SlideShare a Scribd company logo
1 of 61
EĞİTİM SÜRECİ İÇİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN YERİ   Ölçme ve Değerlendirme Birimi (derleme çalışma)
ÖLÇME: Herhangi bir niteliği gözlemek ve gözlem sonucunu sayı ya da sembollerle ifade etmektir. DEĞERLENDİRME: Ölçme sonuçlarının, aynı alana ait bir ölçüt ile kıyaslanarak bir değer yargısına varma sürecidir. EĞİTİMDE ÖLÇME: Eğitim sürecinde öğrenciye kazandırılması öngörülen hedef ve davranışların ne ölçüde kazandırıldığının çeşitli araçlar yardımıyla ortaya konulmasıdır.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARININ AMAÇLARI 1 . Okullardaki eğitim – öğretim faaliyetlerinin, Kıbrıs Türk Milli Eğitiminin amaçlarına, okulun özel amaçlarına ve eğitimde ölçme değerlendirme yöntem ve tekniklerine uygun olup olmadığını sürekli izlemek; bu konudaki olumsuzlukları ortadan kaldırmak için gerekli önlemler almak,   2.  Başarısızlığı değil, başarıyı ölçmek,   3 Öğrenme- öğretme sürecinde olup bitenleri yakından izlemek, geliştirmek ve bu yolla eğitilmiş insan gücünün niteliklerini arttırmak,   4. Başarının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçlarının; geçerli, güvenilir, objektif, kullanışlı, ayır t edici özelliklere sahip olmalarını sağlamak,   5. Başarının ölçülmesinde; sadece bilgi basamağı değil, daha üst basamaklara yönelik en uygun ölçme yöntem ve tekniklerini kullanma konusunda öğretmenlerimize destek sağlamaktır.  
EĞİTİMDE ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI GEREKEN 3 TEMEL NİTELİK  ,[object Object],[object Object],[object Object]
ÖLÇMEDE GÜVENİRLİK Ölçmede herhangi bir hata olmayacak! Araç ve ölçmeci güvenilir olacak. Bir sınıfın Matematik ders değerlendirmesini iki öğretmen farklı çıkarmayacak. Bir sınavda 100 alan bir öğrenci, ikinci sınavda 10 alıyorsa güvenirlik (tutarlılık) yoktur. Testlerin güvenirliği ölçülebilir (güvenirlik katsayısı)
EĞİTİMDE ÖLÇMENİN GÜVENİRLİĞİNİ ARTIRMA YOLLARI 1. Soru sayısı az olmayacak 2. Sorular açık, anlaşılır ve kesin cevaplı olacak. 3. Sınav süresi, bilen bütün öğrencilerin bütün soruları cevaplandırmalarına yetecek. 4. Bir soru, sınava katılanların en az yarısı tarafından doğru olarak cevaplandırılacak. 5. Puanlama objektif olacak. Çeşitli uzmanlar aynı cevaplara aynı puanı verecek. 6. Ölçme hataları yapılmayacak.
ÖLÇMEDE GEÇERLİK Sadece derste ulaşmak istediğimiz hedef davranışlar ölçülmeli; ölçmeye başka şeyler karıştırılmamalıdır. Öğrencileri bazı gruplara ayırma, derste anlatılmayan şeyler sorma, kopya çektirme vs. geçerliği zayıflatır. Testlerin geçerliği, bir geçerlik katsayısı ile hesaplanabilir.
ÖLÇMEDE GEÇERLİĞİ ARTIRMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER 1. Her soru bir hedef davranışı ölçmelidir. 2. Her soru, bilenlerin doğru cevaplandırabileceği, bilmeyenlerin ise doğru cevaplandıramayacağı nitelikte olmalıdır. 3. Sınav, hem kapsayıcı hem dengeli (her hedefi temsil edebilen) bir tarzda olmalıdır. 4. Sınav, güvenilir olmalıdır. Güvenirlik yoksa geçerlik de yoktur. 5. Soruların zorluğu iyi ayarlanmalı, bütün öğrencilere hitap etmelidir. (Bütünlemede daha kolay sorular çıkardı)
ÖLÇMEDE KULLANIŞLILIK Ölçme ekonomik olmalı Hazırlama ve değerlendirme süresi normal olmalı (Test ve kompozisyon sınavları hazırlık ve değerlendirme aşamaları ters süre alan sınavlardır) Uygulama süresi uygun olmalı Puanlama kolay olmalı...
ÖLÇME HATALARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAPILIRKEN KARIŞABİLECEK HATALAR Sabit hatalar:  Cetvelde 0 yerine 1’den başlayarak 1 cm kısa ölçme, bir sınavda 20 puanlık bir sorunun hiç bir öğrenci tarafından cevaplanamaması yüzünden 100 yerine 80 puan üzerinden ölçme vs. Sistematik (yanlı) hata: Kızlara erkeklerden fazla puan verme veya tersi, güzel yazıya, dilbilgisine puan verme vs. Tesadüfi hata: Sınav kağıdını dikkatsiz okuma, ölçme âletini dikkatsiz kullanma vs.
TEST HAZIRLAMA KILAVUZU
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
TESTİN KAPSAMI Testin kapsamı ile anlatılmak istenen, testteki sorularla yoklanacak olan öğrenme ürünleridir. Testin kapsamının, testteki sorularla yoklanacak olan öğrenme ürünleri tek tek sayılarak ortaya konması gerekir. Öğrenme ürünlerinden her birinin kaçar soruyla yoklanacağı da belirlenmelidir. Öğrenme ürünleri, ya bir ünitede öğrenilmesi beklenen yeni davranışlardır; ya da dersin bir dönemi içinde öğrencilerin kazanmaları beklenen devimsel beceri, bilişsel güç ve duyuşsal özelliklerinin duruma göre öğeleri ya da belirtileri niteliğindeki davranışlardır.
SORU HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLECEK GENEL NOKTALAR a. Soru kritik bir davranışı ölçmelidir. b. Sorular öğrenciyi düşünmeye, yorumlamaya, eleştirmeye yönelten üst düzey davranışları ölçmelidir. Verilen bilgiler doğrudan istenmemelidir. Çünkü bilgi unutulabilir ancak düşünme ve yorumlama becerisi kaybedilmez. (Soruların cevabı ders kitabında aynen bulunmak zorunda değildir.) c. Sorular, ders kitabı gibi öğrencilerin sürekli kullandığı materyallerden aynen alınmamalıdır. d. Bir sınavın farklı bölümlerinde yer alan sorular birbirine cevap niteliği taşımamalıdır. e. Sorular birbirinden bağımsız olarak cevaplandırılmalıdır. f. Soru kökünde cevaba yöneltecek ipuçları bulunmamalıdır.
