CONTRACTACIÓ PÚBLICAServei de Contractacions i Subministraments
NORMATIVA Directiva 2004/18/CE, de 31 de març, que regula la coordinació dels procediments delscontractes públics d’obres...
PRINCIPIS QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓPÚBLICA Principis generals    Legalitat    Eficàcia    Eficiència   ...
ELEMENT SUBJECTIU EL CONTRACTISTA: Arts.54 a 85 TRLCSP.   Persona física o jurídica/pública o privada (art.54 TRLCSP) ...
PROHIBICIONS DE CONTRACTAR PROHIBICIÓ DE CONTRACTAR. Article 60 TRLCSP  1.  Condemnats en determinats delictes per sent...
CONTRACTES: TIPOLOGIAContractes administratius:  Contractes típics :  Obres  Concessió d’obra pública  Serveis  ...
CONTRACTE DE SERVEIS És un contracte que té per objecte prestacions de fer consistents en el  desenvolupament d’una acti...
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTS1. Contracte que té per objecte l’adquisició, l’arrendament financer,  l’arrendament, amb o ...
TIPUS DE TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ( Art. 109 TRLCSP) URGENT ( Art. 112 TRLCSP. Cal informe justificatiu de la urgència) EM...
RESUM DE PROCEDIMENTS EN FUNCIÓ DE LAQUANTIA *                            Oberts no      ...
LA CONTRACTACIÓ MENORExpedient molt simplificat en els termes previstos en el TRLCSP.(Art.111 i 138.3). El requisit per a...
RESTA DE PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ Procediment negociat sense publicitat: Art.169 i següents.     Per manca d’ofer...
CIRCUIT ESQUEMÀTIC D’UN PROCEDIMENT DECONTRACTACIÓ.1. El centre educatiu té una necessitat de contractació i  cal iniciar...
CIRCUIT ESQUEMÀTIC D’UN PROCEDIMENT DECONTRACTACIÓ SOLVÈNCIA ECONÒMICA O FINANCERA: Art.75 TRLCSP  •Declaracions entitat...
CIRCUIT ESQUEMÀTIC D’UN PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ CLASSIFICACIÓ:•Tipus de contractes on es pot exigir:  Obres i Serv...
CIRCUIT ESQUEMÀTIC D’UN PROCEDIMENT DECONTRACTACIÓ4. Resolució aprovació expedient ( òrgan contractació)5. Licitació : amb...
CIRCUIT ESQUEMÀTIC D’UN PROCEDIMENT DECONTRACTACIÓ6. Obertura pliques ( un únic sobre en negociats o 3 sobres  en oberts)...
CIRCUIT ESQUEMÀTIC D’UN PROCEDIMENT DECONTRACTACIÓ  Procediment negociat sense publicitat:    Una única mesa on s’anal...
CIRCUIT ESQUEMÀTIC D’UN PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ7. A proposta de la mesa de contractació, l’òrgan de  contractació ( D...
CIRCUIT ESQUEMÀTIC D’UN PROCEDIMENT DECONTRACTACIÓ Obligacions tributàries:   Certificats tributaris ( hisenda Estat, ...
CIRCUIT ESQUEMÀTIC D’UN PROCEDIMENT DECONTRACTACIÓ8. Un cop adjudicat i signat el contracte, ja es pot iniciar  l’execuci...
CIRCUIT ESQUEMÀTIC D’UN PROCEDIMENT DECONTRACTACIÓRECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ Tipus de contractes:   Co...
ENLLAÇ INTRANET: El circuit dels processos de contractació i els models de documents, els podeu trobar a l’enllaç de la ...
CONTRACTACIÓ PÚBLICAServei de Contractacions i Subministraments
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

