Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enfeksiyöz rinosinüzit

1,009 views

Published on

Rinit, Sinüzit

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Enfeksiyöz rinosinüzit

 1. 1. Enfeksiyöz Rinosinüzitte Patogenez, Tan ve Medikal Tedavi Prof. Dr. Enis Alpin GProf. Dr. Enis Alpin Güünerineri
 2. 2. Rinosinüzit Burun ve Sinüs mukozas n n enflamasyonudur RinosinRinosinüüzitzit Burun ve SinBurun ve Sinüüss mukozasmukozas nn nn enflamasyonudurenflamasyonudur
 3. 3. S n fland rmaSS nn flandfland rmarma Alerjik • Mevsimsel • Perenial AlerjikAlerjik •• MevsimselMevsimsel •• PerenialPerenial Enfeksiyöz • Viral • Bakteriyel • Fungal • Akut, kronik EnfeksiyEnfeksiyöözz •• ViralViral •• BakteriyelBakteriyel •• FungalFungal •• Akut, kronikAkut, kronik Non-enfeksiyöz Non –alerjik •NARES • Mesleksel • Hormonal • )laçlar • Emosyonel • )ritanlar • G dalar • )diopatik NonNon--enfeksiyenfeksiyöözz NonNon ––alerjikalerjik ••NARESNARES •• MeslekselMesleksel •• HormonalHormonal •• ))lalaççlarlar •• EmosyonelEmosyonel •• ))ritanlarritanlar •• GG dalardalar •• ))diopatikdiopatik V.V.LundLund.. ClinicalClinical andand ExperimentalExperimental AllergyAllergy,1998,,1998,VolVol 28,28,SuppSupp 6,Sayfa 256,Sayfa 25--2626
 4. 4. Enfeksiyöz Rinosinüzit’de Klinik S n fland rmaEnfeksiyöz Rinosinüzit’de Klinik S n fland rma 1- Akut rinosinüzit < 12 hafta 2- Kronik rinosinüzit > 12 hafta 3- Kronik rinosinüzitte akut ataklar 4- Rekürren akut rinosinüzit > 4 atak Ataklar aras nda tam iyile(me 11-- Akut rinosinAkut rinosinüüzitzit << 12 hafta12 hafta 22-- Kronik rinosinKronik rinosinüüzitzit >> 12 hafta12 hafta 33-- Kronik rinosinKronik rinosinüüzitte akut ataklarzitte akut ataklar 44-- RekReküürrenrren akut rinosinakut rinosinüüzitzit >> 44 atakatak Ataklar arasAtaklar aras nda tam iyilenda tam iyile((meme
 5. 5. ParanazalParanazal SinSinüüss FizyolojisiFizyolojisi •• SilialSilial silindiriksilindirik epitelepitel •• Goblet hGoblet hüücrelericreleri •• SeromusinSeromusinöözz glandlarglandlar
 6. 6. Epiteli olu(turan hücreler 1- Non silier silendirik hücreler 2 - Goblet hücresi 3 - Bazal hücre 4 - Silyal silendirik hücre
 7. 7. Bifazik mBifazik muukkuuss öörtrtüüssüü ÜÜst kat:st kat: KalKal n ve viskn ve visköözz ;; JELJEL Alt kat:Alt kat: Silialar ile temastaSilialar ile temasta ;; SOLSOL
 8. 8. •• SaSa44ll klkl sinsinüüss sterildirsterildir (<1000 bakteri/gram(<1000 bakteri/gram)) •• MMukozalukozal direndirençç faktfaktöörlerirleri:: Muramidaz,IgA, IgG, IgMMuramidaz,IgA, IgG, IgM •• MMukusukus öörtrtüüssüü sinsinüüss ostiumunaostiumuna dodo44ruru harekethareket edereder •• SinSinüüss iiççii 1010 dakikadadakikada tamtam olarakolarak temitemizlenirzlenir
 9. 9. • Ostium boyutlar de4i(kendir • Ostium boyutu`nun etkileri: – Sinüs içi pO2 – Mukosilier temizlik – :nfeksiyona e4ilim •• OOstistiumum boyutlarboyutlar dede44ii((kendirkendir •• OstiumOstium boyutu`nunboyutu`nun etkilerietkileri:: –– SinSinüüss iiççii pOpO22 –– MukosilierMukosilier temizliktemizlik –– ::nfeksiyonanfeksiyona ee44ilimilim
