahh ssiisswwaa bbeerroorrggaanniissaassii
CC.. PPeerraannggkkaatt OOSSIISS 
1. Pembina OSIS 
Kepala sekolah sebagai ketua Pembina OSIS 
Beberapa Guru yang ditunjuk oleh Kepala 
Sekolah sebagai anggota (Pembina OSIS) 
• Tugas 
Bertanggungjawab atas seluruh pembinaan dan 
pengembangan OSIS di sekolah. 
Mengesahkan dan melantik Pengurus OSIS dengan Surat 
Keputusan 
Mengarahkan penyusunan AD/ART dan program kerja 
OSISmenghadiri rapat-rapat OSIS 
Mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugas OSIS
22.. PPeenngguurruuss OOSSIISS 
 SSyyaarraatt PPeenngguurruuss OOSSIISS 
 TTaaqqwwaa tteerrhhaaddaapp TTuuhhaann YYMMEE 
 MMeemmiilliikkii bbuuddii ppeekkeerrttii yyaanngg bbaaiikk ddaann ssooppaann 
ssaannttuunn tteerrhhaaddaapp oorraanngg ttuuaa,, gguurruu,, ddaann tteemmaann 
 MMeemmiilliikkii bbaakkaatt sseebbaaggaaii ppeemmiimmppiinn ssiisswwaa 
 DDaappaatt mmeennggaattuurr wwaakkttuu ddeennggaann sseebbaaiikk--bbaaiikknnyyaa 
sseehhiinnggggaa ppeellaajjaarraann ttiiddaakk tteerrggaanngggguu kkaarreennaa 
mmeennjjaaddii ppeenngguurruuss OOSSIISS 
 MMeemmiilliikkii kkeemmaauuaann,, kkeemmaammppuuaann,, ddaann 
ppeennggeettaahhuuaann yyaanngg mmeemmaaddaaii
Kewajiban Pengurus OSIS 
secara umum 
Menyusun dan melaksanakan program 
kerja sesuai dengan AD/ART OSIS 
 Selalu menjunjung tinggi nama baik, 
kehormatan dan martabat sekolah 
 Selalu berkonsultasi dengan pembina
DD.. RRiinncciiaann TTuuggaass PPeenngguurruuss sseeccaarraa 
KKhhuussuuss 
aa.. KKeettuuaa 
 MMeemmiimmppiinn oorrggaanniissaassii ddeennggaann bbaaiikk ddaann bbiijjaakkssaannaa 
 MMeennggkkoooorrddiinnaassiikkaann sseemmuuaa aappaarraatt kkeeppeenngguurruussaann 
 MMeenneettaappkkaann kkeebbiijjaakkssaannaaaann yyaanngg tteellaahh ddiippeerrssiiaappkkaann 
ddaann ddiirreennccaannaakkaann oolleehh aappaarraatt kkeeppeenngguurruussaann 
 MMeemmiimmppiinn rraappaatt 
 MMeenneettaappkkaann kkeebbiijjaakkssaannaaaann ddaann mmeennggaammbbiill 
kkeeppuuttuussaann bbeerrddaassaarrkkaann mmuussyyaawwaarraahh mmuuffaakkaatt 
 SSeeccaarraa bbeerrkkaallaa mmeennggeevvaalluuaassii kkeeggiiaattaann aappaarraatt 
kkeeppeenngguurruussaann
bb.. WWaakkiill KKeettuuaa 
 BBeerrssaammaa--ssaammaa kkeettuuaa mmeenneettaappkkaann kkeebbiijjaakkaann 
 MMeemmbbeerriikkaann ssaarraann kkeeppaaddaa kkeettuuaa ddaallaamm ppeennggaammbbiillaann 
kkeeppuuttuussaann 
 MMeennggggaattiikkaann kkeettuuaa jjiikkaa kkeettuuaa bbeerrhhaallaannggaann 
 MMeemmbbaannttuu kkeettuuaa ddaallaamm mmeellaakkssaannaakkaann ttuuggaassnnyyaa 
 BBeerrttaanngggguunnggjjaawwaabb kkeeppaaddaa kkeettuuaa 
 WWaakkiill kkeettuuaa II mmeennggkkoooorrddiinnaassii wwaakkiill sseekkrreettaarriiss II ddaann 
sseekkrreettaarriiss bbiiddaanngg II,, IIII,, IIIIII,, IIVV,, VV ddaann XXII wwaakkiill kkeettuuaa 
IIII ((bbiillaa aaddaa ddaallaamm ssttrruukkttuurr)) mmeennggkkoooorrddiinniirr wwaakkiill 
sseekkrreettaarriiss IIII,, ddaann sseekkrreettaarriiss bbiiddaanngg VVII,, VVIIII,, VVIIIIII,, IIXX 
ddaann XX
cc.. SSeekkrreettaarriiss 
 MMeemmbbeerrii ssaarraann//mmaassuukkaann kkeeppaaddaa kkeettuuaa ddaallaamm mmeennggaammbbiill 
kkeeppuuttuussaann 
 MMeennddaammppiinnggii kkeettuuaa ddaallaamm mmeemmiimmppiinn rraappaatt 
 MMeennyyiiaappkkaann,, mmeennddiissttrriibbuussiikkaann ddaann mmeennyyiimmppaann ssuurraatt sseerrttaa 
aarrssiipp yyaanngg bbeerrhhuubbuunnggaann ddeennggaann ppeellaakkssaannaaaann kkeeggiiaattaann 
 MMeennyyiiaappkkaann llaappoorraann,, ssuurraatt,, hhaassiill aarraapptt ddaann eevvaallaauuaassii kkeeggiiaattaann 
 BBeerrssaammaa kkeettuuaa mmeennaannddaattaannggaannii sseettiiaapp ssuurraatt 
 BBeerrttaanngggguunngg jjaawwaabb aattaass tteerrttiibb aaddmmiinniissttrraassii oorrggaanniissaassii 
 BBeerrttiinnddaakk sseebbaaggii nnoottuulliiss ddaallaamm rraappaatt,, aattaauu ddiisseerraahhkkaann kkeeppaaddaa 
wwaakkiill sseekkrreettaarriiss
dd.. WWaakkiill SSeekkrreettaarriiss 
 AAkkttiiff mmeemmbbaannttuu ppeellaakkssaannaaaann ttuuaaggaass sseekkrreettaarriiss 
 MMeennggggaannttiikkaann sseekkrreettaarriiss,, jjiikkaa sseekkrreettaarriiss 
bbeerrhhaallaannggaann 
 MMaassiinngg--mmaassiinngg wwaakkiill sseekkrreettaarriiss 
mmeennggkkoooorrddiinniirr sseekkrreettaarriiss bbiiddaanngg.. WWaakkiill 
SSeekkrreettaarriiss II mmeennggkkoooorrddiinnaassii SSeekkbbiidd II,, IIII,, IIIIII,, 
IIVV,, IIXX ddaann XX WWaakkiill SSeekkrreettaarriiss IIII ppaaddaa SSeekkbbiidd 
VV,, VVII,, VVIIII,, VVIIIIII ddaann XXII
d e. Bendahara daann WWaakkiill BBeennddaahhaarraa 
 BBeerrttaanngggguunnggjjaawwaabb ddaann mmeennggeettaahhuuii sseeggaallaa 
ppeemmaassuukkaann//ppeennggeelluuaarraann uuaanngg//bbiiaayyaa yyaanngg ddiippeerrlluukkaann 
 MMeemmbbuuaatt ttaannddaa bbuukkttii kkuuiittaannssii sseettiiaapp 
ppeemmaassuukkaann//ppeennggeelluuaarraann uuaanngg uunnttuukk 
ppeerrttaanngggguunnggjjaawwaabbaann 
 BBeerrttaanngggguunnggjjaawwaabb aattaass iinnvveennttaarriiss ddaann 
ppeerrbbeennddaahhaarraaaann 
 MMeennyyaammppaaiiaakkaann llaappoorraann kkeeuuaannggaann sseeccaarraa bbeerrkkaallaa
ff.. SSeekkrreettaarriiss BBiiddaanngg ((SSeekkbbiidd)) 
 BBeerrttaanngggguunnggjjaawwaabb aattaass sseelluurruuhh kkeeggiiaattaann 
yyaanngg mmeennjjaaddii ttaanngggguunnggjjaawwaabbnnyyaa 
 MMeellaakkssaannaakkaann kkeeggiiaattaann yyaanngg tteellaahh 
ddiipprrooggrraammkkaann 
 MMeennyyaammppaaiikkaann llaappoorraann 
ppeerrttaanngggguunnggjjaawwaabbaann kkeeggiiaattaann kkeeppaaddaa 
ppeenngguurruuss ppaaddaa aakkhhiirr kkeeggiiaattaann
Pokok-ppookkookk kkeeggiiaattaann SSeekkrreettaarriiss 
BBiiddaanngg 
11.. BBiiddaanngg kkeettaakkwwaaaann tteerrhhaaddaapp TTuuhhaannYYMMEE,, 
aall..:: 
 MMeellaakkssaannaakkaann kkeeggiiaattaann iibbaaddaahh ((SShhoollaatt 
JJaammaa’’aahh DDzzuuhhuurr,, SShhoollaatt DDhhuuhhaa,, PPeellaattiihhaann 
MMeemmaannddiikkaann ddaann mmeennyyoollaattii JJeennaazzaahh ddllll)) 
