Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava V
Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávace...
2
Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2005 zo 16. 12.2005 o ...
3
Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
Ševčenkova 35 za školský rok 2008/2009.
...
4
4. Iné poradné orgány školy
4.1. Činnosť pedagogickej rady
Pedagogická rada spolu s riaditeľkou školy riešila problemati...
5

6. Uplatňované vzdelávacie plány
Por.č. Veková kategória
1.
2-3

2.
3.
4.
5.
6.

3-4
3-4
4-5
4-5
5-6

7.

2-3

Uplatňov...
6
8. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Názov vzdelávacieho
programu

Charakteristika
a obsah
vzdelávacieho
pro...
7
10. Aktivity, do ktorých sa materská škola zapojila
Názov aktivity a cieľ aktivity

Vyhodnotenie aktivity, počet detí, p...
8
Materská
škola "Zacvičme si spolu"
Ševčenkova 35

rozvíjanie
pohybových od roku 2008
schopností detí, boj proti
obezite,...
9
15. Cieľ a vyhodnotenie splnenia úloh koncepčného zámeru rozvoja školy
Hlavné ciele rozvoja školy boli zamerané na oblas...
10
1
- samovzdelávanie učiteliek sa uskutočňovalo len na základe dostupnej literatúry v školskej
knižnici a predplatených ...
11
1
16. Analýza silných a slabých stránok , riziká a príležitosti školy (SWOT analýza)
SILNÉ STRÁNKY
využívanie kreatívne...
12
1
2. Voľnočasové aktivity školy
Názov krúžku

Počet
detí
pohybových 30

Zameranie

Športový

-rozvíjanie
kompetencií de...
13
1
3.4. Spolupráca so školskou jedálňou
- s vedúcou školskej jedálne boli prekonzultované návrhy na týždenné stravovanie...
14
1
Hodnotenie výchovy a vzdelávania – vlastné použitie!!!!!

Ďalšie informácie:
1) v oblasti "Podpory zdravia" boli všet...
15
1
- niektoré učiteľky sa aj napriek nedostačujúcim ponukám zúčastnili odborných vzdelávaní.
- dokončiť práce v rámci „R...
16
1
- v maximálnej možnej miere sme využívali aj individuálny prístup k deťom, hlavne k tým,
ktoré mali odloženú povinnú ...
17
1
- pedagogickí zamestnanci sa zamerali na preštudovanie a prácu Štátneho vzdelávacieho
programu a prispôsobenia hlavný...
18
1
- spolupráca s rodičmi bola na dobrej a premyslenej úrovni, prejavovali ochotu pomôcť pri
zabezpečovaní chodu školy,
...
19
1
- spájanie a prerozdeľovanie detí do ostatných tried v prípade chorobnosti učiteliek, alebo
poklesu stavu detí,
- ned...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Ševčenkova 35 za školský rok 2008/2009

803 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to like this

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Ševčenkova 35 za školský rok 2008/2009

