News letter 2008_04

871 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
871
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

News letter 2008_04

 1. 1. newsletter téma čísla júl 2008 | číslo 4 | ročník 2 Editorial Výročné správy – nástroj riadenia Slovo transparentnosť sa za poslednýchdesať rokov na Slovensku často používa. Nievždy sa používa správne (napríklad netuším,čo znamená výrok transparentný zákon), aleo tom nechcem písať. Chcem sa skôr zamys-lieť nad tým, či rétorika kopíruje realitu – ato v oblasti aktívneho informovania zo stra-ny verejného vysokého školstva. Verejné vysoké školy majú, podľa mňa,informovať verejnosť o tom, čo, ako a pre-čo robia, z viacerých dôvodov. Klasickýmdôvodom je nakladanie s verejnými zdroj-mi, skladanie účtov občanom, budovaniedôvery. Ale poďme ešte ďalej. Tým ďalšímdôvodom by malo byť zníženie asymetrieinformácii pre klientov na trhu vysokýchškôl – potenciálni študenti by mali získaťaspoň čiastočný obraz o tom, akú kvalituposkytujú jednotlivé vysoké školy. Uvedenámotivácia by preto mala vychádzať z vlast-ných záujmov spojených s pôsobením tých-to inštitúcii – dať o sebe vedieť, informovaťo kvalite, získať dobrých študentov. Keď ro-bia verejné vysoké školy kvalitné veci, nech v čísle nájdetesa aj pochvália. Aj z týchto dôvodov sme sa na TIS spo-lu s SGI rozhodli pozrieť na to, do akej mie- Metodika hodnotenia výročných správry využívajú jednotlivé verejné vysoké školy autor: Renáta Králiková strana 2povinný komunikačný nástroj – výročnésprávy – a o čom ne/informujú. Zistenianás veľmi nepotešili. Hoci existujú rozdie-ly v tom, ako sa naplnenia tejto zákonom Hodnotenie výročných správstanovenej povinnosti jednotlivé verejné vy-soké školy zhostili, nenašli sme šampióna, verejných vysokých škôlktorého by sme tu mohli pochváliť. Slovo transparentnosť, a teda aktívne zve- na Slovensku za rok 2006rejňovanie informácií, sa tak síce používa v autor: Michal Považan a Renáta Králiková strana 5rétorike viacej, v živote verejných vysokýchškôl však zatiaľ seriózne ukotvenie nenašlo.Uvedené zistenia môžeme interpretovať rôz-ne – školy sa nemajú čím pochváliť, nemajú Názory a komentárezáujem o študentov, motivácie ich lídrov súzle nastavené, nerozumejú trhu a kvalite, sú Pár poznámok z druhej strany, Robert Redhammer strana 9lenivé, verejné zdroje vnímajú ako samozrej-mosť a pod. Hľadanie tej správnej odpovedeje však už na ďalší výskum. Emília Sičáková-Beblavá prezidentka Transparency International Slovensko
 2. 2. Metodika hodnotenia jednotlivých vysokých škôl, ktoré by mali reflektovať svojou štruktúrou aj obsahom dlhodobý zámer celého vysokého školstva.výročných správ Pokiaľ MŠ SR nevytvorí dlhodobý zámer vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, tak dlhodobé zámery VVŠ nemajú z čohoo činnosti vychádzať, a tak ich štruktúra aj obsah môžu byť značne odlišné. Keďže výročné správy sú odpočtami takýchto rôznorodých dlhodo- bých zámerov VVŠ, tak aj výročné správy majú dnes rôznu štruktúru a obsah.Renáta Králiková Reťazec „dlhodobý zámer vysokého škol- stva na Slovensku -> dlhodobé zámery jed-Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) notlivých VVŠ -> výročné správy VVŠ -> aktualizácia dlhodobého zámeru vysokého školstva na Slovensku -> aktualizácie dlho-Cieľom projektu bolo pomôCť pri vnímaní výročnej dobých zámerov jednotlivých VVŠ“ tvorí uzavretý systém, v ktorom keď nefungujesprávy o činnosti vvŠ ako nástroja strategiCkého jedna časť, tak nefunguje celok, čo môže ne-manažmentu, ktorý by mal umožniť inŠtitúCii na gatívne ovplyvňovať strategické plánovaniezáklade vývoja z ostatného roka lepŠie pomenovať vo vysokom školstve u nás. V Českej republike je situácia odlišná.výzvy a príležitosti, pred ktorými stojí. Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR (ďalej len MŠMT ČR) vypracovalo dl- Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť nie vždy správy zverejňujú a kvalita poskyt- hodobý zámer vysokého školstva a pravidel-(ďalej len SGI) v rokoch 2007 - 2008 pripra- nutých informácií tiež nie je na postačujúcej ne ho aktualizuje, a dlhodobé zámery vyso-vil v spolupráci s Transparency International úrovni. Obe tieto oblasti sa dajú stimulovať kých škôl sa odvíjajú od tohto celoštátnehoSlovensko (ďalej len TIS) a vďaka jej finanč- práve vytvorením externého hodnotenia vý- dlhodobého zámeru, a to jednak obsahovo,nej podpore pilotné hodnotenie výročných ročných správ a zverejnením výsledkov také- ako aj vnútornou štruktúrou textu. Keďžespráv o činnosti verejných vysokých škôl. hoto hodnotenia. výročné správy sú odpočtom dlhodobéhoProjekt hodnotenia výročných správ verej- Tretím, nie však najmenej dôležitým, fak- zámeru vysokej školy, a tento má na vyso-ných vysokých škôl vychádza z poslania SGI, torom, prečo vzniklo hodnotenie výročných kých školách podobnú štruktúru, tak nie jektorým sú kvalitné, prístupné, transparentné správ o činnosti, bolo poskytnúť vysokým v ČR problém vo vytvorení jednotnej rám-a efektívne verejné služby pre občanov. školám spätnú väzbu na ich výročné sprá- covej osnovy výročných správ o činnosti, vy. Ministerstvo školstva SR (ďalej len „MŠ ktorá je každý rok v januári zverejňovaná Prečo vzniklo hodnotenie výročných SR“) im do tejto chvíle neposkytlo žiadnu na stránke MŠMT ČR. Vo februári 2000,správ verejných vysokých škôl? metodiku tvorby výročných správ o činnosti, t. j. rok a pol po nadobudnutí účinnosti zá- Hodnotenie výročných správ o činnos- a to napriek tomu, že mu to zákon ukladá už kona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách,ti verejných vysokých škôl (ďalej len VVŠ) takmer šesť rokov. Na rozdiel od metodiky, ktorý v Česku zaviedol povinnosť vysokýchbolo podnietené viacerými faktormi. Výroč- ktorú by spravilo ministerstvo, samozrejme, škôl písať výročné správy, bolo vo Vestníkuné správy o činnosti by mali byť odpočtom naša metodika nie je nijako záväzná. Pre tie MŠMT ČR určené, že vysoké školy musiatoho, čo vysoké školy realizovali v priebe- vysoké školy, ktoré prejavia záujem o skvalit- vždy k 15. máju kalendárneho roka predložiťhu predchádzajúceho kalendárneho roka, a nenie svojich výročných správ, však môže byť MŠMT ČR výročné správy o činnosti a vý-zhodnotením toho, ako realizované činnosti užitočnou pomôckou. Metodika pripravená ročné správy o hospodárení a k tomu istémuprispievajú k napĺňaniu dlhodobého zámeru projektovým tímom totiž vychádza zo slo- dátumu musia obe výročné správy zverejniťvysokej školy. Keďže vysoké školy sú inštitú- venských skúseností z hodnotenia výročných na svojich internetových stránkach.ciami prevažne financovanými z verejných správ iných organizácií a z osnovy používanej Vzhľadom na fakt, že MŠ SR nevytvorilozdrojov, verejnosť, ako ich hlavný „akcionár“, na tvorbu výročných správ vysokých v Českej usmernenie pre formu a dátum zverejneniaby mala dostávať kvalitné informácie, o tom republike. výročných správ o činnosti1 ani nenavrhloako sú jej prostriedky verejnými vysokými rámcovú osnovu výročných správ o činnosti,školami využívané. Tento pohľad potvrdzu- Z čoho vychádzala zvolená metodika? tak metodika hodnotenia výročných správje aj zákon o vysokých školách, ktorý v roku Ako už bolo vyššie uvedené, zákon o vy- bola pripravená na základe iných dostup-2002 zaviedol povinnosť vysokých škôl písať sokých školách prijatý v roku 2002 zaviazal ných zdrojov:a zverejňovať výročné správy o činnosti. Vy- MŠ SR, aby vytvorilo usmernenie, čo by mali - ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. osoké školy si povinnosť písať výročné správy výročné správy o činnosti obsahovať. MŠ SR vysokých školách v znení neskorších predpi-plnia. nemohlo takýto návrh pripraviť, pretože od sov, ktoré určujú, aké minimálne informácie Písanie samotných výročných správ nie roku 2002, keď bol schválený zákon o VŠ, má výročná správa o činnosti obsahovať;je postačujúce na to, aby verejnosť a iní sta- MŠ SR nevytvorilo dlhodobý zámer pre ob- - odporučená rámcová osnova výročnýchkeholderi získavali dostatočné informácie lasť vysokých škôl (paragraf 102 ods. 2 písm. správ o činnosti verejnej vysokej školy za roko pôsobení vysokej školy. Dôležitá je aj do- b) zákona o VŠ), ktorý malo každoročne ak- 1 MŠ SR zverejnilo formu a dátum zverejneniastupnosť a kvalita informácií. Ako však uká- tualizovať. Zároveň MŠ SR neurčilo formu výročných správ za rok 2007 v apríli 2008, tedazal realizovaný projekt, verejné vysoké školy a termín predkladania dlhodobých zámerov šesť rokov po prijatí zákona o VŠ.2 ARRA newsletter | júl 2008
