Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2012 10 03_ld_v&gru_vispareja prezentacija

472 views

Published on

Valsts Izglītības attīstības aģentūra: Jana Meržvinska, Leonardo da Vinci vecākā programmas speciāliste, Linards Deidulis, Grundtvig vecākais programmas speciālists

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2012 10 03_ld_v&gru_vispareja prezentacija

 1. 1. ES Mūžizglītības programma Leonardo da VinciProjekti profesionālajā izglītībā Grundtvig Projekti pieaugušo izglītībā
 2. 2. Mūžizglītības definīcija Mūžizglītība aptver visus cilvēka dzīves posmus,balstās uz iekšēju vajadzību vai ārēju faktoru izraisītunepieciešamību iegūt un papildināt zināšanas unprasmes, paver iespējas sabiedrības locekļiemizglītoties visas dzīves garumā, paaugstinot savukvalifikāciju vai iegūstot citu kvalifikāciju atbilstošidarba tirgus prasībām, savām interesēm unvajadzībām. Mūžizglītība apvieno neformālo mācīšanosar formālo izglītību. Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007.–2013.gadam, Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra rīkojums Nr.111
 3. 3. Mūžizglītības politikas mērķi Latvijā• Nodrošināt mūžizglītības pieejamību iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, iepriekšējās izglītības, dzīves vietas, ienākumu līmeņa, etniskās piederības, funkcionāliem traucējumiem.• Veidot pieaugušajiem kvalitatīvas izglītības piedāvājumu, kas nodrošina ilgtspējīgas kompetences darbam, pilsoniskai līdzdalībai, personības izaugsmei un sekmē uz augstām prasmēm balstītu konkurētspējīgas zināšanu ekonomikas un demokrātiskas sabiedrības attīstību Latvijā.• Izveidot saskaņotu normatīvo aktu sistēmu un efektīvu resursu (tai skaitā finanšu) pārvaldi, ievērojot dalītās atbildības un nozaru politikas mijiedarbības principus, vienotas mūžizglītības sistēmas attīstībai.
 4. 4. ES Mūžizglītības programmas mērķi• Veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos• Sekmēt labāku darbavietu un augstākas sociālas saliedētības veidošanos• Veicināt apmaiņu, sadarbību un mobilitāti starp izglītības un praktiskās apmācības sistēmām Eiropas Savienībā, lai padarītu tās par pasaules kvalitātes standartu izglītības jomā.
 5. 5. Mūžizglītības programma 2007 - 2013 APAKŠPROGRAMMASCOMENIUS ERASMUS Leonardo da Vinci GRUNDTVIGVispārējā izglītība Augstākā izglītība Sākotnējā profesionālā Pieaugušo izglītība izglītība un profesionālā •Mobilitāte •Mobilitāte tālākizglītība •Mobilitāte•Partneru sadarbība •Inovāciju pārnese •Partneru sadarbība•Inovāciju pārnese •Inovāciju attīstība •Mobilitāte •Inovāciju pārnese•Inovāciju attīstība •Tīklu sadarbība •Partneru sadarbība •Inovāciju attīstība•Tīklu sadarbība •Inovāciju pārnese •Tīklu sadarbība •Sagatavošanas projekti •Inovāciju attīstība •Tīklu sadarbībaCAURVIJU programma4 pamataktivitātes, kuras saistāmas ar visām apakšprogrammām – politikas attīstība, informācijas unkomunikācijas tehnoloģijas, rezultātu izplatīšana un izpēte.JEAN MONNET programma3 pamataktivitātes – Jean Monnet programma, atbalsts Eiropas institūcijām un Eiropas asociācijām
 6. 6. Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Skolu izglītība Profesionālā izglītība Pieaugušo izglītība Augstākā izglītībaInformācija EK mājas lapāhttp://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/index_en.htmLatviski:http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/
 7. 7. Programmas dalībvalstis27 EiropasSavienībasdalībvalstisIslande,Lihtenšteina,Norvēģija,ŠveiceTurcija, Horvātija
 8. 8. Būtiski programmu raksturojoši aspekti• Lielākajā daļā • Nav finansējuma telpu aktivitāšu nav remontiem, vajadzīgs • Tikai dažās aktivitātēs līdzfinansējums pieejams finansējums• Avanss – līdz 80% pamatlīdzekļu iegādei. no granta apjoma • Vajadzīgi ārzemju• Vienkārša partneri. atskaitīšanās atbilstoši EK prasībām.
 9. 9. Programmas finansējums Programmas kopējais budžets ES – 7 miljardi eiro 2007 – 2013 gadam Comenius – 1,047 miljardi eiro – 13 % Erasmus – 3,114 miljardi eiro – 40 %Leonardo da Vinci – 1,725 miljardi eiro – 25 % Grundtvig – 0,358 miljoni eiro – 4 % Pieejamais finansējums Latvijā• Leonardo da Vinci – ap 2,5 milj EUR gadā• Grundtvig – ap 0,6 milj EUR gadā.
 10. 10. Leonardo da Vinci apakšprogramma• Paredzēta profesionālās izglītības atbalstam – ar starptautisku sadarbību: – uzlabot profesionālās izglītības pievilcību un kvalitāti, – veicināt inovācijas profesionālajā izglītībā, – sekmēt cilvēku zināšanu/ prasmju atzīšanu. Informācija internetā http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/l eonardo_da_vinci/par_programmu/