 1. 1. Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava V Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Ševčenkova 35 za školský rok 2008/2009. Predkladá: − riaditeľka MŠ: Mgr.Jana Trvalcová − zariadenie: MŠ ŠEVČENKOVA 35, 851 01 Bratislava - Petržalka Prerokované v pedagogickej rade dňa: 29.06.2009 Stanovisko pedagogickej rady školy: Pedagogická rada školy odporúča Rade školy pri MŠ Ševčenkova 35 schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Ševčenkova 35 za školský rok 2008/2009. Rada školy pri MŠ Ševčenkova 35: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2008/2009 bola prerokovaná na stretnutí Rady školy pri MŠ Ševčenkova 35 dňa: 24.09.2009. Stanovisko Rady školy: Rada školy odporúča Mestskej časti Bratislava – Petržalka schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Ševčenkova 35 za školský rok 2008/2009. Ivona Čišková predseda RŠ pri MŠ Ševčenkova 35 Stanovisko zriaďovateľa: Mestská časť Bratislava – Petržalka schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Ševčenkova 35 za školský rok 2008/2009. ................................................................ za zriaďovateľa - podpis starostu Vypracovali: Mgr.Jana Trvalcová
 2. 2. 2 Východiská a podklady: Správa je vypracovaná v zmysle: 1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2005 zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2005. 3. Koncepcia školy na roky 2008-2012. 4. Vyhodnotenia plnenia Plánu práce materskej školy na rok 2008/2009, hodnotenia výchovy a vzdelávania na škole vychádzajúcich z jednotlivých tried, metodických a mimoškolských združení a komisií. 5. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Ševčenkova 35. 6. Informácie o činnosti Rodičovského združenia pri MŠ Ševčenkova 35. 7. Ďalšie podklady: - Štátny vzdelávací program, - plnenie úloh projektu Školy podporujúcej zdravie, - aktivity školy, aj v spolupráci s rodičmi , - spolupráca s inými výchovno-vzdelávacími inštitúciami.
 3. 3. 3 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Ševčenkova 35 za školský rok 2008/2009. I. a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) Názov školy Adresa školy Telefónne číslo E-mailová adresa www adresa Zriaďovateľ Zamestnávateľ Materská škola Ševčenkova 35 Ševčenkova 35, 851 01 Bratislava-Petržalka 02/63 826 877 mssevcenkova@stonline.sk. www.mssevcenkova.sk Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava V Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava 2.Vedúci zamestnanci Meno a priezvisko Mgr. Jana Trvalcová Bc. Anna Hanulay Mária Mackovičová Funkcie riaditeľ školy, menovaný od:01.09.2008 zástupca riaditeľa vedúca ŠJ 3. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 3.1. Údaje o Rade školy: Rada školy pri MŠ Ševčenkova 35 bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe výsledkov volieb, boli na Ustanovujúcej schôdzi Rady školy konanej dňa 15.05.2008 zvolení predseda a podpredseda na základe hlasovania. Funkčné obdobie začalo dňom 16.05.2008 na obdobie 4 rokov. Členovia rady školy P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný za 1. Ivona ČIŠKOVÁ pedagogických zamestnancov predseda 2. PharDr. Magdaléna SENÉŠIOVÁ podpredseda rodičov 3. pedagogických zamestnancov Bc. Anna Hanulay člen 4. Doc. RNDr.Mária LUCKÁ, Csc. zriaďovateľa člen 5. Mgr.Anna SONNEKOVÁ člen zriaďovatela 6. Richard TÓTH člen rodičov 7. Helena FERIANČEKOVÁ člen rodičov 3.2. Činnosť Rady školy za školský rok 2008/2009: - počet stretnutí: 2 Rada školy bola na zasadnutiach priebežne informovaná o strategických cieľoch a plánoch ďalšieho nasmerovania a rozvoja školy, ako aj hlavných úlohách a činnostiach v spolupráci s rodičmi vyplývajúcich z Plánu práce na daný školský rok a plnenia úloh projektu Školy podporujúcej zdravie smerom k deťom v oblasti výchovy a vzdelávania. Členovia Rady školy odsúhlasili všetky akcie a aktivity poriadané pre školu a školou. Predseda Rodičovského združenia informoval členov RŠ o ich aktivitách s následnou pomocou škole a využitím a čerpaním 2% z dane na dokončenie projektu Revitalizácie obidvoch častí školského dvora. RŠ bola nápomocná pri navrhovaní a následnom schvaľovaní kritérií k prijímaniu detí k š. r. 2009/2010 na základe podaných žiadostí zákonných zástupcov detí, nakoľko kapacita budovy nepostačovala na prijatie všetkých detí.
 4. 4. 4 4. Iné poradné orgány školy 4.1. Činnosť pedagogickej rady Pedagogická rada spolu s riaditeľkou školy riešila problematiku hlavne v oblasti: - inovácií a pedagogickej práce v rámci edukačných aktivít v rámci plnenia úloh Štátneho vzdelávacieho programu, - spoločných návrhov k plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti s deťmi na triedach (plánovanie na spoločne navrhnutých plachtách), - inovácií pedagogického procesu a využívania prvkov Krok za krokom (A.Hanulay, J. Trvalcová). Pedagogická rada bola nápomocná pri: - riešení vzniknutých organizačných zmien na škole, - odovzdávaní informácií z metodických podujatí smerom k ostatným kolegyniam, - podávaní návrhov na aktivity školy - smerovania školy. 4.2. Činnosť metodického združenia Pedagogická rada v zložení troch členov zrealizovala v priebehu školského roka 3 stretnutia na ktorých boli hlavnými cieľmi: - oboznámenie sa a uvedenie Štátneho vzdelávacieho programu do pedagogickej praxe smerom k deťom ako aj k práci učiteľov, - návrhy na plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti podľa Štátneho vzdelávacieho programu, - metodická pomoc a usmernenie pedagogickým zamestnancov, ktorí vstúpili do pracovného a edukačného procesu po materskej dovolenke (január 2009), - vzdelávanie pedagogických zamestnancov, - odovzdávanie informácií smerom ku kolektívu školy, - spolupráca s riaditeľkou školy v oblasti metodiky výchovnej práce. 5. Údaje o počte detí Stav k 15. 9. 2008 Stav k 31. 8. 2009 predškoláci integr z toho Triedy veková Počet z toho detí 2 ročné ované 5-6 kategória spolu OPŠD deti spolu deti ročné deti 1. 2-3 18 2. 2-3 3 8 veková kategória Počet z toho detí 2 ročné spolu. deti predškoláci z toho integrované deti 5-6 spolu OPŠD ročné deti 2-3 21 0 0 2-3 13 3 3-4 22 3-4 21 4. 3-4 23 3-4 23 5. 4-5 25 4-5 24 6. 4-5 26 16 16 0 4-5 25 15 15 0 7. 5-6 28 28 19 9 5-6 27 27 18 9 142 44 35 9 154 42 33 9 8. Spolu
