SlideShare a Scribd company logo

öLçMe Ve Değ.Metni

D
D

öLçMe Ve Değ.Metni

1 of 40
Download to read offline
1


              ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
   Ölçme ve değerlendirme, eğitim ve öğretimin önemli bir parçasıdır. Eğitimde,
programların istenilen başarıyı gösterip göstermediği, öğrencilerden beklenen bilgi,
beceri ve tutumların gelişip gelişmediği, ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilir.
Ölçme ve değerlendirme ile eğitim ve öğretim sürecinin sürekli izlenmesi her
aşamada ortaya çıkan sorunları tespit ve düzenleme imkânı verir.
   İyi bir değerlendirme sistemi:
   •  Öğrencilerin neyi bildiğini, anladığını ve ne yapabildiğini keşfetmeye
     yardımcı olur.
   •  Öğrencilerin gelişim düzeylerini gösterir.
   •  Gelecekteki öğrenme sürecini planlamaya yardımcı olur.
   •  Belli bir dönemde öğrencilerin ulaşması beklenen standartları değerlendirme
     imkânı verir.
   •  Öğrencilerin nasıl daha iyi öğrenebileceği ve daha iyi yapabileceğini
     betimlemeye yardım eder.
   •  Değerlendirme sonuçlarının paylaşılması öğretmene, öğrencinin kendisine
     ve velilere öğrencinin öğrenme süreci hakkında bilgi sağlar.
   •  Öğretmenlerin ve ilgili kişilerin programın uygulama, izleme ve geliştirme
     süreciyle ilgili kararlar almasına yardımcı olur.
   •  Öğretim programlarında kullanılan yöntemler ve yaklaşımların yeterliliğini
     ölçerken öğretmene yardımcı olur.
   •  Öğrencilerin anlamakta güçlük çektiği alanları, zayıf yönlerini ve bilgi
     boşluklarını tespit etmede önemli bir rol oynar.
   •  Öğretmenin, öğrencilerin öğrenmesini geliştirecek yaklaşımlar ve öğrenme-
     öğretme süreçlerini tasarlamasına yardım eder.
   Bu programlara dayalı ölçme ve değerlendirme, öğrencilerin bildiklerini ortaya
koymalarını sağlamaya yönelik olmalıdır. Öğrencilerin neyi bilmediğini değil, ne
bildiklerini görmeye yarayan bir araçtır.
    Programlarda değerlendirme ile sadece öğrenme ürününü değil, öğrencilerin
öğrenme süreçleri de izlenir ve bu süreç değerlendirilerek gerektiğinde kullanılan
sınıf etkinlikleri değiştirilir. Değerlendirme, öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olarak
görür. Derslerde yapılacak ölçme ve değerlendirme çalışmalarıyla, öğrencilerin
öğrenme süreçleri izlenir ve bu süreçte kazandıkları bilgi ve beceriler
değerlendirilerek gerektiğinde kullanılan öğrenme etkinlikleri değiştirilir. Yapılacak
olan değerlendirme çalışmaları dersin amaçları ve kazanımlarına uygun olarak
öğretim etkinlikleri ile birlikte yürütülmelidir. Yani öğrenciler eğitim öğretim sürecinde
öğrenmeye devam ederken değerlendirme süreci de amaçlar çerçevesinde devam
etmelidir.
   Program, öğrencinin okul dışındaki gerçek dünyayla uyum içinde olmasını
sağlayacak becerilere sahip olmasını da hedeflemektedir Ölçme ve değerlendirme de
öğrencinin gerçek yaşamla kendi bilgileri arasında ilişki kurmasını ve karşılaştığı
problemlere farklı çözüm yolları üretebilmesini gerektirir.
   Programların ölçme ve değerlendirme yaklaşımında, derinliği olmadan çok
sayıda kavram ve ilkeyi öğrenme, rutin problemleri çözebilme, ezber bilgi ve yazılı
materyallerden bilgiyi aynen aktarmanın önemi azalmıştır. Ölçme ve değerlendirme
etkinlikleriyle öğrencilerin üst düzey becerileri değerlendirilmeye çalışılmalıdır. Bu
ders sürecinde öğrencilerin; okuduğunu anlama, eleştirme, yorumlama; bilgi toplama,
2

analiz etme ve bir sonuca ulaşma; gözlem yapma, gözlemlerden sonuca ulaşma;
günlük hayatta karşılaşılan problemleri çözme; araştırma yapma, kendilerini ve
arkadaşlarını değerlendirme gibi becerileri değerlendirilecektir.

   Öğretmenler    bazen   öğrencilerin, sınavlarında  veya   ödevlerinde
sergilediklerinden daha fazlasını bildiklerine inanırlar. Bu sorunu aşmak için
öğretmenlerin, öğrencilerin başarısını değerlendirmede birkaç yöntemi birlikte
kullanması gerekir. Bu durum her öğrenciye ne bildiğini gösterme konusunda daha
fazla şans tanır. Öğretmenin de birkaç aracı birlikte kullanarak öğrencinin ne bildiğini
ve ne yapacağını bilmesi bu konuda kendine daha fazla güven duymasını
sağlayabilir. Tartışma, açık uçlu sorular, performans ödevleri ve sunular öğrenci
hakkında bilgi edinmenin en iyi yollarındandır. Bunlardan hiçbiri tek başına yeterli
değildir. Çünkü bazı öğrenciler tartışma, bazıları sözlü sunumda, bazıları da yazarak
kendilerini daha iyi ifade ederler.

    Öğretmenler öğrencilerini değerlendirirken kısa cevaplı, çoktan seçmeli,
doğru-yanlış, eşleştirmeli sorulardan oluşan testlerdir kullanabileceği gibi
performansa dayalı değerlendirme yapmak için; açık uçlu sorular, gözlem formları,
posterler, öğrenci ürün dosyaları, projeler, performans ödevleri kullanılabilirler. Ayrıca
öğretmenler   görüşmeler   yapıp,   öğrencilerin kendilerini  ve   akranlarını
değerlendirmelerine fırsat vererek öğrenme süreçleri hakkında bilgi edinir ve onlara
dönüt veririler. Performansa dayalı ya da otantik değerlendirme mi? Geleneksel
ölçme ve değerlendirme araçları mı? Amaca göre her ikisi de kullanılır. Amaç
öğrencilerin üst düzey becerilerini değerlendirmek, bireyin ne yapabileceğinin gerçek
resmini görmek ise performans değerlendirme tercih edilmelidir. Ancak bu becerilerin
değerlendirmesi zor, geleneksel yöntemlere göre daha sübjektif ve zaman alıcıdır.

   Aşağıda bazı ölçme araçları ve yöntemleri ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir.

         ÖLÇME - DEĞERLENDİRME ARAÇ VE YÖNTEMLERİ
   GÖZLEM
    Öğretmenlerin gözlem becerileri ve tuttukları gözlem kayıtları öğrencilerin
sosyal bilimler dersleriyle kazandırılması hedeflenen düşünme becerilerinin gelişimini
değerlendirmek için sahip olabilecekleri en iyi araçlardandır. Gözlem, öğrenciler
hakkında doğru ve çabuk bilgi sağlar. Uygulamada hız ve zaman önemlidir.
Öğretmen öğrencilerin;
   • Soru ve önerilere verdikleri cevapları,
   • Sınıf içi tartışmalara katılımlarını,
   • Grup çalışmalarına ve tartışmalarına katılımlarını ve
   • Öğretim sürecinde yapılan görevler ve materyallere öğrencinin gösterdiği
     tepkiyi gözlemler.

   Aşağıdaki noktalar, öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır.
   • Ölçütleri koyarken bütün öğrenciler için aynı standartları kullanınız.
   • Her öğrenciyi birkaç kez gözlemleyiniz.
   • Her öğrenciyi değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemleyiniz.
   • Her öğrenciyi değişik özellikler, beceriler ve davranışlara göre
    değerlendiriniz.
3


   •  Yapılan gözlem için değerlendirmeyi, mümkün olduğu kadar gözlemi
     yaptığınız zaman kaydediniz.

   PERFORMANS DEĞERLENDİRME
   Performans değerlendirme, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak,
onların bilgi ve becerilerini eyleme dönüştürmelerini, gerçek yaşama aktarmalarını
sağlayacak durum ve ödevler aracılığıyla değerlendirme yapmak biçiminde
tanımlanabilir. Performans değerlendirme, dersin kazanımlarıyla ilgili olarak
öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için
sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesini ister. Performans
değerlendirmeyle öğrenciler, sınav saatleriyle sınırlandırılmaksızın geniş bir zaman
diliminde çalışma ve tekrar yapma, oluşturulan ölçütlere göre yeterlik derecelerini
ortaya koyma olanaklarına sahip olurlar. Performans değerlendirme gözlenebilen bir
performans veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadır. Bu tip değerlendirmede kâğıt
kalem testleri gibi öğrenci basit cevaplar vermez, bir ürün meydana getirir. Otantik
değerlendirme görevleri öğrencilerin mümkün oldukça gerçek yaşama benzer
problemler yoluyla bilgi ve becerilerini göstermesini gerektirir. Açık uçlu sorular ya da
performans görevleri otantik ya da performans değerlendirme çalışmalarının iyi
örnekleridir.
   Performans değerlendirme, öğrencinin yeni bilgiyi yapılandırmasını gerektirir.
Performans ödevlerinde, tek bir cevap yoktur. Ödevi tamamlamak için değişik yollar
bulunmaktadır. Bu nedenle iyi tanımlanmış bir ölçütle değerlendirmelidir. Başarılı bir
değerlendirme yapmak için her bir performans görevi bir dereceli puanlama anahtarı
(rubric) ile eşleştirilmelidir. Öğrenciler performans ödeviyle dereceli puanlama
anahtarının bir örneğini alırlar. Böylece değerlendirme sürecinde, öğrenciler
kendilerinden ne beklendiğini bilerek çalışmalarını ona göre yönlendirirler. Dereceli
puanlama anahtarı, öğrencinin başarısı için bir yol haritasına dönüşür.

   PROJE: Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak, istedikleri bir
alanda/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere
ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunma amacıyla ders öğretmeni
rehberliğinde yapacakları çalışmalardır.
   Proje geliştirme süreci uzun, karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Bu ödevler,
öğrencilerin yaratıcılık, araştırma, iletişim gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir.
Projenin tasarımından ortaya konulmasına kadar geçen süreç, bilimsel süreç
basamaklarını içereceğinden bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.
Projeler yönergeler ve puanlama standartları gerektirir.
      Proje konuları zümre öğretmenleri tarafından belirlenebileceği gibi
öğrenciler de kendi ilgi duydukları alanlara göre bireysel ya da grup olarak proje
konusu belirleyebilirler. Verilen proje konuları öğrencilerin düzeyine uygun ve yerel
imkânlara göre yapılabilecek nitelikte olmalıdır.
      Grup halinde yapılacak projelerde grupların, öğrencilerin cinsiyet, başarı
durumu vb. özellikleri bakımından heterojen olmasına dikkat edilmelidir. Grup
çalışmalarında grup üyelerinin görev dağılımı projenin her aşaması için net olarak
yapılmalıdır. Görev dağılımı grup üyeleri tarafından yapılarak öğretmenin onayı alınır.
Projenin her aşamasında görevlerin yapılıp yapılmadığı aşamanın bitiminde
öğretmen tarafından kontrol edilir ve grup üyelerine geri bildirim verilir. Görevini
yeterince yerine getirmeyen öğrencilerin bireysel özelliklerine de dikkat edilerek
gerekli önlemler alınır.
4

Proje Ödevi/ Örneği 1
ÜNİTE              Toplumsal Yapı ve Toplumsal İlişkiler
SÜRE              3 ay
KAZANIM NO.           B–8/C–7/C–8
DEĞERLENDİRME          Proje değerlendirme formu ya da dereceli puanlama anahtarı.
   Sevgili öğrenciler,
    Ülkemizde uygulanan ve yanlış olduğunu düşündüğünüz bir norma yazılı
basında (dergi, gazete) ne kadar önem verildiğini araştırarak, buna ilişkin görüş ve
önerilerinizin yer aldığı bir rapor hazırlayınız.
        Bu çalışmayı yaparken aşağıdaki adımları izlemeniz size yardımcı
olacaktır.
       1. Bir çalışma planı hazırlayınız ve planı öğretmeniniz ile paylaşınız.
       2. Ülkemizde uygulanan yanlış olduğuna inandığınız bir toplumsal norm
        belirleyiniz.
       3. 3 ay süre ile gazete ve dergileri takip ederek seçtiğiniz norma ilişkin
        haberleri toplayınız. (Punto büyüklüğü arttıkça, habere verilen önem
        artar.)
       4. Punto büyüklüklerini cetvelle ölçünüz ve hazırlayacağınız çizelgeyi
        uygun bir şekilde doldurunuz.
   Tarih              Haberin Başlığı             Punto
                                      Büyüklüğü (..cm)
       5. Basından topladığınız haberleri tarih sırasına göre düzenleyiniz.
       6. Seçtiğiniz normu, seçme gerekçenizi yazınız.
       7. Haberlerin punto büyüklüklerine göre basının bu konuya verdiği önemi
        yorumlayınız.
       8. Punto büyüklüklerine göre basının bu konulara verdiği önemin yeterliliği
        konusundaki düşüncelerinizi yazınız.
       9. Çevrenizde seçmiş olduğunuz normla ilgili varsa örnekleri de
        çalışmanıza ekleyiniz.
       10. Yanlış olduğunu düşündüğünüz bu uygulamanın ortadan kalkması için
        uygulanabilir bir çözüm yolu öneriniz.
       11. Çalışma sonunda yaptıklarınızı Türkçe yazım kurallarına uygun olarak
        bir rapor haline getiriniz.
5

Form:2
          PROJELER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU ÖRNEĞİ
Öğrencinin Adı – Soyadı: ..........................................................................
Değerlendirme Tarihi / Süreci: ..........................................................
Projenin Adı: ....................................................................................................
A. Organizasyon özellikleri                                Evet Hayır Yorumlar
1. Öğrenci ödevin hedeflerini kavradı.
2. Öğrenci ödevin gerekliliklerini ve ödeve ilişkin belirli terimleri
kavradı.
3. Öğrenci zaman çizelgesini ve ödevin bitiş tarihini kavradı.
4. Öğrenci ödevin değerlendirilmesinde kullanılacak olan
 metotları/prosedürleri ve ölçütleri kavradı.
5. Öğrenci ödev konusu tartışma ve ödev yönergelerine
kendinden bir şeyler katma fırsatına sahipti.
6. Ödev öğrencinin yeterlilikleri doğrultusunda verildi.
7. Ödevin tamamlanması sürecinde öğrenciye danışmanlık
yapıldı.
B. Öğrencinin öğrenmesi                     Evet Hayır Yorumlar
1. Öğrenci kendi sorularını yapılandırdı ve bunları yanıtladı.
2. Öğrenci bireysel girişimlerine delil gösterdi.
3. Ödevi yaparken öğrenci diğer öğrencilerle fikir alışverişinde
bulundu.
4. Öğrenci ödevi hazırlarken sistemli bir şekilde çalıştı.
6. Ödevin değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler:
  • planlama
  • organizasyon
  • yorum
  • sonuç
  • analiz
  • uygulama
  • sentez
  • hipotez
  • çıkarım / önerme
  • değerlendirme
7. Ödevin doğruluğunu ve uygunluğunu değerlendirmede
kullanılacak teknik özellikler:
  • Cümle yapısı
  • Noktalama işaretleri
  • İmla kuralları
  • El yazısı
  • Ödevdeki bilgiler
              http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/policy/studeval/index.html
6         PROJELER İÇİN DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI ÖRNEĞİ

