Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Príslovia

1,035 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Príslovia

 1. 1. Úvod do knihy Príslovia „Okrem toho, že Kazateľ (Šalamún) bol mudrc, vyučoval ľud poznaniu, uvažoval, skúmal a usporadúval mnohé príslovia“ – Kazateľ 12, 9. Téma: Múdrosť pre správny spôsob života Autori: Šalamún, Agur, Lemúel + neznámi zberatelia múdrostí (Šalamún je autorom 3000 prísloví a 1005 piesní – 1Krľ 5, 12). Doba vzniku: približne v rokoch: 970-700 pr. n.l. V tomto období žili: Šalamún (971-931 pr. n.l.) Ezechiáš (741-687 pr. n.l.)
 2. 2. Ako máme rozumieť obsahu tejto knihy? „Začnite modlitbou...a čítajte Príslovia pomocou mikroskopu. V knihe objavíte zoznam kresťanských povinnosti.“ – Charles Bridges (1794 – 1869) Pokus o „topológiu“ knihy Príslovia V starom Izraeli mali: kňazov, prorokov a mudrcov – Jer 18,18. „Múdri muži“ radili ľuďom v praktických aj mravných otázkach života. Na Príslovia sa môžeme dívať ako na zbierku etických noriem. Popredným „mudrcom“ starého Izraela bol kráľ Šalamún.
 3. 3. Kráľ Dávid založil tradíciu žalmov, Šalamún zase rozvíjal tradíciu hľadania múdrosti. Vyučovanie pomocou aforizmov bolo známe už pred Šalamúnom. Aj Dávid poznal porekadlá. V konflikte so Saulom, pri obrane, že nemá vražedné úmysly, Dávid mu zacitoval: „Ako hovorí staré príslovie: Zločinu sa dopúšťajú zločinci. No moja ruka sa ťa nedotkne“ – 1Sam 24, 14. Mal dominantné postavenie medzi mudrcmi. Prečo bolo tomu tak?
 4. 4. Súviselo to s jeho návštevou v Gibeóne. Boh ho oslovil: „Žiadaj si, čo ti mám dať!“ – 1Krľ 3,5. Šalamún múdro odpovedal: „Obdaruj svojho služobníka schopnosťou spravovať tvoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým“ – 1Krľ 3,9. Bohu sa žiadosť zapáčila: „Pretože si žiadal toto a nie dlhý vek, ani bohatstvo, ani život svojich nepriateľov, ale si žiadal rozvahu pri spravovaní, urobím teda podľa tvojich slov. Dávam ti múdre a rozvážne srdce, takže tebe podobného nebolo pred tebou a nebude ani po tebe. Dám ti aj to, o čo si nežiadal: bohatstvo a slávu, aby sa ti nikto spomedzi kráľov nevyrovnal.“ – 1Krľ 3, 11-13.
 5. 5. Mal od Boha vysvedčenie najmúdrejšieho človeka. Preto mali jeho výroky rešpekt a autoritu. Kráľ Šalamún sa v dejinách Izraela, a neskôr aj v dejinách kresťanstva, pokladal za takého, ktorý nemal žiadneho učiteľa, bol však učiteľom všetkých. Charizmatický panovník, vševed, geniálny mysliteľ!
 6. 6. I. Zámer knihy Príslovia Zámer knihy uviedli autori na začiatku spisu (1,1 – 7). Všimnime si obsah prvých siedmych veršov. Krátky abstrakt zámeru znie:  spoznať múdrosť a správne vychovávať,  pochopiť rozumné výroky,  zabezpečiť vynikajúce vzdelanie, spravodlivosť a statočnosť,  získať rozvážnosť,  aby múdry počúval a obohatil sa ešte väčšou múdrosťou, získal skúsenosť a dokázal odhaliť záhadné slová mudrcov (sic!).
 7. 7. Kniha predstavuje príručku pre spravodlivý a prezieravý život. Predpokladom na ceste k cieľu je však „bázeň pred Hospodinom“ – 1,7 – téma ktorá dominuje v knihe. Poznaním pohŕdajú len blázni. Šalamún bol všeobecne vzdelaný: „Hovoril o stromoch, a to od libanonského cédra až po yzop, čo rastie na múre. Ďalej hovoril o zvieratách, o vtákoch, o plazoch a rybách“ – 1Krľ 5, 13. Príslovia ale nie sú učebnicou filozofie, literatúry či vlastivedy. Mieria na etické a náboženské hodnoty pri výchove.
 8. 8. II. Štruktúra knihy Príslovia sú tematicky rôznorodé. Napriek tomu zbierku môžeme rozdeliť podľa odlišnosti obsahu jednotlivých kapitol.  Zbierka má tri časti  Jednotlivé časti môžeme deliť podľa tém a kapitol
 9. 9. 1. časť rieši na problémy rodiny, mladosť, sexuálnu čistotu, manželskú vernosť, čestnosť, tvrdú prácu, štedrosť, priateľstvo, právo, spravodlivosť a kázeň. Jedná sa o kapitoly 1 – 9 Témy: trinásť výrokov Šalamúna: 1. Poslúchaj svojich rodičov a dbaj na ich rady (1,8 – 9) 2. Povedz „nie“ zvodcom k hriechu (1,10 – 19) 3. Poddaj sa múdrosti a bázni Hospodinovej (1,20 – 33) 4. Usiluj sa o múdrosť, riaď sa rozumnými úsudkami a cnosťami (2,1 – 22) 5. Objavuj pravú múdrosť a ich úžitok (3,1 – 35) 6. Múdrosť ako rodinný poklad (4,1 – 13, 20 – 27) 6. Múdrosť a dve cesty (4,14 – 19) 8. Pokušenie a bláznovstvo sexuálnej nečistoty (5,1 – 14) 9. Rady pre manželskú vernosť (5,15 – 23) 10. Zodpovednosť za ručenie, lenivosť a podvod (6,1 – 19) 11. Sexuálna nečistota ako pasca (6,20 – 27) 12. Výzvy k múdrosti (9,1 – 18) 13. Múdrosť verzus hlúposť (9,1 – 18)
