Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Matematika

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Matematika

 1. 1. 3,5 часа седмично 112 часа годишноЦели: 1. Да се формират понятия за числата от 20 до 100. 2. Да се усвоят аритметичните действия + и – с числата до 100 и техните свойства. 3. Да се усвоят таблично . и : и техните свойства. 4. Да се усвоят мерните единици за дължина – дм. и м. и действията с еднородни мерни единици. 5. Да се усвоят мерните единици за време – год. месец, седмица, денонощие, час, минута. 6. Да се изградят умения за решаване на текстови задачи с две пресмятания. 7. Да се изградят представи за видовете триъгълници според страните. 8. Да се формират умения за намиране обиколка на триъгълник и правоъгълник. 9. Да се формират умения за представяне на ситуации от реалния свят с математичски модел. 10. Да се формират умения за чертане на правоъгълник върху квадратна мрежа. 11. Да се формират умения за самоконтрол и самооценка. По учебника на Ангелина Манова и колектив, изд. „Просвета“
 2. 2. № Дата Тема Цели Забележка
 3. 3. Числата от 0 до 20. (преговор) Да се актуализират знанията за числата до 20(включително и поредното броене) и1 уменията за сравняването им. Да се актуализират знанията и уменията за събиране и изваждане на числата до 10.2 Събиране и изваждане на числата до 10 (преговор) Събиране и изваждане на Да се припомнят алгоритмите за събиране на едноцифрени числа с двуцифрени и за числата до 20 изваждане от двуцифрено число без преминаване на десетицата.Да се затвърдят3 (преговор).Входяща уменията за представяне на числата от 11 до 20 като сбор на единици и десетици. диагностика. Да се формират понятия за числата от 20,...,100.4 Числата 20, 30, 40, …, 100 (четене, писане, броене) Сравняване на числата Да се формира умение за сравняване на числата”кръгли десетици” до 100.Да се5 20,30,...,100 затвърдят знанията за количествената характеристика на числата 10,20,30,...,100. Събиране на числата Да се усъвършенства събирането на числата 20,30,40,...,100.Да се осмисли6 20,30,...,100.Разместително разместителното свойство на събирането. свойство на събирането. Изваждане на числата Да се усъвършенства алгоритъмът за изваждане.7 20,30,...1008 Дециметър Да се усвои понятието дециметър като мярка за дължина. Съдужително свойство на Да се усвоят знания за съдружителното свойство на събирането и се формират9 събирането.Скоби. умения за използването на скобите при решаване на задачи с две пресмятания.Да се затвърдят знанията за мерната единица дециметър. Числата от21 до Да се усвоят знания за количествената характеристика и наименованията на числата10 100.Четене,писане и броене. до 100. Редицата на числата от 0 до Да се изгради представа за редицата на числата до 100 и се осмисли мястото на11 100 . всяко от числата в нея. Представяне на числата от 21 Да се затвърдят знанията за образуването на двуцифрените числа и да се осмисли12 до 100 като сбор от единици и съставът на числото като сбор от десетици и единици. десетици.13 Сравняване на числата до 100 Да се формират умения за сравняване на числата. Събиране и изваждане на Да се формират умения за събиране на двуцифрено число с едноцифрено и за числата от 0 до 100 изваждане на едноцифрено число от двуцифрено.Да се използват връзките между14 Събиране и изваждане събирането и изваждането при решаване на задачи. (40+5;45-5;45-40)15 Метър Да се изгради понятие за мярката за дължина- метър, и представа за уреда за
 4. 4. измерване. Събиране на двуцифрени числа Да се усвои алгоритъмът за събиране на двуцифрено яисло с едноцифрено.16 с едноцифрени (23+5) Изваждане на едноцифрени Да се усвои алгоритъмът за изваждане на едноцифрено число от двуцифрено.17 числа от двуцифрени (28-5) Събиране и изваждане Да се усъвършенстват алгоритмите за събиране на двуцифрено число с едноцифрено18 и за изваждане на едноцифрено число от двуцифрено. Събиране и изваждане Да се усъвършенстват алгоритмите за събиране на двуцифрено число с едноцифрено19 и за изваждане на едноцифрено число от двуцифрено. Събиране на двуцифрени числа Да се усвои алгоритъмът за събиране на двуцифрени числа без преминаване.20 с двуцифрени (22+13) Изваждане на двуцифрени Да се усвои алгоритъмът за изваждане на двуцифрени числа без преминаване.21 числа от двуцифрени (35-13) Събиране и изваждане Да се затвърдят уменията за събиране и изваждане на двуцифрени числа без22 преминаване.