Michal Fedák: Slovenské vysoké školy: Quo vadis?

811 views

Published on

Prezentácia Michala Fedáka, zástupcu riaditeľky SAIA, n.o. na workshope Mládež v pohybe, ktorý sa uskutočnil 18. októbra 2011 v Európskom informačnom centre v Bratislave.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
811
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
51
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Michal Fedák: Slovenské vysoké školy: Quo vadis?

 1. 1. Slovenské vysoké školy – quo vadis? Workshop k iniciatíve „Mládež v pohybe“ Michal Fedák, SAIA, n. o. Bratislava 18. 10. 2011
 2. 2. Čo je „Mládež v pohybe“? <ul><li>Iniciatíva zameraná na aktivizovanie potenciálu mladých ľudí smerom k i nteligentnému a udržateľnému rastu pre všetkých v Európskej úni i </li></ul><ul><li>Nadväzuje na dokument Európa 2020 </li></ul>
 3. 3. Vysokoškolské vzdelávanie ako základ vzdelanostnej ekonomiky (1) <ul><li>Do roku 2020 si až 35 % všetkých pracovných pozícií „bude vyžadovať vysokú kvalifikáciu v kombinácii so schopnosťou prispôsobiť sa a inovovať“ (iniciatíva Mládež v pohybe) </li></ul>
 4. 4. Vysokoškolské vzdelávanie ako základ vzdelanostnej ekonomiky (2) <ul><li>Niektoré z opatrení: </li></ul><ul><ul><li>Zvýšiť atraktivitu vysokoškolského vzdelávania pre vzdelanostnú ekonomiku </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Modernizácia vyššieho vzdelávania (prepojenie na potreby trhu práce) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zabezpečenie kvality, špičkovej úrovne a transparentnosti (podpora súťaživosti, mechanizmy kvality) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vytváranie partnerstiev v globalizovanom svete (zvyšovanie atraktívnosti) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Mobilita študentov (ako jeden z dôležitých nástrojov získavania nevyhnutných zručností pre prax) </li></ul></ul>
 5. 5. Vysoké školstvo na Slovensku (1) <ul><li>35 vysokých škôl </li></ul><ul><ul><ul><li>1994: 12 vysokých škôl + 2 fakulty </li></ul></ul></ul><ul><li>221 669 študentov (vo všetkých stupňoch, vrátane externých; údaj 2010/2011) </li></ul><ul><ul><ul><li>1998/1999: 122 886 študentov (nárast 180 %!) </li></ul></ul></ul><ul><li>aktuálne cca 50 % absolventov SŠ ide na vysokú školu (2010: 45,7 %) </li></ul><ul><ul><ul><li>EURÓPA 2020: podiel dosiahnutého vyššieho vzdelávania alebo jeho ekvivalentu v obyvateľstve stanovený na 40 % </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu /portal/page/portal/europe_2020_indicators /headline_indicators
 7. 7. Vysoké školstvo na Slovensku (2) <ul><li>Prečo ten rozmach? Oplatí sa „mať“ vysokú školu? </li></ul><ul><ul><li>ÁNO: s VŠ vzdelaním vyššia šanca zamestnať sa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>38,9 % - pomer nezamestnaných so stredoškolským vzdelaním k celkovému počtu nových absolventov SŠ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>8,9 % - pomer nezamestnaných s vysokoškolským vzdelaním k celkovému počtu nových absolventov VŠ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Stav: jeseň 2010 </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>NIE: časť absolventov sa zamestnáva na stredoškolských pozíciách </li></ul></ul>
 8. 8. Kvalita VŠ (1) <ul><li>Masifikácia VŠ vzdelávania má vplyv na kvalitu </li></ul><ul><ul><li>Slovenské vysoké školy sú uchádzačmi a svojimi študentmi vo väčšine prípadov vnímané skôr len ako „školy“ (veľmi zjednodušene povedané pokračovanie prenosu poznatkov z učiteľa na žiaka s použitím jednej predpísanej učebnice na daný predmet), nie ako vedecko-výskumné základne poskytujúce – okrem iného – prenos najaktuálnejších poznatkov/výsledkov výskumov do spoločnosti, a tak do praxe, rozvíjajúce kritické myslenie a inovatívnosť svojich študentov. </li></ul></ul>
