Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ses kısıklığı tanı ve tedavi

945 views

Published on

Ses kısıklığı tanı ve tedavi

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ses kısıklığı tanı ve tedavi

 1. 1. Ses K s kl Prof. Dr. Enis Alpin Güneri
 2. 2. Ses kSes k ss klkl SS k gk göörrüüllüürr NormalNormal fonasyonfonasyon ssüürecindekirecindeki herhangi bir bozulmaya baherhangi bir bozulmaya ba!!ll olabilirolabilir
 3. 3. Ses kSes k ss klkl –– GGüürlrlüük dek de!!ii##mesimesi –– Perde dePerde de!!ii##mesimesi –– Kalite deKalite de!!ii##mesimesi NefeslilikNefeslilik KabalaKabala##mama
 4. 4. LarenksinLarenksin kk kk rdak iskeletirdak iskeleti Epiglottis Hyoepiglottik ligament Hyoid kemik Thyrohyoid membran Thyroid k k rdak Corniculate k k rdak Arytenoid k k rdak muskuler proses vokal proses vokal ligament Thyroepiglottik ligament Cricothyroid membran Cricoid k k rdak Trakea halkas
 5. 5. CricoarytenoidCricoarytenoid eklemeklem Corniculate k k rdak muskuler proses vokal proses Cricoid k k rdak
 6. 6. CricoarytenoidCricoarytenoid eklem hareketieklem hareketi
 7. 7. ntntrensek kaslarrensek kaslar AbduAbduktorktor AdduAdduktorlarktorlar TensorTensorlarlar Thyroid k k rdakvokal ligament vokal kas TA CT IA LCA IA Cricoid k k rdak vokal proses muskuler proses
 8. 8. ntrntrensek kaslarensek kaslar SL damarlar ve SLN-i geçiren foramen oblik ve transvers IA PCA vertikal oblik CT Epiglottis Aryepiglottik k vr m Cuneiform kabar kl k Corniculate kabar kl k AE oblik transvers IA PCA Cricoid k k rdak
 9. 9. nnernnervasyonvasyon
 10. 10. nnernnervasyonvasyon SLN iç dal d $ dal %nferior farengeal konstriktör kas CT Cricopharyngeus kas ILN (rekürrens) SLN- i SLN- i duyusal dallar GALEN AE TE IA CT TA LCA CT eklem yüzeyi ILN anterior & posterior dallar %nferior (rekürrent) LN
 11. 11. AbduAbduksiyonksiyon
 12. 12. AdduAdduksiyonksiyon
 13. 13. GerilmeGerilme
 14. 14. LarLarensin gensin göörevlerirevleri SSfinkterfinkter SolunumSolunum FonasyonFonasyon
 15. 15. LarLarensin gensin göörevlerirevleri DiDi erer –– AA!! r kaldr kald rma, trma, t rmanma srmanma s rasras ndanda ggöö!!üüs kafesini stabilize eders kafesini stabilize eder –– ÖÖksksüürme verme ve kk nma snma s rasras ndanda karkar n bon bo##lulu!!unun sunun s kk ##masmas nn sasa!!larlar
 16. 16. VoVokkal Foldal Fold AnatAnatomisiomisi
 17. 17. mukozamukoza laminalamina propriapropria m.m. vocalisvocalis ((tiroarytenoidtiroarytenoid kas)kas) Vokal foldunVokal foldun öözellezelle((mimi(( yapyap ss
 18. 18. ÖÖrtrtüü-- GGöövde Teorisivde Teorisi MukozalMukozal dalgandalgan n olun olu##masmas nn sasa!!larlar MukozaMukoza ReinkeReinke aralaral !! na gevna gev##ek birek bir ##ekilde tutunur veekilde tutunur ve subglottiksubglottik (P) etkisi ile(P) etkisi ile el sel s rtrt derisi gibiderisi gibi hareket ederhareket eder Epitel ÖÖRTRTÜÜ GGÖÖVDEVDE
 19. 19. JeneratJeneratöör:r: AkciAkci erlererler VibratVibratöör:r: VokalVokal foldlarfoldlar ArtikArtiküülatlatöörr:: SupraglottikSupraglottik bböölge,lge, OrofarenksOrofarenks, oral, oral kavitekavite,, NazofarenksNazofarenks,, nazalkavitenazalkavite SES NASIL OLUSES NASIL OLU77UR ?UR ?