1,053 views

Published on

Servei de Contractacions i Subministraments

 • Be the first to comment

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

 1. 1. CONTRACTACIÓ PÚBLICAServei de Contractacions i Subministraments
 2. 2. NORMATIVA Directiva 2004/18/CE, de 31 de març, que regula la coordinació dels procediments delscontractes públics d’obres, de subministraments i de serveis. Constitució: art 149.1.18 Estatut d’Autonomia: art. 159.3 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de laLlei de Contractes del Sector Públic ( en endavant TRLCSP). Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Lleide Contractes de les Administracions Públiques. Competències en centres educatius:  Llei 12/2009 de 10 de juliol d’Educació (art.90).  Decret 102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia de Centres Educatius (art.51). 2
 3. 3. PRINCIPIS QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓPÚBLICA Principis generals  Legalitat  Eficàcia  Eficiència  Economia Principis específics  Publicitat i transparència  Llibertat d’accés a les licitacions i concurrència  Igualtat i no discriminació  Existència de crèdit  Lliure competència i selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa  Confidencialitat 3
 4. 4. ELEMENT SUBJECTIU EL CONTRACTISTA: Arts.54 a 85 TRLCSP.  Persona física o jurídica/pública o privada (art.54 TRLCSP)  Capacitat d’obrar (art.54 i 72 TRLCSP). Escriptures de constitució, estatuts o acte fundacional on constin les normes per les que es regula la seva activitat inscrit en Registre Públic Corresponent.  Habilitació professional (art.54.2 TRLCSP).  No prohibició de contractar (art.60 TRLCSP).  Solvència econòmica i financera i tècnica o professional. (art.74 a 79 TRLCSP) o si s’escau, classificació.  Representació i personalitat jurídica del signant de les ofertes: mitjançant escriptura de poders validada per un Advocat de la Generalitat. 4
 5. 5. PROHIBICIONS DE CONTRACTAR PROHIBICIÓ DE CONTRACTAR. Article 60 TRLCSP 1. Condemnats en determinats delictes per sentència ferma. 2. Declaració de concurs de creditors. 3. Sancionats per incompliments socials o mediambientals. 4. Deutes amb Seguretat Social o Hisenda. 5. Declaracions falses a l’Administració. 6. Infringir normativa incompatibilitats. 7. Haver provocat la resolució de contractes. 8. Haver retirat proposicions de contractació. 9. Incompliment de les condicions essencials d’execució del contracte. 5
 6. 6. CONTRACTES: TIPOLOGIAContractes administratius: Contractes típics : Obres Concessió d’obra pública Serveis Gestió de serveis públics Subministrament Col·laboració entre el sector públic i el sector privat. Contractes atípics: Contracte administratiu especial (contractes d’objecte diferent als anteriors però vinculats al gir o tràfic específic de l’Administració).Ex. cantina 6
 7. 7. CONTRACTE DE SERVEIS És un contracte que té per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a obtenir un resultat diferent d’una obra o d’un subministrament. Art.10 TRLCSP També es consideren contractes de serveis els relatius al desenvolupament de programes d’ordinador a mida per a l’Administració.Peculiaritats:- Subrogació de personal (art.120 TRLCSP)- Recomanació: no donar instruccions directes al personal extern que presta el servei. Utilitzar la figura del coordinador tècnic o responsable de l’empresa.- La durada inicial no pot superar els 4 anys i les pròrrogues no poden superar la durada inicial del contracte. Com a màxim (pròrrogues incloses) no superarà els 6 anys. 7
 8. 8. CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTS1. Contracte que té per objecte l’adquisició, l’arrendament financer, l’arrendament, amb o sense opció de compra de productes o béns mobles. Art. 9 TRLCSP.2. Són contractes de subministrament, també: a) El lliurament d’una pluralitat de béns de forma successiva i per preu unitari sense que la quantia total s’hagi definit amb exactitud en el moment de celebrar el contracte atès que els lliurament estan subordinats a les necessitats de l’Administració. b) L’adquisició i arrendament d’equips i sistemes per al tractament de la informació, dispositius i programes i la cessió del dret d’ús d’aquests. c) Els de fabricació: l’empresa lliura béns que han estat elaborats d’acord amb característiques peculiars fixades prèviament per l’Administració. 8
