Successfully reported this slideshow.
Upcoming SlideShare
Regionalna anestezija
Regionalna anestezija
Loading in …3
×
1 of 71
1 of 71

More Related Content

More from Sekcija za NIR Medicinskog fakulteta u Foči. Boris Maslovski. Medicinski fakultet Foca.

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

O pisanju radova

 1. 1. ОСНОВНО О ПИСАЊУ НАУЧНОГ РАДА Проф. др Љубица Ђукановић
 2. 2. РАДИТЕ , РАДИТЕ, РАДИТЕ УВЕК ЗАВРШИТЕ ЗАПОЧЕТО ОБЈАВЉУЈТЕ ДОБИЈЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ
 3. 3. IMRAD структура научног рада <ul><li>I ntroduction О чему je и зашто је урађена студија . </li></ul><ul><li>M ethods Како је изведена студија. </li></ul><ul><li>R esults Шта је доказано или откривено. </li></ul><ul><li>D iscussion Шта то значи. </li></ul>
 4. 4. Најбоље је да се најпре напишу Методе , а затим Резултати ....
 5. 5. Методе – веома важан део рада! <ul><li>Описане тако да омогуће другима да понове та испитивања </li></ul><ul><li>Описују </li></ul><ul><ul><li>дизајн студије </li></ul></ul><ul><ul><li>испитанике </li></ul></ul><ul><ul><li>методе испитивања </li></ul></ul><ul><ul><li>статистичке методе </li></ul></ul>
 6. 6. Методе <ul><ul><li>Испитаници </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>критеријуми за укључивање и искључивање </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>обавезна реченица о добијеној сагласности испитаника и одобрењу Етичког комитета </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Методе испитивања </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>методе објективног прегледа, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>методе визуализације, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>лабораторијске методе са наведеним хемикалијама, опремом и др. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Статистичке методе </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>описати јасно уз помоћ статистичара </li></ul></ul></ul></ul>
 7. 7. Методе -савет <ul><li>Прочитајте радове објављене у </li></ul><ul><li>научним часописима о истој теми и </li></ul><ul><li>погледатје како су описане методе. </li></ul>
 8. 8. Методе <ul><li>Могу да садрже табеле и слике ако је то баш неопходно </li></ul><ul><li>Није неопходно да се детаљно опишу методе </li></ul><ul><ul><ul><li>које су добро познате </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>детаљно описане у претходном раду, али тада је неопходно да се наведе где су описане </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Резултати <ul><li>Срж рада </li></ul><ul><li>Приказују се табелама и/или сликама </li></ul><ul><li>Није потребно да се подаци приказани у табели и слици у потпуности описују у тексту </li></ul><ul><li>Подаци приказани табелама не могу се понављати у сликама </li></ul><ul><li>Резултати се само приказују, а не дискутују </li></ul>
 10. 10. Табеле <ul><li>Дизајнирати табеле тако да буду разумљиве и без читања текста, а то значи: </li></ul><ul><ul><ul><li>Наслов мора да буде јасан и разумљив чак ако се чита издвојено од текста и садржаја табеле </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Све скраћенице које се користе у тебели морају бити објашњене </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Статистичке методе морају бити објашњене </li></ul></ul></ul><ul><li>Све табеле у једном раду морају имати исти облик </li></ul>
 11. 11. ПРИМЕР Table 2. Blood pressure, laboratory and ultrasound variables for examined groups a ANOVA/chi-sqaure test where appropriate; b p<0.05 as compared to healthy control; c p<0.05 as compared to BEN; BEN – Balkan endemic nephropathy; TIN – Tubulointerstitial; BP- blood pressure 0.000 10.8 ±0.8b 11.6 ±1.1 c 11.6 ±1.1 c 10.4 ±0.9 b Kidney length, cm 0.015 102 ± 47 b 102 ± 31 b 119 ± 53 b 119 ± 72 b s- Creatinine ,umol/l 0.000 7.0 ± 6.0 c 6.9 ± 4.9 c 7.9 ± 4.6 b 9.9 ± 1.2 b s- Urea, mmol/l 0.05 3 2 2 3 1 b u-glucose, pts no 0.000 91 ± 12 b 83 ± 12 c 81 ± 16 c 91 ± 13 b Diastolic BP,mmHg 0.000 147 ± 21 b 136 ± 24 c 132 ± 24 c 151 ±24 b Systolic BP, mmHg p a 4 Nephro- sclerosis 3 TIN diseases 2 Glomerulonephritis 1 BEN Variable
 12. 12. Слике (графикони) <ul><li>Користе се само ако доприносе разумевању текста </li></ul><ul><li>Избегавати сувише информација на једној слици </li></ul><ul><li>Проверити да ли ће се сва слова јасно видети у штампаном раду </li></ul><ul><li>Следите инструкције часописа </li></ul>
 13. 13. СУВИШЕ ОДСЕЧАКА ОВАКО ЈЕ ПРЕГЛЕДНИЈЕ
 14. 14. Резултати <ul><li>Срж рада </li></ul><ul><li>Обично садрже табеле и/или слике </li></ul><ul><li>Није потребно да се подаци приказани у табели и слици у потпуности описују у тексту </li></ul><ul><li>Подаци приказани табелама не могу се понављати у сликама </li></ul><ul><li>Резултати се само приказују, а не дискутују </li></ul>Погледајте пример!