 Ad - Soyad: _____________________          Tarih: ___________________

                           Öğretmenin adı - Soyadı:
 Projenin adı: _____________________
                           _____________
Süreç                    Ortalamanın altı  Tatmin edici  Ortalamanın üstü
1. Ne yapması gerektiğini kavradı.        1, 2, 3     4, 5, 6     7, 8, 9,10
2. Projeyi tamamlamak için uygun bir plan
yaptı.
                         1, 2, 3     4, 5, 6     7, 8, 9,10
3. Zamanı etkili ve verimli kullandı.      1, 2, 3     4, 5, 6     7, 8, 9,10
4. Gerekli temel bilgileri elde etti.      1, 2, 3     4, 5, 6     7, 8, 9,10
5. Öğretmenle iletişimi iyiydi.         1, 2, 3     4, 5, 6     7, 8, 9,10
Proje                    Ortalamanın altı  Tatmin edici  Ortalamanın üstü
1. Görünüm                    1, 2, 3     4, 5, 6     7, 8, 9,10
2. Yazım kuralları                1, 2, 3     4, 5, 6     7, 8, 9,10
3. Organizasyon ve yapı             1, 2, 3     4, 5, 6     7, 8, 9,10
4. Yaratıcılık                  1, 2, 3     4, 5, 6     7, 8, 9,10
5. Bilgi sunumu                 1, 2, 3     4, 5, 6     7, 8, 9, 10
6. Diğer:                    1, 2, 3     4, 5, 6     7, 8, 9,10


                        Toplam puan:____________________________


Öğretmenin Yorumları:
                                    (www.teach-nology.com)
Ad

Recommended

Cemex ver 2.0
Cemex ver 2.0Cemex ver 2.0
Cemex ver 2.0jlujant
 
Ueda2016 symposium - basal plus & basal bolus - lobna el toony
Ueda2016 symposium - basal plus & basal bolus - lobna el toonyUeda2016 symposium - basal plus & basal bolus - lobna el toony
Ueda2016 symposium - basal plus & basal bolus - lobna el toonyueda2015
 
Principles and Practices of Individualized OI and IUI
Principles and Practices of Individualized OI and IUIPrinciples and Practices of Individualized OI and IUI
Principles and Practices of Individualized OI and IUISandro Esteves
 
CURRENT EVIDENCE ON MEDICAL ADD-ONS IN IVF
CURRENT EVIDENCE ON MEDICAL ADD-ONS IN IVFCURRENT EVIDENCE ON MEDICAL ADD-ONS IN IVF
CURRENT EVIDENCE ON MEDICAL ADD-ONS IN IVFAboubakr Elnashar
 
Eating healthy on the road
Eating healthy on the roadEating healthy on the road
Eating healthy on the roadDavid Baker
 
ESHRE-GUIDELINE-ENDOMETRIOSIS-2022.pdf
ESHRE-GUIDELINE-ENDOMETRIOSIS-2022.pdfESHRE-GUIDELINE-ENDOMETRIOSIS-2022.pdf
ESHRE-GUIDELINE-ENDOMETRIOSIS-2022.pdfAmer Raza
 
Luteal phase support in ART Cases Dr Sharda Jain
Luteal phase support in ART Cases Dr Sharda Jain Luteal phase support in ART Cases Dr Sharda Jain
Luteal phase support in ART Cases Dr Sharda Jain Lifecare Centre
 

More Related Content

What's hot

Pitch for counseling
Pitch for counseling Pitch for counseling
Pitch for counseling MakeMeLearn
 
Endometriosis and fertility how and when to treat
Endometriosis and fertility how and when to treatEndometriosis and fertility how and when to treat
Endometriosis and fertility how and when to treatDr Aditya Keya
 
Prevention of Ovarian Hyperstimulation Syndrome ( OHSS )
Prevention of Ovarian Hyperstimulation Syndrome ( OHSS )Prevention of Ovarian Hyperstimulation Syndrome ( OHSS )
Prevention of Ovarian Hyperstimulation Syndrome ( OHSS )Mohammad Emam
 
Individualisation of controlled ovarian stimulation
Individualisation of controlled ovarian stimulationIndividualisation of controlled ovarian stimulation
Individualisation of controlled ovarian stimulationAboubakr Elnashar
 
Endometriosis an overview by dr. sharda Jain, Dr. Jyoti Agarwal , Dr. Jy...
Endometriosis an overview by dr. sharda Jain,  Dr. Jyoti Agarwal , Dr. Jy...Endometriosis an overview by dr. sharda Jain,  Dr. Jyoti Agarwal , Dr. Jy...
Endometriosis an overview by dr. sharda Jain, Dr. Jyoti Agarwal , Dr. Jy...Lifecare Centre
 
Myoma and Infertility: What next?
Myoma and Infertility: What next?Myoma and Infertility: What next?
Myoma and Infertility: What next?Sujoy Dasgupta
 

What's hot (9)

Fibroid and infertility
Fibroid and infertilityFibroid and infertility
Fibroid and infertility
 
Pitch for counseling
Pitch for counseling Pitch for counseling
Pitch for counseling
 
Matriz de ansoff
Matriz de ansoffMatriz de ansoff
Matriz de ansoff
 
Endometriosis and fertility how and when to treat
Endometriosis and fertility how and when to treatEndometriosis and fertility how and when to treat
Endometriosis and fertility how and when to treat
 
Prevention of Ovarian Hyperstimulation Syndrome ( OHSS )
Prevention of Ovarian Hyperstimulation Syndrome ( OHSS )Prevention of Ovarian Hyperstimulation Syndrome ( OHSS )
Prevention of Ovarian Hyperstimulation Syndrome ( OHSS )
 
Individualisation of controlled ovarian stimulation
Individualisation of controlled ovarian stimulationIndividualisation of controlled ovarian stimulation
Individualisation of controlled ovarian stimulation
 
La diplomacia corporativa
La diplomacia corporativaLa diplomacia corporativa
La diplomacia corporativa
 
Endometriosis an overview by dr. sharda Jain, Dr. Jyoti Agarwal , Dr. Jy...
Endometriosis an overview by dr. sharda Jain,  Dr. Jyoti Agarwal , Dr. Jy...Endometriosis an overview by dr. sharda Jain,  Dr. Jyoti Agarwal , Dr. Jy...
Endometriosis an overview by dr. sharda Jain, Dr. Jyoti Agarwal , Dr. Jy...
 
Myoma and Infertility: What next?
Myoma and Infertility: What next?Myoma and Infertility: What next?
Myoma and Infertility: What next?
 

Viewers also liked

6 alan degerlendirme sunum
6 alan degerlendirme sunum6 alan degerlendirme sunum
6 alan degerlendirme sunum260579mg
 
Kazanımların ölçülmesi 1 [otomatik kaydedilme] [otomatik kaydedilme] - kopya
Kazanımların ölçülmesi 1 [otomatik kaydedilme] [otomatik kaydedilme] - kopyaKazanımların ölçülmesi 1 [otomatik kaydedilme] [otomatik kaydedilme] - kopya
Kazanımların ölçülmesi 1 [otomatik kaydedilme] [otomatik kaydedilme] - kopyaFırat Ilhan
 
Dereceli puanlama anahtari (rubric)
Dereceli puanlama anahtari (rubric)Dereceli puanlama anahtari (rubric)
Dereceli puanlama anahtari (rubric)massive501
 
Tiyatro KulüBü
Tiyatro KulüBüTiyatro KulüBü
Tiyatro KulüBüderslopedi
 
öLçMe Ve DeğErlendirme
öLçMe Ve DeğErlendirmeöLçMe Ve DeğErlendirme
öLçMe Ve DeğErlendirmetanerbalci
 
Hedef ve Kazanımlar
Hedef ve KazanımlarHedef ve Kazanımlar
Hedef ve KazanımlarEmre Aydın
 
Eğitimde ölçme degerlendirme
Eğitimde ölçme degerlendirmeEğitimde ölçme degerlendirme
Eğitimde ölçme degerlendirmelevent06
 
1 program giriş
1 program giriş1 program giriş
1 program girişArda Mercan
 

Viewers also liked (13)

6 alan degerlendirme sunum
6 alan degerlendirme sunum6 alan degerlendirme sunum
6 alan degerlendirme sunum
 
Kazanımların ölçülmesi 1 [otomatik kaydedilme] [otomatik kaydedilme] - kopya
Kazanımların ölçülmesi 1 [otomatik kaydedilme] [otomatik kaydedilme] - kopyaKazanımların ölçülmesi 1 [otomatik kaydedilme] [otomatik kaydedilme] - kopya
Kazanımların ölçülmesi 1 [otomatik kaydedilme] [otomatik kaydedilme] - kopya
 
Dereceli puanlama anahtari (rubric)
Dereceli puanlama anahtari (rubric)Dereceli puanlama anahtari (rubric)
Dereceli puanlama anahtari (rubric)
 
Tiyatro KulüBü
Tiyatro KulüBüTiyatro KulüBü
Tiyatro KulüBü
 
Sunum degerlendirme formu
Sunum degerlendirme formuSunum degerlendirme formu
Sunum degerlendirme formu
 
Olcme degerlendirme
Olcme degerlendirmeOlcme degerlendirme
Olcme degerlendirme
 
Olcme
OlcmeOlcme
Olcme
 
öLçMe Ve DeğErlendirme
öLçMe Ve DeğErlendirmeöLçMe Ve DeğErlendirme
öLçMe Ve DeğErlendirme
 
Erzurum
ErzurumErzurum
Erzurum
 
Hedef ve Kazanımlar
Hedef ve KazanımlarHedef ve Kazanımlar
Hedef ve Kazanımlar
 
Ceit 338
Ceit 338Ceit 338
Ceit 338
 
Eğitimde ölçme degerlendirme
Eğitimde ölçme degerlendirmeEğitimde ölçme degerlendirme
Eğitimde ölçme degerlendirme
 
1 program giriş
1 program giriş1 program giriş
1 program giriş
 

Similar to öLçMe Ve Değ.Metni

öLçme sunu
öLçme sunuöLçme sunu
öLçme sunutolga
 
Unite7 sinav turleri ve soru yazimi
Unite7 sinav turleri ve soru yazimiUnite7 sinav turleri ve soru yazimi
Unite7 sinav turleri ve soru yazimiEmre Durul
 
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxOmerDilber1
 
E öğrenme slayt
E öğrenme slaytE öğrenme slayt
E öğrenme slaytYusufGne9
 
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​KbraSeyhan2
 
Kadriye Oldum Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pdf
Kadriye Oldum Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pdfKadriye Oldum Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pdf
Kadriye Oldum Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pdfKadriyeOldum
 
SALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
SALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİSALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
SALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİSalihaAkn
 
Yansıtıcı öğrenme
Yansıtıcı öğrenmeYansıtıcı öğrenme
Yansıtıcı öğrenmeismet
 
Gelişim dosyasi (portfolyo)
Gelişim dosyasi (portfolyo)Gelişim dosyasi (portfolyo)
Gelişim dosyasi (portfolyo)hursitoglu
 
Gelişim dosyasi (portfolyo)
Gelişim dosyasi (portfolyo)Gelişim dosyasi (portfolyo)
Gelişim dosyasi (portfolyo)Behsat
 
addie modeli.pptx
addie modeli.pptxaddie modeli.pptx
addie modeli.pptxOmerDilber1
 
Açık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenmeMERVENURUAR
 
Öğretim materyallerin değerlendirme.pdf
Öğretim materyallerin değerlendirme.pdfÖğretim materyallerin değerlendirme.pdf
Öğretim materyallerin değerlendirme.pdfHatice Genç
 
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptxpinar27
 
Öğretim Tasarımı Modelleri Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlayan: ...
Öğretim Tasarımı Modelleri Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlayan: ...Öğretim Tasarımı Modelleri Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlayan: ...
Öğretim Tasarımı Modelleri Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlayan: ...CemreZL
 
Öğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı ModelleriÖğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı ModelleriEsadTekin1
 
Doğa cenkciler 20060637
Doğa cenkciler 20060637Doğa cenkciler 20060637
Doğa cenkciler 20060637dogaa
 

Similar to öLçMe Ve Değ.Metni (20)

öLçme sunu
öLçme sunuöLçme sunu
öLçme sunu
 
Olcme
OlcmeOlcme
Olcme
 
Sunum
SunumSunum
Sunum
 
Unite7 sinav turleri ve soru yazimi
Unite7 sinav turleri ve soru yazimiUnite7 sinav turleri ve soru yazimi
Unite7 sinav turleri ve soru yazimi
 
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
 
E öğrenme slayt
E öğrenme slaytE öğrenme slayt
E öğrenme slayt
 
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ​
 
Kadriye Oldum Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pdf
Kadriye Oldum Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pdfKadriye Oldum Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pdf
Kadriye Oldum Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pdf
 
SALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
SALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİSALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
SALİHA AKIN ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
 
Yansıtıcı öğrenme
Yansıtıcı öğrenmeYansıtıcı öğrenme
Yansıtıcı öğrenme
 
Gelişim dosyasi (portfolyo)
Gelişim dosyasi (portfolyo)Gelişim dosyasi (portfolyo)
Gelişim dosyasi (portfolyo)
 
Gelişim dosyasi (portfolyo)
Gelişim dosyasi (portfolyo)Gelişim dosyasi (portfolyo)
Gelişim dosyasi (portfolyo)
 
addie modeli.pptx
addie modeli.pptxaddie modeli.pptx
addie modeli.pptx
 
Açık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme
 
Öğretim materyallerin değerlendirme.pdf
Öğretim materyallerin değerlendirme.pdfÖğretim materyallerin değerlendirme.pdf
Öğretim materyallerin değerlendirme.pdf
 
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
 
Öğretim Tasarımı Modelleri Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlayan: ...
Öğretim Tasarımı Modelleri Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlayan: ...Öğretim Tasarımı Modelleri Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlayan: ...
Öğretim Tasarımı Modelleri Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlayan: ...
 
Öğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı ModelleriÖğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı Modelleri
 
2. üni̇te
2. üni̇te2. üni̇te
2. üni̇te
 
Doğa cenkciler 20060637
Doğa cenkciler 20060637Doğa cenkciler 20060637
Doğa cenkciler 20060637
 

More from derslopedi

AtatüRk KıSa
AtatüRk KıSaAtatüRk KıSa
AtatüRk KıSaderslopedi
 
AtatüRk KıSa
AtatüRk KıSaAtatüRk KıSa
AtatüRk KıSaderslopedi
 
EndüLüS’üN Siyasi Tarihi Sunu
EndüLüS’üN Siyasi Tarihi SunuEndüLüS’üN Siyasi Tarihi Sunu
EndüLüS’üN Siyasi Tarihi Sunuderslopedi
 
2 Birinci Dunya Savasinda Osmanli Devleti1
2  Birinci Dunya Savasinda Osmanli Devleti12  Birinci Dunya Savasinda Osmanli Devleti1
2 Birinci Dunya Savasinda Osmanli Devleti1derslopedi
 
Milli Muca Gazete Manthetleri
Milli Muca Gazete ManthetleriMilli Muca Gazete Manthetleri
Milli Muca Gazete Manthetleriderslopedi
 
Turkiye Cumhuriyetinin Dis Politikasi
Turkiye Cumhuriyetinin Dis PolitikasiTurkiye Cumhuriyetinin Dis Politikasi
Turkiye Cumhuriyetinin Dis Politikasiderslopedi
 
7 Hayat Veren Zafer BüYüK Taarruz
7 Hayat Veren Zafer BüYüK Taarruz7 Hayat Veren Zafer BüYüK Taarruz
7 Hayat Veren Zafer BüYüK Taarruzderslopedi
 
1 Ilk Zaferimiz
1 Ilk Zaferimiz1 Ilk Zaferimiz
1 Ilk Zaferimizderslopedi
 
Sivas Kongresi
Sivas KongresiSivas Kongresi
Sivas Kongresiderslopedi
 
Kutruluş SavaşıNda Cepheler Ve Mud.Kurtuluş SavaşInda Cepheler Ve Mudanya Ant...
Kutruluş SavaşıNda Cepheler Ve Mud.Kurtuluş SavaşInda Cepheler Ve Mudanya Ant...Kutruluş SavaşıNda Cepheler Ve Mud.Kurtuluş SavaşInda Cepheler Ve Mudanya Ant...
Kutruluş SavaşıNda Cepheler Ve Mud.Kurtuluş SavaşInda Cepheler Ve Mudanya Ant...derslopedi
 
Sevr Ant,Dzenl Ordunun Kurulmasi
Sevr Ant,Dzenl Ordunun KurulmasiSevr Ant,Dzenl Ordunun Kurulmasi
Sevr Ant,Dzenl Ordunun Kurulmasiderslopedi
 
Mondrostan Sonra
Mondrostan SonraMondrostan Sonra
Mondrostan Sonraderslopedi
 
Istiklal Milletimindir
Istiklal MilletimindirIstiklal Milletimindir
Istiklal Milletimindirderslopedi
 
InkıLap Tarihi
InkıLap TarihiInkıLap Tarihi
InkıLap Tarihiderslopedi
 
Erzurum Kongresi
Erzurum KongresiErzurum Kongresi
Erzurum Kongresiderslopedi
 
DoğU Ve GüNey Cep
DoğU Ve GüNey CepDoğU Ve GüNey Cep
DoğU Ve GüNey Cepderslopedi
 
Amasya GöRüşMesi
Amasya GöRüşMesiAmasya GöRüşMesi
Amasya GöRüşMesiderslopedi
 
1.DüNya Savaşı,Cepheler
1.DüNya Savaşı,Cepheler1.DüNya Savaşı,Cepheler
1.DüNya Savaşı,Cephelerderslopedi
 
AtatüRkçüLüK Slayt
AtatüRkçüLüK SlaytAtatüRkçüLüK Slayt
AtatüRkçüLüK Slaytderslopedi
 

More from derslopedi (20)

AtatüRk KıSa
AtatüRk KıSaAtatüRk KıSa
AtatüRk KıSa
 
AtatüRk KıSa
AtatüRk KıSaAtatüRk KıSa
AtatüRk KıSa
 
EndüLüS’üN Siyasi Tarihi Sunu
EndüLüS’üN Siyasi Tarihi SunuEndüLüS’üN Siyasi Tarihi Sunu
EndüLüS’üN Siyasi Tarihi Sunu
 
2 Birinci Dunya Savasinda Osmanli Devleti1
2  Birinci Dunya Savasinda Osmanli Devleti12  Birinci Dunya Savasinda Osmanli Devleti1
2 Birinci Dunya Savasinda Osmanli Devleti1
 
Milli Muca Gazete Manthetleri
Milli Muca Gazete ManthetleriMilli Muca Gazete Manthetleri
Milli Muca Gazete Manthetleri
 
Turkiye Cumhuriyetinin Dis Politikasi
Turkiye Cumhuriyetinin Dis PolitikasiTurkiye Cumhuriyetinin Dis Politikasi
Turkiye Cumhuriyetinin Dis Politikasi
 
7 Hayat Veren Zafer BüYüK Taarruz
7 Hayat Veren Zafer BüYüK Taarruz7 Hayat Veren Zafer BüYüK Taarruz
7 Hayat Veren Zafer BüYüK Taarruz
 
1 Ilk Zaferimiz
1 Ilk Zaferimiz1 Ilk Zaferimiz
1 Ilk Zaferimiz
 
Sivas Kongresi
Sivas KongresiSivas Kongresi
Sivas Kongresi
 
Kutruluş SavaşıNda Cepheler Ve Mud.Kurtuluş SavaşInda Cepheler Ve Mudanya Ant...
Kutruluş SavaşıNda Cepheler Ve Mud.Kurtuluş SavaşInda Cepheler Ve Mudanya Ant...Kutruluş SavaşıNda Cepheler Ve Mud.Kurtuluş SavaşInda Cepheler Ve Mudanya Ant...
Kutruluş SavaşıNda Cepheler Ve Mud.Kurtuluş SavaşInda Cepheler Ve Mudanya Ant...
 
Sevr Ant,Dzenl Ordunun Kurulmasi
Sevr Ant,Dzenl Ordunun KurulmasiSevr Ant,Dzenl Ordunun Kurulmasi
Sevr Ant,Dzenl Ordunun Kurulmasi
 
Mondrostan Sonra
Mondrostan SonraMondrostan Sonra
Mondrostan Sonra
 
Istiklal Milletimindir
Istiklal MilletimindirIstiklal Milletimindir
Istiklal Milletimindir
 
InkıLap Tarihi
InkıLap TarihiInkıLap Tarihi
InkıLap Tarihi
 
Erzurum Kongresi
Erzurum KongresiErzurum Kongresi
Erzurum Kongresi
 
DoğU Ve GüNey Cep
DoğU Ve GüNey CepDoğU Ve GüNey Cep
DoğU Ve GüNey Cep
 
Bati Cephes
Bati CephesBati Cephes
Bati Cephes
 
Amasya GöRüşMesi
Amasya GöRüşMesiAmasya GöRüşMesi
Amasya GöRüşMesi
 
1.DüNya Savaşı,Cepheler
1.DüNya Savaşı,Cepheler1.DüNya Savaşı,Cepheler
1.DüNya Savaşı,Cepheler
 