 9. 9. TIPUS DE TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ( Art. 109 TRLCSP) URGENT ( Art. 112 TRLCSP. Cal informe justificatiu de la urgència) EMERGÈNCIA (Art. 113 TRLCSP. Cal comunicació al Govern) ANTICIPADA (Art. 110.2 TRLCSP. ) 9
 10. 10. RESUM DE PROCEDIMENTS EN FUNCIÓ DE LAQUANTIA * Oberts no Oberts subjectes a subjectes a Contracte menor Negociat regulació regulació harmonitzada. harmonitzadaSubministraments i Subministraments i Subministraments i Subministraments iserveis inferiors a serveis inferiors a serveis a partir de serveis a partir de18.000 € 60.000 € 60.000 € fins a 200.000 €. 200.000 €•Aquests valors s’expressen amb IVA exclòs i fent referència al valor estimat del contracte (VEC).•El VEC= import de licitació + import pròrrogues+ import possibles modificacions.•Contractes subjectes a regulació harmonitzada: •Publicitat europea ( DOUE) •Recurs especial en matèria de contractació. Resol òrgan administratiu independent . La seva Interposició suspèn l’adjudicació. 10
 11. 11. LA CONTRACTACIÓ MENORExpedient molt simplificat en els termes previstos en el TRLCSP.(Art.111 i 138.3). El requisit per a la seva utilització es defineix exclusivament perla quantia: 17.999,99 € IVA exclòs en serveis i subministraments Requisits de tramitació:  Pressupost, consignació de crèdit, aprovació de la despesa i incorporació de la factura a l’expedient. Duració màxima d’un any.  Prohibició de pròrroga i de revisió de preus. 11
 12. 12. RESTA DE PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ Procediment negociat sense publicitat: Art.169 i següents.  Per manca d’ofertes en un procediment obert  Únic proveïdor, per motius tècnics o drets exclusivitat ( cal informe justificatiu)  Per imperiosa urgència ( no s’accepta supòsits de no planificació).  Per declaració de secret o reservat  Per quantia ( cas típic). Procediment obert: Art.157 i següents.  No subjecte a regulació harmonitzada  Subjecte a regulació harmonitzada. 12
 13. 13. CIRCUIT ESQUEMÀTIC D’UN PROCEDIMENT DECONTRACTACIÓ.1. El centre educatiu té una necessitat de contractació i cal iniciar la tramitació. Elecció del procediment.2. L’òrgan de contractació realitza la resolució d’inici i paral·lelament cal consignar el crèdit suficient.3. Redacció del plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques ( capacitat, solvència o classificació empresarial i garantia). Solvència: a) econòmica o financera b) tècnica o professional 13
 14. 14. CIRCUIT ESQUEMÀTIC D’UN PROCEDIMENT DECONTRACTACIÓ SOLVÈNCIA ECONÒMICA O FINANCERA: Art.75 TRLCSP •Declaracions entitats financeres •Assegurança indemnització riscos professionals •Comptes anuals •Declaració volum de negoci SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL: Art.76,77 i 78 TRLCSP •Obres /Serveis/Subministraments: EXPERIÈNCIA. •Personal tècnic, integrat o no a l’empresa •Títols acadèmics i professionals •Maquinària, material i equip tècnic •Control de qualitat 14
 15. 15. CIRCUIT ESQUEMÀTIC D’UN PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ CLASSIFICACIÓ:•Tipus de contractes on es pot exigir: Obres i Serveis•Límits econòmics: Contractes de serveis: pressupost contracte igual o superior a 120.202,42 € IVA inclòs.(DT4 TRLCSP) Contractes d’obres: pressupost superior a 350.000,00 € IVA exclòs •Grups, subgrups i categoria•Òrgans classificadors i inscripció (catalans i estatals).•Durada indefinida 15
 16. 16. CIRCUIT ESQUEMÀTIC D’UN PROCEDIMENT DECONTRACTACIÓ4. Resolució aprovació expedient ( òrgan contractació)5. Licitació : amb invitació com a mínim a 3 empreses (en procediments negociats) o anuncis als diaris oficials i al perfil del contractant ( en procediments oberts). Obert Obert no harmonitzat harmonitzat Negociats Perfil SI SI SI (en el moment de la 1a (en el moment de la contractant publicació als diaris publicació al DOGC) oficials) DOGC SI ( 15 dies) SI ( 15 dies) NO BOE + DOUE SI NO NO DOUE: 52 dies-5-7=40 BOE: 15 dies 16
