Administratius XALOC 2012 (TG5par-TG3-TG4)

1,035 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,035
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
128
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Administratius XALOC 2012 (TG5par-TG3-TG4)

 1. 1. Tema General 5 (parcial) Tema General 3 Tema General 4Preparació pel concurs oposició per a la provisió d’11 places de suport administratiu
 2. 2. Les fonts del dret local; legislació bàsicaestatal i legislació autonòmica. TG5 Què vol dir “font del dret”? •Piràmide de Kelsen. El règim local a la CE: articles 137, 140, 141 i 142. Legislació bàsica de l’Estat: •Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local. •Carta Europea de l’Autonomia Local. Legislació autonòmica: •DL 2/2003 TR de la LMRLC. •Llei comarcal de Catalunya. •Llei de Vegueries. •Etc. Reglaments desplegadors de les lleis. Ordenances i reglaments locals. Preparació pel concurs oposició per a la provisió d’11 places de suport administratiu – TG5(parcial) / TG3 / TG4
 3. 3. El municipi. TG3 Art. 137 CE “L’Estat s’organitza territorialment en municipis, en províncies i en les comunitats autònomes que es constitueixin. Totes aquestes entitats gaudeixen d’autonomia per a la gestió dels interessos respectius.” Art. 140 CE “La Constitució garanteix l’autonomia dels municipis, els quals gaudiran de personalitat jurídica plena. El govern i l’administració municipal correspon als respectius ajuntaments, integrats pels batlles i els regidors. Els regidors seran elegits pels veïns del municipi mitjançant sufragi universal igual, lliure, directe i secret, en la forma establerta per la llei. Els batlles seran elegits pels regidors o pels veïns. La llei regularà les condicions en què sigui procedent el règim de consell obert.”Preparació pel concurs oposició per a la provisió d’11 places de suport administratiu – TG5(parcial) / TG3 / TG4
 4. 4. El municipi. TG3 Art. 46 LMRLC •El municipi és la unitat bàsica de l’organització territorial. •El municipi és l’element primari de participació ciutadana en els afers públics. •Autonomia local, personalitat jurídica i plena capacitat d’actuació. •Elements necessaris del municipi: •Territori. •Població. •Organització.Preparació pel concurs oposició per a la provisió d’11 places de suport administratiu – TG5(parcial) / TG3 / TG4
 5. 5. Els òrgans de representació política i la sevadesignació. TG3 Art. 140 CE “El govern i ladministració municipals corresponen a lajuntament, integrat per lalcalde o batlle i els regidors.” Com s’escullen els regidors? “Els regidors seran elegits pels veïns del municipi mitjançant sufragi universal igual, lliure, directe i secret, en la forma establerta per la llei” I com s’escull l’Alcalde? “Els batlles seran elegits pels regidors o pels veïns” El desplegament legal del sistema electoral local es troba a la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG). Preparació pel concurs oposició per a la provisió d’11 places de suport administratiu – TG5(parcial) / TG3 / TG4
 6. 6. Els òrgans de representació política i la sevadesignació. TG3 Grups municipals: •Potestatius (-5mil) o obligatoris (+5mil) •Cada llista electoral > 1 GM •S’ha de constituir abans del primer ple ordinari. •Grup mixt. •Regidors no adscrits. Preparació pel concurs oposició per a la provisió d’11 places de suport administratiu – TG5(parcial) / TG3 / TG4
 7. 7. Òrgans necessaris i òrgans complementaris.TG3 Òrgans necessaris (art. 48.1 LMRLC): •Lalcalde, els tinents dalcalde i el ple. •Junta de Govern Local (+5.000 hab.) •Comissió especial de comptes. Òrgans complementaris (art. 48.2 LMRLC): •Les comissions destudi, informe o consulta. •Òrgans de participació ciutadana. •Síndic municipals de greuges. •Consell Assessor Urbanístic. •Junta Local de Seguretat. •Altres (art. 49 LMRLC). Preparació pel concurs oposició per a la provisió d’11 places de suport administratiu – TG5(parcial) / TG3 / TG4