h. Sorularda; grafik, resim, şema, harita vb. öğelere yer verilmelidir. I. Soru kökü gereksiz bilgilerle şişirilmemelidir. j. Ölçülmesi amaçlanan davranışa uygun soru tipi seçilmelidir. k. Sorunun dili ve ifadesi anlaşılır ve Türkçe yazım kurallarına uygun olmalıdır. g. Sorular öğrencinin seviyesine uygun olarak hazırlanmalıdır.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],SINAV FORMATI
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],PUANLAMA YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI YAZILI  KISA ÇOKTAN YOKLAMALAR  CEVAPLI SEÇMELİ  TESTLER  TESTLER
    KISA CEVAP GEREKTİREN TESTLER ,[object Object]
[object Object]
    KISA CEVAPLI SORU YAZARKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR:   1.    Soru ile yoklanmaya çalışılan davranış önemli bir davranış olmalıdır.   2.    Hazırlanan sorunun cevaplanabilmesi bu soru ile yoklanan davranışın beklenen derecede öğrenilmiş olması gerektirmeli ve sadece buna bağlı olmalıdır.   3.    Soruda, yoklanan davranışı öğrenmiş olanların cevabı bulabilmeleri için gerekli bilgiler eksiksiz olarak verilmeli; cevap için gerekli olmayan bilgiler verilmemelidir.   4.    Sorunun kesin ve tek, yani sadece bir tane doğru cevabı olmalıdır. 5.    Soru, açık – seçik ve kolay anlaşılır bir anlatımla sunulmalıdır.  Sorular, birbirinin cevabının ne olacağını belirtmemeli, birbirinin cevaplanmasını kolaylaştırıcı ipucu olmamalıdır.  
KISA CEVAPLI MADDELERİN YAZIMINA İLİŞKİN ÖRNEKLER ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
SEÇMELİ TESTLER     Özellikleri:   1.    Sınırlı bir test süresinde, yazılı yoklamalara ve hatta kısa cevaplı sınavlara kıyasla, daha çok sayıda soru sorulabilir.   2.    Testte yoklanmak istenen bilgi ve yeteneklerin yanında, okuma yeteneği de gerektirir.   3.    Verilen cevaplar kesinlikle doğru veya ke s inlikle yanlış ya da en doğru şeklinde sınıflandırılabilir. Bu sebeple objektif olarak puanlanabilir.   4.    Çok çeşitli bilgi, beceri, ve yeteneklerin ölçülmesine uygun düşer.      
5. Basit madde formları kullanılmak şartıyla, aşağı eğitim basamaklarında da uygulanabilir.   6.    Seçmeli maddelerde doğru cevabın şansla bulunabilmesi ihtimali vardır. Fakat, maddedeki seçenek sayısı arttıkça şans başarısı ihtimali azalır. Testteki madde sayısı arttıkça da, testin tümünden sadece şans başarısı ile önemli bir puan kazanma ihtimali de küçülür.   7.    Maddeler yazılırken test güçlüğünü ayarlamak veya test denendikten sonra istenilen güçlükte madde seçmek mümkündür.   8.    Hazırlanması uzun zaman alır. Buna karşılık, sınavdan sonraki puanlama işlemi az zaman alır.
SEÇMELİ TEST MADDELERİN YAZILMASI     A)   Genel İlkeler:   1.    Test maddesi gayet açık bir dille yazılmalı, ifade kesinlik taşımalı, birbirinden farklı yorumlara imkan vermemelidir.   2.    Testlerde okuma zamanı çok önemlidir. Maddenin açıklığını korumak şartıyla, madde en az kelimeyle ifade edilmeye çalışılmalıdır.   3.    Cinaslı, aldatıcı, bilmece gibi ifadeler kullanılmamalıdır.   4.    Dil bakımından güçlük düzeyi, o testi cevaplandıracak grubun ortalama okuma yeteneğinin oldukça altında tutulmalıdır.    
5.    Test maddeleri ders kitabı gibi öğrencinin kullandığı yazılı kaynaklardan kelimesi kelimesine alınmamalıdır.   6.    Önemsiz ayrıntılar sorulmamalıdır. Her madde programın kapsamına giren bir konuda öğretimin amacı olan bir zihin davranışını ölçmelidir.   7.    Her test maddesi diğer maddelerden bağımsız olarak cevaplandırılabilmelidir.   8.    Bir maddede verilen bilgi, diğer bir maddede sorulan sorunun cevabını açıklamamalıdır.  
  B )   Madde Kökünün Yazılması:   1.    Önemli bir soru sormalı veya cevaplayıcının çözeceği problemin ne olduğunu açıkça ifade etmelidir. 2.    Gereksiz açıklama veya bilgilerle şişirilmemelidir. 3.    Maddenin mümkün olan en büyük kısmını kapsamalıdır.
C )  Seçeneklerin  Yazılması:   1. İfade tarzı, uzunluk ve kapsam bakımından birbirine benzer olmalıdır. 2.  Çeldiriciler bilgisiz veya yanlış bilgili cevaplayıcıyı yanıltmalıdır. 3.  Cevaplayıcıların doğru cevabı bulmakta kullanabileceği kelime benzerliği, şık uzunluğu gibi ipuçları varsa bunlar çeldiricilerde olmalıdır. 4.  Çeldiricilerin doğru cevaba yakınlık derecesi arttıkça maddenin güçlüğü de artar. Ancak hiçbir çeldirici, o problemi çözebilecek yetenekteki bir cevaplayıcının seçimini çeldirecek kadar yanıltıcı olmamalıdır. 5.  Yukarıdakilerin hepsi ya da hiçbiri seçeneklerinin kullanımına özen göstermek  gerekir.  
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
SEÇMELİ TEST MADDELERİNİN YAZIMINA İLİŞKİN ÖRNEKLER ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Soru şekille sorulursa: Aşağıdaki şekilde  AH  = 10 cm,  BC  = 5 cm olduğuna göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm² dir? A) 10 B) 15 C) 25 D) 30 E) 50 Soru şekil kullanılmadan sorulursa: Bir kenarının uzunluğu 5 cm ve bu kenara ait yüksekliği 10 cm olan üçgenin alanı kaç cm² dir? A) 10 B) 15 C) 25 D) 30 E) 50 5 cm A B C 10 cm H .
