Successfully reported this slideshow.
Upcoming SlideShare
O pisanju radova
O pisanju radova
Loading in …3
×
1 of 9
1 of 9

Nenad todorović2

0

Share

KORELACIJA IMUNOHISTOHEMIJSKOG PROFILA I HISTOLOŠKOG TIPA KARCINOMA DOJKE
Autori: Nenad Todorović, Mariana Sofrenović, Svjetlana Todorović
Mentor: Mr. sci. med. Mirjana Ćuk

KORELACIJA IMUNOHISTOHEMIJSKOG PROFILA I HISTOLOŠKOG TIPA KARCINOMA DOJKE
Autori: Nenad Todorović, Mariana Sofrenović, Svjetlana Todorović
Mentor: Mr. sci. med. Mirjana Ćuk

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Nenad todorović2

  1. 1. Uticaj percipiranih stilova roditeljstva na upotrebu kanabisa me đ u adolescentima Mentor: Prof. dr Slađana Jović Autori: Nenad Todorović Snežana Milošević UNIVER Z ITET U ISTO Č NOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FO Č A
  2. 2. Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak <ul><li>Mnogobrojni faktori, vezani za li č nost, okolinu ili samu psiho a ktivnu supstancu odgovorni su za nastanak bolesti zavisnosti kod mladih. </li></ul><ul><li>Stav roditelja va ž an je u procesu formiranja stava d j eteta u pogledu kori šć enja psihoaktivnih supstanci. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Cilj rada je proc ij eniti povezanost izme đ u stilova roditeljstva i upotrebe kanabisa me đ u adolescentma. </li></ul>Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
  4. 4. <ul><li>Analizirani su podaci za Srbiju iz Evropskog š kolskog istra ž ivanja o upotreb i alkohola i drugih droga me đ u mladima uzrasta 16 godina (ESPAD), ko j e su sproveli Ministarstvo zdravlja R . Srbije i Institut za javno zdravlje Srbije, u 2008.godini , po evropskoj ESPAD metodologiji. </li></ul><ul><li>Istra ž ivanjem je obuhva ć eno 6133 srednjo š kolaca (46,5% mladi ć a i 53,5% d j evojaka) iz 273 š kole. </li></ul><ul><li>Mantel-Haenszel Hi kvadrat test korišćen je za ispitivanje statističke značajnosti dobijenih razlika u odgovorima. </li></ul>Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
  5. 5. <ul><li>Marihuanu ili ha š i š u proteklih 30 dana pr ij e dana istra ž ivanja koristilo je 2,3% mladih (3,3% mladi ć a i 1,5% d j evojaka). </li></ul><ul><li>Najmanje jeda n put u ž ivotu marihuanu je probalo 6,7% mladih (8,8% mladi ć a i 4,9% d j evojaka). </li></ul><ul><li>Procenat upotrebe kanabisa korelira sa odobravanjem ili neodobravanjem roditelja da se ove supstance koriste. </li></ul>Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
  6. 6. Grafikon 1. Upotreba kanabisa, prema procjeni učenika da li bi se otac i majka složili sa njegovom upotrebom (u%) Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
  7. 7. Grafikon 2. Upotreba marihuane, prema procjeni učenika koliko su roditelji upoznati gdje provode slobodno vrijeme subotom uveče (u%) Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
  8. 8. <ul><li>Postoji povezanost roditeljskih stavova i roditeljske kontrole sa konzumiranjem kanabisa kod mladih. </li></ul><ul><li>Sa opadanjem nivoa kontrole i zabrane roditelja da se kanabis konzumira, raste procenat adolescenata koji su ikada u ž ivotu probali marihuanu i ha š i š . </li></ul>Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
  9. 9. HVALA VAM NA PAŽNJI !!! UNIVER Z ITET U ISTO Č NOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FO Č A

×