Successfully reported this slideshow.

Boris Maslovski - Faculty of Medicine, University of East Sarajevo

0

Share

Upcoming SlideShare
O pisanju radova
O pisanju radova
Loading in …3
×
1 of 13
1 of 13

Boris Maslovski - Faculty of Medicine, University of East Sarajevo

0

Share

Boris Maslovski
Medicinski fakultet Foča
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Kontakt autora:
https://www.facebook.com/borismaslovski

Boris Maslovski
Medicinski fakultet Foča
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Kontakt autora:
https://www.facebook.com/borismaslovski

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Boris Maslovski - Faculty of Medicine, University of East Sarajevo

 1. 1. ПАТОЛОШКИ НАЛАЗИ УРИНА У ПОПУЛАЦИЈИ РЕГИОНА БАЛКАНСКЕ ЕНДЕМСКЕ НЕФРОПАТИЈЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ<br />Аутори: БорисМасловски, Зоран Василић<br />Ментор: Доц. др Синиша Ристић<br />
 2. 2. УВОД<br />МЕТОДЕ<br />РЕЗУЛТАТИ<br />ЗАКЉУЧАК<br />ЦИЉ<br />Балканскаендемсканефропатија (БЕН)<br /><ul><li>Први пут описана 1957.год
 3. 3. ЕТИОЛОГИЈА:</li></ul> Генетски фактори, имунолошки фактори и фактори средине<br /><ul><li>Испирањемладихугљена (лигнита) уоколиниендемскихнасељапроизводиуводирастворљивеароматичнеугљоводоникеиароматичнеамине, сличнеметаболичкимпродуктимаацетаминофена, којиимајуулогуунастанкуаналгезичненефропатије.
 4. 4. Многиодовихпродукатасуканцерогениимогудовестидоракауротелијума. </li></li></ul><li>УВОД<br />МЕТОДЕ<br />РЕЗУЛТАТИ<br />ЗАКЉУЧАК<br />ЦИЉ<br />Балканскаендемсканефропатија (БЕН)<br /><ul><li>СличностморфологијеиклиничкесликеБЕНиНефропатијеизазванекинескимтравама, истаклајемогућуетиолошкуулогуаристолохичнекиселине.
 5. 5. ГенетскестудијесудалеосновазагенетскупредиспозицијузаБЕН.
 6. 6. УболесникасаБЕНистановникаендемскихнасељанађенајеповећанаучесталосттуморапијелона, уретера итуморабешике.
 7. 7. ГеографскакорелацијаизмеђуБЕНитуморауринарногтракта</li></li></ul><li>УВОД<br />МЕТОДЕ<br />ЗАКЉУЧАК<br />ЦИЉ<br />РЕЗУЛТАТИ<br />Балканскаендемсканефропатија (БЕН)<br />МОРФОЛОГИЈА:<br /><ul><li>Сличне промјенама при старењу, изражене васкуларне промјене
 8. 8. Хистопатолошкипредоминиратубулоинтерстицијскасклерозабезилисареткиминфилтратима
 9. 9. Узрок терминалне инсуфицијенције бубрега код 14,1 % болесника лијечених хемодијализом
 10. 10. У жариштима БЕН-а овај проценат је 60%
 11. 11. Клинички ток болести и компликације</li></li></ul><li>ЦИЉ<br />МЕТОДЕ<br />РЕЗУЛТАТИ<br />ЗАКЉУЧАК<br />УВОД<br />Циљевиовогистраживањабили су:<br />откритипатолошкеналазе у уринустановника изендемскихжариштаОпштинеБијељина<br />упоредитиихсаосталимклиничким и биохемијскихпараметрима<br />(крвнимпритиском, тубуларномпротеинуријом, хематолошкимналазима и концентрацијомкреатинина у плазми).<br />
 12. 12. МЕТОДЕ<br />РЕЗУЛТАТИ<br />ЗАКЉУЧАК<br />УВОД<br />ЦИЉ<br />Истраживање је спроведено у двије фазе.<br /><ul><li>1226 испитаника</li></ul>Прва фаза: скрининг<br /> - Попуњавање анкете<br /> - Мјерење крвног притиска<br /> - Преглед урина тест тракама<br />Друга фаза: допунско испитивање особа код којих је на основу скрининга постављена сумња на БЕН:<br />допуна личне анамнезе, објективни преглед, сонографски преглед бубрега, ЕКГ, крвна слика, биохемијске анализе серума,<br />квалитативни преглед урина и седимента, анализа урина, израчунавање јачине гломерулске филтрације<br />
 13. 13. РЕЗУЛТАТИ<br />ЗАКЉУЧАК<br />УВОД<br />ЦИЉ<br />МЕТОДЕ<br />
 14. 14. РЕЗУЛТАТИ<br />ЗАКЉУЧАК<br />УВОД<br />ЦИЉ<br />МЕТОДЕ<br />Табела 1. - Резултати прегледа урина 1226 становника који су обухваћени I фазом истраживања. <br />
 15. 15. РЕЗУЛТАТИ<br />ЗАКЉУЧАК<br />УВОД<br />ЦИЉ<br />МЕТОДЕ<br />Протеинурија је била знатно чешћа а леукоцитурија знатно ријеђа (p<0.05) код особа из ендемских породица у поређењу са онима из неендемских.<br />Протеинуријасахематуријомнађенајекод 5% пацијената.<br />
 16. 16. РЕЗУЛТАТИ<br />ЗАКЉУЧАК<br />УВОД<br />ЦИЉ<br />МЕТОДЕ<br />Табела 2. - Резултати испитивања спроведених у другој фази за групу болесника којима је дијагностификована ЕН<br />
 17. 17. ЗАКЉУЧАК<br />УВОД<br />ЦИЉ<br />МЕТОДЕ<br />РЕЗУЛТАТИ<br />Резултати скрининга упућују на планирање мјера превенције и лијечења хроничних болести бубрега.<br />Међуиспитаницима, код 27% откривенјепатолошкиналазурина, одчегајесамо 3% испитаниказналозато, пријеовогпрегледа.<br /> Откривен је значајан проценат особа код којих су откривени маркери обољења бубрега, како међу члановима породица са БЕН, тако и међу осталим становницима.<br />
 18. 18. УВОД<br />ЦИЉ<br />МЕТОДЕ<br />РЕЗУЛТАТИ<br />ЗАКЉУЧАК<br />НАСТАВАК ИСТРАЖИВАЊА<br />World Kidney Day - Фоча - 10. март 2011.<br />Преко 500 грађана Фоче присуствовало је Посебну захвалност дугујемо Дану бубрега. Нашем ментору доц. др Синиши Ристићу и декану, проф. др Вељку Марићу <br /> за пуну подршку овом пројекту.<br />
 19. 19. УВОД<br />ЦИЉ<br />МЕТОДЕ<br />РЕЗУЛТАТИ<br />ЗАКЉУЧАК<br />ХвалаВамнапажњи!!<br />

×