Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mat zip 1_klas

601 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Mat zip 1_klas

  1. 1. I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ Учебната програма за задължително-избираема подготовка по математика за първи клас е разработена в съответствие с ДОИ и в съответствие с учебната програма за ЗП на учениците от първи клас. Учебното съдържание е разпределено в четири ядра – числа, равнинни фигури, измерване, моделиране. Те са съобразени с равнището на знанията и уменията на първокласниците и осигуряват приемственост и надграждане на знанията от предучилищната подготовка, достигане задължителния минимум от знания, умения и компетентности по математика и тяхното надграждане. Обучението по ЗИП математика в първи клас играе съществена роля за цялостното развитие на ученика. Основните теми са свързани със затвърдяване, задълбочаване знанията и уменията на учениците за числата до 20, събиране и изваждане с тези числа, работа с познати на първокласниците геометрични фигури, усъвършенстване уменията за чертане, за измерване, за описване на ситуации от реалния свят с математически модели. Чрез обучението по математика в часовете за избираема подготовка се съдейства за наблюдателността, за познавателната активност на учениците, на мисловните операции – анализ, синтез, абстракция, конкретизация, обобщение, сравнение. Създават се условия за развитие на устната и писмената реч на учениците, на тяхното въображение, на творческите им способности. Съдейства се за развитие на тяхната самостоятелност, инициативност, воля, самоконтрол и самооценка. Учебната програма е отворена за промени и допълнения през учебната година. ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЗИП МАТЕМАТИКА 1. Изграждане на устойчив интерес към математиката, желание за нейното изучаване, развитие на познавателните способности на първокласниците: памет, мисловни операции, реч. 2. Затвърдяване и разширяване на знанията и уменията, придобити чраз задължителната подготовка и свързани с: числата до 20, редицата от изучените числа, действията събиране и изваждане с тях, геометричните фигури – квадрат, кръг, триъгълник, правоъгълник, отсечка, чертане и измерване на отсечки, работа с мерните единици за маса – кг, за време – час, за пари – лев, стотинка, математизиране на ситуации от реалния свят с познатите действия – събиране и изваждане. 3. Усъвършенстване на уменията за откриване на връзки, закономерности, правилно подреждане на мислите, извършване на верностна оценка на елементарни съждения, ориентация, самостоятелен учебен труд. ІІІ. СПЕЦИФИЧНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ  Беседа ;  Онагледяване ;  Упражнение по обраец, наблюдение;  Самостоятелни работи, тестове;  Работа със сборник;  Сравнение на математически обекти;  Коментирани упражнения;
  2. 2.  Творчески упражнения;  Самопроверка;  Умения а работа с алгоритми,  Дидактически игри, судоку, главоблъсканици;  Групова и екипна работа. ІV. МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Относно първото ядро на учебното съдържание по математика „Числа” учениците усвояват количественото и редното значение на числата до 20, получават основа за разбиране на числата и като резултат от измерване. Те допълват и разширяват знанията си за десетичната бройна система, за значението на цифрите според тяхното място в записа на числата. Учениците разбират смисъла на действията събиране и изваждане, автоматизират извършването на действията събиране и изваждане, на числата до 10, събиране на едноцифрени числа, когато сборът е двуцифрено число и в съответните случаи от изваждане. На учениците се предоставя възможност да манипулират с конкретни предмети, да рисуват, да оцветяват. Учениците разбират разместителното свойство на събирането и връзката между действията събиране и изваждане. Относно второто ядро „Равнинни фигури” учениците различават по форма геометричните фигури квадрат, кръг, триъгълник, правоъгълник, отсечка. Абстрактният характер на геометричните знания изисква широко да се използва нагледността. Пътят за запознаване на учениците с геометричните фигури обхваща следната последователност: наблюдаване на предмети от околната действителност, модели на фигури, чертежи. Учениците могат да изрязват, лепят, оцветяват, чертаят, моделират / с пръчици, пластилин, хартия/, да конструират фигури от дадени модели на фигури. С цел да се откроят съществените признаци на геометричните фигури от голяма значение е варирането на несъществените им признаци – положение в равнината, размери, цвят. Относно третото ядро „Измерване” учениците разширяват и допълват знанията си за величините: дължина, маса, цена., време, за ползване на уреди за измерване на величините, за записване на резултатите от измерването чрез именувани числа. Учениците се учат да измерват „на око”. Извършват действията събиране и изваждане с изучените мерни единици. Относно четвъртото ядро „Моделиране” учениците се учат да моделират с числови изрази ситуации, описани с отношенията с повече, и по- малко. Решават текстови задачи с едно пресмятане от събиране и изваждане. Използват се драматизация, рисуване. Разглеждат се и се сравняват задачите по двойки. V. ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО МАТЕМАТИКА - ЗИП ЗА ПЪРВИ КЛАС
  3. 3. № Дата Тема Брой часове Забележка 1 19.09. Ориентиране в пространството. Толкова, колкото 1 2 26.09. Повече, по-малко. Числата 1 и 2 1 3 03.10. Числата до 5 и действия с тях. Лев, стотинка 1 4 10.10. Събиране на числата до 5 1 1 5 17.10. Изваждане на числата до 5 1 1 6 24.10. Числото 6. Събиране и изваждане на числата до 6 1 1 7 07.11. Събиране и изваждане на числата до 7. Кръг и квадрат 1 1 8 Събиране и изваждане на числата до 8 1 1 9 14.11. Събиране и изваждане на числата до 8 1 10 21.11. Числото 0. Събиране и изваждане с 0. 1 11 28.11. Събиране и изваждане на числата до 9. Килограм 1 1 12 05.12. Числото 10. Събиране и изваждане до 10 1 13 19.12. Числата до 10. Събиране и изваждане. 1 14 09.01. Банкноти и монети 1 1 15 Числата до 20. Правоъгълник 1 1 16 16.01. Събиране и изваждане на числата до 20 (изучените случаи) 1 1 17 23.01. Събиране и изваждане на числата до 20. Сантиметър 1 18 30.01. Отсечка. Измерване на отсечка. 1 19 Събиране и изваждане на числата до 20 1 1 20 06.02. Събиране с преминаване. Сбор 11 1 1 21 13.02. Сбор 11. Изваждане от 11 1 22 20.02. Сбор 12. Изваждане от 12 1 23 27.02. Събиране и изваждане на числата до 20 1 24 06.03. Сбор 13. Изваждане от 13 1 25 13.03. Сбор 14. Изваждане от 14 1 26 20.03. Сбор 15. Изваждане от 15 1 27 27.03. Събиране и изваждане на числата до 20 1 1 28 17.04. Събиране и изваждане на числата до 20 1

×