oblasť výskumu 4  -  UMENIE  štruktúra oblasti: ■  výtvarné umenie: voľná výtvarná tvorba  reštaurovanie    diza...
oblasť výskumu 4  -  UMENIE  zahrňuje aj študijné odbory z oblasti HUMANITNÝCH VIED: ■  2.1.17 Dejiny a teória umeni...
oblasť výskumu 4  -  UMENIE  Podrobné pravidlá hodnotenia AK podľa ktorých sa postupuje pri hodnotení v príslušných ob...
atribút výstupov A  špičková medzinárodná kvalita  Hodnotia sa diela a umelecké výkony  uznávané umeleckou obcou, kri...
atribút výstupov B  medzinárodne uznávaná kvalita ■  Umelecké dielo alebo umelecký výkon prezentované v zahraničí so ...
atribút výstupov C  národne uznávaná kvalita ■  Národne uznávaná kvalita umeleckého diela alebo umeleckého výkonu a do...
  Vysoká škola múzických umení   Vysoká škola výtvarných umení   Akadémia umení v BB 3,80 3,50 41 A 9 B A A- 38 A 12...
Centrálny register evidencie umeleckej činnosti Smernica č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a...
Artfacts.net ■  „ art-metrické“ kritériá Artists Exhibitions Institutions http://www.artfacts.net/en/artists/top100.html...
ďakujeme za pozornosť
ukážka elektronického formulára výstava intermediálne umenie autorský XXXXX súbor 6 obrazov (akryl na plátne) a 3 objektov...
Pri hodnotení úrovne výstupov AK použila nasledovné kritériá MŠ SR na hodnotenie úrovne umeleckej a tvorivej činnosti v rá...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentácia_Ladislav Čarný

1,029 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentácia_Ladislav Čarný

