Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Transformasi kurikulum (KSSR)

24,164 views

Published on

Published in: Education

Transformasi kurikulum (KSSR)

 1. 1. KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK) & KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 2. 2. Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula untuk memastikan kurikulum yang holistik, tidak terlalu akademik dan membebankan selaras dengan pemantapan kurikulum sebagai fokus utama teras kedua PIPP 2006-2010 LATAR BELAKANG
 3. 3. <ul><li>Gagasan ketiga Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 </li></ul><ul><li>yang menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: </li></ul><ul><ul><ul><li>Pembangunan modal insan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penghasilan pelajar celik minda </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pembentukan warga yang menguasai </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ilmu, kemahiran dan maklumat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Program membangunkan akal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>manusia dalam melahirkan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>insan ulul al bab </li></ul></ul></ul>LATAR BELAKANG
 4. 4. Penambahbaikan Program Prasekolah: LATAR BELAKANG 1986 – Buku Panduan Prasekolah Malaysia 1993 – Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia 2003 – Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) 2010/2011 – Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK ) Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan.
 5. 5. 1983 – Kurikulum Baru Sekolah Rendah 1993 – Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 2003 – KBSR (Semakan) 2010/2011 – Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) LATAR BELAKANG Penambahbaikan Kurikulum Sekolah Rendah
 6. 6. PERUBAHAN KURIKULUM
 7. 7. <ul><li>selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan </li></ul><ul><li>berlandaskan prinsip-prinsip KBSR </li></ul><ul><ul><ul><li>- pendekatan bersepadu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- perkembangan individu secara menyeluruh </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- peluang dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- pendidikan seumur hidup </li></ul></ul></ul>Konsep Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah
 8. 8. Transformasi Dalam konteks transformasi kurikulum, transformasi membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum: struktur kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan kurikulum dan pengurusan sekolah
 9. 9. <ul><li>Perubahan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dari aspek: </li></ul><ul><ul><ul><li>Reka bentuk kurikulum </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Organisasi kurikulum </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bahan kurikulum </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pentaksiran </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Peruntukan masa </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Struktur persekolahan </li></ul></ul></ul>Transformasi Kurikulum
 10. 10. Insan seimbang Pemikiran Kritis & Kreatif Inovatif <ul><li>Komunikasi </li></ul><ul><li>Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi secara verbal dan non verbal dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil </li></ul><ul><li>Literasi Sains & Teknologi </li></ul><ul><li>Penguasaan pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik </li></ul><ul><li>Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik </li></ul><ul><li>Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi </li></ul><ul><li>Kerohanian, Sikap & Nilai </li></ul><ul><li>Penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai </li></ul><ul><li>Fizikal & Estetika </li></ul><ul><li>Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri </li></ul><ul><li>Pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat dan apresiasi </li></ul><ul><li>Keterampilan Diri </li></ul><ul><li>Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum </li></ul><ul><li>Kemanusiaan </li></ul><ul><li>Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global </li></ul><ul><li>Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan </li></ul>Bentuk Kurikulum KSPK & KSSR
 11. 11. Kurikulum Berasaskan Standard KSPK dan KSSR digubal dalam bentuk standard kandungan dan standard pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.
