Successfully reported this slideshow.
Upcoming SlideShare
Mariana sofrenović
Mariana sofrenović
Loading in …3
×
1 of 17
1 of 17

Nenad todorović

0

Share

UTICAJ PERCIPIRANIH STILOVA RODITELJSTVA NA UPOTREBU KANABISA MEĐU ADOLESCENTIMA
Autori: Nenad Todorović, Snežana Milošević
Mentor: Prof. Dr Slađana Jović

UTICAJ PERCIPIRANIH STILOVA RODITELJSTVA NA UPOTREBU KANABISA MEĐU ADOLESCENTIMA
Autori: Nenad Todorović, Snežana Milošević
Mentor: Prof. Dr Slađana Jović

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Nenad todorović

 1. 1. Mentor: Mr. sci. dr Mirjana Ćuk Autori: Nenad Todorović Mariana Sofrenović Svjetlana Todorović UNIVER Z ITET U ISTO Č NOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FO Č A
 2. 2. <ul><li>Rak dojke je najčešći maligni tumor kod žena </li></ul><ul><li>Javi se oko milion novih slučajeva godišnje u svijetu </li></ul><ul><li>18% svih karcinoma kod žena </li></ul><ul><li>Maligni tumori dojke su posle karcinoma pluća najčešći uzrok smrti od malignih tumora </li></ul>Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 3. 3. Histološki invazivni tipovi karcinoma dojke Duktalni NST Lobularni Mje šoviti Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 4. 4. <ul><li>Dokazano je da je oko 60-80% primarnih tumora dojke ER- pozitivno. Hormonski receptor status korelira i sa prognozom bolesti i osnovni je prediktorni faktor odgovora na endokrinu terapiju. </li></ul><ul><li>HER2/neu je transmembranski receptor iz grupe epidermalni h faktor rasta receptora </li></ul><ul><li>Hipersekrecija ovog proteina je udružena sa rastom i metastaziranjem tumorskih ćelija i sa skraćenim intervalom bez znakova bolesti </li></ul>Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 5. 5. IMUNOHISTOHEMIJSKI PROFILI KARCINOMA DOJKE <ul><li>Luminal A- ER pozitivni, i /ili PR pozitivni, HER2 negativni; </li></ul><ul><li>Luminal B- ER pozitivni, i/ili PR pozitivni, HER2 pozitivni; </li></ul><ul><li>,,Triple negative ”( Bazaloidni i neklasifikovani ) - ER negativni, PR negativni, HER2 negativni; </li></ul><ul><li>HER2 pozitivni- ER negativni, PR negativni, HER2 pozitivni. </li></ul>Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 6. 6. <ul><li>Duktalni karcinom dojke je češće zastupljen u HER2 i tripl negativnom imunohistohemijskom profil u . </li></ul>HIPOTEZA
 7. 7. <ul><li>Analiza zastupljenosti pojedinih imunohistohemijskih profila k arcinoma dojke i njihova distribucija u odnosu na histološki tip k arcinoma. </li></ul>Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 8. 8. <ul><li>U studiju je metodom slučajnog izbora uključeno 67 pacijentkinja operisanih u KBS Foča u period u od 2004- 2010 godine. </li></ul><ul><li>U studiju su uključene sve pacijentkinje bez obzira na stadijum bolesti ili starosnu dob. </li></ul>Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 9. 9. <ul><li>Reprezentativni uzorci nenekrotičnog tumorskog tkiva su fiksirani u 4% formalinu i ukalopljeni u parafinske blokove. </li></ul><ul><li>Semiserijski rezovi debljine 4 μm su obojeni rutinskom hematoksilin- eozin metodom (HE) i imunohistohemijskom metodom sa estrogen (ER), progesteron (PR) i HER2 antihumanim antitijelima po standardnoj LSAB + proceduri (DAKO). </li></ul>Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 10. 10. <ul><li>Grafikon 1: Distribucija imunohistohemijskih profila karcinoma dojke u ukupnoj populaciji </li></ul>Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 11. 11. <ul><li>Grafikon 2: Distribucija histoloških tipova u ukupnoj populaciji </li></ul>Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 12. 12. <ul><li>Grafikon 3: Distribucija histoloških tipova u luminal A imunohistohemijskom profilu </li></ul>Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 13. 13. <ul><li>Grafikon 4: Distribucija histoloških tipova u luminal B imunohistohemijskom profilu </li></ul>Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 14. 14. <ul><li>Grafikon 5: Distribucija histoloških tipova u triple negative imunohistohemijskom profilu </li></ul>Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 15. 15. <ul><li>Grafikon 6: Distribucija histoloških tipova u HER2 imunohistohemijskom profilu </li></ul>Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 16. 16. <ul><li>Najčešće zastupljen imunohistohemijski profil u našoj populaciji žena je luminal A. </li></ul><ul><li>Duktalni karcinom dojke n a j češće je zastupljen histološki tip u HER2 i ,,triple” negative imunohistohemijskom profilu karcinoma dojke. </li></ul><ul><li>Lobularni karcinom dojke n a j češće je zastupljen histološki tip u luminal A imunohistohemijskom profilu karcinoma dojke. </li></ul>Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 17. 17. UNIVER Z ITET U ISTO Č NOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FO Č A

×