 20. 20. ••ACAC’’ lerdenlerden gelen havagelen hava ••Orta hatta birleOrta hatta birle##en VFen VF’’ laralara ççarpararpar ••EpiteldeEpitelde bir dalgalanma hareketi gbir dalgalanma hareketi göörrüüllüürr ••Her iki VF arasHer iki VF aras ndaki kndaki küçüüçük ak açç klkl klardanklardan çç kan hava akkan hava ak mm sesi olusesi olu##tururturur SES NASIL OLUSES NASIL OLU77UR ?UR ?
 21. 21. SSesin oluesin olu((masmas ((FonasyonFonasyon))
 22. 22. SSesin oluesin olu((masmas ((FonasyonFonasyon)) –– EkspiratuarEkspiratuar kaslarkaslar n kasn kas lmaslmas •• ACAC’’ lerdenlerden gelen havagelen hava –– SubglottikSubglottik basbas ncnc n artmasn artmas •• Orta hatta birleOrta hatta birle##en VFen VF’’ laralara ççarpararpar •• EpiteldeEpitelde dalgalanma hareketidalgalanma hareketi –– HavanHavan nn glottistenglottisten gegeççii((ii Her iki VF arasHer iki VF aras ndaki kndaki küçüüçük ak açç klkl klardanklardan çç kan hava akkan hava ak mm sesi olusesi olu##tururturur
 23. 23. SSesin oluesin olu((masmas ((FonasyonFonasyon)) –– KapanmaKapanma Bernoulli eBernoulli etkisitkisi ElastisiteElastisite
 24. 24. MuMukkoozzalal dalgadalga
 25. 25. MuMukkoozzalal dalgadalga
 26. 26. BilateralBilateral VFVF atrofisiatrofisi
 27. 27. LarLarenksenks muayenesimuayenesi ndirekt ayna Fleksibl laringoskopi Rijid laringoskopi Mikrolarengoskopi
 28. 28. ndirendirektkt ayna muayenesiayna muayenesi
 29. 29. ndirendirektkt ayna muayenesiayna muayenesi
 30. 30. ndirendirektkt ayna muayenesiayna muayenesi
 31. 31. FleFleksiblksibl larlarengoskopiengoskopi
 32. 32. FleFleksiblksibl larlarengoskopiengoskopi
 33. 33. RijidRijid larlarengoskopiengoskopi
 34. 34. MikrolarengoskopiMikrolarengoskopi
 35. 35. Ses laboratuarSes laboratuar
 36. 36. Ses kSes k ss klkl : normalden farkl: normalden farkl sesses NefesliNefesli ZorluZorlu ÇÇatallatall 77iddetin (giddetin (güürlrlüü üün) den) de ii((mesimesi Perdenin dePerdenin de ii((mesi (incelme / kalmesi (incelme / kal nlanla((ma)ma) ‘’‘’ Sesim kSesim k ss kk’’’’ diyen hastadiyen hasta aslasl nda ne demek istiyordur ?nda ne demek istiyordur ?
 37. 37. 11-- LarenksLarenks caca en erken bulgusuen erken bulgusu 22-- VokalVokal foldfold paralizileriparalizileri 33-- Sesin uygunsuz ve kSesin uygunsuz ve kööttüü kullankullan mm ( sanat( sanatçç , spiker,, spiker, öö!!retmen gibi kiretmen gibi ki##ilerdeilerde uygun tedavi ve ses euygun tedavi ve ses e!!itimlerininitimlerinin gerekliligereklili!!ine iine i##aret eder )aret eder ) 44-- LaringofaringealLaringofaringeal ReflReflüü DD SFONSFON NEDENNEDEN ÖÖNEMLNEML ??