 12. 12. CONTOH STD KANDUNGAN & STD PEMBELAJARAN STD KANDUNGAN <ul><li>Bahasa Malaysia </li></ul><ul><ul><li>Mendengar dengan penuh perhatian </li></ul></ul><ul><li>English Language </li></ul><ul><ul><li>Able to form letters and words in clear legible print including cursive writing </li></ul></ul><ul><li>Mathematics </li></ul><ul><ul><li>Count objects in a given set and write the corresponding numeral </li></ul></ul>STD PEMBELAJARAN <ul><li>Bahasa Malaysia </li></ul><ul><ul><li>Mendengar pertuturan yang mudah </li></ul></ul><ul><li>English Language </li></ul><ul><ul><li>Coordinate hand-eye movement </li></ul></ul><ul><ul><li>Trace letters of the alphabet </li></ul></ul><ul><li>Mathematics </li></ul><ul><ul><li>Count up to 100 objects, using the correct counting sequence to tell how many objects are in a set </li></ul></ul>
 13. 13. Justifikasi Penggunaan Standard <ul><li>Akauntabiliti guru </li></ul><ul><ul><li>Memastikan SEMUA murid melepasi piawai standard yang ditetapkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengatasi masalah murid keciciran </li></ul></ul><ul><li>Skema dan piawai pengukuran </li></ul><ul><ul><li>Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah </li></ul></ul>
 14. 14. Tahap & Jangkamasa Persekolahan KBSR – sedia ada Kurikulum transformasi 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ P 1 2 3 4 5 6 Prasekolah Tahap I Tahap II 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ P 1 2 3 4 5 6 Prasekolah Tahap I Tahap II
 15. 15. Tahap ll Sekolah Rendah (Tahun 3 – 6) pengukuhan dan aplikasi 4M, kemahiran asas ICT, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai Tahap l Sekolah Rendah (Tahun 1 – 2) penguasaan 4M dan kemahiran asas ICT, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap, dan nilai Prasekolah perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 4M Tahap Persekolahan Tahap Persekolahan
 16. 16. KOMPOSISI KURIKULUM
 17. 17. Komposisi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan MODUL TERAS ASAS 1 Bahasa Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina (SJKC) Bahasa Tamil (SJKT) 2 Aktiviti fizikal/ Permainan luar 3 Pendidikan Islam/Pendidikan moral 4 Matematik Awal MODUL TERAS TEMA 5 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam 6 tunjang dan unsur kreatif, kritis dan inovatif
 18. 18. Komposisi Kurikulum Standard Sekolah Rendah Tahap I MODUL TERAS ASAS 1 Bahasa Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina (SJKC) Bahasa Tamil (SJKT) 2 Matematik 3 Pendidikan Jasmani 4 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral MODUL TERAS TEMA 5 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam 6 tunjang dan unsur kreatif, kritis dan inovatif. MODUL ELEKTIF 6 B. Cina/B. Tamil/ B. Arab untuk SK
 19. 19. Komposisi Kurikulum Standard Sekolah Rendah Tahap II BIL TUNJANG MODUL 1 Komunikasi Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina (SJKC) / Bahasa Tamil (SJKT) BCSK/BTSK / Bahasa Etnik / Bahasa Arab 2 Literasi Sains & Teknologi Sains Matematik Reka bentuk & Teknologi (Keusahawanan, Inovasi, Kreativiti) dan ICT 3 Fizikal dan Estetika Pend. Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Pend. Kesenian (Seni Visual & Muzik) 4 Kerohanian, Sikap & Nilai Pend. Islam / Pend. Moral 5 Kemanusiaan Sejarah Sains Sosial (Geografi, PSK, dan Ekonomi) 6 Keterampilan Diri Aspek Kepimpinan, Sahsiah melalui aktiviti kokurikulum & sukan