 11. 11. LdV piedāvātās iespējas• Esošajiem un topošajiem profesionāļiem stažēties uzņēmumos ārzemēs – mobilitātes projekti• Uzņēmumiem un organizācijām – pieredzes apmaiņa, savstarpējas vizītes un praktisku materiālu izstrāde profesionālajā izglītībā – partnerības projekti• Profesionālās izglītības piedāvātājiem sadarbībā ar uzņēmumiem un soc. partneriem – adaptēt un izmantot inovatīvas māc. programmas, materiālus – inovāciju pārneses projekti
 12. 12. LdV piedāvātās iespējas• Profesionālās izglītības piedāvātājiem sadarbībā ar uzņēmumiem un soc. partneriem – radīt jaunas, inovatīvas māc. programmas, materiālus, veicināt Eiropas līmeņa sadarbību starp profesionālās izglītības nodrošinātājiem un sociālajiem partneriem – inovāciju attīstības projekti un sadarbības tīkli (administrē Eiropas Komisija)
 13. 13. Grundtvig apakšprogramma• Paredzēta pieaugušo izglītības atbalstam – ar starptautisku sadarbību: – veicināt pieaugušo izglītības pieejamību un piedāvājumu; – veicināt jauninājumu, netradicionālu pieeju un alternatīvo mācību metožu ieviešanu pieaugušo izglītībā. Informācija internetā http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma /grundtvig/par_grundtvig/ /
 14. 14. Grundtvig piedāvātās iespējas• Pieaugušo izglītotājiem paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju – profesionālās pilnvides kursi, vizītes un apmaiņa, asistentūra• Uzņēmumiem un organizācijām – pieredzes apmaiņa, savstarpējas vizītes un praktisku materiālu izstrāde pieaugušo izglītībā – partnerības projekti• Senioru (personas vecākas par 50 g.) brīvprātīgais darbs citās valstīs• Praktiski, tematiski semināri neprofesionāļiem – Grundtvig darbnīcas (2009. – 2012.)
 15. 15. Grundtvig piedāvātās iespējas• Grundtvig darbnīcas 2013. gada konkursā – neformāli izglītības pasākumi pieaugušo izglītotājiem pamatprasmju jomā.• Pieaugušo izglītības piedāvātājiem sadarbībā ar uzņēmumiem un soc. partneriem – veidot mācību un metodiskos materiālus, programmas utt. – daudzpusējie projekti un sadarbības tīkli (administrē Eiropas Komisija)
 16. 16. Informācija par īstenotajiem projektiem un torezultātiem, izstrādātajiem materiāliem• Leonardo da Vinci, Grundtvig, Comenius partnerību projektu rezultātu datu bāze http://est.viaa.gov.lv/• Leonardo da Vinci inovaciju pārneses projektu rezultātu datu bāze http://www.adam- europe.eu
 17. 17. Apakšprogrammu salīdzinājums Leonardo da Vinci Grundtvig Profesionālās izglītības veicināšanai Dažāda veida pieaugušo izglītības veicināšanai Mērķagrupa – gan jaunieši, gan Mērķa grupa – pieaugušie pieaugušie Projektus var pieteikt tikai juridiskas Atkarībā no projektu veida – gan personas juridiskas, gan fiziskas personas Finansējums – g.k. ceļa un uzturēšanās izdevumi, piedaloties kursos, stažēšanās braucienos utt.Projektus var sagatavot kopā ar paredzamo partneri, piedaloties sagatavošanas vizītē vai kontaktseminārāAdministrē nacionālās aģentūras katrā valstī pēc kopējiem EK nosacījumiem . Latvijā – Valsts Izglītības attīstības aģentūra. Dažus projektu veidus (lieli projekti) EK administrē centralizēti.
 18. 18. Projektu konkursu termiņi 2013.gadā – Leonardoda Vinci • Inovāciju attīstības un sadarbības tīklu projektu pieteikumi - 31. janvāris • Inovāciju pārneses projektu pieteikumi –31. janvāris • mobilitātes projektu pieteikumi –1. februāris • partnerības projektu pieteikumi - 21. februāris • sagatavošanas vizītes – projektu pieteikumi vizītēm pie partneriem iesniedzami vismaz 2 mēnešus pirms plānotās vizītes pie partnera. Projektu pieteikumi kontaktsemināriem iesniedzami atbilstoši VIAA mājas lapā noteiktajiem termiņiem. http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/leonardo_da_vinci/leo _konkursi/izsludinatie_konkursi/
 19. 19. Projektu konkursu termiņi 2013.gadā - Grundtvig • Profesionālās pilnveides un vizīšu/apmaiņas projekti 16.janvāris; 30. aprīlis un 17. septembris, • Daudzpusējo projektu, sadarbības tīkla un papildu pasākumu projektu pieteikumi - 31. janvāris • Mācību partnerību un darbnīcu projekti–21. februāris • Asistentūras un senioru brīvprātīgā darba projekti - 28. marts • Sagatavošanas vizītes – projektu pieteikumi vizītēm pie partneriem iesniedzami no 2013. gada 1. jūlija un vismaz 2 mēnešus pirms plānotās vizītes pie partnera http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/grundtvig_kon kursi/grundtvig_izsludinatie/
 20. 20. Pēc 2014 . gadaEK un EP apspriež jauno programmu “Erasmus visiem” http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do ? reference=IP/11/1398&format=HTML&aged=1 &language=LV&guiLanguage=en• Galvenie jaunās programmas akcenti: – mobilitāte, – starptautiska sadarbību inovācijas sekmēšanai un labas prakses apmaiņai,
 21. 21. Valsts izglītības attīstības aģentūra KONSULTĀCIJAS Leonardo da Vinci un Grundtvig nodaļa Vaļņu iela 3, 2.stāvs, Rīga, LV-1050 Tālrunis: 67814741 Fakss: 67 814 444 E-pasts: leonardo@viaa.gov.lv grundtvig@viaa.gov.lv linards.deidulis@viaa.gov.lv

×