 15. 15. Frequency of urinary abnormalities detected by urine dipstick test in five groups is presented in Table 2. All four groups with risk factors for CKD had higher frequency of proteinuria than the group without risk factors but the difference between the group with diabetes and the group without risk factors was not significant . No significant difference among groups was found in the frequency of hematuria. a p<0.05 as compared with group 1, 2, 4 b p<0.05 as compared with all other groups 4 (0.7%) 26 (4.6%) 19 (3.4%) a None of these risk factors 5 31 (5.1%) 45 (7.5%) 43 (7.1%) >60 years 4 36(23.3%) b 5 (3.4%) 9 (6.2%) Diabetes 3 26 (4.4%) 43 (7.4%) 36 (6.2%) Hypertension 2 12 (3.8%) 21 (6.6%) 21 (6.6%) BEN family history 1 Glucosuri а Hematuria Proteinuria Persons with
 16. 16. Увод <ul><li>Пружа информације које ће објаснити разумевање рада и указати на његов значај </li></ul><ul><li>Преглед литературе који ово показује мора да буде селективан, али се морају истаћи најважнија истраживања </li></ul>
 17. 17. Увод <ul><li>јасно показује на које питање се тражи одговор у приказаном истраживању и </li></ul><ul><li>да ли се </li></ul><ul><ul><li>проверава нова хипотеза или </li></ul></ul><ul><ul><li>потврђује већ претходно испитивана хипотеза или </li></ul></ul><ul><ul><li>се проверава раније испитивана хипотеза новом методологијом. </li></ul></ul><ul><li>Најбоље да је кратак </li></ul>
 18. 18. Дискусија <ul><li>Почиње кратким и сажетим описом главних резултата </li></ul><ul><li>Затим приказује </li></ul><ul><ul><li>Однос добијених резултата са резултатим других аутора и по могућности објашњава разлике </li></ul></ul><ul><ul><li>Наводи ограничења (али и значај) студије </li></ul></ul><ul><li>Пружа одговор на питање поставњено у уводу </li></ul><ul><li>Указује на потребу за даљим истраживањима </li></ul>
 19. 19. Наслов <ul><li>Већина људи ће прочитати само наслов па он мора бити што информативнији </li></ul><ul><li>Што је могуће мање речи које објашњавају садржај рада </li></ul><ul><li>Избегавати непотребне речи </li></ul><ul><li>Требало би да буде специфичан али не сувише узак </li></ul>
 20. 20. Резултати истраживања преваленције ендемске нефропатије у подручју Колубаре која су спроведена 1971. и 2011. години Преваленција ендемске нефропатије се није променила од 1971 у подручју Колубаре ПРИМЕР УМЕСТО ОВОГ НАСЛОВА БОЉИ ЈЕ СЛЕДЕЋИ, САЖЕТИЈИ
 21. 21. Напомене ( Acknowledgments ) <ul><li>У њима се захваљује особама које су помогле у раду али нису коаутори. </li></ul><ul><li>Од свих људи који се помињу треба добити дозволу. </li></ul><ul><li>У напомени се помиње извор финансијских средстава за приказано истраживање </li></ul>
 22. 22. Литература <ul><li>Циљ: </li></ul><ul><ul><li>Да обезбеди кредибилитет рада </li></ul></ul><ul><ul><li>Да помогне читаоцима да нађу више информација о истој теми </li></ul></ul><ul><li>Библиографске јединице морају да се цитирају сасвим тачно </li></ul><ul><li>Мора се у потпуности поштовати захтев часописа о начину цитирања </li></ul><ul><li>С itation management software (EndNote, Reference Manager) </li></ul>
