Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kas ir eTwinning projekts?

Kas ir eTwinning projekts?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kas ir eTwinning projekts?

 1. 1. Kas ir eTwinning projekts? Šis projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
 2. 2. eTwinning • 36 Eiropas valstu skolu sadarbības tīkls • Droša bezmaksas platforma sadarbības projektu organizēšanai • Profesionālā izaugsme • Erasmus+ apakšprogramma (daļa no KA2)
 3. 3. Definīcija Vārds „projekts” ir cēlies no latīņu vārda projicere un nozīmē „veikt izmaiņas, izmainīt”. Projekts ir: • a) plānota darba vai darbības posms, kas ir pabeigts noteiktā laika periodā un ar noteiktu mērķi; • b) pētījums par kādu konkrētu tēmu, veikts noteiktā laika periodā.* *Cambgridge online dictionary, 2015
 4. 4. Projektu metode* • Individuāli vai grupā organizēts darbs kāda projekta izstrādei vai īstenošanai. • Izmanto skolēnu patstāvīgās mācīšanās aktivizēšanai – tā dod iespēju iemācīties formulēt problēmas, pētīt, meklēt un iegūt jaunu informāciju, risināt problēmu u. tml. • Grupu projekta darbā skolēni apgūst nozīmīgu sociālo prasmju pieredzi. *Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. – 140. lpp.
 5. 5. Projekta soļi MĒRĶIS UZDEVUMI ATBILSTOŠI MĒRĶIM
 6. 6. eTwinning projekti IKT rīki Dažādos mācību priekšmetos Dažādās valodās Bez laika ierobežojuma Virtuāli mācību projekti Starptautiski vai nacionāli Projektu metode
 7. 7. eTwinning projekts • Virtuāls sadarbības projekts mācību procesa ietvaros • Bez finansējuma • Sadarbība notiek tiešsaistē (virtuālajā eTwinning vidē Twinspace) • Vismaz 2 projekta partneri: – 2 no vienas valsts – nacionālais projekts – 2 no dažādām valstīm – starptautiskais projekts
 8. 8. eTwinning projekts • Projekta īstenošanas laiku izvēlas paši skolotāji (no vienas dienas līdz vairākiem mācību gadiem) • Starppriekšmetu saikne (sadarbojas vairāku priekšmetu skolotāji) • Ja projekts īstenots veiksmīgi, to var pieteikt Nacionālajam kvalitātes sertifikātam un saņemt apliecību par profesionālās kompetences pilnveidi (līdz 36h)
 9. 9. TwinSpace Katram projektam sava virtuāla projekta vide TwinSpace: • Droša, slēgta vide tikai projekta partneriem • Var darboties arī skolēni • Var augšupielādēt projekta materiālus, izmantot forumus un projekta žurnālu (publisks) • Var izmantot bezmaksas Adobe Connect videokonferenču rīku, lai sazinātos ar partneriem
 10. 10. Projekta kritēriji Kritēriju rubrika
 11. 11. Skolēnu iesaiste • Skolēni iesaistās reālās projekta aktivitātēs • Skolotājs var uzaicināt skolēnus projekta virtuālajā vidē TwinSpace • Skolotājs nosaka arī skolēna tiesību līmeni TwinSpace (skolēns, skolēns- administrators) • Jo aktīvāk skolēni iesaistās projektā, jo projekts ir veiksmīgāks
 12. 12. Sasaiste ar mācību saturu • eTwinning projekts var tikt izmantots kā mācību metode jebkurā mācību priekšmetā jebkurā skolēnu vecuma grupā • eTwinning projektā var integrēt vairākus mācību priekšmetus, šādi nodrošinot kompetencēs balstītu izglītību
 13. 13. Komunikācija starp partneriem • Komunikācija projekta ietvaros var notikt, izmantojot TwinSpace rīkus – forumu, tērzētavu, video konferenci • Komunikācijai var izmantot arī jebkuru citu IKT rīku tiešsaistē (konference, forums, virtuālā siena u.c.)
 14. 14. Sadarbība starp partneriem • Skolēni kopīgi izpilda uzdevumus • Skolēni kopīgi rada gala produktu (virtuālā grāmata, prezentācija, video, mājas lapa, blogs, viktorīna, materiālu kopums, apraksts, iestudējums u.t.t.) • Skolēni un skolotāji izvērtē atsevišķus projekta posmus un projektu kopumā • Atgriezeniskā saite