 MMeemmppeerriinnggaattii hhaarrii bbeessaarr aaggaammaa 
 MMeennggaaddaakkaann lloommbbaa bbeerrssiiffaatt kkeeaaggaammaaaann 
((lloommbbaa aaddzzaann,, lloommbbaa ttaarrttiill qquurr’’aann ddllll 
 PPeennaarriikkaann IInnffaaqq JJuumm’’aatt rruuttiinn ddllll
k 2. Bidang keehhiidduuppaann bbeerrbbaannggssaa ddaann 
bbeerrnneeggaarraa 
 MMeellaakkssaannaakkaann ppeellaattiihhaann ppeettuuggaass uuppaaccaarraa 
bbeennddeerraa ddii sseekkoollaahh 
 MMeellaakkssaannaakkaann bbaakkttii ssoossiiaall ((BBaakkssooss)) 
 MMeemmeelliihhaarraa kkeelleessttaarriiaann ddaann kkeeiinnddaahhaann 
lliinnggkkuunnggaann sseekkoollaahh 
 ddllll
3. Bidang PPeennddiiddiikkaann PPeennddaahhuulluuaann 
BBeellaa NNeeggaarraa,, aall.. :: 
 MMeellaakkssaannaakkaann ttaattaa tteerrttiibb sseekkoollaahh 
 MMeellaakkssaannaakkaann PPeellaattiihhaann LLBBBB 
 MMeellaakkssaannaakkaann wwiissaattaa ssiisswwaa,, mmeennddaakkii 
gguunnuunngg,, nnaappaakk ttiillaass ddssbb.. 
 ddllll
4. BBiiddaanngg KKeepprriibbaaddiiaann ddaann BBuuddii 
PPeekkeerrttii LLuuhhuurr,, aall.. :: 
 MMeellaakkssaannaakkaann ttaattaa kkrraammaa ssiisswwaa 
 MMeellaakkssaannaakkaann kkeeggiiaattaann aammaall uunnttuukk 
mmeerriinnggaannkkaann ppeennyyaannddaanngg ccaaccaatt,, oorraanngg 
jjoommppoo,, oorraanngg yyaanngg tteerrttiimmppaa mmuussiibbaahh 
bbeennccaannaa aallaamm 
 MMeellaakkssaannaakkaann PP44 ((sseekkaarraanngg PPeennddiiddiikkaann 
kkeewwaarrggaanneeggaarraaaann)) 
 ddllll
B 5. Bidang Beerroorrggaanniissaassii,, PPeennddiiddiikkaann 
PPoolliittiikk ddaann KKeeppeemmiimmppiinnaann,, aall.. :: 
 MMeemmaannttaappkkaann OOSSIISS ddaann mmeennggeemmbbaannggkkaann 
pprrooggrraamm OOSSIISS 
 MMeellaakkssaannaakkaann LLaattiihhaann KKeeppeemmiimmppiinnaann SSiisswwaa 
 MMeennyyeelleennggggaarraakkaann ffoorruumm ddiisskkuussii iillmmiiaahh 
 MMeellaakkssaannaakkaann ppeennaattaarraann//ppeellaattiihhaann 
PPeennddiiddiikkaann PPaannccaassiillaa ddaann KKeewwaarrggaanneeggaarraaaann 
((CCiinnttaa TTaannaahh AAiirr ,, BBaannggssaa ddaann NNeeggaarraa)) 
 ddllll
66.. BBiiddaanngg KKeettrraammppiillaann ddaann 
KKeewwiirraasswwaassttaaaann,, aall.. :: 
 MMeenniinnggkkaattkkaann uussaahhaa kkooppeerraassii sseekkoollaahh 
 MMeellaakkssaannaakkaann PPrraakktteekk KKeerrjjaa NNyyaattaa 
 MMeemmbbuuaatt kkaarryyaa kkeettrraammppiillaann ddeennggaann bbaahhaann 
bbeekkaass ((KKeerrttaass,, PPllaassttiikk,, ddaann BBaarraanngg LLiimmbbaahh 
llaaiinnnnyyaa)) 
 MMeellaakkssaannaakkaann kkeeggiiaattaann BBaazzaaaarr ((MMaakkaannaann,, 
CCeennddeerraammaattaa,, LLuukkiissaann ddllll))
7. Bidang KKeesseeggaarraann JJaassmmaannii ddaann 
DDaayyaa KKrreeaassii SSiisswwaa,, aall.. :: 
 MMeennyyeelleennggggaarraakkaann lloommbbaa OOllaahhrraaggaa 
 MMeennyyeelleennggggaarraakkaann sseennaamm ppaaggii 
 MMeellaakkssaannaakkaann ppeenncceeggaahhaann ppeennyyaallaahhgguunnaaaann nnaarrkkoottiikkaa 
 PPeelleessttaarriiaann lliinnggkk.. hhiidduupp yyaanngg ddiikkrreeaassiikkaann bbeerruuppaa :: 
ppeenngghhiijjaauunn,, ppeerrbbaaiikkaann sseellookkaann,, ddllll.. 
 GGeerraakkaann kkeebbeerrssiihhaann lliinnggkk.. YYaanngg ddiikkrreeaassiikkaann bbeerruuppaa :: 
mmeemmbbeerrssiihhkkaann ccoorraatt--ccoorreett ddii ddiinnddiinngg,, mmeejjaa kkuurrssii,, ddssbb.. 
 MMeenncciippttaakkaann bbaarraanngg--bbaarraanngg yyaanngg ttaakk bbeerrgguunnaa mmeennjjaaddii 
bbeerrgguunnaa ddaann bbeerrnniillaaii 
 DDllll..
8. BBiiddaanngg PPeerrsseeppssii,, AApprreessiiaassii ddaann 
KKrreeaassii SSeennii,, aall.. :: 
 MMeennyyeelleennggggaarraakkaann bbeerrbbaaggaaii mmaaccaamm ppeennttaass 
sseennii ((ppaaddaa UUllttaahh SSeekkoollaahh,, PPeerriinnggaattaann 
KKeemmeerrddeekkaaaann RRII ddllll)) 
 MMeennyyeelleennggggaarraakkaann lloommbbaa llaawwaakk,, ppaanngggguunngg 
rreemmaajjaa,, ddeekkllaammaassii//bbaaccaa ppuuiissii,, ddrraammaa ddllll 
 MMeennyyeelleennggggaarraakkaann ssaannggggaarr bbeerrbbaaggaaii mmaaccaamm 
sseennii,, ddaann 
 KKeeggiiaattaann llaaiinnnnyyaa
99.. PPeennddiiddiikkaannTTeekknnoollooggii 
IInnffoorrmmaassii ddaann KKoommuunniikkaassii 
 MMeellaakkssaannaakkaann ppeellaattiihhaann ppeemmbbuuaattaann ppoowweerr 
ppooiinntt uunnttuukk pprreesseennttaassii bbaaggii sseelluurruuhh 
ppeenngguurruuss OOSSIISS ((ttrriibbuullaann 11)) ,, MMPPKK ((ttrriibbuullaann 22)) 
,, ddaann sseelluurruuhh ssiisswwaa yyaanngg bbeerrmmiinnaatt ((ttrriibbuullaann 
33)) 
 MMeellaakkssaannaakkaann ppeellaattiihhaann ppeennggoollaahhaann ddaattaa 
mmeellaalluuii pprrooggrraamm eexxcceell 
 DDllll
1100.. PPeemmbbiiaassaaaann KKoommuunniikkaassii 
BBaahhaassaa IInnggggrriiss 
 MMeerreennccaannaakkaann ddaann mmeellaakkssaannaakkaann ppeellaattiihhaann 
bbeerrkkoommuunniikkaassii bbaahhaassaa iinnggggrriiss hhaarriiaann 
kkeeppaaddaa sseelluurruuhh ppeenngguurruuss OOSSIISS ((ttrriibbuullaann 11)) 
 MMeenneettaappkkaann ddaann mmeennggaawwaassii ppeellaakkssaannaaaann ssaattuu 
hhaarrii bbeerrbbaahhaassaa iinnggggrriiss kkhhuussuuss ppeenngguurruuss 
OOSSIISS 11 kkaallii ddaallaamm sseemmiinngggguu ((ttrriibbuullaann 22)) 
 MMeellaakkssaannaakkaann ppeellaattiihhaann bbeerrkkoommuunniikkaassii 
bbaahhaassaa IInnggggrriiss bbaaggii MMPPKK ((ttrriibbuullaann 33)) 
 DDllll
1111.. PPeelleessttaarriiaann LLiinnggkkuunnggaann 
HHiidduupp 
11.. MMeerreennccaannaakkaann ddaann mmeellaakkssaannaakkaann kkeeggiiaattaann 
hhiidduupp sseehhaatt & ppeelleessttaarriiaann lliinnggkkuunnggaann 
hhiidduupp:: 
aa.. JJuummaannttiikk bb.. UUKKSS 
cc.. KKaannttiinn sseehhaatt dd TTOOGGAA 
ee.. DDaauurr UUllaanngg ff.. KKoommppoossttiinngg 
gg.. PPeemmbbiibbiittaann ddaann PPeennaannaammaann hh.. BBiiooppoorrii 
22.. MMeennggkkoooorrddiinnaassii kkeeggiiaattaann hhaarrii AAiirr ddaann HHuuttaann ,,ddllll
SSEELLAAMMAATT BBEEKKEERRJJAA 
SSEEMMOOGGAA SSUUKKSSEESS