 10. 10. 2. časť varuje pred bláznovstvom hriechu, pred svármi, pred nebezpečenstvom jazyka, hlúposťou, pred alkoholom, obžerstvom, mravnými úchylkami, pred nečistotou, falošnosťou, lenivosťou a zlou spoločnosťou. Jedná sa o kapitoly 10 – 29 (prvá a druhá Šalamúnova zbierka). Témy: 1. Príslovia, ktoré zrovnávajú spravodlivých s bezbožníkmi (10,1 – 15,33) 2. Príslovia, ktoré povzbudzujú k spravodlivému životu (16,1 – 22,16) 3. Výroky múdrych, otcovské napomenutia a rady do života (22,17 – 24,34) 4. Príslovia, spísané za kráľa Ezechiáša; týkajú sa rôznych ľudí (25,1 – 26,28) 5. Príslovia, ktoré sa týkajú činnosti ľudí (27,1 – 29,27)
 11. 11. 3. časť stavia do kontrastu rozumnosť a hlúposť, zbožnosť a bezbožnosť, pýchu a pokoru, lenivosť a usilovnosť, chudobu a bohatstvo, lásku a nenávisť, dobro a zlo, život a smrť. Jedná sa o posledných sedem kapitol, 30 – 31. Témy: 1. Agurove príslovia (30,1 – 33) 2. Lemúelove slová (31,1 – 9) 3. Chvála statočnej ženy, neznámy autor (31,10 – 31)
 12. 12. Mnohé vety sa začínajú oslovením „môj syn“, alebo „synovia“. Mudrc oslovuje mladú generáciu. Kráľ si uvedomuje, že formovanie charakteru sa začína v mladosti. Výroky sú praktickým návodom pre život. Obsahujú však rovnako hlboký pohľad aj na osobnosť Boha. Boh je reprezentantom múdrosti (8,22 – 31) a Stvoriteľom (napr.: „Múdrosťou položil Hospodin základy zeme, nebesia upevnil rozumnosťou“ – 3, 19). Šalamún charakterizuje Boha ako vševediaceho („Veď pred Hospodinom sú cesty každého človeka, on zvažuje všetky jeho kroky“ – 5,21). Boh je spravodlivý (napr. 11,1) a zvrchovaný (napr. 19,21). Príslovia končia úžasným prejavom úcty k žene – manželke (31, 1 – 31).
 13. 13. III. Špecifické rysy Príslovia 1. Múdrosť je závislá na bázni pred Hospodinom – 1, 7 a nie na inteligencii, obdarovaní či ľudskej usilovnosti. Múdri sú tí, ktorí poznajú Boha, a hľadajú ho (napr.10, 27). 2. Poučenia majú formu rady otca mladému synovi. 3. Kniha je zostavená ako praktická príručka správnych vzťahov a etického správania, vhodné pre ľubovoľnú dobu a kultúru. 4. Praktické rady sú vyjadrené stručne. Sú ľahko zapamätateľné. 5. Prioritou výrokov je rodina. Hriech narúša pohodu rodiny. 6. Literárnym prínosom Príslovia je bohatý a živý jazyk, používa metafory a opakovania. 7. Pohľad na postavenie a úlohu ženy je z hľadiska spôsobu života v staroveku ojedinelý. 8. Šalamúnove výroky sú starozákonnými verziami novozákonných rád, vyslovené v evanjeliách.
 14. 14. Záver Derek Kidner, starozákonný vykladač, o tejto knihe sa vyjadril, že „Výroky majú vždy pointu. Charakteristické aforizmy ponúkajú kľúč k životu. Vyjadrujú to, čo ľudia chcú, alebo čím sa chcú v živote zaoberať. Regulujú čas a ľudské aktivity vo vzťahu k Bohu“ (In: Proverbs, Tyndale Old Testament Commentaries, 1964) Nazdávam sa, že to vyjadril veľmi výstižne!
 15. 15. Teologický odkazom je 8. kapitola. Múdrosť je v nej zosobnená, podobne ako Slovo (logos ) v 1. kapitole Jánovho evanjelia.  Múdrosť mala účasť na stvorení sveta („Od večnosti som ustanovená, od začiatku, prv ako povstala zem“ – 8,23).  Múdrosť súvisí so spasením a prísľubom večného života („Blahoslavený človek, čo ma počúva, keď bedlí deň čo deň pri mojich dverách“ – 8,34).  Múdrosť garantuje spravodlivý a morálny život („Spravodlivé sú všetky reči mojich úst...niet v nich klamstva“ – 8,8) a nakoniec  Múdrosť je prístupná všetkým, ktorí ju hľadajú („...kto ma nájde, nájde život a získa priazeň Hospodina“ – 8,35).
 16. 16. Múdrosť je tak stotožnená osobou Božieho Syna, ktorý je „väčší ako Šalamún“ – Lk 11,31. Ježiš Kristus sa „...stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvätením i vykúpením“ – 1K 1,30. Kniha Príslovia je prorockou knihou! Zamyslime sa nad jedným prísľubom Božieho Syna: „Milujem tých, čo ma milujú. Tí, čo ma túžobne hľadajú, nachádzajú ma. Pri mne nájdu bohatstvo a česť, trvalý blahobyt a spravodlivosť.“ Prís 8, 17-18.

×