 38. 38. * 2 haftadan daha uzun s* 2 haftadan daha uzun süürenren * Yutma g* Yutma güçüçllüü üü,, hemoptizihemoptizi * A* A rr , boyunda kitle, boyunda kitle ileri incelemelerileri incelemeler
 39. 39. Akut larenjitAkut larenjit Ses kSes k ss klkl nn n en sn en s k nedenidirk nedenidir ETET OLOJOLOJ
 40. 40. AnteriorAnterior komisskomissüürr caca
 41. 41. T1T1 glottikglottik larenkslarenks caca
 42. 42. T1T1 glottikglottik larenkslarenks caca
 43. 43. T3T3 glottikglottik larenkslarenks caca
 44. 44. 11-- KonjenitalKonjenital larengeallarengeal anomalileranomaliler 22-- EnfeksiyEnfeksiyöözz patolojilerpatolojiler 33-- VokalVokal foldfold paralizileriparalizileri 44-- RRP (RRP (JuvenilJuvenil LarengealLarengeal PapillomatozisPapillomatozis)) 55-- LarengealLarengeal traumatrauma 66-- YabancYabanc cisimcisim inhalasyonuinhalasyonu ÇÇOCUKLARDA SES KISIKLIOCUKLARDA SES KISIKLIJJII
 45. 45. Kongenital larengeal anomalilerin en s k nedenidir Gev#ek durumdaki supraglottik yap lar insprium s ras nda olu#an negatif bas nç etkisi ile larenks lümeni içine do!ru kollabe olur Stridor tipik olarak inspratuar özellikte olup ekspriumda kollabe olan dokular n pasif olarak aç lmas ile düzelir LARLAR NGOMALAZNGOMALAZ
 46. 46. En sEn s k; tk; tüüm olgularm olgular nn % 60% 60’’ ErkekErkek ççocuklarda iki kat daha socuklarda iki kat daha s ktkt rr •• KK kk rdak yaprdak yap larlar n gelin geli((im bozukluim bozuklu uu •• GERGER •• NNööromuskulerromuskuler immatimmatüüriterite LARLAR NGOMALAZNGOMALAZ
 47. 47. SemptomlarSemptomlar nspiratuarnspiratuar stridorstridor arttartt ran etkenlerran etkenler azaltan etkenlerazaltan etkenler ss rtrt üüststüü yatmayatma boyunboyun ekstansiyonuekstansiyonu beslenmebeslenme yyüüzzüükoyun yatmakoyun yatma ajitasyonajitasyon
 48. 48. SemptomlarSemptomlar n tipik seyrin tipik seyri •• DoDo umda herhangi bir semptom yokumda herhangi bir semptom yok •• lk birkalk birkaçç hafta ihafta iççinde bainde ba((larlar •• Aylar iAylar iççinde giderek artarinde giderek artar •• 1818 -- 24 ayda ortadan kalkar24 ayda ortadan kalkar
 49. 49. Endoskopik TanEndoskopik Tan 11-- OmegaOmega epiglotepiglot 22-- AritenoidlerAritenoidler üüzeri gevzeri gev((ek mukozaek mukoza 33-- KK sa AEsa AE plikalarplikalar
 50. 50. SupraglottikSupraglottik inspratuarinspratuar kollapskollaps
 51. 51. LaringomalaziLaringomalazi TedavisiTedavisi •• Solunum ve beslenme problemleriSolunum ve beslenme problemleri ciddi deciddi de ilse izlem yeterliilse izlem yeterli •• GER iGER iççin ilain ilaççlar velar ve pozisyonelpozisyonel öönlemlernlemler Cerrahi tedavi nadiren gerekirCerrahi tedavi nadiren gerekir Beslenme problemine baBeslenme problemine ba ll BGGBGG OSA veOSA ve sekondersekonder kardiakkardiak sorunlarsorunlar
 52. 52. TrakeotomiTrakeotomi:: supraglottiksupraglottik yapyap larlar geligeli((imini tamamlayana dekimini tamamlayana dek SupraglotoplastiSupraglotoplasti:: llüümeni genimeni geni((letmek iletmek iççinin •• EpiglottopeksiEpiglottopeksi •• AriepiglottikAriepiglottik serbestleserbestle((tirmetirme LaringomalazideLaringomalazide CerrahiCerrahi