 8. 8. Línies generals de l’organització icompetències municipals. TG3 Ple: •Format per tots els regidors i presidit per l’Alcalde •(art. 52 LMRLC) •Atribucions indelegables. •Atribucions delegables en al JGL o l’Alcalde. •Afectacions de la Llei de Contractes del Sector Públic (Llei 30/2007). Alcalde o alcaldessa: •Presidència de la corporació. •Atribucions indelegables. •Atribucions delegables en al JGL. •Afectacions de la Llei de Contractes del Sector Públic (Llei 30/2007). Preparació pel concurs oposició per a la provisió d’11 places de suport administratiu – TG5(parcial) / TG3 / TG4
 9. 9. Línies generals de l’organització icompetències municipals. TG3 Junta de Govern Local / Comissió de Govern: •Alcalde + màx 1/3 del nombre legal de regidors del Ple. •Funcions d’assistència a l’Alcalde. •Atribucions delegades per l’Alcalde o el Ple. Tinències d’Alcaldia: •Designats i revocats per l’Alcalde d’entre els membres de la JGL. •Substituteixen l’Alcalde en els casos de vacants, malaltia o asbència. •Funcions delegades. Comissió Especial de Comptes: •Examina, estudia i informa dels comptes anuals de la corporació. •Formada per membres de tots els grups municipals, per representació proporcional o igual amb vot ponderat. Preparació pel concurs oposició per a la provisió d’11 places de suport administratiu – TG5(parcial) / TG3 / TG4
 10. 10. Línies generals de l’organització icompetències municipals. TG3 Òrgans complementaris: •Síndic municipal de greuges. •Comissions d’estudi, d’informe o de consulta: •Obligatòries a tots els municipis de +5mil i capitals de comarca. •Estudia i dictamina de forma prèvia els assumptes que s’han de sotmetre a Ple o a JGL. •El ple determina quantes i quines comissions hi ha. Sistemes de participació ciutadana: •Òrgans territorials de gestió descentralitzada. •Òrgans de participació sectorial. •Delegació de funcions. •Nuclis separats de població. Preparació pel concurs oposició per a la provisió d’11 places de suport administratiu – TG5(parcial) / TG3 / TG4
 11. 11. Línies generals de l’organització icompetències municipals. TG3 Competències genèriques: àmbits materials i principis. Serveis mínims: •Tots els municipis •>5mil habitants •>20mil habitants •>30mil habitants •>50mil habitants •Dispensa de prestació Delegació de competències Activitats complementàries Preparació pel concurs oposició per a la provisió d’11 places de suport administratiu – TG5(parcial) / TG3 / TG4
 12. 12. Règims municipals especials. TG4 •Previsions legals. •Art. 72 LMRLC: •Règim de Consell Obert •Muntanya •Turístics •Històricoartístics •Industrials •Altres previsions: •Lleis sectorials •Carta Municipal de Barcelona •Municipis de gran població (Títol X, modificació LRBRL)Preparació pel concurs oposició per a la provisió d’11 places de suport administratiu – TG5(parcial) / TG3 / TG4
 13. 13. Règims municipals especials. TG4 Consell Obert (art. 73 LMRLC): •<100 habitants. •o tradició, o <250hab. i característiques especials. Cal acord de la majoria de veïns, de 2/3 dels membres de l’ajuntament i acord del Govern. •Alcalde (comissió) i Consell General. Municipis de muntanya (art. 74 LMRLC): •Municipis de comarques de muntanya: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès i Conselh Generau dera Val d’Aran. •Tenir com a mínim el 65% del terme per sobre de cota 800m. •Tenir un pendent mitjà superior al 29% i més d’un 60% del terme per sobre de cota 700m. •Beneficis de legislació sectorial i en priorització de subvencions i inversions.Preparació pel concurs oposició per a la provisió d’11 places de suport administratiu – TG5(parcial) / TG3 / TG4
 14. 14. Règims municipals especials. TG4 Municipis turístics (art. 75 LMRLC): •La mitjana ponderada anual de població turística sigui superior al nombre de veïns i el nombre de places dallotjament turístic i de places de segona residència sigui superior al nombre de veïns. •O que el terme municipal inclogui una àrea territorial que tingui la qualificació de recurs turístic essencial. •Beneficis de legislació sectorial. Municipis històricoartístics (art. 76 LMRLC): •Siguin declarats conjunt històric. •Tinguin declarat conjunt històric, com a mínim, el 50% dels immobles del municipi. •Òrgan necessari: òrgan específic destudi i de proposta en matèria de conservació, de protecció i de vigilància del patrimoni historicoartístic. •Beneficis derivats de convenis específics amb la Generalitat.Preparació pel concurs oposició per a la provisió d’11 places de suport administratiu – TG5(parcial) / TG3 / TG4