 10. 10. Maksiller, Frontal Ön etmoid sinüsler Orta meatusa MaksillerMaksiller,, FFrontalrontal ÖÖnn etmoidetmoid sinsinüüslersler OOrtarta memeatusaatusa Sfenoid ve Arka etmoid sinüsler Üst meatusa SSfenoidfenoid veve AArkarka etmoidetmoid sinsinüüslersler ÜÜstst meameatusatusa
 11. 11. OST:OMEATAL KOMPLEKS OSTOST::OMEATALOMEATAL KOMPLEKSKOMPLEKS
 12. 12. Akut EnfeksiyAkut Enfeksiyöözz RinosRinosininüüzitzit FizyopatoFizyopatolojisilojisi 11 -- BaBa((langlang çç evresievresi 22 -- OstialOstial obstrobstrüüksiyonksiyon evresievresi 33 -- BakterielBakteriel evreevre 44 -- ::rreversiblrreversibl ((kronikkronik)) evreevre
 13. 13. Ba(lang ç EvresiBaBa((langlang çç EvresiEvresi ReversiblReversibl mukozalmukozal dede44ii((iklikleriklikler :: •• TransTransüüdada oluolu((umuumu •• SerSeröözz sekresyonsekresyon artart (( •• MukozalMukozal hiperemihiperemi veve öödemdem
 14. 14. Ostial Obstrüksiyon EvresiOstialOstial ObstrObstrüüksiyonksiyon EvresiEvresi •• DDrenajrenaj bozulmasbozulmas veve sekresyonsekresyon retansiyonuretansiyonu •• AerasyonAerasyon azalmasazalmas veve oksijenoksijen absorbsiyonuabsorbsiyonu •• COCO22 birikimibirikimi
 15. 15. Sa4l kl Sinüs SiklusuSaSa44ll klkl SinSinüüss SiklusuSiklusu SekresyonlarSekresyonlar akak ((kandkand r,r, antikor veantikor ve IgAIgA iiççerirlererirler MukusMukus sekresyonusekresyonu normaldirnormaldir MukusMukus bilebile((iimiiimi normaldirnormaldir ÇöÇözzüülebilen yabanclebilen yabanc maddelermaddeler mukoza tarafmukoza taraf ndan emilirndan emilir PartikPartiküüller ve bakterilerller ve bakteriler mukosiliermukosilier temizlenme yoluylatemizlenme yoluyla ortadan kaldortadan kald rr lmaktadlmaktad rr MukosilierMukosilier akak mm lokal mukozalokal mukoza hasarhasar nn öönlernler OstiumOstium aaçç ktkt rr Konak savunmalarKonak savunmalar enfeksiyona direnenfeksiyona direnççlidirlidir
 16. 16. OstiumOstium kapankapan rr Kronik Sinüzite Yol Açan SiklusKronik SinKronik Sinüüzite Yol Azite Yol Aççanan SiklusSiklus SekresyonlarSekresyonlar koyulakoyula(( rr SekresyonlarSekresyonlar akmazakmaz MukozaMukoza konjeksiyonukonjeksiyonu ya daya da anatomik obstranatomik obstrüüksiyon havaksiyon hava akak mm nn ve drenajve drenaj bloke ederbloke eder MukozalMukozal gazgaz metabolizmasmetabolizmas dede44ii((irir SiliaSilia veve epitelepitel hasara uhasara u44rarrar BakteriBakteri üüremesi iremesi iççinin kküültltüür ortamr ortam oluolu((urur OluOlu((anan sekresyonlarsekresyonlar dokudoku inflamasyonunainflamasyonuna neden olurneden olur SinSinüüs bos bo((lulu44unda bakteriunda bakteri infeksiyonuinfeksiyonu geligeli((irir MukozalMukozal kalkal nlanla((ma dahama daha fazla blokaj olufazla blokaj olu((tururturur