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
    YAZILI YOKLAMALAR   Ö zellikleri:   1.   Kısa cevaplı ya da seçmeli testle ile ölçülemeyecek özellikleri yoklamamız gerektiğinde kullanılır. ( İfade etkinliği, yorum yeteneği, dilbilgisi kurallarını yazılı metinlerde uygulayabilme gücü, noktalama işaretlerini kullanabilme yeterliliğinin ölçülmesi vb.)   2.   Hazırlanması kısa, ancak puanlaması çok zaman alır ve subjektiftir.   3.   Sınava girecek öğrenci sayısının az olduğu durumlarda uygulanır.   4.   Öğrencilerin cevaplama bağımsızlığı söz konusudur. Bu yüzden şişirme ifadeler ile puan almak mümkündür.   5.   Verilen cevaplara kesin yanlış ya da kesin doğru dememiz mümkün değildir.   6.  Objektif test maddesi geliştirme konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip değil isek yazılı yoklamalara başvurmalıyız.
YAZILI YOKLAMALARIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 1. İşe mutlaka bir sınav planı hazırlayarak başlayınız ve ölçmeyi amaçladığınız kritik davranışlar ile sınav kapsamına giren konuları listeleyiniz. 2. Sınırlı cevaplar gerektiren soruları tercih ediniz. Böylece soru sayısını bir ölçüde arttırabilirsiniz. 3. Mümkün olduğu kadar tercihli soru sistemi tercih etmeyiniz. Bütün soruların, bütün öğrenciler için zorunlu cevaplandırılması gereken sorular olması önemlidir. 4. Kolay okunur, kolay anlaşılır, gerektiği kadar kısa ve açık ifadeler kullanınız. Soru cümlelerinde noktalama ve yazım yanlışları bulunmamasına özen gösteriniz.
ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER İLE YAZILI YOKLAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI  ÇOKTAN SEÇMELİ  YAZILI YOKLAMA Öğrenciler, kendi bilgilerini, fikirlerini ifade etmeye, bütünleştirip örgütlemeye teşvik eder. Araştırmalar göstermiştir ki, bu tür test, öğrencileri sürekli ve anlayarak çalışmaya yöneltir. Öğrencileri, başkalarının fikrini hatırlamaya, yorumlamaya ve analize taşvik eder. Öğrencileri, sınavdan önce olgusal bilgileri, onlar arasında bir sistemleşme yapmaksızın ezberlemeye yöneltir. Öğrenme sürecine olabilecek etkisi “ Yazma yeteneği” başarı puanını çarpıtabilir. Başarı puanlarını, “okuma yeteneği ve tahmin” çarpıtabilir. Öğrencilerin başarı puanlarının çarpıtan etkenler Güç, zaman alıcı, özneldir. Puanlama güvenirliği düşüktür. Kolay, çabuk, nesneldir. Puanlama güvenirliği yüksektir. Puanlanması İyi madde yazmak çoktan seçmelilerde olduğu gibi güç değildir, fazla zaman almaz. İyi madde yazmak güçtür, zaman alıcıdır, özel bilgi ve beceri gerektirir. Maddelerin Hazırlanması Az sayıda soru kullanılması, içeriğin temsil edici biçimde örneklenmesini mümkün kılmaz. Çok sayıda madde kullanılması, içeriğin temsil edici biçimde örneklenmesini mümkün kılar. İçeriğin Örneklenmesi Sentez ve değerlendirme düzeyindeki davranışların ölçülmesinde en etkili yöntemdir. Kavrama, uygulama ve analiz düzeyindeki davranışların ölçülmesinde de iyidir ancak, bilgi düzeyindeki davranışların ölçülmesinde etkisizdir. Bilgi, kavrama, uygulama ve analiz düzeyindeki davranışlarla değerlendirme düzeyindeki davranışların bazıları (değerlendirme ve özellikle sentez düzeyindeki davranışları ölçmede yetersiz.) Ölçülen Davranışlar
SINAV ANALİZİNİN AMACI NEDİR ?   ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
SINAV ANALİZLERİ SONUCUNDA HAZIRLANAN RAPORLAR ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1)  Aritmetik Ortalama: Birim de ğ erleri toplam ı n ı n birim say ı s ı na bölünmesi ile elde edilir. 1 + 5 + 6 + 4 + 4 = 20 = 4 5  5 ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE AİT BAZI İSTATİSTİKİ VERİLER
2)  Ortanca (Medyan): B üyüklük s ı ras ı na dizilmi ş puanlarda, dizinin tam ortas ı na dü ş en puand ı r  3, 3, 4, 5, 5, 5 ,  6, 7, 7, 8, 9
3)  Tepe Değer (Mod): Ölçüm sonucunda elde edilen ölçümlerden en çok tekrar edilen değere denir. 1, 2, 4, 5, 6, 6, 6, 7 ,  7 ,  7 ,  7 ,  7 ,  8, 8, 9, 10
4) Frekans: Her puandan kaç tane oldu ğ unu gösteren say ı ya frekans denir . Bir da ğı l ı mda her puandan herhangi birinin kaç kez tekrarland ığı n ı gösteren say ı ya o say ı n ı n frekans ı denir.
5) Ranj (Dizi Genişliği): Bir kümedeki en yüksek puan ile en dü ş ük puan aras ı ndaki fark olarak tan ı mlan ı r.
6) Standart Sapma: Dağılımın ortalamadan ne kadar uzaklaştığını gösteren veridir. Standart Sapmanın küçük olması dağılımın homojen bir yapıya sahip olduğunu gösterir.
7) Madde-Çeldirici Ayırıcılığı: Maddenin bilen ile bilmeyen öğrenciyi ne kadar ayırt ettiğini gösteren değerine “madde ayırıcılığı” , her bir seçeneğe bilen öğrencilerin ne kadar yöneldiğini gösteren değerine de “çeldirici ayırıcılığı”  denir.
8) Madde Güçlüğü: Maddenin sınava giren öğrenciler arasında doğru cevaplandırılma yüzdesine göre zorluğunun belirtildiği değerdir.
9) Üst Grup-Alt Grup: Sınavın uygulandığı gruba göre başarılı olan %25’lik bölüm “üst grup” , başarısız olan %25’lik bölüm ise “alt grup” olarak nitelendirilir.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],KALİTELİ BİR SORU İÇİN;
Kaynakça ,[object Object],[object Object],[object Object]