 53. 53. KONGENKONGEN TAL VOKAL FOLD PARALTAL VOKAL FOLD PARAL ZZ SS kinci skinci s klkl kta:kta: % 20% 20 Her iki cinste eHer iki cinste e((itit
 54. 54. SLN iç dal d $ dal %nferior farengeal konstriktör kas CT Cricopharyngeus kas ILN (rekürrens) KONGENKONGEN TAL VOKAL FOLD PARALTAL VOKAL FOLD PARAL ZZ SS
 55. 55. BilateralBilateral KongenitalKongenital paraliziparalizi •• diopatikdiopatik •• SSSSSS immatimmatüüritesiritesi •• BulberBulber patolojiler (patolojiler (kernkern ikterusikterus,, poliopolio)) •• ArnoldArnold ChiariChiari •• PlatybasiPlatybasi •• HipoksiHipoksi,, hemorajihemoraji, CP, CP •• HidrosefaliHidrosefali •• MeningomyeloselMeningomyelosel
 56. 56. UnilateralUnilateral KongenitalKongenital paraliziparalizi diopatikdiopatik DoDo umum traumastraumas MediastinalMediastinal patolojilerpatolojiler ((timustimus,, tiroidtiroid,, pulmonerpulmoner,, öözofagealzofageal,, lenfoidlenfoid)) KardiakKardiak patolojilerpatolojiler
 57. 57. VF paralizisi klinikVF paralizisi klinik Tek veyaTek veya ççift taraflift tarafl paraliziparalizi Vokal foldun aldVokal foldun ald pozisyonpozisyon SStridortridor,, dispnedispne DDisfoniisfoni AAspirasyonspirasyon
 58. 58. VF paralizisi tedaviVF paralizisi tedavi •• BilateralBilateral paralizilerdeparalizilerde trakeotomitrakeotomi ileile izlem veizlem ve 22 yaya(( civarcivar ndanda dekandekanüülasyonlasyon aaçç ss ndan dendan de erlendirmeerlendirme •• Gerekli olgularda cerrahiGerekli olgularda cerrahi
 59. 59. KONGENKONGEN TAL SUBGLOTTTAL SUBGLOTT K STENOZK STENOZ ÜçüÜçüncncüü ss klkl kta:kta: % 15% 15 Erkek bebeklerde iki kat sErkek bebeklerde iki kat s kk DownDown sendromunda risk artmsendromunda risk artm ((tt rr
 60. 60. LarengotrakealLarengotrakeal ttüübbüünn inkompletinkomplet rekanalizasyonurekanalizasyonu PerdePerde KompletKomplet atreziatrezi KONGENKONGEN TAL SUBGLOTTTAL SUBGLOTT K STENOZK STENOZ
 61. 61. YDYD subglottiksubglottik larenkslarenks ççapap 66 mmmm ((2828 mmmm22)) 11 mmmm öödem=dem= 1212 mmmm22 (normalin %(normalin % 4444’’ üü)) 44 mmmm ççaplapl birbir stenozdastenozda 11 mmmm öödem=dem= 33 mmmm22 ((öödemdendemden ööncesine gncesine göörere % 75% 75 daralma)daralma) KONGENKONGEN TAL SUBGLOTTTAL SUBGLOTT K STENOZK STENOZ
 62. 62. MembranMembranöözz •• ArtmArtm (( submukozalsubmukozal fibrfibröözz dokudoku •• HipertrofikHipertrofik submukozalsubmukozal mmüükköözz bezlerbezler KONGENKONGEN TAL SUBGLOTTTAL SUBGLOTT K STENOZK STENOZ
 63. 63. KartilajinKartilajinöözz •• 77ekil normalekil normal ancak boyutlarancak boyutlar ufakufak •• LateraldenLateralden daralmadaralma •• AP daralmaAP daralma •• ArcusArcus veyaveya laminanlaminan nn kalkal nlanla((masmas •• 1. halkan1. halkan nn krikoidkrikoid iiççine girmesiine girmesi KONGENKONGEN TAL SUBGLOTTTAL SUBGLOTT K STENOZK STENOZ
 64. 64. KONGENKONGEN TAL SUBGLOTTTAL SUBGLOTT K STENOZK STENOZ