AtatüRkçüLüK Slayt
AtatüRkçüLüK SlaytAtatüRkçüLüK Slayt
AtatüRkçüLüK Slayt
 

öLçMe Ve Değ.Metni

 • 1. 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme ve değerlendirme, eğitim ve öğretimin önemli bir parçasıdır. Eğitimde, programların istenilen başarıyı gösterip göstermediği, öğrencilerden beklenen bilgi, beceri ve tutumların gelişip gelişmediği, ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilir. Ölçme ve değerlendirme ile eğitim ve öğretim sürecinin sürekli izlenmesi her aşamada ortaya çıkan sorunları tespit ve düzenleme imkânı verir. İyi bir değerlendirme sistemi: • Öğrencilerin neyi bildiğini, anladığını ve ne yapabildiğini keşfetmeye yardımcı olur. • Öğrencilerin gelişim düzeylerini gösterir. • Gelecekteki öğrenme sürecini planlamaya yardımcı olur. • Belli bir dönemde öğrencilerin ulaşması beklenen standartları değerlendirme imkânı verir. • Öğrencilerin nasıl daha iyi öğrenebileceği ve daha iyi yapabileceğini betimlemeye yardım eder. • Değerlendirme sonuçlarının paylaşılması öğretmene, öğrencinin kendisine ve velilere öğrencinin öğrenme süreci hakkında bilgi sağlar. • Öğretmenlerin ve ilgili kişilerin programın uygulama, izleme ve geliştirme süreciyle ilgili kararlar almasına yardımcı olur. • Öğretim programlarında kullanılan yöntemler ve yaklaşımların yeterliliğini ölçerken öğretmene yardımcı olur. • Öğrencilerin anlamakta güçlük çektiği alanları, zayıf yönlerini ve bilgi boşluklarını tespit etmede önemli bir rol oynar. • Öğretmenin, öğrencilerin öğrenmesini geliştirecek yaklaşımlar ve öğrenme- öğretme süreçlerini tasarlamasına yardım eder. Bu programlara dayalı ölçme ve değerlendirme, öğrencilerin bildiklerini ortaya koymalarını sağlamaya yönelik olmalıdır. Öğrencilerin neyi bilmediğini değil, ne bildiklerini görmeye yarayan bir araçtır. Programlarda değerlendirme ile sadece öğrenme ürününü değil, öğrencilerin öğrenme süreçleri de izlenir ve bu süreç değerlendirilerek gerektiğinde kullanılan sınıf etkinlikleri değiştirilir. Değerlendirme, öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olarak görür. Derslerde yapılacak ölçme ve değerlendirme çalışmalarıyla, öğrencilerin öğrenme süreçleri izlenir ve bu süreçte kazandıkları bilgi ve beceriler değerlendirilerek gerektiğinde kullanılan öğrenme etkinlikleri değiştirilir. Yapılacak olan değerlendirme çalışmaları dersin amaçları ve kazanımlarına uygun olarak öğretim etkinlikleri ile birlikte yürütülmelidir. Yani öğrenciler eğitim öğretim sürecinde öğrenmeye devam ederken değerlendirme süreci de amaçlar çerçevesinde devam etmelidir. Program, öğrencinin okul dışındaki gerçek dünyayla uyum içinde olmasını sağlayacak becerilere sahip olmasını da hedeflemektedir Ölçme ve değerlendirme de öğrencinin gerçek yaşamla kendi bilgileri arasında ilişki kurmasını ve karşılaştığı problemlere farklı çözüm yolları üretebilmesini gerektirir. Programların ölçme ve değerlendirme yaklaşımında, derinliği olmadan çok sayıda kavram ve ilkeyi öğrenme, rutin problemleri çözebilme, ezber bilgi ve yazılı materyallerden bilgiyi aynen aktarmanın önemi azalmıştır. Ölçme ve değerlendirme etkinlikleriyle öğrencilerin üst düzey becerileri değerlendirilmeye çalışılmalıdır. Bu ders sürecinde öğrencilerin; okuduğunu anlama, eleştirme, yorumlama; bilgi toplama,
 • 2. 2 analiz etme ve bir sonuca ulaşma; gözlem yapma, gözlemlerden sonuca ulaşma; günlük hayatta karşılaşılan problemleri çözme; araştırma yapma, kendilerini ve arkadaşlarını değerlendirme gibi becerileri değerlendirilecektir. Öğretmenler bazen öğrencilerin, sınavlarında veya ödevlerinde sergilediklerinden daha fazlasını bildiklerine inanırlar. Bu sorunu aşmak için öğretmenlerin, öğrencilerin başarısını değerlendirmede birkaç yöntemi birlikte kullanması gerekir. Bu durum her öğrenciye ne bildiğini gösterme konusunda daha fazla şans tanır. Öğretmenin de birkaç aracı birlikte kullanarak öğrencinin ne bildiğini ve ne yapacağını bilmesi bu konuda kendine daha fazla güven duymasını sağlayabilir. Tartışma, açık uçlu sorular, performans ödevleri ve sunular öğrenci hakkında bilgi edinmenin en iyi yollarındandır. Bunlardan hiçbiri tek başına yeterli değildir. Çünkü bazı öğrenciler tartışma, bazıları sözlü sunumda, bazıları da yazarak kendilerini daha iyi ifade ederler. Öğretmenler öğrencilerini değerlendirirken kısa cevaplı, çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirmeli sorulardan oluşan testlerdir kullanabileceği gibi performansa dayalı değerlendirme yapmak için; açık uçlu sorular, gözlem formları, posterler, öğrenci ürün dosyaları, projeler, performans ödevleri kullanılabilirler. Ayrıca öğretmenler görüşmeler yapıp, öğrencilerin kendilerini ve akranlarını değerlendirmelerine fırsat vererek öğrenme süreçleri hakkında bilgi edinir ve onlara dönüt veririler. Performansa dayalı ya da otantik değerlendirme mi? Geleneksel ölçme ve değerlendirme araçları mı? Amaca göre her ikisi de kullanılır. Amaç öğrencilerin üst düzey becerilerini değerlendirmek, bireyin ne yapabileceğinin gerçek resmini görmek ise performans değerlendirme tercih edilmelidir. Ancak bu becerilerin değerlendirmesi zor, geleneksel yöntemlere göre daha sübjektif ve zaman alıcıdır. Aşağıda bazı ölçme araçları ve yöntemleri ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. ÖLÇME - DEĞERLENDİRME ARAÇ VE YÖNTEMLERİ GÖZLEM Öğretmenlerin gözlem becerileri ve tuttukları gözlem kayıtları öğrencilerin sosyal bilimler dersleriyle kazandırılması hedeflenen düşünme becerilerinin gelişimini değerlendirmek için sahip olabilecekleri en iyi araçlardandır. Gözlem, öğrenciler hakkında doğru ve çabuk bilgi sağlar. Uygulamada hız ve zaman önemlidir. Öğretmen öğrencilerin; • Soru ve önerilere verdikleri cevapları, • Sınıf içi tartışmalara katılımlarını, • Grup çalışmalarına ve tartışmalarına katılımlarını ve • Öğretim sürecinde yapılan görevler ve materyallere öğrencinin gösterdiği tepkiyi gözlemler. Aşağıdaki noktalar, öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır. • Ölçütleri koyarken bütün öğrenciler için aynı standartları kullanınız. • Her öğrenciyi birkaç kez gözlemleyiniz. • Her öğrenciyi değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemleyiniz. • Her öğrenciyi değişik özellikler, beceriler ve davranışlara göre değerlendiriniz.
 • 3. 3 • Yapılan gözlem için değerlendirmeyi, mümkün olduğu kadar gözlemi yaptığınız zaman kaydediniz. PERFORMANS DEĞERLENDİRME Performans değerlendirme, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak, onların bilgi ve becerilerini eyleme dönüştürmelerini, gerçek yaşama aktarmalarını sağlayacak durum ve ödevler aracılığıyla değerlendirme yapmak biçiminde tanımlanabilir. Performans değerlendirme, dersin kazanımlarıyla ilgili olarak öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesini ister. Performans değerlendirmeyle öğrenciler, sınav saatleriyle sınırlandırılmaksızın geniş bir zaman diliminde çalışma ve tekrar yapma, oluşturulan ölçütlere göre yeterlik derecelerini ortaya koyma olanaklarına sahip olurlar. Performans değerlendirme gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadır. Bu tip değerlendirmede kâğıt kalem testleri gibi öğrenci basit cevaplar vermez, bir ürün meydana getirir. Otantik değerlendirme görevleri öğrencilerin mümkün oldukça gerçek yaşama benzer problemler yoluyla bilgi ve becerilerini göstermesini gerektirir. Açık uçlu sorular ya da performans görevleri otantik ya da performans değerlendirme çalışmalarının iyi örnekleridir. Performans değerlendirme, öğrencinin yeni bilgiyi yapılandırmasını gerektirir. Performans ödevlerinde, tek bir cevap yoktur. Ödevi tamamlamak için değişik yollar bulunmaktadır. Bu nedenle iyi tanımlanmış bir ölçütle değerlendirmelidir. Başarılı bir değerlendirme yapmak için her bir performans görevi bir dereceli puanlama anahtarı (rubric) ile eşleştirilmelidir. Öğrenciler performans ödeviyle dereceli puanlama anahtarının bir örneğini alırlar. Böylece değerlendirme sürecinde, öğrenciler kendilerinden ne beklendiğini bilerek çalışmalarını ona göre yönlendirirler. Dereceli puanlama anahtarı, öğrencinin başarısı için bir yol haritasına dönüşür. PROJE: Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak, istedikleri bir alanda/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunma amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalardır. Proje geliştirme süreci uzun, karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Bu ödevler, öğrencilerin yaratıcılık, araştırma, iletişim gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir. Projenin tasarımından ortaya konulmasına kadar geçen süreç, bilimsel süreç basamaklarını içereceğinden bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Projeler yönergeler ve puanlama standartları gerektirir. Proje konuları zümre öğretmenleri tarafından belirlenebileceği gibi öğrenciler de kendi ilgi duydukları alanlara göre bireysel ya da grup olarak proje konusu belirleyebilirler. Verilen proje konuları öğrencilerin düzeyine uygun ve yerel imkânlara göre yapılabilecek nitelikte olmalıdır. Grup halinde yapılacak projelerde grupların, öğrencilerin cinsiyet, başarı durumu vb. özellikleri bakımından heterojen olmasına dikkat edilmelidir. Grup çalışmalarında grup üyelerinin görev dağılımı projenin her aşaması için net olarak yapılmalıdır. Görev dağılımı grup üyeleri tarafından yapılarak öğretmenin onayı alınır. Projenin her aşamasında görevlerin yapılıp yapılmadığı aşamanın bitiminde öğretmen tarafından kontrol edilir ve grup üyelerine geri bildirim verilir. Görevini yeterince yerine getirmeyen öğrencilerin bireysel özelliklerine de dikkat edilerek gerekli önlemler alınır.
 • 4. 4 Proje Ödevi/ Örneği 1 ÜNİTE Toplumsal Yapı ve Toplumsal İlişkiler SÜRE 3 ay KAZANIM NO. B–8/C–7/C–8 DEĞERLENDİRME Proje değerlendirme formu ya da dereceli puanlama anahtarı. Sevgili öğrenciler, Ülkemizde uygulanan ve yanlış olduğunu düşündüğünüz bir norma yazılı basında (dergi, gazete) ne kadar önem verildiğini araştırarak, buna ilişkin görüş ve önerilerinizin yer aldığı bir rapor hazırlayınız. Bu çalışmayı yaparken aşağıdaki adımları izlemeniz size yardımcı olacaktır. 1. Bir çalışma planı hazırlayınız ve planı öğretmeniniz ile paylaşınız. 2. Ülkemizde uygulanan yanlış olduğuna inandığınız bir toplumsal norm belirleyiniz. 3. 3 ay süre ile gazete ve dergileri takip ederek seçtiğiniz norma ilişkin haberleri toplayınız. (Punto büyüklüğü arttıkça, habere verilen önem artar.) 4. Punto büyüklüklerini cetvelle ölçünüz ve hazırlayacağınız çizelgeyi uygun bir şekilde doldurunuz. Tarih Haberin Başlığı Punto Büyüklüğü (..cm) 5. Basından topladığınız haberleri tarih sırasına göre düzenleyiniz. 6. Seçtiğiniz normu, seçme gerekçenizi yazınız. 7. Haberlerin punto büyüklüklerine göre basının bu konuya verdiği önemi yorumlayınız. 8. Punto büyüklüklerine göre basının bu konulara verdiği önemin yeterliliği konusundaki düşüncelerinizi yazınız. 9. Çevrenizde seçmiş olduğunuz normla ilgili varsa örnekleri de çalışmanıza ekleyiniz. 10. Yanlış olduğunu düşündüğünüz bu uygulamanın ortadan kalkması için uygulanabilir bir çözüm yolu öneriniz. 11. Çalışma sonunda yaptıklarınızı Türkçe yazım kurallarına uygun olarak bir rapor haline getiriniz.
 • 5. 5 Form:2 PROJELER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU ÖRNEĞİ Öğrencinin Adı – Soyadı: .......................................................................... Değerlendirme Tarihi / Süreci: .......................................................... Projenin Adı: .................................................................................................... A. Organizasyon özellikleri Evet Hayır Yorumlar 1. Öğrenci ödevin hedeflerini kavradı. 2. Öğrenci ödevin gerekliliklerini ve ödeve ilişkin belirli terimleri kavradı. 3. Öğrenci zaman çizelgesini ve ödevin bitiş tarihini kavradı. 4. Öğrenci ödevin değerlendirilmesinde kullanılacak olan metotları/prosedürleri ve ölçütleri kavradı. 5. Öğrenci ödev konusu tartışma ve ödev yönergelerine kendinden bir şeyler katma fırsatına sahipti. 6. Ödev öğrencinin yeterlilikleri doğrultusunda verildi. 7. Ödevin tamamlanması sürecinde öğrenciye danışmanlık yapıldı. B. Öğrencinin öğrenmesi Evet Hayır Yorumlar 1. Öğrenci kendi sorularını yapılandırdı ve bunları yanıtladı. 2. Öğrenci bireysel girişimlerine delil gösterdi. 3. Ödevi yaparken öğrenci diğer öğrencilerle fikir alışverişinde bulundu. 4. Öğrenci ödevi hazırlarken sistemli bir şekilde çalıştı. 6. Ödevin değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler: • planlama • organizasyon • yorum • sonuç • analiz • uygulama • sentez • hipotez • çıkarım / önerme • değerlendirme 7. Ödevin doğruluğunu ve uygunluğunu değerlendirmede kullanılacak teknik özellikler: • Cümle yapısı • Noktalama işaretleri • İmla kuralları • El yazısı • Ödevdeki bilgiler http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/policy/studeval/index.html
 • 6. 6 PROJELER İÇİN DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI ÖRNEĞİ Ad - Soyad: _____________________ Tarih: ___________________ Öğretmenin adı - Soyadı: Projenin adı: _____________________ _____________ Süreç Ortalamanın altı Tatmin edici Ortalamanın üstü 1. Ne yapması gerektiğini kavradı. 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9,10 2. Projeyi tamamlamak için uygun bir plan yaptı. 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9,10 3. Zamanı etkili ve verimli kullandı. 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9,10 4. Gerekli temel bilgileri elde etti. 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9,10 5. Öğretmenle iletişimi iyiydi. 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9,10 Proje Ortalamanın altı Tatmin edici Ortalamanın üstü 1. Görünüm 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9,10 2. Yazım kuralları 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9,10 3. Organizasyon ve yapı 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9,10 4. Yaratıcılık 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9,10 5. Bilgi sunumu 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 6. Diğer: 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9,10 Toplam puan:____________________________ Öğretmenin Yorumları: (www.teach-nology.com)
