Akauntabiliti edit latest k2a1

3,341 views

Published on

akauntibiliti

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,341
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
94
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Akauntabiliti edit latest k2a1

 1. 1. AKAUNTABILITI DAN REFLEKSI 1
 2. 2. DEFINISI AKAUNTABILITI KEPERTANGGUNGJAWABAN (Kamus Istilah Pentadbiran Perniagaan Pengajian Tinggi - DBP) BERTANGGUNG JAWAB KEPADA SESEORANG MENGENAI SESUATU (Kamus Dwi Bahasa - DBP) RESPOSIBLE, LIABLE OR EXPLAINABLE (Webster’s New World Dictionary) THE LIABILITY TO GIVE ACCOUNT FOR SOMETHING TO SOMEBODY (The Chambers 20th Century Dictionary) 2
 3. 3. “Akauntibaliti Ialah Obligasi Seseorang Untuk Memberi Jawapan Dan Penjelasan Mengenai Tindakan Dan Prestasinya Kepada Pihak Yang Berhak UntukMendapatkan Jawapan Dan Penjelasan Tersebut...” (Y. Bhg. Tan Sri Ahmad Sarji Bekas Ketua Setiusaha Negara ) 3
 4. 4. PENGENALAN Salah satu daripada cabaran utamasetiap kerajaan adalah untuk memenuhihasrat dan harapan setiap rakyatnya sertaaspirasi mereka. Tadbir urus yang terbaikadalah penting bagi menghadapi cabaranini dengan berkesan. 4
 5. 5. Konsep tadbir urus secara menyeluruhtermaktub dalam Perlembagaan Malaysia,Rukun Negara dan prinsip-prinsip Islam Hadhari.Perlembagaan Malaysia adalah merupakanundang-undang tertinggi negara dan tunggakbagi tadbir urus yang terbaik. Rukun Negaraturut menekankan tadbir urus yang terbaik dankepantingan rakyat menerusi keluhuranPerlembagaan,kedaulatan undang-undang dankesopanan dan kesusilaan. 5
 6. 6. Prinsip-prinsip Islam Hadhari jugamenitikberatkan tuntutan tadbir urusyang terbaik menerusi perinsip kerajaanyang adil dan beramanah ,pembangunan ekonomi yang seimbangdan komprehensif, kehidupan berkualitiuntuk semua rakyat,keutuhan budayadan moral serta memelihara alamsemulajadi. 6
 7. 7. Prinsip-prinsip tadbir urus yang terbaik telah diserapkan kedalam pelbagai arahan sektor awam: 1. Arahan YAB Perdana Menteri Bil.1 Tahun 1998 yang bertujuan mengukuhkan integriti sektor awam 2. Surat KSN PMS(S) Bil. 18114 bertarikh 17 Disember 2003 bertajuk Penubuhan Pasukan Petugas Bagi Menguruskan Karenah Biokrasi 3. Plan Integriti Nasional (2004) yang antara lain mensasarkan peningkatan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan awam melalui dwi objektif pengukuhan prinsip ketelusan,akauntabiliti dan tadbir urus yang terbaik disamping peningkatan integriti pengurusan dan pentadbiran perkhidmatan awam 7
 8. 8. OBJEKTIF TADBIR URUSBertujuan untuk menyemai dan meningkatkan keyakinan rakyatterhadap keupayaan kerajaan untuk melaksanakan dasar yangtelah dimandatkan di samping mengekalkan akauntabiliti didalamsistem penyampaian awam.Perdana Menteri mahukan segala rancangan pembangunannegara demi kesejahteraan rakyat dimaklumkan dan diketahuiagar mereka dapat memantau dan menilai pencapaian yang telahditetapkan . Sehubungan itu, anggota penjawat awam perlusedaya mampu dan penuh iltizam melaksanakan amanahtersebut. 8