Да се затвърдят уменията за решаване на текстови задачи за намиране на сбор и разлика. Събиране и Да се затвърдят уменията за събиране и изваждане на двуцифрени числа без23 изваждане.Съставни текстови преминаване.Да се формират умения за решаване на съставни текстови задачи. задачи Събиране и изваждане.Страна Да се усъвършенстват уменията за събиране и изваждане без преминаване.Да се24 на триъгълник и правоъгъник. формира понятие за страна на геометрична фигура.Да се затвърдят уменията за решаване на съставни текстови задачи. Обиколка на триъгълник и Да се усвои понятието обиколка и да се формират умения за намиране на обиколка на25 правоъгълник. триъгълник и правоъгълник. Събиране и изваждане на Да се обобщят знанията за събиране и изваждане без преминаване.Да се26 двуцифрени числа без усъвършенстват уменията за групова учебна дейност. преминаване (обобщение). Самостоятелна работа Да се установи равнището на усвояване на изучените до момента аритметични и27 геометрични знания. Събиране и изваждане на Да се актуализира начинът за събиране и изваждане на едноцифрени числа с едноцифрени числа с преминаване на десетицата.Да се актуализират табличните случаи от събиране и28 преминаване на десетицата изваждане на едноцифрените числа с преминаване на десетицата.Да се затвърдят (преговор). уменията за решаване на съставни текстови задачи.Да се затвърдят уменията за намиране на обиколка на правоъгълник.29 Събиране на двуцифрени Да се запознаят учениците с начина за събиране на двуцифрено число с числа с едноцифрени с едноцифрено с преминаване на десетицата.
 5. 5. преминаване на десетицата (17+4). Изваждане на едноцифрени Да се запознаят учениците с начина за изваждане на едноцифрено число от числа от двуцифрени с двуцифрено с преминаване на десетицата. Да се затвърди умението за вертикално30 преминаване на десетицата записване и пресмятане на разлики.Да се затвърди умението за решаване на (21-4). текстови задачи. Събиране и изваждане с Затвърдяване на начините за събиране и изваждане на двуцифрено число с преминаване. едноцифрено с преминаване.Затвърдяване на уменията за решаване на съставни31 текстови задачи.Усъвършенстване на уменията за решаване на текстови задачи с едно пресмятане.Затвърдяване на уменията за съставяне на текстови задачи по илюстрация и числови данни. Събиране и изваждане с Да се затвърди начинът за събиране и изваждане с преминаване. Да се запознаят32 преминаване.Неизвестно учениците със зависимостта между събираемите и сбора (между компонентите и събираемо. резултата на действие събиране.) Събиране на двуцифрено число Да се запознаят учениците със събиране на двуцифрено число с едноцифрено, когато с едноцифрено със сбор сборът е”кръгла десетица”, и със съответния случай от изваждане.33 двуцифрено число с цифра на единиците 0 (26+4=30). Изваждане на едноцифрени Да се затвърдят уменията за решаване на текстови задачи.Да се развиват34 числа от двуцифрени с цифра когнитивните качества самостоятелност и наблюдателност. на единиците 0 . (30-4=26) Събиране и изваждане на Да се затвърди алгоритъмът за събиране и изваждане на двуцифрено число с35 двуцифрени числа с едноцифрено с преминаване. едноцифрени Събиране и изваждане на Да се запознаят учениците с нов вид съставни текстови задачи.36 двуцифрени числа с едноцифрени Да се запознаят учениците с начина за събиране и изваждане на двуцифрени числа с Събиране на двуцифрени преминаване.37 числа с преминаване на десетизата. Изваждане на двуцифрени Да се затвърдят уменията за решаване на текстови задачи.Да се затвърдят уменията38 числа с преминаване на за съставяне на текстови задачи по илюстрация и числови данни. десетицата. Събиране и изваждане на Да се затвърдят уменията за събиране и изваждане на двуцифрени числа с39 двуцифрени числа с преминаване. преминаване на десетицата.
