Successfully reported this slideshow.
Upcoming SlideShare
Svjetlana todorovic
Svjetlana todorovic
Loading in …3
×
1 of 19
1 of 19

Ivana obradović

0

Share

GASTROINTESTINALNI TUMORI KLINIČKOPATOLOŠKA I IMUNOHISTOHEMIJSKA STUDIJA 30 MEZENHIMALNIH TUMORA


Autor: Ivana Obradović
Mentor: Mr sci. med. dr Mirjana Ćuk, patolog

GASTROINTESTINALNI TUMORI KLINIČKOPATOLOŠKA I IMUNOHISTOHEMIJSKA STUDIJA 30 MEZENHIMALNIH TUMORA


Autor: Ivana Obradović
Mentor: Mr sci. med. dr Mirjana Ćuk, patolog

More Related Content

More from Sekcija za NIR Medicinskog fakulteta u Foči. Boris Maslovski. Medicinski fakultet Foca.

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Ivana obradović

 1. 1. Gastrointestinalni tumori kliničkopatološka i imunohistohemijska studija 30 mezenhimalnih tumora Autor :Ivana Obradović Mentor:Mr sci. med. dr Mirjana Ćuk UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FOČA
 2. 2. Uvod <ul><li>Gist je mezenhimalni tumor GI T </li></ul><ul><li>Imunohistohemijski pokazuje ekspresiju </li></ul><ul><li>C-KIT proteina CD117 </li></ul><ul><li>Vodi por ij eklo od intersticijalnih Calajovih ćelija </li></ul>
 3. 3. GIST intersticijalne Calajove ćelije
 4. 4. GIST <ul><li>Najčešće se dijagnostikuje od 40 do 60 godine </li></ul><ul><li>Ranije je svrstavan u različite mekotkivne tumore ( leiomyoma, leiomyosarcoma , leiomyoblastoma, schwannoma) </li></ul>
 5. 5. GIST-Lokalizacija 50% zeludac 25% Tanko crevo 10% colon 15% ostali Colon (rectum, esophagus, mesentery, retroperitoneum)
 6. 6. Makroskopske karakteristike <ul><li>Serozni, submukozni, intraluminalni čvorovi </li></ul><ul><li>Mogu biti ulcerisani, cistični, hemoragični, nekrotični, čvrste konzistencije (mogu biti i mekši) </li></ul>
 7. 7. GIST SUBMUKOZNA LOKALIZACIJA SUBSEROZNA LOKALIZACIJA
 8. 8. Mikroskopske karakteristike <ul><li>širok spektar strukturnih i celularnih varijacija. </li></ul><ul><li>Najčešće su građeni od vretenastih ćelija (60-70% slučajeva) </li></ul><ul><li>epiteloidnih (oko 30% slučajeva), </li></ul><ul><li>mešovitih i prelaznih (intermedijarnih). </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Vretenaste ćelije (70 %) </li></ul><ul><li>Ep iteloidne ćelije (25%) </li></ul>- Dodatni 5% mešoviti tip
 10. 10. GIST - dijagnostika
 11. 11. GIST - dijagnostika
 12. 12. GIST GIST CD117, c - kit
 13. 13. Cilj studije <ul><li>Analizirati zastupljenost gastrointestinalnog stromaln og tumora u grup i tumora sa mezenhimalnim porijeklom </li></ul>
 14. 14. Materijal i metode <ul><li>U studiju uklju č eno 30 pacijenata sa tumorom mezenhimalnog por ij ekla u abdomenu </li></ul><ul><li>Parafinski kalupi sa tumorskim tkivom bojeni C D 117. </li></ul><ul><li>Tumori su podeljeni prema stepenu rizika. </li></ul>
 15. 15. Rezultati Grafikon br.1 Podjela tumora prema stepenu rizika
 16. 16. Rezultati
 17. 17. Rezultati Grafikon br.3 Lokalizacija tumora u grupi ispitanih osoba
 18. 18. Zaklju č ak <ul><li>Sve tumore mezenhimalnog porijekla sa lokalizacijom u gastrointestinalnom traktu treba bojiti imunohistohemijskom metodom sa CD117 </li></ul>
 19. 19. Hvala vam na pažnji!

Editor's Notes

 • The major histologic patterns of GIST are spindle cell and epithelioid. GIST with a spindle cell morphology often will appear syncytial while clear cell borders are common in epithelioid GIST. Gastric GIST are often of spindle cell morphology, with the epithelioid GIST often historically misclassified as myoblastomas. GIST of the small intestine are primarily of spindle cell morphology. A salient feature of small intestine GIST, especially those of lower risk, is the presence of aggregates of collagen fibers known as skeinoid fibers. In contrast, epithelioid GIST of the small intestine are generally of high risk. Spindle cell morphologies dominate GIST at other sites.
 • ×