 9. 9. Dua aspek yang perlu diberi perhatian bagi menghasilkan tadbir urus yangterbaik adalah:1. Prestasi Pengurusan pencapaian adalah kritikal untuk menyampaikanperkhidmatan secara cekap dan berkesan seperti yang diharapkanoleh stakeholders disamping memastikan value for money dan mengurangkan pembaziran sumber/dana2. Pertunjuk Prestasi Utama ( KPI ) Pendekatan baru yang mengutamakan pencapaian berpaksikan kepentingan rakyat, menjadi piawai kepada pencapaian anggota penjawat awam dinilai secara menyeluruh dari aspek kuantitatif dan kualitatif. 9
 10. 10. PRINSIP TADBIR URUS YANG TERBAIK DALAM SEKTOR AWAM BERTERASKAN 4 PRINSIP BERIKUT:1. Integriti Adalah berdasarkan kepada kejujuran dan objektiviti,tahap tatasusila yang tinggi dan penuh tanggungjawab dalam pengawasan dana dan sumber awam serta pengurusan hal ehwal agensi takut kepada tuhan.2. Akauntabiliti Adalah kewajipan untuk memberi jawapan dan penjelasan mengenai sesuatu tindakan dan prestasi kepada sesiapa yang berhak untuk mendapat jawapan dan penjelasan 10
 11. 11. 3. Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA)• Enam bidang keberhasilan Utama Nasional Diperkenalkan.• Mengurangkan Kadar Jenayah.• Memerangi Rasuah• Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Dan Berkemampuan• Meningkatkan Taraf Hidup Rakyat Yang Berpendapatan Rendah• Memperkasa Prasarana Luar Bandar Dan Pedalaman• Menambah Baik Pengangkutan Awam Dalam Jangka Masa Sederhana. 11
 12. 12. 4. Matlamat KPI Dan NKRA• Mewujudkan elemen kebertanggungjawaban yang serius dalam kalangan anggota pertadbiran dan penjawat awam terhadap bidang-bidang yang diberi keutamaan di peringkat kebangsaan.• Pencapaian yang akan membolehkan perkhidmatan awam dan anggota pentadbiran dinilai secara menyeluruh daripada aspek kuantitatif dan kualitatif.• Memastikan rakyat mendapat gambaran lebih jelas dan mengetahui mengenai hala tuju pembangunan negara 12
 13. 13. KONSEP1.Tanggungjawab (amanah) seseorangpenjawat awam untuk melaksanakantugas-tugas yang diserahkan kepadanyaserta mempastikan ianya mencapaimatlamat dan objektif tugas-tugastersebut. 13
 14. 14. KONSEP2.Pelaksanaan tugas-tugas mengikutperaturan yang telah ditetapkan, undang-udang yang berkuatkuasa,prosedur danamalan, penjawat awam perlulah cekapdan mengutamakan sikap berhati-hati dancermat 14
 15. 15. KONSEP3.Dalam pelaksanaan kawalan disiplin dantatatertib penjawat awam dikehendakimenyelenggara tatkelakuan dan tatertib(Perintah Am dan Bab D). Akauntabilitipenjawat awam mesti mengikut danmematuhi arahan dan peraturan yangtelah ditetapkan 15
 16. 16. KONSEP4.Perlu bagi menentukan satu-satu tugasyang dilaksanakan itu adalah menepatidan mencapai objektif yang telahditetapkan dan memastikan tidak adapembaziran yang menjejaskan pengunaansumber-sumber awam 16
 17. 17. JANM KONSEP 6. …. SESUNGGUHNYA ALLAH S.W.T MENYURUH KAMU MELAKSANAKAN AMANAH TERHADAP ORANG-ORANG YANG MEMBERI AMANAH ITU. AN-NISA’ : 58Q Jabatan Akauntan Negara 17
 18. 18. Program Transformasi Ekonomi MEB - model ekonomi baru Membangunkan negara mwelalui ekonomi berpendapatan tinggi. Per kapita AS15000NKEA – AKTIVITI UTAMA EKONOMI NASIONAL •Bidang ekonomi berpotensi terus maju ke arah ekonomi berpendapatan tinggi. • elektrik & elektronik •Sektor minyak sawit •Sektor minyak &gas •Sektor pelancongan •Sekor pertanian 18