 3. 3. 2006 vydaná MŠMT ČR2; Formálna stránka správy VVŠ - doteraz uskutočnené hodnotenia výroč- V rámci kategórie kritérií „Formálna - informácie o mobilite študentov,ných správ štátnych príspevkových a rozpoč- stránka správy“ bolo 19 kritérií rozdelených - informácia o mobilite učiteľov,tových organizácií realizovaných SGI3; do troch väčších podskupín: - informácia o iných projektoch, okrem - metodika používaná INEKO pri hod- - identifikačné údaje vysokej školy, pre- mobilitných.notení ročných správ súkromných a nezisko- hľadnosť a prístupnosť textu,vých organizácií4. - prvky zlepšujúce kvalitu podávania in- 4. Informácie o hodnotení kvality VVŠ formácií v správe, (informácie o evalvácii školy vykonanej ve- Opis metodiky hodnotenia výročných - prepojenie s inými správami. deckou radou VVŠ, externou inštitúciou aspráv o činnosti študentmi VVŠ). Hodnotené výročné správy boli získavané Za splnenie každého z 19 kritérií bol ude-z internetových stránok VVŠ. Ak VVŠ nema- lený 1 bod. Ak kritérium nebolo vôbec spl- 5. Informácie o sociálnom zabezpečeníla uvedenú výročnú správu na svojej stránke, nené, bolo udelených 0 bodov, a ak bola spl- študentov a podpora študentských aktivítbola oslovená e-mailom, aby výročnú správu nená veľká časť kritéria, bolo udeleného pol (informácie o ubytovaní a stravovaní študen-zaslala hodnotiacemu tímu. Stránky vyso- bodu. Pol bodu bolo napríklad udeleného v tov a pedagógov a o štipendiách pre študen-kých škôl boli študované 7. augusta 2007 a kritériu „Tabuľky a grafy sú riadne opísané, tov).v ten istý deň boli zaslané e-maily rektorom aby bolo zrejmé, čo vyjadrujú uvedené hod-a kvestorom vysokých škôl, ktoré nemali zve- noty” v prípade, že napríklad väčšina tabuliek 6. Informácie o hlavných skupinách uží-rejnené na stránke výročné správy o činnosti a grafov bola riadne opísaná, zatiaľ čo bolo v vateľova/alebo výročné správy o hospodárení. Medzi správe aj niekoľko grafov a/alebo tabuliek, - absolventi VVŠ,9. augustom 2007 a 7. septembrom 2007 pri ktorých popis chýbal alebo nedostatočne - prax, zamestnávatelia,boli obtelefonované rektoráty vysokých škôl, informoval o tom, aké údaje sú zachytené v - širšia verejnosť.ktoré nezaslali alebo nezverejnili na svojej in- tabuľke/grafe.ternetovej stránke výročné správy. Za každé splnené kritérium, t. j. za každú Len Slovenská poľnohospodárska univer- Dostupnosť dát informáciu, ktorá bola požadovaná, bol pri-zita v Nitre nezverejnila ani neposkytla svoju Pri kritériu Dostupnosť dát boli identi- delený 1 bod. Spolu bolo možné získať 86výročnú správu o činnosti. Z tohto dôvodu fikované informácie, ktoré by mala každá bodov. Ak požadovaná informácia chýbala voje pri tejto VVŠ v každom kritériu uvedená výročná správa obsahovať. Tieto informácie výročnej správe, nebol udelený žiaden bod, a„0“.5 boli rozdelené do šiestich základných skupín ak bola poskytnutá čiastočne, bolo udelené- Na základe doteraz realizovaných hodno- kritérií. Vzhľadom na fakt, že išlo o veľké ho pol bodu. Pol bodu bolo napríklad udele-tení výročných správ rôznych inštitúcií v SR množstvo rôznych dát, v časti skupiny krité- ného, ak v kritériu „Informácie o tom, kto jea na základe usmernení k písaniu výročných rií boli ešte vytvorené podskupiny, ktoré ob- rektor, prorektori, kvestor univerzity“ chýbalspráv z Českej republiky boli vytvorené štyri sahovali jednotlivé hodnotené informácie: jeden z týchto troch funkcionárov.základné kategórie kritérií: - dostupnosť správy; 1. Informácie o organizácii Analytický rozmer - formálna stránka správy; - informácie o obsadení akademických Okrem toho, že výročná správa by mala - dostupnosť dát; orgánov a o zmenách v obsadení týchto orgá- byť dostupná, ľahko čitateľná a mala by obsa- - analytický rozmer výročnej správy. nov a o zmenách vo vnútorných predpisoch hovať isté základné údaje, mala by tiež dané VVŠ, údaje analyzovať a interpretovať, a nielen ich Dostupnosť správy - prehľad o zamestnancoch VVŠ (ich po- uvádzať. Analytický rozmer okrem toho, že Dostupnosť správy znamená, že výročná čet, veková štruktúra a štruktúra podľa funk- spraví správu zaujímavejšou pre externéhospráva je pre čitateľa ľahko dostupná. Ako- cií definovaných zákonom o VŠ), čitateľa, tak z nej zároveň robí pre manaž-koľvek kvalitná výročná správa, ktorá nie je - opis aktivít na rozvoj ľudských zdrojov v ment vysokej školy užitočnejší nástroj ria-dostupná, nemá žiadnu výpovednú hodnotu. súvislosti s vedeckými a pedagogickými, ako denia. Výročná správa by vzhľadom na svojeMaximálny počet bodov, ktorý bolo možné aj s ostatnými pracovníkmi. prepojenie na dlhodobý zámer vysokej školyzískať, bol 5. V tomto prípade sa správa dala mala predstavovať nástroj strategického ma-nájsť bez väčšieho úsilia na webe univerzity. 2. Informácie o činnosti VVŠ nažmentu, umožňujúci komplexný pohľadZa ťažšie dostupnú bola považovaná správa, - činnosti súvisiace s procesom vzdeláva- na jej činnosti a hospodárenie v opisovanomktorú bolo potrebné vyžiadať si od vysokej nia (počty uchádzačov o štúdium, počty štu- roku a z toho vyplývajúci výhľad do nadchá-školy, alebo ktorú bolo potrebné dlhšie hľa- dentov, študijné programy), dzajúceho roka, ako aj do vzdialenejšej bu-dať na jej webstránke. V tomto prípade získa- - činnosti v oblasti vedy a výskumu (čin- dúcnosti.la správa len 3 body. Správa, ktorá nebola do- nosť v oblasti vedeckých grantov a v oblasti Zhodnotenie analyzovania poskytnutýchstupná, získala v tomto kritériu nula bodov. vedeckých publikácií), údajov bolo cieľom poslednej skupiny krité- - informácie o servisných činnostiach vy- rií, ktorá sa nazývala „Analytický rozmer vý- sokej školy (prístup učiteľov a študentov k ročnej správy“. Analytický rozmer výročnej2 http://www.msmt.cz/vzdelavani/vyrocni-zpra-vy-1 internetu, knižnica, infraštruktúra), správy bol hodnotený jednak priebežne pri3 http://www.governance.sk/index.php?id=293 - informácie o poskytovaní ďalšieho vzde- jednotlivých podskupinách kritérií v rám-4 http://www.rocnasprava.sk/ lávania, ci Dostupnosti dát a jednak bol hodnotený5 V čase zverejnenia analýzy hodnotenia výročných - informácie o ďalších aktivitách VVŠ dvoma kritériami, ktoré hodnotili analytickýspráv SPU informovla, že omylom mala na web (ocenenia, úspechy). rozmer celej správy.stránke uvedenú výročnú správu z predchádza- V rámci priebežného hodnotenia analy-júceho roka a aktuálnu výročnú správu dodatočnezverejnila na svojej stránke. 3. Informácie o medzinárodnom rozmere tického rozmeru výročnej správy boli sledo-ARRA newsletter | júl 2008 3
