Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EditorialV čísle nájdete:Publikácie profesorovvymenovaných v období10. októbra 2006 – 10.júla 2012 v databázeWeb of Knowle...
2 ARRA Newsletter | apríl 2013ÚvodPublikačnou činnosťou novovymenovanýchprofesorov sme sa venovali v ARRA Newslettripred n...
ARRA Newsletter | apríl 2013ZhrnutieZ celkového počtu vyše 500 profesorov vyme-novaných v sledovanom období nie je v da-ta...
1. Rozloženie H-indexov v rámci skupinyVýsledkyPrírodné vedy – matematikaNových profesorov: 12Ich publikácie spolu: 338Ich...
ARRA Newsletter | apríl 20135Prírodné vedy – informatikaNových profesorov: 14Ich publikácie spolu: 190Ich citácie spolu: 5...
ARRA Newsletter | apríl 20136Prírodné vedy – fyzikaNových profesorov: 11Ich publikácie spolu: 780Ich citácie spolu: 78773....
ARRA Newsletter | apríl 20137Najúspešnejší podľa H-indexudoc. Ing. Marián Valko, DrSc.doc. RNDr. Peter Kaplan, CSc.doc. In...
ARRA Newsletter | apríl 20138Najúspešnejší podľa H-indexudoc. RNDr. František Baluška, DrSc.doc. RNDr. Silvia Pastoreková,...
ARRA Newsletter | apríl 20139Najúspešnejší podľa H-indexudoc. RNDr. Iľja Krno, DrSc.doc. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.doc. ...
ARRA Newsletter | apríl 201310Najúspešnejší podľa H-indexudoc. Ing. Ivan Hudec, PhD.doc. Ing. Ján Híveš, PhD.doc. Ing. Šte...
ARRA Newsletter | apríl 201311Ďalší novovymenovaní profesori v období 10.4. 2006 – 10. 7. 2012 z technických vied - materi...
ARRA Newsletter | apríl 201312Najúspešnejší podľa H-indexudoc. Ing. Peter Šolek, CSc.doc. Ing. Ladislav Dedík, PhD.doc. In...
ARRA Newsletter | apríl 201313Celkový počet publikácií v databáze WoK pre skupinu „ďalších“ je 165 (priemer na osobu 7,9),...
ARRA Newsletter | apríl 201314Technické vedy – elektroNových profesorov: 22Ich publikácie spolu: 324Ich citácie spolu: 333...
ARRA Newsletter | apríl 201315Lekárske vedy – farmáciaNových profesorov: 5Ich publikácie spolu: 316Ich citácie spolu: 2892...
ARRA Newsletter | apríl 201316Lekárske vedy – ostatné (chirurgia, anatómia, interné, OTR, gynekológia)Nových profesorov: 1...
ARRA Newsletter | apríl 201317Celkový počet publikácií v databáze WoK pre skupinu „ďalších“ je 142 (priemer na osobu 8,9),...
ARRA Newsletter | apríl 201318Lekárske vedy – zdravotníctvoNových profesorov: 16Ich publikácie spolu: 396Ich citácie spolu...
Celkový počet publikácií v databáze WoK pre skupinu „ďalších“ je 46 (priemer na osobu 1,8), celkový počet citácií je 86 (...
ARRA Newsletter | apríl 201320Poľnohospodárske vedyNových profesorov: 35Ich publikácie spolu: 678Ich citácie spolu: 2024Na...
ARRA Newsletter | apríl 201321Celkový počet publikácií v databáze WoK pre skupinu „ďalších“ je 72 (priemer na osobu 3,6), ...
ARRA Newsletter | apríl 201322Celkový počet publikácií v databáze WoK pre túto skupinu je 153 (priemer na osobu 4), celko...
ARRA Newsletter | apríl 201323Záverečná poznámkaTitul profesora oprávňuje fakultu, na ktorej pôsobí na viacero činností. P...
ARRA Newsletterwww.arra.skročník 7, číslo 1, rok 2013šéfredaktor: Ján Pišútvydáva:© Akademická rankingováa ratingová agent...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Arra newsletter 01_2013

7,727 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Arra newsletter 01_2013

 1. 1. EditorialV čísle nájdete:Publikácie profesorovvymenovaných v období10. októbra 2006 – 10.júla 2012 v databázeWeb of Knowledgefirmy Thomson Reutersnewsletterapríl 2013| ročník 7 | číslo 1Akademická rankingová a ratingová agentúraEditoriál:Aké sú úlohy univerzitného profesora? Jednouz  nich je nepochybne učiť študentov na trochstupňoch vysokoškolského štúdia a  garantovaťjeho kvalitu. Ďalšou je uskutočňovať samostatnývýskum v oblasti úzkej špecializácie. Je to všakvšetko, čo by sme od osobnosti profesora maliočakávať?Walter Noll, emeritný profesor matema-tiky na Carnegie–Mellonovej univerzite v  USA,v eseji „The Role of the Professor“ * argumentu-je, že očakávania by mali byť náročnejšie. V oh-nisku pozornosti učiteľa sú študenti: odovzdávaim sumu poznania podľa daného sylabu, zadávaúlohy, kontroluje pokrok pomocou testov, hodnotív  závere dosiahnutú úroveň vedomostí znám-kami. V  ohnisku záujmu profesora-učiteľaje téma prednášok a ako ju čo najlepšie odovzdať.Žije s  ňou, hľadá nové lepšie prístupy, máloke-dy opakuje prednášky rutinne viackrát, teší saz  pokroku študentov, úlohy, testy a  hodnoteniepovažuje iba za nutné zlá. Cieľom výskumníkaje objavovať nové výsledky, tvoriť nové poznanie.Publikovanie a otázky priority sú preňho nanajvýšdôležité. Pre profesora-výskumníka je dôleži-té nielen vytváranie a  zverejňovanie výsledkovvýskumu, ale aj ich hlbšie chápanie, umiestneniestarého poznania a  nových objavov do širšiehokontextu.Nie je ľahké v jednej osobe zladiť vlastnostiskutočného profesora, dobrého učiteľa a úspeš-ného výskumníka (nehovoriac ešte o  úradovanía  získavaní grantových prostriedkov), obyčajneniektorý aspekt prichádza skrátka. Prof. Nollvšak v závere eseje vyjadruje presvedčenie, že jenemožné byť dobrým učiteľom bez toho, aby bolčlovek zároveň profesorom v zmysle istej vášnepre tému; je nemožné byť dobrým výskumníkombez profesorskej snahy vztiahnuť partikulárnevýsledky výskumu k niečomu širšiemu a všeo-becnejšiemu. Zhodnotiť úroveň slovenských profeso-rov z  nedávneho obdobia z uvedených hľadískje komplexná výskumná úloha. Štúdia, ktorúzverejňuje aktuálny Newsletter ARRA, sa sústre-ďuje iba na kvantitatívne merateľný aspekt pro-fesorských aktivít, a to na výskumné výsledkyprofesorov, ktorí boli v SR vymenovaní v obdobír. 2006-2012. Kvantifikuje ich pomocou scien-tometrických údajov, konkrétne Hirschovho in-dexu, počtu publikácií a  počtu citácií (v  časemenovania) podľa databáz Web of Knowledge(WoK) spoločnosti Thomson Reuters. Výsled-ky sú zhrnuté po jednotlivých (širších) vednýchodboroch. Je známe, že publikačné a  citačnézvyklosti sa v rôznych odboroch rôznia, zvolenýspôsob prezentácie však umožňuje porovnanieaspoň v rámci každej skupiny. Je dobré si uve-domiť, že WoK nepokrýva všetky oblasti rovnakospoľahlivo. Z  tohto dôvodu majú výsledky väč-šiu výpovednú hodnotu pre prírodné, technickéa lekárske vedy, menšiu pre oblasti spoločenskéa humanitné.Rozdiely medzi scientometrickými hodno-tami profesorov z  rovnakých skupín sú výraz-né. Autori Newslettra konštatujú, že mnohí novíslovenskí profesori dosahujú (podľa databázyWoK) nízke výskumné výsledky vo svojich ved-ných oblastiach. To je hrozbou hlavne pre kvali-tu doktorandského štúdia na vysokých školách,kde títo profesori pôsobia. Je ťažké očakávať, žedoktorandi po absolvovaní štúdia budú schop-ní samostatne vedecky pracovať, pokiaľ takútoschopnosť dlhodobo nevykazujú ich školiteliaa garanti doktorandského štúdia.Štefan OlejníkFyzikálny ústav SAV* Pozri: www.math.cmu.edu/~wn0g/RP.pdf.