More Related Content

What's hot

Contoh surat permohonan latihan gabungan pramuka
Contoh surat permohonan latihan gabungan pramukaContoh surat permohonan latihan gabungan pramuka
Contoh surat permohonan latihan gabungan pramuka
SDN Cimanggu Warungkondang
 
Program kerja tahunan pramuka
Program kerja tahunan pramukaProgram kerja tahunan pramuka
Program kerja tahunan pramuka
Iman Nurman R
 
Keorganisasian osis
Keorganisasian osisKeorganisasian osis
Keorganisasian osisyanasudiana
 
Metode membina penggalang
Metode membina penggalangMetode membina penggalang
Metode membina penggalang
Nas Rulloh
 
Program kerja kesiswaan
Program kerja kesiswaanProgram kerja kesiswaan
Program kerja kesiswaan
Aminoto noto
 
Materi 60 Ice Breaking dan Game pembelajaran kreatif 2019
Materi 60 Ice Breaking dan Game pembelajaran kreatif 2019Materi 60 Ice Breaking dan Game pembelajaran kreatif 2019
Materi 60 Ice Breaking dan Game pembelajaran kreatif 2019
Namin AB Ibnu Solihin
 
Aksi Nyata Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar
Aksi Nyata Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka BelajarAksi Nyata Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar
Aksi Nyata Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar
RizalAlFatih1
 
Proposal kegiatan kemah pelantikan penggalang
Proposal kegiatan kemah pelantikan penggalangProposal kegiatan kemah pelantikan penggalang
Proposal kegiatan kemah pelantikan penggalang
Zainuddin Zain
 
KRITERIA PENILAIAN LOMBA KEBERSIHAN KELAS
KRITERIA PENILAIAN LOMBA KEBERSIHAN KELASKRITERIA PENILAIAN LOMBA KEBERSIHAN KELAS
KRITERIA PENILAIAN LOMBA KEBERSIHAN KELAS
REVINA SRI UTAMI,S.Pd
 
PPT - PENGENALAN P5.pptx
PPT - PENGENALAN P5.pptxPPT - PENGENALAN P5.pptx
PPT - PENGENALAN P5.pptx
HendrikDitya
 
Contoh buku catatan perkembangan siswa
Contoh buku catatan perkembangan siswaContoh buku catatan perkembangan siswa
Contoh buku catatan perkembangan siswa
lee adlia
 
Jadwal kunjungan perpustakaan
Jadwal kunjungan perpustakaanJadwal kunjungan perpustakaan
Jadwal kunjungan perpustakaan
EkaAnnisa2
 
Kumpulan piagam penghargaan guru
Kumpulan piagam penghargaan guruKumpulan piagam penghargaan guru
Kumpulan piagam penghargaan guru
micitaz cikalagen
 
Laporan hasil tindak lanjut analisis pelaksanaan program bk
Laporan hasil tindak lanjut analisis pelaksanaan program bkLaporan hasil tindak lanjut analisis pelaksanaan program bk
Laporan hasil tindak lanjut analisis pelaksanaan program bk
Nur Arifaizal Basri
 
PPT SEJARAH PRAMUKA.pptx
PPT SEJARAH PRAMUKA.pptxPPT SEJARAH PRAMUKA.pptx
PPT SEJARAH PRAMUKA.pptx
Nana655724
 
Materi kepramukaan
Materi kepramukaanMateri kepramukaan
Susunan acara upacara bendera
Susunan acara upacara benderaSusunan acara upacara bendera
Susunan acara upacara bendera
ilham faqih
 
Contoh program remidial dan program pengayaan
Contoh program remidial dan program pengayaanContoh program remidial dan program pengayaan
Contoh program remidial dan program pengayaan
Hamzah Chalik
 

What's hot (20)

Contoh surat permohonan latihan gabungan pramuka
Contoh surat permohonan latihan gabungan pramukaContoh surat permohonan latihan gabungan pramuka
Contoh surat permohonan latihan gabungan pramuka
 
Program kerja tahunan pramuka
Program kerja tahunan pramukaProgram kerja tahunan pramuka
Program kerja tahunan pramuka
 