 4. 4. vané dve kritériá. Prvým bolo, či sú vybranédáta nielen uvedené, ale aj vyhodnotené: prí-činy nepriaznivého vývoja a ich odstráneniea/alebo rozvoj pozitívnych trendov s opisom,ako by sa mali tieto trendy ďalej rozvíjať.Druhým priebežne hodnoteným kritériombolo, či sú uvedené údaje konfrontované snapĺňaním dlhodobého zámeru a poslaniadanej VVŠ. Obe tieto priebežné kritériá bolihodnotené pri 15 vybraných informáciách.V každom z nich teda bolo možné získať ma-ximálne 15 bodov. Kritériá hodnotiace analytický rozmer vspráve ako celku zahŕňali: kritérium „pre-pojenia údajov o činnosti s informáciami ohospodárení“ a kritérium „zhodnotenie situ-ácie vysokej školy ako celku prostredníctvomSWOT analýzy“. Dôležitosť prvého z týchtokritérií podčiarkuje skutočnosť, že veľká časťvysokých škôl nepublikuje automaticky vý-ročné správy o hospodárení, a teda je ťažkésa dostať k údajom o hospodárení. Bez úda- ním poslania a dlhodobého zámeru, dov: 86),jov o hospodárení je však správa o činnosti - informácie o zmenách na vedúcich - Analytický rozmer výročnej správy (ma-neúplná. Uvádzanie SWOT analýzy je zase pozíciách akademických orgánov univerzity ximálny počet bodov: 32).podstatné preto, že informuje o celkovom (senát, rektor, vedecká rada, disciplinárnazhodnotení fungovania VVŠ a o jej ďalšom komisia), ktoré nastali v priebehu predchá- Navyše, ako už bolo uvedené, bolo tiežrozvoji. Za naplnenie každého z kritérií hod- dzajúceho kalendárneho roka, hodnotené, do akej miery VVŠ uvádza údajenotiacich správu ako celok bolo možné zís- - informácie o zmenách vnútorných definované v zákone o VŠ. Za túto skupinukať maximálne jeden bod. predpisov verejnej vysokej školy, ktoré nasta- informácií bolo možné získať maximálne 18 Aj v kritériu „Analytický rozmer“ bolo li v priebehu predchádzajúceho kalendárne- bodov.možné získať jeden bod, ak bola plne po- ho roka, V rámci každej skupiny kritérií bolo vy-skytnutá požadovaná informácia, a nula bo- - informácie o výsledkoch evalvácie školy tvorené poradie podľa toho, do akej mierydov, ak informácia nebola poskytnutá vôbec. vykonanej vedeckou radou VVŠ. VVŠ spĺňala požiadavky daného kritéria, t.Pol bodu bolo možné získať pri čiastočnom j. koľko percent z požadovaných informáciíposkytnutí informácie. Napríklad pri „Ana- Podobne ako v prípade kritéria „Analy- poskytla. V rámci analýzy dát boli identifi-lytickom hodnotení jednotlivých oblastí vý- tický rozmer“, bolo jedno kritérium vyhod- kované oblasti, ktoré vysokým školám robiliročnej správy”, ak bol pri konkrétnom údaji nocované priebežne pri 15 informáciách, a najväčšie problémy, a ktoré naopak spĺňalilen identifikovaný problém a boli vyhodno- bolo teda možné zaň získať maximálne 15 takmer všetci, a toto bolo slovne opísané.tené jeho príčiny, ale správa sa už nezaobe- bodov. Išlo o kritérium „Hodnotenie úda- Na záver bolo vytvorené celkové poradierala navrhnutím riešení, v takom prípade jov v jednotlivých kritériách definovaných vysokých škôl, kde boli spriemerované výko-bol v rámci analytického rozmeru udelený v rámci kritéria „Dostupnosť konkrétnych ny vysokých škôl v jednotlivých kritériách.polbod. dát“ v súvislosti s napĺňaním poslania a dl- Vysoká škola, ktorá bola najviac úspešná v hodobého zámeru“. Ostatné tri kritériá boli najväčšom počte kritérií, získala najlepšie Zvláštna skupina dát - poskytovanie infor- vyhodnocované ako samostatná informácia a celkové umiestnenie.mácií požadovaných zákonom o VŠ za každé z nich bolo možné získať maximál- Vzhľadom na fakt, že ide o pilotný pro- Okrem uvedených skupín kritérií sa pro- ne po jednom bode. Pri kritériu „Informácie jekt a vysoké školy vopred nemali k dispozí-jektový tím rozhodol separátne vyhodnotiť o zmenách na vedúcich pozíciách akademic- cii kritériá ani osnovu, podľa ktorej ich vý-poskytovanie informácií, ktoré sú požadova- kých orgánov univerzity“ bolo možné získať ročné správy boli hodnotené, hodnotiaci tímné zákonom o VŠ. Zákon o VŠ určuje obsah aj pol bodu, ak neboli uvedené informácie sa rozhodol udeľovať aj „polbody“. Polbodyvýročných správ len veľmi rámcovo a len v o všetkých akademických orgánoch, ale v boli prideľované, ak vysoká škola uviedla väč-troch konkrétnych prípadoch uvádza, čo správe sa uvádzala informácia o zmenách vo šiu časť informácií požadovaných v danommusia výročné správy obsahovať. Pri absen- väčšine vedúcich funkcií. kritérium, alebo ak dané kritérium naplnilacii vykonávacích predpisov je veľmi dôležité, pri viac ako polovici fakúlt. Pri ďalšom prí-aby aspoň existujúce minimálne kritériá boli Spôsob vyhodnocovania dát padnom pokračovaní projektu už polbodyreflektované vo výročných správach. Dikcia Dáta z jednotlivých vysokých škôl boli udeľované nebudú, keďže metodika bude užzákona6 bola pretavená do nasledujúcich šty- analyzované v rámci jednotlivých skupín kri- vopred známa.roch kritérií: térií: Podrobnejšie informácie o metodike hod- - hodnotenie údajov v jednotlivých krité- - Dostupnosť správy (maximálny počet notenia výročných správ sú uvedené správeriách definovaných v rámci kritéria „Dostup- bodov: 5), zhrňujúcej výstupy projektu hodnotenia vý-nosť konkrétnych dát“ v súvislosti s napĺňa- - Formálna stránka správy (maximálny ročných správ na web stránke SGI: http:// počet bodov: 19), www.governance.sk/index.php?id=670.6 § 20 ods. 2, písm. a) – c) zákona č. 131/2002 Z.z. o VŠ - Dostupnosť dát (maximálny počet bo-4 ARRA newsletter | júl 2008
 5. 5. Hodnotenie výročných datočnom upozornení SPU umiestnila na svoju internetovú stranu správnu výročnú správa. Toto sa však udialo až po ukončeníspráv verejných vysokých samotného hodnotenia, a preto výročná správa o činnosti SPU nie je hodnotená. Vo viacerých prípadoch sa stalo, že vyso-škôl na Slovensku za rok ké školy síce zaslali na základe požiadavky výročnú správu výskumnému tímu, ale ne-2006 zverejnili ju na svojej internetovej stránke (UVL, UJS, UCM, VŠVU obe výročné správy; ŽU, UPJŠ, KU, TU Košice, UKF, UPJŠ správu o hospodárení). Takto sú ichMichal Považan a Renáta Králiková výročné správy prakticky nedostupné pre bežného čitateľa. Na druhej strane Eko-ARRA a Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) nomická univerzita a VŠMU zverejnili po požiadavke výskumného tímu o zaslanie výročných správ obe výročné správy na svojich internetových stránkach. STU takprávny poriadok sr určuje iba rámCovo obsah, spravila v prípade výročnej správy o hos-dátum a spôsob zverejnenia výročnýCh správ o podárení, keďže správu o činnosti už zve-činnosti verejnýCh vysokýCh Škôl. zámerom pro- rejnenú mala. Predstavitelia sekretariátujektu bolo tak napomôCť vysokým Školám pri rektora Ekonomickej univerzity dokonca výskumnému tímu poďakovali za to, žetvorení iCh výročnýCh správ ako aj iniCiovať tlak ich upozornil na skutočnosť, že výročnéna mŠ sr, aby dopraCovalo dokumenty, ktoré pred- správy nie sú na internetovej stránke uni-pokladá zákon a tak umožnilo vysokým Školám verzity. Čo sa týka výročných správ o hospo-plánovanie i vyhodnoCovanie iCh činností. dárení, vysoké školy mali oveľa menšiu tendenciu tieto správy zverejňovať, než to 1. ÚVOD právny rámec pre tvorbu a zverejňova- bolo v prípade výročných správ o činnosti. nie výročných správ. Napriek tomu VVŠ Niektoré vysoké školy na základe priame- Od