 2. 2. 2 ARRA Newsletter | apríl 2013ÚvodPublikačnou činnosťou novovymenovanýchprofesorov sme sa venovali v ARRA Newslettripred niekoľkými rokmi [1]. Hlavnou témouvtedy boli podmienky habilitácií docentova inaugurácií profesorov, publikačnej činnostinovovymenovaných profesorov sme sa veno-vali len okrajovo.Podľa platného zákona o vysokých ško-lách k práci profesora patrí „výskumná, vývo-jová alebo umelecká činnosť a zverejňovaniejej výsledkov v časopisoch (...) medzinárodné-ho významu“.V tomto príspevku sa budeme podrobnej-šie venovať publikačnej činnosti profesorovvymenovaných v období 10. apríla 2006 – 28.novembra 2011. Do úvahy zahrnieme zatiaľlen publikácie zachytené vo všeobecne pou-žívanej databáze Web of Knowledge. Publiká-ciám v iných databázach, napríklad SCOPUS čiGoogle Scholar, sme sa nevenovali, ukazujesa však na príkladoch z iných krajín, že ichanalýzou sa nedá dospieť k zásadne odlišnýmvýsledkom, a  najmä poradie vedcov podľapublikačnej úspešnosti s vysokou pravdepo-dobnosťou zostane rovnaké bez ohľadu nato, akú databázu na jeho určenie použijeme.Databáza, ktorú používame, zahŕňa publiká-cie od roku 1985. Pri jednotlivých profesorochvymenovaných v  danom období si budemevšímať tri údaje charakterizujúce ich publi-kačnú činnosť: a) Hirschov index h– bezvylúčenia samocitácií (podrobnejšie uvedenýv [2] ), b) počet publikácií za dané obdobie, c)počet citácií na tieto práce.Analýza údajov z  databázy Web ofKnowledge bola ukončená pri každej skupinenovovymenovaných profesorov tesne po zve-rejnení výsledkov, takže sa údaje mohli odvte-dy mierne zmeniť.Práce novovymenovaných profesorovbudú usporiadané do skupín, ktoré vznikli is-tým zjemnením delenia prác podľa manuáluFrascati, pozri [3]. Rozdelenie skupín je nasle-dujúce:Prírodné vedy – matematikaPrírodné vedy – informatikaPrírodné vedy – fyzikaPrírodné vedy – chémiaPrírodné vedy – biológiaPrírodné vedy – ostatnéTechnické vedy – chémiaTechnické vedy – strojárstvoTechnické vedy – materiályTechnické vedy – stavebnéTechnické vedy – architektúraTechnické vedy – elektroTechnické vedy – ostatnéLekárske vedy – farmáciaLekárske vedy – ošetrovateľstvoLekárske vedy – zdravotníctvoLekárske vedy – sociálna prácaLekárske vedy – ostatnéPoľnohospodárske vedySpoločenské vedy – ostatnéSpoločenské vedy – ekonómiaSpoločenské vedy – právoSpoločenské vedy – pedagogikaHumanitné vedy – teológiaHumanitné vedy – filozofiaHumanitné vedy – umenieHumanitné vedy – ostatnéPríčinou pre takéto „jemnejšie delenie“skupín je snaha o približne rovnaké počtynovovymenovaných profesorov v jednotlivýchskupinách. Keby sme ponechali len hrubšiedelenie podľa manuálu Frascati, dostali bysme veľmi nerovnomerné rozdelenia. V ana-lyzovanom období napríklad rýchlo rástli po-čty študentov v lekárskych vedách v odboroch zdravotníctva, ošetrovateľstva a sociálnejpráce, zatiaľ čo v „ostatných“ odboroch (akochirurgia, anatómia, interné, OTR, gynekoló-gia) zostávali približne na predchádzajúcichpočtoch. Tieto zmeny sa prejavili aj v počtochnovovymenovaných profesorov.Prečo vznikajú tlaky na zvyšovaniepočtu vymenovaných profesorov?Titul profesora je predsa len istá pocta a častosúvisí aj s istým zvýšením príjmu, takže inau-gurácia je v záujme nového profesora. Ale zá-ujem o nového profesora má aj fakulta. Príčinje viacero:profesori sú potrební pre garantovanieštudijných programov na magisterskoma doktorandskom štúdiu,zvýšením počtu profesorov si fakulta zvy-šuje Koeficient kvalifikačnej štruktúry a týmaj príjem z rozpočtu, pozri [4,5] Publikácie profesorovvymenovaných v období10. októbra 2006 – 10. júla2012 v databáze Web ofKnowledge firmy ThomsonReutersJán Pišút1,2)• Juraj Barta1)• Ferdinand Devínsky1,3)• Ľuboš Varga1)Miroslav Medveď1)• Martin Hric1)1) Akademická rankingová a ratingová agentúra2) Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského3) Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského
 3. 3. ARRA Newsletter | apríl 2013ZhrnutieZ celkového počtu vyše 500 profesorov vyme-novaných v sledovanom období nie je v da-tabáze evidovaná žiadna publikácia približnev tretine prípadov. Ďalších asi 20 % má síceistý počet publikácií, ale žiadna z nich neevi-duje ani jeden ohlas. Viac než polovica z no-vovymenovaných profesorov teda v období odroku 1985 nepublikovala žiadnu prácu v ča-sopise registrovanom medzinárodnou data-bázou Web of Knowledge, prípadne ich prácenevyvolali ani jeden ohlas.Profesori môžu byť garantmi každéhotypu štúdia, vrátane doktorandského. Spo-lu s  docentmi a  držiteľmi vedeckého I a IIastupňa (na vysokých školách ich je málo)môžu byť aj školiteľmi doktorandov. Novýmiprofesormi teda každá vysoká škola zvyšujesvoju kapacitu doktorandského štúdia. Predoktorandské štúdium sú typické dve veci. Jepomerne drahé a má jednoznačne definovanúúlohu: má pripravovať mladých ľudí na samo-statnú vedeckú dráhu – absolvent má svojoudizertačnou prácou dokázať, že je schopný sa-mostatne vedecky pracovať. Pozrime sa na topodrobnejšie.V školskom roku 2010/2011 na verejnýchvysokýchškoláchnaSlovenskuštudovalo6144doktorandov slovenského občianstva v dennejformeštúdia.Dotácianadoktorandské štúdiumsa ťažko odhaduje, pretože sa schéma finan-covania tohto štúdia mení (pozri [9], bod (7)).Podľa údajov pre rok 2011 [7,8], štipendiá predoktorandov (položka 07711 – štipendiá dok-torandov) predstavovala 33 500 216 €, k tomumožno ešte pripočítať 10% z príjmov vysokejškoly za výkon vo výskume, takže spolu dosta-neme 40 – 50 miliónov € ročne. Pre rok 2012 jeschéma trocha zmenená (pozri [9], bod (7)), alevýsledná suma bude podobná. Odhad nákladovje zrejme znížený, pretože na kvalitných uni-verzitách veľkú časť práce vo výskume vyko-návajú doktorandi a v dotácii pre vysokú školu[7,8,9] je zahrnutá aj dotácia pre vysokú školudaná výkonom vo výskume. Časť tejto položkypripadajúcej na prácu doktorandov sme sa tunepokúšali odhadnúť.Ak mnohí novovymenovaní (a skôr vyme-novaní) profesori majú veľmi slabé