 17. 17. Bakteriel EvreBakterielBakteriel EvreEvre •• AA(( rr bakteribakteri artart (( •• GranGranüülositlosit migrasyonumigrasyonu artart (( •• OksijenOksijen azalmasazalmas :: –– BBakterisidalakterisidal etkideetkide azalmaazalma –– AnaeroblarAnaeroblar nn sekondersekonder artart ((
 18. 18. Kronik EvreKronikKronik EvreEvre •• MukozadaMukozada fibrozisfibrozis •• SilierSilier hasarhasar •• LokalLokal immunimmun mekanizmanmekanizman nn kaybkayb –– ProteazProteaz inhibitinhibitöörlerirleri –– ::mmunmmunooglobulinglobulin yapyap mm •• KalKal cc ostialostial obstrobstrüüksiyonksiyon
 19. 19. Etiolojik FaktörlerEtiolojik FaktEtiolojik Faktöörlerrler A) Lokal Faktörler 1) Kraniofasiyal anomaliler : Koanal atrezi Yar k damak Velofarengeal yetmezlik A)A) Lokal FaktLokal Faktöörlerrler 1)1) KraniofasiyalKraniofasiyal anomaliler :anomaliler : KoanalKoanal atreziatrezi YarYar k damakk damak VelofarengealVelofarengeal yetmezlikyetmezlik
 20. 20. 2) Nazal Obstrüksiyon : – Alerjik ve non-alerjik rinit – Polip – Yabanc cisim - nazogastrik sonda – Adenoid vegetasyon – Tümör – Rinitis medikamentoza 2)2) Nazal ObstrNazal Obstrüüksiyonksiyon :: –– Alerjik veAlerjik ve nonnon--alerjikalerjik rinitrinit –– PolipPolip –– YabancYabanc cisimcisim -- nazogastriknazogastrik sondasonda –– AdenoidAdenoid vegetasyonvegetasyon –– TTüümmöörr –– RinitisRinitis medikamentozamedikamentoza
 21. 21. 3) Anatomik Varyasyonlar3)3) Anatomik VaryasyonlarAnatomik Varyasyonlar 4)4) Lokal enfeksiyonlarLokal enfeksiyonlar :: ––DentalDental enfeksiyonlarenfeksiyonlar –– Cerrahi tedaviCerrahi tedavi –– SilierSilier diskinezidiskinezi 5) Larengofarengeal reflü5)5) LarengofarengealLarengofarengeal reflreflüü 6) Barotrauma6)6) BarotraumaBarotrauma
 22. 22. B) Sistemik FaktörlerB) Sistemik FaktB) Sistemik Faktöörlerrler 1) Ast m 2) Kistik fibrozis 3) Alerjik fungal sinüzit 4) mmun Yetmezlikler 5) Çevresel Faktörler : Sigara Hava kirlili4i Kuru ve so4uk hava 1)1) AstAst mm 2)2) KistikKistik fibrozisfibrozis 3)3) Alerjik fungal sinAlerjik fungal sinüüzitzit 4)4) mmunmmun YetmezliklerYetmezlikler 5)5) ÇÇevresel Faktevresel Faktöörler :rler : SigaraSigara Hava kirliliHava kirlili44ii Kuru ve soKuru ve so44uk havauk hava
 23. 23. SemptomlarSemptomlar
 24. 24. Akut / Rekürren Akut Enfeksiyöz Rinosinüzit AkutAkut // RekReküürrenrren AkutAkut EnfeksiyEnfeksiyöözz RinosRinosininüüzitzit • Burun t kan kl 4 • Anterior ve/veya posterior pürülan nazal ak nt • A4r – Ba( a4r s – Yüz a4r s / Bas nç hissi • Ate( • Koku alma bozuklu4u • A4 z kokusu • Öksürük •• BurunBurun tt kankan klkl 44 •• AnteriorAnterior ve/veyave/veya posteriorposterior ppüürrüülanlan nazalnazal akak ntnt •• AA44rr –– BaBa(( aa44rr ss –– YYüüzz aa44rr ss // BasBas nnçç hissihissi •• AteAte(( •• KokuKoku almaalma bozuklubozuklu44uu •• AA44 zz kokusukokusu •• ÖÖksksüürrüükk
