Successfully reported this slideshow.
Upcoming SlideShare
Nenad todorović
Nenad todorović
Loading in …3
×
1 of 13
1 of 13

Mariana sofrenović

1

Share

ANALIZA ZASTUPLJENOSTI HISTOLOŠKIH TIPOVA KARCINOMA DOJKE

Autor: Mariana Sofrenović, Milanka Šipovac, Nenad Todorović
Mentor: Mr sci. med. dr Mirjana Ćuk, specijalista patologije

ANALIZA ZASTUPLJENOSTI HISTOLOŠKIH TIPOVA KARCINOMA DOJKE

Autor: Mariana Sofrenović, Milanka Šipovac, Nenad Todorović
Mentor: Mr sci. med. dr Mirjana Ćuk, specijalista patologije

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Mariana sofrenović

 1. 1. ANALIZA ZASTUPLJENOSTI HISTOLOŠKIH TIPOVA KARCINOMA DOJKE Autori: Mariana Sofrenović Mentor: Milanka Šipovac Mr sci. med . dr Mirjana Ćuk Nenad Todorović UNIVERZITET U ISTOČNO M SARAJEV U Medicinski fakultet Foča
 2. 2. <ul><li>Karcinom dojke je najčešći maligni tumor kod žena </li></ul><ul><li>Svake godine otkrije se oko 1.000.000 novooboljelih od ove bolesti </li></ul><ul><li>Ishod bolesti zavisi od stadijuma ali u velikoj mjeri i od histološkog tipa karcinoma </li></ul><ul><li>Prema svijetskoj literaturi duktalni </li></ul><ul><li>karcinom je najzastupljeniji histolo ški tip </li></ul>Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 3. 3. <ul><li>Duktalni karcinom je najzastupljeniji histološki tip tumora dojke </li></ul><ul><li>Najveći broj loše diferentovanih karcinoma je duktalnog tipa </li></ul>Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 4. 4. <ul><li>Cilj studije je bio utvrditi zastupljenost histoloških tipova karcinoma dojke u KC Foča od 2004. do 2010. godine. </li></ul>Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 5. 5. <ul><li>Metodom slučajnog izbora , uključeno je 110 pacijentkinja sa karcinomom dojke . </li></ul><ul><li>U ključen e su sv e pacijent kinje bez obzira na stadijum bolesti ili starosnu dob </li></ul><ul><li>Podaci za sve pacijent kinj e su dobijeni iz patohistoloških nalaza ra đ enih od </li></ul><ul><li>2004. do 2010. godine </li></ul><ul><li>Studija je ra đ ena krajem 2010. godine </li></ul>Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 6. 6. <ul><li>Fiksacija u 4% formalinu </li></ul><ul><li>Tkivo uklopljeno u parafinske blokove </li></ul><ul><li>Semiserijski rezovi debljine 4μm </li></ul><ul><li>Hematoksilin - eozin metoda </li></ul>Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 7. 7. Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 8. 8. Grafikon br . 2- Starosna distribucija zastupljenosti karcinoma dojke Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 9. 9. Grafikon br. 3- Zastupljenost karcinoma u lijevoj i desnoj dojci Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 10. 10. Grafikon br.4- Zastupljenost HG duktalnog karcinoma Grafikon br. 5- Zastupljenost HG lobularnog karcinoma Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 11. 11. Grafikon br. 6- Zastupljenost HG kod mješovitog (ductale et lobulare) tumora Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 12. 12. <ul><li>U posmatranoj populaciji pacijentkinja sa karcino-mom dojke najčešće zastupljeni histološki tipovi su bili duktaln i i lobularni , na drugom mjestu je bio mješoviti ( duktalno - lobularni ) dok su ostali tipovi bili rje đ e zastupljeni </li></ul><ul><li>Najveća zastupljenost loše diferentovanih tumora bila je kod duktalnog karcinoma </li></ul>Uvod Cilj Materijal i metode Rezultati Zaključak
 13. 13. <ul><li>HVALA VAM NA PAŽNJI !!! </li></ul>

×