 20. 20. Justifikasi Penggunaan Modul <ul><li>Bersifat dinamik </li></ul><ul><ul><li>Pertambahan dan pengurangan kandungan boleh dilakukan tanpa menjejaskan keseluruhan modul </li></ul></ul><ul><li>Pelaksanaan p&p yang fleksibel </li></ul><ul><ul><li>Guru ada pilihan menggunakan modul mengikut kesesuaian </li></ul></ul>
 21. 21. Wajaran Masa bagi Prasekolah MODUL Prasekolah Tahun 1 Tahun 2 P1 P2 P1 P2 TERAS ASAS BAHASA BM Fleksibel (Awal tahun: 50 % Akhir tahun: 40%) 80% 80% 70% 70% BI BC/BT MATEMATIK PJ & PK PEND. ISLAM / MORAL TERAS TEMA MODUL BERSEPADU Fleksibel (Awal tahun: 20% Akhir tahun: 30%) 20% 20% 30% 30% AKTIVITI RUTIN (baca doa, makan, perbualan pagi, refleksi) 30% - ELEKTIF BC/BT/BA (kecuali Prasekolah) - 2 1/2 jam seminggu
 22. 22. Peruntukan Masa Modul Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Mengikut Bahasa Pengantar Bil Modul Peruntukan masa (minit/seminggu) Bahasa Kebangsaan Bahasa Pengantar lain MODUL TERAS ASAS 1 Bahasa Malaysia 120 120 2 Bahasa Inggeris 120 60 3 Pendidikan Islam / Moral 120 120 4 Bahasa Cina / Bahasa Tamil (untuk SJK) -  120 5 Permainan luar/aktiviti fizikal 100 100 6 Matematik 60 60 MODUL TERAS TEMA 6 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam 6 tunjang dan unsur kreatif, kritis dan inovatif 230 170 AKTIVITI RUTIN 7 Perbualan pagi 100 100 8 Rehat (Doa, makan, gosok gigi, Free Play ) 150 150 9 Refleksi 50 50   Jumlah minit dalam seminggu 1050 1050
 23. 23. Peruntukan Masa Modul Kurikulum Standard Sekolah Rendah Tahap 1 BIL TUNJANG MODUL PERUNTUKAN MASA SEMINGGU/MINIT SK SJKC SJKT MODUL TERAS ASAS 1 Komunikasi Bahasa Malaysia 360 270 270 Bahasa Inggeris 240 90 90 Bahasa Cina / Bahasa Tamil - 360 360 2 Kerohanian, Sikap dan Nilai Pendidikan Islam / Moral 180 90 (+90 PI) 90 (+90 PI) 3 Fizikal dan Estetika Pendidikan Jasmani 60 60 60 4 Literasi Sains & Teknologi Matematik 210 210 210 MODUL TERAS TEMA 5 Kesepaduan semua tunjang Modul Bersepadu (Pendekatan bertema) 300 270 270 Jumlah minit dalam seminggu 1350 1350 1350 MODUL ELEKTIF 6 Komunikasi BCSK, BTSK , Bahasa Arab 2 ½ jam seminggu
 24. 24. Peruntukan Masa Kurikulum Standard Sekolah Rendah Tahap II BIL TUNJANG MODUL PERUNTUKAN MASA SEMINGGU/MINIT SK SJKC SJKT 1 Komunikasi Bahasa Malaysia 300 180 180 Bahasa Inggeris 240 120 120 Bahasa Cina / Bahasa Tamil - 300 300 2 Kerohanian, Sikap dan Nilai Pendidikan Islam / Moral 180 150/120 150/120 3 Literasi Sains & Teknologi Matematik 210 Sains 150 *Rekabentuk & Teknologi (Keusahawanan, Inovasi, Kreativiti) dan ICT 90 4 Fizikal dan Estetika Pendidikan Kesenian(seni visual dan muzik) 120 Pendidikan Jasmani dan Kesihatan 60+30 5 Kemanusiaan Sains Sosial (Geografi, PSK, E konomi ) 90 Sejarah 30 Jumlah minit dalam seminggu 1500 6 Komunikasi BCSK, BTSK, B. Arab, B.Etnik 2 ½ jam seminggu
 25. 25. Contoh Modul Kurikulum Prasekolah Modul Teras Asas <ul><ul><ul><li>Bergembira Dengan Huruf </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Getting To Know The Letters of The Alphabets </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Akidah </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mengenali Pola </li></ul></ul></ul>Modul Teras Bertema <ul><li>Diri saya </li></ul><ul><li>Anggota Badan Saya </li></ul><ul><li>Sekolah Saya </li></ul><ul><li>Keselamatan Diri </li></ul><ul><li>Negara saya </li></ul><ul><li>Perayaan Hari Raya </li></ul><ul><li>Hari Kemerdekaan </li></ul><ul><li>Pelbagai kebudayaan </li></ul><ul><li>Alam Hidupan </li></ul><ul><li>Haiwan </li></ul><ul><li>Tumbuh-tumbuhan </li></ul><ul><li>Alam Fizikal </li></ul><ul><li>Cahaya dan Bayang-bayang </li></ul><ul><li>Cuaca </li></ul><ul><li>Alam Bahan </li></ul><ul><li>Air </li></ul><ul><li>Makanan </li></ul><ul><li>Pakaian </li></ul><ul><li>Peralatan </li></ul>