prijatia zákona NR SR č. 131/2002 každoročne správy vypracúvajú, hoci nie ho rozhodnutia rektora odmietli sprístup-Z. z. (ďalej len zákon o VŠ) majú verejné vždy doceňujú dôležitosť ich zverejnenia. niť správy o hospodárení aj výskumnémuvysoké školy (ďalej len VVŠ) povinnosť V čase, keď výskumný tím začal zbierať tímu.každoročne vypracovať výročnú správu o dáta pre hodnotenie výročných správ vy- Výročné správy o činnosti majú viaceročinnosti a správu o hospodárení. sokých škôl, t. j. 7. augusta 2007, mali na úloh. Výročná správa by vzhľadom na svo- Cieľom projektu „Hodnotenie vý- svojich internetových stránkach výročné je prepojenie na dlhodobý zámer vysokejročných správ verejných vysokých škôl správy o činnosti aj o hospodárení len 3 školy mala predstavovať nástroj strategic-na Slovensku za rok 2006“ nebolo hod- vysoké školy: Akadémia umení v Banskej kého manažmentu, umožňujúci komplex-notiť jednotlivé vysoké školy, ale kvalitu Bystrici, Prešovská univerzita a Trenčian- ný pohľad na jej činnosti a hospodárenieinformácií, ktoré o sebe prostredníctvom ska univerzita Alexandra Dubčeka. Sedem v opisovanom roku a z toho vyplývajúcivýročných správ podávajú. Z pohľadu vy- verejných vysokých škôl malo zverejnené výhľad do nadchádzajúceho roka, ako ajsokých škôl im projekt priniesol spätnú len správy o činnosti (UK, ŽU, STU, TU do vzdialenejšej budúcnosti.väzbu o výročných správach, ktorá umož- Zvolen, TTU, UMB, UPJŠ) a 10 VVŠ ne- Vo vzťahu k verejnosti je výročná sprá-ní ich tvorcom skvalitniť štruktúru a ob- malo na svojej internetovej stránke zverej- va o činnosti nástrojom pre komunikáciu.sah výročných správ. nenú ani výročnú správu o činnosti ani o VVŠ sú prevažne financované z verejných Išlo o pilotný projekt a vysoké školy hospodárení. zdrojov, takže verejnosť by mala mať mož-nemali vopred k dispozícii metodiku pou- Väčšina vysokých škôl, ktoré boli oslo- nosť získať informácie, na aké aktivityžitú pri príprave tejto správy ani rámcovú vené výskumným tímom, aby zaslali svoje sú verejné zdroje využívané jednotlivýmiosnovu pre tvorbu výročných správ vypra- výročné správy, buď zaslali výročné správy, VVŠ. Ďalšou úlohou výročnej správy jecovanú Ministerstvom školstva SR (ďalej a/alebo ich zverejnili na svojej internetovej prezentácia vysokej školy voči možnýmlen MŠ SR). stránke. Jediná vysoká škola, ktorá ani ne- uchádzačom o štúdium. Projekt bol motivovaný snahou po- zaslala výročné správy, ani ich nezverejnila Pomerne široká skupina potenciálnychmôcť pri vnímaní výročnej správy o čin- na svojej internetovej stránke, je Sloven- čitateľov výročnej správy znamená, že tátonosti VVŠ najmä ako nástroja strategic- ská poľnohospodárska univerzita v Nitre. musí byť napísaná dostatočne zrozumi-kého manažmentu, ktorý by mal umožniť V tomto prípade však tiež mohlo ísť o ne- teľne aj pre laickú verejnosť. Čitateľ byinštitúcii na základe vývoja z posledného dorozumenie, keďže na internetovej strane mal výročnú správu pochopiť bez znalostiroka lepšie pomenovať výzvy a príležitos- SPU bola podstrana venovaná predmetnej konkrétnych zákonov, terminológie a bezti, pred ktorými stojí. výročnej správe, ale na nej bola zavesená vyhľadávania ďalších dokumentov. MŠ SR konkrétnejšie neupravilo správa z predchádzajúceho roka. Po do- Všetky uvedené aspekty výročnýchARRA newsletter | júl 2008 5
 6. 6. správ boli zachytené v kritériách hodno- vysokých škôl, je uvedený v tabuľke č. 1 rok. Toto kritérium naplnilo 9 vysokýchtenia výročných správ o činnosti. nižšie. škôl (AU, KU, PU, STU, TTU, TvZV, UK, UKF, EU). 2. VÝSLEDKY ANALÝZY 2.2 Formálna stránka správy V kritériu „Formálna stránka výročnej správy“ veľká časť vysokých škôl uviedla Na základe doterajších skúseností z SR Výročná správa by mala byť aj čitateľ- väčšinu informácií. Len šesť vysokých škôli zahraničia boli vytvorené štyri základné sky zrozumiteľná. Výročná správa by mala získalo menej ako polovicu bodov v rámcikategórie kritérií: spĺňať isté formálne atribúty, ktoré čitate- tohto kritéria. Spolu bolo požadovaných - dostupnosť správy; ľovi umožnia ľahšiu orientáciu v správe, 19 informácií, t. j. maximum bolo 19 - formálna stránka správy; robia text jednoducho čitateľným a podá- bodov. Najúspešnejšou v tomto kritériu - dostupnosť dát; vané informácie prístupnými. Takéto atri- bola Trnavská univerzita v Trnave, ktorá - analytický rozmer výročnej správy. búty boli zaradené do kritéria „Formálna poskytla 16 z 19 hodnotených informácií stránka“. (kritérium splnila na 84 %). Viac o spôsobe hodnotenia čitateľ Orientáciu v texte môže negatívnenájde v článku Renáty Králikovej. Tu sa ovplyvniť aj vizuálna stránka správy. Po- 2.3 Dostupnosť dátsústredíme iba na výsledky analýzy. kiaľ správa používa jednotné formátova- nie a nie je príliš fádna, ale nie je v nej Kritérium „Dostupnosť dát“ poskytuje 2.1 Dostupnosť správy ani príliš veľa rušivých efektov, tak bola informáciu o tom, či vysoká škola posky- jej vizuálna stránka hodnotená pozitívne. tuje konkrétne informácie, ktoré by kaž- Predpokladom pre akékoľvek využíva- Len v troch prípadoch bola zaznamenaná dá výročná správa mala obsahovať. Keďženie výročnej správy je jej prístupnosť ve- nižšia kvalita vizuálnej stránky sťažujúca informácie, ktoré výskum sledoval, boli zrejnosti. Na to slúži najmä jej zverejnenie čitateľnosť správy (UVL, ŽU, TU Zvo- rôznych, značne odlišných oblastí, bolona internetovej stránke vysokej školy. Vý- len). Dôvodom bolo buď neprehľadné toto kritérium rozdelené do šiestich častí:ročná správa vysokej školy je základným formátovanie (ŽU, TU Zvolen), alebo 1. informácie o organizácii,dokumentom sumarizujúcim informácie o uvádzanie veľkého množstva údajov pria- 2. informácie o činnosti VVŠ,dianí na vysokej škole v uplynulom roku, mo v texte a nevyužívanie tabuliek (TU 3. informácie o medzinárodnom roz-a teda je aj primárnym zdrojom informá- Zvolen, UVL). mere VVŠ,cií o momentálnej situácii na vysokej ško- Nakoniec, podstatná je aj dĺžka správy. 4. informácie o hodnotení kvalityle. Takémuto postaveniu výročnej správy Pokiaľ je správa pridlhá, tak je veľmi prav- VVŠ,má zodpovedať aj jej umiestnenie na in- depodobné, že čitateľa odradí. Prílišné de- 5. informácie o sociálnom zabezpečeníternetovej strane vysokej školy. Najvhod- taily by mali byť súčasťou príloh. Dĺžka študentov a o podpore študentských ak-nejším riešením je jej priame umiestnenie hodnotených výročných správ bola rôzna. tivít,na úvodnej internetovej stránke VVŠ, Dlhšie správy neboli ani tak informačne 6. informácie o hlavných skupináchresp. umiestnenie linku na úvodnej strán- bohatšie, skôr boli len súborom správ jed- užívateľov.ke VVŠ. Niekedy sa stáva, že v množstve notlivých pracovísk vysokej školy bez ichinformácií nie je možné výročnú správu ďalšieho spracovania. Každá z uvedených častí je rôzne roz-rýchlo nájsť, hoci je umiestnená na úvod- Správa by nemala byť zahltená množ- siahla a obsahovo odlišná, a preto boli vý-nej strane - vtedy pomôže vyhľadávač. stvom informácií, ktoré majú istú výpo- sledky z každej časti hodnotené oddelene.Toto by sa zdalo ako samozrejmosť, ale vednú hodnotu, ale pre ich obsiahlosť sa To, koľko dát vysoká škola poskytovalastále sú internetové stránky, ktoré nemajú skôr hodia do príloh a v texte stačí na ne v jednotlivých častiach, bolo rôzne. Bolivyhľadávač, alebo ho majú nefunkčný. iba odkaz. Správa by mala využívať odka- prípady, keď vysoká škola informovala o Veľká väčšina škôl získala v