 5. 5. 5 6. Uplatňované vzdelávacie plány Por.č. Veková kategória 1. 2-3 2. 3. 4. 5. 6. 3-4 3-4 4-5 4-5 5-6 7. 2-3 Uplatňovaný učebný plán, krátka charakteristika Štátny vzdelávací program (ďalej len ŠtVP) , projekt ŠPZ (ciele a úlohy zamerané na oblasť podpory zdravia detí), Hrami spoznávame svet (námety a návrhy na edukačné aktivity s deťmi na oblasť edukácie detí + metodický materiál pre učiteľky k plánovaniu aktivít), ŠtVP, projekt ŠPZ, Hrami spoznávame svet, ŠtVP, projekt ŠPZ, Hrami spoznávame svet, ŠtVP, projekt ŠPZ, Hrami spoznávame svet, ŠtVP, projekt ŠPZ, Hrami spoznávame svet ŠtVP, projekt ŠPZ,Rozvíjajúci program pre deti s odloženou pov. škol. doch.(námety pre učiteľky na rôznorodé činnosti s deťmi v oblasti odloženej školskej docházky + pomôcka k plánovaniu aktivít s deťmi), Hrami spoznávame svet, ŠtVP, projekt ŠPZ, Hrami spoznávame svet, 7. Fyzický počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov Materská škola Zamestnanci MŠ spolu: - z toho PZ* Z počtu PZ: - kvalifikovaní - nekvalifikovaní - dopĺňajú si vzdelanie Počet zamestnancov ŠJ Počet 24 16 13 3 3 Počet - z toho NZ** Z počtu NZ - špeciálny pedagóg*** - upratovačky - ostatní 5 5
 6. 6. 6 8. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov Názov vzdelávacieho programu Charakteristika a obsah vzdelávacieho programu Forma vzdelávania Využívanie prvkov Krok za Učitelia ako krokom v praxi, priebežné tvorcovia zmien nové trendy vo výchove, zdravé prostredie školy Tvorba Školského Usmernenie v vzdelávacieho oblasti tvorby priebežné programu ŠkVP Usmernenie učiteľa v oblasti Emocionálna priebežné výchova emocionálnej výchovy dieťaťa Spôsob ukončenia vzdelávania certifikát Počet vzdelávaných 2 Celková časová dotácia vzdelávania 2 roky 14 certifikát 2 2 roky 9.Aktivity organizované materskou školou Názov aktivity a cieľ aktivity Vyhodnotenie aktivity, počet detí, prínos "Spoznaj mesto v ktorom bývaš"- - spoznávanie Petržalky, mesta Bratislavy a blízkeho spoznávať miesto svojho bydliska a okolia organizovaním výletov, okolie Bratislavy, - cca. 80-100 detí, "Tajomstvo hviezdnych diaľok" - - organizovanie výletu do planetária v Hlohovci prehlbovanie vedomostí o hviezdach, získanie elementárnych poznatkov o hviezdach,... , planétach, práca pracovníkov planetária, - cca. 50 detí (5-6 roč.), "Zvieratá" - spoznávanie zvierat, ich -priame sprostredkovanie živých zvierat z rôzneho vzhľadu, života v prírode alebo v iných prostredia, - realizácia projektu Zvieratá (všetky deti), návšteva podmienkach, ZOO (cca. 100 detí) a výlet na Biofarmu v Stupave (cca. 55 detí), "Zdravé maškrtenie" - sladkosti môžu - výroba a ochutnávka zdravých sladkostí vyrobených z byť aj zdravé, jabĺk, - manuálna práca s deťmi a spolupráca s rodičmi, - všetky deti, "Tvorivé dielne - vianočné a - prehlbovanie vzťahu škola - rodina, veľkonočné" - spolupráca s rodičmi, - estetická výzdoba priestorov školy, rozvíjanie fantázie a manuálnych - všetky deti, zručností nielen detí ale aj rodičov, "Koncerty pre rodičov" - prezentovať - vedieť vystúpiť na verejnosti, prezentovať svoje sa na verejnosti, získané vedomosti, - všetky deti, "Malí školáci" - príprava detí na vstup - spolupráca so ZŠ Prokofievova a ZŠ Tupolevova do 1. ročníka základnej školy, vzájomné návštevy, - spoločné aktivity v škole a na základnej škole, - cca. 45 detí,
 7. 7. 7 10. Aktivity, do ktorých sa materská škola zapojila Názov aktivity a cieľ aktivity Vyhodnotenie aktivity, počet detí, prínos "Zimná rozprávka" - literárna súťaž - prezentácia detí na verejnosti v oblasti prednesu, na MŠ Turnianska, - vedieť využiť získané vedomosti, - účasť: 2 deti, "Detský vodičák" - rozvíjanie detí v - rozvíjanie kognitívnych a psychomotorických oblasti dopravnej výchovy, kompetencií detí, - prezentácia na verejnosti + prezentácia vedomostí, - účasť: 3 deti, "Deti - kvety Zeme" - prehliadka - prezentácia na verejnosti, vystupovanie pre rodičov, detskej tvorivosti petržalských MŠ, - cca. 25 detí, "Vesmír očami detí" - zapojenie sa do - prezentácia výtvarného krúžku na výstave, výzvy hvezdárne v Hlohovci, detská - rozvíjanie fantázie a tvorivosti detí v oblasti tvorivosť, výtvarného prejavu, - účasť: 6 detí (bez umiestnenia), "Školské tvorivé dielne" - návšteva - vytváranie vhodných podmienok pre vstup detí do 1. základnej školy a spoločná činnosť detí roč. ZŠ, - spoločné aktivity, MŠ a ZŠ, - cca. 45 detí, "Separujme spolu" domového odpadu, - separovanie - prehlbovanie poznatkov z oblasti separovaného zberu, ochrana životného prostredia, spolupráca s rodičmi, - cca. 100 detí, "Vyrobme si papier" - recyklácia - vedenie detí k separácii papiera v podmienkach MŠ + papiera, prehlbovanie poznatkov a výrobe papiera + získavanie zručností pri výrobe papiera, - cca. 60 detí, 11. Projekty, do ktorých sa materská školy zapojila (vlastné, i na základe výziev) Vyzývateľ na predkladanie projektu, resp. projekt MŠ Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina Termín začatia realizácie a ukončenia realizácie podpora zdravia detí od roku 1995 Materská škola "Škola podporujúca predškolského veku v Ševčenkova 35 zdravie" podmienkach MŠ, - všetky deti, zamestnanci školy a rodičia, Materská škola "Spieva celá škola" Ševčenkova 35 - rozvíjanie detí v oblasti spevu, od roku 2008 zvyšovanie národného povedomia detí, zdravotný efekt spievania, prezentácia detí na verejnosti, - všetky deti,
