Successfully reported this slideshow.

[Blackhat2015] FileCry attack against Internet Explorer

1

Share

Upcoming SlideShare
Nikas_V
Nikas_V
Loading in …3
×
1 of 7
1 of 7

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

[Blackhat2015] FileCry attack against Internet Explorer

  1. 1. Á ¹ Î ¹¾¼½ ¹½ ÀÓÖÑ Þ ÐÐ ÑÓÖ ¸ ÓÖ Ò Ï Ò ¸Ë Ö Ý ÓÖ ØݸÂÓÒ Ø Ò ÖÓ×× Ö ¹ ÐÐ ÑÓÖ ¸Ü ÓÖ ÒºÛ Ò ¸× Ö Ýº ÓÖ Øݸ ÖÓ×× Ö × Ð × ÓÖ º ÓÑ ÈÖÓ Ù Ø Ë ÙÖ Øݸ Ë Ð × ÓÖ ¸ ͺ˺ º ×ØÖ Øº Ì × ÖØ Ð Û ÐÐ ÑÓÒ×ØÖ Ø Å ÖÓ×Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÜÔÐÓÖ Ö × ÚÙÐÒ Ö Ð ØÓ ÙÔ ØÓ Ú Ö× ÓÒ ½½ ÓÒ Ï Ò ÓÛ× È Ò º Ì ¼¹ Ý ÚÙÐÒ Ö Ð ØÝ Ò Ð × Ò ØØ Ö ØÓ Ü ÐØÖ Ø Ö ØÖ ÖÝ ÐÓ Ð Ð × Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÓ×× Û ÓÖ Ò× Û Ø Ñ Ð ÓÙ× Û Ô º Ï ÔÖ × ÒØ ÔÖÓÓ Ó ÓÒ ÔØ ÜÔÐÓ Ø Ø Ø Ö × ÐÓ Ð Ð Û Ø ÓÙØ Ù× Ö³× ÓÒ× ÒØ Ò ×ÔÐ Ý× Ø Ø Ð ÓÒØ ÒØ ÓÒ Ø Û Ô º Ï Û ÐÐ ÔÖÓÚ Ö ÓÑÑ Ò¹ Ø ÓÒ× ÓÒ ÓÛ ØÓ ÔÖÓØ Ø Ù× Ö³× Ø Ò Ò ÓÖ Ë Ñ ¹ÇÖ Ò ÈÓÐ Ý ÖÓ×× Ö ÒØ ØÙÖ ×º à ÝÛÓÖ × ÖÓÛ× Ö¸ ËÇȸ ÜÔÐÓ Ø¸ º
  2. 2. ½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ÅÄ × Ò Ø ¹ ØÓ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÖÑ Ø ÓÖ ÐÓÒ Ø Ñ Ò ×Ø ÐÐ × ÓÖ ÐÓØ Ó ÔÔÐ Ø ÓÒ× Ò × ÖÚ ×º Ì Ö × Ó Ù× Ò Ø × Ò Û ÐÐ ÙÒ Ö×ØÓÓ º È ×Ø ØØ × ØÓ ÅÄ Ò ÐÙ ÑÐ Ø ÖÒ Ð ÒØ Øݸ ÅÄ ÒØ ØÝ ÜÔ Ò× ÓÒ¸ ÅÄ ÁÒ Ø ÓÒ¸ Ø º Ò Ø Ý Ú Ò × Ù×× Ò Ñ ÒÝ Ô Ô Ö× Ò ÓÒ Ö Ò ×º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø Ö × × ÑÓ×ØÐÝ ÙÒ Ö×ØÓÓ ÓÖ × ÖÚ Ö × ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ð ×× Ò Ð ÒØ¹× ÔÔÐ Ø ÓÒº ÁÒ Ø × Ô Ô Ö¸ Û Ö Ó Ò ØÓ × Ù×× ÓÛ ØÓ Ð Ú Ö ÑÐ Ø ÖÒ Ð ÒØ ØÝ ØÓ ÜÔÐÓ Ø ÐÓ Ð ÖÓÛ× Ö× ×Ù × Å ÖÓ×Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÜÔÐÓÖ Ö Ò ÝÔ ×× × Ñ ÓÖ Ò ÔÓРݸ Ð Ò ØÓ Ö ØÖ ÖÝ Ö Ò Ó Ð × ÖÓ×× ÓÖ Ò× Ò ÖÓÑ Ø Ð ×Ý×Ø Ñº ¾ ÖÓÙÒ ¾º½ ÑÐ Ø ÖÒ Ð ÒØ ØÝ ´ µ × ÒÓØ Ò Û Ò Ñ ÒÝ Ö × Ö × Ú Ò ÓÒ ÓÒ Øº ÁÒ ÒÙع × Ðи ÅÄ ÐÐÓÛ× Ò ÐÙ× ÓÒ Ó ÜØ ÖÒ Ð Ö ×ÓÙÖ ×» ÒØ Ø × Ò Ø Ô Ö× Ö Û ÐÐ Ø Ø Ö ×ÓÙÖ × ÙØÓÑ Ø ÐÐݺ Ì × Û × × Ò ÑÓ×ØÐÝ ÓÒ × ÖÚ Ö× Û Ö Ò ÅÄ Ô Ö× Ö ÔÖÓ ×× × Ù× Ö ÓÒØÖÓÐÐ ÅÄ Ð ¸ Ø ÛÓÙÐ ÚÙÐÒ Ö Ð ØÓ × ÖÚ Ö × Ö ×ÓÙÖ Ò ÐÙ× ÓÒ× Ò ÔÓØ ÒØ ÐÐÝ Ö ØÖ ÖÝ ÓÑÑ Ò Ü ÙØ ÓÒ׺ Ö ÒØ Ð Ö Ö × Ø Ò Ô Ø Û Ø Ò× × ×Ù × × Ð Ò ÜØ ÖÒ Ð ÒØ Ø × Ý ÙÐØ ÓÖ Ú Ò Ù× Ö Ò ÓÔØ ÓÒ ØÓ × Ð Ø Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó ÜØ ÖÒ Ð ÒØ Ø × ÓÖ Ô Ö× Ò º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø Ö Û Ö Ü × Ò Ð ÜÑо Ø Ø × Ð ÜØ ÖÒ Ð ÒØ ØÝ Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ Ý ÙÐØ ½℄º ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ ÖÓÛ× Ö Ú Ò ÓÖ× Ð×Ó ÔÔÐ Ô Ø × ØÓ ÔÖ Ú ÒØ Ò Ø Ö ÔÖÓ Ù Ø× ¾℄ ¿℄ ℄º ¿ ÅË ÅÄ¿º¼ ÐØ ÓÙ ÅË ÅÄ¿º¼ × ÔÖ Ø Ò Ö ÔÐ Ý ÅË ÅÄ º¼¸ Ø × ×Ø ÐÐ Ú Ð Ð Ò ÓÐ Ö Ú Ö× ÓÒ× Ó Á º Ë Ò Û Ò ÓÖ ÓÑÔ Ø Ð ØÝ ÑÓ Ò Á ¸ Û Ò Ø Ú ÐÝ Ò ÐÙ Ø ÚÙÐÒ Ö Ð ÄÄ Ú Ò ÒØÓ Ø Ò Û Ú Ö× ÓÒ× Ó Á Ý ÑÙÐ Ø Ò Ø Ú ÓÖ Ó ÓÐ Ú Ö× ÓÒ× Ò Á º Ì Ö Ö Ñ ÒÝ Û Ý× Ø Ø ÓÑÔ Ø Ð