 25. 25. Ethmoid sinüsEtEthhmoidmoid sinsinüüss A4r : :ç kantus üzeri Hassas nokta: Orbita mediali lakrimal fossa üzeri Ba(a4r s : Periorbital veya temporal AA44rr :: ::çç kantuskantus üüzerizeri HassasHassas noktanokta:: Orbita medialOrbita medialii lakrimallakrimal fossafossa üüzerizeri BaBa((aa44rr ss :: PeriorbitalPeriorbital veyaveya temporaltemporal
 26. 26. Maksiller sinüsMaksillerMaksiller sinsinüüss A4r : Yanak üstünde, periorbital veya di( a4r s gibi Hassas nokta: Maksiller sinüs üzeri (canine fossa) Ba(a4r s : Temporal AA44rr :: YanakYanak üüststüündende, periorbital, periorbital veyaveya didi(( aa44rr ss gibigibi HassasHassas noktanokta:: MaksillerMaksiller sinsinüüss üüzerizeri ((canine fossacanine fossa)) BaBa((aa44rr ss :: TemporalTemporal
 27. 27. Frontal sinüsFrontalFrontal sinsinüüss A4r : Al n ve göz üzeri Hassas nokta: Orbita superomediali, f. sinüs üzeri Ba(a4r s : Frontal yerle(imli ve (iddetli AA44rr :: AlAl nn veve ggöözz üüzerizeri HassasHassas noktanokta:: Orbita superomedialOrbita superomedialii, f, f.. sinsinüüss üüzerizeri BaBa((aa44rr ss :: FrontalFrontal yerleyerle((imliimli veve ((iddetliiddetli
 28. 28. Sfenoid sinüsSfenoidSfenoid sinsinüüss A4r : Gözlerin gerisinde Ba(a4r s : Çok odakl veya Occipital (+) frontal / temporal / retro-orbital / vertex AA44rr :: GGöözlerin gerisindezlerin gerisinde BaBa((aa44rr ss :: ÇÇokok odaklodakl veyaveya Occipital (+) frontalOccipital (+) frontal // temporaltemporal // retroretro--orbitalorbital // vertexvertex
 29. 29. Kronik Enfeksiyöz RinosinüzitKronikKronik EnfeksiyEnfeksiyöözz RinosRinosininüüzitzit • Postnazal ak nt • Künt a4r lar • Burun t kan kl 4 • Tuba östaki obstrüksiyonu • Dakriyosistit Semptomlar daha hafif ve daha az lokalize •• PostnazalPostnazal akak ntnt •• KKüüntnt aa44rr larlar •• BurunBurun tt kankan klkl 44 •• TubaTuba ööstakistaki obstrobstrüüksiyonuksiyonu •• DakriyosistitDakriyosistit SemptomlarSemptomlar dahadaha hafifhafif veve dahadaha aazz lokalizelokalize
 30. 30. TanTanTan • Öykü • Palpasyon • Anterior rinoskopi • Nazal endoskopi • Kültür • Radyolojik tetkik – Standart grafiler / BT / MRG •• ÖÖykyküü •• PalpasyonPalpasyon •• AnteriorAnterior rinoskopirinoskopi •• NazalNazal endoskopiendoskopi •• KKüültltüürr •• RadyolojikRadyolojik tetkiktetkik –– StandartStandart grafilergrafiler // BBT / MRT / MRGG
 31. 31. Majör SemptomlarMajMajöör Semptomlarr Semptomlar • Fasial a4r ve bas nç hissi • Fasial konjesyon veya dolgunluk hissi • Nazal obstrüksiyon • Pürülan ak nt • Hiposmi veya anosmi • Ate( (Akut) •• FasialFasial aa44rr ve basve bas nnçç hissihissi •• FasialFasial konjesyonkonjesyon veya dolgunluk hissiveya dolgunluk hissi •• Nazal obstrNazal obstrüüksiyonksiyon •• PPüürrüülanlan akak ntnt •• HiposmiHiposmi veyaveya anosmianosmi •• AteAte(( (Akut)(Akut) Lanza ve Kennedy (Task force on Rhinosinusitis AAOHNS)LanzaLanza ve Kennedy (ve Kennedy (TaskTask forceforce onon RhinosinusitisRhinosinusitis AAOHNS)AAOHNS)