 65. 65. KlinikKlinik lk birkalk birkaçç ay iay iççindeinde ÜÜSYE ileSYE ile zaten dar olanzaten dar olan subglottisinsubglottisin daha da daralmasdaha da daralmas sonucundasonucunda •• BifazikBifazik stridorstridor •• Havlar tarzHavlar tarz ööksksüürrüükk •• TekrarlayanTekrarlayan--uzamuzam (( ((pseudokruppseudokrup))
 66. 66. TanTan •• RijidRijid bronkoskopibronkoskopi tantan koydurucukoydurucu •• VFVF’’ larlar nn 22--33 mmmm altalt ndanda konsantrikkonsantrik veya eksantrik daralmaveya eksantrik daralma •• StenozunStenozun kalibresi ve uzunlukalibresi ve uzunlu uu llüümenden tmenden tüüp veyap veya skopskop gegeççirilerekirilerek •• SG lSG lüümenmen ççapap << 44 mmmm ((prematprematüürr << 33 mmmm))
 67. 67. TedaviTedavi GradeGrade I ve III ve II olgularda (olgularda (subglottiksubglottik % 70% 70 obstrobstrüüksiyona raksiyona ra men) LTR gerekmezmen) LTR gerekmez •• ÜÜSYEdenSYEden korunma ve gelikorunma ve geli((titi indeinde hastanede tedavi ile izlemhastanede tedavi ile izlem •• OlgularOlgular nn ççoo unda bunda büüyyüüme ileme ile semptomlar giderek dsemptomlar giderek düüzelirzelir
 68. 68. TedaviTedavi GradeGrade II ve IV :II ve IV : cerrahi tedavi gerekircerrahi tedavi gerekir •• Tedavinin hedefiTedavinin hedefi krikoidkrikoid llüümenmen ççapap nn genigeni((leterekleterek stridorustridoru azaltmaktazaltmakt rr •• DekanDekanüülasyonlasyon, konu, konu((ma ve yutmama ve yutma
 69. 69. Endoskopik (COEndoskopik (CO22 laserlaser) Tedavileri) Tedavileri •• 4 kadran4 kadran insizyoninsizyon veve dilatasyondilatasyon •• LokalLokal mitomisinmitomisin-- CC •• SistemikSistemik steroidsteroid tedavisitedavisi
 70. 70. Endoskopik (COEndoskopik (CO22 laserlaser) Tedavileri) Tedavileri
 71. 71. Tek evreliTek evreli anterioranterior greftlemegreftleme •• KrikoidKrikoid kk kk rdarda n kesilen her ikin kesilen her iki yaryar mm arasaras nana kostalkostal kk kk rdakrdak greftgreft
 72. 72. 4 kadran4 kadran krikoidkrikoid splitsplit ++ anterioranterior veve posteriorposterior greftlemegreftleme •• PosteriorPosterior greftingreftin ssüüttüürere edilmesi zoredilmesi zor •• SSüüttüürlerrler atat ll r,r, greftgreft araya yerlearaya yerle((tirilirtirilir
 73. 73. ParsiyelParsiyel KrikotrakealKrikotrakeal rezeksiyonrezeksiyon
 74. 74. En sEn s k gk göörrüülenlen benignbenign ttüümmöörr HPV 16HPV 16 JuvenilJuvenil formform EriEri##kin formkin form Ses kSes k ss klkl !! , havayolu t, havayolu t kankan klkl !! SS kk nnüüksks, yayg, yayg n tutulumn tutulum •• CerrahiCerrahi eksizyoneksizyon (CO(CO22 laserlaser)) •• InterferonInterferon JUVENJUVEN L LARENGEAL PAPL LARENGEAL PAP LLOMATOZLLOMATOZ SS
 75. 75. Akut Ses K s kl 1- Akut Enfeksiyöz Larenjit 2- Akut Traumatik Larenjit - Ba rma, ç l k atma, öksürme, kusma veya tahri( edici gazlar n solunmas - Eksternal trauma - Entubasyon traumas 3- Akut Alerjik Larenjit (Anjioödem) ERER 77KK NDE STRNDE STR DORDOR VE SES KISIKLIVE SES KISIKLIJJII