ØÝ ÑÓ Ò ÓÖ ¸ Ò Û Ó× ØÓ Ù× Ñ Ø Ø ØÓ ÓÑÔÐ × Ø Ó Ðº ËÓ Ø Ö×Ø Ø ×Ø ÀÌÅÄ Ô ÐÓÓ × Ð Ø ÓÐÐÓÛ Ò º ØÑÐ × Ö ÔØ ÜÑÐ Ó ÜÑÐ Ú Ö× ÓÒ ½º¼ Ò Ó Ò ÙØ ¹ Ò · Ç Ì È ÜÔÓÖØ Ò · Ä Å ÆÌ ÜÔÓÖØ ´ È Ì µ Ò · ÆÌÁÌ ± ÐÓÓØ Ë ËÌ Å ØØÔ »»»×ÓÑ × ÖÚ º ÓÑ»× Ö Ø Ò · ÆÌÁÌ ± ×Ø Ö Ë ËÌ Å ÒØ ØݺÜÑÐ Ò · ±×Ø Ö Ò℄ Ò ÜÔÓÖØ ² ÐÐ » ÜÔÓÖØ
  3. 3. ÜÑÐ Ó Ö Ø ÅË ÅÄ Ó ÙÑ ÒØÇ Ø ´µ ÜÑÐ Ó ºÐÓ ÅÄ ´Ø Üص ´ÜÑÐ Ó ºÔ Ö× ÖÖÓÖ ²² ÜÑÐ Ó ºÔ Ö× ÖÖÓÖº ÖÖÓÖ Ó ¼µ ß ÖÖÓÖÅ× ÅÄ È Ö× Ò ÖÖÓÖ · ÜÑÐ Ó ºÔ Ö× ÖÖÓÖºÖ ×ÓÒ · Ø Ð Ò · ÜÑÐ Ó ºÔ Ö× ÖÖÓÖºÐ Ò · Ø ÔÓ× Ø ÓÒ · ÜÑÐ Ó ºÔ Ö× ÖÖÓÖºÐ Ò ÔÓ× · ×Ö Ø ÜØ · ÜÑÐ Ó ºÔ Ö× ÖÖÓÖº×Ö Ì ÜØ Ð ÖØ ´ ÖÖÓÖÅ× µ Ð× ß Ú Ö ÐÓÓØ ÜÑÐ Ó º Ó ÙÑ ÒØ Ð Ñ ÒغÒÓ ÌÝÔ Î ÐÙ Ð ÖØ´ÐÓÓص »× Ö ÔØ » ØÑÐ Û Ö ÒØ ØݺÜÑÐ ÐÓÓ × Ð Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÜÑÐ Ú Ö× ÓÒ ½º¼ Ò Ó Ò ÍÌ ¹ ÆÌÁÌ ÐÐ ±ÐÓÓØ Ì Ö ×ÓÒ Û Ú ØÓ Ò ÐÙ × ÓÒ ×Ø Ô ÝÐÓ ´ ÒØ ØݺÜÑе × Ø Ø Ô Ö Ñ Ø Ö ÒØ Ø × ÒÒÓØ Ö Ö Ò Ø Ø ÔÐ Û Ö Ø × Ò º Ì × ×ØÝÐ Ó Ò Ò Ô ÝÐÓ × × ÒÓØ Ò Û Ò × Ò × Ù×× Ò Ñ ÒÝ ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ× ℄ºÏ Ò Ø Ø ×Ø ÀÌÅÄ Ô × × ÐÓ Ò Ø Ö Ø Ö Ø ÅË ÅÄ Ó ÙÑ ÒØÇ Ø´µ × ÒÚÓ ¸ ÅË ÅÄ¿º¼ × Ò Ò Û Ò Ú Ö Ý Ø Ø Ø × ÐÓ ÒØÓ Ø Ñ ÑÓÖݺ º ½º Ì ÅË ÅÄ¿º¼ ÐÐ Ò ÐÓ ÒØÓ Á Ö Ò Ø Ë Ñ ÇÖ Ò ÈÓÐ Ý ´ËÇȵ Ï Û Ö Ö × Ö Ò ÓÙØ ÓÛ ÛÓÙÐ ËÇÈ Ò ÓÖ ØÛ Ò Ø ÖÓÛ× Ö Ò Ò Ò Ø ÅÄ Ô Ö× Ö¸ Ù× ÅÄ Ô Ö× Ö × ØÓ Ù× Ø ÖÓÛ× Ö Ò Ò × Ö ×ÓÐÚ Ö ÓÖ ÜØ ÖÒ Ð ÒØ Ø × Ò ÓÖ Ö ØÓ Ñ