Keorganisasian osis
Keorganisasian osisKeorganisasian osis
Keorganisasian osis
 
Metode membina penggalang
Metode membina penggalangMetode membina penggalang
Metode membina penggalang
 
Program kerja kesiswaan
Program kerja kesiswaanProgram kerja kesiswaan
Program kerja kesiswaan
 
Materi 60 Ice Breaking dan Game pembelajaran kreatif 2019
Materi 60 Ice Breaking dan Game pembelajaran kreatif 2019Materi 60 Ice Breaking dan Game pembelajaran kreatif 2019
Materi 60 Ice Breaking dan Game pembelajaran kreatif 2019
 
Aksi Nyata Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar
Aksi Nyata Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka BelajarAksi Nyata Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar
Aksi Nyata Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar
 
Proposal kegiatan kemah pelantikan penggalang
Proposal kegiatan kemah pelantikan penggalangProposal kegiatan kemah pelantikan penggalang
Proposal kegiatan kemah pelantikan penggalang
 
KRITERIA PENILAIAN LOMBA KEBERSIHAN KELAS
KRITERIA PENILAIAN LOMBA KEBERSIHAN KELASKRITERIA PENILAIAN LOMBA KEBERSIHAN KELAS
KRITERIA PENILAIAN LOMBA KEBERSIHAN KELAS
 
PPT - PENGENALAN P5.pptx
PPT - PENGENALAN P5.pptxPPT - PENGENALAN P5.pptx
PPT - PENGENALAN P5.pptx
 
Contoh buku catatan perkembangan siswa
Contoh buku catatan perkembangan siswaContoh buku catatan perkembangan siswa
Contoh buku catatan perkembangan siswa
 
Jadwal kunjungan perpustakaan
Jadwal kunjungan perpustakaanJadwal kunjungan perpustakaan
Jadwal kunjungan perpustakaan
 
Kumpulan piagam penghargaan guru
Kumpulan piagam penghargaan guruKumpulan piagam penghargaan guru
Kumpulan piagam penghargaan guru
 
Laporan hasil tindak lanjut analisis pelaksanaan program bk
Laporan hasil tindak lanjut analisis pelaksanaan program bkLaporan hasil tindak lanjut analisis pelaksanaan program bk
Laporan hasil tindak lanjut analisis pelaksanaan program bk
 
PPT SEJARAH PRAMUKA.pptx
PPT SEJARAH PRAMUKA.pptxPPT SEJARAH PRAMUKA.pptx
PPT SEJARAH PRAMUKA.pptx
 
Susunan upacara bendera
Susunan upacara benderaSusunan upacara bendera
Susunan upacara bendera
 
Materi kepramukaan
Materi kepramukaanMateri kepramukaan
Materi kepramukaan
 
Susunan acara upacara bendera
Susunan acara upacara benderaSusunan acara upacara bendera
Susunan acara upacara bendera
 
Instrumen supervisi guru
Instrumen supervisi guruInstrumen supervisi guru
Instrumen supervisi guru
 
Contoh program remidial dan program pengayaan
Contoh program remidial dan program pengayaanContoh program remidial dan program pengayaan
Contoh program remidial dan program pengayaan
 

Viewers also liked

Pelatihan Kepemimpinan Lengkap
Pelatihan Kepemimpinan LengkapPelatihan Kepemimpinan Lengkap
Pelatihan Kepemimpinan Lengkap
Shobrie Hardhi, SE, CFA, CLA, CPHR, CPTr.
 
Keorganisasian1
Keorganisasian1Keorganisasian1
Keorganisasian1
SMPN 1 Cikidang
 
Kepemimpinan
KepemimpinanKepemimpinan
Kepemimpinan
Riswan Ristiawandi
 
LDK OSIS 2013 "Organisasi dan Ke OSIS an
LDK OSIS 2013 "Organisasi dan Ke OSIS anLDK OSIS 2013 "Organisasi dan Ke OSIS an
LDK OSIS 2013 "Organisasi dan Ke OSIS an
Rosim Nyerupa
 
PENGENALAN KEPIMPINAN
PENGENALAN KEPIMPINANPENGENALAN KEPIMPINAN
PENGENALAN KEPIMPINAN
Nadzirah Hanis
 
Materi ldk
Materi ldkMateri ldk
Materi ldk
Robby Bin Maman
 
Administrasi surat
Administrasi suratAdministrasi surat
Administrasi surat
SBH Cicalengka
 
Proposal ldks-2009-jadi
Proposal ldks-2009-jadiProposal ldks-2009-jadi
Proposal ldks-2009-jadi
Iday Ida
 
Kesekretariatan Organisasi
Kesekretariatan OrganisasiKesekretariatan Organisasi
Kesekretariatan Organisasi
narto citra
 
Konsep baru osis final
Konsep baru osis finalKonsep baru osis final
Konsep baru osis final
Achmad Faris
 
Ppt ips indonesia
Ppt ips indonesiaPpt ips indonesia
Ppt ips indonesia
Rifki Halim Al Arsy
 
Sistem perekonomian indonesia ( 4 )
Sistem perekonomian indonesia ( 4 )Sistem perekonomian indonesia ( 4 )
Sistem perekonomian indonesia ( 4 )
erlina risnandari
 
Ips Bentuk-Bentuk Keragaman Sosial dan Budaya Indonesia kelas 7 kurikulum 2013
Ips Bentuk-Bentuk Keragaman Sosial dan Budaya Indonesia kelas 7 kurikulum 2013 Ips Bentuk-Bentuk Keragaman Sosial dan Budaya Indonesia kelas 7 kurikulum 2013
Ips Bentuk-Bentuk Keragaman Sosial dan Budaya Indonesia kelas 7 kurikulum 2013
Ovadhea Ariesta
 
LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN
LATIHAN DASAR KEPEMIMPINANLATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN
keragaman sosial dan budaya indonesia
keragaman sosial dan budaya indonesiakeragaman sosial dan budaya indonesia
keragaman sosial dan budaya indonesiazanandasimda
 
Leadership
LeadershipLeadership
Leadership
Lanang
 
Administrasi & kesekretariatan
Administrasi & kesekretariatanAdministrasi & kesekretariatan
Administrasi & kesekretariatan
Nurdin Al-Azies
 
Materi ldk osis .administrasi dan kesekretariatan
Materi ldk osis .administrasi dan kesekretariatanMateri ldk osis .administrasi dan kesekretariatan
Materi ldk osis .administrasi dan kesekretariatan
Rosim Nyerupa
 
Sejarah Gerakan Pramuka
Sejarah Gerakan PramukaSejarah Gerakan Pramuka
Sejarah Gerakan Pramuka
Lanang
 
kepemimpinan dalam islam
kepemimpinan dalam islamkepemimpinan dalam islam
kepemimpinan dalam islam
Irge Bebeye
 

Viewers also liked (20)

Pelatihan Kepemimpinan Lengkap
Pelatihan Kepemimpinan LengkapPelatihan Kepemimpinan Lengkap
Pelatihan Kepemimpinan Lengkap
 
Keorganisasian1
Keorganisasian1Keorganisasian1
Keorganisasian1
 
Kepemimpinan
KepemimpinanKepemimpinan
Kepemimpinan
 
LDK OSIS 2013 "Organisasi dan Ke OSIS an
LDK OSIS 2013 "Organisasi dan Ke OSIS anLDK OSIS 2013 "Organisasi dan Ke OSIS an
LDK OSIS 2013 "Organisasi dan Ke OSIS an
 
PENGENALAN KEPIMPINAN
PENGENALAN KEPIMPINANPENGENALAN KEPIMPINAN
PENGENALAN KEPIMPINAN
 
Materi ldk
Materi ldkMateri ldk
Materi ldk
 
Administrasi surat
Administrasi suratAdministrasi surat
Administrasi surat
 
Proposal ldks-2009-jadi
Proposal ldks-2009-jadiProposal ldks-2009-jadi
Proposal ldks-2009-jadi
 