 23. 23. Сажетак <ul><li>Многи читаоци ће прочитати само сажетак зато је неопходно да се прикаже што више података </li></ul><ul><li>Приказати што потпуније методе и резултате (ово је посебно важно код сажетака која се шаљу као пријава рада за конгрес) </li></ul><ul><li>Увод и закључак у по једној реченици </li></ul><ul><li>Поштовати захтев часописа </li></ul>
 24. 24. Избор часописа <ul><li>Изабрати часопис који објављује радове посвећене теми рада </li></ul><ul><li>Не пуцати на часопис са највишим импакт фактором, али није добро бити ни сувише скроман </li></ul><ul><li>Детаљно проучити и стриктно поштовати “Упутсво ауторима” </li></ul><ul><li>Не обесхрабрити се ако изабрани часопис одбије рад, послати га у следећи </li></ul><ul><li>Бити срећан ако се тражи корекција рада према примедбама рецензената и послушати што је могуће више ових примедби и предлога </li></ul><ul><li>Одговорити што пре, али не пребрзо на уштрп квалитета одговора </li></ul>
 25. 25. УСМЕНО САОПШТЕЊЕ
 26. 26. Начин приказивања резултата усмено или постером, разликују се од начина на који се пише научни рад!
 27. 27. Неуспела презентација? <ul><li>Конфузна структура презентације </li></ul><ul><li>Нелогичан редослед приказивања </li></ul><ul><li>Сувише детаља </li></ul><ul><li>Лоше дизајнирани слајдови </li></ul><ul><li>Лоше излагање </li></ul><ul><li>Неспособност да се мотивишу слушаоци </li></ul>
 28. 28. При припреми презентације водите рачуна о: <ul><li>Организацији презентације </li></ul><ul><li>Изгледу презентације </li></ul><ul><li>Излагању </li></ul><ul><li>Ово је основна порука мог предавања о </li></ul><ul><li>начину приказивања резултата. Корисно је да </li></ul><ul><li>се таква порука прикаже на почетку излагања </li></ul><ul><li>и касније да се подвуку поједине тачке о </li></ul><ul><li>којима се говори, као што ће то бити и у овом </li></ul><ul><li>примеру. </li></ul>
 29. 29. Организација <ul><li>Насловна страна </li></ul><ul><li>Увод у проблем </li></ul><ul><li>Дизајн истраживања и методе </li></ul><ul><li>Резултати </li></ul><ul><li>Закључак (и препоруке ) </li></ul><ul><li>O братите пажњу да у усменом излагању </li></ul><ul><li>нема дискусије! </li></ul>
 30. 30. Организација <ul><li>Утврдити које време је предвиђено за излагање па у том времену </li></ul><ul><li>расподелите претходне тачке. Оквирно, 1 слајд 1 минут. </li></ul><ul><li>Ако излагање траје 10 минута, тада ће : </li></ul><ul><li>Наслов 1 мин </li></ul><ul><li>Увод и циљ 1-2 мин </li></ul><ul><li>Методе 1 мин </li></ul><ul><li>Резултати 5-6 мин </li></ul><ul><li>Закључак (и препоруке) 1-2 мин </li></ul>
 31. 31. Не прелећите слајдове! <ul><li>Држите се правила </li></ul><ul><li>1 слајд - 1 минут. </li></ul><ul><li>Лоше је ако припремите сувише </li></ul><ul><li>слајдова па их само прелиставите да </li></ul><ul><li>бисте их приказали у предвиђеном </li></ul><ul><li>времену . </li></ul>
 32. 32. Организација <ul><li>Наслов 1 мин </li></ul><ul><li>Увод и циљ 1-2 мин </li></ul><ul><li>Методе 1 мин </li></ul><ul><li>Резултати 5-6 мин </li></ul><ul><li>Закључак (и препоруке) 1-2 мин </li></ul>
 33. 33. НАСЛОВ Наслов и поздрав Не читајте наслов него уз поздрав и захвалност што су вас организатори позвали кажите шта ћете приказати.