 19. 19. MATLAMAT AKAUNTABILITI Mencapai satu kaedah kawalan yang berkesan agar sesuatu peraturan dan undang-undang bagi sesuatu pengurusan yang diamanahkan dapat dipatuhi Objektif tugasan tercapai cemerlang 19
 20. 20. OBJEKTIF AKAUNTABILITI 1. Alat Kawalan Kepada Jabatan 2. Sistem Kerja Yang Tersusun 3. Menjamin Penggunaan Sumber Manusia Dengan Teratur, Cekap dan Tanpa Pembaziran 4. Perbelanjaan Mengikut Peraturan Yang Ditetapkan 20
 21. 21. SYARAT-SYARAT PENTING AKAUNTABILITI1. Amalan Etika Dan Nilai –nilai Murni (Nilai Teras Dan Nilai Kembangan)2. Tadbir Urus Yang Baik ( Good Governance)3. Mematuhi Undang dan Peraturan4. Menggunakan Sumber Dengan Cekap Dan Berkesan5. Melalui Perwakilan Kuasa6. Perlu Melapor Balik Kepada Pihak Yang Mewakilkan Kuasa 21
 22. 22. KEPENTINGAN AKAUNTABILITIMemastikan pelaksana kerja:-1. Perancangan yang teliti2. Penerapan nilai dan etika3. Penjelasan peraturan dan arahan4. Penyeliaan yang rapi5. Penggunaan sumber secara berhemah 22
 23. 23. JENIS-JENIS AKAUNTABILITI AKAUNTABILITI KEWANGAN  Perakaunan dan penyelenggaraan rekod-rekod  Pematuhan kepada undang-undang dan peraturan AKAUNTABILITI PENGURUSAN  Ekonomi - “Value for money”  Kecekapan - Ratio Input/Output  Keberkesanan - Impak AKAUNTABILITI PROGRAM  Perjanjian Program  Anggaran dan Sebenar  Petunjuk-Petunjuk Prestasi  Varian Prestasi 23
 24. 24. AKAUNTABILITI DALAM PENGURUSAN KEWANGAN Tanggungjawab Utama Pengurus PTJ Mengawal peruntukan dan memperakaunkan perbelanjaan PTJ Memastikan perwakilan kuasa secara lisan Menubuhkan mekanisme pemantauan Pemeriksaan mengejut Laporan bertulis kepada Pegawai Pengawal/ Pengurus Program jika berlaku salahguna kuasa kecuaian 24
 25. 25. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BERKAITAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL AKTA ACARA KEWANGAN SEK. 15A(1) AKTA ACARA KEWANGAN SEK. 15A(2) ARAHAN PERBENDAHARAAN (AP53) 25
 26. 26. KAWALAN KEM./JABATAN Mengawal peruntukan dan perbelanjaan Menentukan strategi terbaik untuk mencapai objektif Mengakaunkan kutipan hasil dan perbelanjaan dengan betul Mengemukakan laporan-laporan kewangan Mengurus aset dengan cekap 26
 27. 27. CONTOH KELEMAHAN / ISU / MASALAHA. Kelemahan Dalam Pengurusan Perakaunan  Laporan salah dan tidak lengkap  Tiada dokumen sokongan  Baki akaun tidak dapat disahkan  Kelemahan prosesan baucer bayaran 27
 28. 28. Contoh Kelemahan Dalam Baucer Bayaran1. Jenis kelemahan/kesilapan2. Invois/tuntutan tidak dicop tarikh terima3. Jawatan pegawai yang meluluskan pesanan tidak dinyatakan4. Tarikh bekalan/kerja patut disiapkan tidak dinyatakan5. Nombor rujukan kontrak/perjanjian tidak dinyatakan6. Jawatan pegawai yang mengesahkan perkhidmatan/bekalan diterima dengan sempurna tidak dinyatakan dalam borang pesanan *Sumber: Laporan Ketua Audit Negara, tahun1996 28
 29. 29. B. Kelemahan Pengurusan Kewangan (Kurang penyeliaan dan pengawasan dalam perkara berikut)  Menyemak dan mengesahkan rekod perbelanjaan  Kegagalan memungut hasil/tunggakan hasil  Pengurusan aset  Kesalahan dalam mengakaun kutipan hasil  Kegagalan mematuhi undang-undang dan peraturan berkaitan pengurusan kewangan 29