More Related Content

What's hot

öLçme sunu
öLçme sunuöLçme sunu
öLçme sunutolga
 
Unite7 sinav turleri ve soru yazimi
Unite7 sinav turleri ve soru yazimiUnite7 sinav turleri ve soru yazimi
Unite7 sinav turleri ve soru yazimiEmre Durul
 
Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve DeğerlendirmeÖlçme ve Değerlendirme
Ölçme ve DeğerlendirmeZafer Erkan
 
öLçMe Ve DeğErlendirme
öLçMe Ve DeğErlendirmeöLçMe Ve DeğErlendirme
öLçMe Ve DeğErlendirmetanerbalci
 
Eğitimde ölçme degerlendirme
Eğitimde ölçme degerlendirmeEğitimde ölçme degerlendirme
Eğitimde ölçme degerlendirmelevent06
 
Rifat şanlıel 20070773
Rifat şanlıel  20070773Rifat şanlıel  20070773
Rifat şanlıel 20070773Vincenzo01
 
Muhammed ali deveci 20082763
Muhammed ali deveci 20082763Muhammed ali deveci 20082763
Muhammed ali deveci 20082763deveci
 
öğRetim yöntemleri
öğRetim yöntemleriöğRetim yöntemleri
öğRetim yöntemleriKaan Cingi
 

What's hot (11)

öLçme sunu
öLçme sunuöLçme sunu
öLçme sunu
 
Unite7 sinav turleri ve soru yazimi
Unite7 sinav turleri ve soru yazimiUnite7 sinav turleri ve soru yazimi
Unite7 sinav turleri ve soru yazimi
 
Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve DeğerlendirmeÖlçme ve Değerlendirme
Ölçme ve Değerlendirme
 
Olcme
OlcmeOlcme
Olcme
 
öLçMe Ve DeğErlendirme
öLçMe Ve DeğErlendirmeöLçMe Ve DeğErlendirme
öLçMe Ve DeğErlendirme
 
Erzurum
ErzurumErzurum
Erzurum
 
Eğitimde ölçme degerlendirme
Eğitimde ölçme degerlendirmeEğitimde ölçme degerlendirme
Eğitimde ölçme degerlendirme
 
Rifat şanlıel 20070773
Rifat şanlıel  20070773Rifat şanlıel  20070773
Rifat şanlıel 20070773
 
Muhammed ali deveci 20082763
Muhammed ali deveci 20082763Muhammed ali deveci 20082763
Muhammed ali deveci 20082763
 
öğRetim yöntemleri
öğRetim yöntemleriöğRetim yöntemleri
öğRetim yöntemleri
 
Konuanlatımı
KonuanlatımıKonuanlatımı
Konuanlatımı
 

Similar to Olcmedegerlendirmeninyeri

Bilişim teknolojileri eğitiminde ölçme ve değerlendirme
Bilişim teknolojileri eğitiminde ölçme ve değerlendirmeBilişim teknolojileri eğitiminde ölçme ve değerlendirme
Bilişim teknolojileri eğitiminde ölçme ve değerlendirmebetulword
 
Muhammed ali deveci 20082763
Muhammed ali deveci 20082763Muhammed ali deveci 20082763
Muhammed ali deveci 20082763deveci
 
öLçMe Ve Değ.Metni
öLçMe Ve Değ.MetniöLçMe Ve Değ.Metni
öLçMe Ve Değ.Metniderslopedi
 
Yazılı yoklama nedir özellikleriiii.pptx
Yazılı yoklama nedir özellikleriiii.pptxYazılı yoklama nedir özellikleriiii.pptx
Yazılı yoklama nedir özellikleriiii.pptxdododestan
 
öLçme ve değerlendi̇rme sunu1
öLçme ve değerlendi̇rme sunu1öLçme ve değerlendi̇rme sunu1
öLçme ve değerlendi̇rme sunu1student_1899
 
öLçme ve değerlendi̇rme sunu1
öLçme ve değerlendi̇rme sunu1öLçme ve değerlendi̇rme sunu1
öLçme ve değerlendi̇rme sunu1student_1899
 
Testte Nasıl Başarılı Olabilirim?
Testte Nasıl Başarılı Olabilirim?Testte Nasıl Başarılı Olabilirim?
Testte Nasıl Başarılı Olabilirim?Güner
 
Test çözme teknikleri sınav kaygısı öğrenci̇
Test çözme teknikleri sınav kaygısı öğrenci̇Test çözme teknikleri sınav kaygısı öğrenci̇
Test çözme teknikleri sınav kaygısı öğrenci̇ahmet sağlam
 