 34. 34. Организација <ul><li>Наслов 1 мин </li></ul><ul><li>Увод и циљ 1-2 мин </li></ul><ul><li>Методе 1 мин </li></ul><ul><li>Резултати 5-6 мин </li></ul><ul><li>Закључак (и препоруке) 1-2 мин </li></ul>
 35. 35. Резултати <ul><li>Приказују се табелама и графиконима </li></ul><ul><li>“ A picture is worth a thousand words”. </li></ul><ul><li>Један слајд једна табела (графикон) </li></ul>
 36. 36. Стопа смртности и узроци смрти болесника лечених методама за замену функције од 1997. до 2008. године Стопа смртности се смањује током последњих 5 година. Кардиоваскуларне болести су водећи узрок смрти.
 37. 37. Слајдове не треба преоптеретити непотребним детаљима Слајдове не треба преоптеретити непотребним бројем анимација Следи пример преоптерећеног слајда!
 38. 38. <ul><li>STENOZA RENALNE ARTERIJE </li></ul><ul><li>+ </li></ul><ul><li>PROGRESIVNA INSUFICIJENCIJA BUBREGA </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>ISHEMIJSKA BOLEST BUBREGA </li></ul>
 39. 39. <ul><li>STENOZA RENALNE ARTERIJE </li></ul><ul><li>+ </li></ul><ul><li>PROGRESIVNA INSUFICIJENCIJA BUBREGA </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>ISHEMIJSKA BOLEST BUBREGA </li></ul>
 40. 40. FACTORS INFLUENCING PROGNOSIS OF IDIOPATHIC MEMBRANOUS NEPHROPATHY
 41. 41. Боје служе да подвуку оно што је значајно, а не да нас развесељавају
 42. 42. ОВАКО! <ul><li>STENOZA RENALNE ARTERIJE </li></ul><ul><li>+ </li></ul><ul><li>PROGRESIVNA INSUFICIJENCIJA BUBREGA </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>ISHEMIJSKA BOLEST BUBREGA </li></ul>
 43. 43. ПРЕЖИВЉАВАЊЕ ПРЕСАЂЕНОГ БУБРЕГА НЕСКЛАД ИЗМЕЂУ НАШЕГ ЗНАЊА И МОГУЋНОСТИ А НЕ ОВАКО
 44. 44. Табеле не смеју да буду компликоване <ul><ul><li>Табеле приказати на целој површини слајда </li></ul></ul><ul><ul><li>Табеле не могу да имају више од 5 редова и 4 колоне </li></ul></ul><ul><ul><li>Кад год је могуће замените табелу графиконом </li></ul></ul>
 45. 45. Овакве табеле су веома погодне за писани рад али не и за предавање 8.03 ± 7.7 9.4 ± 6.7 11.2±7.4 Duration of h ypertension, yrs type 2 diabetes mellitus, yrs - 126 (60.6%) - HbA1c > 7.5% 125.3 ± 10.1 *** 78.4 ± 6.3 *** 138.0 ± 19.34 82.0 ± 8.67 140.1 ± 17.8 85.7 ± 9.9 ** Blood pressure, mmHg systolic diastolic 25.4 ± 5.2** * 18.38- 49.59 2 (2.3) 42 (44.7) 3 9 (42.3) 10 (10.6) 33.9 ± 3.6 19.37- 49.95 0 3 7 (18.1) 9 5 (45.2) 7 6 (36.6) 27.5 ± 5.1 ** 15.61- 46 . 88 4 (0.3) 328 (24.9) 616 (46.2) 368 (28.0) Body mass index, kg/m 2 range <18.5 18.5–24.9 25–29.9 >30 69.6 ± 5.8* 64.1 ± 10.2 62.4 ± 10.4 Age, years 54 (58.1) 101 (48.5) 801 (60.8) Gender : females, no (%) 93 208 1316 Total number 3 > 60 yrs without HTA and DM 2 Patients with type 2 DM 1 Patients with HTA Variable
 46. 46. Табеле са 3-4 реда и толико колона су најпогодније за презентацију резутата *p =0 .0316 61 ± 12 42 ± 12 Starost, godine 4 9 * 100 sa drugim faktorima rizika 6 2 103 bez drugih faktora rizik Urinarni nalaz proteinurija hematurija Broj Članovi EN porodica
 47. 47. Графикони <ul><li>Не смеју да буду претрпани </li></ul><ul><li>Препоручује се ограничен број стубића или линија да се може лако уочити порука </li></ul><ul><li>Ако додајете неке детаље који би требало да развеселе не претерујте </li></ul>
 48. 48. Узроци смрти болесника лечених хемодијализом или перитонеумском дијализом 1999. и 2008. године ПРЕОПТЕРЕЋЕНА СЛИКА
 49. 49. Закључак <ul><li>Таксативно навести закључке који морају да </li></ul><ul><li>дају одговор на постављене циљеве. </li></ul>