 30. 30. SALAHLAKUPENGURUSAN/PENTADBIRAN KEWANGAN TAFSIRAN KEWANGAN Arahan Perbendaharaan 314;“Kehilangan termasuk kehilangan wang awam,setem,barang-barang awam dan harta lain yang berharga disebabkan oleh kecurian, penipuan,atau kecuaian pengawal,kekurangan, bayaran terlebih, pembayaran tanpakuasa,hutang yang tidak boleh dapat balik hasil yang tidak boleh disapatkan dan perbelanjaan yang sia-sia” 30
 31. 31. PENDAHULUAN DIRI DI BAWAH AP(59)Pembayaran bagi sesuatu perolehanbarangan / perkhidmatan / kerja yang dibuat kerana menyimpang dari cara biasa dan tidak mengikut Tatacara Kewangan 31
 32. 32. CONTOH SALAHLAKU (PEROLEHAN KERJA) Tidak melaksanakan sebutharga yang sepatutnya dibuat Memecahkecilkan perolehan kerja bagi tujuan mengelak sebutharga Menawarkan perolehan kerja kepada kontraktor yang sama,tiada pusingan Menawarkan perolehan kerja kepada kontraktor dari luarkawasan Mengeluarkan inden bagi kerja di sekolah tetapi kerja dilaksanakan di tempat lain 32
 33. 33. CONTOH SALAHLAKU (PEROLEHAN BEKALAN) Perolehan bekalan/perkhidmatan melebihi had nilai yang diluluskan Pembelian bekalan/perkhidmatan dari syarikat tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan / Bukan Bumiputera Perolehan aset tanpa Pegawai Pengawal Penerimaan barangan yang tidak menepati spesifikasi 33
 34. 34. CONTOH SALAHLAKU (TERIMAAN) Lewat mem’bank’kan wang pungutan pada hari yang sepatutnya di’bank’kan Menyimpan dalam tangan wang pungutan dan tidak mem’bank’kan wang pungutan tersebut bagi suatu tempoh yang lama Telah menggunakan wang pungutan tersebut bagi tujuan peribadi dan membayarnya semula secara ansuran Tidak membuat kutip sewaan / caj mengikut tempoh yang ditetapkan - contoh : sewa kantin,yuran pelajar,yuran asrama 34
 35. 35. CONTOH SALAHLAKU (BAYARAN) Memperakukan penerimaan perolehan sedangkan perolehan belum lagi diterima atau dibekalkan (AP 102 (a)) Membuat bayaran bagi perolehan yang belum terima/siap Membuat bayaran bagi perolehan yang tidak dilaksanakan Membuar pembayaran gaji atau elaun kepada penjawat awam yang tidak sepatutnya dibayar (Lebihan Bayaran Gaji & Elaun) Membuat pembayaran palsu Pemalsuan waran perjalanan udara 35
 36. 36. STRUKTUR AKAUNTABILITI (Punca-Punca Kuasa) t di Ke l ulu Au s an an Parlimen B ela por nja wa La nKetua Audit Negara Perbendaharaan an tuk Ak hun run Ta au an n Pe ran Wa Akauntan Negara Agensi Penyelarasan 12 36
 37. 37. Corruption Perception Index (CPI )Malaysia oleh Transparency International 2000 - 2007Tahun Kedudukan Bil Negara Dikaji Mata 2000 36 90 4.8 2001 36 91 5.0 2002 33 102 4.9 2003 37 102 5.2 2004 39 146 5.0 2005 39 159 5.1 2006 44 163 5.0 2007 43 179 5.1 37
 38. 38. INDEKS PERPEPSI RASUAH DUNIA 2007 Country Rank Country CPI Score2006 2007 2006 2007 1 Denmark 9.4 1 2 Finland 9.6 9.4 2 6 Iceland 9.6 9.2 3 3 New Zealand 9.6 9.2 5 4 Singapore 9.4 9.313 13 United Kingdom 8.6 8.422 20 USA 7.3 7.244 43 Malaysia 5.0 5.1 38
 39. 39. SEKIAN…TERIMA KASIH 39
 40. 40. CIRI-CIRI PENGURUSANKEWANGAN BERSEPADUPENYEDIAAN BELANJAWANPEMBIAYAANPENGAWALANPERANCANGANPENENTUAN KEUTAMAANPENILAIAN 40