 32. 32. Minör FaktörlerMinMinöör Faktr Faktöörlerrler • Ba(a4r s • Halitozis • Dental a4r • Öksürük • Halsizlik • Kulak a4r s ve bas nç hissi •• BaBa((aa44rr ss •• HalitozisHalitozis •• DentalDental aa44rr •• ÖÖksksüürrüükk •• HalsizlikHalsizlik •• Kulak aKulak a44rr ss ve basve bas nnçç hissihissi Lanza ve Kennedy (Task force on Rhinosinusitis AAOHNS)LanzaLanza ve Kennedy (ve Kennedy (TaskTask forceforce onon RhinosinusitisRhinosinusitis AAOHNS)AAOHNS)
 33. 33. Anterior RinoskopiAnteriorAnterior RinoskopiRinoskopi • Burun bo(lu4undaki sekresyonlar n yeri, rengi ve k vam , krutlanma • Burun mukozas • Nazal septum ve konkalar n de4erlendirilmesi •• Burun boBurun bo((lulu44undakiundaki sekresyonlarsekresyonlar nn yeri, rengiyeri, rengi ve kve k vamvam ,, krutlanmakrutlanma •• Burun mukozasBurun mukozas •• NazalNazal septumseptum veve konkalarkonkalar nn dede44erlendirilmesierlendirilmesi
 34. 34. Nazal EndoskopiNazal EndoskopiNazal Endoskopi PolipPolip
 35. 35. PPüürrüülanlan drenajdrenaj
 36. 36. Water’s grafisiWaterWater’’ss grafisigrafisi
 37. 37. Coronal BTCoronalCoronal BTBT
 38. 38. Coronal BTCoronalCoronal BTBT
 39. 39. Coronal BTCoronalCoronal BTBT
 40. 40. BT ne zaman istenmelidir ?BT ne zaman istenmelidir ?BT ne zaman istenmelidir ? • Yo4un bir tedaviye cevap al namad 4 taktirde KBB uzman taraf ndan • Komplikasyon riski ta( yan olgularda • Pre-operative de4erlendirme •• YoYo44un bir tedaviye cevap alun bir tedaviye cevap al namadnamad 44 taktirdetaktirde KBB uzmanKBB uzman taraftaraf ndanndan •• Komplikasyon riski taKomplikasyon riski ta(( yan olgulardayan olgularda •• PrePre--operativeoperative dede44erlendirmeerlendirme
 41. 41. Kültür - çocukKKüültltüürr -- ççocukocuk SinusSinus andand AllergyAllergy HealthHealth PartnershipPartnership, 2000, 2000 S. pneumoniae (%35-42)S. pneumoniae (%35S. pneumoniae (%35--42)42) H. influenzae (%21-28)H. influenzae (%21H. influenzae (%21--28)28) M. catarrhalis (%21-28)M. catarrhalis (%21M. catarrhalis (%21--28)28) S. pyogenes (%3-7)S.S. pyogenespyogenes (%3(%3--7)7) Anaeroblar (%3-7)AnaeroblarAnaeroblar (%3(%3--7)7)
 42. 42. Kültür - eri=kinKKüültltüürr -- erieri==kinkin Sinus and Allergy Health Partnership, 2000SinusSinus andand AllergyAllergy HealthHealth PartnershipPartnership, 2000, 2000 S. pneumoniae (%20-43)S. pneumoniae (%20S. pneumoniae (%20--43)43) H. influenzae (%22-35)H. influenzae (%22H. influenzae (%22--35)35) M. catarrhalis (%2-10)M. catarrhalis (%2M. catarrhalis (%2--10)10) S. aureus (%0-8)S. aureus (%0S. aureus (%0--8)8) Anaeroblar (%0-9)AnaeroblarAnaeroblar (%0(%0--9)9) Strep species (%3-9)StrepStrep speciesspecies (%3(%3--9)9) Di4er (%4)DiDi44er (%4)er (%4)
