Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ordenances i reglaments de les     entitats localsOrdenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment...
Ordenances i reglaments de les entitats locals1.  Introducció.2.  Disposicions generals.3.  Ordenances i bans.4.  Llic...
1. IntroduccióActivitat de policia / d’ordenació / d’intevenció administrativa.Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova ...
2. Disposicions generals Art. 55 ROAS:  L’activitat d’intervenció dels ens locals es pot  portar a terme pels mitjans se...
3.1. OrdenancesDisposicions de caràcter general en matèriad’edificació, industrial, mediambiental i d’altres queregulin mat...
3.1. OrdenancesIniciativa (art. 61 ROAS):   Òrgans de l’ens local.   Veïns (= consulta popular).Formació de l’avantpro...
3.1. OrdenancesProposta d’aprovació (art. 64 ROAS).Aprovació definitiva (art. 65 ROAS):   Majoria simple o majoria absolu...
3.2. BansPer què serveixen? (art. 67 ROAS)   Fer un recordatori a la població del compliment   dels deures ciutadans...
3.2. BansPublicitat dels bans (art. 70 ROAS):   En els butlletins informatius dels ens   locals, quan n’hi hagi.   E...
4. LlicènciesArt. 71 ROAS: “Els ens locals poden exigir alsciutadans i a les administracions públiquesl’obtenció d’una aut...
4. LlicènciesSol·licitud de la llicència:    Ha de precisar l’objecte i les condicions de l’obra o de    l’actuaci...
4. LlicènciesExpedient únic en diversitat de llicències (art. 76ROAS).Llicència d’edificació per a...   usos i activitat...
4. LlicènciesAltres interessats (art. 80 ROAS).Resolució:   Terminis: amb projecte (2 mesos), sense   projecte (1 mes)...
4. LlicènciesLlicències pressumptes (art. 82 ROAS):   Regla general > estimació de la   sol·licitud.   Excepcions. ...
4. LlicènciesEl document en què es formalitzin la llicènciai les possibles transmissions l’ha de lliurar elsecretari de la...
4. LlicènciesEs pot trasmetre una llicència?Caduca?Resolució d’una llicència:   Com i quan?   Cal indemnitzar?
4. LlicènciesAlgunes llicències:   Llicències urbanístiques.   Llicències de primera utilització.   Llicència d’ober...
5. Comunicació prèviaArt. 96 ROAS:  “1. Les ordenances municipals, llevat que una disposició  legal estableixi el contra...
6. Ordres individuals ed    manament Art. 98 ROAS: “Els ens locals, sens perjudici de la potestat d’execució forçosa de...
7. Ordenació sectorial iautoritzacions reglamentades Pot l’ajuntament regular un sector d’activitat d’interès general? ...
8. Potestat sancionadora LBRL i LMRLC: les ordenances municipals poden tipificar infraccions i establir sancions. Competènc...
Ordenances i reglaments de les     entitats localsOrdenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Administratius i Auxiliars Locals - Tema25