 9. 9. Kvalita VŠ (2) <ul><li>Kvantitatívne ukazovatele poukazujú na stagnujúcu kvalitu (ARRA) </li></ul><ul><li>V žiadnom svetovo uznávanom rankingu (zameranom na kvalitatívne ukazovatele) </li></ul><ul><ul><ul><li>Napr. ARWU, THES, resp. QS a pod. </li></ul></ul></ul><ul><li>Sú slovenské vysoké školy spokojné? </li></ul>
 10. 10. Kvalita VŠ (3) <ul><li>Financovanie verejných VŠ na študenta – zatiaľ nevytvára tlak na zvyšovanie kvality a „boj“ o študenta, ale... </li></ul>
 11. 11. Čo robiť pre zlepšenie? <ul><li>Sú vysoké školy nastavené na vzdelávanie pre prax? </li></ul><ul><li>Môžu existovať vysoké školy uzavreté samy do seba? </li></ul><ul><ul><li>Ak nie, majú potenciál pre zvýšenie svojej atraktivity pre zahraničie? </li></ul></ul>
 12. 12. VŠ a prax (1) VŠ učitelia: Zdroj: prieskumy ARRA ( www.arra.sk ) Až 89 % vysokoškolských pedagógov uviedlo, že svojich absolventov považujú za veľmi dobre, resp. za dobre pripravených na prax V priemere 72 % predmetov je podľa VŠ učiteľov v rámci študijných programov kľúčových
 13. 13. VŠ a prax (2) <ul><li>55 % absolventov označilo svoje vedomosti a znalosti z vysokej školy len ako čiastočne využiteľné, málo využiteľné alebo vôbec nevyužiteľné v praxi </li></ul><ul><ul><li>vo svojej práci v priemere využívajú iba 36 % z toho, čo sa naučili na vysokej škole </li></ul></ul><ul><li>46 % - počas štúdia nebola školou poskytnutá možnosť odbornej praxe v študovanom odbore </li></ul><ul><ul><li>ďalších 37 % označilo túto možnosť iba ako čiastočnú. </li></ul></ul>Do akej miery súvisí Vaša aktuálna práca s tým, čo ste študovali? Zdroj: prieskumy ARRA ( www.arra.sk ) Poskytli Vám v škole možnosť praxe v študovanom odbore? Absolventi:
 14. 14. Čo zvyšuje možnosť uplatnenia absolventov v praxi? <ul><li>Reflexia potrieb trhu práce v štruktúre a obsahu VŠ štúdia </li></ul><ul><ul><li>Trh potrebuje kvalitne pripravených absolventov schopných tvorivo a inovatívne pracovať a ktorí sú dostatočne flexibilní pri využívaní nových poznatkov a prístupov v odbore </li></ul></ul><ul><li>ale aj... </li></ul><ul><li>Skúsenosť so zahraničnou mobilitou </li></ul>
 15. 15. Zahraničná mobilita (1) <ul><li>Študenti zahraničných vysokých škôl majú najväčší potenciál zamestnať sa (analýza Profesia.sk a ARRA, 2009) </li></ul><ul><ul><li>kým v roku 1998/99 študovalo v zahraničí 4 428 Slovákov, v roku 2006/07 to už bolo 25 466 (teda nárast 575 %) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dôvody? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>stagnujúca kvalita vzdelávania poskytovaného slovenskými školami </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>aj iné faktory, ktoré sú v súčasnej dobe nevyhnutné pre prácu v globalizovanom svete (znalosť jazyka, práca a orientácia v multikultúrnom prostredí a riešenie úloh so zohľadnením týchto vplyvov a pod.) </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Zahraničná mobilita (2) <ul><li>Slovenské vysoké školy by mali vytvárať svojim študentom možnosti, aby mali počas štúdia aspoň čiastočne možnosť nadobudnúť podobné skúsenosti ako ich rovesníci, ktorí sa rozhodli absolvovať celé štúdium v zahraničí. </li></ul><ul><li>Ako sme na tom? </li></ul>
 17. 17. Zahraničná mobilita (3) <ul><li>ročne len cca 1,2 % všetkých študentov na všetkých stupňoch (vrátane doktorandov a externých študentov) využíva mobilitné programy (SAIA + SAAIC/Erasmus) </li></ul><ul><li>cca 10 % absolventov v prieskume ARRA uviedlo, že počas štúdia mali možnosť absolvovať pobyt v zahraničí </li></ul><ul><ul><li>z toho však len asi 6 % absolvovalo klasický študijný pobyt v trvaní 3 a viac mesiacov </li></ul></ul>