YGS Sınavı Öncesi Son Strateji ve Taktikler
YGS Sınavı Öncesi Son Strateji ve TaktiklerYGS Sınavı Öncesi Son Strateji ve Taktikler
YGS Sınavı Öncesi Son Strateji ve TaktiklerGozdeUfuklar
 
Ölçme ve Değerlendirmenin Amacı
Ölçme ve Değerlendirmenin AmacıÖlçme ve Değerlendirmenin Amacı
Ölçme ve Değerlendirmenin AmacıSibel Pehlivan
 
öLçme değerlendirme (öğretim tasarimi)
öLçme değerlendirme (öğretim tasarimi)öLçme değerlendirme (öğretim tasarimi)
öLçme değerlendirme (öğretim tasarimi)dilekservet
 
Test Çözme Teknikleri
Test Çözme TeknikleriTest Çözme Teknikleri
Test Çözme Tekniklerigsk55
 
Ogretim durumlarininin planlanmasi
Ogretim durumlarininin planlanmasiOgretim durumlarininin planlanmasi
Ogretim durumlarininin planlanmasi2011yazsube4
 
Öğretim Durumlarının Planlanması
Öğretim Durumlarının PlanlanmasıÖğretim Durumlarının Planlanması
Öğretim Durumlarının Planlanması2011yazsube1
 
Test tekniği
Test tekniğiTest tekniği
Test tekniğiethemuslu
 

Similar to Olcmedegerlendirmeninyeri (20)

Bilişim teknolojileri eğitiminde ölçme ve değerlendirme
Bilişim teknolojileri eğitiminde ölçme ve değerlendirmeBilişim teknolojileri eğitiminde ölçme ve değerlendirme
Bilişim teknolojileri eğitiminde ölçme ve değerlendirme
 
Muhammed ali deveci 20082763
Muhammed ali deveci 20082763Muhammed ali deveci 20082763
Muhammed ali deveci 20082763
 
öLçMe Ve Değ.Metni
öLçMe Ve Değ.MetniöLçMe Ve Değ.Metni
öLçMe Ve Değ.Metni
 
Yazılı yoklama nedir özellikleriiii.pptx
Yazılı yoklama nedir özellikleriiii.pptxYazılı yoklama nedir özellikleriiii.pptx
Yazılı yoklama nedir özellikleriiii.pptx
 
S11
S11S11
S11
 
2. üni̇te
2. üni̇te2. üni̇te
2. üni̇te
 
öLçme ve değerlendi̇rme sunu1
öLçme ve değerlendi̇rme sunu1öLçme ve değerlendi̇rme sunu1
öLçme ve değerlendi̇rme sunu1
 
öLçme ve değerlendi̇rme sunu1
öLçme ve değerlendi̇rme sunu1öLçme ve değerlendi̇rme sunu1
öLçme ve değerlendi̇rme sunu1
 
Testte Nasıl Başarılı Olabilirim?
Testte Nasıl Başarılı Olabilirim?Testte Nasıl Başarılı Olabilirim?
Testte Nasıl Başarılı Olabilirim?
 
Test çözme teknikleri sınav kaygısı öğrenci̇
Test çözme teknikleri sınav kaygısı öğrenci̇Test çözme teknikleri sınav kaygısı öğrenci̇
Test çözme teknikleri sınav kaygısı öğrenci̇
 
Test teknigi
Test teknigiTest teknigi
Test teknigi
 
YGS Sınavı Öncesi Son Strateji ve Taktikler
YGS Sınavı Öncesi Son Strateji ve TaktiklerYGS Sınavı Öncesi Son Strateji ve Taktikler
YGS Sınavı Öncesi Son Strateji ve Taktikler
 
Ölçme ve Değerlendirmenin Amacı
Ölçme ve Değerlendirmenin AmacıÖlçme ve Değerlendirmenin Amacı
Ölçme ve Değerlendirmenin Amacı
 
öLçme değerlendirme (öğretim tasarimi)
öLçme değerlendirme (öğretim tasarimi)öLçme değerlendirme (öğretim tasarimi)
öLçme değerlendirme (öğretim tasarimi)
 
Test Çözme Teknikleri
Test Çözme TeknikleriTest Çözme Teknikleri
Test Çözme Teknikleri
 
Ogretim durumlarininin planlanmasi
Ogretim durumlarininin planlanmasiOgretim durumlarininin planlanmasi
Ogretim durumlarininin planlanmasi
 
Öğretim Durumlarının Planlanması
Öğretim Durumlarının PlanlanmasıÖğretim Durumlarının Planlanması
Öğretim Durumlarının Planlanması
 
Ders Öğrenme Kazanımları
Ders Öğrenme KazanımlarıDers Öğrenme Kazanımları
Ders Öğrenme Kazanımları
 