 17. 17. CIRCUIT ESQUEMÀTIC D’UN PROCEDIMENT DECONTRACTACIÓ6. Obertura pliques ( un únic sobre en negociats o 3 sobres en oberts). Meses: optatives en procediments negociats obligatòries en procediments oberts. Composició mesa: President+Secretari+4vocals designats per l’òrgan de contractació. Entre els vocals figurarà un funcionari encarregat de l’assessorament jurídic i un Interventor o persona encarregada del control econòmic- pressupostari de l’òrgan. 17
 18. 18. CIRCUIT ESQUEMÀTIC D’UN PROCEDIMENT DECONTRACTACIÓ  Procediment negociat sense publicitat:  Una única mesa on s’analitza la documentació administrativa, s’aprova l’informe tècnic i es proposa l’adjudicació.  Procediment obert: Mesa de revisió de la documentació administrativa: sobres A (possibilitat d’esmenes). Mesa pública d’obertura de la proposta tècnica: sobres B ( documentació relativa als criteris de valoració basats en criteris subjectius, del qual se’n deriva un primer informe tècnic valorat. Mesa d’aprovació de l’informe tècnic. Mesa pública d’obertura de la proposta econòmica i tècnica: sobres C (documentació relativa als criteris de valoració que es puntuen de forma automàtica, lectura dels punts obtinguts pels criteris del sobre B i obertura i lectura pública del sobre C. Mesa de proposta d’adjudicació 18
 19. 19. CIRCUIT ESQUEMÀTIC D’UN PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ7. A proposta de la mesa de contractació, l’òrgan de contractació ( Director/a del Centre), resol l’adjudicació del contracte, prèvia constitució garantia i comprovació tributàries: – Constitució de la garantia ( cal dipositar-la a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya):  Efectiu  Aval bancari o contracte assegurança de caució – Import:  5% preu del contracte IVA exclòs. – Excepcions:  La retenció del preu del contracte ( excepte obres i concessió d’obra pública). 19
 20. 20. CIRCUIT ESQUEMÀTIC D’UN PROCEDIMENT DECONTRACTACIÓ Obligacions tributàries:  Certificats tributaris ( hisenda Estat, hisenda Generalitat, IAE: alta o darrer rebut i compromís de no haver-se donat de baixa).  Seguretat Social  Es pot comprovar per la PICA sempre i quan tinguem autorització de l’empresa. L’òrgan de contractació requereix al licitador proposat per tal que presenti la garantia i les obligacions tributàries. Així mateix, si s’han fet anuncis, cal requerir el pagament a l’adjudicatari. Termini 10 dies hàbils des de l’endemà de la seva recepció. 20
 21. 21. CIRCUIT ESQUEMÀTIC D’UN PROCEDIMENT DECONTRACTACIÓ8. Un cop adjudicat i signat el contracte, ja es pot iniciar l’execució. Un cop finalitzada l’execució i transcorregut el termini de garantia establert al plec de clàusules administratives, cal retornar les garanties dipositades. Cal informe de compliment satisfactori del contracte.9. Publicitat: les adjudicacions i formalitzacions dels contractes ( excepte contractes menors). - Perfil contractant: < 100.000 € - Perfil contractant + DOGC: => 100.000 € 21
 22. 22. CIRCUIT ESQUEMÀTIC D’UN PROCEDIMENT DECONTRACTACIÓRECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ Tipus de contractes:  Contractes subjectes a regulació harmonitzada  Contractes de serveis compresos en les categories 17 a 27 de l’annex II amb VEC > 200.000 €  Contractes de Gestió de Serveis Públics amb despeses 1r establiment > a 500.000 € i durada > 5 anys. Actes recurribles: anuncis, plecs, actes de tràmit qualificats (inclosos actes de la mesa) i acords d’adjudicació. Termini: 15 dies hàbils a partir del següent del que es tingui coneixement de l’acte impugnat ( caràcter potestatiu). Òrgan competent per resoldre: Tribunal Especial. Procediment: anunci previ de la interposició del recurs davant l’òrgan de contractació dins dels 15 dies de termini per interposar recurs; s’interposa davant del registre de l’OC o del tribunal que resol; efecte suspensiu del procediment si és contra la resolució d’adjudicació. 22
 23. 23. ENLLAÇ INTRANET: El circuit dels processos de contractació i els models de documents, els podeu trobar a l’enllaç de la intranet següent: http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres 23
 24. 24. CONTRACTACIÓ PÚBLICAServei de Contractacions i Subministraments

×