Kesekretariatan Organisasi
Kesekretariatan OrganisasiKesekretariatan Organisasi
Kesekretariatan Organisasi
 
Konsep baru osis final
Konsep baru osis finalKonsep baru osis final
Konsep baru osis final
 
Ppt ips indonesia
Ppt ips indonesiaPpt ips indonesia
Ppt ips indonesia
 
Sistem perekonomian indonesia ( 4 )
Sistem perekonomian indonesia ( 4 )Sistem perekonomian indonesia ( 4 )
Sistem perekonomian indonesia ( 4 )
 
Ips Bentuk-Bentuk Keragaman Sosial dan Budaya Indonesia kelas 7 kurikulum 2013
Ips Bentuk-Bentuk Keragaman Sosial dan Budaya Indonesia kelas 7 kurikulum 2013 Ips Bentuk-Bentuk Keragaman Sosial dan Budaya Indonesia kelas 7 kurikulum 2013
Ips Bentuk-Bentuk Keragaman Sosial dan Budaya Indonesia kelas 7 kurikulum 2013
 
LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN
LATIHAN DASAR KEPEMIMPINANLATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN
LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN
 
keragaman sosial dan budaya indonesia
keragaman sosial dan budaya indonesiakeragaman sosial dan budaya indonesia
keragaman sosial dan budaya indonesia
 
Leadership
LeadershipLeadership
Leadership
 
Administrasi & kesekretariatan
Administrasi & kesekretariatanAdministrasi & kesekretariatan
Administrasi & kesekretariatan
 
Materi ldk osis .administrasi dan kesekretariatan
Materi ldk osis .administrasi dan kesekretariatanMateri ldk osis .administrasi dan kesekretariatan
Materi ldk osis .administrasi dan kesekretariatan
 
Sejarah Gerakan Pramuka
Sejarah Gerakan PramukaSejarah Gerakan Pramuka
Sejarah Gerakan Pramuka
 
kepemimpinan dalam islam
kepemimpinan dalam islamkepemimpinan dalam islam
kepemimpinan dalam islam
 

Similar to PPT LDKS OSIS

Sejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasa
Sejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasaSejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasa
Sejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasa
yusufhidayat1995
 
Sejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasa
Sejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasaSejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasa
Sejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasayusufhidayat1995
 
Tema 2. 2ºeso. El imperio Bizantino y Carlomagno. 2014/2015
Tema 2. 2ºeso. El imperio Bizantino y Carlomagno. 2014/2015Tema 2. 2ºeso. El imperio Bizantino y Carlomagno. 2014/2015
Tema 2. 2ºeso. El imperio Bizantino y Carlomagno. 2014/2015
Chema R.
 
Bukti+audit+dan+dokumentasi+audit
Bukti+audit+dan+dokumentasi+auditBukti+audit+dan+dokumentasi+audit
Bukti+audit+dan+dokumentasi+audit
Kajitoha Kajitoha
 
Bastionado de servidores
Bastionado de servidoresBastionado de servidores
Bastionado de servidores
jose perez
 
Desarrollo embriologico de sistema musculo esquelético, patron de miembros
Desarrollo embriologico de sistema musculo esquelético, patron de miembrosDesarrollo embriologico de sistema musculo esquelético, patron de miembros
Desarrollo embriologico de sistema musculo esquelético, patron de miembros
Daniel Vázquez
 
Materi pkn 1
Materi pkn 1Materi pkn 1
Materi pkn 1Setya Eka
 
Conceptos y generalidades salud pública
Conceptos y generalidades salud públicaConceptos y generalidades salud pública
Conceptos y generalidades salud pública
Diomedes Palomino Romero
 
Deportes
 Deportes Deportes
Deportes
francisfranco31
 
Kuliah 1 psikologi industri USU
Kuliah 1 psikologi industri USUKuliah 1 psikologi industri USU
Kuliah 1 psikologi industri USU
Zuzu Aja
 
Babipancasila
BabipancasilaBabipancasila
Babipancasila
Awis Mirad
 
Konsep sehat sakit keperawatan transkultural
Konsep sehat sakit keperawatan transkulturalKonsep sehat sakit keperawatan transkultural
Konsep sehat sakit keperawatan transkultural
sapakademik
 
Bab i-bentuk-negara-1
Bab i-bentuk-negara-1Bab i-bentuk-negara-1
Bab i-bentuk-negara-1Awis Mirad
 
Cyber Security Innovation IMHO v4
Cyber Security Innovation IMHO v4Cyber Security Innovation IMHO v4
Cyber Security Innovation IMHO v4
W Fred Seigneur
 
Cyber Security Innovation IMHO v4
Cyber Security Innovation IMHO v4Cyber Security Innovation IMHO v4
Cyber Security Innovation IMHO v4
W Fred Seigneur
 
miracles behind reading (Mengapa Harus Membaca?)
miracles behind reading (Mengapa Harus Membaca?)miracles behind reading (Mengapa Harus Membaca?)
miracles behind reading (Mengapa Harus Membaca?)Nur Arfah Mega
 
1presentacionleyjurisdiccionvoluntarialic juliocesarmerinoescobar-12031309585...
1presentacionleyjurisdiccionvoluntarialic juliocesarmerinoescobar-12031309585...1presentacionleyjurisdiccionvoluntarialic juliocesarmerinoescobar-12031309585...
1presentacionleyjurisdiccionvoluntarialic juliocesarmerinoescobar-12031309585...Will Rodriguez
 
Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5
Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5
Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5
Izzatie Mohamad
 
Plantilla presentacion ppa con tic final jorge e delgado )
Plantilla presentacion ppa con tic final jorge e delgado  )Plantilla presentacion ppa con tic final jorge e delgado  )
Plantilla presentacion ppa con tic final jorge e delgado )
diplomm
 

Similar to PPT LDKS OSIS (20)

Sejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasa
Sejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasaSejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasa
Sejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasa
 
Sejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasa
Sejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasaSejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasa
Sejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasa
 
Tema 2. 2ºeso. El imperio Bizantino y Carlomagno. 2014/2015
Tema 2. 2ºeso. El imperio Bizantino y Carlomagno. 2014/2015Tema 2. 2ºeso. El imperio Bizantino y Carlomagno. 2014/2015
Tema 2. 2ºeso. El imperio Bizantino y Carlomagno. 2014/2015
 
Bukti+audit+dan+dokumentasi+audit
Bukti+audit+dan+dokumentasi+auditBukti+audit+dan+dokumentasi+audit
Bukti+audit+dan+dokumentasi+audit
 
Bastionado de servidores
Bastionado de servidoresBastionado de servidores
Bastionado de servidores
 
What's beauty exactly
What's beauty exactlyWhat's beauty exactly
What's beauty exactly
 
Desarrollo embriologico de sistema musculo esquelético, patron de miembros
Desarrollo embriologico de sistema musculo esquelético, patron de miembrosDesarrollo embriologico de sistema musculo esquelético, patron de miembros
Desarrollo embriologico de sistema musculo esquelético, patron de miembros
 
Materi pkn 1
Materi pkn 1Materi pkn 1
Materi pkn 1
 
Conceptos y generalidades salud pública
Conceptos y generalidades salud públicaConceptos y generalidades salud pública
Conceptos y generalidades salud pública
 
Deportes
 Deportes Deportes
Deportes
 
Kuliah 1 psikologi industri USU
Kuliah 1 psikologi industri USUKuliah 1 psikologi industri USU
Kuliah 1 psikologi industri USU
 
Babipancasila
BabipancasilaBabipancasila
Babipancasila
 
Konsep sehat sakit keperawatan transkultural
Konsep sehat sakit keperawatan transkulturalKonsep sehat sakit keperawatan transkultural
Konsep sehat sakit keperawatan transkultural
 
Bab i-bentuk-negara-1
Bab i-bentuk-negara-1Bab i-bentuk-negara-1
Bab i-bentuk-negara-1
 
Cyber Security Innovation IMHO v4
Cyber Security Innovation IMHO v4Cyber Security Innovation IMHO v4
Cyber Security Innovation IMHO v4
 
Cyber Security Innovation IMHO v4
Cyber Security Innovation IMHO v4Cyber Security Innovation IMHO v4
Cyber Security Innovation IMHO v4
 
miracles behind reading (Mengapa Harus Membaca?)
miracles behind reading (Mengapa Harus Membaca?)miracles behind reading (Mengapa Harus Membaca?)
miracles behind reading (Mengapa Harus Membaca?)
 