Olcme degerlendirme
Olcme degerlendirmeOlcme degerlendirme
Olcme degerlendirme
 
Test tekniği
Test tekniğiTest tekniği
Test tekniği
 

Olcmedegerlendirmeninyeri

 • 1. EĞİTİM SÜRECİ İÇİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN YERİ   Ölçme ve Değerlendirme Birimi (derleme çalışma)
 • 2. ÖLÇME: Herhangi bir niteliği gözlemek ve gözlem sonucunu sayı ya da sembollerle ifade etmektir. DEĞERLENDİRME: Ölçme sonuçlarının, aynı alana ait bir ölçüt ile kıyaslanarak bir değer yargısına varma sürecidir. EĞİTİMDE ÖLÇME: Eğitim sürecinde öğrenciye kazandırılması öngörülen hedef ve davranışların ne ölçüde kazandırıldığının çeşitli araçlar yardımıyla ortaya konulmasıdır.
 • 3.
 • 4. ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARININ AMAÇLARI 1 . Okullardaki eğitim – öğretim faaliyetlerinin, Kıbrıs Türk Milli Eğitiminin amaçlarına, okulun özel amaçlarına ve eğitimde ölçme değerlendirme yöntem ve tekniklerine uygun olup olmadığını sürekli izlemek; bu konudaki olumsuzlukları ortadan kaldırmak için gerekli önlemler almak,   2. Başarısızlığı değil, başarıyı ölçmek,   3 Öğrenme- öğretme sürecinde olup bitenleri yakından izlemek, geliştirmek ve bu yolla eğitilmiş insan gücünün niteliklerini arttırmak,   4. Başarının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçlarının; geçerli, güvenilir, objektif, kullanışlı, ayır t edici özelliklere sahip olmalarını sağlamak,   5. Başarının ölçülmesinde; sadece bilgi basamağı değil, daha üst basamaklara yönelik en uygun ölçme yöntem ve tekniklerini kullanma konusunda öğretmenlerimize destek sağlamaktır.  
 • 5.
 • 6. ÖLÇMEDE GÜVENİRLİK Ölçmede herhangi bir hata olmayacak! Araç ve ölçmeci güvenilir olacak. Bir sınıfın Matematik ders değerlendirmesini iki öğretmen farklı çıkarmayacak. Bir sınavda 100 alan bir öğrenci, ikinci sınavda 10 alıyorsa güvenirlik (tutarlılık) yoktur. Testlerin güvenirliği ölçülebilir (güvenirlik katsayısı)
 • 7. EĞİTİMDE ÖLÇMENİN GÜVENİRLİĞİNİ ARTIRMA YOLLARI 1. Soru sayısı az olmayacak 2. Sorular açık, anlaşılır ve kesin cevaplı olacak. 3. Sınav süresi, bilen bütün öğrencilerin bütün soruları cevaplandırmalarına yetecek. 4. Bir soru, sınava katılanların en az yarısı tarafından doğru olarak cevaplandırılacak. 5. Puanlama objektif olacak. Çeşitli uzmanlar aynı cevaplara aynı puanı verecek. 6. Ölçme hataları yapılmayacak.
 • 8. ÖLÇMEDE GEÇERLİK Sadece derste ulaşmak istediğimiz hedef davranışlar ölçülmeli; ölçmeye başka şeyler karıştırılmamalıdır. Öğrencileri bazı gruplara ayırma, derste anlatılmayan şeyler sorma, kopya çektirme vs. geçerliği zayıflatır. Testlerin geçerliği, bir geçerlik katsayısı ile hesaplanabilir.
 • 9. ÖLÇMEDE GEÇERLİĞİ ARTIRMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER 1. Her soru bir hedef davranışı ölçmelidir. 2. Her soru, bilenlerin doğru cevaplandırabileceği, bilmeyenlerin ise doğru cevaplandıramayacağı nitelikte olmalıdır. 3. Sınav, hem kapsayıcı hem dengeli (her hedefi temsil edebilen) bir tarzda olmalıdır. 4. Sınav, güvenilir olmalıdır. Güvenirlik yoksa geçerlik de yoktur. 5. Soruların zorluğu iyi ayarlanmalı, bütün öğrencilere hitap etmelidir. (Bütünlemede daha kolay sorular çıkardı)
 • 10. ÖLÇMEDE KULLANIŞLILIK Ölçme ekonomik olmalı Hazırlama ve değerlendirme süresi normal olmalı (Test ve kompozisyon sınavları hazırlık ve değerlendirme aşamaları ters süre alan sınavlardır) Uygulama süresi uygun olmalı Puanlama kolay olmalı...
 • 11. ÖLÇME HATALARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAPILIRKEN KARIŞABİLECEK HATALAR Sabit hatalar: Cetvelde 0 yerine 1’den başlayarak 1 cm kısa ölçme, bir sınavda 20 puanlık bir sorunun hiç bir öğrenci tarafından cevaplanamaması yüzünden 100 yerine 80 puan üzerinden ölçme vs. Sistematik (yanlı) hata: Kızlara erkeklerden fazla puan verme veya tersi, güzel yazıya, dilbilgisine puan verme vs. Tesadüfi hata: Sınav kağıdını dikkatsiz okuma, ölçme âletini dikkatsiz kullanma vs.
 • 12. TEST HAZIRLAMA KILAVUZU
 • 13.
 • 14.
 • 15. TESTİN KAPSAMI Testin kapsamı ile anlatılmak istenen, testteki sorularla yoklanacak olan öğrenme ürünleridir. Testin kapsamının, testteki sorularla yoklanacak olan öğrenme ürünleri tek tek sayılarak ortaya konması gerekir. Öğrenme ürünlerinden her birinin kaçar soruyla yoklanacağı da belirlenmelidir. Öğrenme ürünleri, ya bir ünitede öğrenilmesi beklenen yeni davranışlardır; ya da dersin bir dönemi içinde öğrencilerin kazanmaları beklenen devimsel beceri, bilişsel güç ve duyuşsal özelliklerinin duruma göre öğeleri ya da belirtileri niteliğindeki davranışlardır.
 • 16. SORU HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLECEK GENEL NOKTALAR a. Soru kritik bir davranışı ölçmelidir. b. Sorular öğrenciyi düşünmeye, yorumlamaya, eleştirmeye yönelten üst düzey davranışları ölçmelidir. Verilen bilgiler doğrudan istenmemelidir. Çünkü bilgi unutulabilir ancak düşünme ve yorumlama becerisi kaybedilmez. (Soruların cevabı ders kitabında aynen bulunmak zorunda değildir.) c. Sorular, ders kitabı gibi öğrencilerin sürekli kullandığı materyallerden aynen alınmamalıdır. d. Bir sınavın farklı bölümlerinde yer alan sorular birbirine cevap niteliği taşımamalıdır. e. Sorular birbirinden bağımsız olarak cevaplandırılmalıdır. f. Soru kökünde cevaba yöneltecek ipuçları bulunmamalıdır.