výsledky vovýskume - z doktorandov, ktorých školia, sot-va budú ľudia schopní samostatnej výskumnejpráce a veľká časť z investovaných prostried-kov (približne spomínaných 40 – 50 miliónov €ročne) neprinesie očakávaný úžitok.Vymenúvanie nových profesorov, ktorímajú slabé vlastné výsledky vo výskume ve-die teda k mrhaniu štátnych prostriedkov, pre-tože ich doktorandov štát financuje, ale prácatýchto doktorandov očakávaným prínosomnebude.Je možné podstatne zvýšiť náročnosť nanovovymenovaných profesorov? Domnieva-me sa, že pri súčasných pravidlách to prak-ticky možné nie je. Teoreticky by to snáďišlo tým, že by Akreditačná komisia odobra-la niektorým vysokým školám inauguračnépráva. Prakticky je to asi vo väčšom rozsahuneuskutočniteľné.V  niektorých krajinách sa objavila snahabuď zaviesť viac tried pre profesorov (napríkladSpolková Republika Nemecko), alebo vymen-úvať profesorov celoštátnym orgánom (naprí-klad pokusy v Taliansku a vo Francúzsku).U nás by sa snáď dali podobné výsledkydosiahnuť dvomi spôsobmi. Prvým z nich jeviazať doktorandské štúdium na výskumnégranty. Druhým je využitie titulu doktora vied,ktorý u nás udeľuje Slovenská Komisia preVedecké Hodnosti (SKVH). Takto by sme maliprofesorov s  DrSc a  profesorov bez DrSc.Pritom SKVH je komisia s  celoštátnou pô-sobnosťou a je schopná udržať úroveň.K problému sa ešte v budúcnosti vrátime.V každom prípade sa domnievame, že efektív-nosť a úspešnosť doktorandského štúdia je hod-ná pozornosti a najskôr aj odborného auditu.3
 4. 4. 1. Rozloženie H-indexov v rámci skupinyVýsledkyPrírodné vedy – matematikaNových profesorov: 12Ich publikácie spolu: 338Ich citácie spolu: 1804321024681012144 5 6 7 8 9 10Najúspešnejší podľa H-indexuPoznámka: Ak sa pohráme s číslami, zistíme, že explicitne uvedení autori sú zodpovední za veľkú časť publikácií a citácií. Takáto situácia je skôrpravidlom ako výnimkou. V matematike rozdiely medzi obidvomi skupinami nie sú až tak dramatické, pri iných skupinách odborov je rozdielmnohokrát výraznejší.doc. RNDr. Marek Fila, DrSc.doc. RNDr. Roman Nedela, DrSc.doc. RNDr. Karol Mikula, DrSc.doc. RNDr. Anna Kolesárová, PhD.doc. RNDr. Martin Bača, CSc.doc. RNDr. Mirko Horňák, CSc.FMFI UK BratislavaFPrirV UMB Banská BystricaSvF STU BratislavaFChPT STU BratislavaSjF TU KošicePriF UPJŠ KošiceMeno Pracovisko H-index131010987# publikácií563939354532# citácií503308256211207134Ďalší novovymenovaní profesori v období 10.4. 2006 – 10. 7. 2012 z matematiky sú (abecedne):Dr. RNDr. Martin Knor, StavF STU Bratislavadoc. RNDr. Július Korbaš, CSc, FMFI UK Bratislavadoc. RNDr. Miroslava Ružičková, CSc, PriF ŽU Žilinadoc. RNDr. Danica Studenovská, CSc, PriF UPJŠ Košicedoc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc, FMFI UK Bratislavadoc. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc, FMFI UK BratislavaCelkový počet publikácií v databáze WoK pre skupinu „ďalších“je 92 (priemer na osobu 15,3), celkový počet citácií je 196 (priemer na osobu 32,7).Poznámka: Počty publikácií, citácií a H-index sa odpovedá približne termínu vymenovania za profesora.ARRA Newsletter | apríl 2013411 12
 5. 5. ARRA Newsletter | apríl 20135Prírodné vedy – informatikaNových profesorov: 14Ich publikácie spolu: 190Ich citácie spolu: 5382. Rozloženie H-indexov v rámci skupiny32101234567894 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Ďalší novovymenovaní profesori v období 10.4. 2006 – 10. 7. 2012 z informatiky sú (abecedne):doc. Ing Matilda Drozdová, PhD, FRI ŽU Žilinadoc Ing Mária Franeková, PhD, FEI ŽU Žilinadoc. Ing. Martin Klimo, PhD, FRI ŽU Žilinadoc. Ing. Ján Kollár, CSc, FEI TU Košicedoc. RNDr. Eduard Kostolanský, PhD, FpriV UCM Trnavadoc. Ing. Karol Matiaško, PhD, FRI ŽU Žilinadoc Ing Juraj Miček, CSc, FPEDAS ŽU Žilinadoc. RNDr. Valerie Novitzká, PhD, FEI TU Košicedoc Ing Ján Paralič, PhD, FEI TU Košicedoc. Ing. Tomáš Sabol, CSc, FEI TU KošiceCelkový počet publikácií v databáze WoK pre skupinu „ďalších“ je 73 (priemer na osobu 7,3), celkový počet citácií je 60 (priemer na osobu 6).Najúspešnejší podľa H-indexudoc. RNDr. Ivan Bajla, PhD.doc. Ing. Miloš Šrámek, PhD.doc. RNDr. Ján Plávka, CSc.doc. Ing. Pavol Ďuriš, PhD.FEI STU BratislavaFMFI UK BratislavaFEI TU KošiceFMFI UK BratislavaMeno Pracovisko H-index8754# publikácií37401822# citácií1342065080
 6. 6. ARRA Newsletter | apríl 20136Prírodné vedy – fyzikaNových profesorov: 11Ich publikácie spolu: 780Ich citácie spolu: 78773. Rozloženie H-indexov v rámci skupiny321051015202530354 5 6 7 8 9 10 11Najúspešnejší podľa H-indexuPoznámka: a) V hlavičke aj v tabuľke sú zahrnuté aj dáta Stanislava Vokála. S. Vokál je členom niekoľkých veľkých experimentálnych skupínv subjadrovej (časticovej) fyzike. Na tieto práce býva oveľa viac citácií ako v iných oblastiach fyziky. Tieto práce sa od ostatných niekedy oddeľujú,pozri napr. v [2]. b) Dôležitejšie ako samotné čísla je ich porovnanie so svetovým priemerom a zahraničím. Istá informácia je o tom v [6]. c) Výsledkyv tabuľkách možno porovnať aj s požiadavkami na špičku slovenskej vedy [2].doc. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.doc. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc.doc. RNDr. Peter Samuely, DrSc.doc. Ing. Martin Orendáč, CSc.doc. RNDr. Andrej Pleceník, DrSc.doc. RNDr. Ján Urban, DrSc.PriF UPJŠ KošiceFMFI UK BratislavaUPJŠ a ÚEF SAV KEPriF UPJŠ KošiceFMFI UK BratislavaFMFI UK BratislavaMeno Pracovisko H-index292016141212# publikácií16489871055243# citácií340211211040881485399Ďalší novovymenovaní profesori v období 10.4. 2006 – 10. 7. 2012 z fyziky sú (abecedne):doc. Ing. Peter Ballo, PhD., FEI STU Bratislavadoc. Ing. Július Cirák, CSc., FEI STU Bratislavadoc. RNDr. Peter Kollár, CSc., PriF UPJŠ Košicedoc. RNDr. Vladimír Lisý, CSc., FEI TU Košicedoc. RNDr. Pavol Sovák, CSc., PriF UPJŠ KošiceCelkový počet publikácií v databáze WoK pre skupinu „ďalších“ je 240 (priemer na osobu 48), celkový počet citácií je 626 (priemer na osobu 125,2).