 • 7. 7 PROJE DEĞERLENDİRME FORMU Projenin Adı : …………… Adı ve soyadı : …………… Sınıfı : …………… No : …………… DERECELER Zayıf Kabul Orta İyi Çok İyi BECERİLER Edilebili r 1 2 3 4 5 I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ Projenin amacını belirleme Projeye uygun çalışma planı yapma Grup içinde görev dağılımı yapma İhtiyaçları belirleme Farklı kaynaklardan bilgi toplama Projeyi plana göre gerçekleştirme Ekip çalışmasını gerçekleştirme Proje çalışmasının istekli olarak gerçekleştirilmesi TOPLAM II. PROJENİN İÇERİĞİ Türkçe’yi doğru ve düzgün yazma Bilgilerin doğruluğu Toplanan bilgilerin analiz edilmesi Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma Toplanan bilgileri düzenlenme Kritik düşünme becerisini gösterme Yaratıcılık yeteneğini kullanma TOPLAM III. SUNU YAPMA Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma Sorulara cevap verebilme Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma Verilen sürede sunuyu yapma Sunum sırasındaki öz güvene sahip olma Severek sunu yapma TOPLAM GENEL TOPLAM ÖĞRETMENİN YORUMU: …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….
 • 8. 8 Form:3 PROJE ÇALIŞMALARI İÇİN ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU ÖRNEĞİ Ad – Soyad: ______________________ Tarih: ___________________ Proje: _______________________________________________ Bu projeyi tamamlamak için yapmam gerekenler: ............................ Proje ile ilgili olarak anlayamadıklarım: ..................................... Bu projede değiştirmem / eklemem / çıkarmam gerekenler: ....................................... Bu projeden öğrendiğim kavramlar ............................................. Yapmış olduğum işi geliştirmek için yapabileceklerim: .......................................... Bunları yapma nedenlerim .......................................................................................... Not: Öğrencilerin projelerini değerlendirmek için verilen üç formu kullanmak zorunlu değildir. Projeyi değerlendirmek için “Değerlendirme Formunu” ya da “Dereceli Puanlama Anahtarı“kullanılabilir. Öğrencilerin durumuna göre projede ya da değerlendirme formlarında değişikli yapılabilir. Proje Ödevi/ Örneği 2 Ders: Sosyal Bilgiler Sınıf: 7 • Kazanım: 20. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti ve Avrupa ülkelerinin siyasi ve ekonomik yapısıyla I.Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını ilişkilendirir. Beceriler: Araştırma, eleştirel düşünme, karar verme Projenin Amacı: Çanakkale Savaşlarının nedenini, gelişimini ve sonuçları konusunda bir görüş oluşturmak. Çanakkale Barış Parkı’na, Çanakkale savaşlarını öğrenmek isteyen ziyaretçilerin gezebileceği bir müze inşa edilecektir. Bu müzenin amacı ziyaretçilerin Çanakkale Savaşlarının neden başladığını, nasıl geliştiğini ve sonuçlarını öğrenmelerini sağlamaktır. Müze 3 katlı olacaktır. Müze için bir sergi tasarımcısı (kürator) aranıyor. Bir yarışma açıldı ve yarışmaya siz de katılacaksınız. Aşağıdaki ipuçlarından yararlanarak 1. 2. ve 3. katlardaki sergileri yansıtan bir müze planı Projenizi hazırlarken, 1. Projenizdeki sergide fotoğraflar, yağlı boya resimler, Atatürk’ten sözler ve anılar, filmler, kitaplar, nesneler, türküler, maketler, haritalar, askerlerin ve subayların anıları, sözlü tarih arşivini kullanabilirsiniz. 2. Projenizi değişik şekilde (resim, maket, dosya vb.) sunabilirsiniz. 3. Topladığınız görsel ve yazılı materyalleri tematik ve kronolojik olarak gruplayabilirsiniz. Proje Ödevi/ Örneği 3
 • 9. 9 İçerik Düzeyi Sosyal Bilim Çalışmaları Sınıf Düzeyi 10. Sınıf Tema Adı Sanat Kazanımlar Sanatın yaşantımızdaki etkilerini fark eder. Sanatla ilgili mekânları (galeri, müze vb.) ziyaret etmeye istek duyar. Estetik duyarlılık kazanır. Beklenen Performans Araştırma, yaratıcılık Süre 2 Ay Puanlama Yöntemi Dereceli Puanlama Anahtarı Proje Konusu Sizden, okulun bulunduğu sokağı sanatsal motiflerle dekore edeceğiniz bir sergi düzenlemeniz beklenmektedir. Düzenleyeceğiniz sergi için; - Sokağa yerleştirecek uygun sanatsal objeler (heykel, fotoğraf, resim vb.) kullanmalısınız. - Sergilenmek üzere kendinizin ya da arkadaşlarınızın yaptığı heykel, resim; çektiği fotoğrafları da kullanabilirsiniz. - Sokağı sanatsal objelerle nasıl dekore edeceğiniz konusunda sanatçılardan görüş alabilirsiniz. - Belirlediğiniz objeleri sokağın uygun yerine yerleştirmelisiniz. - Sergide yer vereceğiniz eserler ve fotoğraflarla tanıtıcı bilgiye yer vermelisiniz. Projeyi Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler 1. Bu sergiyi hazırlamak için sınıfınızdan grup halinde çalışabileceğiniz arkadaşlar belirlemelisiniz. 2. Çalışmalarınızı zamanında tamamlayacak ve okulun bulunduğu sokağı dekore edecek şekilde bir plan oluşturmalısınız. 3. Kendi aranızda çalışma sürecinde üstleneceğiniz sorumlulukları belirlemelisiniz. 4. Sergi çalışmasından önce sergilerin nasıl düzenlendiği, neleri içerdiği vb. konularda bilgi edinmek için kitaplar, dergiler, internet vb. kaynaklardan yararlanabilir, müzeleri, tarihi mekânları gezebilirsiniz. 5. Yapılan dekore çalışmasını okulun bulunduğu sokakta bir hafta süreyle sergileyiniz. 6. Çalışma sonunda sergiyi gezen kişilerin ve duygu ve düşüncelerini anlatan Türkçe yazım kurallarına uygun bir rapor hazırlayınız. 7. Hazırlıklarınızı en geç …./…./20… tarihine kadar bitirmelisiniz. PROJE DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI Nitelikler Geliştirilmeli (1) İyi (2) Mükemmel (3)
 • 10. 10 Serginin nasıl Serginin nasıl Serginin nasıl düzenleneceği, düzenleneceği, düzenleneceği, Araştırma ve sokağa nasıl sokağa nasıl sokağa nasıl görüş alma yerleştirileceği ve yerleştirileceği ve yerleştirileceği ve sanatsal objeler sanatsal objeler sanatsal objeler (heykel, fotoğraf, (heykel, fotoğraf, (heykel, fotoğraf, resim vb.) resim vb.) konusunda resim vb.) konusunda konusunda yeterince kısmen araştırma araştırma yapılmış ve araştırma yapılmış ve bir yeteri kadar sanatçı yapılmamış ve sanatçı ile ile görüşülmüştür. sanatçılarla görüşülmüştür. görüşülmemiştir. Sokağa Sokağa Sokağa yerleştirilecek İçerik yerleştirilecek uygun yerleştirilecek kısmen uygun objeler objeler seçilmemiştir. uygun objeler seçilmiştir. seçilmiştir. Seçilen objeler renk, Seçilen objeler renk, Seçilen objeler renk, Düzenleme desen, içerik olarak desen, içerik olarak desen, içerik olarak rasgele yerleştirilmiş uygun yerlere uygun yerlere olup estetikten yerleştirilmiş ancak yerleştirilerek estetik yoksundur. estetik görüntü olarak düzenlenmiştir. sağlanamamıştır. Serginin hazırlaması Serginin hazırlaması Serginin hazırlaması Çalışma için grupta görev için grupta görev için grupta görev Alışkanlığı dağılımı yapılmış dağılımı yapılarak dağılımı yapılarak ancak çalışma çalışma sürecinde çalışma sürecinde sürecinde üstlenilen üstlenilen üstlenilen sorumluluklar yerine sorumlulukların sorumluluklar tam getirilmemiştir. bazıları yerine olarak yerine getirilmiştir. getirilmiştir. Okulun bulunduğu Okulun bulunduğu Okulun bulunduğu Planlama sokağı dekore sokağı dekore sokağı dekore edecek edecek şekilde edecek şekilde bir şekilde bir plan uygulanabilir bir plan plan oluşturulmuş oluşturulmuş ve plana oluşturulmamış ve ancak plana uygun uygun olarak çalışmalar olarak çalışmalar çalışmalar zamanında zamanında zamanında tamamlanmıştır. tamamlanmamıştır. tamamlanmamıştır. Çalışma sonunda Çalışma sonunda Çalışma sonunda Raporlaştırma sergiyi gezen sergiyi gezen sadece sergiyi gezen kişilerin kişilerin ve bir kaç kişinin ve ve kendisinin duygu kendisinin duygu ve kendisinin duygu ve ve düşüncelerini tam düşüncelerini düşüncelerini anlatan olarak anlatan bir anlatan rapor Türkçe bir rapor hazırlanmış rapor Türkçe yazım yazım kurallarına ancak raporda kurallarına uygun uygun şekilde Türkçe yazım şekilde hazırlanmıştır. hazırlanmamıştır. kurallarına tam olarak uyulmamıştır. Yukarıda verilen dereceli puanlama anahtarına göre öğrencilerin projeleri değerlendirilirken, her bir ölçüt (araştırma ve görüş alma, içerik, düzenleme, çalışma
 • 11. 11 alışkanlığı, planlama, raporlaştırma) düzeyinde öğrencilerin eksiklikleri varsa belirlenir. Bu eksiklikleri gidermeye yönelik önlemler alınır. Not vermek için ise öğrencilerin her ölçütten aldıkları puanlar toplanır ve yüzdeliği hesaplanarak nota dönüştürülür. Proje Ödevi/ Örneği 3 İçerik Düzeyi İkinci Yabancı Dil Almanca, İngilizce ve Fransızca Sınıf Düzeyi 11. Sınıf Ünite Adı Beklenen Performans Araştırma, Yaratıcılık Süre 3 Ay Puanlama Yöntemi Dereceli Puanlama Anahtarı Proje Konusu Sizden, öğrendiğiniz yabancı dilde bir dergi hazırlamanız belenmektedir. Hazırlanacak dergide; - Çeşitli konuları (spor, eğlence, haber, fıkralar, bilmeceler, bilimsel yazılar vb.) içeren bölümlere yer vermelisiniz, - Ele alacağınız konularla ilgili resimler bularak derginin görselliğini artırmalısınız, - Ele alacağınız konularla ilgili makale, açıklayıcı yazılar vb yer vermelisiniz, Projeyi Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler 1) Bu dergiyi hazırlamak için sınıfınızdan grup halinde çalışabileceğiniz arkadaşlar belirlemelisiniz. 2) Dergiyi zamanında tamamlayacak şekilde bir plan oluşturmalısınız. 3) Grup üyeler kendi aralarında derginin hazırlanma sürecinde üstleneceği sorumlulukları belirlemelidir. 4) Dergide yer vereceğiniz konular için kitaplar, dergiler, internet vb. kaynaklardan yararlanabilirsiniz. 5) Hazırlayacağınız dergi yirmi sayfadan az olmamalıdır. 6) Derginin içeriğinde açık ve anlaşılır bir anlatım kullanmaya özen göstermelisiniz. 7) Hazırladığınız dergiyi grup üyeleriyle birlikte sınıfta 15 dakikalık bir sürede sunmalısınız. 8) Yapılacak sunuda her grup üyesi derginin en az bir bölümünü sunmalıdır. 9) Dergi ve sunu hazırlıklarınızı en geç …./…./20… tarihine kadar bitirmelisiniz. PROJE PUANLAMA ANAHTARI Nitelikler Geliştirilmeli (1) İyi (2) Mükemmel (3) Ürünün Yazım Boyutu
 • 12. 12 Gramer Kurulan cümlelerde söz Kurulan cümlelerde söz Kurulan cümleler söz dizimi, eklerin ve dizimi, eklerin ve dizimi, eklerin kullanımı noktalama işaretlerinin noktalama işaretlerinin bakımından uygundur. kullanımı bakımından kullanımı bakımından bir Noktalama işaretlerinin anlatımı bozacak ölçüde kısım hatalar olmasına kullanımı uygundur. hatalar bulunmaktadır. karşın, bu hatalar anlatımı bozmamaktadır. Anlatım Yalnızca bir iki konuya Çeşitli konulara yer Çeşitli konulara yer değinilmiştir. Sınırlı verilmiştir. Konular güncel verilmiştir. Konular sayıdaki bu konuları ve ilgi çekicidir. Belirlenen güncel ve ilgi çekicidir. birbirinden ayırmak konularla ilgili anlaşılır Belirlenen konularla ilgili güçtür. Yapılan betimlemeler yapılmıştır. anlaşılır betimlemeler betimlemeler zaman yapılmıştır. Konuların zaman aktarımı akıcıdır. Kurulan anlaşılamamaktadır. cümleler özenle seçilmiştir. Görsellik Dergide resim, çizim, Konularla ilgili resim, çizim, Konularla ilgili resim, fotoğraf vb. yer fotoğraf vb. yer verilmiştir. çizim, fotoğraf vb. yer verilmiştir. Ancak bazı verilmiştir. Seçilen görsel unsurların resimler ilgi çekicidir. konularla bağlantısı Görsel unsurlar anlatımı kurulamamaktadır. güçlendirmektedir. Ürünün Sunum Boyutu Vurgu ve Sunuda kullanılan Sunum yapan kullandığı Sunum yapan kullandığı tonlama sözcüklerin sözcükleri söyleniş sözcükleri söyleniş söylenişlerinde hatalar biçimlerine dikkat ederek biçimlerine dikkat ederek yapılmıştır. kullanmaktadır. Ancak kullanmaktadır. Anlatımı anlatımı güçlendirecek güçlendirecek vurguları vurgulamalarda eksikler kullanmaktadır. bulunmaktadır. Anlatım Sunuda yapılan Sunuda belirlenen Sunuda belirlenen betimlemelerden yola konularla ilgili anlaşılır konularla ilgili anlaşılır çıkarak hangi konudan betimlemeler yapılmıştır. betimlemeler yapılmıştır. bahsedildiğini anlamak Zaman zaman akıcılığı Konuların aktarımı güçtür. bozan hatalar yapılmıştır. akıcıdır. Kurulan Ancak bu hatalar anlatımı cümleler özenle bozmamaktadır. seçilmiştir. Dinleyici Sunum yapan, dinleyiciler Sunum yapan, dinleyicilerin Sunum yapan, İle karşısında uygun bir karşısında uygun bir dinleyicinin anlatılanları Etkileşim bedensel pozisyon bedensel pozisyon anlamasına yardımcı almamıştır. Sunum, jest almasına karşın, jest ve olacak jest ve ve mimiklerden mimiklerin kullanımı ile mimiklerden yoksundur. anlatımı yeterince faydalanmıştır. Beden güçlendirmemiştir. pozisyonu olarak, dinleyiciye uygun bir pozisyon kullanmıştır. PERFORMANS ÖDEVİ/ GÖREVİ Programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psiko-