 8. 8. 8 Materská škola "Zacvičme si spolu" Ševčenkova 35 rozvíjanie pohybových od roku 2008 schopností detí, boj proti obezite, spoločné aktivity detí na škole so všetkými učiteľkami, - všetky deti + zamestnanci školy, Slovenská sporiteľňa "Na pomoc školám" - revitalizácia školského dvora, rok 2008 - získanie finančnej dotácie na nákup 2 preliezok, 12. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou V sledovanom školskom roku nebola realizovaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou inšpekciou. 13. Priestorové a materiálne podmienky školy - materská škola je umiestnená v dvojpavilónovej účelovej budove s poschodím, ktorá je určená deťom predškolského veku, - od januára 2009 deti boli umiestnené v 7 triedach, súčasťou budovy sú aj ostatné priestory, ktoré sú využívané na krúžkovú činnosť, alebo slúžia zamestnancom školy (zborovňa, sklad prádla, školská jedáleň, sklad čistiacich prostriedkov a pod.), - steny sú čisté, farebne vymaľované, relatívne v dobrom stave (na niektorých miestach popraskané, hlavne v priestoroch haly a schodišťa), vonkajšia fasáda budovy zachovalá, terasy a betónové nádoby na kvety boli vymaľované, vchody do budovy sú chránené železnými mrežami, budova je chránená centrálnym signalizačným zariadením (oprava zrealizovaná cez SSŠaŠZ Bohrova), - pre hru, pobyt detí vonku a rôzne športové aktivity poriadané školou sa využíva areál školského dvora, ktorého revitalizácia sa nachádza v konečnej fáze ukončenia prác. Pre deti sa tak vytvorilo esteticky príťažlivé prostredie pre hru a rozvoj pohybových kompetencií, - v rámci edukácie sa využívajú edukačné pomôcky, ktoré boli doplnené aj novými druhmi pomôcok , nachádzajú sa v dostatočnom množstve, - telocvičňa je vybavená starším a novým telovýchovným náradím a náčiním, využívajú sa v rámci telesnej výchovy a činnosti športového krúžku. Poplatky za OLO Príjem z poplatkov 43 4 11 0 0 18 49 463 22 0 3 0 0 10 6 27 – Materská škola 47 – Školská jedáleň Poznámka: každá položka x 1000 (sumy sú uvedené v korunách). Čerpanie spolu Všeobecné služby 38 40 RAŠÚ – prev. stroje 19 0 RaŠÚ budov 0 0 Servis výp.. tachniky 19 12 OOPP 26 0 Knihy, časopisy, 108 7 Všeobecný materiál 707 0 Prevádzkové stroje 1 135 Výpočtová technika 1039 390 Vodné a Stošné Poštovné služby Interiérové vybavenie 3025 150 Energie 150 47 Cestovné Tarifné platy a náhrady 27 Odvody do poisťovní Poč.detí k 31.3.2008 Kód, škol.zar. 14. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 5107 625
 9. 9. 9 15. Cieľ a vyhodnotenie splnenia úloh koncepčného zámeru rozvoja školy Hlavné ciele rozvoja školy boli zamerané na oblasti: A) Dokončenia projektu „Revitalizácie školského dvora“ a na zefektívnenie podmienok na pohyb a pohybové aktivity: - na základe vytvoreného projektu boli v š. r. 2008/2009 uskutočnené dodatočné úpravy školského dvora zamerané na zakúpenie a osadenie hrových prvkov: 2 ks Pyramída Čmeliak, 1 ks Hojdačka Klasik, 1 ks Drevenný vláčik, 2 ks Domček s verandou, 1 ks Kladinová hojdačka, 2 ks Chodiaca kladina, - zatraktívnením prostredia boli pre deti vytvorené vhodné podmienky na šport a pohybové aktivity v rámci ich pobytu v materskej škole, k zefektívneniu edukačných aktivít usmerňovaných učiteľkami (triedne aj spoločné cvičenia s deťmi) a v konečnom dôsledku sme dosiahli aj pozitívne ohlasy u rodičov, ktorí privítali danú zmenu, - ku koncu školského roka sa uskutočnila brigáda zameraná na maľovanie oplotenia školského dvora (dokončenie v š. r. 2009/2010 ). B) Rozvíjania environmentálneho cítenia detí ochranou prostredia: - na škole začal pracovať pod vedením internej učiteľky Alžbety Ahmed prírodovedný krúžok, ktorého hlavným cieľom bolo prehlbovať u detí záujem o ochranu prírody a rozvíjať celkový vzťah k prírodnému prostrediu ako aj objavovanie súvislostí v prírode, - v areáli školského dvora - na terasách boli vysadené kvety o ktoré sa starali deti a pani učiteľky z tried Kuriatka, Veveričky, Žabky a Mačiatka, čo malo pozitívny dopad na celkový vzhľad školského dvora, - učiteľky v rámci edukačných aktivít s deťmi realizovali turistické vychádzky k Chorvátskemu ramenu a na Draždiak, kde mali deti možnosť pozorovať a porovnávať súvislosti medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou, - naďalej sme spolupracovali s manželmi Chodilovými na ich projekte "Zvieratká", kde mali deti postupne možnosť vidieť a oboznámiť sa so životom lesných, domácich a poľných zvierat, ako sa aj povoziť na poníkoch v areáli školy, - deti z najstarších tried Včielky a Mačiatka mali možnosť priamo v praxi vyskúšať si, ako je možné vyrobiť z odpadového papiera papier recyklovaný. C) Skvalitňovania úrovne edukácie a motivovania učiteľov k celoživotnému vzdelávaniu: - učiteľky sa postupne oboznamovali so Štátnym vzdelávacím programom, - spoločne sa podieľali na tvorbe návrhov k novej forme plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti, - všetky učiteľky sa zúčastnili vzdelávania k tvorbe Školského vzdelávacieho programu (MC), - aktívne sa podieľali na tvorbe Školského vzdelávacieho programu z ohľadom na ciele a zameranie školy vychádzajúcich z jej dlhoročných tradícií, - snahou bolo obohatiť a zmeniť formou využívania edukačných hier oblasť výchovy a vzdelávania, zavádzať inovačné metódy do práce a vyhnúť sa zastaralým formám a metódam práce s deťmi, - niektoré učiteľky sa aj napriek nedostačujúcim ponukám zúčastnili odborných vzdelávaní. D) Motivovania pedagogických zamestnancov k celoživotnému vzdelávaniu: - všetky učiteľky sa zúčastnili vzdelávania k tvorbe školských vzdelávacích programov, ktoré uskutočnilo Metodické centrum (ďalej len MC),, - vzdelávanie sa realizovalo na základe ponúk MC, ktoré bolo nedostatočné (viď. tabuľka vzdelávanie pedagogických zamestnencov),
 10. 10. 10 1 - samovzdelávanie učiteliek sa uskutočňovalo len na základe dostupnej literatúry v školskej knižnici a predplatených odborných časopisov (Naša škola, Predškolská výchova, Škola – ekonomika – manažment, Učiteľské noviny), - 2 učiteľky sa zúčastňovali každý mesiac vzdelávania firmy IBM – preškolovanie v oblasti využívania prvkov Krok za krokom v edukačných činnostiach s deťmi, E) Postupnej modernizácie predškolského zariadenia: - školský dvor bol doplnený ďalšími hrovými prvkami v rámci Revitalizácie školského dvora, - v spolupráci so spoločnosťou Plus 7 a Rodičovským združením bolo zrealizované natieranie 1 časti oplotenia, - modernizácia interiéru novým nábytkom bude uskutočnená v š.r. 2009/2010, Závery do ďalšieho školského roka: - dokončiť posledné práce v rámci „Revitalizácie školského dvora“, - dokončenie prác súvisiacich s domaľovaním oplotenia, - naďalej spolupracovať na projekte Zvieratká – priama skúsenosť detí, - zaktivizovať učiteľky k vzdelávaniu, čo bude mať pozitívny dopad na oblasť edukácie s deťmi, prejaviť záujem o vzdelávanie v rámci ponúk MC, - naďalej pokračovať v plnení cieľov a úloh nastavených projektov v oblasti hudby a rozvoja pohybu detí, - podporovať u detí výchovu k zdravému životnému štýlu a podpory zdravia, - zamerať sa na modernizáciu interiéru budovy, získať financie aj z iných zdrojov ako od rodičov (nadácie, projekty).