 7. 7. ARRA Newsletter | apríl 20137Najúspešnejší podľa H-indexudoc. Ing. Marián Valko, DrSc.doc. RNDr. Peter Kaplan, CSc.doc. Ing. Peter Rapta, CSc.doc. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.doc. RNDr. Gustav Plesch, DrSc.doc. Ing. Viktor Milata, DrSc.doc. RNDr. Ľudovít Mátel, CSc.prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.FChPT STU BratislavaJLF UK BratislavaFChPT STU BratislavaPriF UK BratislavaPriF UK BratislavaFChPT STU BratislavaPRIF UK BratislavaFChPT STU BratislavaMeno PracoviskoPrírodné vedy – chémiaNových profesorov: 11Ich publikácie spolu: 642Ich citácie spolu: 6207H-index18161615121099# publikácií93961006163851859# citácií304874010175484383561882814. Rozloženie H-indexov v rámci skupiny321024681012142018164 5 6 7 8 9 10 11Ďalší novovymenovaní profesori v období 10.4. 2006 – 10. 7. 2012 z chémie sú (abecedne):doc. Ing. Juraj Guzy, CSc., LF UPJŠ Košicedoc. Ing Miroslav Drtil, PhD., FChPT STU Bratislavadoc. Ing. Peter Segľa,PhD., FChPT STU BratislavaCelkový počet publikácií v databáze WoK pre skupinu „ďalších“ je 126 (priemer na osobu 31,5), celkový počet citácií je 585 (priemer na osobu146,3).
 8. 8. ARRA Newsletter | apríl 20138Najúspešnejší podľa H-indexudoc. RNDr. František Baluška, DrSc.doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.doc. RNDr. Anton Bačkor, PhD.doc. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.doc. MVDr Peter Massányi, PhD.doc. RNDr. RNDr. Ján Šalagovič, PhD.doc. RNDr. Miroslav Repčík, CSc.doc. RNDr. Daniela Hudecová, PhD.doc. RNDr. Jela Mistríková, CSc.doc RNDr Vladimír Kováč, CScdoc. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.PriF UK BratislavaVirÚ. SAV BratislavaPriF UPJŠ KošicePriF UK BratislavaFBP SPU NitraLF UPJŠ KošicePrif UK BratislavaFChPT STU BratislavaPriF UK BratislavaPriF UK BratislavaPriF UPJŠ KošiceMeno PracoviskoPrírodné vedy – biológiaNových profesorov: 20Ich publikácie spolu: 994Ich citácie spolu: 11265H-index363317151211111110109# publikácií144133636278343754324352# citácií24843803767501419803322355257411265Ďalší novovymenovaní profesori v období 10.4. 2006 – 10. 7. 2012 z biológie sú (abecedne):Celkový počet publikácií v databáze WoK pre skupinu „ďalších“ je 305 (priemer na osobu 30,5), celkový počet citácií je 1289 (priemer na osobu128,9).5. Rozloženie H-indexov v rámci skupiny32105101520253035404 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20doc. Ing. Ivan Čižnár, DrSc., SZU Bratislavadoc. MUDr. Erik Dorko, PhD., LF UPJŠ Košicedoc. RNDr. Yvetta Gbelská, CSc., PriF UK Bratislavadoc. RNDr. Ivan Hudec, CSc., PriF UPJŠ Košicedoc. RNDr. Ľudovít Kocian, CSc., PriF UK Bratislavadoc. RNDr. Pavol Martonfi, PhD., PriF UPJŠ Košicedoc. RNDr. Vanda Repiská, PhD., LF UK Bratislavadoc. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., LF UPJŠ Košicedoc. Ing. Slavomír Stašiov, PhD., FEE TU Zvolen
 9. 9. ARRA Newsletter | apríl 20139Najúspešnejší podľa H-indexudoc. RNDr. Iľja Krno, DrSc.doc. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.doc. RNDr. Karol Mičieta, PhD.PriF UK BratislavaPriF UK BratislavaPriF UK BratislavaMeno PracoviskoPrírodné vedy – ostatné(ekológia, geológia, environmentalistika, zoológia, geografia, regionálna geografia, ochrana krajiny)Nových profesorov: 19Ich publikácie spolu: 237Ich citácie spolu: 664H-index777# publikácií371944# citácií204155121Ďalší novovymenovaní profesori v období 10.4. 2006 – 10. 7. 2012 z ostatných prírodných vied sú (abecedne):doc. RNDr. Miriam Fendeková, CSc., PriF UK Bratislavadoc. RNDr. Tatiana Hrnčiarová, CSc., ÚKE SAV Bratislavadoc. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., GÚ SAV Bratislavadoc. RNDr. Vladimír Ira, CSc., PriF UK Bratislavadoc. RNDr. Robert Ištok, PhD., FHPriV PU Prešovdoc. RNDr. Pavol Korec, CSc., PriF UK Bratislavadoc. RNDr. Mária Kozová, CSc., PriF UK Bratislavadoc. RNDr. Miroslav Krumpál, CSc., PriF UK Bratislavadoc. RNDr. Viliam Lauko, CSc., PriF UK Bratislavadoc. RNDr. Otília Lintnerová, CSc., PriF UK Bratislavadoc. RNDr. René Matlovič, PhD., FHPriV PU Prešovdoc. RNDr. Ján Oťaheľ, CSc., GÚ SAV Bratislavadoc. RNDr. Peter Spišiak, CSc., PriF UPJŠ Košicedoc. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc., LF TU Zvolendoc. RNDr. Jozef Šteffek, CSc., FEE TU Zvolendoc. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD., PriF UK BratislavaCelkový počet publikácií v databáze WoK pre skupinu „ďalších“ je 137 (priemer na osobu 8,6), celkový počet citácií je 176 (priemer na osobu 11).6. Rozloženie H-indexov v rámci skupiny3210123456784 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 10. 10. ARRA Newsletter | apríl 201310Najúspešnejší podľa H-indexudoc. Ing. Ivan Hudec, PhD.doc. Ing. Ján Híveš, PhD.doc. Ing. Štefan Schmidt, PhD.FChPT STU BratislavaFChPT STU BratislavaFChPT STU BratislavaMeno PracoviskoTechnické vedy – chémiaNových profesorov: 8Ich publikácie spolu: 207Ich citácie spolu: 712H-index876# publikácií633312# citácií21711696Ďalší novovymenovaní profesori v období 10.4. 2006 – 10. 7. 2012 z technických vied - chémia sú (abecedne):doc. Ing. Dušan Baran, PhD., FChPT STU Bratislavadoc. Dr. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., FChPT STU Bratislavadoc. Ing. Alexander Kaszonyi, PhD., FChPT STU Bratislavadoc. Ing. Svetozár Katuščák, CSc., FChPT STU Bratislavadoc. Ing. Ľubomír Valík, PhD.,FChPT STU BratislavaCelkový počet publikácií v databáze WoK pre skupinu „ďalších“ je 99 (priemer na osobu 19,8), celkový počet citácií je 283 (priemer na osobu 56,6).7. Rozloženie H-indexov v rámci skupiny3210123456784 5 6 7 8