 50. 50. При припреми презентације водите рачуна о: <ul><li>Организацији презентације </li></ul><ul><li>Изгледу презентације </li></ul><ul><li>Излагању </li></ul>
 51. 51. Изглед слајдова <ul><li>Изаберите дизајн који одговара теми или месту састанка </li></ul><ul><li>Сви слајдови у истом стилу </li></ul><ul><li>Изаберите величину слова коју сви могу да виде </li></ul><ul><li>Да ли видите 14 р t? </li></ul><ul><li>A како је са 18 pt ? </li></ul><ul><li>Ово је 24 pt . </li></ul>
 52. 52. Изглед слајдова <ul><li>Изаберите фонт типа </li></ul><ul><li>Arial , Tahoma , </li></ul><ul><li>a не </li></ul><ul><li>Times Roman , Gerogia , </li></ul><ul><li>а поготово не </li></ul><ul><li>Comic Sans MS </li></ul><ul><li>Болд користите само да нешто </li></ul><ul><li>истакнете. </li></ul>
 53. 53. И још о изгледу слајдова <ul><ul><li>Боље је да наслов слајда не буде великим словима </li></ul></ul><ul><ul><li>Изаберите добар контраст између позадине и слова </li></ul></ul>
 54. 54. Данас су у моди слајдови беле или светле позадине <ul><li>Бела слова добар </li></ul><ul><li>избор </li></ul><ul><li>Као и светло жута </li></ul><ul><li>слова </li></ul><ul><li>Лоше светло плава </li></ul><ul><li>Никако црвена слова </li></ul><ul><li>Ово је мртва </li></ul><ul><li>позадина </li></ul><ul><li>Тешко је направити </li></ul><ul><li>контраст </li></ul><ul><li>Видите и сами </li></ul>
 55. 55. При припреми презентације водите рачуна о: <ul><li>Организацији презентације </li></ul><ul><li>Изгледу презентације </li></ul><ul><li>Излагању </li></ul>
 56. 56. Излагање <ul><li>Кључ доброг и добро приказаног предавања је првовремена </li></ul><ul><li>и пажљива припрема! </li></ul>
 57. 57. Правила за успешну презентацију <ul><li>Добро познавање материје која се приказује </li></ul><ul><li>Да би слушаоцима било јасно о чему говорите, мора вама бити савршено јасно о чему говорите. </li></ul>
 58. 58. Правила за успешну презентацију <ul><li>Материја коју излажете мора да вам је у потпуности јасна. </li></ul><ul><li>Припремите текст који прати слајдове да бисте га користили у припреми излагања </li></ul><ul><li>Док не стекнете искуство гласно се преслишавајте! </li></ul>
 59. 59. Галсно преслишавање <ul><li>Преслишајте се гласно . </li></ul><ul><li>Ако се преслишавате у себи све ће ићи глатко, а тек гласно преслишавање указује где вам се појављују проблеми. </li></ul><ul><li>Гласно преслишавање омогућава вам да утврдите трајање излагања , које мора тачно да одговара предвиђеном времену. </li></ul>
 60. 60. Излагање <ul><li>Проверите изглед сале, подијума, микрофона, начина приказивања слајдова...... </li></ul><ul><li>Говорите гласно и споро </li></ul><ul><li>Много је боље да се текст не чита из бележака </li></ul><ul><li>Не читајте текст са слајда </li></ul><ul><li>Не окрећите леђа слушаоцима </li></ul><ul><li>Не врпољите се, будите што опуштенији </li></ul><ul><li>Не заборавите </li></ul><ul><ul><li>да се смешкате </li></ul></ul><ul><ul><li>да дишете </li></ul></ul>
 61. 61. Текст са слајда читају слушаоци а не предавач <ul><li>Због тога </li></ul><ul><ul><li>не више од 4-5 редова на једном слајду, </li></ul></ul><ul><ul><li>а највише 7 са насловом! </li></ul></ul>
 62. 62. Увод <ul><li>Е ндемска нефропатија </li></ul><ul><ul><li>х ронична , спор о- напредујућа т убулоинтерстицијска болест бубрега </li></ul></ul><ul><ul><li>јавља се у рурални м подручј има Балкан а </li></ul></ul><ul><ul><li>непознатог је узрока али се сматра да је узрочник болести неки агенс из околине . </li></ul></ul>ОВАКО