 11. 11. 11 1 16. Analýza silných a slabých stránok , riziká a príležitosti školy (SWOT analýza) SILNÉ STRÁNKY využívanie kreatívneho potenciálu učiteliek na vedenie krúžkovej činnosti - rozvíjanie potenciálu detí, formovanie hodnotovej orientácie detí, využívanie zážitkového učenia v procese edukácie, využívanie aktivity dieťaťa, tradícia školy - aktivity školy, ktoré majú vplyv na výchovu a vzdelávanie detí, spolupráca s rodičmi, informačný kanál + web stránka školy, celková revitalizácia školského dvora, rozvíjanie kompetencií v oblasti podpory zdravia, SLABÉ STRÁNKY nedostatočné aplikovanie získaných poznatkov v edukačnom procese, formálnejšie vedenie pedagogickej diagnostiky, formálnejšie záznamy z kontrolnej činnosti, občasné nezvládnutie krízových situácií, Návrhy opatrení: - snažiť sa o aplikovanie získaných poznatkov do praxe, - úroveň rozvoja vývinu a osobnostného rozvoja detí pravidelne zaznamenávať a aj hodnotiť, - vytvárať dostatočný priestor na kontrolnú činnosť a hodnotenie, - psychologické tréningy - riešenie záťažových situácií, PRÍLEŽITOSTI RIZIKÁ získanie finančných zdrojov, zhoršovanie technického stavu podpora určitej skupiny rodičov, budovy, profilácia školy – práca na základe vyšší počet detí, dlhodobých skúseností, strata motivácie učiteľov, B) Ďalšie informácie o škole 1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole Hygienická previerka bola vykonaná dňa 09.09.2008 s nasledovnými závermi: V zmysle § 55 ods. 1 písm. f) zák. NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa ukladá riaditeľke MŠ vykonať nasledovné opatrenia: 1) Dodržiavať požadované odstupy medzi lehátkami. T: Ihneď a priebežne Z: riaditeľka Pre stanovenie terajšej kapacity predškolského zariadenia je potrebné pri triede Veveričiek doplniť záchody a umývadlá na 4 ks, v triede Žabiek doplniť umývadlá na 5 ks a v zariadeniach pre osobnú hygienu pri telocvični doplniť záchody a umývadlá z pôvodných 5 na 6 ks. T: 30.11.2008 Z: zriaďovateľ Dodatok: Všetky navrhované úpravy boli zrealizované v stanovenom termíne. V 4 triedach sa v spálňach/triedach využívajú čističky vzduchu.
 12. 12. 12 1 2. Voľnočasové aktivity školy Názov krúžku Počet detí pohybových 30 Zameranie Športový -rozvíjanie kompetencií detí, Výtvarný rozvíjanie fantázie, pracovných zručností detí, - rozvíjanie vzťahu k prírode a jej ochrane, - rozvíjanie osobnostných kompetencií detí, zdravotný efekt spievania, rozvíjanie národného povedomia, rozvíjanie jazykových kompetencií detí, Enviromentálny Spevácky Anglický jazyk 14 11 Vedenie krúžku Bc.Anna Hanulay Terézia Kamenárová Mgr.Zuzana Michaleková Dagmar Jakubčinová Marta Hantáková Alžbeta Ahmed všetky deti Ivona Čišková Kamil Šebek Topoľčianska 36 Denisa Letková - Edesta – ZUŠ 3. Spolupráca školy 3.1. Spolupráca s rodičmi detí - stretnutie rodičov školy + triedne stretnutia s rodičmi – konzultácie pre rodičov, - informovanie rodičov o zmenách v oblasti výchovy a vzdelávania detí (stretnutia rodičov, pútače pre rodičov), - stretnutie rodičov v rámci aktivít školy (besiedky, koncerty, koncerty, brigády,...), - stretnutie s rodičmi novoprijatých detí (jún 2008), - besiedky a iné aktivity pre rodičov poriadané školou, - činnosť Rady školy pri MŠ a Výkonného výboru Rodičovského združenia, - pomoc pri oprave inventáru školy - nábytok, bicykle, kolobežky,... - brigáda s rodičmi - úprava školského dvora + natieranie oplotenia, - získavanie financií z 2%, - spolupráca s Rodičovským združením na škole - riešenie aktuálnych otázok. 3.2. Spolupráca so základnou školou - Plán spolupráce bol realizovaný so ZŠ Prokofievova a ZŠ Tupolevova, - v priebehu roka boli realizované vzájomné návštevy zamerané na tvorivé dielne a na otvorené hodiny pre deti z MŠ v 1. ročníku ZŠ, - ZŠ Prokofievova poskytla materskej škole priestory a ozvučenie na zrealizovanie Vianočného koncertu detí pre rodičov, - ZŠ Tupolevova skupinovou formou previedla deťom z MŠ prácu krúžkov na škole, - deti zo ZŠ boli prizvané na aktivity školy v priebehu roka. 3.3. Spolupráca s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - v rámci spolupráce s PPP Hrobákova bola u 5-6 roč. detí vykonaná depistáž školskej zrelosti priamo v materskej škole. O výsledkoch depistáže boli priamo na materskej škole informovaní rodičia s následným riešením daného problému, resp. dohodnutie ďalšieho termínu priamo s psychologičkou PaedDr. Annou Winklerovou, - spolupráca s psychologičkou bola na úrovni vzájomnej dohody a rešpektu, - v rámci logopedickej prevencie sme spolupracovali s MUDr. Sečanskou zo ZS Záporožská, ktorá vykonala depistáž 5-6 roč. detí s následnou konzultáciou s učiteľkami detí a rodičmi, - po vzájomnom dohovore cca. 15 detí navštevovalo logopedickú ambulanciu.
 13. 13. 13 1 3.4. Spolupráca so školskou jedálňou - s vedúcou školskej jedálne boli prekonzultované návrhy na týždenné stravovanie detí, - prípadné pripomienky z oblasti stravovania boli riešené buď s vedúcou školskej jedálne alebo hlavnou kuchárkou, - zamestnanci sa podielali na realizácii akcie školy pod názvom "Zdravé maškrtenie" prípravou 1 druhu koláča. 3.5. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami Spolupráca s Rodičovským združením od roku 1993: - na základe zánikom a ukončením členstva 2 členiek - p. Moniky Patassyovej a Mónici Ziffovej, boli uskutočnené nové voľby. Na základe kandidátiek boli za nových členov zvolená: p. Beáta Beňová a p. Roman Čapucha, - zloženie výboru RZMŠ: Zuzana Ježová - predseda, Mgr. Olinka Sanaderová - podpredseda, Mgr. Monika Rožňovcová - člen, Beáta Beňová - člen, Roman Čapucha - člen, - stretnutia boli zvolávané v pravidelných intervaloch 3 mesiacov, - na každom stretnutí sa venovala pozornosť pripravovaným akciám školy, podpore školy zo strany RZMŠ, čerpania a použitia financií združenia a príspevkov 2% z dane,, - v spolupráci s riaditeľkou školy a na základe vypracovania projektu týkajúceho sa revitalizácie školského dvora združenie získalo 50.000,-Sk z nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá náš projekt podporila už po 2 krát, - členovia v plnej miere podporili riaditeľku školy v oblasti dokončenia revitalizácie školského dvora - nákup drevenných hrových prvkov a úprava prostredia, na ktorú boli použité financie z členských príspevkov rodičov, 2 % od rodičov a dotácie z nadácie Slovenskej sporiteľne. Posledná fáza úpravy terénu školského dvora je naplánovaná na august - september 2009, čím by bola revitalizácia ukončená a školský dvor bude spĺňať kritéria na hru detí predškolského veku, ktoré sú dané Európskou úniou, - podporu od združenia sme získali aj pri odkúpení vyradenej výpočtovej techniky zo Slovenskej sporiteľne (2 ks počítačov, 2 ks kopíriek), - združenie podporilo aj brigádu s rodičmi zameranú na maľovanie oplotenia školského areálu v spolupráci so spoločnosťou Plus 7. Rodičovské druženie školy zabezpečovalo občerstvenie a spoločnosť Plus 7 zafinancovala nákup farieb a pitný režim. Ďalšia brigáda zameraná na domalovanie plota je naplánovaná na jeseň 2009 (resp. jar 2010). 