 • 17. h. Sorularda; grafik, resim, şema, harita vb. öğelere yer verilmelidir. I. Soru kökü gereksiz bilgilerle şişirilmemelidir. j. Ölçülmesi amaçlanan davranışa uygun soru tipi seçilmelidir. k. Sorunun dili ve ifadesi anlaşılır ve Türkçe yazım kurallarına uygun olmalıdır. g. Sorular öğrencinin seviyesine uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI YAZILI KISA ÇOKTAN YOKLAMALAR CEVAPLI SEÇMELİ TESTLER TESTLER
 • 23.
 • 24.
 • 25.     KISA CEVAPLI SORU YAZARKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR:   1.    Soru ile yoklanmaya çalışılan davranış önemli bir davranış olmalıdır.   2.    Hazırlanan sorunun cevaplanabilmesi bu soru ile yoklanan davranışın beklenen derecede öğrenilmiş olması gerektirmeli ve sadece buna bağlı olmalıdır.   3.    Soruda, yoklanan davranışı öğrenmiş olanların cevabı bulabilmeleri için gerekli bilgiler eksiksiz olarak verilmeli; cevap için gerekli olmayan bilgiler verilmemelidir.   4.    Sorunun kesin ve tek, yani sadece bir tane doğru cevabı olmalıdır. 5.    Soru, açık – seçik ve kolay anlaşılır bir anlatımla sunulmalıdır. Sorular, birbirinin cevabının ne olacağını belirtmemeli, birbirinin cevaplanmasını kolaylaştırıcı ipucu olmamalıdır.  
 • 26.
 • 27.
 • 28. SEÇMELİ TESTLER     Özellikleri:   1.    Sınırlı bir test süresinde, yazılı yoklamalara ve hatta kısa cevaplı sınavlara kıyasla, daha çok sayıda soru sorulabilir.   2.    Testte yoklanmak istenen bilgi ve yeteneklerin yanında, okuma yeteneği de gerektirir.   3.    Verilen cevaplar kesinlikle doğru veya ke s inlikle yanlış ya da en doğru şeklinde sınıflandırılabilir. Bu sebeple objektif olarak puanlanabilir.   4.    Çok çeşitli bilgi, beceri, ve yeteneklerin ölçülmesine uygun düşer.      
 • 29. 5. Basit madde formları kullanılmak şartıyla, aşağı eğitim basamaklarında da uygulanabilir.   6.    Seçmeli maddelerde doğru cevabın şansla bulunabilmesi ihtimali vardır. Fakat, maddedeki seçenek sayısı arttıkça şans başarısı ihtimali azalır. Testteki madde sayısı arttıkça da, testin tümünden sadece şans başarısı ile önemli bir puan kazanma ihtimali de küçülür.   7.    Maddeler yazılırken test güçlüğünü ayarlamak veya test denendikten sonra istenilen güçlükte madde seçmek mümkündür.   8.    Hazırlanması uzun zaman alır. Buna karşılık, sınavdan sonraki puanlama işlemi az zaman alır.
 • 30. SEÇMELİ TEST MADDELERİN YAZILMASI     A)   Genel İlkeler:   1.    Test maddesi gayet açık bir dille yazılmalı, ifade kesinlik taşımalı, birbirinden farklı yorumlara imkan vermemelidir.   2.    Testlerde okuma zamanı çok önemlidir. Maddenin açıklığını korumak şartıyla, madde en az kelimeyle ifade edilmeye çalışılmalıdır.   3.    Cinaslı, aldatıcı, bilmece gibi ifadeler kullanılmamalıdır.   4.    Dil bakımından güçlük düzeyi, o testi cevaplandıracak grubun ortalama okuma yeteneğinin oldukça altında tutulmalıdır.    
 • 31. 5.    Test maddeleri ders kitabı gibi öğrencinin kullandığı yazılı kaynaklardan kelimesi kelimesine alınmamalıdır.   6.    Önemsiz ayrıntılar sorulmamalıdır. Her madde programın kapsamına giren bir konuda öğretimin amacı olan bir zihin davranışını ölçmelidir.   7.    Her test maddesi diğer maddelerden bağımsız olarak cevaplandırılabilmelidir.   8.    Bir maddede verilen bilgi, diğer bir maddede sorulan sorunun cevabını açıklamamalıdır.  
 • 32.   B )   Madde Kökünün Yazılması:   1.    Önemli bir soru sormalı veya cevaplayıcının çözeceği problemin ne olduğunu açıkça ifade etmelidir. 2.    Gereksiz açıklama veya bilgilerle şişirilmemelidir. 3.    Maddenin mümkün olan en büyük kısmını kapsamalıdır.
 • 33. C ) Seçeneklerin Yazılması:   1. İfade tarzı, uzunluk ve kapsam bakımından birbirine benzer olmalıdır. 2. Çeldiriciler bilgisiz veya yanlış bilgili cevaplayıcıyı yanıltmalıdır. 3.  Cevaplayıcıların doğru cevabı bulmakta kullanabileceği kelime benzerliği, şık uzunluğu gibi ipuçları varsa bunlar çeldiricilerde olmalıdır. 4.  Çeldiricilerin doğru cevaba yakınlık derecesi arttıkça maddenin güçlüğü de artar. Ancak hiçbir çeldirici, o problemi çözebilecek yetenekteki bir cevaplayıcının seçimini çeldirecek kadar yanıltıcı olmamalıdır. 5.  Yukarıdakilerin hepsi ya da hiçbiri seçeneklerinin kullanımına özen göstermek gerekir.  
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38. Soru şekille sorulursa: Aşağıdaki şekilde  AH  = 10 cm,  BC  = 5 cm olduğuna göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm² dir? A) 10 B) 15 C) 25 D) 30 E) 50 Soru şekil kullanılmadan sorulursa: Bir kenarının uzunluğu 5 cm ve bu kenara ait yüksekliği 10 cm olan üçgenin alanı kaç cm² dir? A) 10 B) 15 C) 25 D) 30 E) 50 5 cm A B C 10 cm H .