 43. 43. Akut Enfeksiyöz Rinosinüzit Komplikasyonlar AkutAkut EnfeksiyEnfeksiyöözz RinosRinosininüüzitzit KomplikasyonlarKomplikasyonlar • Osteomyelit • Frontal (Potts puffy tumor) • Maksiller • Etmoid • :ntrakranial • Epidural abse • Subdural abse • Kavernöz sinüs trombozu • Menenjit • Beyin absesi •• OsteomyelitOsteomyelit •• Frontal (Potts puffyFrontal (Potts puffy tumortumor)) •• MaksillerMaksiller •• EtmoidEtmoid •• ::ntrakranialntrakranial •• EpiduralEpidural abseabse •• SubduralSubdural abseabse •• KavernKavernöözz sinsinüüss trombozutrombozu •• MenenjitMenenjit •• BeyinBeyin absesiabsesi
 44. 44. Orbital KomplikasyonlarOrbitalOrbital KomplikasyonKomplikasyonlarlar • :nflamatuar ödem (Periorbital sellülit) • Subperiostal abse • Orbital selülit • Orbital abse • Kavernöz sinüs tromboflebiti •• ::nflamatuarnflamatuar öödemdem (Periorbital(Periorbital sellsellüülitlit)) •• SubperiostalSubperiostal abseabse •• OrbitalOrbital selselüülitlit •• OrbitalOrbital abseabse •• KavernKavernöözz sinsinüüss tromboflebititromboflebiti
 45. 45. Tedavi prensipleriTedavi prensipleriTedavi prensipleri • Enfeksiyonun kontrolü • Ostium aç kl 4 n n sa4lanmas • Doku ödeminin azalt lmas • Drenaj n kolayla(t r lmas •• Enfeksiyonun kontrolEnfeksiyonun kontrolüü •• OstiumOstium aaçç klkl 44 nn n san sa44lanmaslanmas •• DokuDoku öödeminin azaltdeminin azalt lmaslmas •• DrenajDrenaj n kolaylan kolayla((tt rr lmaslmas
 46. 46. TedaviTedaviTedavi • Destek tedavi • Dekonjestan • Antibiotik • Antihistaminik • Mukolitik • Non-steroid antienflamatuar • Kortikosteroid •• Destek tedaviDestek tedavi •• DekonjestanDekonjestan •• AntibiotikAntibiotik •• AntihistaminikAntihistaminik •• MukolitikMukolitik •• NonNon--steroidsteroid antienflamatuarantienflamatuar •• KortikosteroidKortikosteroid
 47. 47. Destek TedavisiDestek TedavisiDestek Tedavisi • 6-10 bardak su • Buhar • Lokal s cak tatbiki • Tuzlu su • NSAID • Dekonjestan • :stirahat • Sigara - so4uk ve kuru havadan sak nma •• 66--10 bardak su10 bardak su •• BuharBuhar •• Lokal sLokal s cak tatbikicak tatbiki •• Tuzlu suTuzlu su •• NSAIDNSAID •• DekonjestanDekonjestan •• ::stirahatstirahat •• SigaraSigara -- soso44uk ve kuru havadan sakuk ve kuru havadan sak nmanma
 48. 48. Antienflamatuarlar, rinosinüzit, rinofarenjit ve sekretuar otitis media gibi üst solunum yolu hastal klar nda inflamatuar süreci kontrol etmede etkilidir. AntienflamatuarlarAntienflamatuarlar, rinosin, rinosinüüzit,zit, rinofarenjitrinofarenjit veve sekretuarsekretuar otitisotitis mediamedia gibigibi üüst solunum yolust solunum yolu hastalhastal klarklar ndanda inflamatuarinflamatuar ssüüreci kontrol etmedereci kontrol etmede etkilidir.etkilidir. Bellussi L and Parsali D. Treatment of Upper Airways Inflammation with Nimesulide. Drugs 46 (Suppl 1) 107-110, 1993 BellussiBellussi LL andand ParsaliParsali D.D. TreatmentTreatment ofof UpperUpper AirwaysAirways InflammationInflammation withwith NimesulideNimesulide.. DrugsDrugs 46 (46 (SupplSuppl 1) 1071) 107--110, 1993110, 1993 Antienflamatuar Kullan mAntienflamatuarAntienflamatuar KullanKullan mm