 15. 15. IKT lietojums projektā • IKT rīkus lieto jēgpilni, lai veiktu projekta aktivitātes, atbilstoši skolēnu vecumam un skolas specifikai! • Ievēro drošība internetā (piemēram, vecāku atļaujas skolēnu fotogrāfiju, personu datu izmantošanai, lieto drošus IKT rīkus vai vietnes)! • Ievēro autortiesības attēlu, mūzikas, video, teksta un citu avotu lietošanai, pievienojot atsauces uz autoru vai avotu!
 16. 16. Partneru forums • Ja nevari atrast sadarbības partnerus, izmanto partneru forumus, kuros izvieto «ierakstu» ar savu projekta ideju! • Ja vēlies iesaistīties citu veidotajos projektos, partneru forumā vari atrast projekta piedāvājumus Ieskaties pamācībā!
 17. 17. Projekta reģistrēšana • Lai projektu reģistrētu, otram projekta dibinātājam jābūt Tavā kontaktu sarakstā! • Projektu eTwinning Live vidē reģistrē viens skolotājs (otrs papildina un apstiprina). • Aizpilda anketu tiešsaistē: – Īss apraksts – Saistītie mācību priekšmeti – Mērķi – Darba process – Sagaidāmie rezultāti • Kad projekta dibinātāju Nacionālie atbalsta dienesti ir aptirpinājuši projektu, tam var pievienot citus projekta partnerus Ieskaties pamācībā!
 18. 18. Projekta partneri • Projekta dibinātāji vienojas, kādas personas tiks iesaistītas projektā: – projekta dibinātāju skolu skolotāji un skolēni – eTwinning kopienas valstu skolotāji un skolēni – eTwinning Plus valstu skolotāji un skolēni – Citu valstu skolotāji un skolēni (tikai caur TwinSpace vidi)
 19. 19. Kvalitātes sertifikāti • Kvalitātes sertifikāts apliecina skolotāja sasniegumus un ieguldīto darbu eTwinning aktivitātēs • Sertifikāts apliecina arī skolēnu aktivitāti projektā un skolas veiksmīgu iesaistīšanos Eiropas skolu sadarbības projektos
 20. 20. Nacionālais sertifikāts • Nacionālo Kvalitātes sertifikātu iespējams iegūt, aizpildot pieteikuma anketu savā eTwinning Live profila sadaļā „Projekti” • Ja vēlies Nacionālajam kvalitātes sertifikātam pieteikt vairākus projektus, pieteikums jāaizpilda katram projektam atsevišķi • Ja vienā projektā darbojas vairāki skolotāji no vienas izglītības iestādes, katrs skolotājs piesakās sertifikātam individuāli.
 21. 21. Skolēna sertifikāts • Iegūstot eTwinning Nacionālo kvalitātes sertifikātu, eTwinning sistēma automātiski ģenerē eTwinning Skolēna kvalitātes sertifikātu. – Skolotājs pēc saviem ieskatiem to izsniedz skolēniem, lai apliecinātu viņu ieguldījumu projektā. • Ieteicams, sākot projektu, izstrādāt kritērijus, pēc kādiem skolēniem tiks piešķirts eTwinning Skolēna kvalitātes sertifikāts.
 22. 22. Kvalitātes sertifikāti • eTwinning Nacionālais kvalitātes sertifikāts ir galvenais priekšnoteikums gan Eiropas kvalitātes sertifikāta saņemšanai, gan, lai savu projektu pieteiktu ikgadējam konkursam “Nacionālā eTwinning balva” • Projekti, kas saņēmuši vismaz divu valstu Nacionālos kvalitātes sertifikātus, automātiski pretendē uz Eiropas kvalitātes sertifikātu • Projekta partneri, kuri ir saņēmuši Eiropas kvalitātes sertifikātu, var pieteikties Eiropas eTwinning balvas konkursam
 23. 23. Kvalitātes sertifikāti Pieteikšanās termiņi: • Nacionālais kvalitātes sertifikāts – visu gadu • Nacionālā eTwinning balva – augusts, septembris • Eiropas kvalitātes sertifikāts – oktobris, novembris (izvirza NAD) • Eiropas eTwinning balva – novembris, decembris
 24. 24. Šis projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. eTwinning Nacionālais atbalsta dienests Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra info@etwinning.lv 67358067 www.etwinning.lv www.jaunatne.gov.lv Seko mums: Twitter @eTwinningLV Facebook: eTwinning Latvia Draugiem.lv lapa: eTwinning Latvija

×