3.6. Iná spolupráca Rada školy: - počet členov: - 2 zástupcovia rodičov, 2 zástupcovia pedagogických zamestnancov, 1 zástupca nepedagogických zamestnancov, 2 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, - na všetky uskutočnené zasadnutia RŠ bola pozvaná a aj účastná riaditeľka MŠ, ktorá informovala prítomných o chode, plánoch, aktivitách školy vyplývajúcich z Projektu rozvoja školy, plnenia úloh Plánu práce a využívania financií získaných dobrovoľným príspevkom od rodičov, ako aj 2 % z dane.
 14. 14. 14 1 Hodnotenie výchovy a vzdelávania – vlastné použitie!!!!! Ďalšie informácie: 1) v oblasti "Podpory zdravia" boli všetky aktivity zamerané na oboznámenie a následné vedenie detí k podpore zdravia a výchovy detí k zdravému životnému štýlu, čo znamená prenesenie určitých návykov starostlivosti o seba, svoje telo a zdravie, získavanie správnych stravovacích návykov, pohyb a pohybové aktivity, duševná vyrovnanosť a pohoda, správne zvládnutie konfliktov a záťažových situácií, poskytovanie prvej pomoci, získavanie poznania, že medzi zdravými ľuďmi žijú aj ľudia s určitým postihnutím atď., - na škole sa realizovali krúžky pod vedením interných zamestnancov: a) výtvarný: zameraný na rozvoj detí v oblasti výtvarného cítenia a citového prežívania, b) športový: zameraný na rozvoj pohybových schopností a vytvárania pozitívnych vzťahov k pohybu a športu, c) prírodovedný: zameraný na rozvoj kompetencií v oblasti rozvoja environmentálneho cítenia, - v oblasti citového prežívania detí a obohacovania ich duševného života sme sa snažili o úpravu prostredia a uskutočňovanie zaujímavých aktivít v škole aj mimo nej, - spolupráca s rodičmi bola na dobrej úrovni, v mnohých veciach boli nápomocní a ochotní pri požiadaní pomôcť, - v rámci podpory dobrých vzťahov na pracovisku sme venovali pozornosť medziľudským vzťahom a k ich zlepšeniu, k vzájomnému rešpektovaniu sa a uznania práce druhých. 2) pri realizácii projektu "Spieva celá škola" a za podpory kolektívu, ako aj rodičov, bolo našou snahou obohatiť citový a duševný život detí so svetom hudby, čím si osvojovali a rozvíjali socioemocionálne zručnosti, - deti postupne získali cit pre rytmus, dynamiku, rytmizáciu, rozvíjali si sluchovú citlivosť, dokázali spievať s klavírnym sprievodom, osvojili si množstvo piesní, - výsledkom realizácie projektu bolo vystúpenie detí pred rodičmi (koncerty) a na akadémii materských škôl mestskej časti Bratislava - Petržalka. 3) cieľom projektu "Zacvičme si spolu" bolo vtiahnúť do vzájomnej spätnej väzby dieťaučiteľ-škola a tým rozvíjať a prehlbovať u všetkých zainteresovaných vzťah k pohybu a k pohybovým aktivitám, čo má pozitívny vplyv na zlepšenie psychického a fyzického zdravia, - ciele a úlohy sa plnili 1 x do mesiaca v rámci edukačných aktivít v priestore školského dvora za účasti všetkých prítomných detí a učiteliek, - spoločné cvičenie malo za cieľ navodiť stav pohody, radosti z pohybových aktivít, dodržiavať spoločne dané pravidlá, bezpečnosť pri cvičení a vytvárať trvalý pozitívny vzťah k športu do ďalšieho života. C) Skvalitňovania úrovne edukácie a motivovania učiteľov k celoživotnému vzdelávaniu: - učiteľky sa postupne oboznamovali so Štátnym vzdelávacím programom, - spoločne sa podieľali na tvorbe návrhov k novej forme plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti, - všetky učiteľky sa zúčastnili vzdelávania k tvorbe Školského vzdelávacieho programu (MC), - aktívne sa podieľali na tvorbe Školského vzdelávacieho programu z ohľadom na ciele a zameranie školy vychádzajúcich z jej dlhoročných tradícií, - snahou bolo obohatiť a zmeniť formou využívania edukačných hier oblasť výchovy a vzdelávania, zavádzať inovačné metódy do práce a vyhnúť sa zastaralým formám a metódam práce s deťmi,
 15. 15. 15 1 - niektoré učiteľky sa aj napriek nedostačujúcim ponukám zúčastnili odborných vzdelávaní. - dokončiť práce v rámci „Revitalizácie školského dvora“, - naďalej pokračovať v plnení cieľov a úloh nastavených projektov v oblasti hudby a rozvoja pohybu detí, - podporovať u detí výchovu k zdravému životnému štýlu a podpory zdravia, - zaktivizovať učiteľky k vzdelávaniu, čo bude mať pozitívny dopad na oblasť edukácie s deťmi, - hľadať vhodné formy motivácie učiteľov. 2. Hodnotenie výchovno-vzdelávacej oblasti v školskom roku 2008/2009: Adaptácia detí: - prebehla u väčšiny detí bez problémov, prevažne rýchlo si zvykli na nové prostredie triedy, školy a zamestnancov, - sa realizovala po vzájomnej dohode triednych učiteliek s rodičmi a riaditeľkou školy buď v ich alebo bez ich prítomnosti na triede, z ohľadom na individuálne emocionálne potreby jednotlivých detí, - väčšina detí bolo zadaptovaných v mesiaci september a október, niektoré aj v priebehu roka (v prípade voľnej kapacity školy), - v novovytvorenej triede Lienok, ktorá sa otvorila k 01.01.2009 v rámci sociálneho programu spoločnosti Plus bola realizovaná v priebehu celého polroka, nakoľko detí do tejto triedy boli prijímané postupne, - deti v rámci adaptácie si osvojili základy sebaobsluhy, stolovania, hygieny a života v spoločnosti ostatných detí a dospelých, spoznávali nielen vnútorné ale aj vonkajšie prostredie školy a jeho okolia. Klíma v triede: - veľká pozornosť sa venovala vytváraniu pocitu bezpečia a istoty, deti sa k sebe správali väčšinou ohľaduplne a kultivovane, dokázali si medzi sebou vyriešiť ojedinelé konflikty, - uvoľnenejšie