 76. 76. Kronik Ses KKronik Ses K ss klkl 11-- PersistanPersistan akut larenjitakut larenjit 22-- Kronik larenjitKronik larenjit 33-- LFRLFR 44-- NodNodüül, Polip, Kistl, Polip, Kist 55-- VokalVokal foldfold paralizisiparalizisi 66-- LarenksLarenks kanserikanseri 77-- LarengealLarengeal eklemlerdeeklemlerde artritartrit ERER 77KK NDE STRNDE STR DORDOR VE SES KISIKLIVE SES KISIKLIJJII
 77. 77. Larengeal mukozal iritasyon Sesin kötü kullan lmas , zorlanmas Sigara, alkol, tahri# edici gazlar n solunmas , a! z kurulu!u, s k öksürme ve kusma Mukoza alt na kanama ve vokal foldda ödem Epiteliyal hiperkeratozis Kronik larenjitKronik larenjit
 78. 78. Kronik larenjitKronik larenjit
 79. 79. Kronik larenjitKronik larenjit
 80. 80. LLöökoplazikoplazi ( Histolojik olarak y( Histolojik olarak yüüzeyzey epitelindeepitelinde keratozkeratoz,, keratozkeratoz ++ atipiatipi veyaveya karsinomakarsinoma inin situsitu Kronik larenjitKronik larenjit
 81. 81. Kronik larenjit tedavisiKronik larenjit tedavisi •• SesSes istirahatiistirahati •• ritanritan faktfaktöörlerin ortadan kaldrlerin ortadan kald rr lmaslmas •• Solunum havasSolunum havas nn n nemlendirilmesin nemlendirilmesi •• SS vv alal mm nn artart rr lmaslmas •• AntihistaminikAntihistaminik,, DekonjestanDekonjestan,, AntienflamatuarAntienflamatuar •• StrippingStripping Kronik larenjitKronik larenjit
 82. 82. GastroGastroöözafagealzafageal ReflReflüü (GER)(GER) GastrikGastrik iiççerieri!!inin öözofaguszofagus iiççine geri akine geri ak mm LaringofarengealLaringofarengeal ReflReflüü (LFR)(LFR) GastrikGastrik iiççerieri!!inin üüstst öözofagealzofageal sfinkterisfinkteri gegeççipip larenkslarenks veve farenksefarenkse geri akgeri ak mm SafraSafra AsitAsit PepsinPepsin
 83. 83. 11-- AAÖÖSS 22-- ÖÖzofagialzofagial asitasit klirensiklirensi ve motor fonksiyonve motor fonksiyon 33-- ÖÖzofagialzofagial mukoza direncimukoza direnci 44-- ÜÖÜÖSS 55-- TTüükküürrüük salgk salg ss 66-- GastroduodenalGastroduodenal fonksiyonlarfonksiyonlar 77-- Refleks fonksiyonel etkileRefleks fonksiyonel etkile##imlerimler
 84. 84. Kronik ses kKronik ses k ss klkl veve ööksksüürrüükk SesSestete yorgunluk,yorgunluk, ççatlaklatlakl kk SS k sk s k bok bo az temizlemeaz temizleme DisfajiDisfaji YabancYabanc cisim hissicisim hissi LFRLFR SemptomlarSemptomlar
 85. 85. AnamnezAnamnez OtolarengolojikOtolarengolojik muayenemuayene FiberoptikFiberoptik larengoskopilarengoskopi 24 saat24 saat ççiftift probluproblu pHpH monitmonitöörizasyonurizasyonu TANITANI
 86. 86. LarengoskopikLarengoskopik muayenemuayene
 87. 87. LarengoskopikLarengoskopik muayenemuayene
 88. 88. LFR + PolipLFR + Polip GranGranüülomlom
 89. 89. LFR MEDLFR MED KAL TEDAVKAL TEDAV SS 11-- GenelGenel öönlemlernlemler 22-- TT bbi tedavibbi tedavi 33-- Cerrahi tedaviCerrahi tedavi
 90. 90. Her iki vokal fold serbest kenar nda vibrasyon s ras nda en fazla çarp (an ön ve orta 1/3 k s mlar n n birle(im yerlerinde Ses ve konu(ma terapisi Cerrahi eksizyon Vokal nodVokal nodüüll
 91. 91. Vokal nodVokal nodüüll
 92. 92. PolipPolip
 93. 93. PolipPolip
 94. 94. PolipPolip
 95. 95. PolipPolip