tomto kri- zovanie aj na iné zdroje dát k danej prob- niektorej oblasti takmer vyčerpávajúco,tériu plný počet bodov: výročnú správu lematike nielen v prílohe, ale aj napríklad kým o inej oblasti takmer vôbec. Príkla-mali buď na úvodnej internetovej stránke, na internetovej stránke vysokej školy. Toto dom je UMB, ktorá poskytla druhý naj-alebo sa dala ľahko nájsť pomocou vyhľa- rešpektovalo 6 škôl (UCM, PU, TTU, vyšší počet informácií v časti o činnostidávača. Iba v 5 prípadoch (UPJŠ, UVL, STU, UK, ŽU), ktoré takto získali 3 body. vysokej školy, avšak o hlavných užívate-VŠVU, UJS, UCM) sa stalo, že výročná Sedem škôl (TU Košice, UKF, UMB, TU ľoch sa výročná správa takmer nezmieňu-správa sa dala na internetovej strane nájsť Zvolen, AU, UVL, KU) získalo aspoň po je.až po veľkom úsilí alebo je dostupná len jednom bode za poskytovanie odkazov na Z dôvodu rozsahu článku nie je možnéna základe vyžiadania priamo na rektorá- ďalšie informácie mimo výročnej správy. venovať sa jednotlivým častiam samostat-te VVŠ. Tieto prípady boli považované za Vo všeobecnosti vysoké školy nedostatoč- ne, a tak uvádzame iba súhrn v tejto kate-sťažený prístup verejnosti k informáciám. ne využívali prílohy. górii kritérií.V prípade, že nebola správa jednoducho Ak chce čitateľ hlbšie pochopiť vývoj Tabuľka 1. obsahuje poradie vysokýchprístupná, získala vysoké škola v tejto ka- na univerzite, je nevyhnutné, aby boli prí- škôl podľa toho, ako sa im priemerne da-tegórii tri body z piatich. V prípade SPU stupné aj správy z najmenej dvoch pred- rilo napĺňať jednotlivé podkritériá v rámciNitra nebola výročná správa prístupná vô- chádzajúcich rokov. Vo viacerých po sebe kritéria „Dostupnosť dát“.bec, a tak táto vysoká škola získala 0 bo- idúcich správach je možné nájsť trendy adov a rovnako bola hodnotená aj v rámci identifikovať silné a slabé stránky inštitú- 2.4 Analytický rozmer správyostatných kritérií. Prehľad o tom, ako boli cie. Tieto správy by mali byť zverejnené nadostupné výročné správy jednotlivých rovnakom mieste, ako je správa za ostatný Každé kritérium skúmajúce poskyto-6 ARRA newsletter | júl 2008
 7. 7. Tabuľka 1. Dostupnosť dát spolu vanie dát vysokou školou by malo mať potrebné zlepšiť, však nemožno považovať svoj analytický rozmer. Výročná správa za načrtnutie riešenia. Viac ako polovicu neslúži iba ako informačný nástroj pre od- bodov získali 3 vysoké školy (TTU, STU, Miera naplneniaPoradie Vysoká škola kritérií o dostupnosti bornú i laickú verejnosť, ale aj ako nástroj EU). Rôzne školy mali rôzne časti sprá- dát v % riadenia vysokej školy. Uvedenie údajov vy analyticky hodnotené. Aj tento fakt 1. UVL Košice 63 bez hlbšieho poznania a zhodnotenia sú- ilustruje, že vysoké školy nemajú jednot- 2. ŽU Žilina 60 vislostí neplní ani jeden z týchto cieľov. nú štruktúru výročných správ, keďže v 3. TTU Trnava 54 Analytický rozmer bol jedným z najslab- niektorých častiach sú podávané informá- 3. STU Bratislava 54 ších aspektov výročných správ. Priemerný cie analyzované, zatiaľ čo v iných nie sú. 3. AU Banská Bystrica 54 počet pridelených bodov v tomto kritériu Podobne ako pri predchádzajúcom 4. EU Bratislava 53 bol 6,3 z 32 možných bodov, najvyšší po- kritériu, aj pri ďalšom kritériu, v rámci 5. TnUAD Trenčín 52 čet bodov (15, teda 47 %) získala STU. ktorého bolo hodnotené vyhodnocovanie 6. TU Zvolen 48 Samozrejme, boli vysoké školy, ktoré mali poskytnutých informácií v súvislosti s na- 7. UK Bratislava 47 hlbšie rozpracovanú aj túto časť a analy- pĺňaním poslania a dlhodobého zámeru 8. TU Košice 43 zovali svoju inštitúciu z rôznych aspektov. vysokej školy, autori správ v niektorých 9. PU Prešov 41 Tento prístup bol však často uplatňovaný prípadoch hodnotili podávané informácie 10. UCM Trnava 40 len pri niektorých pracoviskách vysokej v nadväznosti na dlhodobý plán rozvoja 11. UMB Banská Bystrica 39 školy, kým pri iných bol úplne opomí- vysokej školy a v iných nie. Najviac bodov 12. KU Ružomberok 37 naný. Iba už spomínaná STU použila aj tu získala UCM (päť bodov) za ňou nasle- 12. VŠVU Bratislava 37 klasickú SWOT analýzu a snažila sa zhod- dovala STU so štyrmi bodmi. Tri univer- 13. UPJŠ Košice 32 notiť celkovú situáciu s poukázaním na zity získali po dva body (TTU, TU Zvo- 13. UKF Nitra 32 slabé a silné stránky. Táto časť jej správy len, UK) a tri získali menej ako dva body 14. VŠMU Bratislava 29 je osobitným prípadom hodným nasle- (ŽU, UMB, UVL). Je zrejmé, že vysoké 15. UJS Komárno 21 dovania aj zvyškom vysokých škôl, ktoré školy len v obmedzenej miere informujú o SPU Nitra 0 akcentujú inštitucionálny rozvoj. prepojení svojich aktivít na svoje poslanie V rámci analytického rozmeru správy a dlhodobý zámer, a to i napriek tomu, boli sledované štyri základné oblasti: že ako jeden z mála údajov je tento údaj - analytické hodnotenie jednotlivých požadovaný zákonom o VŠ. Malé pokry-Tabuľka 2. Analytický rozmer výročných oblastí výročnej správy identifikovaných tie týchto informácií neumožňuje čitate-správ prostredníctvom kritérií definovaných v ľovi výročnej správy identifikovať, či a do rámci jednotlivých častí kritéria „Dostup- akej miery sa vysokej škole darí napĺňať Miera naplneniaPoradie Vysoká škola kritéria v % nosť konkrétnych dát“, program svojho rozvoja. 1. STU Bratislava 47 - hodnotenia údajov v jednotlivých Treťou sledovanou oblasťou bolo pre- 2. UCM Trnava 34 kritériách v rámci kritéria „Dostupnosť pojenie podávaných informácií o činnos- 2. TTU Trnava 34 konkrétnych dát“ v súvislosti s napĺňaním ti s informáciami o hospodárení. Toto 3. EU Bratislava 28 poslania a dlhodobého zámeru (§ 20 ods. prepojenie je o to dôležitejšie, že väčšina 4. UPJŠ Košice 22 1 písm. c) zákona o VŠ), vysokých škôl nezverejňuje správy o hos- 5. UVL Košice 20 - prepojenie informácií uvedených vo podárení (UVL, UJS, UCM, VŠVU, ŽU, 6. PU Prešov 19 výročnej správe o činnosti s informáciami UPJŠ, KU, TU Košice, UKF, UPJŠ, UK, 6. TU Košice 19 o hospodárení, UMB, TU Zvolen, UJS). 11 z 19 vyso- 6. KU Ružomberok 19 - celkové zhodnotenie fungovania vy- kých škôl prepájalo informácie o činnosti 7. UK Bratislava 17 sokej školy, jej silné stránky, problémy a s informáciami o hospodárení (UCM, TU 7. ŽU Žilina 17 načrtnutie riešenia týchto problémov. Košice, PU, TTU, STU, VŠVU, TU Zvo- 8. UKF Nitra 16 len, UK, UVL, ŽU, UMB). Často bola 9. TU Zvolen 14 Analytické hodnotenie znamená, že táto otázka riešená tým, že vo výročnej 10. VŠVU Bratislava 13 vysoká škola zhodnotila príčiny stavu a správe bola zaradená kapitola o hospodá- 11. UMB Banská Bystrica 11 indikovala, ako chce situáciu zlepšiť. Ana- rení, v ktorej sa uvádzali niektoré infor- 12. VŠMU Bratislava 9 lytické hodnotenie informácií bolo hod- mácie z výročnej správy o hospodárení. 12. AU Banská Bystrica 9 notené vždy v rámci skupiny kritérií, na- Boli však aj prípady, keď bola informácia 13. TnUAD Trenčín 3 príklad analytické zhodnotenie informácií o nákladoch, výnosoch, a niekedy aj zis- 13. UJS Komárno 3 o činnostiach súvisiacich s procesom vzde- koch, spojená s konkrétnou oblasťou čin- SPU Nitra 0 lávania. Spolu bolo možné získať za ana- nosti vysokej školy. Viackrát sa tak stalo lytické hodnotenie informácií 15 bodov, v súvislosti s ubytovacími a stravovacími keďže v rámci kritéria „Dostupnosť dát“ službami a pri knižniciach. bolo 15 skupín informácií (pozri článok Posledným kritériom v tejto skupine o metodike projektu). Vo viacerých prípa- kritérií bolo, či VŠ uvádza celkové zhod- doch vysoké školy pomenovali príčiny, ale notenie fungovania vysokej školy, jej silné neuviedli, ako chcú situáciu riešiť, alebo stránky, problémy a načrtnutie riešenia len uviedli, že sa chcú v danej oblasti zlep- týchto problémov. Takéto celkové zhod- šiť. Samotné konštatovanie, že situáciu je notenie fungovania vysokej školy boloARRA newsletter | júl 2008 7