denné poriadky rešpektovali individuálne potreby a záujmy detí počas ich celodenného pobytu v materskej škole, - v rámci ranných kruhy tzv. ranných sedení mali deti možnosť vyjadrovať sa pred skupinou ostatných detí o svojich pocitoch, zážitkoch, momentálnej nálade, prezentovali svoje názory a dokázali počúvať ostatných. Kognitívna oblasť: - našou snahou bolo vytváranie interakcie komunikácie a kooperácie s deťmi s využívaním a striedaním skupinovej, individuálnej ako aj frontálnej organizačnej činnosti, - obohacovanie vedomostí, vnímania, predstáv, odhaľovanie súvislostí medzi predmetmi sme sa snažili robiť formou zážitkového učenia, využívaním turistických vychádzok do najbližšieho okolia školy za účelom spoznávania okolia školy ako aj s environmentálnym zameraním (Chorvátske rameno, Draždiak) a poznávacích výletov a exkurzií realizovaných v priebehu školského roka v rámci edukačných aktivít, - najčastejšie sme využívali metódy praktických činností, deti mali možnosť pracovať a manipulovať s variabilnými predmetmi, pomôckami na podporu rozvíjania logického myslenia, - na utvrdenie poznatkov a vedomostí sme používali pracovné zošity a predtlačené listy s určitou tématikou, čím boli deti aktivizované k samostatnosti pri zadaní určitej úlohy a správnemu rozhodovaniu sa pri jej riešení, - manipuláciou s knihami a encyklopédiami prinesenými z domu si deti obohacovali svoje poznatky o nové vedomosti, navodzovali sa na prácu s písaným slovom (skupina detí zvládla aj samostatné čítanie textu), čo malo pozitívny vplyv na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti,
 16. 16. 16 1 - v maximálnej možnej miere sme využívali aj individuálny prístup k deťom, hlavne k tým, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku a tým, ktoré mali problém v chápaní a pochopení určitých súvislostí a javov, - našou snahou bolo viesť deti k tomu, aby boli schopné aplikovať získané poznatky v praktických činnostiach a následne využiť aj v ďalšom živote. Sociálno-emocionálna oblasť: - v oblasti získavania jazykových kompetencií bol deťom vytváraný maximálny priestor na komunikáciu, dokázali sa medzi sebou, v skupine ako aj s dospelým rozprávať na primeranej úrovni v súlade so spoločenskými pravidlami, - využívaním obrázkového materiálu, pomocou básní, piesní, hudobno-pohybových hier a zážitkového učenia sa u detí rozvíjala slovná zásoba, hovoridlá a správna výslovnosť, postupne sa zdokonaľovala výslovnosť hlások, správnosť a intonácia slovenského jazyka, - spev, piesne a hudobné hry sa prelínali celým dňom a všetkými organizačnými formami, manipulácia s inštrumentálnymi nástrojmi navodzovala atmosféru radosti, emocionálnych zážitkov a citového uspokojenia. Deti postupne získavali základy pohybovej kultúry a rytmiky. Realizáciou projektu "Spieva celá školy" si deti obohatili repertoár o množstvo piesní - umelých aj ľudových, dokázali spievať v sprievode klavírneho doprovodu, rozlišovať piesne podľa melódie, rytmiky a adekvátne reagovať na dirigentské gestá, - napriek spolupráce s logopedičkou sa u veľkého počtu detí vyskytujú logopedické vady. Perceptuálno-motorická oblasť: - pohybové aktivity a pohyb bol využívaný v ranných cvičeniach, didaktických aktivitách, v hlavných činnostiach, v rámci pobytov vonku a spoločných pohybových aktivitách (projekt "Cvičí celá škola"), - pri cvičeniach sme využívali rôzne druhy motivovaných cvičení, dostupné telovýchovné náčinie a náradie, deti si osvojovali telovýchovné názvoslovie, dokázali reagovať na povaly učiteľky, - deti si postupne osvojili správne držanie tela, koordináciu pohybov, zvýšila sa im pohybová výkonnosť, adekvátne veku si rozvíjali vôľové vlastnosti, sebakontrolu a schopnosť spolupracovať v skupine a dodržiavať stanovené pravidlá, - pri pohybových aktivitách prejavovali radosť z hier a pohybu, - v maximálnej miere bol na pohyb využívaný zrevitalizovaný školský dvor, ktorý im poskytol priestor na rôzne aktivity s využitím variabilných hrových prvkov, - kreslenie, maľovanie a pracovné činnosti sa realizovali v rámci záujmových a edukačných aktivít, u detí sa rozvíjali technické návyky a zručnosti, ako aj fantázia a tvorivosť. Práce detí boli prezentované v šatni a boli aj súčasťou výzdoby priestorov školy, - grafomotorické zručnosti boli zaraďované a integrované do činností v priebehu dňa, väčšinou sme využívali pracovné zošity a pracovné listy. Spolupráca: - multidisciplinárne aktivity boli orientované na bezproblémové zvládnutie adaptácie detí a starostlivosť o deti, ktoré si vyžadovali špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, - na dobrej úrovni hodnotíme spoluprácu s výchovno-poradenskými zariadeniami (PPP Hrobákova - školská zrelosť detí, Centrum DIALÓG - výchovné a logopedické problémy), - spolupráca s rodičmi taktiež napomáhala k lepšiemu chodu tried a celej školy, aktívne sa zapájali do aktivít školy a pri materiálnom zabezpečovaní a skrášľovaní priestorov školy. Výsledky riadenia a vnútroškolskej kontroly: - snahou bolo realizovať predprimárne vzdelávanie v súlade s medzinárodnou štandardnou klasifikáciou vzdelávania v materských školách ISCED 0, - cieľom bolo dosiahnúť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti, - individuálne bol rozvíjaní osobnostný potenciál detí prostredníctvom tématických okruhov: Ja som, Ľudia, Príroda a Kultúra,