1presentacionleyjurisdiccionvoluntarialic juliocesarmerinoescobar-12031309585...
1presentacionleyjurisdiccionvoluntarialic juliocesarmerinoescobar-12031309585...1presentacionleyjurisdiccionvoluntarialic juliocesarmerinoescobar-12031309585...
1presentacionleyjurisdiccionvoluntarialic juliocesarmerinoescobar-12031309585...
 
Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5
Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5
Folio Novel Kembara Amira Bahasa Melayu Tingkatan 5
 
Plantilla presentacion ppa con tic final jorge e delgado )
Plantilla presentacion ppa con tic final jorge e delgado  )Plantilla presentacion ppa con tic final jorge e delgado  )
Plantilla presentacion ppa con tic final jorge e delgado )
 

PPT LDKS OSIS

 • 1. OSIS ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH Oleh : EDY PRASETYONO, S.Pd Disampaikan dalam Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) OSIS SMP Negeri 1 Gondangwetan 14 NOVEMBER 2014
 • 2. AA.. LLaannddaassaann HHuukkuumm OOSSIISS PPaannccaassiillaa ddaann UUUUDD 4455 UUUU NNoo.. 22 TThh.. 11998899 tteennttaanngg SSiissddiikknnaass jjuunnccttoo UUUU NNoo.. 2200//22000033 PPPP NNoo.. 2288//11999900 tteennttaanngg PPeennddiiddiikkaann DDaassaarr PPPP NNoo.. 2299//11999900 tteennttaanngg PPeennddiiddiikkaann MMeenneennggaahh KKeeppmmeennddiikknnaass NNoo.. 00446611//UU//11998844 tteennttaanngg PPeemmbbiinnaaaann KKeessiisswwaaaann KKeepp DDiirrjjeenn DDiikkddaassmmeenn NNoo.. 220011//CC//KKeepp//11998866 tteennttaanngg PPeeddoommaann PPeemmbbiinnaaaann KKeessiisswwaaaann
 • 3. BB.. PPeennggeerrttiiaann OOSSIISS  OOrrggaanniissaassii ::  SSeeccaarraa uummuumm :: KKeelloommppookk kkeerrjjaassaammaa aannttaarraa oorraanngg yyaanngg aakkaann mmeennccaappaaii ttuujjuuaann bbeerrssaammaa..  OOSSIISS wwaaddaahh ssiisswwaa uunnttuukk mmeennccaappaaii ttuujjuuaann kkeeggiiaattaann,, ppeemmbbiinnaaaann ddaann ppeennggeemmbbaannggaann kkeessiisswwaaaann..
 • 4. LLaannjjuuttaann BB…………………………  SSiisswwaa :: PPeesseerrttaa ddiiddiikk ppaaddaa jjeennjjaanngg ssaattuuaann ppeennddiiddiikkaann ddaassaarr ddaann mmeenneennggaahh  IInnttrraa :: OOrrggaanniissaassii iittuu tteerrbbaattaass hhaannyyaa aannttaarr ssiisswwaa ddii ddaallaamm sseekkoollaahh iittuu ddaann ttiiddaakk aaddaa hhuubbuunnggaann ddeennggaann oorrggaanniissaassii sseekkoollaahh llaaiinn  SSeekkoollaahh :: BBeennttuukk ssaattuuaann ppeennddiiddiikkaann ddaassaarr ddaann mmeenneennggaahh,, sseekkoollaahh bbeerrttuujjuuaann mmeemmbbeerriikkaann bbeekkaall kkeemmaammppuuaann kkeeppaaddaa ssiisswwaa uunnttuukk mmeennggeemmbbaannggkkaann kkeehhiidduuppaann sseebbaaggaaii pprriibbaaddii,, aannggggoottaa mmaassyyaarraakkaatt,, wwaarrggaa nneeggaarraa,, ddaann aannggggoottaa uummaatt mmaannuussiiaa  OOSSIISS aaddaallaahh ssaattuu sseehhiinnggggaa oorrggaanniissaassii yyaanngg ssaahh ddii sseekkoollaahh sseebbaaggaaii wwaaddaahh ssiisswwaa bbeerroorrggaanniissaassii
 • 5. CC.. PPeerraannggkkaatt OOSSIISS 1. Pembina OSIS Kepala sekolah sebagai ketua Pembina OSIS Beberapa Guru yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah sebagai anggota (Pembina OSIS) • Tugas Bertanggungjawab atas seluruh pembinaan dan pengembangan OSIS di sekolah. Mengesahkan dan melantik Pengurus OSIS dengan Surat Keputusan Mengarahkan penyusunan AD/ART dan program kerja OSISmenghadiri rapat-rapat OSIS Mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugas OSIS
 • 6. 22.. PPeenngguurruuss OOSSIISS  SSyyaarraatt PPeenngguurruuss OOSSIISS  TTaaqqwwaa tteerrhhaaddaapp TTuuhhaann YYMMEE  MMeemmiilliikkii bbuuddii ppeekkeerrttii yyaanngg bbaaiikk ddaann ssooppaann ssaannttuunn tteerrhhaaddaapp oorraanngg ttuuaa,, gguurruu,, ddaann tteemmaann  MMeemmiilliikkii bbaakkaatt sseebbaaggaaii ppeemmiimmppiinn ssiisswwaa  DDaappaatt mmeennggaattuurr wwaakkttuu ddeennggaann sseebbaaiikk--bbaaiikknnyyaa sseehhiinnggggaa ppeellaajjaarraann ttiiddaakk tteerrggaanngggguu kkaarreennaa mmeennjjaaddii ppeenngguurruuss OOSSIISS  MMeemmiilliikkii kkeemmaauuaann,, kkeemmaammppuuaann,, ddaann ppeennggeettaahhuuaann yyaanngg mmeemmaaddaaii
 • 7. Kewajiban Pengurus OSIS secara umum Menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan AD/ART OSIS  Selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan dan martabat sekolah  Selalu berkonsultasi dengan pembina
 • 8. DD.. RRiinncciiaann TTuuggaass PPeenngguurruuss sseeccaarraa KKhhuussuuss aa.. KKeettuuaa  MMeemmiimmppiinn oorrggaanniissaassii ddeennggaann bbaaiikk ddaann bbiijjaakkssaannaa  MMeennggkkoooorrddiinnaassiikkaann sseemmuuaa aappaarraatt kkeeppeenngguurruussaann  MMeenneettaappkkaann kkeebbiijjaakkssaannaaaann yyaanngg tteellaahh ddiippeerrssiiaappkkaann ddaann ddiirreennccaannaakkaann oolleehh aappaarraatt kkeeppeenngguurruussaann  MMeemmiimmppiinn rraappaatt  MMeenneettaappkkaann kkeebbiijjaakkssaannaaaann ddaann mmeennggaammbbiill kkeeppuuttuussaann bbeerrddaassaarrkkaann mmuussyyaawwaarraahh mmuuffaakkaatt  SSeeccaarraa bbeerrkkaallaa mmeennggeevvaalluuaassii kkeeggiiaattaann aappaarraatt kkeeppeenngguurruussaann