 8. 8. skôr ojedinelé. Uviedli ho len dve školy 3. ZÁVER www.governance.sk/index.php?id=670,(KU, STU). Neposkytnutie takejto infor- kde sa čitateľ bude môcť oboznámiť s úpl-mácie ochudobňuje čitateľa výročnej sprá- Z uvedenej analýzy je zrejmé, že vyso- nou správou o hodnotení výročných správvy o možnosť spoznať súčasnú situáciu vy- ké školy uvádzajú rôzne množstvo a kva- verejných vysokých škôl na Slovensku vsokej školy a jej ďalšie celkové smerovanie litu informácií. Toto je spôsobené tým, že roku 2006.zo strategického uhla pohľadu. MŠ SR do súčasnosti nepripravilo dlho- dobý zámer pre vysoké školy, od ktorého 2.5 Celkové napĺňanie kritérií by sa mohla odvíjať jednotná štruktúra výročných správ o činnosti. Tabuľka č. 3 ukazuje súhrnné výsledky Je povzbudivé, že napriek tomu, že MŠvo všetkých predchádzajúcich skupinách SR nezverejnilo požiadavku na spôsob a Tabuľka 3. Celkové napĺňanie kritériíkritérií. dátum zverejnenia výročnej správy o čin- nosti, väčšina vysokých škôl svoju správu Miera priemerného 2.6 Miera pokrytia požiadaviek zákona zverejnila, alebo na požiadanie poskytla Poradie Vysoká škola napĺňania všetkých kritérií v %o VŠ v súvislosti s výročnými správami výskumnému tímu. Vysoké školy pomer- 1. STU Bratislava 61 ne rozsiahle informovali v rámci kritéria 1. TTU Trnava 61 Toto dôležité kritérium bolo vo vše- „Dostupnosť dát“ o samotnej inštitúcii 2. ŽU Žilina 59obecnosti veľmi slabo naplnené. Dve naj- (Informácie o organizácii), o svojej čin- 3. UVL Košice 56lepšie vysoké školy nezískali ani polovicu nosti v oblasti vzdelávania a vedy a výsku- 3. EU Bratislava 56možných bodov. Toto je spôsobené najmä mu (Informácie o činnosti VVŠ) a väčši- 4. AU Banská Bystrica 54tým, že len máloktorá škola vyhodnoco- na univerzít informovala o vzťahu VVŠ s 5. UK Bratislava 52vala jednotlivé aktivity v nadväznosti na praxou (Informácie o hlavných skupinách 6. TnUAD Trenčín 50dlhodobý zámer vysokej školy. Toto krité- užívateľov služieb VVŠ). 7. PU Prešov 49rium totiž tvorilo 15 bodov z 18 a vysoké Na druhej strane analýza odhalila, kto- 7. TU Zvolen 49školy v ňom dosiahli najviac päť bodov. ré oblasti boli pre vysoké školy najproble- 8. TU Košice 47Ďalší bod stratila väčšina vysokých škôl matickejšie, a teda podávali v rámci nich 9. KU Ružomberok 46v súvislosti s informovaním o výsled- najmenej informácií. Išlo o informácie: 10. UCM Trnava 44koch evalvácie školy vykonanej vedeckou - o hodnotení kvality vysokej ško- 10. UMB Banská Bystrica 44radou VVŠ (§ 20 ods. 2 písm. b) ZVŠ), ly - najmä hodnotenie VŠ a pedagógov 11. UKF Nitra 43keď len tri vysoké školy (TTU, STU, TU študentmi školy (kritérium Dostupnosť 12. VŠVU Bratislava 38Zvolen) podali takúto informáciu. Ďalšie dát), 13. VŠMU Bratislava 37dve kritériá vyplývajúce z dikcie zákona o - o sociálnom zabezpečení študentov a 14. UPJŠ Košice 36vysokých školách už boli pokryté celkom pedagógov a o podpore študentských akti- 15. UJS Komárno 26dobre. 14 škôl informovalo o zmenách vít (kritérium Dostupnosť dát), SPU Nitra 0vo vedúcich orgánoch univerzity (UCM, - informácie požadované zákonom oKU, UKF, TTU, STU, EU, VŠVU, TU vysokých školách. Tabuľka 4. Miera pokrytia požiadaviekZvolen, AU, UK, UVL, TnUAD, ŽU, zákona o VŠ v súvislosti s výročnýmiUMB) a 13 informovalo o zmenách vo Vysoké školy sa tiež veľmi málo veno- správamivnútorných predpisoch (UCM, TU Ko- vali analyzovaniu údajov, ktoré v správešice, PU, KU, TTU, STU, EU, UJS, uvádzali. Len málokedy prepájali posky- Miera naplnenia Poradie Vysoká škola kritéria v %VŠVU, TU Zvolen, AU, UK, TnUAD). tované informácie s dlhodobým zámerom 1. UCM Trnava 39Avšak za každú z týchto dvoch informá- VŠ a takmer žiadna z nich neposkytla 1. STU Bratislava 39cií mohla vysoká škola získať maximálne celkové zhodnotenie fungovania vysokej 2. TTU Trnava 281 bod, takže úspešnosť napĺňania kritériá školy, jej silné stránky, problémy a na- 3. TU Zvolen 25bola týmto ovplyvnená len minimálne. Je črtnutie riešenia týchto problémov. Vy- 4. UK Bratislava 19dôležité v súvislosti s týmto kritériom po- soké školy tak nemôžu používať výročné 5. UVL Košice 11dotknúť, že na rozdiel od iných kritérií, správy ako manažérsky nástroj, ktorý by 5. UMB Banská Bystrica 11ktoré boli vytvorené autormi tejto správy, im slúžil na odpočet napĺňania ich dlho- 5. ŽU Žilina 11a teda boli pre vysoké školy vopred nezná- dobých rozvojových cieľov a pomáhal by 5. TnUAD Trenčín 11mymi, sú informácie hodnotené v tomto im plánovať ďalšie kroky do budúcna tak, 5. EU Bratislava 11kritériu definované v zákone o VŠ už od aby tieto približovali vysokú školu k jej 5. VŠVU Bratislava 11roku 2002. Z tohto dôvodu by uvedené dlhodobým cieľom. Toto môže indikovať, 5. KU Ružomberok 11informácie mali byť opísané všetkými vy- že VVŠ pripravujú výročné správy nie ako 6. AU Banská Bystrica 8sokými školami. inštrument riadenia, ale skôr kvôli tomu, 7. PU Prešov 6 aby si splnili povinnosť uloženú zákonom 7. UKF Nitra 6 Tabuľka 4. poskytuje prehľad celkové- o VŠ. 7. TU Košice 6ho poradia vysokých škôl v miere posky- Vzhľadom na rozsah článku nebolo 7. UJS Komárno 6tovania informácií vyplývajúcich z požia- možné zachytiť komplexnosť hodnotenia VŠMU Bratislava 0daviek zákona o VŠ. výročných správ o činnosti VVŠ. Pre de- UPJŠ Košice 0 taily správy odporúčame navštíviť http:// SPU Nitra 08 ARRA newsletter | júl 2008
 9. 9. Názory našich čitateľov veľkej početnosti. Len si predstavte, že každý semester treba zorganizovať po 4 – 5 skúšokPár poznámok z druhej pre každého z 20 000 študentov... Pritom „výrobný cyklus“ zvyčajne trvá 3 aj viac ro- kov, teda často dlhšie, ako je perióda zmienstrany vplyvu vonkajšieho prostredia, či dokonca perióda inovácií v dnešnej modernej výrobe. Sofistikovanosť a precíznosť na jednej strane, robustnosť a zotrvačnosť na druhej strane – zdanlivo protichodné vlastnosti.Robert Redhammer Množstvo ľudí, mladých, tvorivých, plných elánu, plných života. Vysoké školy to sú pes-prorektor STU tré živé organizmy. Aj to sa premieta do vý- ročných správ. Určenie výročných správ – cieľová sku-...publikovaná správa sgi a tis o výročnýCh správaCh pinaverejnýCh vysokýCh Škôl je pozitívny čin. prináŠa Komu je výročná správa inštitúcie – ve-určitý obraz o realite a myslím, že napomôže rejnej vysokej školy – vlastne určená? V sa- motnej SGI správe sa uvádzajú viaceré cielezlepŠiť poskytovanie informáCií o živote a výsled- výročných správ verejných vysokých škôl.koCh verejnýCh vysokýCh Škôl. Akoby sa snažila nájsť všetky ciele, ktoré by mala/mohla výročná správa školy napĺňať. V Priznám sa, že pred istým časom – bolo Na nejednej slovenskej študujú aj desaťtisíce princípe sú uvedené úvahy správne, no z dru-to v súvislosti s vyhlasovaním ocenení za vý- študentov a pracujú tisíce zamestnancov. To hej strany majú istú trhlinku – rôznorodosťročné správy neziskových organizácií a firiem už nie sú malé firmy. Často patria k najväč- cieľových skupín.