 11. 11. ARRA Newsletter | apríl 201311Ďalší novovymenovaní profesori v období 10.4. 2006 – 10. 7. 2012 z technických vied - materiály sú (abecedne):doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc., MTF STU Brastislavadoc. Ing. Ladislav Pešek, CSc., HF TU KošiceCelkový počet publikácií v databáze WoK pre skupinu „ďalších“ je 22 (priemer na osobu 11), celkový počet citácií je 21 (priemer na osobu 10,5).Najúspešnejší podľa H-indexudoc. Ing. Jozef Janovec, DrSc.doc. Ing. Ján Lokaj, CSc.doc. Ing. Darina Ondrušová, PhD.doc. Ing. Márius Pavlovič, PhD.MTF STU BratislavaMTF STU BratislavaFPT TnUAD TrenčínFEI STU BratislavaMeno PracoviskoTechnické vedy – materiályNových profesorov: 6Ich publikácie spolu: 227Ich citácie spolu: 967H-index10977# publikácií71842327# citácií3223501671078. Rozloženie H-indexov v rámci skupiny3210246810124 5 6
 12. 12. ARRA Newsletter | apríl 201312Najúspešnejší podľa H-indexudoc. Ing. Peter Šolek, CSc.doc. Ing. Ladislav Dedík, PhD.doc. Ing. Marián Peciar, PhD.SjF STU BratislavaSjF STU BratislavaSjF STU BratislavaMeno PracoviskoTechnické vedy – strojárstvoNových profesorov: 45Ich publikácie spolu: 142Ich citácie spolu: 452H-index854# publikácií1387# citácií1588152Ďalší novovymenovaní profesori v období 10.4. 2006 – 10. 7. 2012 z technických vied - strojárstvo sú (abecedne):doc. Ing. Ivan Baránek, CSc., MTF STU Bratislavadoc. Ing. Jozef Bocko, CSc., SjF TU Košicedoc. Ing. Dana Bolibruchová, PhD., SjF ŽU Žilinadoc. Ing. Miroslav Bošanský, PhD., SjF STU Bratislavadoc. Ing. Alexander Chaus, DrSc., MTF STU Bratislavadoc. Ing. Emil Evin, CSc., SjF TU Košicedoc. Ing. Pavel Élesztős, CSc., SjF STU Bratislavadoc. Dr. Ing. Juraj Gerlici, SjF ŽU Žilinadoc. Ing. Ernest Gondár, PhD., SjF STU Bratislavadoc. Ing. František Greškovič, CSc., SjF TU Košicedoc. Ing. Ladislav Gulan, PhD., SjF STU Bratislavadoc. Ing. Peter Horbaj, PhD., SjF TU Košicedoc. Ing. Peter Hubinský, PhD., FEI STU Bratislavadoc. Ing. Zita Iždinská, PhD., SjF STU Bratislavadoc. Ing. Jozef Jandačka, PhD., SjF ŽU Žilinadoc. Ing. Norbert Jendželovský, PhD., SvF STU Bratislavadoc. Ing. Daniel Kalinčák, PhD., SjF ŽU Žilinadoc.Ing. Juraj Králik, PhD., SjF STU Bratislavadoc. Ing. Ľuboš Kučera, PhD., SjF ŽU Žilinadoc. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD., SjF ŽU Žilinadoc. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD., SjF TU Košicedoc. RNDr. Milan Malcho, PhD., SjF ŽU Žilinadoc.Ing. Milan Marônek, PhD., MTF STU Bratislavadoc. Ing. Anna Mičietová, PhD., SjF ŽU Žilinadoc. Ing. Jozef Mihok, PhD., SjF TU Košicedoc. Dr. Miroslav Neslušan, SjF ŽU Žilinadoc. Ing. Andrej Novák PhD., FPEDAS ŽU Žilinadoc. Ing. Hana Pačaiová, PhD., SjF ŽU Košicedoc. Ing. Jozef Pilc, PhD., SjF ŽU Žilinadoc. Ing. Ján Salaj, CSc., SjF ŽU Žilinadoc. Dr. Ing. Milan Sága, SjF ŽU Žilinadoc. Ing. Juraj Spalek, PhD., EF ŽU Žilinadoc. Ing. Dušan Šebo, PhD., SjF TU Košicedoc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., SjF STU Bratislavadoc.Ing. Peter Šugár, CSc., MTF STU Bratislavadoc. Ing. Eva Tillová, PhD., SjF ŽU Žilinadoc. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., TF SPU Nitradoc. Ing. Marián Tolnay, PhD., SjF STU Bratislavadoc. Ing. Michal Varchola, CSc., SjF STU Bratislavadoc. Ing. Miroslav Vereš, PhD., SjF STU Bratislavadoc. Ing. Juraj Veselovský, CSc., FVT TU Košicedoc. Ing. Milan Žmindák, CSc., SjF ŽU Žilina9. Rozloženie H-indexov v rámci skupiny1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 450123456789Celkový počet publikácií v databáze WoK pre skupinu „ďalších“ je 114 (priemer na osobu 2,7), celkový počet citácií je 161 (priemer na osobu 3,9).
 13. 13. ARRA Newsletter | apríl 201313Celkový počet publikácií v databáze WoK pre skupinu „ďalších“ je 165 (priemer na osobu 7,9), celkový počet citácií je 466 (priemer na osobu 22,2).Technické vedy – ostatnéNových profesorov: 25Ich publikácie spolu: 316Ich citácie spolu: 1359Najúspešnejší podľa H-indexudoc. Ing. Ivan Hotový, DrSc.doc. Ing. Michal Čeppan, PhD.doc. Ing. Jozef Kúdela, CSc.doc. Ing. Juraj Janočko, DrSc.FEI STU BratislavaFChPT STU BratislavaDF TU ZvolenFBERG TU KošiceMeno Pracovisko H-index11955# publikácií86401411# citácií45425386100Ďalší novovymenovaní profesori v období 10.4. 2006 – 10. 7. 2012 z ostatných technických vied sú (abecedne):doc. Ing. Adriana Csikósová, CSc., FBERG TU Košicedoc. Ing. Ľubomír Dorčák, CSc., FBERG TU Košicedoc. Ing. Miroslav Dovica, PhD., SjF TU Košicedoc. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD., FŠI ŽU Žilinadoc. Ing. Stanislav Fabian, CSc., FVT TU Košicedoc. Ing. Mária Fröhlichová, CSc., HF TU Košicedoc. Ing. Ján Gaduš, PhD., TF SPU Nitradoc. Ing. Dušan Hrubý, PhD., TF SPU Nitradoc. Ing. Margita Longauerová, CSc., HF TU Košicedoc. Ing. Vladimír Modrák, CSc., FVT TU Košicedoc. Ing. Slavko Pavlenko, CSc., FVT TU Košicedoc. Ing. Ján Paško, CSc., FVT TU Košicedoc. Ing. Pavel Raschman, CSc., HF TU Košicedoc. MUDr. Jozef Rosina PhD., ČVUT Prahadoc. Ing. Juraj Rusnák, PhD., TF SPU Nitradoc. Dr. Ing. Janka Sabová, PhD., FBERG TU Košicedoc. Ing. Jozef Štefko, PhD., DF TU Zvolendoc. Ing. Ján Terpák, CSc., FBERG TU Košicedoc. Ing. Stanislav Veselý, CSc., SjF STU Bratislavadoc. Ing. Michal Zacharov, CSc., FBERG TU Košicedoc. Ing. Jozef Zajac, CSc., FVT TU Košice10. Rozloženie H-indexov v rámci skupiny1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 252423222120191817161514024681012
 14. 14. ARRA Newsletter | apríl 201314Technické vedy – elektroNových profesorov: 22Ich publikácie spolu: 324Ich citácie spolu: 333Najúspešnejší podľa H-indexudoc. Ing. Alexander Šatka, PhD.doc. Ing. Robert Redhammer, PhD.doc. Ing. Viera Stopjaková, PhD.FEI STU BratislavaSjF STU BratislavaFEI STU BratislavaMeno Pracovisko H-index743# publikácií766736# citácií1554135Celkový počet publikácií v databáze WoK pre skupinu „ďalších“ je 145 (priemer na osobu 7,6), celkový počet citácií je 102 (priemer na osobu 5,4). Ďalší novovymenovaní profesori v období 10.4. 2006 – 10. 7. 2012 z technických vied – elektro sú (abecedne):doc. Ing. František Adamčík, CSc., LF TU Košicedoc. Ing. Ivan Baroňák, PhD., FEI STU Bratislavadoc. Ing. Roman Cimbala, CSc., FEI TU Košicedoc. Ing. Jaroslav Dudrik, PhD., FEI TU Košicedoc. Ing. Mikuláš Huba, PhD., FEI STU Bratislavadoc. Ing. Aleš Janota, PhD., EF ŽU Žilinadoc. Ing. Fedor Kállay, PhD., EF ŽU Žilinadoc. Ing. Iraida Kolcunová, PhD., FEI TU Košicedoc. Ing. Irena Kováčová, CSc., FEI TU Košicedoc. Ing. Ján Michalík, PhD., EF ŽU Žilinadoc. Ing. Alena Pietriková, PhD., FEI TU Košicedoc. Ing. Jaroslav Polec, PhD., FEI TU Košicedoc. Ing. Michal Pokorný, PhD., EF ŽU Žilinadoc. Ing. Karol Rástočný, PhD., EF ŽU Žilinadoc. Ing. Pavol Špánik, PhD., EF ŽU Žilinadoc. Ing. Anton Vitko, CSc., FEI STU Bratislavadoc. Ing. Vladimír Wieser, PhD., EF ŽU Žilinadoc. Ing. Pavel Záskalický, PhD., FEI TU Košicedoc. Ing. Iveta Zolotová, CSc., FEI TU Košice11. Rozloženie H-indexov v rámci skupiny1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 222120191817161514012345876