 6. 6. Събиране и изваждане на Да се запознаят учениците с похватите за устно смятане.40 двуцифрени числа с преминаване на десетицата. Събиране и изваждане на Да се затвърдят уменията за решаване на текстови задачи с две пресмятания.41 двуцифрени числа с преминаване на десетицата. Събиране и изваждане на Да се затвърдят уменията за съставяне на тектови задачи по илюстрация и числен42 двуцифрени числа с израз. преминаване на десетицата. Видове триъгълници според Да се запознаят учениците с видовете триъгълници според страните.Да се затвърдят43 страните. уменията за измерване на отсечки. Да се затвърдят уменията за намиране на обиколка на триъгълник. Видове триъгълници според Да се затвърдят знанията на учениците за видовете триъгълници според страните. Да страните. се усъвършенстват уменията за намиране на обиколка на триъгълник.Да се затвърдят44 похватите за устно смятане.Да се изградят умения за чертане на триъгълник върху квадратна мрежа.Да се затвърдят уменията за решаване на съставни текстови задачи. Събиране и изваждане на Да се запознаят учениците с начина за събиране и изваждане на двуцифрени числа45 двуцифрени числа с (25+15=40, 40-15=25). преминаване.(25+15;40-15) Изваждане на двуцифрени Да се затвърди алгоритъмът за писмено смятане.46 числа. (40-15) Събиране и изваждане на Да се затвърдят знанията за видовете триъгълници според страните.47 двуцифрени числа. Събиране и изваждане на Да се затвърдят уменията за решаване на текстови задачи.Да се затвърдят похватите48 двуцифрени числа. за устно смятане. Събиране и изваждане на Да се запознаят учениците с новия случай от събиране и изваждане на двуцифрени двуцифрени числа със сбор 100 числа (82+18; 100-18 ).49 с преминаване на десетицата (82+18; 100-18) Изваждане на двуцифрени Да се затвърдят уменията за събиране и изваждане на двуцифрени числа.50 числа от 100. Събиране и изваждане. Да се затвърдят уменията за решаване на текстови задачи.51 Записване на решението на текстова задача по два начина.52 Събиране и изваждане с Да се запознаят учениците с различни начини за записване решението на текстовата
 7. 7. преминаване. задача. Събиране и изваждане с Обобщаване и систематизиране на уменията за събиране и изваждане на преминаване- обобщение. двуцифрени числа с преминаване на десетицата.Обобщаване на знанията за53 Самостоятелна работа видовете триъгълници според страните.Обобщаване на уменията за решаване на текстови задачи. Умножение и деление. Да се запознаят учениците с действие умножение като събиране на равни събираеми.54 Умножение. Да се запознаят учениците с начина на записване на действие умножение. Умножение Да се затвърди конкретният смисъл на действие умножение .Да се затвърди връзката55 (множител,множители,произвед между умножението и събирането.Да се запознаят учениците с термините множител и ение ). произведение. Разместително свойство на Да се запознаят учениците с разместителното свойство на умножението.Да се56 умножението. затвърдят знанията за действие умножение. Разместително свойство на Да се разбере смисълът на израза”...пъти”.Да се осмисли връзката”пъти- брой на57 умножението. равните събираеми”. Деление Да се запознаят учениците с действие деление и с начина на записване на действие58 деление. Деление (делимо , делител , Да се запознаят с термините делимо, делител, частно.Да разберат за връзката между59 частно). Връзка между умножение и деление. умножение и деление. Умножение с 1. Да се усвои умножението с 1.Да се затвърдят уменията за събиране и изваждане.Да60 се затвърдят уменията за решаване на текстови задачи. Деление с 1. Да се усвои делението с 1.Да се затвърдят знанията на учениците за връзката между61 действията деление и умножение, както и на събирането и умножението. Умножение с 2. Да се усвои умножението с 2.Да се затвърдят знанията на учениците за умножение и62 деление с1. Деление с 2. Да се усвои делението с 2.Да се изградят умения за решаване на текстови задачи с63 едно пресмятане от умножение и деление. Умножение и деление с 2. Да се усвоят таблиците за умножение и деление с 2.Да се запознаят учениците с64 четни и нечетни числа. Умножение и деление с 2. Да се затвърдят уменията за решаване на текстови задачи от умножение и65 деление.Да се затвърдят знанията за видовете триъгълници според страните.66 Умножение с 3 . Да се запознаят учениците с таблицата за умножение с 3. Деление с 3. Да се запознаят учениците с таблицата за деление с 3.Да се затвърдят уменията за67 решаване на съставни текстови задачи.68 Умножение и деление с 3 . Да се усвоят таблиците за умножение и деление с 3.69 Умножение и деление с 3 . Да се усвоят понятията” пъти повече”, „пъти по- малко”.