9,879 views

Published on

Published in: Education, Automotive, Business

Administratius i Auxiliars Locals - Tema25

 1. 1. Ordenances i reglaments de les entitats localsOrdenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d’elaboració i aprovació. Les llicències. Bloc 3. Tema 25
 2. 2. Ordenances i reglaments de les entitats locals1. Introducció.2. Disposicions generals.3. Ordenances i bans.4. Llicències.5. Comunicació prèvia.6. Ordres individuals de manament.7. Ordenació sectorial i autoritzacions reglamentades.8. Potestat sancionadora.
 3. 3. 1. IntroduccióActivitat de policia / d’ordenació / d’intevenció administrativa.Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglamentd’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya(ROAS).Sotmissió als principis de: Legalitat Igualtat Proporcionalitat Congruència amb els motius i els fins Respecte a la llibertat individual
 4. 4. 2. Disposicions generals Art. 55 ROAS: L’activitat d’intervenció dels ens locals es pot portar a terme pels mitjans següents: a) Ordenances i bans. b) Instruments de planejament. (Llei del sòl i Llei d’Urbanisme). c) Submissió a llicència i actes de control preventius. d) Ordres individuals de manament o de prohibició.
 5. 5. 3.1. OrdenancesDisposicions de caràcter general en matèriad’edificació, industrial, mediambiental i d’altres queregulin matèries de la competència local, així comde bon govern.Procediment d’aprovació: Aprovació inicial del ple. Informació pública i audiència (mínim 30 dies). Resolució de reclamacions i aprovació definitiva del ple.
 6. 6. 3.1. OrdenancesIniciativa (art. 61 ROAS): Òrgans de l’ens local. Veïns (= consulta popular).Formació de l’avantprojecte (art. 62 ROAS): Comissió d’estudi.Aprovació inicial: Acord del ple + publicació (mínim 30 dies).
 7. 7. 3.1. OrdenancesProposta d’aprovació (art. 64 ROAS).Aprovació definitiva (art. 65 ROAS): Majoria simple o majoria absoluta? Tramesa a Estat i GenCat (15 dies).Publicació al BOP > 15 dies > efectivitat.
 8. 8. 3.2. BansPer què serveixen? (art. 67 ROAS) Fer un recordatori a la població del compliment dels deures ciutadans continguts en disposicions generals o resolucions dictades. Fer un aclariment de dispocisions generals o resoludions quan sigui necessari. Efectuar convocatòries populars amb motiu d’esdeveniments ciutadans. Dictar decrets dels presidents de les corporacions locals en casos de catàstrofe o d’infortuni públics o greu perill > ratificació
 9. 9. 3.2. BansPublicitat dels bans (art. 70 ROAS): En els butlletins informatius dels ens locals, quan n’hi hagi. En el tauler d’anuncis de la corporació. Màxima publicitat segons l’ús o el costum del lloc.
 10. 10. 4. LlicènciesArt. 71 ROAS: “Els ens locals poden exigir alsciutadans i a les administracions públiquesl’obtenció d’una autorització o llicència prèviaa l’exercici de l’activitat en els casos previstosper la llei i les normes que la despleguin”.A qui correspon l’atorgament d’autoritzacionsi llicències? President de la corporació. Pot delegar.
 11. 11. 4. LlicènciesSol·licitud de la llicència: Ha de precisar l’objecte i les condicions de l’obra o de l’actuació projectada. Projecte, subscrit per un tècnic competent, per a la realització de les obres que alterin l’estructura o l’aspecte exterior o afectin la seguretat de les construccions existents. Projecte subscrit per un tècnic competent per a l’obtenció de la llicència d’instal·lacions o d’establiments destinats a l’exercici d’activitats classificades. Projecte quan ho exigeixi la normativa urbanística.
 12. 12. 4. LlicènciesExpedient únic en diversitat de llicències (art. 76ROAS).Llicència d’edificació per a... usos i activitats determinades (art. 77 ROAS). usos i activitats no determinades (art. 78 ROAS).Tramitació: sol·licitud + documentació > informes> deficiències esmenables > resolució
 13. 13. 4. LlicènciesAltres interessats (art. 80 ROAS).Resolució: Terminis: amb projecte (2 mesos), sense projecte (1 mes). Suspensions de terminis: Informes altres administracions. Resolució de deficiències.
 14. 14. 4. LlicènciesLlicències pressumptes (art. 82 ROAS): Regla general > estimació de la sol·licitud. Excepcions. Terminis diferents?
 15. 15. 4. LlicènciesEl document en què es formalitzin la llicènciai les possibles transmissions l’ha de lliurar elsecretari de la corporació.Notificacions (=)Impugnacions (=)Publicitat.Execució i variacions del projecte (art. 85ROAS).
 16. 16. 4. LlicènciesEs pot trasmetre una llicència?Caduca?Resolució d’una llicència: Com i quan? Cal indemnitzar?
 17. 17. 4. LlicènciesAlgunes llicències: Llicències urbanístiques. Llicències de primera utilització. Llicència d’obertura d’establiments. Llicència de modificació de l’ús. Instal·lacions elèctriques i del servei de gas.
 18. 18. 5. Comunicació prèviaArt. 96 ROAS: “1. Les ordenances municipals, llevat que una disposició legal estableixi el contrari, poden substituir la necessitat d’obtenció de la llicència per una comunicació prèvia, per escrit, de l’interessat a l’administració municipal, per a l’execució de determinades obres respecte de les quals no sigui necessària la presentació d’un projecte o per a l’exercici d’activitats no classificades i altres actuacions que prevegin les esmentades ordenances. 2. A la comunicació s’ha d’acompanyar la documentació que determinin les ordenances, per a la deguda comprovació.”Procediment.
 19. 19. 6. Ordres individuals ed manament Art. 98 ROAS: “Els ens locals, sens perjudici de la potestat d’execució forçosa dels seus actes administratius, poden dictar ordres individuals que imposin als destinataris una obligació o prohibició, quan així estigui previst a l’ordenament jurídic”. Qui dicta les ordres de manament? Regla general > president de l’ens. Cal llicència? I si no es fa cas?
 20. 20. 7. Ordenació sectorial iautoritzacions reglamentades Pot l’ajuntament regular un sector d’activitat d’interès general? Com es fa? > Ordenança. Efectes. Autorització reglamentada. Modificació de la reglamentació.
 21. 21. 8. Potestat sancionadora LBRL i LMRLC: les ordenances municipals poden tipificar infraccions i establir sancions. Competència? Regla general: el president de l’ens. Sancions: Quantitats. Criteris de graduació. Principi “non bis in idem”. Procediment. Caducitat.
 22. 22. Ordenances i reglaments de les entitats localsOrdenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d’elaboració i aprovació. Les llicències. Bloc 3. Tema 25

×