 41. 41. PRINSIP-PRINSIP UMUM PENGURUSAN KEWANGAN AWAM PERUNDANGAN BERMAKSUD PENGURUSAN KEWANGAN MESTILAH MEMATUHI SEMUA UNDANG- UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN KEWANGAN KAWALAN PERINGKAT-PERINGKAT KAWALAN AKAUNTABILITI MENJALANKAN AKTIVITI YANG DITENTUKAN SECARA BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS KEJAYAAN ATAU KEGAGALANNYA 41
 42. 42. MENGAPA KITAHARUS MENGAMBILPERHATIAN BERAT KE ATAS PENGURUSAN KEWANGAN? 42
 43. 43. TUNTUTAN PERUNDANGAN, PROSEDUR DAN ARAHAN1. PERLEMBAGAAN NEGARA2. AKTA PROSEDUR KEWANGAN 19573. ARAHAN PERBENDAHARAAN4. PEKELILING DAN SURAT PEKELILING5. ARAHAN-ARAHAN JABATAN 43
 44. 44. PEGAWAI PENGAWAL SEK. 15A(2) Pegawai Pengawal dilantik oleh Menteri atau Menteri Besar/Ketua Menteri. Bertanggungjawab mengawal perbelanjaan dan barang-barang awam. Ketua Pegawai Pengakaun bagi semua wang awam dan barang-barang awam. Tertakluk kepada undang-undang dan arahan Pihak Berkuasa Kewangan. Menentukan had-had kuasa dan tugas yang diberi boleh dipratik atau dijalankan bagi pihaknya oleh mana-mana pegawai pengakaun. 44
 45. 45. PEGAWAI PENGAKAUNSemua pegawai awam darijawatan paling tinggi sehinggayang paling rendah yang terlibatatau sebenarnya menjalankantugas mengutip, menerima,mengakaun, membelanja,menjaga, melupus wang ataubarang-barang awam. 45
 46. 46. AKAUNTABILITI KEWANGAN 46
 47. 47. KETIDAKPATUHAN KEPADA PERATURAN KEWANGAN Kutipan lewat direkodkan dalam buku tunai Pemeriksaan mengejut terhadap wang tunai dan barangan berharga tidak dibuat sekali dalam tempoh 6 bulan Daftar bil dan buku vot tidak diselenggarakan Borang pesanan kerajaan tidak diisi dengan lengkap Penyataan penyesuaian hasil dan perbelanjaan tidak disediakan Daftar harta modal dan daftar inventori tidak diselenggarakan Verifikasi stok tidak dijalankan 47
 48. 48. Terlebih Bayaran Kem. Pendidikan (1997) - Di 308 sekolah : Sejumlah RM 1 juta gaji terlebih dibayar Kem. Kesihatan (1998) - Gaji terlebih dibayar - RM 15,000. 48
 49. 49.  Lembaga Hasil Dalam Negeri  Tiada Fail Cukai Pendapatan 275 daripada 3,163 pemilik harta (tahun 1995-99) bernilai lebih RM150,000 tiada fail cukai pendapatan  Tidak Mengistiharkan Harta 29.4 peratus daripada 1,772 fail cukai pendapatan memiliki harta bernilai RM225.23 juta tidak mengistiharkan harta mereka yang boleh dikenakan cukai  Sebab : Maklumat pemilikan dan pindah milik harta daripada Pejabat Duti Setem tidak dimasukkan ke dalam fail cukai pendapatan pemilik. Urusan ini dibuat secara manual dan sistem on-line perlu dibangunkan. 49
 50. 50. Pengurusan HartaDaftar Modal, Inventori, danStok Bekalan Pejabat tidakdiselenggarakan denganlengkap dan kemaskini 50
 51. 51. Pengurusan StorNilai Stok Kerajaan : RM 8b 5 % kerugian (loss) = RM 400m Hapuskira 1997 - RM 100m 1998 - RM 40 m Kehilangan 1997 - RM 7 m 51
 52. 52. Badan Berkanun (1999) 40 Badan berkanun tidak menyimpan rekod perakaunan yang lengkap Hanya 54 dari 94 badan berkanun yang mendapat Sijil Audit Tanpa Teguran Prestasi kewangan BBP tidak menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan tahun-tahun lalu. 52
 53. 53. Pihak Berkuasa Tempatan - 1999 100 daripada 146 di audit 3 menerima sijil bersih (clean certificate) 95 - qualified to adverse certificate 2 - disclaimer 53
 54. 54. AKAUNTABILITI PENGURUSANEkonomi - “Value for money” Kecekapan - Ratio Input/Output Keberkesanan - Impak 54
 55. 55. UCAPAN MENTERI KEWANGANOUR SUCCESS HAS BEENACCOMPLISHED THROUGH OURPLANNING, OUR POLICIES ANDSTRATEGIES, OUR EFFICIENTADMINISTRATION UNTARNISHED BYWIDESPREAD CORRUPTION, OUR PEACEAND STABILITY AS WELL AS OURUPHOLDING OF RELIGIOUS VALUES(THE 2002 BUDGET). 55
 56. 56. AKAUNTABILITI PROGRAM Perjanjian Program Anggaran dan Sebenar Petunjuk-Petunjuk Prestasi Varian Prestasi 56
 57. 57. PERJANJIAN PROGRAMMENITIK BERATKAN PERHUBUNGANANTARAINPUT OUTPUT IMPAK KECEKAPAN KEBERKESANAN 57
 58. 58. TAHAP VARIANTAHAP PRESTASI YANGDIPERSETUJUI (DALAM PERATUSANATAU NILAI SEBENAR) DIMANALAPORAN PENGECUALIAN TIDAKPERLU DISEDIAKAN 58
 59. 59. LAPORAN PENGECUALIANSUATU LAPORAN PENJELASANYANG DISEDIAKAN OLEH AGENSIKERAJAAN KERANA TAHAPPRESTASI SESUATUPROGRAM/AKTIVITI YANG TIDAKMEMPEROLEHI PENCAPAIANSEBAGAIMANA YANG DITETAPKANDALAM PERJANJIAN PROGRAM 59
 60. 60. PENILAIAN PROGRAMPenilai program bagi setiap aktiviti perludibuat sekurang-kurangnya sekali dalamtempoh lima tahun. Penilaian dibuatmenggunakan teknik yang saintifik danhasil kajian dapat dipertanggungjawabkanIsu:Masih banyak aktiviti yang tidak dibuatpenilaian 60
 61. 61. Ke ArahMemantapkan Pengurusan Kewangan 61
 62. 62. KEPIMPINAN 62
 63. 63. USAHA-USAHA PERBENDAHARAAN1. Sistem e-Perolehan – Bagi perolehan barangan melalui kontrak pusat dan pendaftaran pembekal. Perlaksanaannya secara berperingkat-peringkat.2. E-SPKB – Bagi membantu proses kawalan, pemantauan perbelanjaan, penyediaan dokumen waran perjalanan, baucer jurnal, penyata pemungut dan pembayaran. Perlaksanaannya secara berperingkat- peringkat.3. Empowerment dan kelonggaran syarat dalam perolehan.4. Mengeluarkan panduan dan tatacara seperti pengurusan akauan amanah. 63
 64. 64. “An organization without human commitment is like a person without a soul: Skeleton, flesh and blood may be able to consume and excrete but there is no life force. Government desperately needs life force” Henry Mintzberg“The culture must be right. When I say culture I mean the leadership, especially of senior management, must be there.” A KSU 64
 65. 65. SIKAP1. Supervision – Penyeliaan yang rapi ke atas kerja yang diserahkan kepada pegawai bawahan.2. Interest – Setiap pegawai/kakitangan menjalankan tugas mereka dengan penuh minat dan dedikasi.3. Knowledge - Setiap pegawai/kakitangan mempunyai pengetahuan yang cukup dlam bidang masing-masing. Bagi tujuan ini program latihan yang berterusan perlu dilaksanakan.4. Attitude - Setiap pegawai/kakitangan menjalankan tugas dan tangggungjawab masing-masing dengan penuh komitment. Tidak ada sikap sambil lewa.5. Procedure – Prosedur yang lengkap dan jelas diwujudkan dan dipatuhi. 65
 66. 66. PERUBAHAN KE ARAH KECEMERLANGANTUHAN TIDAK AKANMENGUBAH NASIB SESUATUKAUM JIKA KITA SENDIRITIDAK MENGUBAHNYA 66
 67. 67. IfNothingChanges ThenNothingChanges 67
 68. 68. KONSEP REFLEKSIPemeriksaan yang dilakukan secaraaktif,teliti,dan bersunguh-sunguh terhadapkepercayaan /sesuatu yang didakwasebagai pengetahuan ,berdasarkan asas-asas yang menyokong dakwaan itu sertaterhadap rumusan yang terhasil daripadapemeriksaan itu. (DEWEY:1975) 68