 15. 15. Règims municipals especials. TG4 Municipis industrials (art. 77 LMRLC): •Aquells en què lactivitat econòmica predominant correspon al sector secundari i la seva implantació comporta la necessitat destablir les mesures especials. •Serveis especials de promoció, seguretat i medi ambient. •Es podran establir convenis amb la Generalitat. Règim especial de Barcelona (art. 78 LMRLC): •Llei de la Carta Municipal de Barcelona (22/1998, de 30 de desembre). •Recurs al TC i sentència. •Llei 1/2006, de 13 de març, que regula el règim especial de Barcelona.Preparació pel concurs oposició per a la provisió d’11 places de suport administratiu – TG5(parcial) / TG3 / TG4
 16. 16. Règims municipals especials. TG4 Règim especial dels municipis de gran població: •Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures de modernització del govern local; que afegeix el Títol X a la LRBRL. •Quins són? •> 250.000 habitants. •Capitals de província > 175.000 habitants •Capitals de província o autonòmiques, a iniciativa del Ple i decisió de l’assemblea legislativa de la CA. •Municipis > 75.000 habitants, a iniciativa del Ple i decisió de l’assemblea legislativa de la CA. •Òrgans (art. 130 LRBRL): •Òrgans superiors: Alcalde i Membres de la JGL. •Òrgans directius: coordinadors grals. d’Àrea, Directors generals, Titular de l’òrgan de suport a la JGL i el regidor-secretari, Titular de l’assessoria jurídica, Secretari general del Ple, Interventor general municipal, Titular de l’òrgan de gestió tributària, si s’escau, Titulars dels màxims òrgans de direcció dels OA i les EPELs.Preparació pel concurs oposició per a la provisió d’11 places de suport administratiu – TG5(parcial) / TG3 / TG4
 17. 17. Règims municipals especials. TG4 Règim especial dels municipis de gran població: •Ple. •Comissions i secretari general del Ple. •Alcalde i tinents d’alcalde. •Junta de Govern Local: membres no electes, regidorsecretari. •Districtes: obligatoris i presidits per un regidor. •Separació de funcions comptables i de fiscalització econòmica. •Òrgan de resolució de reclamacions econòmicoadministrativesPreparació pel concurs oposició per a la provisió d’11 places de suport administratiu – TG5(parcial) / TG3 / TG4
 18. 18. L’organització comarcal de Catalunya. TG4 Art. 83 EAC. Organització del govern local de Catalunya. 1. Catalunya estructura la seva organització territorial bàsica en municipis i vegueries. 2. L’àmbit supramunicipal és constituït, en tot cas, per les comarques, que ha de regular una llei del Parlament. 3. Els altres ens supramunicipals que creï la Generalitat es fonamenten en la voluntat de col·laboració i associació dels municipis.” Article 92. La comarca. 1. La comarca es configura com a ens local amb personalitat jurídica pròpia i és formada per municipis per a la gestió de competències i serveis locals. 2. La creació, la modificació i la supressió de les comarques, i també l’establiment del règim jurídic d’aquests ens, són regulats per una llei del Parlament. La llei que desplega aquesta previsió de l’Estatut és anterior a l’actual Estatut. És el Decret legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. Preparació pel concurs oposició per a la provisió d’11 places de suport administratiu – TG5(parcial) / TG3 / TG4
 19. 19. L’organització comarcal de Catalunya. TG4 Criteris de divisió comarcal: •Cap municipi pot estar sense comarca. •Cap municipi pot formar part de més d’una comarca. •“Entitat local de caràcter territorial formada per l’agrupació de municipis contigus”. Elements de la comarca: territori, població i organització (Consell Comarcal). Preparació pel concurs oposició per a la provisió d’11 places de suport administratiu – TG5(parcial) / TG3 / TG4
 20. 20. L’organització comarcal de Catalunya. TG4 Creació de noves comarques (art. 8 LOCC): •Límits. Modificació de les demarcacions comarcals (art. 5 i 6 LOCC): •Per llei. Excepcions. •Iniciativa i tramitació. Canvi de comarca (art. 7 LOCC), canvi de denomiació (art. 9 LOCC) i canvi de capitalitat (art. 10 LOCC). El Conselh Generau de la Val d’Aran. Preparació pel concurs oposició per a la provisió d’11 places de suport administratiu – TG5(parcial) / TG3 / TG4
