Successfully reported this slideshow.
Upcoming SlideShare
Svjetlana todorovic
Svjetlana todorovic
Loading in …3
×
1 of 16
1 of 16

More Related Content

More from Sekcija za NIR Medicinskog fakulteta u Foči. Boris Maslovski. Medicinski fakultet Foca.

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Snezana Milosevic

  1. 1. ANALIZA KORELACIJE NEOVASKULARIZACIJE I STADIJUMA BOLESTI PACIJENATA SA KOLOREKTALNIM KARCINOMOM Mentor: Mr. sci. med. Mirjana Ćuk Autori : Snežana Milošević Nenad Todorović Stevan Basurović UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FOČA
  2. 2. <ul><li>UVOD </li></ul><ul><li>Kolorektalni karcinom se nalazi na trećem mjestu po broju oboljelih od malignih bolesti u humanoj populaciji. </li></ul><ul><li>Najve ć i broj istra ž ivanja povezanosti neoangiogeneze i metastatskog, kao i invazivnog potencijala tumora bazira se na istraživanju povezanosti gustine sitnih krvnih sudova (MVD, angiogeni indeks) sa stadijumom bolesti i du ž inom preživljavanja pacijenata . </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Glavni stimulus za tumorsku neoangiogenezu je relativna hipoksija tumorskog tkiva. </li></ul><ul><li>Tumorske ć elije u nedostatku kiseonika osloba đ aju razli č ite angiogene faktore koji imaju hemotakti č ki efekat na zapaljenske i endotelne ć elije. </li></ul>
  4. 5. HIPOTEZA
  5. 6. <ul><li>CILJ ISTRAŽIVANJA </li></ul><ul><li>Cilj našeg istraživanja je a naliza korelacije izme đ u MVD na invazivnom rubu tumora i stadijuma bolesti kod pacijenata sa kolorektalnim karcinomom . </li></ul>
  6. 7. <ul><li>MATERIJAL I METODE </li></ul><ul><li>Studijom je obuhva ć eno 90 pacijenata. </li></ul><ul><li>Uzorci tumorskog tkiva koji su dobijeni hirur š kom resekcijom fiksirani su u 4% formalinu i uklopljeni u parafinske blokove iz ko j ih su sje č eni semiserijski rezovi od 4µ. </li></ul><ul><li>Rezovi su zatim bojeni hematoksiln-eozin metodom i imunohistohemijskom metodom sa CD34 antitjelom(DAKO 1:25). </li></ul>
  7. 8. <ul><li>MVD je određivana kvantitativnom metodom čime su pacijenti podjeljeni u dvije grupe : </li></ul><ul><li>1. Grupa pacijenata sa visokim angiogenim indeksom (MVD) broj sitnih krvnih sudova na invazivnom rubu tumora je ve ć i od srednje vrijednosti u ispitivanoj populaciji. </li></ul><ul><li>2. Grupa pacijenata sa niskim angiogenim indeksom ( MVD-) broj sitnih krvnih sudova je manji u odnosu na srednju vrijednost dobijenu u ispitivanoj populaciji . </li></ul>
  8. 15. <ul><li>ZAKLJU Č AK </li></ul>Visoko statistički značajna pozitivna povez anost visokog MVD sa nepovoljnim stadijumom bolesti ide u prilog pretpostavici da MVD mo že biti važan prognostički faktor u individualizaciji postoperativne terapije kod pacijenata sa kolorektalnim karcinomom, posebno pri odabiru pacijenata koji mogu imati korist od anti - angiogene terapije.
  9. 16. UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FOČA

×