 17. 17. 17 1 - pedagogickí zamestnanci sa zamerali na preštudovanie a prácu Štátneho vzdelávacieho programu a prispôsobenia hlavných úloh a cieľov na podmienky školy, čo viedlo k vzájomnému prelínaniu výchovných okruhov pri plánovaní edukačných aktivít, - snahou bolo v maximálnej miere využívať hru na vytváranie vzťahu detí k učeniu sa a získavaniu nových poznatkov. Hodnotenie z hľadiska podmienok výchovy a vzdelávania: - priestorové podmienky školy sú vyhovujúce, - zlepšenie vybavenosti školského areálu celkovou revitalizáciou so starostlivo udržiavanou zeleňou a novými variabilnými hracími prvkami, - estetická úroveň vnútorných priestorov bola aktuálne upravovaná, dotváraná bola výtvormi výtvarných a pracovných činností detí výtvarného krúžku, - zariadenie tried hračkami bolo prispôsobené vekovej kategórii detí na triedach, nábytok spĺňal antropometrické požiadavky, vybavenosť hračkami a aktivizujúcimi pomôckami zodpovedala finančným možnostiam školy, v triedach boli postupne pre deti vytvárané hrové kútiky na rozvíjanie ich kompetencií, - v rámci plnenia cieľov výchovno-vzdelávacej činnosti boli aplikované do výchovy aj prvky projektu Školy podporujúcej zdravie, so zameraním na zdravý životný štýl, podporu zdravia, starostlivosti a svoje zdravie atď., - spolupráca učiteliek na triede sa uskutočňovala na princípoch asertívneho správania a vzájomnej spolupráce a tolerancie, - organizačné usporiadanie dňa - denný poriadok bol uvoľnený, umožňoval striedanie hrových, riadených a spontánnych činností, časovo boli ohraničené len činnosti súvisiace so životosprávou (stolovanie), - pitný režim bol zabezpečený v rámci školského stravovania a na triedach (pitná voda), - škola poriadala pre deti, ako aj rodičov množstvo podnetných akcií a prezentácií, ktoré obohatili emocionálny život všetkých, ktorý sa v škole nachádzajú, - na škole sa odoberala odborná tlač: Učiteľské noviny, Predškolská výchova, Naša škola, Škola - manažment a legislatíva. V rámci roka sa zakúpila aj odborná literatúra, ktorá je súčasťou knižnice, - na základe nedostačujúcej ponuky Metodického centra bola účasť kolektívu na vzdelávaní nízka, všetky učiteľky sa zúčastnili vzdelávania v rámci tvorby a požívania Školského vzdelávacieho programu. Hodnotenie z oblasti kontroly a riadenia: - hlavné ciele výchovy a vzdelávania smerom k deťom boli postavené reálne, konkrétne, niektoré boli termínované, čo smerovalo k plneniu plánu rozvoja školy, - plány výchovno-vzdelávacej činnosti sa plánovali mesačne, v týždenných blokoch s určitým tématickým zameraním v rámci plnenia celoškolskej hry Tajomstvo života, - plánované a termínované úlohy boli vyhodnocované na pedagogických radách, - snahou bolo vytvoriť informačný systém, čo viedlo k zvyšovaniu vedomie učiteliek ako aj upratovačiek a v neposlednej miere aj rodičov, - adaptácia detí v rámci dohody s rodičmi prebehla bezproblémovo, - deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou sa vytváral maximálny priestor na ich rozvoj v problematickej oblasti, - pedagogická dokumentácia sa viedla na predtlačených tlačivách ŠEVT - u, - kontrolná činnosť bola zameraná na všetky oblasti, - frekvencia hospitačných činností bola nižšia, analýza pedagogickej činnosti a pohor s učiteľkou sa robil v deň hospitácie, - pedagogická dokumentácia bola vedená pravidelne, kontrolovaná mesačne, - povinnosti vyplývajúce z Pracovného, Školského a Prevádzkového poriadku boli plnené, - predpisy BOZP, PO a CO boli dodržiavané, úrazy zamestnancov školy evidované neboli, u detí sa vyskytli len drobné poranenia súvisiace s ich pobytom vonku,
 18. 18. 18 1 - spolupráca s rodičmi bola na dobrej a premyslenej úrovni, prejavovali ochotu pomôcť pri zabezpečovaní chodu školy, - na základe vypracovaného Plánu sme spolupracovali so ZŠ Prokofievova ako aj s ostatnými výchovno-vzdelávacími ustanovizňami. Pozitíva: - práca so Štátnym vzdelávacím programom (ďalej len ŠtVP), - inovácia v plánovaní a plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti v rámci plnenia ŠtVP na základe vzájomného dohovoru, - vytvorenie vlastnej formy plánovania - jednotné plánovanie, - účasť kolektívu na tvorbe Školského vzdelávacieho programu, - vytvorenie podnetných hrových kútikov na triedach zameraných na rozvoj kompetencií detí vo všetkých vekových kategóriách, - snaha o zmenu v myslení učiteliek smerom k deťom a smerom k edukačným aktivitám, - spoločné aktivity poriadané školou a pre školu, čo malo pozitívny ohlas u rodičov, - krúžková činnosť na škole pod vedením interných zamestnankýň, - revitalizácia školského areálu - vytvorenie príjemnejšieho a pre deti atraktívnejšieho prostredia pre hru a pohybové aktivity, - prezentácia činnosti školy aj formou web stránky. Negatíva: - nedostatočne využívaná spätná väzba s prvkami hodnotenia a sebahodnotenia, - nedostačujúci priestor pre vytvorenie podpory sebahodnotenia a rozvoja osobných kompetencií detí, - opakujúce sa formy, metódy a spôsoby ako dosiahnúť cieľ pri plánovaní výchovnovzdelávacej činnosti, - opakujúca práca so známymi textami, hrami odrazujúca sa v plánovaní, - nedostatočný priestor na individuálnu prácu s deťmi s odloženou povinnou školskou dochádzkou, - delenie detí do ostatných tried v prípade poklesu počtu a neprítomnosti učiteliek, - nedostatočné využívanie výpočtovej techniky a detských edukačných programov, - nízka frekvencia hospitácií. o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 písm. o). Pozitívne výsledky dosahuje škola: - v oblasti podpory detí a získavania vedomostí o zdravom životnom štýle v rámci plnenia úloh Školy podporujúcej zdravie, - v celostnom rozvoji kompetencií detí, - vo využívaní rôznych druhov edukačných aktivít vo výchovno-vzdelávacej činnosti s deťmi, - v oblasti podpory vzťahu detí k slovenskej štátnosti a získavania informácií v oblasti ľudových tradícií, - v realizovaní krúžkovej činnosti pod vedením interných učiteliek (výtvarný, športový, prírodovedný), - vo vytváraní vhodných podmienok pre pobyt detí vonku a pohybových aktivít v priestoroch školského dvora, - v rozvoji citového života detí a obohacovania detského repertoáru o rôzne druhy piesní hlavne slovenské ľudové piesne, - v organizovaní zaujímavých aktivít pre deti aj ich rodičov, - spoluprácou s Výkonným výborom RZMŠ s vedením školy. Nedostatky:
 19. 19. 19 1 - spájanie a prerozdeľovanie detí do ostatných tried v prípade chorobnosti učiteliek, alebo poklesu stavu detí, - nedostačujúca implementácia nových poznatkov do edukačných aktivít, - hlučnosť detí a zamestnancov školy v spoločných priestoroch (jedáleň, šatne,..), Závery: - v záujme skvalitňovania výchovno-vzdelávacej práce sa snažiť o zefektívnenie práce smerom k deťom zavádzaním nových poznatkov z oblasti pedagogiky a psychológie, ako aj nových foriem a metód práce, - vzdelávať sa a získavať nové poznatky v oblasti edukačnej práce s deťmi – efektivita výchovných činností smerom k deťom, efektívna práca učiteliek, - prezentovať činnosť školy na verejnosti (články do novín a pedagogických časopisov), - pokračovať v pedagogickej činnosti a snažiť sa o dosahovanie lepších výsledkov v edukačnej oblasti.

×