  4. 4. ×ÙÖ Ø ÜØ ÖÒ Ð ÒØ ØÝ ÐÓÒ × ØÓ Ø × Ñ ÓÖ Ò Ó Û Ö Ø ÅÄ × × ÖÚ ÖÓѺ ÇÒ Û Ý Ø Ø é× ÐÛ Ý× ÛÓÖØ Ò × ËÇÈ Ø Ö Ö Ö Ø ÓÒº Ï Ö Ø Ö Ö Ø ÓÒ Ò Ð Ö ÓÒ Ø ØØ Ö ÓÒØÖÓÐÐ × Ø Ò Ñ Ò Ö Ö Ø ÓÒ ØÓ Ø ÜØ ÖÒ Ð ÒØ Øݺ ÐÓÛ × Ø Ò Û ÅÄ Ô ÝÐÓ ØÓ Ö ÓÙÖ Ø ×Ø ÓÓ Ù× Ö³× ÔÖÓ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÓ×× ÓÖ Ò׺ ÜÑÐ Ó ÜÑÐ Ú Ö× ÓÒ ½º¼ Ò Ó Ò ÙØ ¹ Ò · Ç Ì È ÜÔÓÖØ Ò · Ä Å ÆÌ ÜÔÓÖØ ´ È Ì µ Ò · ÆÌÁÌ ± ÐÓÓØ Ë ËÌ Å · ØØÔ »» Ú Ðº ÓÑ»Ö Ö Ø · × Ø ØØÔ×±¿ ±¾ ±¾ ÔÔº Óܺ Óѱ¾ Ò ÜºÔ Ô±¿ Öѱ¿ ÓÜ Ø Ñ Ð ×Ø Ò · ÆÌÁÌ ± ×Ø Ö Ë ËÌ Å ØØÔ »» Ú Ðº ÓÑ» ÒØ ØݺÜÑÐ Ò · ±×Ø Ö Ò℄ Ò ÜÔÓÖØ ² ÐÐ » ÜÔÓÖØ º ¾º Ê Ò ÔÖ Ú Ø Ð Ó Ð ÖÓ×× ÓÖ Ò ÓÒ Óܺ ÓÑ Ë Ñ ÓÖ Ò ÔÓÐ Ý × ÝÔ ×× ÁØ × Ñ× Ð Á ÓÒÐÝ × ËÇÈ ÓÖ Ø Ò Ø Ð Ö ÕÙ ×Ø ÙØ Ó × ÒÓØ Ò ÓÖ ËÇÈ Ò Ø × Ó Ö Ö Ø ÓÒº Ì Ö ÓÖ Ò ØØ Ö Ò Ö Ø Ñ Ð ÓÙ× Û × Ø Ò Ø Ù× Ö³× ÔÖ ¹ Ú Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ×ØÓÐ Ò ÖÓ×× ÓÑ Òº ÁÒ Ø ÐÐ ÂËÇÆ Ò ÔÓ ÒØ× Ö ÐÝ Ò ÓÒ ÓÓ ¹ × ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ö ÚÙÐÒ Ö Ð ØÓ Ø × ÜÔÐÓ Ø × Ø ÂËÇÆ Ô ÝÐÓ Ò Ö Ð ÐÝ Ö ØÖ Ú º Ì Ö Ö ×ÓÑ Ð Ñ Ø Ø ÓÒ× ÓÒ Û Ø Ö Ø Ö× Ò Ø Ô ÝÐÓ Ö ÓÒ× Ö Ú Ð Ý Ø ÅÄ Ô Ö× Ö Ò Û Û ÐÐ × Ù×× Ø Ø Ø Ø Ò ¸ ÙØ ÂËÇÆ Ô ÝÐÓ Ö ÒÓØ Ø º ÁØ × Ð×Ó ÒØ Ö ×Ø Ò Ø Ø ËÇÈ Û × Ð×Ó ÝÔ ×× Ð Ò Ó Ê Ö Ø ÖÓÙ Ö Ö Ø ÓÒ ℄º
  5. 5. Ö Ò Ï ÓÙÒ Ö × Ï ÓÒØ ÒÙ ÓÒ Û Ø ÓÙÖ Ö × Ö Ò Û ÒØ ØÓ ÐÓÓ ÒØÓ Û Ø Ö Ø ËÇÈ ÝÔ ×× Ò Ð ØÓ ÑÓÖ ÖÙ Ø ÙÐ ÔР׺ Ï Ø ÓÙØ Ò ØØ Ö ØÖ × ØÓ ×Ø Ð ÐÓ Ð Ð × × × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÓ×× × Ø × ÖÓÛ× Ö× Ö Ù×Ù ÐÐÝ Ú ÖÝ ÓÓ ÓÒ × ØØ Ò ×ØÖ Ø ÓÙÒ ÖÝ ØÛ Ò Ø Ï Ò ÐÓ Ð Ð ×Ý×Ø Ñ Ò ÔÖÓÑÔØ Ù× Ö³× Ô ÖÑ ×× ÓÒ Ø Ö × ÒÝ Ö ÕÙ ×Ø ØÓ ×× ÐÓ Ð Ð × ÖÓÑ Û Ô º ÐÓÛ × Ò Û Ô ÝÐÓ Û ÜÔ Ö Ñ ÒØ Û Ø º ÜÑÐ Ó ÜÑÐ Ú Ö× ÓÒ ½º¼ Ò Ó Ò ÙØ ¹ Ò · Ç Ì È ÜÔÓÖØ Ò · Ä Å ÆÌ ÜÔÓÖØ ´ È Ì µ Ò · ÆÌÁÌ ± ÐÓÓØ Ë ËÌ Å ØØÔ »» Ú Ðº ÓÑ»Ö Ö Ø × Ø · Ð »»»Û Ò ÓÛ×»Û Òº Ò Ò · ÆÌÁÌ ± ×Ø Ö Ë ËÌ Å ØØÔ »» Ú Ðº ÓÑ» ÒØ ØݺÜÑÐ Ò · ±×Ø Ö Ò℄ Ò ÜÔÓÖØ ² ÐÐ » ÜÔÓÖØ º ¿º Ê Ò Û Òº Ò ÓÒ Ø ÐÓ Ð ÓÑÔÙØ Ö Û Ø ÓÙØ Ù× Ö ÔÔÖÓÚ Ð Ì Ï ¹ÄÓ Ð Ð ËÝ×Ø Ñ ÓÙÒ ÖÝ × ÖÓ×× Ò ØØ Ö × Ð ØÓ Ö Ö ØÖ ÖÝ Ð × ÖÓÑ Ø Ù× Ö é× Ð ×Ý×Ø Ñ Û Ø ÓÙØ ÒÝ Ù× Ö é× ÔÔÖÓÚ Ð Ý × ÖÚ Ò Ñ Ð ÓÙ× Û Ô º Ä Ñ Ø Ø ÓÒ× Ù× Ø ÅÄ Ô Ö× Ö × ÜÔ Ø Ò Ø ÜØ ÖÒ Ð ÓÒØ ÒØ × Ú Ð ÅÄ׸ ÖØ Ò Ö Ø Ö× Ö ÒÓØ ÐÐÓÛ Ò Ò Ù× Ø ØØ ØÓ Ð Û Ò
  6. 6. Ø Ý ÔÔ Öº ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ܼ¼¸ ²¸ ± Ö ÒÓØ ÐÐÓÛ Ø Ù× Ñ Ò ÑÓ×Ø Ó Ø Ö ÙÐ Ö ÀÌÅÄ Ô × Ð ØÓ ÜØÖ Ø º ÀÓÛ Ú Ö¸ ÈÁ × Û Ô × Ø Ø Ö ØÙÖÒ× ÂËÇÆ ÓÖ ÔÐ ÒØ ÜØ Ò ÑÓ×Ø Ó Ø ÜØ Ð × ÓÒ Ø Ð ×Ý×Ø Ñ ÛÓÙÐ ÛÓÖ º ÁÒ Ø ÓÒ¸ ×ÓÑ Ö ¹ ××¹ÐÓ ÐÓ Ð Ð × ÒÒÓØ ×ØÓÐ Ò × Ï Ò ÓÛ× ÔÖ Ú ÒØ× ØÛÓ ÔÖÓ ×× × ÖÓÑ Ö Ò Ø × Ñ Ð ÓÒ ÙÖÖ ÒØÐÝ ´ º º Ö ×ØÖÝ Ð ×¸ Ë Å Ð ×¸ Ø µº ÓÐÐ Ø Ò Ø ÐÓÓØ× À Ö Ö ×ÓÑ Ð × Ö ØÖ ØÓ ÜØÖ Ø¸ ×ÓÑ ×Ù Ò ×ÓÑ Ð Û Ø ÜÔÐ Ò Ø ÓÒ׺ ËÙ ×× ÙÐ ÌÖ Ð× ⋆ ÒÝ Ø ÜØ Ð ÓÒ Ø »×ÓÑ Ö» Û Ø ÒÓÛÒ Ð Ò Ñ Ò Ô Ø º ´ º º Ð »»»Û Ò ÓÛ×»Û Òº Ò µ ⋆ ÒÝ Ø ÜØ Ð ÙÒ Ö »Í× Ö» ÓÙÖÍ× ÖÆ Ñ »¶ Û Ø ÒÓÛÒ Ð Ò Ñ º ∗ ÓÙÖÍ× ÖÆ Ñ Ò Ø ÖÑ Ò Û Ø ÓÙÖ ËÅ ÚÙÐÒ Ö ¹ Ð Øݺ ÌÇ Ç Ö Ö Ò ÓÙÖ ËÅ Û Ø Ô Ô Ö ∗ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ×ÓÑ Ø Ó Ò Û ÐÐ Ø Ø ÜØ Ð × Ö ×ØÓÖ Ò »Í× Ö×» ÓÙÖÍ× ÖÆ Ñ » ÔÔ Ø »ÊÓ Ñ Ò » Ø Ó Ò»Û ÐРغ Ø ⋆ Ï ÒÝ Ô Ø Ø Ö ØÙÖÒ× ÔÖ Ú Ø Ø Ò ÂËÇÆ Û Ø ÓÓ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ð ÌÖ Ð× ⋆ ÖÓÛ× Ö ÓÓ × ∗ Á ×ØÓÖ Ò Ð × Û Ø Ö Ò ÓÑ Ð Ò Ñ × ∗ » ÖÓÑ Ò ÖÝ ÓÖÑ Ø ËÉÄ Ø Ð × ⋆ ÊË ÌÓ Ò Ò ÖÝ ÓÖÑ Ø ⋆ ÇÙØÐÓÓ Ñ Ð Ò ÖÝ ÓÖÑ Ø ⋆ Ê ×ØÖÝ Ò Ë Å Ð Ê ¹ÔÖÓØ Ø ⋆ Ï È × Ø Ø Ö ÔÙÖ ÀÌÅÄ ÓÖ Ò ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Û Ø Ù×ØÓÑ Ö× ÓÒ ÐÙ× ÓÒ Ï Ð Ñ ÒØ Ò Ò ÓÑÔ Ø Ð Øݸ ÖÓÛ× Ö Ú Ò ÓÖ× × ÓÙÐ Ñ ×ÙÖ Ø Ø ÒÓ × ÙÖ ØÝ ÚÙÐÒ Ö Ð Ø × Ò ÒØÖÓ Ù Ö ØÖÓ×Ô Ø Ú Ðݺ ÁÒ Ø ÓÒ¸ ÖÓÛ× Ö Ú Ò ÓÖ× × ÓÙÐ Ñ ×ÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ× Û Ø ÜØ ÖÒ Ð Ð Ö Ö × ÓÖ × ÖÚ × ×Ø ÐÐ × Ø× × ÓÒ × ÖÓÛ× Ö × ÙÖ ØÝ ÔÓÐ × ×Ù × Ë Ñ ÇÖ Ò ÈÓРݺ
  7. 7. Ê Ö Ò × ½º Í ÙÒØÙ ÔÔÐÝ ÙÔ×ØÖ Ñ Ô Ø ØÓ ÐÓ× ÜÜ ÚÙÐÒ Ö Ð ØÝ Ò ÔÖ × º ´ ØØÔ× »» ٠׺РÙÒ Ô ºÒ ػ٠ÙÒØÙ»·×ÓÙÖ »Ð ÜÑо» · Ù »½½ ½¼µ ¾º ÖÓÑ × ¹¾¼¼ ¹¼¼ ¹ Ö Ú ½º ´ ØØÔ× »»× ÙÖ Øݺ ÔÔ×ÔÓغ ÓÑ» × ÙÖ ØÝ» Ë ¹¾¼¼ ¹¼¼ º ØÑе ¿º ÔÔÐ ÔÔÐ × Ö ÐÓ Ð Ð Ø Ø Ù º ´ ØØÔ× »»× ÙÖ Øݺ ÔÔ×ÔÓغ ÓÑ»× ÙÖ ØÝ» Ë ¹¾¼¼ ¹¼¼ º ØÑе º Å ÖÓ×Ó Ø ÍÔ Ö Ò ØÓ Ñ×ÜÑÐ º¼º ´ ØØÔ »» ÐÓ ×ºÑ× Òº ÓÑ» » ÜÑÐØ Ñ» Ö Ú »¾¼¼ »¼¿»½¾»ÙÔ Ö Ò ¹ØÓ¹Ñ×ÜÑй ¹¼º ×Ôܵ º Ì ÑÙÖ ÙÒÙ×ÓÚ¸ ºÇº ÑÐ ÓÙØ¹Ó ¹ Ò Ø Ö ØÖ Ú Ðº ´ ØØÔ× »»Ñ º Рغ ÓÑ» Ù¹½¿» Ö Ò ×»Ç× ÔÓÚ» ¹ Ù¹½¿¹ ÅĹ Ø ¹Ó× ÔÓÚ¹×Ð ×ºÔ µ º ËÒ Ó Ö Ö × Ñ ¹ÓÖ Ò ÔÓÐ Ý ÝÔ ×׺ ´ ØØÔ »»ÛÛÛº ×Ò ºÒ Ø» Ó ¹Ö Ö¹× Ñ ¹ÓÖ Ò¹ÔÓРݹ ÝÔ ××µ

×