 • 13. 13 motor alandaki becerilerini aynı anda kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürünün ortaya konmasını gerektiren çalışmalarıdır. Performans ödevleri, kısa sürelerde yapılabilecek çalışmalardır. Bu tür ödevlerle, öğrencilerin derslerde kazandırılması hedeflenen üst düzey becerilerdeki gelişimlerini günlük yaşamla ilişkilendirerek göstermeleri beklenmektedir. Performans ödevlerinin bir sınıftaki her öğrenciye, aynı konu başlığında ve aynı zamanda verilmesi zorunlu değildir. Performans ödevleri öğrencilerin seviyesine uygun ve öğrenciler tarafından yapılabilecek nitelikte olmalıdır. Performans ödevlerinin güvenirliği açısından öğrencinin ödevi yaparken konuya ilişkin kazanımlarını gözlemleyebilmek için ödevin belirli aşamaları sınıf ortamında gerçekleştirilir ya da yapmış olduğu çalışmayı öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla paylaşması sağlanır. Performans ödevi/görevi için örnekler: • Bir konu hakkında yazı yazma (makale, anı vb. ) • Sergi oluşturma, • Aynı grafikleri farklı ölçülerde çizme, • Bir tarzdaki grafiği başka tarza dönüştürme, • Bir yolculuk için verilen zaman ve bütçe sınırlamalarıyla bir yolcu rehberi geliştirme, • Bilimsel gözlemlerini tablo oluşturarak belirtme, • Bilimsel bir olayı sözel ve görsel olarak betimleme,  Bir konuyla ilgili afiş, poster, broşür vb. hazırlama  Bir oyun, piyes vb. yazma ve sergileme  Herhangi bir şey için bir sınıflama şeması geliştirme, kategorileri açıklama ve doğruluğunu savunma  Deney yapma  İki çalışmayı (resim, müzik parçası, dans veya oyun) yarattıkları ruh hâli açısından karşılaştırma  Bir tiyatro oyununa eleştiri yazma  Bir oyun için sahne ve kostüm hazırlama  Bir ev planı çizme  Geniş bir grubu doyurmak için gerekli olan yiyecek miktarını hesaplama,  Bir müzik parçası besteleme  Bir müzik parçası çalma  Bir dans sergileme  Tanıdıkları bir kişinin biyografisini yazma  Tüketici tercihlerine ilişkin bir oylama yapıp sonuçları grafikle ifade etme ve sonuçları tartışma Performans Ödevi / Örnek 1 İçerik Sınıf Beklenen Süre Değerlendirme
 • 14. 14 Düzeyi Performans Uzunlukları ölçme ve Ondalık yuvarlama 4 Kesirlerden Dereceli puanlama 6 Uygun bir ölçek ders Ölçmeye Açılan anahtarı belirleme saati Kapı Ölçek oluşturma Amaç: Plan yaparak üzerinde sınır işaretleri, çizilen yerle ilgili bilgiler, planlarda kullanılan işaretleri ve doğru bir ölçek kullanmak. Ödevin Konusu: Siz ve arkadaşlarınızdan bildiğiniz bir yerin (okulun, okul bahçesinin ya da evinizin bahçesinin) planını yapmanız bekleniyor. Araç-Gereçler: Metre, pusula, cetvel, pastel boya, renkli kalemler, tahta kalemi, poster kâğıdı (büyük boy resim kâğıdı ya da karton). Bu çalışmayı yaparken, 1. Uzunlukları doğru olarak ölçün ( bu ölçümlerde bulduğunuz sayıları yuvarlayın). 2. Yer isimlerini belirtin ( bahçede bu isimler ağaç, ağaçlık vb. olabilir). Bunları, planda şekillerle gösterebilirsiniz. 3. Planınıza son hâlini vermeden önce, taslak bir plan çizin. Bu sizin görüntüleri ve şekilleri görselleştirmenize yardımcı olacaktır. 4. İki veya üç kişilik gruplarla çalışabilirsiniz. Öneriler • Ölçme bandı, şerit veya metre kullanarak uzunlukları ölçün. • Ölçtüğünüz uzunlukları kaydedin. Aklınızda tutmaya çalışmayın. • Uzunlukları kaydettikçe planınızı oluşturun. Plan işaretlerini olması gereken yerlere koyun. • Yön bulmak için pusula kullanın. • Planın son çizimini bitirdikten sonra uzunlukları ve plan işaretlerinin yerlerini ve yönleri belirterek renklendirin. Planınızı orijinal bölgeyle karşılaştırın ve doğru olduğundan emin olun. Ödevinizi yapmadan önce aşağıdaki notu dikkatle okuyunuz. Öğrenciye Bilgi Notu: Nasıl Plan Yapabiliriz?
 • 15. 15 1. Planınızın sınırlarına karar verin. 2. Planını çizeceğiniz bölgenin taslağını çizin. 3. Plandaki işaretlerin yaklaşık olarak yerlerini belirtin. Her hangi bir okulda bu işaretler merdivenler, lavabolar olabilir. Bahçede ise ağaçlar, çiçekler olabilir. 4. Bölgenin uzunluk ve genişliğini doğru olarak ölçün. Plan işaretlerini uygun yerlere yerleştirin. 5. Planınızın ölçeğini, en uzun ölçümünüzü göz önünde bulundurarak ve kâğıda nasıl yerleştireceğinizi düşünerek seçin. 6. En iyi ölçeği seçmek için, kâğıdın uzun tarafını (cm cinsinden), ölçtüğünüz alanın en uzun kısmına (metre cinsinden) bölün. 7. Bulduğunuz sayıyı yuvarlayın. Örneğin, ölçümünü yaptığınız alandaki en uzun bölüm 85 metre ve kâğıdınızın uzun kenarı 30 cm ise, öncelikle 85 metreyi cm’ye çevirin (85 m = 8500 cm). Sonra, payın bir olması için 30/8500 işleminde, payı ve paydayı 30’a bölün. Bu durumda ölçek, 1/283.333 olur. Burada bir yuvarlama işlemi yapmamız gerekir. 8. Şimdi de sınırın diğer boyutunu bulduğunuz ölçeği kullanarak küçültüp çiziniz, sonucu yuvarlayın. 9. Nesneleri planınıza yerleştirmek için, ölçümlerinizi ve bulduğunuz ölçeği kullanın. Örneğin, bir elma ağacı, bahçenin doğu tarafındaki çitlerden 3 metre ve kuzey çitlere 5 metre uzaklıkta olduğunu varsayalım. Ölçeğiniz 1/300 cm ise, ölçekte 1 cm = 3 metreyi gösterir. Buna göre, 3 metrelik uzaklığın 1 cm ile, 5 metrelik uzaklığında da 1.666 cm olması gerekir. 1.666 cm’yi yuvarlama yaparak 2 cm olarak alabilirsiniz. Bu ağacı, yaptığınız planda, kuzey çitlerine 2 cm ve doğu çitlerine de 1 cm uzağa yerleştirebilirsiniz. Öğretmene Bilgi Notu 1. Öğrencilere çizmek istedikleri planlarla ilgili bilgiler veriniz. 2. Planlarda uzaklıkları göstermek için bir ölçek kullanıldığını açıklayarak başlayın. 3. Bir dünya plansında 1 cm, 150 km’yi gösteriyor olabilir. Bir bahçe plansında ise 1 cm, birkaç metreye karşılık olabilir. 4. Ölçekler, matematiksel işlemler yapılarak oluşturulur. 5. Uzunlukları ölçerken, öğrencilerden mümkün olduğunca doğru (net) ölçümler yapmalarını ve ölçümleri en yakın sayıya yuvarlamalarını isteyin. 6. Öğrencilerden okulun veya okul bahçesinin planı için ölçek oluşturmalarını isteyin. Öğrenciler gerekli ölçümleri yaparken birlikte iş birliği içinde çalışmalarını sağlayın. 7. Öğrencilerin önce bir plan taslağı oluşturmalarını isteyin. Böylece, onların ilişkileri görmelerine ve neyin nerede olması gerektiğini anlamaları kolaylaşacaktır. 8. Öğrenciler, planları çizdikten sonra, plan üzerindeki yerleri adlandırmaları ve renklendirmelidirler. 9. Öğrencilerinizin planlarını sergileyin.
 • 16. 16 Performans Ödevi / Örnek 2 İçerik Düzeyi Sosyal Bilim Çalışmaları Sınıf Düzeyi 11. Sınıf Tema Adı Stratejik Doğal Kaynaklar Kazanım Doğal kaynakların bilinçsiz kullanımına bağlı kirlilik sorunu konusunda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. Beklenen Performans Araştırma, yaratıcılık, yazma Süre 2 Hafta Puanlama Yöntemi Dereceli Puanlama Anahtarı Ödevin Konusu ve Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler Sizden, doğal kaynakların bilinçsiz kullanımına bağlı olarak meydana gelen kirlilik sorunu konusunda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik bir afiş hazırlamanız beklenmektedir. Afişinizi hazırlarken; • Daha önce yapılmış afiş örneklerini inceleyiniz. • Konunuzla ilgili bir afiş tasarımı yapınız. • Afişin herhangi bir yerden kopya edilmemiş özgün tasarım olmasına dikkat ediniz. • Afişinize bir slogan bulunuz. • Kompozisyon bütünlüğüne bağlı olarak belirlediğiniz sloganı da afiş üzerine işleyiniz. • Afiş tasarımınızı resim öğretmenine göstererek görüşlerini alınız. • Tasarımınızda varsa düzeltmeler yapınız. • Tasarımınıza son şeklini veriniz. • Afişin hazırlanmasında her türlü çizim, grafik, boyama, yapıştırma, bilgisayar çalışmaları vs. kullanabilirsiniz. • Çalışmanızda internetten, arşivlerden, kitap, gazete, dergi, kaset, CD vb. kaynaklardan yararlanabilirsiniz. • Afişinizi ders öğretmenine ..../...../2006 tarihinde teslim edin. Not: Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı sizlere ödevinizin hangi ölçütlere göre değerlendirileceği konusunda bilgilendirilmeniz için verilmiştir.
 • 17. 17 DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI Adı : Sınıfı : Açıklama : Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, afişinizi değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtar, aynı zamanda afişinizi hazırlarken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir. Puan GÖRÜNÜM 4 Afiş titizlikle hazırlanmış, afişin görünümü temiz ve düzenli. Afiş ilgi çekicidir. 3 Afiş titizlikle hazırlanmış, afişin görünümü temiz ve düzenli. Afiş ilgi çekici değil. 2 Afişin görünümü temiz ve düzenli değil. Afiş ilgi çekici değil. 1 Afiş titizlikle hazırlanmamış, görünüm kirli ve düzensiz. Afiş ilgi çekici değil. Puan İÇERİK 4 Amaç açık ve anlaşılır olarak belirtilmiş. Afişin konusu kısa ve öz şekilde vurgulanmış. 3 Amaç açık ve anlaşılır olarak belirtilmiş. Afişin konusu vurgulanmış. 2 Amaç belirtilmiş. Afişin konusu eksik vurgulanmış. 1 Amaç eksik belirtilmiş. Afişin konusu vurgulanmamış. Puan SLOGAN 4 İçeriğe uygun çarpıcı bir slogan bulunmuş. 3 İçeriğe uygun slogan bulunmuş ama çarpıcı değil. 2 Slogan bulunmuş ama içeriğe uygun değil. 1 Slogan hiç kullanılmamış. Puan ÖGELERİN KULLANIMI 4 Görsel ve yazılı öğeler konuya uygun ve yeterli düzeyde kullanılmış. Yazılı ve görsel öğeler arasında uyum sağlanmış. Gereksiz detay kullanılmamış. 3 Görsel ve yazılı öğeler konuyla ilgili ama yetersiz kalmış. Yazılı ve görsel öğeler arasında uyum sağlanmış. Gereksiz detay kullanılmamış. 2 Görsel ve yazılı öğeler konuyla ilgili ama yetersiz. Yazılı ve görsel öğeler arasında tam uyum sağlanamamış. Gereksiz detay kullanılmış. 1 Görsel ve yazılı öğeler konuyu desteklemiyor. Yazılı ve görsel öğeler arasında uyumsuzluk var. Gereksiz detay kullanılmış. Yukarıda verilen dereceli puanlama anahtarına göre öğrencileri değerlendirirken, her bir ölçüt düzeyinde öğrencilerin eksiklikleri varsa belirlenir. Bu eksiklikleri gidermeye yönelik önlemler alınır. Not vermek için ise puanların yüzde karşılığı bulunur ve nota dönüştürülür. Bu çalışmadan alınabilecek en yüksek puan 16’dır. Örneğin, bir öğrenci bu çalışmadan 12 puan almış ise, yüzde puanı 75’dir [(12/16)x100 =%75].
 • 18. 18 Performans Ödevi / Örnek 3 (Sosyal Bilgiler- Türkçe) Amaç: Afrika’nın bazı bölgelerindeki durumlara ilişkin bilgilendirici bir şiir yazma Ürün: Yapacağınız grup çalışmalarında aşağıdakileri içeren bir poster hazırlamanız beklenmektedir: 1. Başlık, 2. Dört şiir, 3. Grafikler. Grup üyelerinden her biri bir şiir yazmaktan ve bir şiirdeki konuyu destekleyici bir grafik hazırlamaktan sorumludur. Süreç: Grup olarak aşağıdaki işlemleri yapmanız beklenmektedir: • Afrika’da bir bölge belirlemeniz. • Bitki, hayvan, iklim, su, ses, renk vb. bir tema belirlemeniz. • Son ürününüzün neye benzeyeceğini kararlaştırmanız ve her bir grup üyesinin iş tanımlarını belirlemeniz. Kişisel olarak aşağıdaki işlemleri yapmanız beklenmektedir: • Şiir tiplerini ve örneklerini çalışmak • Sevdiğiniz bir şiir tipini seçmek • Seçtiğiniz çevreye ilişkin ders notlarını çalışmak • Şiirde kullanacağınız fikir ve sözcükleri listelemek • Şiirinizin ilk taslak halini hazırlamak • Bu taslağı grup arkadaşlarınızla paylaşmak, önerilerini almak • Taslağı öneriler doğrultusunda düzeltmek • Şiirin son halini hazırlamak • Şiirdeki fikirleri destekleyen bilgileri bulmak ve bunları grafik haline dönüştürmek Planlamanız ve bireysel sorumluluklarınız tamamlandığında, grup olarak son ürününüzü hazırlamalısınız. Bu aşamada hazırladığınız ürünü sınıfta sunacaksınız. Değerlendirme: yaptığınız çalışma, yazdığınız şiirdeki dil, içeriğin anlamı, araştırma sonuçlarının şiirde ele alınan konuyla ne ölçüde birleştirildiği, son hazırlanan posterdeki yaratıcılık ve düzgün lük açısından değerlendirilecektir. Kaynak: Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları (Prof. Dr. G. Berberoğlu).
 • 19. 19 Performans Ödevi / Örnek 4 Amaç: Ülkemizde yaşanan çevre sorunlarını araştırarak, bu sorunların neden ve sonuçları konusunda çıkarımlarda bulunmak. Hazırlama Süresi: 1 ay Performans Ödevi: Sizden ülkemizde yaşanan bir çevre sorununu araştırmanız isteniyor. Ödevinizi yaparken; • Ülkemizde yaşanan ve size göre en önemli olan bir çevre sorununu belirleyiniz. • Bu çevre sorunu ile ilgili en önemli veri kaynağınız gazete ve dergiler olacaktır. • Bir ay süreyle farklı gazete ve gergileri izleyerek ülkemizdeki bu sorunun neden ve sonuçlarıyla ilgili haber ve fotoğrafları toplayınız. • Topladığınız haber ve fotoğrafları analiz ederek sorunun neden ve sonuçlarıyla ilgili çıkarımlarda bulununuz. • Çıkardığınız sonuçlara göre bu sorunun çözümüne yönelik öneriler yazınız. • Yaptığınız çalışmaları Türkçe yazım kurallarına uygun bir şekilde düzenleyerek bir rapor halinde sınıfınızda sununuz. Değerlendirme: Çalışmanız, belirlediğiniz çevre sorununun neden ve sonuçlarına ilişkin doğru çıkarımlarda bulunma, zengin materyal kullanma, çözümüne yönelik mantıklı önerilerde bulunma ve raporlaştırma bakımından değerlendirilecektir. DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (RUBRİC) Dereceli puanlama anahtarı, performansı tanımlayan ölçütleri içeren puanlama rehberidir. Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. En faydalı dereceli puanlama anahtarı öğretmenlerin kendi yaptıklarıdır. Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanmanın Nedenleri • Öğretmen ve öğrenci için açık bir kalite tanımı verir. • Öğrenciler derecelendirme ölçeği kullandıkça ürettikleri ürünün sorumluluğunu daha fazla duyarlar. • Öğretmenlerin puanlama için harcadıkları zamanın azalmasına katkıda bulunur. • Öğretmenin öğrenci çalışmalarını değerlendirmelerini basitleştirir. • Öğrencilere bir ödevi tamamlarken kendi performanslarını değerlendirebilecekleri standartlar ve ölçütler sağlar. • Ölçeklerde belirlenen ölçütlerin velilere bildirilmesi, çocuklarına yardımcı olacak velilere kolaylık sağlar. Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Aşamaları I  Ölçeğin ne amaçla geliştirileceğinin belirlenmesi,  Ne tür puanlama anahtarı kullanılacağına karar verilmesi  Ölçütlerin tanımlanması. Davranış, ürün yada her bir becerinin yeterlik düzeyi için kısa ölçütler yazılır. Burada önemli olan yeterlik düzeylerini tanımlamak ve düzeyler arasında ölçütleri iyi ayırt edebilmektir.  Kullanılacak ölçeğin taslağının hazırlanması,  Taslak üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılması için öğrenci ve öğretmen görüşlerinin alınması  Uygulamadan sonra tutarlık ve güvenirliğin belirlenmesi