 69. 69. KONSEP REFLEKSISebarang aktiviti atau proses meningatsemula ,membuat pertimbangan danmenilai pengalaman lampau melaluipenilaian secara sedar sebagai asasmembuat penilaian dan keputusanserta sebagai sumber dalamperancangandan tindakan (Richard J.C) 69
 70. 70. KONSEP REFLEKSIProses merenung menganalisismencari alasan ,membuat cadangandan tindakan untuk memperbaiki diriyang dilakukan secara berterusan (Hanifah 1999) 70
 71. 71. RUMUSAN Refleksi merupakan usaha penuh seorang penjawat awam memaknakan pengalaman dalam melaksaksanakan tugas-tugas profesional ke arah membantu diri meningkatkan kesedaran kendiri mengenai kepercayaan ,sikap pengetahuan dan amalan sendiri dan mengemukakan cadangan untuk memperbaiki diri pada masa depan 71
 72. 72. MODEL REFLEKSI Model Refleksi WallaceReceivedknowledge PRACTICE REFLECTION PROFESIONAL COMPETENCE PREVIOUSEXPERENTIAL KNOWLEDGE 72
 73. 73. IMPLIKASI MODEL REFLEKSI WALLACE Dua jenis ilmu yang mengjadi asas kepada amalan profesionalReceived knowledge = ilmu yang bersifat research base fakta,teori dan kemahiran berkaitan subjekExperiental knowldege =yang terhasil daripada knowing in action dan refleksi profesional 73
 74. 74. MODEL REFLEKSI SCHON Reflection inaction  Reflection on semasa perlakuan action selepas online perlakuan “offline” berfikir secara  Merenung kembali sedar tindakan Semasa  Membuat analisis menghadapi tentang peristiwa permasalahan lepas dan akan Lebih berkesan merancang  tindakan susulan 74
 75. 75. MODEL REFLEKSI VAN MANENPERINGKAT MORAL &ETIKA PERINGKAT PRAKTIKAL /INKUIRI PERINGKAT TEKNIKAL 75
 76. 76. IMPLIKASI REFLEKSI VAN MANENPemikiran reflektif adalah bersifat dinamik1) Internal voice of reflection (intrapersonal)2) External voice (interpersonal)Refleksi keatas amalan profesional yangPaling asas melibatkan aplikasi ilmu danKemahiran untuk mencapai matlamatpendidikan 76
 77. 77. REFLEKSI DALAM PROSES MELAKSANAKA TUGASSebelum Penguasaan •Pelangganmelakukan pengetahuan •Kandungankerja tentang •Matlamat&nilaiSemasa Fokus refleksi •Kandunganmelakukan •Motivasi pelankerja •Pengurusan pelan strategik 77
 78. 78. KEPENTINGAN REFLEKSI Membantu membuat penilaian kendiri Membantu berfikir secara analitik ,kritis dan kreatif Membantu menganalisis proses kerja dan hasil kerja 78
 79. 79. KEPENTINGAN REFLEKSI Membantu melihat pelbagai alternatif dalam membuat keputusan Membantu mencari jalan penyelesaian berasaskan ciri-ciri spiritualiti ,moral nilai dan etika Membantu mengubah tingkahlaku membuat penambahbaikan 79
 80. 80. AMALAN REFLEKSI KENDIRIPemikiran Rasional PemikiranEmosionalMemberikan justifikasi dan penilaian terhadap diri Membentuk kefahaman baru terhadap diri Tindakan memperbaiki diri 80
 81. 81. PEKERJA YANG REFLEKTIF Sentiasa berfikir –tujuan prosedur dan tindakan Memaknakan pengalaman – mempelajari dan memperolehi pengetahuan baru daripada pengalaman 81
 82. 82. PEKERJA YANG REFLEKTIF Menghubungkaitkan ilmu dengan amalan dan tindakan Melihat isu ,situasi /permasalahan dalam pelbagai perspektif Sentiasa berusaha merperbaiki dan mempertingkatkan amalan yang baik 82

×