– som si pomyslel, akoby asi dopadla tá naša. ším zamestnávateľom vo svojich regiónoch. Každý dobre koncipovaný dokument saMyšlienka prišla i odišla. No keď bola publi- Riadenie spoločností takýchto rozmerov sa vždy pripravuje pre konkrétny okruh čita-kovaná Správa SGI a TIS o výročných sprá- tomu, pochopiteľne, musí prispôsobiť. teľov. Tomu sa prispôsobuje jazyk a formavach verejných vysokých škôl (ďalej len SGI Vysoké školy sú akademické obce. Z de- dokumentu. Cieľové skupiny – Ministerstvospráva), so záujmom som si ju preštudoval. finície a so všetkým, čo k tomu patrí. Nie sú školstva SR a široká verejnosť – sú takýmiDovoľte mi teda zopár úvah a poznámok. to monolitné bloky ako mnohé firmy. Direk- rozdielnymi adresátmi, že sa len ťažko dá na- V prvom rade by som chcel vysoko vy- tívny systém riadenia je nepoužiteľný. Sú to plniť, napísať jedným jazykom. Volenou cie-zdvihnúť snahu o externý pohľad na výroč- samosprávne organizácie so značnou mierou ľovou skupinou pre výročné správy je spra-né správy verejných vysokých škôl. Aj keď vonkajšej i vnútornej demokracie, rozložitos- vidla ministerstvo, sťa by „akcionár“ školy,sme v nej podrobovaní istej kritike, vítame ti i zložitosti. Časť z tejto zložitosti pramení a manažment univerzity vrátane budúcichju. Naznačuje okruhy otázok, ktoré sú zaují- zo samotného zákona – z prvkov samospráv- manažérskych generácií.mavé pre určitú skupinu čitateľov. Z môjho nosti školy i fakúlt súčasne. V tomto zmysle Pochopiteľne, mnohé univerzity sa snažiapohľadu je najužitočnejšou informáciou prá- ide o dvojúrovňovú samosprávu („two-level vypracovať správu na reprezentatívnej úrov-ve sada skúmaných otázok. A aj keď sa dá s governance“) a „riadenie konsenzom“. To je ni, aby mohla slúžiť širšej verejnosti. Výročnámnohými otázkami polemizovať a ponúkať vždy podstatne komplikovanejšie ako direk- správa však nie je primárne určená uchádza-iné alternatívy, prináša určitý obraz – odraz tívny manažérsky prístup v jednoliatej spo- čom o štúdium. Nemá v sebe koncentrovanéreality. Spätná väzba v kontexte výročných ločnosti. informácie potrebné pre uchádzačov o štú-správ vysokých škôl doteraz chýbala. Značná časť vnútornej zložitosti je daná dium. Na to majú vysoké školy iné nástroje. Za pozitívne považujem aj vysvetlenie prirodzenosťou v poslaní univerzity – v potre- To neznamená, že záujemcovia o štúdium čiširšieho kontextu súvislostí. Vysoké školy ani be pokrytia odborného spektra značnej šírky spoluprácu si nemajú mať možnosť správuich výročné správy nie sú izolované a viaceré a primeranej „hustoty“. Spoločnosť očakáva, preštudovať. Asi tak ako záujemca o kúpupriame súvislosti ich determinujú. Názor ne- že školy budú vychovávať odborníkov na naj- automobilu zväčša neštuduje výročné správyzávislej strany vyznieva ináč, ako keď na isté rôznejšie oblasti. To sa dá zabezpečiť jedine automobilových koncernov, ale skôr technic-súvislosti upozorňujeme sami. dostatočnou diverzitou pracovísk, katedier či ké parametre konkrétnych produktov, alebo ústavov, čo vnáša svoju pečať aj do riadenia. tí prezieravejší štatistiku o ich poruchovos- Čo/kto sú vlastne verejné vysoké ško- Zväčša ide o troj-, neraz až štvorúrovňové ti. Samozrejme, nadšenci si môžu pozrieť ajly? systémy. výročnú správu koncernu, či jeho cenu na Dovoľte mi začať touto zdanlivo triviál- Typickou pre vysoké školy je rozmanitosť burze.nou otázkou. Myslím si však, že pri všeobec- ich činnosti v zmysle procesnom. Niekto raznom „komentovaní“ vysokých škôl často povedal, že vysoké školy sú „preškoľované“. Protichodné požiadavky – detail ver-uchádzajú niektoré dosť podstatné aspekty. Mnohé procesy majú značne komplikované zus celokOsobne by som univerzity uviedol ako rela- pravidlá a nízku opakovanosť – často sa vy-tívne zložité živé organizmy. Organizmy ťaž- skytnú len raz za rok. Ale sú tu aj procesy, Pri zostavovaní výročnej správy vždy spo-ko definovateľné – aspoň z pohľadu riadenia. ktoré sa vyskytujú často, alebo občas a vo lu zápasia viaceré protichodné požiadavky.ARRA newsletter | júl 2008 9
 10. 10. Napríklad či zvoliť fakultný (divízny), alebo údajov pre výročné správy s nahlasovaním Pár poznámok k samotnej SGI správeobsahový (sektorový) princíp usporiadania? údajov pre nápočet dotácie ministerstvom a jej metodikeNajmä veľké univerzity môžu mať takúto di- školstva. Alebo ak chcete – údaje zbierané pre SGI správa hodnotí mnohé stránky vý-lemu. nápočet dotácie sme používali do výročných ročných správ. Myslím však, že v niektorých Inou dilemou, podstatnejšou, je miera správ. Toto bola relatívne dobre zabehnutá prípadoch vyhľadáva relatívne podrobné in-detailnosti údajov, miera „granularity“ uvá- prax. Trochu vznikal problém s vykazovaním formácie. Hodnotí napríklad či vysoká školadzaných informácií. Úplnosť a faktografia publikačnej činnosti v tom, že práce vytvore- uviedla vo svojej správe zoznam výskumnýchna jednej strane voči agregácii a analytike na né v predchádzajúcom roku boli neraz publi- aktivít, zdroj financovania každej aktivity,strane druhej. Inštitúcia potrebuje zachovať kované až v ďalšom roku. Ba i tie publikova- výšku finančnej podpory jednotlivých vý-úplnú „historickú“ stopu pre budúcnosť, pre né koncom decembra sa neraz spracúvajú až skumných aktivít a pod. Ak si predstavíme,svojich budúcich manažérov a ich budúce konca februára. Ale s tým sme sa naučili žiť. že škola môže mať aj niekoľko stoviek vý-rozhodovania. Na druhej strane správa dlhá Systém zberu sa nám narušil minulý rok, skumných projektov (STU ich má okoloje nudná a unavuje čitateľa. Naviac výpočet keď ministerstvo rozhodlo, že pre nápočet 500), potom uvádzanie úplného zoznamumnožstva faktov neposkytuje dostatočne dotácie bude vyžadovať nahlasovanie údajov zaberie niekoľko desiatok strán. Paradoxneplastický pohľad na trendy. Tieto údaje je k poslednému októbru. Prakticky to zname- školy, ktoré majú len niekoľko projektov, ichpotrebné interpretovať, komentovať, porov- ná vykonávať proces zberu údajov dvakrát môžu uviesť všetky a získať lepšie hodnotenienávať. ročne s dvoj-/trojmesačným odstupom. Na- výskumnej správy. Primárne určenie výročnej správy z môj- rúša sa tak motivačná spätná väzba. Alebo informácie o mobilitách – z kto-ho pohľadu je uzavrieť ročný časový úsek, rých škôl a na ktoré školy študenti chodiaskonštatovať podstatné výsledky dosiahnuté Ach, ten datamining! študovať – sa mi zdajú príliš detailné. Najmäza uplynulý rok, hlavné trendy vo vývoji a Výročná správa by nemala byť dlhá. Mala o zamestnancoch. Medzinárodnú spoluprácurozvoji školy. Tiež by mala hodnotiť úspeš- by opisovať hutne a výstižne dosiahnutý považujeme za veľmi dôležitú, avšak mobili-nosť voči vytýčeným cieľom a poslaniu a ko- stav, trendy vo vzťahu k vlastnému vývoju, ty sú len jedným z prejavov. Za podstatnejšiementovať prípadne neštandardnosti. Toto, k prostrediu i k vytýčeným cieľom. K nej považujeme projekty, resp. programy spolu-ako aj ďalšie závery, sa musí urobiť na úrovni by malo existovať akési „skladište úplných práce. A to spolupráce ako medzinárodnej,školy ako celku – inštitúcie –, ale aj na úrov- dát“. Pri dnešných možnostiach informač- tak aj s praxou. Ale to je zrejme vecou po-ni jej príslušných častí. Vzhľadom na roz- ných technológií by to teoreticky nemal byť hľadu.siahlosť aktivít, školy ako inštitúcie nemajú problém. Prakticky to ale problém byť môže. Úsmevnou sa javí požiadavka na infor-možnosť pri tomto type dokumentu ísť do Cítime, že školy zväčša nedisponujú infor- máciu, koľko počítačov majú zamestnanciveľkých detailov či menovitých zoznamov. mačnými systémami najnovších