 49. 49. DekonjestanlarDekonjestanlarDekonjestanlar Topikal ajanlar • Fenilefrin HCl%0,5 • Oksimetazolin HCl%0,05 • Ksilometazolin HCl%0,1 Oral sistemik ajanlar • Psödoefedrin 60 mg TopikalTopikal ajanlarajanlar •• FenilefrinFenilefrin HClHCl%0,5%0,5 •• OksimetazolinOksimetazolin HClHCl%0,05%0,05 •• KsilometazolinKsilometazolin HClHCl%0,1%0,1 Oral sistemik ajanlarOral sistemik ajanlar •• PsPsöödoefedrindoefedrin 60 mg60 mg
 50. 50. AntibiotiklerAntibiotiklerAntibiotikler • Amoksisilin • Amoksisilin klavunat • Sulbaktam ampisilin • Sefaklor • Sefuroksim aksetil • Sefprozil • Lorakarbef • Sefiksim •• AmoksisilinAmoksisilin •• Amoksisilin klavunatAmoksisilin klavunat •• Sulbaktam ampisilinSulbaktam ampisilin •• SefaklorSefaklor •• Sefuroksim aksetilSefuroksim aksetil •• SefprozilSefprozil •• LorakarbefLorakarbef •• SefiksimSefiksim • Azitromisin • Klaritromisin • TM+SMX • Siprofloksasin • Levofloksasin •• AzitromisinAzitromisin •• KlaritromisinKlaritromisin •• TM+SMXTM+SMX •• SiprofloksasinSiprofloksasin •• LevofloksasinLevofloksasin
 51. 51. Antibiotik Kullan m nda dikkate al nmas gerekenler AntibiotikAntibiotik KullanKullan mm ndanda dikkate aldikkate al nmasnmas gerekenlergerekenler • Geni( spektrum • Sinüs mukozas na iyi penetrasyon • Minimal yan etki • Hasta uyumu • Fiyat • Tad • Direnç sorunlar •• GeniGeni(( spektrumspektrum •• SinSinüüs mukozass mukozas na iyina iyi penetrasyonpenetrasyon •• Minimal yan etkiMinimal yan etki •• Hasta uyumuHasta uyumu •• FiyatFiyat •• TadTad •• DirenDirençç sorunlarsorunlar
 52. 52. Direnç SorunlarDirenDirençç SorunlarSorunlar • S. pneumonia penisilin direnci•• S.S. pneumoniapneumonia penisilin direncipenisilin direnci H. influenza beta-laktamaz üretimi M. catarrhalis H.H. influenzainfluenza betabeta--laktamazlaktamaz üüretimiretimi M.M. catarrhaliscatarrhalis
 53. 53. S.S. pneumoniaepneumoniae:: penisiline orta derecede ve direnpenisiline orta derecede ve direnççlili susu==larlar nn ggöörrüülme slme s klkl 44 –– 19991999 Pen-OD (MIC 0.12–1 mg/l)PenPen--ODOD (MIC 0.12(MIC 0.12––1 mg/l)1 mg/l)Pen-D (MIC 2 mg/l)PenPen--DD (MIC(MIC 2 mg/l)2 mg/l) Alexander Project 1999Alexander Project 1999 SW USA 13% 28% SW USASW USA 13%13% 28%28% Sao Paulo 29% 1% Sao PauloSao Paulo 29%29% 1%1% Mexico City 28% 25% Mexico CityMexico City 28%28% 25%25% NE USA 11% 22% NE USANE USA 11%11% 22%22% Johannesburg 55% 25% JohannesburgJohannesburg 55%55% 25%25% Riyad 44% 18% RiRiyyadad 44%44% 18%18% Hong Kong 6% 74% Hong KongHong Kong 6%6% 74%74% Türkiye 30% 2 - 4% TTüürkiyerkiye 30%30% 22 -- 4%4%
 54. 54. Antibiotik Tedavisini Ne Kadar Süre Yapmal y z? AntibiotikAntibiotik Tedavisini Ne KadarTedavisini Ne Kadar SSüüre Yapmalre Yapmal yy z?z? • 2. günde etki görülür • 10 gün • 14 gün •• 2. g2. güünde etki gnde etki göörrüüllüürr •• 10 g10 güünn •• 14 g14 güünn