 • 9. bb.. WWaakkiill KKeettuuaa  BBeerrssaammaa--ssaammaa kkeettuuaa mmeenneettaappkkaann kkeebbiijjaakkaann  MMeemmbbeerriikkaann ssaarraann kkeeppaaddaa kkeettuuaa ddaallaamm ppeennggaammbbiillaann kkeeppuuttuussaann  MMeennggggaattiikkaann kkeettuuaa jjiikkaa kkeettuuaa bbeerrhhaallaannggaann  MMeemmbbaannttuu kkeettuuaa ddaallaamm mmeellaakkssaannaakkaann ttuuggaassnnyyaa  BBeerrttaanngggguunnggjjaawwaabb kkeeppaaddaa kkeettuuaa  WWaakkiill kkeettuuaa II mmeennggkkoooorrddiinnaassii wwaakkiill sseekkrreettaarriiss II ddaann sseekkrreettaarriiss bbiiddaanngg II,, IIII,, IIIIII,, IIVV,, VV ddaann XXII wwaakkiill kkeettuuaa IIII ((bbiillaa aaddaa ddaallaamm ssttrruukkttuurr)) mmeennggkkoooorrddiinniirr wwaakkiill sseekkrreettaarriiss IIII,, ddaann sseekkrreettaarriiss bbiiddaanngg VVII,, VVIIII,, VVIIIIII,, IIXX ddaann XX
 • 10. cc.. SSeekkrreettaarriiss  MMeemmbbeerrii ssaarraann//mmaassuukkaann kkeeppaaddaa kkeettuuaa ddaallaamm mmeennggaammbbiill kkeeppuuttuussaann  MMeennddaammppiinnggii kkeettuuaa ddaallaamm mmeemmiimmppiinn rraappaatt  MMeennyyiiaappkkaann,, mmeennddiissttrriibbuussiikkaann ddaann mmeennyyiimmppaann ssuurraatt sseerrttaa aarrssiipp yyaanngg bbeerrhhuubbuunnggaann ddeennggaann ppeellaakkssaannaaaann kkeeggiiaattaann  MMeennyyiiaappkkaann llaappoorraann,, ssuurraatt,, hhaassiill aarraapptt ddaann eevvaallaauuaassii kkeeggiiaattaann  BBeerrssaammaa kkeettuuaa mmeennaannddaattaannggaannii sseettiiaapp ssuurraatt  BBeerrttaanngggguunngg jjaawwaabb aattaass tteerrttiibb aaddmmiinniissttrraassii oorrggaanniissaassii  BBeerrttiinnddaakk sseebbaaggii nnoottuulliiss ddaallaamm rraappaatt,, aattaauu ddiisseerraahhkkaann kkeeppaaddaa wwaakkiill sseekkrreettaarriiss
 • 11. dd.. WWaakkiill SSeekkrreettaarriiss  AAkkttiiff mmeemmbbaannttuu ppeellaakkssaannaaaann ttuuaaggaass sseekkrreettaarriiss  MMeennggggaannttiikkaann sseekkrreettaarriiss,, jjiikkaa sseekkrreettaarriiss bbeerrhhaallaannggaann  MMaassiinngg--mmaassiinngg wwaakkiill sseekkrreettaarriiss mmeennggkkoooorrddiinniirr sseekkrreettaarriiss bbiiddaanngg.. WWaakkiill SSeekkrreettaarriiss II mmeennggkkoooorrddiinnaassii SSeekkbbiidd II,, IIII,, IIIIII,, IIVV,, IIXX ddaann XX WWaakkiill SSeekkrreettaarriiss IIII ppaaddaa SSeekkbbiidd VV,, VVII,, VVIIII,, VVIIIIII ddaann XXII
 • 12. d e. Bendahara daann WWaakkiill BBeennddaahhaarraa  BBeerrttaanngggguunnggjjaawwaabb ddaann mmeennggeettaahhuuii sseeggaallaa ppeemmaassuukkaann//ppeennggeelluuaarraann uuaanngg//bbiiaayyaa yyaanngg ddiippeerrlluukkaann  MMeemmbbuuaatt ttaannddaa bbuukkttii kkuuiittaannssii sseettiiaapp ppeemmaassuukkaann//ppeennggeelluuaarraann uuaanngg uunnttuukk ppeerrttaanngggguunnggjjaawwaabbaann  BBeerrttaanngggguunnggjjaawwaabb aattaass iinnvveennttaarriiss ddaann ppeerrbbeennddaahhaarraaaann  MMeennyyaammppaaiiaakkaann llaappoorraann kkeeuuaannggaann sseeccaarraa bbeerrkkaallaa
 • 13. ff.. SSeekkrreettaarriiss BBiiddaanngg ((SSeekkbbiidd))  BBeerrttaanngggguunnggjjaawwaabb aattaass sseelluurruuhh kkeeggiiaattaann yyaanngg mmeennjjaaddii ttaanngggguunnggjjaawwaabbnnyyaa  MMeellaakkssaannaakkaann kkeeggiiaattaann yyaanngg tteellaahh ddiipprrooggrraammkkaann  MMeennyyaammppaaiikkaann llaappoorraann ppeerrttaanngggguunnggjjaawwaabbaann kkeeggiiaattaann kkeeppaaddaa ppeenngguurruuss ppaaddaa aakkhhiirr kkeeggiiaattaann
 • 14. Pokok-ppookkookk kkeeggiiaattaann SSeekkrreettaarriiss BBiiddaanngg 11.. BBiiddaanngg kkeettaakkwwaaaann tteerrhhaaddaapp TTuuhhaannYYMMEE,, aall..::  MMeellaakkssaannaakkaann kkeeggiiaattaann iibbaaddaahh ((SShhoollaatt JJaammaa’’aahh DDzzuuhhuurr,, SShhoollaatt DDhhuuhhaa,, PPeellaattiihhaann MMeemmaannddiikkaann ddaann mmeennyyoollaattii JJeennaazzaahh ddllll))  MMeemmppeerriinnggaattii hhaarrii bbeessaarr aaggaammaa  MMeennggaaddaakkaann lloommbbaa bbeerrssiiffaatt kkeeaaggaammaaaann ((lloommbbaa aaddzzaann,, lloommbbaa ttaarrttiill qquurr’’aann ddllll  PPeennaarriikkaann IInnffaaqq JJuumm’’aatt rruuttiinn ddllll
 • 15. k 2. Bidang keehhiidduuppaann bbeerrbbaannggssaa ddaann bbeerrnneeggaarraa  MMeellaakkssaannaakkaann ppeellaattiihhaann ppeettuuggaass uuppaaccaarraa bbeennddeerraa ddii sseekkoollaahh  MMeellaakkssaannaakkaann bbaakkttii ssoossiiaall ((BBaakkssooss))  MMeemmeelliihhaarraa kkeelleessttaarriiaann ddaann kkeeiinnddaahhaann lliinnggkkuunnggaann sseekkoollaahh  ddllll
 • 16. 3. Bidang PPeennddiiddiikkaann PPeennddaahhuulluuaann BBeellaa NNeeggaarraa,, aall.. ::  MMeellaakkssaannaakkaann ttaattaa tteerrttiibb sseekkoollaahh  MMeellaakkssaannaakkaann PPeellaattiihhaann LLBBBB  MMeellaakkssaannaakkaann wwiissaattaa ssiisswwaa,, mmeennddaakkii gguunnuunngg,, nnaappaakk ttiillaass ddssbb..  ddllll