 • 20. 20 Dereceli Puanlama Anahtarının Hazırlanmasına Yönelik Bazı Öneriler  Dereceli puanlama anahtarlarında çok genel ölçütler kullanılmamalıdır.  İşlevsel olmayan detaylara yer verilmemelidir.  Sınırlı sayıda boyuta ya da özelliğe odaklanmak gerekir.  Anahtar nitelikte, öğretilebilir ölçütler kullanılmalıdır.  Ölçülebilir ölçütler kullanılmalıdır.  Tanımlayıcılar dikkatlice seçilmelidir.  Dörtlü bir performans düzeyi kullanmak daha işlevseldir.  Düzeyler arasındaki uzaklık eşit tutulmaya çalışılmalıdır.  Gerektiğinde, dereceli puanlama anahtarının ölçütlerinin belirlenmesi sürecine öğrencilerin de katılımı sağlanmalıdır. Amaçlarına Göre Dereceli Puanlama Anahtarı 1. Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı: Öğretmenin genel süreci veya ürünü bir bütün olarak, parçalarını dikkate almadan puanlamasıdır. Bu yöntem öğrenme ürünleri toplam puan olarak değerlendirilmek istendiğinde kullanılır. PUAN ÖLÇÜTLER Konuyu tümüyle iyi anladığını gösterdi. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler 4 mantıklı gerekçelerle desteklendi. Konuyu farklı örneklerle açıkladı. Olaylar arasında farklı bağlantılar kurdu. Konuyla ilgili çelişkili açıklama yapılmadı. Konuyu anladığını gösterdi. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı 3 gerekçelerle desteklendi fakat yeterli değildi. Yazılı açıklamalar yeterliydi. Konunun çoğunu anladığını gösterdi. Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler 2 desteklendi fakat yeterli değildi. Anlatımda çelişkili açıklamalar yapıldı. Konunun birazını anladığını gösterdi. Örnekler yeterli değildi. Önemli eksikler 1 vardı. 2. Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı: Burada önce performans veya ürünün parçalarının ayrı ayrı puanlanmasını, sonra da bu puanları toplayarak toplam puanın hesaplanmasını gerektirir. Bu ölçekler, çalışmanın ya da ürünün farklı boyutlarına farklı notlar vermek amacıyla oluşturulur.
 • 21. 21 HARİTA İÇİN DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI PUAN İÇERİK Haritadaki bütün işaretler doğru ve dikkatli bir şekilde yerleştirilmiş. Sınır 4 çizgileri doğru ve özenle çizilmiş. 3 Bütün işaretler haritada var. Bunların çoğu da haritaya doğru yerleştirilmiş. İşaretlerden bir kaçı haritada yok. Haritada olanların da bir kaçı doğru 2 yerleştirilmemiş. 1 İşaretlerin çoğu haritada yok. Olanların çoğu da doğru yerleştirilmemiş. PUAN GÖRÜNÜMÜN YETERLİĞİ Haritanın görüntüsü temiz ve çok renkli. Haritadaki işaretler çok kolay 4 okunuyor. 3 Haritada birkaç renk var. Bazı işaretler kolay okunmuyor. 2 Sınırlı sayıda renk kullanılmış. İşaretlerin ne olduğu haritadan zor okunuyor. 1 Renkler ya hiç yok ya da çok az kullanılmış. İşaretler çok az kullanılmış. PUAN HARİTA ELEMANLARI Haritanın başlığı, yön oku, ölçeği, anahtar bölümü (lejant), kaynağı, enlem ve 4 boylamları haritada bulunmaktadır. Standart bir haritada olması gerekenlerin çoğu var. Bunların çoğu da doğru ve 3 kolay anlaşılmaktadır. 2 Standart bir haritada olması gerekenlerin yarısı yok. 1 Standart bir haritada olması gerekenlerin çoğu yok. ÖĞRETİCİ METİN İÇİN DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI Çok iyi (3) İyi (2) Kabul edilebilir(1) Bilgiler açık, uygun Bilgiler uygun bir Tanımlar ve ve doğru olarak şekilde ayrıntılar ya yok ya Düzenleme düzenlenmiş. düzenlenmiş fakat da çok az. bazı bölümler açık Düşünceler karışık, değil ve düzensiz ve ilgisiz. tutarsızlıklar var. İçerik açık, ilgili, İçerik uygun fakat Yeterli içerik İçerik doğru ve özlü amaçla bağlantısı göstergeleri çok az. olarak verilmiş. eksik. Okunabilirliği iyi Küçük hatalar var Doğru bir şekilde ama okumayı yazıldığının Yazım Kuralları engelleyecek kadar göstergeleri ya yok değil. ya da çok az. Okunması ile ciddi sıkıntıları var. Araştırma ve Bilgiler doğru Bilgiler ve veriler Analiz ve sonuç Yorumlama yorumlanmış. doğru yorumlanmış yok ya da çok az Araştırmaya dayalı fakat analizler ve bilgiyle yanlış olarak analiz sonuçlar araştırma yorumlanmış. yapılmış ve ile sonuçlar çıkarılmış. desteklenmemiş. Kelime Seçimi Kelimeler uygun bir Bazı uygun Kelimeler uygun şekilde seçilmiş ve olmayan kelimeler değil ve kullanım terimler konuyla verilmiş ya da sınırlı.
 • 22. 22 ilgili. uygun kelimelerin kullanılışı sınırlı. Uyarlama: İndependent School District 196, Rosemount, Minnesota SÖZLÜ SUNUM Sözlü sunum, konuşma, dil eğitimi, dil sanatları gibi birçok alanda kullanılabilir. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri hakkında iyi bilgi sağlarlar. Kontrol listeleri, dereceli puanlama anahtarı ya da akran değerlendirme ölçekleri ile değerlendirme yapılabilir. Sözlü sunumlar öğrencilerin hatırlama, kavrama ve hitap düzeyleri hakkında bilgi toplamak için uygun araçlardır. Aynı zamanda problem çözme becerileri de bu yöntemle ölçülebilir. Örnek: Büyük kentlerdeki hava kirliliğinin önlenmesi için önerilerinizden oluşan bir rapor hazırlayınız. Dinleyicilerin ilgisini çekecek biçimde raporunuzu beş dakika içinde sununuz. SÖZLÜ SUNUM DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI Çok iyi (4) İyi (3) Kabul edilebilir(2) Kabul edilemez (1) Çalışmada yeterince Çalışmayla ilgili yeterli Yeterince bilgi var Konu açık değil. materyal kullanılmış. bilgi verilmiş. İçerik iyi ancak konuyla iyi Konuyu İçerik İçerik iyi yapılandırılmış yapılandırılmış fakat ilişkilendirilmemiş. destekleyen bilgiler ve ipuçlarıyla küçük çelişkiler var. yok. desteklenmiş. Çalışma iyi Bilgiler mantıksal Kavramlar ve Sunum düzenli yapılandırılmış. Konuya sırayla verilmiş. düşünceler iyi değil ve bağlantılar özgü örnekler yeterli, Genellikle iyi organize ilişkilendirilmemiş. eksik, akışkan Tutarlılık sonuç bölümü açık, edilmiş. Fikirler Bağlantılar eksik, değil. Konunun ve kontrollü ve akıcı şekilde arasındaki geçişler akış ve düşünceler gelişimi belirsiz. Organizas ifade edilmiş. Geçişler beklenilen kadar iyi değişken. Sunumun sıralanışı yon iyi, iyi organize edilmiş. değil. mantıksal değil. Çalışma çok orijinal bir Sunumda bazı Çeşitlilik az yada Multimedya şekilde sunuldu. orijinallikler var. yok. Çok az kullanımı yetersiz. Yaratıcılık Dinleyicilerin dikkati Materyaller çeşitli, orijinallik ve Çeşitlilik yok yada çekilmiştir. çalışmayla iyi yorumla çalışmalar az. ilişkilendirilmemiş. sunulmuştur. Multi medya araçlarının Multi medya Multi medya Multi medya çok az kullanımı dengeli ve kullanımında çeşitlilik araçlarının yada hiç çalışmayı geliştirmek yok ve çalışmayla kullanımı kullanılmamış. Araç Materyal için doğru olarak ilişkilendirilmemiş. değişken.bir kullanımı dengesiz. Kullanımı kullanılmış. bölümden diğerine ( Bazı yerlerde çok geçişler düzgün fazla bazı yerlerde değil. Multi medya çok az.) çalışmayla açıkça ilişkilendirilmemiş. Anlatım açık ve anlaşılır. Açık ve anlaşılır bir Bazı konuşmalar Çok alçak yada çok Uygun ses tonu konuşma ancak anlaşılır değil. Göz yüksek sesli Konuşma kullanılmış. İyi bir duruş yeterince kibar değil. kontağı yetersiz. sunum. Göz Becerileri ve göz teması var. Açıklamalar az kontağı yok. Coşkulu ve güvenli bir veya yetersiz. Konuşma çok hızlı anlatım. yada çok yavaş, konuşma monoton ve ilgi çekici değil. Dinleyiciler sunumla Sunum sırasında Dinleyicilerin ilgisi Dinleyicilerin ilgisi ilgili. Dinleyicilerin genellikle dinleyicilerin kaybolmuş kaybolmuş. Dinleyici dikkati toplanmış, konu dikkati toplandı. Sunum sununun çoğunda Sunumda çelişkiler Tepkileri yaratıcı bir şekilde ilginçti. az yada hiç hayal var. sunulmuş. gücü kullanılmamıştır. Sunum belirlenen Sunum belirlenen Sunum belirlenen Sunum çok uzun süreden +/- iki dakika süreden +/- dört dakika süreden +/- altı yada çok kısa,
 • 23. 23 Sunum sapmış. sapmış. dakika sapmış. belirlenen süreden Süresi +/- on dakika sapmış. ÖZ DEĞERLENDİRME Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesine öz değerlendirme denir. Öz değerlendirme, bireyin kendi yeteneklerini kendilerinin keşfetmelerine yardımcı bir yaklaşımdır. Öz değerlendirme öğrencilerin okulda yaptıkları çalışmaları, nasıl düşündüğünü ve nasıl yaptığını değerlendirmelerini gerektirir. • Kendini değerlendirme, öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardım eder. • Performansının düzeyi hakkında karar vermek için kişisel ya da kişiler arası kriter koymada ve öğrencinin motivasyonunun yükselmesinde öğrencilere fırsat verir. • Öğrencilerin değişik durumlarda davranışlarını kontrol altına almalarını sağlar. • Kendini değerlendirme ile öğrenci sürecin bir parçası olduğunu hisseder. • Kendilerine dışardan bakma yetisi gelişir. Bu tür değerlendirmenin olumsuz yönleri de vardır. Genellikle kendi performanslarını değerlendirirken yanlılığın varlığı göz ardı edilmemelidir. Başlangıçta kendini değerlendirme, öğrencilerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. Yine de öğrenciler daha fazla deneyim kazandıkça aldıkları kararlar daha doğru olacaktır. Öz değerlendirme yapmak amacıyla açık uçlu sorular, sözel ifadeler ya da formlar kullanılabilir. Öz değerlendirme çalışmaları öğretmenlerin uygun gördükleri sıklıkta yapılır ve bunların sonuçlarına göre öğrencilere not verilmez. Sonuçlar öğrencinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kullanılır. Öz Değerlendirme Formu Bu form kendinizi değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmalarınızı en doğru yansıtan seçeneğe (x) işareti koyunuz. Adı ve Soyadı: Sınıfı : No: Çok iyi İyi Orta Yetersiz Ödevlerimi planlı bir şekilde yapmak Çalışmamı zamanında tamamlamak Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinlemek Anlamadığım yerlerde sorular sormak Grup arkadaşlarıma çalışmalarında destek olmak Çalışmalarım sırasında zamanımı akıllıca kullanmak Anlamadığım yerlerde başkalarından yardım almak
 • 24. 24 Öz Değerlendirme Formu Bu form kendinizi değerlendirebilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmalarınızı en doğru yansıtan seçeneğe (X) işareti koyunuz. Daha sonraki üç soruda ise (9, 10 ve 11), cevaplarınızı boş bırakılan yerlere yazınız. Öğrencinin; Adı ve Soyadı: Sınıfı: No: Dereceler Öğrencilerin Değerlendireceği Davranışlar Hiçbir Her zaman Bazen zaman 1. Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinledim. 2. Yönergeyi izledim. 3. Arkadaşlarımı incitmeden teşvik ettim. 4. Ödevlerimi tamamladım. 5. Anlamadığım yerlerde sorular sordum. 6. Grup arkadaşlarıma çalışmalarında destek oldum. 7. Çalışmalarım sırasında zamanımı akıllıca kullandım. 8. Çalışmalarım sırasında değişik materyaller kullandım. 9. Bu etkinlikten neler öğrendim? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 10. Bu etkinlik sırasında grubumdaki arkadaşlarıma nasıl yardım ettim? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 11. Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler nelerdir? ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
 • 25. 25 Öz Değerlendirme Formu Öğrencinin Adı ve Soyadı: Tarih: Sınıfı: No: Bu çalışmada neler yaptım? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmadan neler öğrendim? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmada başarılı olduğum bölümler: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmada en çok zorlandığım bölümler: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Çalışmamı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmayı tekrar yapsaydım şu şekilde yapardım: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
 • 26. 26 AKRAN DEĞERLENDİRME Öğrencilerin, arkadaşlarının hazırladığı ödevler, araştırmalar, projeler, raporlar vb. çalışmalarını değerlendirmesidir. Öğrenciler, arkadaşlarının çalışmalarındaki yeterlik düzeylerini değerlendirirken kendilerinin eleştirel düşünme becerileri gelişir. Akran değerlendirme, öğretmene öğrencilerin gelişim ve yeterlik düzeyleri hakkında geri bildirim sağlar. Akran değerlendirmede, öğrencilerin yanlı davranışlarını önlemek için ölçütlerin öğrencilere verilmesi yararlı olur. Akran değerlendirme yapmak amacıyla açık uçlu sorular, sözel ifadeler ya da formlar kullanılabilir. Akran Değerlendirme Formu Bu form, gruptaki çalışmalarınızı değerlendirmek üzere hazırlanmıştır. Arkadaşlarınızın bu konudaki görüşlerini almak için formu doldurunuz. Size ayrılan son sütunda da kendinizi değerlendiriniz. Sorulara cevabınız “evet” ise E, “bazen” ise B, “hayır” ise H harfi yazınız. Grubun Adı: ............................. Öğrencinin Adı-Soyadı: ..................................... ben3. Arkadaşıma göre ben4. Arkadaşıma göre ben1. Arkadaşıma göre ben2. Arkadaşıma göre ben5. Arkadaşıma göre Bana göre ben Çalışmalara gönüllü katılır. Bildiklerini arkadaşlarıyla paylaşır. Gerektiğinde arkadaşlarına yardım eder. Aldığı görevi zamanında yerine getirir. Arkadaşlarının görüşlerine saygılıdır. Tartışmalarda kırıcı olmadan konuşur. Form tamamlandıktan sonra, arkadaşlarınızın sizin çalışmalarınızla ve davranışlarınızla ilgili genel izlenimlerinde “hayır” seçeneğinin öne çıktığını görürseniz, çalışmalarınızı tekrar gözden geçirmenizde fayda vardır. Ayrıca, arkadaşlarınızın size ilişkin olarak görüşlerinde dikkatinizi çeken ve geliştirmeniz gereken yönlerinizin neler olabileceği konusunda düşünmeniz gerekir. GÖRÜŞME (MÜLÂKAT) Öğrencilerle yapılan görüşmeler, öğrencilerin çalışmaları hakkında ve konuları nasıl anladıkları konusunda anlama düzeylerinin daha iyi değerlendirilmesine yardım eder. Aşağıda bazı örnek görüşme soruları verilmiştir: Bir olayı (konuyu, yöntemi, fikri) değişik yolla açıklayabilir misin? Bu etkinliği tekrar yapsaydın aynı sonuçları bulur muydun?