 15. 15. ARRA Newsletter | apríl 201315Lekárske vedy – farmáciaNových profesorov: 5Ich publikácie spolu: 316Ich citácie spolu: 2892Najúspešnejší podľa H-indexudoc. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.doc. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD.doc. RNDr. Magdaléna Kuželová, PhD.doc. MUDr. Viera Kristová, PhD.doc. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc.Ústav Exp Farm SAV BratislavaFaF UK BratislavaFaF UK BratislavaLF UK BratislavaVFU BrnoMeno Pracovisko H-index299765# publikácií16842413356# citácií2449939414111512. Rozloženie H-indexov v rámci skupiny321051020152530354 5
 16. 16. ARRA Newsletter | apríl 201316Lekárske vedy – ostatné (chirurgia, anatómia, interné, OTR, gynekológia)Nových profesorov: 19Ich publikácie spolu: 460Ich citácie spolu: 1440Najúspešnejší podľa H-indexudoc. MUDr. Janka Jakubíková, CSc.doc. MUDr. Peter Galajda, CSc.doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.doc. MUDr. Jozef Glasa, PhD., CSc.doc. RNDr. Vladimír Bošák, CSc.doc. MUDr Miloš Mlynček, CSc.LFUK BratislavaJLFUK BratislavaLFUK BratislavaSZU BratislavaFZSP TU TrnavaFZ KU RužomberokMeno Pracovisko H-index1177665# publikácií533146334518# citácií3101781231281306313. Rozloženie H-indexov v rámci skupiny1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 191817161514024612108Celkový počet publikácií v databáze WoK pre skupinu „ďalších“ je 234 (priemer na osobu 18), celkový počet citácií je 508 (priemer na osobu 39,1).Ďalší novovymenovaní profesori v období 10.4. 2006 – 10. 7. 2012 z ostatných lekárskych vied sú (abecedne):doc. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., JLF UK Bratislavadoc. MUDr. Andrej Dukát, CSc., LF UK Bratislavadoc. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., LF UPJŠ Košicedoc. MUDr. Peter Labaš, CSc., LF UK Bratislavadoc. MUDr. Ľudovít Laca, PhD., JLF UK Bratislavadoc. RNDr. Dušan Knežo, CSc., SjF TU Košicedoc. MUDr. Milan Kokavec, PhD., LF UK Bratislavadoc. MUDr. Juraj Olejník, PhD., LF SZU Bratislavadoc. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., LF UPJŠ Košicedoc. MUDr. Ján Švihra, PhD., JLF UK Bratislavadoc. MUDr. Ladislav Valanský, PhD., LF UPJŠ Košicedoc. RNDr. Igor Tomo, CSc, MPH., LF UK Bratislavadoc. MUDr. Ladislav Turecký, CSc., LF UK Bratislava
 17. 17. ARRA Newsletter | apríl 201317Celkový počet publikácií v databáze WoK pre skupinu „ďalších“ je 142 (priemer na osobu 8,9), celkový počet citácií je 374 (priemer na osobu 23,4).Lekárske vedy – ošetrovateľstvoNových profesorov: 19Ich publikácie spolu: 251Ich citácie spolu: 776Najúspešnejší podľa H-indexudoc. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.doc. MUDr. Mirón Malý, PhD.doc. MUDr. Marián Karvaj, CSc.VŠ SA BratislavaFZSP TU TrnavaVŠ SA BratislavaMeno Pracovisko H-index776# publikácií562033# citácií133128141Ďalší novovymenovaní profesori v období 10.4. 2006 – 10. 7. 2012 z lekárskych vied – ošetrovateľstvo sú (abecedne):doc. MUDr. Emil Bakoš, CSc., FSVZ UKF Nitradoc. MUDr. František Bauer, PhD., FSVZ UKF Nitradoc. MUDr. Juraj Benca, PhD., VŠ SA Bratislavadoc. MUDr. Miroslav Danaj, CSc., FZSP TU Trnavadoc. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., VŠ SA Bratislavadoc. MUDr. Anton Gúth, CSc., VŠ SA Bratislavadoc. MUDr. Juraj Hromec, CSc., FZSP TU Trnavadoc. PhDr. Mária Kilíková,PhD., VŠ SA Bratislavadoc. MUDr. Michal Kováč, CSc., VŠ SA Bratislavadoc. MUDr. Anton Lacko, CSc., FZ KU Ružomberokdoc. MUDr. Jozef Lohnert, CSc., FZSP TU Trnavadoc. MUDr. Viola Mechírová, CSc., LF UPJŠ Košicedoc. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., VŠ SA Bratislavadoc. MUDr. Arpád Pereszlényi, PhD., VŠ SA Bratislavadoc. PhDr. Vlasta Závodná, PhD., VŠ SA Bratislavadoc. MUDr. Ján Zvonár, CSc., FSVZ UKF Nitra14. Rozloženie H-indexov v rámci skupiny1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 191817161514012385674
 18. 18. ARRA Newsletter | apríl 201318Lekárske vedy – zdravotníctvoNových profesorov: 16Ich publikácie spolu: 396Ich citácie spolu: 2699Najúspešnejší podľa H-indexudoc. MUDr. Martin Rusnák, CSc.doc. MUDr. Marie Kovářová, CSc.doc. MUDr. Anna Líšková, PhD.doc. MUDr. Marianna Mrázová, CSc.doc. MUDr. Thomas Sekeres, PhD.FZSP TU TrnavaLF UPJŠ KošiceVŠ SA BratislavaVŠ SA BratislavaVŠ SA BratislavaMeno Pracovisko H-index1614977# publikácií8037781214# citácií73975632073120Celkový počet publikácií v databáze WoK pre skupinu „ďalších“ je 175 (priemer na osobu 15,9), celkový počet citácií je 691 (priemer na osobu 62,8).Ďalší novovymenovaní profesori v období 10.4. 2006 – 10. 7. 2012 z lekárskych vied – zdravotníctvo sú (abecedne):doc MUDr Štefan Alušík, CSc., LF UK Bratislavadoc MUDr Pavol Bálent, PhD., UVL Košicedoc MUDr Pavol Jarčuška, PhD., LF UPJŠ Košicedoc MUDr Eva Horváthová-Mittelpacherová, PhD., VŠ SA Bratislavadoc. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., FZSP TU Trnavadoc MUDr Henrieta Hudečková, PhD., JLF UK Bratislavadoc. MVDr. Peter Juriš, CSc., FZSP TU Trnavadoc. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., LF SZU Bratislavadoc MUDr Peter Mitro, PhD., LF UPJŠ Košicedoc MUDr Ivan Rovný, PhD., VŠ SA Bratislavadoc MUDr Ľudmila Ševčíková, CSc., LF UK Bratislava15. Rozloženie H-indexov v rámci skupiny1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1615141312024616181012148