 8. 8. („пъти повече” ,”пъти по-малко”) Умножение и деление с 3. Да се изградят умания за решаване на текстови задачи, в които се разглеждат70 отношенията „пъти повече”, „пъти по- малко”.71 Умножение и деление с 3. Затвърдяване на знанията за умножение и деление с 3.72 Умножение с 4. Да се усвои таблицата за умножение с 4. Деление с 4. Да се усвои таблицата за деление с 4.Да се затвърдят знанията за връзката между73 умножението и делението.Да се затвърдят уменията на учениците за намиране на обиколка на квадрат. Умножение и деление с Да се затвърдят таблиците за умножение и деление с 4.Да се запознаят учениците74 4.Съдружително свойство на със съдружителното свойство на умножението. умножението.75 Умножение и деление с 4. Да се затвърдят уменията на учениците за решаване на текстови задачи. Умножение и деление с 4 .Ред Да се затвърдят таблиците за умножение и деление с 4.Да се запознаят учениците с76 на действия. реда на аритметичните действия в изрази без скоби. Умножение и деление с 4. Да се затвърдят уменията на учениците за намиране на обиколка на триъгълник и77 квадрат.Да се затвърдят знанията на учениците за реда на изпълнение на аритметичните действия в изрази със скоби.78 Умножение с 5. Да се усвои таблицата за умножение с 5. Деление с 5. Да се усвои таблицата за деление с 5.Да се затвърдят уменията за решаване на79 текстови задачи. Да се затвърдят уменията за съставяне на текстови задачи. Умножение и деление с 5. Да се усвоят таблиците за умножение и деление с 5. Да се затвърдят уменията за80 решаване на текстови задачи. Умножение и деление с 5. Да се затвърдят знанията за реда на действията.Да се затвърдят уменията за чертане81 в квадратна мрежа. Мерни единици за Да се запознаят учениците с мярката за време – минута.Да се затвърдят знанията за82 време.Минута. мерната единица за време- час. Мерни единици за Да се запознаят учениците с мярката за време- денонощие.Да се затвърдят уменията83 време.Денонощие. за отчитане на времето по часовник. Умножение и деление с Да се обобщят и систематизират знанията за умножение и деление с числата 1,2,3,4 и84 1,2,3,4,5.Обобщение.Самостоя 5.Да се затвърдят знанията за реда на действията.Да се затвърдят уменията за телна работа решаване на текстови задачи.85 Умножение с 6. Да се усвои таблицата за умножение с 6.86 Деление с 6. Да се усвои таблицата за деление с 6.87 Умножение и деление с 6. Да се затвърдят знанията за умножение и деление с 6. Умножение и деление с 6. Да се затвърдят уменията за решаване на текстови задачи. Да се запознаят88 учениците с текстови задачи от сравняване по частно.
 9. 9. 89 Умножение със 7. Да се усвои таблицата за умножение със 7.90 Деление със 7. Да се усвои таблицата за деление със 7. Умножение и деление със 7 Да започне изграждането на умение за съкратено записване на текстови задачи.91 .Съкратено записване на текстови задачи.92 Умножение и деление със 7. Да се усъвършенстват уменията за решаване на текстови задачи. Мерни единици за време Да се усвоят понятията седмица, месец, година.Да се формира представа за седмица,93 (седмица ,месец ,година). месец, година като определен период от време. Мерни единици за време Да се затвърдят понятията и уменията за решаване на текстови задачи.Да се94 (седмица ,месец ,година). затвърдят уменията за съставяне на задачи.95 Умножение с 8 . Да се усвои таблицата за умножение с 8. Да се усвои таблицата за деление с 8.96 Деление с 8. Умножение и деление с Да се усъвършенстват уменията за решаване на текстови задачи.Да се запознаят97 8.Неизвестен множител. учениците със зависимостите между компонентите и резултатите на умножението. 98 Умножение и деление с 8. Затвърдяване на таблично умножение и деление с 8. 99 Умножение с 9 . Да се усвои таблицата за умножение с 9.100 Деление с 9 . Да се усвои таблицата за деление с 9.101 Умножение и деление с 9 . Да се усъвършенстват уменията за решаване на текстови задачи.102 Умножение и деление с 9 . Да се затвърдят знанията за реда на действията без и със скоби.103 Умножение с 10. Да се усвои таблицата за умножение с 10. Деление с 10. Да се усвои таблицата за деление с 10. Да се автоматизират знанията за таблично104 умножение и деление с 10.Да се усъвършенстват уменията за решаване на текстови задачи.105 Умножение с 0 . Да се усвои умножението с 0..106 Деление на 0 с число. Да се усвои делението на 0 с естествено число. Умножение и деление с Да се обобщят и систематизират знанията на учениците за табличното умножение и107 6,7,8,9,10 и 0 (обобщение) деление и да се усъвършенстват уменията за решаване на текстови задачи. Самостоятелна работа. Годишен преговор.Числата от Да се преговорят и систематизират знанията за числата до 100.108 0 до 100. Събиране и изваждане на Да се автоматизират уменията за извършване на изучените аритметични действия109 числата от 0 до 100. (събиране и изваждане, таблично умножение и деление). Таблично умножение и Да се преговорят и систематизират геометричните знания и прилагането им при110 деление. решаване на задачи.Да се усъвършенстват уменията за решаване на текстови задачи.
 10. 10. 111 Изходяща диагностика. Установяване на изходното равнище от знания на учениците. Решаване на задачи с Развитие на мисленето,въображението и паметта.112 повишена трудност.

×