 1. 1. oblasť výskumu 4 - UMENIE štruktúra oblasti: ■ výtvarné umenie: voľná výtvarná tvorba reštaurovanie  dizajn a úžitkové umenie ( architektonická tvorba  je začlenená do oblasti výskumu 5 – projektovanie) ■ hudobné umenie: skladba dirigovanie spev hudobná interpretácia (klávesové, strunové, dychové, bicie nástroje) tanečné umenie ■ filmové umenie: scenáristika réžia kamera strih produkcia dramaturgia ■ divadelné umenie: scenáristika réžia herectvo bábkárska tvorba scénografia, produkcia, dramaturgia zverejnenie umeleckého diela: výstava, dielo vo verejnom priestore, knižná tvorba, dizajn reklamy, priemyselný vzor... zverejnenie umeleckého diela , umeleckého výkonu: koncert, festival, operné a baletné predstavenie... zverejnenie umeleckého diela, umeleckého výkonu: premiérové uvedenie filmu, festival, súťaž... zverejnenie umeleckého diela, umeleckého výkonu: premiérové divadelné predstavenie, festival, súťaž...
 2. 2. oblasť výskumu 4 - UMENIE zahrňuje aj študijné odbory z oblasti HUMANITNÝCH VIED: ■ 2.1.17 Dejiny a teória umenia ■ 2.1.18 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry ■ 2.1.19 Dejiny a teória divadelného umeni a ■ 2 .1.20 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií ■ 2.1.21 Teória hudby ■ 2.1.22 Teória tanca ich výstupy sú hodnotené podľa kritérií publikačnej činnosti nastavených pre oblasť výskumu Humanitné vedy
 3. 3. oblasť výskumu 4 - UMENIE Podrobné pravidlá hodnotenia AK podľa ktorých sa postupuje pri hodnotení v príslušných oblastiach výskumu ■ spôsob aplikácie základných kritérií na zaradenie do kategórií A až C pre atribút výstupov (str. 8) http:// www.akredkom.sk / index.pl?tmpl=ka_legislativa
 4. 4. atribút výstupov A špičková medzinárodná kvalita Hodnotia sa diela a umelecké výkony uznávané umeleckou obcou, kritickou reflexiou, odbornými článkami a staťami, výskumom a vedeckými prácami : ■ Špi č kové umelecké dielo alebo umelecký výkon prezentované v zahrani č í na renomovaných zahraničných podujatiach a v renomovaných inštitúciách. ■ Špi č kové umelecké dielo alebo umelecký výkon prezentované doma alebo v zahrani č í s medzinárodným ocenením alebo ohlasom v odbornej tlači a časopisoch. ■ Medzinárodne uznávaný umelecký výskum a vývojová činnosť s medzinárodným ohlasom. pri zaraďovaní do kategórie je potrebné uviesť a preukázať konkrétne medzinárodné ohlasy alebo ocenenia
 5. 5. atribút výstupov B medzinárodne uznávaná kvalita ■ Umelecké dielo alebo umelecký výkon prezentované v zahraničí so zahraničným ohlasom (miestnym). ■ Umelecký výskum a vývojová činnosť uznávaná v zahraničí . pri zaraďovaní do kategórie je potrebné uviesť a preukázať konkrétny zahraničný ohlas a prezentáciu umeleckého diela a výkonu
 6. 6. atribút výstupov C národne uznávaná kvalita ■ Národne uznávaná kvalita umeleckého diela alebo umeleckého výkonu a domáce ocenenie alebo ohlasy. ■ Prezentácia umeleckého diela alebo umeleckého výkonu v národnom kontexte a ocenenia alebo ohlasy. ■ Národne uznávaný umelecký výskum a vývojová činnosť. pri zaraďovaní do kategórie je potrebné uviesť a preukázať národne uznávanú kvalitu a ocenenie, ohlasy.
 7. 7.  Vysoká škola múzických umení  Vysoká škola výtvarných umení  Akadémia umení v BB 3,80 3,50 41 A 9 B A A- 38 A 12 C atribút výstupov, oblasť výskumu 4 - Umenie Divadelná fakulta 3,50 A- 27A, 20B, 3C Hudobná a tanečná fakulta 3,65 A- 33 A 17 B Filmová a televízna fakulta 3,50 A- 25 A 25 B Fakulta výtvarných umení 3,50 A- 26 A 24 B Fakulta hudobných umení Fakulta divadelných umení 2,30 C+ 18 A, 29 B, 3C
 8. 8. Centrálny register evidencie umeleckej činnosti Smernica č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov http://www.crepc.sk/euca2010?fs=258BDE4C09D34351983879451B87AF5D&fn=main ■ Kritériá kategorizácie umeleckej činnosti (čl. 9) Katalóg podujatí a inštitúcií pre potreby kategorizácie zverejnených výstupov umeleckej činnosti - zverejnený a aktualizovaný každoročne k 1. novembru na portáli CREPC. rada garantov PREHĽAD NAVRHOVANÝCH ZMIEN v novele zákona o VŠ: 27. ...Hodnotenie výskumu doteraz uskutočňované v rámci komplexnej akreditácie bude nahradené periodickým hodnotením výskumu podľa zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja určeným pre všetky organizácie výskumu a vývoja uchádzajúce sa o podporu výskumu z prostriedkov štátneho rozpočtu. renomovaná inštitúcia / kritériá - prostredie / inštitúcia - pravidelnosť akcie /dramaturgia - kurátor / vyzvaná akcia - ohlasy / recenzie (na akciu, na prezentáciu, na činnosť inštitúcie)
 9. 9. Artfacts.net ■ „ art-metrické“ kritériá Artists Exhibitions Institutions http://www.artfacts.net/en/artists/top100.html databáza výstav / voľná výtvarná tvorba dizajn architektúra Ranking Top 100
 10. 10. ďakujeme za pozornosť
 11. 11. ukážka elektronického formulára výstava intermediálne umenie autorský XXXXX súbor 6 obrazov (akryl na plátne) a 3 objektov (epoxid) YYYY yyyyyyyyyyyyyyyyyyy
 12. 12. Pri hodnotení úrovne výstupov AK použila nasledovné kritériá MŠ SR na hodnotenie úrovne umeleckej a tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie: 1. V hodnotenej oblasti výstupov PS zobrala do úvahy 50 prepočítaných výstupov, patriacich do hodnotenej oblasti, spĺňajúcich nasledovné kritériá: a) dátum zverejnenia výstupu spadal do hodnoteného obdobia rokov 2002 – 2007, b) autorom výstupu alebo jedným z autorov výstupu bol akademický zamestnanec, ktorý pôsobil v čase zverejnenia výstupu na vysokej škole na ustanovený týždenný pracovný čas, c) ak išlo o výstup viacerých autorov a umelcov, započítala sa z neho len časť patriaca umelcovi (autorom) spĺňajúcemu podmienky uvedené v písmene b), d) 20 výstupov bolo z druhej polovice hodnoteného obdobia, t.j. z rokov 2005 – 2007, e) najvyšší prepočítaný počet výstupov na jedného akademického zamestnanca za hodnotené obdobie nepresiahol 12. napr.: Profil kvality pre atribút výstupov bude po zaokrúhlení: 80; 20; 0; 0 ( A = 80%, B = 20%, C = 0%, D = 0% ) Hodnotenie atribútu výstupov: (80x 4 +20x 3 +0x 2 +0x 1 )/100 = 320+60+0+0/100 = 3,80

×