 19. 19. Celkový počet publikácií v databáze WoK pre skupinu „ďalších“ je 46 (priemer na osobu 1,8), celkový počet citácií je 86 (priemer na osobu 3,3).Lekárske vedy – sociálna prácaNových profesorov: 28Ich publikácie spolu: 99Ich citácie spolu: 301Najúspešnejší podľa H-indexudoc. MUDr. Mária Šustrová, CSc.doc. MUDr. Štefan Kovaľ, PhD.FOZ SZU BratislavaLF UPJŠ KošiceMeno Pracovisko H-index74# publikácií2330# citácií13382141Ďalší novovymenovaní profesori v období 10.4. 2006 – 10. 7. 2012 z lekárskych vied – sociálna práca sú (abecedne):doc. PhDr. Mária Bielová, PhD., VŠ SA Bratislavadoc. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD., VŠ SA Bratislavadoc. ThDr. MUDr Ján Ďačok SJ, PhD., TF TU Trnavadoc. PhDr. Ján Gabura, CSc., VŠ SA Bratislavadrhab. Andrzej Ryszard Gretkowski, Katolícka univerzita Lublin, PRdrhab. Edward Zygmunt Jarmoch, Akademia Podlaska, PRdoc. JUDr. Vilém Kahoun, PhD., VŠ SA Bratislavadoc. PhDr. MUDr Peter Kalanin, PhD., FZ KU Ružomberokdoc. PaeDr. Vladimír Labáth, PhD., VŠ SA Bratislavadrhab. Eugenia Iwona Laska, Rzeszowská univerzita Rzeszow, PRdoc. PhDr. Jana Levická, PhD., FZSP TU Trnavadoc. PhDr. René Lužica, ArtD., VŠ SA Bratislavadoc. PhDr. Jozef Matulník, PhD., FZSP TU Trnavadoc. Ing. Jozef Medveď, PhD., Bankovní institut vysoká škola Praha, ČRdoc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD., PHF EU Bratislavadoc. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., VŠ SA Bratislavadoc. PhDr. Mgr. Pavel Műehlpachr, PhD., MU Brno, ČRdoc. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD., FZSP TU Trnavadr. hab. ThDr. Ľubomír Pekarčík, PhD., PedF KU Ružomberokdoc. Ing. Libuša Radková, PhD., FZSP TU Trnavadoc. PaedDr. Milan Schavel, PhD.,VŠ SA Bratislavadoc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., FZSP TU Trnavadoc. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc., VŠ SA Bratislavadoc. JUDr. Robert Vlček, PhD., VŠ SA Bratislavadoc. PhDr. Eva Žiaková, CSc., FF UPJŠ Košicedoc. PhDr. Anna Žilová, PhD., PedF UMB Banská BystricaARRA Newsletter | apríl 20131916. Rozloženie H-indexov v rámci skupiny1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 24 25 26 27 282320 21 221918012378456
 20. 20. ARRA Newsletter | apríl 201320Poľnohospodárske vedyNových profesorov: 35Ich publikácie spolu: 678Ich citácie spolu: 2024Najúspešnejší podľa H-indexudoc. Ing. Michal Rosenberg, PhD.doc. Ing. Peter Šimko, DrSc.doc. Ing. Peter Chrenek, CSc.doc. MVDr. Ľudovít Lenhardt, PhD.FChPT STU BratislavaVÚ PotravinárskyFBP SPU NItraUVL KošiceMeno Pracovisko H-index1210106# publikácií55457740# citácií34234331010317. Rozloženie H-indexov v rámci skupiny1 3 5 7 9 11 13 15 17 25 27 29 31 33 3523211902461481012Celkový počet publikácií v databáze WoK pre skupinu „ďalších“ je 461 (priemer na osobu 14,9), celkový počet citácií je 856 (priemer na osobu 27,6).Ďalší novovymenovaní profesori v období 10.4. 2006 – 10. 7. 2012 z poľnohospodárskych vied sú (abecedne):doc. Ing. Mária Angelovičová, CSc., FAPZ SPU Nitradoc. RNDr. Tibor Baranec, CSc., FAPZ SPU Nitradoc. Ing. Branislav Bobček, CSc., FAPZ SPU Nitradoc. Ing. Marián Brestič, CSc.,FAPZ SPU Nitradoc. MVDr. Viera Cigánková, PhD., UVL Košicedoc. Ing. Juraj Čuboň, CSc., FBP SPU Nitradoc. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., FBP SPU Nitradoc. Ing. Ľubica Feriancová, PhD., FZKI SPU Nitradoc. Dr. Ing. Jozef Golian., FBP SPU Nitradoc. MVDr. Jaroslav Hajurka, PhD., UVL Košicedoc. Ing. Marko Halo, PhD., FAPZ SPU Nitradoc. RNDr. Alžbeta Hegeduesová, PhD., FPriV UKF Nitradoc. Ing. Svätoslav Hluchý, CSc., FAPZ SPU Nitradoc. Ing. Ondrej Kadlečík, CSc., FAPZ SPU Nitradoc. MVDr. Mária Levkutová, PhD., UVL Košicedoc. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., UVL Košicedoc. Ing. Juraj Mlynek, CSc., FAPZ SPU Nitradoc. MVDr. Pavol Mudroň, PhD.,UVL Košicedoc. MVDr. Jozef Nagy, PhD., UVL Košicedoc. Ing. Ján Novák, PhD., FAPZ SPU Nitradoc. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc., UVL Košicedoc. Ing. Vladimír Pačuta, CSc., FAPZ SPU Nitradoc. Dr. Ing. Richard Pospišil, FAPZ SPU Nitradoc. Ing. Anna Streďanská, PhD., FZKI SPU Nitradoc. RNDr. Katarína Šiviková, PhD., UVL Košicedoc. MVDr. Václav Šutiak, PhD., UVL Košicedoc. MVDr. Peter Turek, PhD., UVL Košicedoc. Ing. Anton Uher, PhD., FZKI SPU Nitradoc. MVDr. Igor Valocký, PhD., UVL Košicedoc. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD., FZKI SPU Nitradoc. RNDr. Alena Vollmannová, PhD., FBP SPU Nitra
 21. 21. ARRA Newsletter | apríl 201321Celkový počet publikácií v databáze WoK pre skupinu „ďalších“ je 72 (priemer na osobu 3,6), celkový počet citácií je 12 (priemer na osobu 0,6).Spoločenské vedy – ostatnéNových profesorov: 23Ich publikácie spolu: 127Ich citácie spolu: 152Najúspešnejší podľa H-indexudoc. PhDr. Jozef Džuka, PhD.doc. RNDr. Alfréd Trnka, PhD.doc. PhDr. Darina Malová, PhD.FF PU PrešovPedF TU TrnavaFiF UK BratislavaMeno Pracovisko H-index643# publikácií211816# citácií733631Ďalší novovymenovaní profesori v období 10.4. 2006 – 10. 7. 2012 z ostatných spoločenských vied sú (abecedne):doc. Ing. Tibor Benčať, CSc., FEE TU Zvolendoc.Mgr. Adam Bžoch CSc., ÚSL SAV Bratislavadoc. PhDr. Marta Dobrotková, CSc., FF TU Trnavadoc. PhDr. Eva Gajdošová, CSc., FiF UK Bratislavadoc. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., FF PU Prešovdoc. Martin Homza Dr., FiF UK Bratislavadoc. PhDr. Milan Katuninec, PhD., FF TU Trnavadr.hab. Gregorz A Kleparski, Rzeszowská univerzita Rzeszow, PRdoc. PhDr. Mária Kohútová, CSc., FF TU Trnavadoc. PhDr. Ján Koper, PhD., FPVaMV UMB Banská Bystircadoc. Ing. Igor Kosír, CSc., FPVaMV UMB Banská Bystircadoc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc., FF TU Trnavadoc. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., FSEV UK Bratislavadoc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., Vysoká škola finanční a správní Praha, ČRdoc. PaedDr. Eva Poláková, PhD., FMK UCM Trnavadoc. PhDr. Eva Sollárová, CSc., FSVZ UKF Nitradoc. PhDr. Ján Sopóci, CSc., FF UK Bratislavadoc. Ing. Jarmila Šalgovičová,CSc., FMK UCM Trnavadoc. RSDr. Štefan Volner, CSc., FPVaMV UMB Banská Bystircadoc. PhDr. Peter Terem, PhD., FPVaMV UMB Banská Bystirca18. Rozloženie H-indexov v rámci skupiny1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 1716 20 21 22 23191814131201237456