 18. 18. Zahraničná mobilita (4) <ul><li>Cieľ „bolonských“ ministrov z roku 2009: </li></ul><ul><ul><li>Do 2020 najmenej 20 % ľudí, ktorí ukončia vysokoškolské štúdium v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania, malo mať absolvovanú časť štúdia alebo odbornej prípravy v zahraničí </li></ul></ul><ul><li>Na SK: </li></ul><ul><li>51 % - miera spokojnosti absolventov s možnosťou ísť počas štúdia na štipendijný pobyt </li></ul><ul><li>Ako dosiahnuť zlepšenie? Aké sú prekážky a nevyhnutné zmeny? </li></ul>
 19. 19. Otvorenosť/uzavretosť VŠ (4) <ul><li>Priamy súvis s prepojením na prax a mobilitou </li></ul><ul><li>Požiadavka EK na vytváranie partnerstiev v globalizovanom svete (zvyšovanie atraktívnosti) </li></ul><ul><li>Aký je stav na Slovensku? </li></ul>
 20. 20. Otvorenosť/uzavretosť VŠ (2) <ul><li>VŠ na Slovensku pomerne uzavreté: </li></ul><ul><ul><li>chýbajúca vertikálna mobilita (mobilita medzi stupňami štúdia) </li></ul></ul><ul><ul><li>nízka miera tzv. kreditovej mobility študentov počas štúdia (len cca 1,2 % všetkých študentov absolvuje ročne študijný pobyt v zahraničí) </li></ul></ul><ul><ul><li>pomerne nízka zapojenosť do európskych výskumných grantových schém (ako 7. rámcový program, programy European Science Foundation) a do schém podporujúcich spoluprácu vo vzdelávaní (napr. Erasmus Mundus, CEEPUS) </li></ul></ul><ul><ul><li>chýbajúca spolupráca v oblasti spoločných študijných programov </li></ul></ul><ul><ul><li>nízka atraktivita pre zahraničných študentov (či už pre absolvovanie študijnej kreditovej mobility, alebo celého štúdia) </li></ul></ul>
 21. 21. Otvorenosť/uzavretosť VŠ (3) <ul><li>Prečo sa otvárať: </li></ul><ul><ul><li>Horizontálna mobilita bez väčších prekážok umožňuje škole získavať tých najlepších absolventov nižšieho stupňa, a tak zvyšovať svoju kvalitu a renomé </li></ul></ul><ul><ul><li>Spolupráca vo vede so zahraničím zvyšuje šance na úspech v medzinárodných grantových schémach = lepšie vedecké výsledky a renomé </li></ul></ul><ul><ul><li>Spoločné študijné programy zvyšujú atraktivitu školy pre domácich i zahraničných študentov = zvyšovanie kvality vzdelávania </li></ul></ul>
 22. 22. Otvorenosť/uzavretosť VŠ (4) <ul><li>Prečo sa otvárať: </li></ul><ul><ul><li>Prilákanie zahraničných študentov na časť štúdia = zahraničná skúsenosť pre domácich študentov na domácej pôde („lacnejšia“ internacionalizácia) </li></ul></ul><ul><ul><li>Prilákanie zahraničných študentov na celé štúdium = nový zdroj financovania (v porovnaní s inými štátmi vedia SK školy ponúknuť programy v podobnej kvalite, ale za výhodnejších podmienok, preto môžu byť atraktívne, ale musí sa o nich vedieť => aktívny marketing, odstraňovanie prekážok, nastavenie a zverejnenie jasných pravidiel a pod.) </li></ul></ul>
 23. 23. Diskusia <ul><li>Panel 1 </li></ul><ul><li>Kvalita vysokoškolského vzdelávania a atraktivita Slovenska pre zahraničie </li></ul><ul><li>hlavné okruhy diskusie: </li></ul><ul><li>Aký je stav vysokého školstva na Slovensku v súčasnosti z pohľadu kvality (financovanie, zvyšovanie počtu študentov, medzinárodná spolupráca, pripravovanie absolventov pre prax...)? Aké je renomé slovenských škôl na Slovensku a v zahraničí? Sú atraktívne aj pre zahraničných študentov? Aký vzájomný súvis môžu mať kvalita a zvyšovanie medzinárodnej atraktivity škôl? Ktoré nástroje môžu priniesť zlepšenie v týchto oblastiach? </li></ul>
 24. 24. Diskusia <ul><li>Panel 2 </li></ul><ul><li>Mobilita ako nástroj rozvoja kompetencií vysokoškolských študentov </li></ul><ul><li>hlavné okruhy diskusie: </li></ul><ul><li>študijná mobilita a praktické stáže v zahraničí – možnosti a ich využitie, výhody/nevýhody mobility pre uplatnenie v praxi, prekážky v mobilite a možnosti ich odstránenia </li></ul>
 25. 25. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ... <ul><li>Michal Fedák, </li></ul><ul><li>SAIA, n. o. </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×