 26. 26. Kurikulum Tahap I Contoh Modul Teras Tema <ul><li>Diri Saya </li></ul><ul><ul><li>Kesihatan Diri </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemakanan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyalahgunaan Bahan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengurusan Emosi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kekeluargaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Perhubungan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyakit </li></ul></ul><ul><ul><li>Keselamatan </li></ul></ul><ul><li>2. Perhubungan & Perpaduan </li></ul><ul><ul><li>Saya dan Keluarga </li></ul></ul><ul><ul><li>Saya dan Masyarakat </li></ul></ul><ul><ul><li>Saya dan Sekolah </li></ul></ul><ul><ul><li>Malaysia Negaraku </li></ul></ul><ul><ul><li>Warisan Kita </li></ul></ul><ul><ul><li>Saya dan Persekitaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Saya dan Ekonomi </li></ul></ul><ul><li>3. Living Things </li></ul><ul><ul><li>Alive or Not? </li></ul></ul><ul><ul><li>How Do I Stay Alive? </li></ul></ul><ul><ul><li>My Body Parts </li></ul></ul><ul><ul><li>Why Do We Have.....? </li></ul></ul><ul><ul><li>Do We Look The Same? </li></ul></ul><ul><ul><li>Who Am I? </li></ul></ul><ul><ul><li>Nice To Know You Plants! </li></ul></ul><ul><ul><li>Wonderful Animals </li></ul></ul><ul><ul><li>Similar But Not The Same </li></ul></ul><ul><li>4. Dunia Teknologi Saya </li></ul><ul><ul><li>Dunia Warna </li></ul></ul><ul><ul><li>Mata Oh Mata </li></ul></ul><ul><ul><li>Saya Seorang Jurubina </li></ul></ul><ul><ul><li>Bagaimana Saiznya? </li></ul></ul><ul><ul><li>Jom Susun </li></ul></ul><ul><ul><li>Emm… Wanginya </li></ul></ul><ul><ul><li>Emm… Bau Apa Tu? </li></ul></ul><ul><ul><li>Apa Rasanya? </li></ul></ul><ul><li>5. Kreativiti & Seni Visual </li></ul><ul><li>Menggambar </li></ul><ul><li>Mencorak </li></ul><ul><li>Membentuk </li></ul><ul><li>Kraf tradisional </li></ul><ul><li>6. Kreativiti & Muzik </li></ul><ul><li>Aku dan Muzik </li></ul><ul><li>Mulanya Di Sini </li></ul><ul><li>Dunia Muzik Ku </li></ul><ul><li>Alunan Muzik Ku </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Dokumen Standard </li></ul><ul><ul><li>Standard kandungan </li></ul></ul><ul><ul><li>Standard pembelajaran </li></ul></ul><ul><li>Modul Pengajaran </li></ul><ul><li>Panduan untuk guru melaksanakan p&p </li></ul><ul><li>3. Modul Pembelajaran </li></ul><ul><ul><li>Bahan pembelajaran untuk murid </li></ul></ul>Bahan Kurikulum
 28. 28. <ul><li>Kurikulum standard menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti: </li></ul><ul><ul><li>hands-on learning </li></ul></ul><ul><ul><li>pembelajaran melalui bermain </li></ul></ul><ul><ul><li>inkuiri penemuan </li></ul></ul><ul><ul><li>pembelajaran berasaskan projek </li></ul></ul><ul><ul><li>pembelajaran luar bilik darjah </li></ul></ul><ul><ul><li>pembelajaran secara kontekstual </li></ul></ul><ul><ul><li>pembelajaran secara konstruktivisme </li></ul></ul><ul><ul><li>pembelajaran masteri </li></ul></ul><ul><li>Pendekatan yang digunakan mesti memberi peluang pembelajaran yang tidak terhad kepada murid </li></ul><ul><li>Mengambilkira kepelbagaian kecerdasan murid </li></ul>Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran
 29. 29. <ul><li>Pentaksiran formatif berasaskan sekolah: </li></ul><ul><ul><li>Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai </li></ul></ul><ul><ul><li>Bersifat autentik dan holistik </li></ul></ul><ul><li>Modul pengajaran dan pembelajaran mengandungi cadangan aktiviti pemulihan dan pengayaan </li></ul>Pentaksiran
 30. 30. PELAKSANAAN KSPK & KSSR
 31. 31. Pelaksanaan Rintis KSPK dan KSSR 2009 JENIS SEKOLAH SK SJKC SJKT SRA Sek. Pend. Khas JUMLAH Bandar 159 48 24 4 14 249 Luar Bandar 189 37 25 0 0 251 Jumlah 348 85 49 4 14 500
 32. 32. Pelan Tindakan Pelaksanaan KSPK & KSSR Bil. Tarikh Aktiviti 1 2 Mac 2009 Taklimat kepada Bahagian KPM, JPN, IPGM, Jemaah Nazir Negeri dan PPD 2 4 – 5 Mac 2009 Taklimat kepada Guru Besar dan Penolong Kanan 1 3 10 – 12 Mac 2009 Kursus kepada guru 4 Mac - Jun 2009 Pelaksanaan rintis KSPK & KSSR 5 Julai 2009 Latihan kepada Jurulatih Utama 6 Julai - September 2009 Penyebaran KSPK & KSSR melalui kursus orientasi secara model ‘cascade’ di semua negeri 7 Januari 2010 Pelaksanaan penuh KSPK & KSSR prasekolah dan Tahun 1 di seluruh negara
 33. 33. Pelan Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah & Sekolah Rendah 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prasekolah Rintis √ √ √ √ √ √ Tahun 1 Rintis √ √ √ √ √ √ Tahun 2 Rintis √ √ √ √ √ Tahun 3 Rintis √ √ √ √ Tahun 4 Rintis √ √ √ Tahun 5 Rintis √ √ Tahun 6 Rintis √
 34. 34. Pelan Penyediaan Modul Pembelajaran Kurikulum Standard Prasekolah dan Sekolah Rendah 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prasekolah Rintis BPK √ √ √ √ √ √ Tahun 1 Rintis BPK √ *BPK √ BPK √ BBT √ BBT √ BBT √ BBT Tahun 2 *Rintis BPK √ BPK √ BBT √ BBT √ BBT √ BBT Tahun 3 *Rintis BPK √ BBT √ BBT √ BBT √ BBT Tahun 4 Rintis BPK √ BBT √ BBT √ BBT Tahun 5 Rintis BPK √ BBT √ BBT Tahun 6 Rintis BPK √ BBT * 2010 - BPK menyerahkan dokumen standard KSSR kepada BBT
 35. 35. Penglibatan Bahagian KPM Tahun Tugas Pelaksana 2009 Menyediakan Modul Pembelajaran Tahun I Bahagian Pembangunan Kurikulum Menyediakan standard Tahun 2 Latihan guru (rintis dan pelaksanaan Tahun 1 - 2010) 2010 Menyediakan Modul Pembelajaran Tahun 2 Bahagian Pembangunan Kurikulum Penyerahan Standard Kandungan Tahun 1 - 3 Bahagian Pembangunan Kurikulum Menyediakan Modul Pembelajaran Tahun 1 – 3 (untuk kegunaan mulai 2012) Bahagian Buku Teks Latihan guru Bahagian Pendidikan Guru Pemantauan (Prasekolah & Tahun 1) Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti 2011 Menyediakan Modul Pembelajaran (untuk kegunaan mulai 2012) Bahagian Buku Teks Latihan guru Bahagian Pendidikan Guru Pemantauan (Prasekolah & Tahap I) Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti
 36. 36. <ul><li>Meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah dan pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan cabaran abad ke-21 </li></ul><ul><li>Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk pembuat dasar, pelaksana, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan </li></ul>KESIMPULAN

×