 96. 96. Her iki vokal fold epiteli alt nda ba dokusu birikmesi ‘’ vokal foldlar n polipoid dejenerasyonu ’’ ReinkeReinke ÖÖdemidemi
 97. 97. ReinkeReinke ÖÖdemidemi
 98. 98. ReinkeReinke ÖÖdemidemi
 99. 99. ReinkeReinke ÖÖdemidemi
 100. 100. PolipektomiPolipektomi
 101. 101. SulkusSulkus
 102. 102. SulkusSulkus
 103. 103. KistKist
 104. 104. KistKist
 105. 105. KistKist
 106. 106. SES VE KONU7MA TERAP S M KROLARENGOSKOP (Direkt larengoskopi ve mikroskopi alt nda eksizyon)
 107. 107. BoyceBoyce -- JacksonJackson (koklama) pozisyonu(koklama) pozisyonu
 108. 108. 0000 303000 707000 12012000
 109. 109. Malign hastal klar (% 31) Akci!er kanseri (en s k) Larenks, Hipofarenks, Özofagus ca Tiroid kanseri, Mediastinal maligniteler Parafarengeal maligniteler atrojenik cerrahi trauma (% 29) Tiroid cerrahisi (en s k) Kalp, akci!er, mediasten ve özofagus cerrahisi Servikal vertebra cerrahisi Karotis endarterektomisi diopatik (% 24) Cerrahi d ( trauma (% 7) Künt yada penetran boyun traumalar (en s k) Sol atrial büyüme, Aort anevrizmas , Endotrakeal entubasyon VokalVokal foldfold paralizisiparalizisi nedenlerinedenleri-- II
 110. 110. Enfeksiyonlar (% 4) Akci!er tüberkülozu (en s k) Nörolojik hastal klar (% 1) Serebrovasküler hastal klar (en s k) Parkinson, Multipl Skleroz Kafa traumas Nöropatiler (alkolik, diabetik) Kranioservikal bile#ke anomalileri Di er nedenler (% 4) Romatoid artrit ve di!er ba dokusu hastal klar Hemolitik anemi VokalVokal foldfold paralizisiparalizisi nedenlerinedenleri-- IIII
 111. 111. SuperiorSuperior larengeallarengeal sinir (SL)sinir (SL) inferiorinferior ((rekreküürrenrren)) larengeallarengeal sinir (RL)sinir (RL) tek tek veya beraberce tutulabilirtek tek veya beraberce tutulabilir Sadece RL tutulur ise; saSadece RL tutulur ise; sa!!lam olan SL taraflam olan SL taraf ndanndan innerveinnerve edilenedilen krikotiroidkrikotiroid kaskas nn etkisi ile vokaletkisi ile vokal foldfold adduksiyonadduksiyon yapar. Yani tek taraflyapar. Yani tek tarafl izole RL sinir paralizinde sesizole RL sinir paralizinde ses normale yaknormale yak ndnd r ve karr ve kar## vokalvokal foldfold serbestserbestççe harekete hareket ettietti!!inden solunum ginden solunum güçüçllüü!!üü ggöörrüülmezlmez VokalVokal foldfold paralizisiparalizisi
 112. 112. VokalVokal foldfold paralizisiparalizisi Her iki RL tutulur, buna karHer iki RL tutulur, buna kar## n her iki SL salim kaln her iki SL salim kal r ise;r ise; vokalvokal foldlarfoldlar nn orta hatta kaldorta hatta kald !! medyan veyamedyan veya paramedyanparamedyan pozisyonpozisyon ortayaortaya çç kar ve bu tablo ciddi solunum skar ve bu tablo ciddi solunum s kk ntnt ss ileile karakterizedirkarakterizedir
 113. 113. Bilateral RL sinir paralizisi Kranioservikal bile#ke anomalileri (Arnold Chiari malformasyonu, platybasi) veya Tiroidektomi s ras nda her iki RL sinirin zedelenmesi Tek tarafl RL sinir paralizisi çok daha s k görülür Tiroidektomi, kardiak cerrahi giri#imler, endarterektomi gibi servikal operasyonlar sonras nda Apikal akci!er tümörleri (pancoast tm) Sol vagusun seyri nedeniyle tek tarafl paralizi daha s kl kla sol tarafta görülür VokalVokal foldfold paralizisiparalizisi