 63. 63. Увод <ul><li>Е ндемска нефропатија (ЕН) је хронична т убулоинтерсти - </li></ul><ul><li>цијска болест бубрега непознатог узрока која се јавља у </li></ul><ul><li>десетак руралних подручја на Балкану па се назива и </li></ul><ul><li>балканска ендемска нефропатија . То је спор о- напредујућа </li></ul><ul><li>болест, која обично завршава хроничном </li></ul><ul><li>бубрежном инсуфицијенцијом. Од ЕН подједнако </li></ul><ul><li>обољевају досељеници у ендемска подручја, као и </li></ul><ul><li>старосједиоци, због чега се сматра да је узрочник болести </li></ul><ul><li>неки агенс из околине . </li></ul>А НЕ ОВАКО
 64. 64. На слајду се приказају само главне тачке које ћете истаћи <ul><li>Prvi slučajevi EN u Bosni i Hercegovini su otkriveni </li></ul><ul><li>1957. godine  3  . Epidemiološka istraživanja počinju </li></ul><ul><li>već 1958. definisanjem endemskih područja na </li></ul><ul><li>teritoriji sjevernoistočne Bosne koja zahvataju </li></ul><ul><li>tadašnje opštine: Bijeljinu, Brčko, Modriču, Odžak, </li></ul><ul><li>Orašje i Bosanski Šamac  4,5  . Institut za </li></ul><ul><li>epidemiologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u </li></ul><ul><li>Sarajevu je od 1958. kontinuirano sprovodio </li></ul><ul><li>istraživanja u ovim područjima do 1988. godine . </li></ul><ul><li>Osnovni cilj ovih istraživanja je bio da se ispita </li></ul><ul><li>и ncidenca i geografsk a rasprostranjenost EN . </li></ul>
 65. 65. На слајду се приказају само главне тачке које ћете истаћи <ul><li>1957. откривени први случајеви ендемске нефропатије У БиХ </li></ul><ul><li>почетак епидемиолошких истраживања у североисточној Босни </li></ul><ul><li>1958 – 1988. континуирана истраживања у свим општинама захваћеним ендемском нефропатијом која су утврдила </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>преваленцију болести </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>географску распрострањеност болести. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 66. 66. Наслов слајда треба да је што краћи али јасан
 67. 67. Učestalost patološkog nalaza u urinu kod članova porodica opterećenih endemskom nefropatijom *p =0 .0316 61 ± 12 42 ± 12 Starost, godine 4 9 * 100 sa drugim faktorima rizika 6 2 103 bez drugih faktora rizik Urinarni nalaz proteinurija hematurija Broj Članovi EN porodica
 68. 68. Број фактора ризика утиче на учесталост протеинурије *p =0 .0316 61 ± 12 42 ± 12 Starost, godine 4 9 * 100 sa drugim faktorima rizika 6 2 103 bez drugih faktora rizik Urinarni nalaz proteinurija hematurija Broj Članovi EN porodica
 69. 69. Не враћајте се на неки претходни слајд, користите копију!
 70. 70. Припремите се за одговоре на питања <ul><li>Поразговарајте са колегама и размислите која би то питања могла да се поставе </li></ul><ul><li>На свако питање постоји одговор. </li></ul><ul><li>“ Не знам” или “То нисмо испитивали” је такође одговор. </li></ul><ul><li>Не одговарајте љутито на поставњено питање, јер питање из аудиторијума је знак заинтересованости за ваш рад. </li></ul><ul><li>Не одговарајте са ниподаштавањем, будите захвални што ће одговор на било које питање омогућити да се дуже говори о вашем раду. </li></ul>
 71. 71. РАДИТЕ , РАДИТЕ, РАДИТЕ..... УЧИТЕ, УЧИТЕ, УЧИТЕ....... па ће ваши текстови и излагања бити све бољи.

×