 21. 21. La província: Organització i competències.TG4 Una mica d’història des de Javier de Burgos. Elements de la provincia: •Territori. •Població. •Organització. Art. 141 CE. 1. La província és una entitat local amb personalitat jurídica pròpia, determinada per l’agrupació de municipis i la divisió territorial per al compliment de les activitats de l’Estat. Qualsevol alteració dels límits provincials haurà de ser aprovada per les Corts Generals per mitjà d’una llei orgànica. 2. El govern i l’administració autònoma de les províncies seran encomanats a diputacions o altres corporacions de caràcter representatiu. 3. Es podran crear agrupacions de municipis diferents de la província. 4. En els arxipèlags, les illes tindran, a més, administració pròpia en forma de cabildos o consells. Preparació pel concurs oposició per a la provisió d’11 places de suport administratiu – TG5(parcial) / TG3 / TG4
 22. 22. La província: Organització i competències.TG4 Òrgans obligatoris de les Diputacions provincials: El President de la Diputació: •Òrgan actiu i unipersonal amb facultats •propies. Presideix i representa la Diputació. •Elecció del President. •Destitució i renúncia del President. •Atribucions del President. Els Vicepresidents: •Encarregats de la substitució del President. •Nomenament i cessament. El Ple de la Diputació: composició i funcions. La Junta de Govern: composició i funcions. Comissions Informatives: què són, qui les forma i què fan. Òrgans optatius o potestatius de les Diputacions provincials. Preparació pel concurs oposició per a la provisió d’11 places de suport administratiu – TG5(parcial) / TG3 / TG4
 23. 23. La província: Organització i competències.TG4 Competències provincials: •Competències pròpies i competències delegades. •Pla Provincial de Cooperació. •Serveis mínims de competència municipal. Règims provincials especials: •Òrgans forals d’Àlaba, Guipúscoa i Biscaia. •Règim Foral de Navarra. •Comunitats Autònomes uniprovincials. •Les Illes: consells i cabildos insulars. Preparació pel concurs oposició per a la provisió d’11 places de suport administratiu – TG5(parcial) / TG3 / TG4
 24. 24. La província: Organització i competències.TG4 ... i la vegueria? Preparació pel concurs oposició per a la provisió d’11 places de suport administratiu – TG5(parcial) / TG3 / TG4
 25. 25. Mancomunitats. TG4 Ens locals, amb personalitati capacitat jurídica, els objectius dels quals són establir, gestionar o executar obres i serveis comuns dels municipis associats. Límits a la mancomunació: •Continuïtat territorial. •Serveis del PAC. •Aprovació pel ple dels ajuntaments. Estatuts de la mancomunitat: •Què han d’incloure? •Procés d’aprovació. Dissolució de la mancomunitatPreparació pel concurs oposició per a la provisió d’11 places de suport administratiu – TG5(parcial) / TG3 / TG4
 26. 26. Agrupacions. TG4 Entitats metropolitanes. •Creació, modificació o supressió per llei. •Naturalesa d’ens locals. •Planificació, coordinació i gestió de serveis Comunitats de municipis. •Gestionar tasques i funcions comunes. •Caràcter temporal o indefinit. •Sense personalitat jurídica, però amb acords vinculants pels membres i eficaços davant tercers. •Funcionament conveniat. Organitzacions associatives d’ens locals. •Dret d’associació. •Representació d’interessos generals dels associats. •Personalitat. •Estatuts. •Registre d’associacionsPreparació pel concurs oposició per a la provisió d’11 places de suport administratiu – TG5(parcial) / TG3 / TG4
 27. 27. Entitats d’àmbit territorial inferior almunicipi. TG4 Títol V LMRLC: Entitats municipals descentralitzades. •Concentracions de població dins un municipi que formin nuclis resparats. •Com es formen? Límits. •Requisits. •Modificació o supressió. •Òrgans de govern. •Competències. •Funcionament. Preparació pel concurs oposició per a la provisió d’11 places de suport administratiu – TG5(parcial) / TG3 / TG4
 28. 28. Tema General 5 (parcial) Tema General 3 Tema General 4Preparació pel concurs oposició per a la provisió d’11 places de suport administratiu

×