 • 27. 27 Bu etkinliği daha kolay yapmanın başka bir yolu var mı? Bu konuyla ilgili “gerçek yaşamından” bir örnek verebilir misin? ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI (PORTFOLYO) Öğrenci ürün dosyası, öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını, harcadığı çabayı, geçirdiği evreleri gösteren başarılarının koleksiyonudur. Öğrencinin gelişimini, velisinin ve öğretmenlerinin izleyebilmesine olanak sağlayan bir çalışmadır. Sınıf içi etkinliklerin öğrencinin seçimi sonucunda bir araya getirilip, yansıtılmasıyla oluşan öğrenci ürün dosyası, aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir. Kullanım amacına ve içeriğinde yer alan ürünlere göre, farklı ürün dosyaları vardır. Amaca ve belirlenecek politikalara göre ürün dosyası tipi tercih edilir. Haladyna (1997) öğrenci ürün dosyalarını; ideal, sergileme, belgeleme, değerlendirme ve sınıf tipi olmak üzere beş gruba ayırmıştır. Aşağıda bu ürün dosyalarının özellikleri kısaca açıklanmıştır: 1. İdeal Öğrenci Ürün Dosyası: Not verme amaçlı olarak kullanılmaz, amaç öğrencinin gelişimini ve öğrenme sürecini yansıtmasıdır. Öğrencilerde not kaygısı olmadığı için, olumlu bir yaklaşım sunar. Öğrencinin çok farklı düzeydeki çalışmalarını içerir. 2. Sergileme Tipi Öğrenci Ürün Dosyası: Öğrencilerin yaptıkları en iyi ürünlerden, yani öğrencinin kendini en iyi yansıttığına inandığı çalışmalardan oluşur. Genellikle görsel ve performansa dayalı sanatlarda kullanılır. Öğrencinin en yüksek performansını gösterecek ürünlerin sergilenmesi amaçlanır. Daha çok sonuç ya da ürün değerlendirme amacıyla kullanılır. 3. Belgeleme Tipi Öğrenci Ürün Dosyası: Öğrencinin farklı zamanlarda ve farklı düzeylerde hazırladığı çalışmaları içerir. Daha çok süreci değerlendirmek amacıyla kullanılır. Öğrenci gelişiminin kayıtları ile öğrencinin kendini yansıttığı çalışmalar bulunur. Değerlendirme aşamasında öğretmen değerlendirmeleri yer alır. 4. Değerlendirme Tipi Öğrenci Ürün Dosyası: Belirli bir amaç doğrultusunda öğrenci gelişiminin izlenmesi söz konusudur. Öğrencilerin belirli ölçütlere göre hazırladıkları en iyi çalışmalar yer alır. Öğrencinin rahatça ürün seçmesine izin verilir. Öğrencinin ve öğretmenin sonraki öğrenme etkinliklerini hazırlamasına yardımcı olur. Ayrıca, öğretmen veya okul tarafından değerlendirilme özelliğine sahiptir. Dolayısıyla, kapsamlı değerlendirmeler için kullanılabilir. Daha çok sonuç ya da ürün değerlendirmede kullanılır. 5. Sınıf Tipi Öğrenci Ürün Dosyası: Her öğrenciye ait çalışma özetlerinin, öğretmen yorumlarının, etkinliklerin ve planların bulunduğu dosyadır. Öğretim amaçlarına hizmet etmesine rağmen, öğrenci başarısını ve gelişimini göstermediği için değerlendirmede bazı sınırlılıkları vardır. Süreci ve ürünü değerlendirmek amacıyla kullanılabilir. Öğrenci Ürün Dosyasının Amacı Nedir? • Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak, • Müfredata bağlı olarak gerçekleştirilen yazılı ve sözlü değerlendirmeler ve standart testler dışına çıkarak, alternatif bir değerlendirme yöntemi geliştirmek, • Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izleyebilmek,
 • 28. 28 • Öğrencinin gelecekteki öğrenmelerine bilgi sunmak ve ışık tutmak, • Öğrencilerin yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarını geliştirmek, • Öğrencilerin arkadaşlarının gelişimini izleyerek birbirlerine yardımcı olmalarını sağlamak ve böylelikle gelecekte yapacakları ekip çalışmalarına başlangıç yapmak, • Öğrencilerin kendi çalışmalarını değerlendirmeye yardım etmek, • Öğretmene eğitsel kararlar vermede yardım etmek, • Aile ile iletişimi sağlamak, • Ürün ve süreci değerlendirmek için bilgi toplamayı sağlamak, • Programın amaçlarını değerlendirmek için eğitimcilere yardım etmek, • Yazma, okuma ve düşünme becerileri arasında bağlantı sağlamak, • Öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi katılımlarının sağlanması onların çalışmasını teşvik etmek. Öğrenci Ürün Dosyası Neleri İçerir? Öğretmen tarafından hazırlanan rehber (öğrencilerin gelişim dosyasının ne olduğunu anlamalarına, kendi gelişim dosyaları için neler yapmaları gerektiğini anlamalarını kavrar.) • Öğrencilerin yazılmış ödevleri(taslak yada bitmiş parçaları) • Araştırmalar, problemler ve stratejiler • Diyagramlar, fotoğraflar, resimler • Video - kaset ve ses kasetleri ya da CD’ler • Grup ödevleri ve projeler • Öğretmen anektodları • Öğrencilerin mektupları • Öğretmen kontrol listeleri • Öğrencilerin zorlukla tekrar yapmak istediği ödevler • Özel ödevlerin içinden seçtiği örnekler • Değerlendirme kâğıtları (öğrenci çalışmalarındaki gelişimlerin değerlendirilmesinin nasıl yapılacağını gösteren kâğıtlar). Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Öğretmenin Rolü Nedir? • Öğrenci ürün dosyası çalışması sürecinde öğretmen, öğrencilere rehberlik eder ve yardımcı olur. • Öğrenci ürün dosyasının kapsamının ne olacağı konusunda ışık tutar. • Öğrenci ürün dosyasına hangi çalışmaların dâhil edileceği öğrencinin sorumluluğundadır, kararları öğretmenle öğrenci birlikte alabilirler. • Öğrenci ürün dosyasının değerlendirilmesi öğretmenin sorumluluğundadır. Ancak değerlendirme ölçütleri baştan belirlenmeli ve bu ölçütler açık ve anlaşılır bir biçimde öğrenci ve veliye sunulmalıdır. Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Öğrencinin Rolü Nedir? • Öğrenci ürün dosyası, öğrenciye ait bir çalışma olduğundan en önemli aşama, öğrencinin öğrenci ürün dosyasına hangi çalışmaları dâhil edeceğini saptamasıdır. Bu konuda öğretmen yardımcı olacaksa da karar öğrenciye ait alacaktır. • Öğrenci ürün dosyası çalışması kapsamına girecek olan çalışmaların belgelenmesi çok önemlidir. Öğrenci yaptığı çalışmayı resimlerle belgelemek gereğini duyabilmelidir. Ölçütler listesinin öğrenci tarafından çok iyi
 • 29. 29 kavranması öğrencinin çalışmalarını sağlıklı değerlendirebilmesi açısından çok önemlidir. Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Velinin Rolü Nedir? • Veli, ürün dosyasının öğretmen için anlamını, programın bir parçası olarak nasıl kullanıldığını, öğrenciler için önemini ve değerlendirmenin bir parçası olarak nasıl kullanıldığını çok iyi kavramalıdır. Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmenin Yapacakları • Öğrenci ürün dosyasının sınıfa tanıtılması. Varsa bir örneğinin öğrenciler gösterilmesi. • Öğrencilere ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunun söylenmesi • Öğrenciye ürün dosyası hazırlamada rehber olacak bir yazı hazırlanması • Öğrenci ürün dosyalarında nelerin bulunabileceğinin söylenmesi (projeler, araştırmalar, problemler, stratejiler dereceli puanlama anahtarları, yazılar vb.). • Yapılan çalışmalardan belli periyotlarla en iyi ürünün seçilmesi • Öğrencilerden, her öğrenme ürünü materyali seçmek için bir gerekçe yazmaları ve çalışmalarını eleştirmelerinin istenmesi • Öğrencilere akranlarıyla birlikte ürünlerini paylaşma fırsatı verilmesi • Her aşamanın nasıl değerlendirileceğinin açıklanması Öğrencilere puanlama konusunda bilgi verilmesi • Öğrenci ürün dosyasıyla ilgili öğrencilere geri bildirimde bulunulması. Örneğin, öğrencilerin yeteneklerinin bir profilini çıkarıp, güçlü ve zayıf yönlerini belirten bir yazı yazıp dosyaya eklenebilir. Öğrenci Ürün Dosyasının İçeriği • Dosyanın “içindekiler” bölümü • Önsöz, özet (ya da özgeçmiş) (Burada öğrenci çalışmalarının başlangıçtan o ana kadarki gelişimini anlatır. Öğrenci başlangıçta neredeydi? Bu aşamaya nasıl geldi?) • Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürünler ya da çalışmalar. • Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar. • Her ürünün dosyaya konulmasının nedeni? Burada öğrenci kendisi ile ilgili görüşlerini belirtir. • Her ürünle ilgili yansıtma ifadeleri yazılır. Bunu yazarken aşağıdaki sorulardan istenilenler öğrencilere verilerek cevaplaması istenir.  Bundan ne öğrendim? Bu çalışma benim için neyi ifade ediyor?  Hangi konuda çok iyi/başarılı olduğunu düşünüyorsun?  Çalışmada hangi bölümler, kısımlar geliştirilmelidir?  Tekrar denesen neleri değiştirir ya da eklerdin?  Neden bu çalışmayı seçtin?  Bu çalışmanda en çok neyi beğendin?  Burada senin için önemli olan ne?  Bu, yaptığın çalışmaları en iyi temsil eden örnek midir?  Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? • Öğrenci Ürün dosyasının değerlendirilme Ölçütleri
 • 30. 30 Öğrenci Ürün Dosyası Çalışma Takvimi (Örnek) YAPILACAK SÜRE ÖĞRENCİNİN YAPACAĞI İŞLER ÖĞRETMENİN YAPACAĞI İŞLER VELİNİN YAPACAĞI İŞLER İŞLER Ürün Dosyasının neden oluşturulduğu ve nasıl ürün seçileceği Ürün Dosyası’nı ve amacını açıklar. Çalışma takvimini tanıtır. Ürün Dosyası’nı konusunda bilgi edinir. En iyi ürünleri seçmek için kullanılabilecek ölçüt önerileri getirir. Ürün Dosyası’yla ilgili bilgi 1.-2. Tanıma Bu ölçütleri yazılı olarak dosyaya koyar. Öğrencilere Ürün Dosyası’nı değerlendirme ölçütlerini duyurur (Ek 4). edinir. haftalar Ürün Dosyası hakkında velilere bilgi verir. En iyi ürünlerini biriktirir. Biriktirilen ürünlerden bir veya iki tanesini dosyası için seçer. Ürün biriktirme sürecini izler. Öğrencilerin ürün eleme, 1. Ara Döneme Seçilen her ürün için seçilme gerekçelerini yazar ve öz Ürünlerin belirlenen ölçütlere uygun olarak seçilmesine yardımcı olur. geliştirme aşamalarından 3.-4.-5. Ait Ürünlerin değerlendirme yapar (Ek 6). Seçilen ürünlerle ilgili öğrencilere dönüt verir (Dönütler yazılı olarak ürüne haberdar olur. haftalar Biriktirilmesi Seçilen ürünleri üzerinde eleme ve geliştirme çalışmaları eklenir.). yapar. Öğrencilerin süreçteki 2. Ara Döneme En iyi ürünlerini biriktirir. ihtiyaçlarını karşılar. Ait Ürünlerin Biriktirilen ürünlerden 1 veya 2 tanesini dosyası için seçer. Ürün biriktirme sürecini izler. 6.-7.-8. Biriktirilmesi Seçilen her ürün için seçilme gerekçelerini yazar ve öz Ürünlerin belirlenen ölçütlere uygun olarak seçilmesine yardımcı olur. Ürünlerle ilgili öğrenciye görüş haftalar değerlendirme yapar (Ek 6). Seçilen ürünlerle ilgili öğrencilere dönüt verir (Dönütler yazılı olarak ürüne bildirir. Seçilen ürünleri üzerinde eleme ve geliştirme çalışmaları eklenir.). yapar. 3. Ara Döneme En iyi ürünlerini biriktirir. Ait Ürünlerin Biriktirilen ürünlerden 1 veya 2 tanesini dosyası için seçer. Ürün biriktirme sürecini izler. 9.-10.-11. Biriktirilmesi Seçilen her ürün için seçilme gerekçelerini yazar ve öz Ürünlerin belirlenen ölçütlere uygun olarak seçilmesine yardımcı olur. haftalar değerlendirme yapar (Ek 6). Seçilen ürünlerle ilgili öğrencilere dönüt verir (Dönütler yazılı olarak ürüne Seçilen ürünleri üzerinde eleme ve geliştirme çalışmaları eklenir.). yapar. Seçilen ürünler için ürün kontrol listesini doldurur (Ek 5). Ürün Dosyası’nın kapağını, içindekiler kısmını hazırlar (Ek Dosya tamamlama süresinde öğrencinin yapacağı işleri hatırlatır ve bunlarla ilgili Öğrencilerin yapacağı işler için Ürün Dosyası’nın 1-2). gerekli açıklamaları yapar. uygun ortam hazırlayarak 12.-13. Tamamlanması Dersle ilgili kendisini yansıtacağı bir öz geçmiş yazar (Ek 3). öğrenciye ihtiyaç duyduğu haftalar Çalışma sürecini yansıtan bir özet yazar (Ek 8). Ürün Dosyasına konulacak örnek sayfalar (Ekler) hakkında bilgi verir. desteği sağlar. Sunum yönergesi doğrultusunda dosyasını sunuma hazırlar Ürün Dosyası Sunum Yönergesi’ni hazırlar ve öğrencilere hatırlatır (Ek 7). (Ek 7). Sunum için uygun yeri ve zamanı belirler (Hazırladıkları Ürün Dosyalarını Sunuma katılır. Ürün Dosyası’nın Öğretmen ve velinin katılımıyla sunumu yapar. tanıtmaları için 5-10 dakikalık sunum yapmaları ya da uygun bir mekanda Sunumu sergilemeleri sağlanır.). Ürün Dosyası’yla ilgili görüşlerini 14.-15. Sunuma velinin de katılmasını sağlamak için haber verilir. sözlü ve yazılı olarak belirler. haftalar Öğrencinin dosyasını sunuma hazırlamasına yardım eder. Velinin sunuma katılmaması durumunda yazılı görüşünü almak için dosyayı Geri bildirim formunu doldurur. veliye bir üst yazıyla gönderebilir (Ek 10-11). Aldığı geri bildirimlerle ilgili öğretmeni ile görüşme yapar. Ürün Dosyası’nı bir değerlendirme ölçeğiyle değerlendirir (Ek 12). Çocuğun en çok hangi ürünü Değerlendirme ve Ürün Dosyası’nın derecesine/puanına öğretmeniyle birlikte Çalışmalarla ilgili güçlü ve zayıf yanlarını belirten bir yazıyla geri bildirimde beğendiğini, çocuğun kendini Geri Bildirimlerin karar verir. bulunur. Bu yazı Ürün Dosyası’na eklenir (Ek 9). hangi alanlarda geliştirmesi 16.-17.-18. Yapılması Her öğrenciyle gelişme sürecinin tartışıldığı ve gelecek için hedeflerin saptandığı gerektiğini ve ona nasıl yardımcı haftalar yüz yüze görüşmeler yapabilir. Bu görüşmelerde Ürün Dosyası’nın olabileceğini belirten bir mektup derecesine/puanına öğrenciyle birlikte karar verilebilir. yazar. Not: Yukarıdaki çalışma takvimi örnek olarak verilmiştir. Uygulamalara bağlı olarak süre ve içerikte değişiklikler yapılabilir. Her Dönemin bitimine 1 ay kala değerlendirme çalışmalarına başlanabilir. Buna göre ürün seçme ara dönemleri dörder hafta da olabilir.
 • 31. Öğrenci Ürün Dosyası Örnek Sayfaları Ek 1 Ek 2 İÇİNDEKİLER 1. …………………………. 2. …………………………. 3. …………………………. 4. …………………………. … DERSİ ÜRÜN DOSYAM Adı : ……………….. Soyadı : ……………….. Numarası : ……………….. Sınıfı : ……………….. Ek 3 Ek 4 ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASININ GENEL ………………. ALANINDAKİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ÖZ GEÇMİŞİM Bütünlük: Aşağıdaki gibi ya da benzer sorulara cevap olabilecek şekilde düşüncelerinizi yazarak • Dosyada bulunması gerekenlerin ………….dersiyle ilgili öz geçmişinizi tümünün olması oluşturabilirsiniz. • Çalışmayı yaparken, diğer derslerden de Anahtar Sorular: yararlanılması • ……….dersine zaman ilgi duymaya • Seçilen ürünlerin yıl boyunca edinilen becerileri yansıtması başladım? • Dosyamın kapağını, kendisini en iyi • …………. dersinde en çok ilgimi çeken biçimde yansıtacak şekilde hazırlanması konu nedir? Tertip ve Düzen: • Okul dışında …………dersi ile ilgili • Tüm çalışmalar için uygun başlıklar çalışmalarım nelerdir? kullanılması • …………. dersinin hoşlanmadığım • Çalışmaların içindekiler bölümünde yönleri var mı? belirtilen sıraya göre dosyalanması • …………. dersinde başka nelerin • Tüm çalışma kâğıtlarının temiz ve olmasını isterdim? düzenli olması • Gelecekle ilgili yapmak istediklerime bu Yansıtma: dersin nasıl bir katkısı olabilir? • Seçilen çalışmaların güçlü yanlarını ve gelişimini yansıtması