 22. 22. ARRA Newsletter | apríl 201322Celkový počet publikácií v databáze WoK pre túto skupinu je 153 (priemer na osobu 4), celkový počet citácií je 52 (priemer na osobu 1,4).Poznámka: V nasledujúcich disciplínach sú počty publikácií, citácií a H-indexy novovymenovaných profesorov pomerne nízke, nebudeme sa tus nimi podrobnejšie zaoberať.Spoločenské vedy – právoSpoločenské vedy – pedagogikaHumanitné vedy – teológiaHumanitné vedy – filozofiaHumanitné vedy – umenieHumanitné vedy – ostatnéSpoločenské vedy – ekonómiaNových profesorov: 38Ich publikácie spolu: 153Ich citácie spolu: 52Novovymenovaní profesori v období 10.4. 2006 – 10. 7. 2012 z ekonomických vied sú (abecedne):doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc., PHF EU Bratislavadoc. Ing. Ivan Brezina, CSc., FHI EU Bratislavadoc. Ing. Viera Čihovská, CSc., OF EU Bratislavadoc. Ing. Alena Daňková, CSc., VŠEaMVS Bratislavadoc. Ing. Ferdinand Daňo, CSc., OF EU Bratislavadoc. Ing. Vladimír Gonda, PhD., NHF EU Bratislavadoc. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD., LF TU Zvolendoc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc., Vysoká škola finanční a správní Praha, ČRdoc. Ing. Eleonora Fendeková, PhD., FPM EU Bratislavadoc. Ing. Alica Kalašová, CSc., FPEDAS ŽU Žilinadoc. Ing. Eva Horvátová, CSc., NHF EU Bratislavadoc. Ing. Božena Hrvoľová, CSc., FPM EU Bratislavadoc. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD., EF UMB Banská Bystricadoc. Ing. Anna Križanová, CSc., FPEDAS ŽU Žilinadoc. PhDr. Ivan Laluha, CSc., NHF EU Bratislavadoc. Ing. Vanda Lieskovská, CSc., PHF EU Bratislavadoc. Ing. Miroslav Majtán, CSc., FPM EU Bratislavadoc. Ing. Valéria Michalová, CSc., OF EU Bratislavadoc. Ing. Eva Muchová, PhD., NHF EU Bratislavadoc. JUDr. Ľudmila Novacká, CSc., OF EU Bratislavadoc. RNDr. Ľudovít Pinda, CSc., FHI EU Bratislavadoc. Ing. Ján Pokrivčák, PhD., FEM SPU Nitradoc. RNDr. Katarína Sakálová, CSc., FHI EU Bratislavadoc. Ing. Peter Staněk, CSc., EÚ SAV Bratislavadoc. Ing. Dušan Šoltés, CSc., FM UK Bratislavadoc. RNDr. Viera Pacáková, PhD., FHI EU Bratislavadoc. Ing. Magdaléna Přívarová, CSc., NHF EU Bratislavadoc. RNDr. Eva Rublíková, PhD., FHI EU Bratislavadoc. Ing. Anna Schultzová, PhD., NHF EU Bratislavadoc. Ing. Vojtech Stanek, PhD., NHF EU Bratislavadoc. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc., FPM EU Bratislavadoc. PhDr. Miroslava Szarková, CSc., FPM EU Bratislavadoc. RNDr. Ing. Ľubomír Šlahor CSc., FM UK Bratislavadoc. Ing. Marián Šulgan, PhD., FPEDAS ŽU Žilinadoc. Ing. Milan Terek, PhD, FHI EU Bratislavadoc. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc., FEM SPU Nitradoc. Ing. Mária Uramová, PhD., EF UMB Banská Bystricadoc. Ing. Elena Žárska, CSc., NHF EU BratislavaAj keď existujú slovenskí ekonómovia, ktorí majú solídne výsledky v medzinárodných databázach, ani jeden z novovymenovaných profesorovnespĺňa kritériá na požadovanej úrovni a nedosahoval ani H-index vyšší ako 2. Vo svete majú v ekonomických vedách špičkoví pracovníci viac pu-blikácií a citácií ako špičkoví matematici. U nás je situácia iná, vedeckí pracovníci v ekonómii majú podstatne menšie počty citácií a nižšie hodnotyH-indexu ako matematici. Voči svetovému priemeru je publikačná úspešnosť našich ekonómov veľmi nízka. Jednou z príčin môžu byť aj nízkepožiadavky na inaugurácie profesorov [11].19. Rozloženie H-indexov v rámci skupiny1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 370123
 23. 23. ARRA Newsletter | apríl 201323Záverečná poznámkaTitul profesora oprávňuje fakultu, na ktorej pôsobí na viacero činností. Patrí k nim garantovanie istých typov štúdia, oprávnenie vedenia doktorandov a pod.Dáta analyzované vyššie však ukazujú, že kvalita profesorov, súdiac podľa ohlasu na ich publikácie v databáze WOK, je veľmi rôzna. Otázka garantovaní,a školenia doktorandov a financovania fakúlt a univerzít podľa kvality výskumu, potrebuje, podľa nášho názoru, nové riešenie.PoďakovanieAutori ďakujú RNDr. Štefanovi Olejníkovi, DrSc za kritické poznámky, ktoré pomohli zlepšiť tento článok. Analýzy, prezentované v článku, boli umožnenépodporou v rámci grantu APVV-0384-07.Literatúra[1] ARRA Newsletter 2007, No. 4, dostupné na www.arra.sk.[2] ARRA Newsletter 2009, No. 2, dostupné na www.arra.sk.[3] Zákon o organizácii štátnej podpory vedy a výskumu č. 172/2005, §6, ods (3)[4] Pozri na stránke Akreditačnej komisie www.akredkom.sk časť Kritériá[5] Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2010, dostupné na www.minedu.sk[6] ARRA Newsletter 2009, No. 4, dostupné na www.arra.sk.[7] Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2011, dostupné na www.minedu.sk,postup: www.minedu.sk → vysoké školstvo → financovanie vysokých škôl[8] Rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2011, Tab. 1, položka „07711 – štipendiá doktorandov“ a „položka 0771201 –bežné dotácie“. Dostupné na www.minedu.sk, postup: www.minedu.sk → vysoké školstvo → financovanie vysokých škôl[9] Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2012 [10] ARRA Newsletter 2009, No 2, Tab. 2, dostupné na www.arra.sk.[11] ARRA Newsletter 2007, No 4, dostupné na www.arra.sk.
 24. 24. ARRA Newsletterwww.arra.skročník 7, číslo 1, rok 2013šéfredaktor: Ján Pišútvydáva:© Akademická rankingováa ratingová agentúraBárdošova 2/A831 01 Bratislava 3ARRA Newsletter je recenzovaný.Táto práca bola podporenáAgentúrou na podporu výskumua vývoja na základe zmluvyč. APVV-0384-07.Informácia pre prispievateľov:Svoje príspevky, námety a komentáremôžete zasielať e-mailom na adresuarra@arra.sk (v predmete správyuveďte „newsletter“). Akceptujemepríspevky vo formáte MS Word,resp. kompatibilnom formáte.Nevyžiadané príspevky nevraciame.

×