 55. 55. AntihistaminiklerAntihistaminiklerAntihistaminikler • Allerji anamnezi (çocuklarda aile anamnezi) • Loratadin,setrizin, feksofenadin • Mukusta koyula(ma • Sedasyon • Vazokonstrüktif etki •• AllerjiAllerji anamnezianamnezi ((ççocuklardaocuklarda aileaile anamnezianamnezi)) •• LoratadinLoratadin,,setrizinsetrizin,, feksofenadinfeksofenadin •• Mukusta koyulaMukusta koyula((mama •• SedasyonSedasyon •• VazokonstrVazokonstrüüktifktif etkietki
 56. 56. MukolitiklerMukolitiklerMukolitikler • Sekresyonlar inceltmek • Kabuklanmay önlemek • Allerjik hastalarda kullan lmamal Guanifenesin Asetilsistein •• SekresyonlarSekresyonlar inceltmekinceltmek •• KabuklanmayKabuklanmay öönlemeknlemek •• AllerjikAllerjik hastalardahastalarda kullankullan lmamallmamal GuanifenesinGuanifenesin AsetilsisteinAsetilsistein
 57. 57. Nazal KortikosteroidlerNazalNazal KortikosteroidlerKortikosteroidler • Enflamasyonu azalt r • Mukus sekresyonunu azalt r Budesonid Mometasone Flutikason •• EnflamasyonuEnflamasyonu azaltazalt rr •• MukusMukus sekresyonunusekresyonunu azaltazalt rr BudesonidBudesonid MometasoneMometasone FlutikasonFlutikason
 58. 58. Akut Enfeksiyöz RinosinüzitAkut EnfeksiyAkut Enfeksiyööz Rinosinz Rinosinüüzitzit Semptomlar < 7gün Viral SemptomlarSemptomlar << 7g7güünn ViralViral Semptomlar > 7gün BakterielSemptomlarSemptomlar >> 7g7güünn BakterielBakteriel 3 gün içinde düzelme yoksa veya 2 hafta sonra semptomlar tekrarlarsa 3 g3 güün in iççinde dinde düüzelme yoksa veyazelme yoksa veya 2 hafta sonra semptomlar tekrarlarsa2 hafta sonra semptomlar tekrarlarsa Dirençli patojenlerDirenDirenççli patojenlerli patojenler Semptomatik TedaviSemptomatikSemptomatik TedaviTedavi Antibiotik + Semptomatik tedaviAntibiotikAntibiotik ++ SemptomatikSemptomatik tedavitedavi KBB KonsültasyonuKBB KonsKBB Konsüültasyonultasyonu 10 gün10 g10 güünn
 59. 59. KBB KonsültasyonuKBB KonsKBB Konsüültasyonultasyonu • Predispozan faktörlerin ara(t r lmas • BT tetkiki • Antibiotik tedavisi 21-28 gün •• Predispozan faktPredispozan faktöörlerin ararlerin ara((tt rr lmaslmas •• BT tetkikiBT tetkiki •• AntibiotikAntibiotik tedavisi 21tedavisi 21--28 g28 güünn
 60. 60. Akut Rekürran Enfeksiyöz Rinosinüzitte Tutum AkutAkut RekReküürranrran EnfeksiyEnfeksiyöözz RinosinRinosinüüzittezitte TutumTutum • Uygun antibiotik - En az 15 - 21 gün • Etyolojik faktörlerin ara(t r lmas • Endoskopik nazal muayene • BT • Kültür • Cerrahi tedavi
 61. 61. Kronik Enfeksiyöz Rinosinüzitte Tedavi Kronik EnfeksiyKronik Enfeksiyööz Rinosinz Rinosinüüzittezitte TedaviTedavi • Maksimal medikal tedavi • Etyolojik faktörün düzeltilmesi • Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi ( FESS ) •• Maksimal mMaksimal medikaledikal tedavitedavi •• EtyolojikEtyolojik faktfaktöörrüünn ddüüzeltzeltilmesiilmesi •• FonksiyonelFonksiyonel EndoskopikEndoskopik SinSinüüss CerrahisiCerrahisi ( FESS )( FESS )

×