 • 39.
 • 40.
 • 41.
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 45.     YAZILI YOKLAMALAR   Ö zellikleri:   1.   Kısa cevaplı ya da seçmeli testle ile ölçülemeyecek özellikleri yoklamamız gerektiğinde kullanılır. ( İfade etkinliği, yorum yeteneği, dilbilgisi kurallarını yazılı metinlerde uygulayabilme gücü, noktalama işaretlerini kullanabilme yeterliliğinin ölçülmesi vb.)   2.   Hazırlanması kısa, ancak puanlaması çok zaman alır ve subjektiftir.   3.   Sınava girecek öğrenci sayısının az olduğu durumlarda uygulanır.   4.   Öğrencilerin cevaplama bağımsızlığı söz konusudur. Bu yüzden şişirme ifadeler ile puan almak mümkündür.   5.   Verilen cevaplara kesin yanlış ya da kesin doğru dememiz mümkün değildir.   6. Objektif test maddesi geliştirme konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip değil isek yazılı yoklamalara başvurmalıyız.
 • 46. YAZILI YOKLAMALARIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 1. İşe mutlaka bir sınav planı hazırlayarak başlayınız ve ölçmeyi amaçladığınız kritik davranışlar ile sınav kapsamına giren konuları listeleyiniz. 2. Sınırlı cevaplar gerektiren soruları tercih ediniz. Böylece soru sayısını bir ölçüde arttırabilirsiniz. 3. Mümkün olduğu kadar tercihli soru sistemi tercih etmeyiniz. Bütün soruların, bütün öğrenciler için zorunlu cevaplandırılması gereken sorular olması önemlidir. 4. Kolay okunur, kolay anlaşılır, gerektiği kadar kısa ve açık ifadeler kullanınız. Soru cümlelerinde noktalama ve yazım yanlışları bulunmamasına özen gösteriniz.
 • 47. ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER İLE YAZILI YOKLAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI ÇOKTAN SEÇMELİ YAZILI YOKLAMA Öğrenciler, kendi bilgilerini, fikirlerini ifade etmeye, bütünleştirip örgütlemeye teşvik eder. Araştırmalar göstermiştir ki, bu tür test, öğrencileri sürekli ve anlayarak çalışmaya yöneltir. Öğrencileri, başkalarının fikrini hatırlamaya, yorumlamaya ve analize taşvik eder. Öğrencileri, sınavdan önce olgusal bilgileri, onlar arasında bir sistemleşme yapmaksızın ezberlemeye yöneltir. Öğrenme sürecine olabilecek etkisi “ Yazma yeteneği” başarı puanını çarpıtabilir. Başarı puanlarını, “okuma yeteneği ve tahmin” çarpıtabilir. Öğrencilerin başarı puanlarının çarpıtan etkenler Güç, zaman alıcı, özneldir. Puanlama güvenirliği düşüktür. Kolay, çabuk, nesneldir. Puanlama güvenirliği yüksektir. Puanlanması İyi madde yazmak çoktan seçmelilerde olduğu gibi güç değildir, fazla zaman almaz. İyi madde yazmak güçtür, zaman alıcıdır, özel bilgi ve beceri gerektirir. Maddelerin Hazırlanması Az sayıda soru kullanılması, içeriğin temsil edici biçimde örneklenmesini mümkün kılmaz. Çok sayıda madde kullanılması, içeriğin temsil edici biçimde örneklenmesini mümkün kılar. İçeriğin Örneklenmesi Sentez ve değerlendirme düzeyindeki davranışların ölçülmesinde en etkili yöntemdir. Kavrama, uygulama ve analiz düzeyindeki davranışların ölçülmesinde de iyidir ancak, bilgi düzeyindeki davranışların ölçülmesinde etkisizdir. Bilgi, kavrama, uygulama ve analiz düzeyindeki davranışlarla değerlendirme düzeyindeki davranışların bazıları (değerlendirme ve özellikle sentez düzeyindeki davranışları ölçmede yetersiz.) Ölçülen Davranışlar
 • 48.
 • 49.
 • 50.
 • 51. 1) Aritmetik Ortalama: Birim de ğ erleri toplam ı n ı n birim say ı s ı na bölünmesi ile elde edilir. 1 + 5 + 6 + 4 + 4 = 20 = 4 5 5 ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE AİT BAZI İSTATİSTİKİ VERİLER
 • 52. 2) Ortanca (Medyan): B üyüklük s ı ras ı na dizilmi ş puanlarda, dizinin tam ortas ı na dü ş en puand ı r 3, 3, 4, 5, 5, 5 , 6, 7, 7, 8, 9
 • 53. 3) Tepe Değer (Mod): Ölçüm sonucunda elde edilen ölçümlerden en çok tekrar edilen değere denir. 1, 2, 4, 5, 6, 6, 6, 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 8, 8, 9, 10
 • 54. 4) Frekans: Her puandan kaç tane oldu ğ unu gösteren say ı ya frekans denir . Bir da ğı l ı mda her puandan herhangi birinin kaç kez tekrarland ığı n ı gösteren say ı ya o say ı n ı n frekans ı denir.
 • 55. 5) Ranj (Dizi Genişliği): Bir kümedeki en yüksek puan ile en dü ş ük puan aras ı ndaki fark olarak tan ı mlan ı r.
 • 56. 6) Standart Sapma: Dağılımın ortalamadan ne kadar uzaklaştığını gösteren veridir. Standart Sapmanın küçük olması dağılımın homojen bir yapıya sahip olduğunu gösterir.
 • 57. 7) Madde-Çeldirici Ayırıcılığı: Maddenin bilen ile bilmeyen öğrenciyi ne kadar ayırt ettiğini gösteren değerine “madde ayırıcılığı” , her bir seçeneğe bilen öğrencilerin ne kadar yöneldiğini gösteren değerine de “çeldirici ayırıcılığı” denir.
 • 58. 8) Madde Güçlüğü: Maddenin sınava giren öğrenciler arasında doğru cevaplandırılma yüzdesine göre zorluğunun belirtildiği değerdir.
 • 59. 9) Üst Grup-Alt Grup: Sınavın uygulandığı gruba göre başarılı olan %25’lik bölüm “üst grup” , başarısız olan %25’lik bölüm ise “alt grup” olarak nitelendirilir.
 • 60.
 • 61.