 114. 114. Her olguda vagus ve dallar n n seyri boyunca kafa taban ndan mediastene dek radyodiagnostik incelemeler ( BT, MRG) yap lmal d r Gerekli olgularda özofagoskopi, tiroid sintigrafisi, ekokardiografi Paralizinin zaman içinde giderek düzelmesi s kt r Kesin bir etiolojik neden saptanamaz ise 6 ay -1 y l geçmeden kal c cerrahi uygulanmaz Bekleme sonunda tatminkar bir düzelme olmazsa cerrahi olarak sesteki ve/veya solunumsal problem giderilir VokalVokal foldfold paralizisiparalizisi
 115. 115. ÖÖykyküü IL, VLS, TFLIL, VLS, TFL Ses laboratuarSes laboratuar (akustik/aerodinamik)(akustik/aerodinamik) LarengealLarengeal EMGEMG RadyodiagnostikRadyodiagnostik GAA DL veGAA DL ve palpasyonpalpasyon pHpH monitorizasyonumonitorizasyonu TEDAVTEDAV KARARIKARARI
 116. 116. AADDUKTORDDUKTOR PARALPARAL ZZ DEDE CERRAHCERRAH TEDAVTEDAV
 117. 117. EnjeksiyonlaEnjeksiyonla medializasyonmedializasyon Daha dolgun bir gDaha dolgun bir göövde oluvde olu((turupturup FonasyonFonasyon ss rasras nda VFnda VF’’ larlar nn birbirleri ilebirbirleri ile daha iyi temas etmeleri idaha iyi temas etmeleri iççinin Teflon,Teflon, fasyafasya KollajenKollajen,, gelfoamgelfoam YaYa!!
 118. 118. YAYAJJ ENJEKSENJEKS YONUYONU
 119. 119. YAYAJJ ENJEKSENJEKS YONUYONU
 120. 120. MedializasyonMedializasyon (Tip I)(Tip I) tiroplastitiroplasti TTiroidiroid kk kk rdakta ardakta açç lanlan penceredenpencereden yerleyerle((tirilen birtirilen bir implantimplant aracarac ll ileile VFVF’’ unun medialmedialee itilmesiitilmesi
 121. 121. 5 mm
 122. 122. PreopPreop
 123. 123. PostopPostop 1. hafta1. hafta
 124. 124. PostopPostop 3. ay3. ay
 125. 125. AABDUKTORBDUKTOR PARALPARAL ZZ DEDE CERRAHCERRAH TEDAVTEDAV
 126. 126. MembranMembranöözz öön 2/3n 2/3
 127. 127. KartilajinKartilajinöözz arka 1/3arka 1/3
 128. 128. KORDOPEKSKORDOPEKS
 129. 129. KORDOPEKSKORDOPEKS
 130. 130. KORDOPEKSKORDOPEKS TATA posteriorposterior kk smsm ndanndan eksizyoneksizyon
 131. 131. KORDOPEKSKORDOPEKS VFVF üüst yst yüüzeyindenzeyinden gegeççen ien i ne ucune ucu
 132. 132. KORDOPEKSKORDOPEKS VF alt yVF alt yüüzeyindenzeyinden gegeççen ien i ne ucune ucu
 133. 133. KORDOPEKSKORDOPEKS 2/02/0 polipropilenpolipropilen
 134. 134. KORDOPEKSKORDOPEKS
 135. 135. EKSTERNALEKSTERNAL LarengofissLarengofissüürr WoodmanWoodman KingKing KellyKelly HooverHoover ARAR TENOTENO DEKTOMDEKTOM
 136. 136. ENDOSKOPENDOSKOP KK ThornellThornell COCO22 laserlaser ARAR TENOTENO DEKTOMDEKTOM
 137. 137. ENDOSKOPENDOSKOP K LASERK LASER ARAR TENOTENO DEKTOMDEKTOM SubmukozalSubmukozal eksizyoneksizyon krutkrut,, grangranüülasyonlasyon,,skarskar ØØ
 138. 138. POSTERPOSTER OR KORDOTOMOR KORDOTOM BVBV insizyonuinsizyonu yapyap labilirlabilir
 139. 139. POSTERPOSTER OR KORDOTOMOR KORDOTOM UnilateralUnilateral veyaveya BilateralBilateral uygulanabiliruygulanabilir
 140. 140. POSTERPOSTER OR KORDOTOMOR KORDOTOM
 141. 141. POSTERPOSTER OR KORDOTOMOR KORDOTOM

×