 • 17. 4. BBiiddaanngg KKeepprriibbaaddiiaann ddaann BBuuddii PPeekkeerrttii LLuuhhuurr,, aall.. ::  MMeellaakkssaannaakkaann ttaattaa kkrraammaa ssiisswwaa  MMeellaakkssaannaakkaann kkeeggiiaattaann aammaall uunnttuukk mmeerriinnggaannkkaann ppeennyyaannddaanngg ccaaccaatt,, oorraanngg jjoommppoo,, oorraanngg yyaanngg tteerrttiimmppaa mmuussiibbaahh bbeennccaannaa aallaamm  MMeellaakkssaannaakkaann PP44 ((sseekkaarraanngg PPeennddiiddiikkaann kkeewwaarrggaanneeggaarraaaann))  ddllll
 • 18. B 5. Bidang Beerroorrggaanniissaassii,, PPeennddiiddiikkaann PPoolliittiikk ddaann KKeeppeemmiimmppiinnaann,, aall.. ::  MMeemmaannttaappkkaann OOSSIISS ddaann mmeennggeemmbbaannggkkaann pprrooggrraamm OOSSIISS  MMeellaakkssaannaakkaann LLaattiihhaann KKeeppeemmiimmppiinnaann SSiisswwaa  MMeennyyeelleennggggaarraakkaann ffoorruumm ddiisskkuussii iillmmiiaahh  MMeellaakkssaannaakkaann ppeennaattaarraann//ppeellaattiihhaann PPeennddiiddiikkaann PPaannccaassiillaa ddaann KKeewwaarrggaanneeggaarraaaann ((CCiinnttaa TTaannaahh AAiirr ,, BBaannggssaa ddaann NNeeggaarraa))  ddllll
 • 19. 66.. BBiiddaanngg KKeettrraammppiillaann ddaann KKeewwiirraasswwaassttaaaann,, aall.. ::  MMeenniinnggkkaattkkaann uussaahhaa kkooppeerraassii sseekkoollaahh  MMeellaakkssaannaakkaann PPrraakktteekk KKeerrjjaa NNyyaattaa  MMeemmbbuuaatt kkaarryyaa kkeettrraammppiillaann ddeennggaann bbaahhaann bbeekkaass ((KKeerrttaass,, PPllaassttiikk,, ddaann BBaarraanngg LLiimmbbaahh llaaiinnnnyyaa))  MMeellaakkssaannaakkaann kkeeggiiaattaann BBaazzaaaarr ((MMaakkaannaann,, CCeennddeerraammaattaa,, LLuukkiissaann ddllll))
 • 20. 7. Bidang KKeesseeggaarraann JJaassmmaannii ddaann DDaayyaa KKrreeaassii SSiisswwaa,, aall.. ::  MMeennyyeelleennggggaarraakkaann lloommbbaa OOllaahhrraaggaa  MMeennyyeelleennggggaarraakkaann sseennaamm ppaaggii  MMeellaakkssaannaakkaann ppeenncceeggaahhaann ppeennyyaallaahhgguunnaaaann nnaarrkkoottiikkaa  PPeelleessttaarriiaann lliinnggkk.. hhiidduupp yyaanngg ddiikkrreeaassiikkaann bbeerruuppaa :: ppeenngghhiijjaauunn,, ppeerrbbaaiikkaann sseellookkaann,, ddllll..  GGeerraakkaann kkeebbeerrssiihhaann lliinnggkk.. YYaanngg ddiikkrreeaassiikkaann bbeerruuppaa :: mmeemmbbeerrssiihhkkaann ccoorraatt--ccoorreett ddii ddiinnddiinngg,, mmeejjaa kkuurrssii,, ddssbb..  MMeenncciippttaakkaann bbaarraanngg--bbaarraanngg yyaanngg ttaakk bbeerrgguunnaa mmeennjjaaddii bbeerrgguunnaa ddaann bbeerrnniillaaii  DDllll..
 • 21. 8. BBiiddaanngg PPeerrsseeppssii,, AApprreessiiaassii ddaann KKrreeaassii SSeennii,, aall.. ::  MMeennyyeelleennggggaarraakkaann bbeerrbbaaggaaii mmaaccaamm ppeennttaass sseennii ((ppaaddaa UUllttaahh SSeekkoollaahh,, PPeerriinnggaattaann KKeemmeerrddeekkaaaann RRII ddllll))  MMeennyyeelleennggggaarraakkaann lloommbbaa llaawwaakk,, ppaanngggguunngg rreemmaajjaa,, ddeekkllaammaassii//bbaaccaa ppuuiissii,, ddrraammaa ddllll  MMeennyyeelleennggggaarraakkaann ssaannggggaarr bbeerrbbaaggaaii mmaaccaamm sseennii,, ddaann  KKeeggiiaattaann llaaiinnnnyyaa
 • 22. 99.. PPeennddiiddiikkaannTTeekknnoollooggii IInnffoorrmmaassii ddaann KKoommuunniikkaassii  MMeellaakkssaannaakkaann ppeellaattiihhaann ppeemmbbuuaattaann ppoowweerr ppooiinntt uunnttuukk pprreesseennttaassii bbaaggii sseelluurruuhh ppeenngguurruuss OOSSIISS ((ttrriibbuullaann 11)) ,, MMPPKK ((ttrriibbuullaann 22)) ,, ddaann sseelluurruuhh ssiisswwaa yyaanngg bbeerrmmiinnaatt ((ttrriibbuullaann 33))  MMeellaakkssaannaakkaann ppeellaattiihhaann ppeennggoollaahhaann ddaattaa mmeellaalluuii pprrooggrraamm eexxcceell  DDllll
 • 23. 1100.. PPeemmbbiiaassaaaann KKoommuunniikkaassii BBaahhaassaa IInnggggrriiss  MMeerreennccaannaakkaann ddaann mmeellaakkssaannaakkaann ppeellaattiihhaann bbeerrkkoommuunniikkaassii bbaahhaassaa iinnggggrriiss hhaarriiaann kkeeppaaddaa sseelluurruuhh ppeenngguurruuss OOSSIISS ((ttrriibbuullaann 11))  MMeenneettaappkkaann ddaann mmeennggaawwaassii ppeellaakkssaannaaaann ssaattuu hhaarrii bbeerrbbaahhaassaa iinnggggrriiss kkhhuussuuss ppeenngguurruuss OOSSIISS 11 kkaallii ddaallaamm sseemmiinngggguu ((ttrriibbuullaann 22))  MMeellaakkssaannaakkaann ppeellaattiihhaann bbeerrkkoommuunniikkaassii bbaahhaassaa IInnggggrriiss bbaaggii MMPPKK ((ttrriibbuullaann 33))  DDllll
 • 24. 1111.. PPeelleessttaarriiaann LLiinnggkkuunnggaann HHiidduupp 11.. MMeerreennccaannaakkaann ddaann mmeellaakkssaannaakkaann kkeeggiiaattaann hhiidduupp sseehhaatt & ppeelleessttaarriiaann lliinnggkkuunnggaann hhiidduupp:: aa.. JJuummaannttiikk bb.. UUKKSS cc.. KKaannttiinn sseehhaatt dd TTOOGGAA ee.. DDaauurr UUllaanngg ff.. KKoommppoossttiinngg gg.. PPeemmbbiibbiittaann ddaann PPeennaannaammaann hh.. BBiiooppoorrii 22.. MMeennggkkoooorrddiinnaassii kkeeggiiaattaann hhaarrii AAiirr ddaann HHuuttaann ,,ddllll