generácií napojených na internet. Pripadá mi to akoČasto uvádzajú len údaje agregované. No technológií, ktoré by výrazne uľahčili ako otázka montážnej firme, koľkí ich zamest-tiež ich súčasti (napr. fakulty) často spracúva- zber údajov, tak aj ich prehľadávanie, agrego- nanci pracujú na montážnej linke. Pritomjú podrobnejšie správy za jednotlivé okruhy vanie a analyzovanie na rozsiahlych dátach. slovenské vysoké školy, vďaka podpore vlády,pôsobenia. A, samozrejme, aj ich zverejňovanie. Myslím, využívajú gigabitovú Slovenskú akademickú že tu je dostatok príležitostí na zlepšenie, čo sieť – SANET, ktorú nám – Slovensku – zá- Zber údajov – procesy, motivácia a ča- si však bude vyžadovať nejakú korunu. vidia aj mnohé vyspelé krajiny.sovanie Len na ilustráciu rozsahu údajov uvá- Ďalšia moja poznámka sa týka požia- Procesy a motivácia zberu dát a ich ča- dzam, že pri vypracovávaní spisu pre kom- davky na odkazy na konkrétne webstránky.sové zladenie sú asi najťažším vnútorným plexnú akreditáciu Akreditačnou komisiou Webstránky zväčša majú podstatne väčšiuorieškom škôl. Ak sa totiž má vychádzať zo vlády SR, ktorý bol vlastne odpočtom aktivít dynamiku ako tlačený dokument, ktorý slúžiskutočných faktov pri písaní správy, tieto za uplynulých 6 rokov, STU predkladala spis aj na archivačné účely. Preto sa mnohé školyuž musia byť k dispozícií – zozbierané. Také s viac ako 35-tisíc stranami. To je v priemere vyhýbajú uvádzať priame odkazy v tlačenejprozaické. Ibaže 20- či 30-tisíc ľudí vyprodu- približne 6 000 strán o aktivitách pripadajú- výročnej správe na konkrétne stránky dyna-kuje za rok dosť značné množstvo výstupov cich na jeden rok. To nie je a ani nemôže byť mického webu. Výročná správa má byť integ-a aktivít a ich zmapovanie nie je triviálnou cieľom výročnej správy, ale je dôležité, aby rálnym a samovypovedajúcim dokumentom.záležitosťou. Naráža jednak na značný rozsah zdrojové dáta niekde zostali zachované. Je logické, že podstatne viacej informáciíúdajov, o ktorých často neviete, že existujú, v Vo vzťahu k výročným správam vysoké môže čitateľ (zvyčajne) nájsť na webe prísluš-rozložitej štruktúre školy, no najmä na požia- školy väčšinou tento problém riešia jednodu- nej školy. Tu mi opäť vychádza výhodnosťdavku disciplíny všetkých osôb zainteresova- cho. Na svojich organizačných zložka zväčša dataskladu s prístupom z internetu.ných do procesu zberu. Štruktúra samotných bývajú vypracovávané výročné správy jednot- Pri hodnotení výročných správ sa použí-údajov je tiež relatívne zložitá a vyžaduje si livých súčastí – fakúlt –, ktoré často obsahujú vali kritériá s dosť odlišnými váhami. Pokiaľurčitý intelektuálny vklad i „manuálnu“ ľud- podstatne podrobnejšie údaje než správa za hodnotenia jednobodové boli dosť výstižneskú prácu. celú školu. opísané, chýbali mi trochu bližšie informácie Jedným z najväčších problémov je moti- Napríklad fakulty STU vydávajú ročen- o okruhoch s váhou až 15 bodov. Niektorévácia a časové zosúladenie. Jediným spôso- ku v angličtine „annual report“, ktorá obsa- boli okomentované len jednou-dvoma ve-bom ako motivovať jednotlivé zložky školy huje takmer všetky údaje za predmetný rok tami. Osobne by som napríklad veľmi rád(fakulty, ústavy, katedry, jednotlivci) k včas- o uskutočnených študijných programoch, vedel, ako boli vyhodnocované údaje „v sú-nému a úplnému vykazovaniu relevantných diplomových projektoch, výskumných pro- vislosti s napĺňaním poslania a dlhodobéhoúdajov je podmienenie výšky ich rozpočtu jektoch a pod. Slúžia na nadväzovanie me- zámeru“, alebo ako vnímajú autori SGI sprá-alebo aspoň časti financií kvalitou a včasnos- dzinárodných vzťahov. Majú dostatočnú vý- vy jednotlivé segmenty o činnosti VŠ (vzde-ťou poskytnutia údajov. Preto sme kombino- povednú hodnotu pre ľudí, úzko zameraných lávanie, výskum a pod.). Toto je zaujímavévali – stotožňovali – uzávierky nahlasovania na nejakú konkrétnu oblasť. aj kvôli možnosti optimalizovať prípravu10 ARRA newsletter | júl 2008
 11. 11. nasledujúcej výročnej správy, keďže autormi rok. V takomto prostredí je dosť ťažké pred- mali existovať, možno v trochu lepšej osnove.podkladov pre tieto časti bývajú iné osoby. pokladať ochotu zdôverovať sa so strategický- Osnova však nezávisí od vysokej školy. Otáz- Diskutovať by sa dalo o váhach jednotli- mi krokmi verejnosti, a tým aj iným školám. kou je, či detailná správa o hospodárení mávých kritérií, i následne o váhach skupín jed- Myslím však, že väčšina škôl si analýzy robí, byť uvádzaná spolu s agregovanými údajmi onotlivých kritérií. Uvádza sa, že výsledné po- no nezverejňuje. činnosti. Obe správy sú finalizované v inomradie bolo dané priemerovaním. Neuvádza sa Druhou okolnosťou sú relatívne nestále čase. Ich zlúčením by za súčasných „techno-však, ako bolo toto priemerovanie váhované. „okrajové podmienky“ – financovanie. Pra- logických“ podmienok zrejme došlo k od-To všetko sú však otázky menšej dôležitosti. vidlá pre určovanie dotácie sa do istej miery dialeniu vydania správy o činnosti. To však menia každým rokom, rovnako ako celkový nepovažujem za tragické. Ale aj keď budú ad Analytická časť výkon všetkých vysokých škôl. Pritom mož- správy zostavované samostatne, súhlasím s Pripúšťam, že analytická časť môže byť nosti uskutočniť vnútorné zmeny pri „riadení názorom, že by mali byť zverejnené „blízkov spektre hodnotených výročných správ sla- konsenzom“ sú relatívne obmedzené. Preto seba“.bým článkom. Asi sa dá súhlasiť s názorom, mnohé manažmenty škôl považujú za netak- V každom prípade, publikovaná Správaže školy používajú zverejňované výročné tické zaväzovať sa verejnými vyhláseniami ku SGI a TIS o výročných správach verejnýchsprávy ako nástroj strategického riadenia len konkrétnym krokom na dlhšie obdobia. vysokých škôl je pozitívny čin. Prináša určitýobmedzene. Možno ani veľmi nemôžu viac. obraz o realite a myslím, že napomôže zlepšiťNaráža to na viacero širších problémov. Správa o hospodárení poskytovanie informácií o živote a výsled- Prvým je, že vysoké školy sa v dôsledku A či sa má uvádzať správa o hospodárení koch verejných vysokých škôl. Aj keď pre rokkapitačného modelu financovania dostali spolu so správou o činnosti? Nuž, to veru ne- 2007 to už nestihne, správy sú už v tlači.do priamej vzájomnej konkurencie. Súťažia viem. Správa o činnosti bez nadväznosti nao každého jedného študenta, každú korunu financie naozaj nemá veľký zmysel. Na dru-za publikáciu a tiež o každú korunu získanú hej strane zrozumiteľnosť správy o hospodá-zmenou kvalifikačného či iného koeficientu. rení má svoje „zákutia“. Myslím si, že bežnýVšetky merané ukazovatele, ktoré majú vplyv čitateľ sa z nej veľa zrozumiteľných informáciína výšku dotácie pre školu, sa menia každý nedozvie. Detailné finančné správy by však arra newsletter www.arra.sk číslo 4, ročník 2, rok 2008 issn 1337-3471 šéfredaktor: ján pišút vydáva: © akademická rankingová a ratingová agentúra i. bukovčana 16, bratislava (korešpondenčná adresa: arra, partizánska 2, 811 03 bratislava 1) arra newsletter je recenzovaný. informácia pre prispievateľov: svoje príspevky, námety a komentáre môžete zasielať e-mailom na adresu arra@arra.sk (v predmete správy uveďte „newsletter“). akceptujeme príspevky vo formáte ms Word, resp. kompatibilnom. nevyžiadané príspevky sa nevracajú. foto: flickr.com články prezentujú názory autorov, ktoré nemusia nutne odzrkadľovať názory redakcie newslettera arra.ARRA newsletter | júl 2008 11

×