Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
แฟ้ มสะสมผลงานของนักเรียนนักศึกษา(STUDENT PORTFOLIO)
แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนนักศึกษาคือ
การรวบรวมผลงานและบันทึกความก้าวหน...
คานา
แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio ) เล่มนี้
ดิฉันได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนนาเสนอข้อมูลประวัติส่วนตัว
ผลทางการศึกษาความรู้คว...
สารบัญ
1. ประวัติส่วนตัว
2. ประวัติการศึกษา
3. บันทึกผลการเรียน
4. ประวัติการสัมมนา/ฝึกอบรม /ศึกษาดูงาน/ประชุม
5. ตารางการ...
2.ประวัติการศึกษา
ลาดับ
ที่
ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา
พ.ศ.ที่จบการศึกษ
า
วุฒิที่ได้รับระบุ
วิชาเอก/สาขา
1 ประถมศึกษา โรง...
3.บันทึกผลการเรียน
4.ประวัติการสัมมนา/ฝึกอบรม/ ศึกษาดูงาน/ประชุม
ปีการศึกษา2557-2558
ที่
ชื่อหลักสูตรการอบรม/สัมมนา
/ดูงาน/ประชุม
วันเดือนปี ...
5. ตารางการปฏิบัติงาน
ภาคเรียนที่2 ปี การศึกษา 2558
ชื่อ-สกุลนางสาวอภิชญา บารุงผล รหัสประจาตัว 29072
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี...
6.รายละเอียดของผลงาน
ชื่อผลงานหรือชิ้นงาน การสอนแต่งรูปภาพและอักษรด้วยPhotoshop
(รายงาน/นาเสนอ)
คุณภาพของงานปานกลาง
ประโยช...
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
แผนที่คนดี
คุณธรรมพื้นฐาน 8ประการข้อที่1
ขยัน คือความตั้งใจเพียรพยายามทาหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อ...
คุณธรรมพื้นฐาน 8ประการ ข้อที่2
ประหยัด คือการรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน
สิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้...
คุณธรรมพื้นฐาน 8ประการ ข้อที่3
ซื่อสัตย์คือประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ
ปลอดจากความรู้สึกลาเอียงห...
คุณธรรมพื้นฐาน 8ประการ ข้อที่4
มีวินัย คือการยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ
ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัย...
คุณธรรมพื้นฐาน 8ประการ ข้อที่5
สุภาพ คือเรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม
มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ ผู้ที่มีความสุภา...
คุณธรรมพื้นฐาน 8ประการ ข้อที่6
สะอาด คือปราศจากความมัวหมอง ทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม
ความผ่องใสเป็นที่เจริญตา ทาให้เกิดควา...
คุณธรรมพื้นฐาน 8ประการ ข้อที่7
สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน
ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผ...
คุณธรรมพื้นฐาน 8ประการ ข้อที่8
มีน้าใจ คือความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง
แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่า...
8.รูปภาพที่ทากิจกรรม
การเข้าค่ายแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมจีน ที่ประเทศจีน เมืองคุนหมิง มณฑลยุนนาน
มณฑลยุนนาน
การรับประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ครั้งที่7
มณฑลยุนนาน
portfolio
portfolio
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

portfolio

509 views

Published on

อภิชญา บำรุงผล ม.5/8 เลขที่12

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

portfolio

 1. 1. แฟ้ มสะสมผลงานของนักเรียนนักศึกษา(STUDENT PORTFOLIO) แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนนักศึกษาคือ การรวบรวมผลงานและบันทึกความก้าวหน้าของนักเรียนนักศึกษา โดยบรรจุไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา จุดประสงค์ของการรวบรวมผลงาน ๑. เพื่อแสดงสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ๒. เพื่อแสดงกระบวนการหรือพฤติกรรมที่เกิดจากความพยายามที่กระทาลงไป ๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพิจารณาตัดสินความก้าวหน้าของนักเรียนนักศึกษาเป็นรา ยภาคเรียนหรือรายปี วิธีการคัดเลือกผลงานที่จะนามาเก็บในแฟ้ มสะสมผลงานของนักเรียนนักศึกษา ๑. ผลงานที่นามาเก็บในแฟ้มสะสมผลงานควรเป็นผลงานที่ได้จากการนาความรู้ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ๒. ผลงานที่นามาเก็บในแฟ้มสะสมผลงานต้องเป็นสิ่งที่จัดเก็บได้ เช่น งานเขียน แผ่นซีดี เทปบันทึกเสียง ภาพถ่าย เป็นต้น ๓. ผลงานที่จะนามาเก็บในแฟ้ มสะสมผลงาน ควรเป็ นชิ้นงานที่ดีที่สุด ครอบคลุมเนื้อหา วัตถุประสงค์รายวิชาหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งนักเรียนนักศึกษาควรเป็นผู้ที่คัดเลือกด้วยตนเอง ๔. นั กเรี ยน นั ก ศึก ษ าค วรต รวจสอบ คว าม สามารถ ของต น เอง โดยการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของการปฏิบัติงานปัญหาและวิธีการแก้ไข การปรับปรุงงานให้ดีขึ้นจนได้ชิ้นงานที่ดีที่สุด
 2. 2. คานา แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio ) เล่มนี้ ดิฉันได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนนาเสนอข้อมูลประวัติส่วนตัว ผลทางการศึกษาความรู้ความสามารถทักษะรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ดิฉันได้เข้าร่วมโดยแฟ้มสะสมผมงานเล่มนี้ ประกอบด้วยเอกสารเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวประวัติทางการศึกษา ผลงานที่ได้รับที่ทาให้ดิฉันเกิดความภาคภูมิใจเช่น การไปเข้าค่ายแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมที่ประเทศจีน กิจกรรมการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานครั้งที่ 7 ฯลฯ เป็นต้น รวมทั้งรูปภาพการ ทากิจกรรมต่างๆมากมายเช่น กิจกรรมการประกวดมารยาทเป็นต้น ดิฉันขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่คุณครูอาจารย์และเพื่อนๆ ที่ให้ความช่วยเหลือทั้งให้คาแนะนารวบรวมเอกสาร หลักฐานสาคัญต่างๆ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อจัดทาแฟ้มผลงานในครั้งนี้ และเพื่อการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา นางสาวอภิชญา บารุผล
 3. 3. สารบัญ 1. ประวัติส่วนตัว 2. ประวัติการศึกษา 3. บันทึกผลการเรียน 4. ประวัติการสัมมนา/ฝึกอบรม /ศึกษาดูงาน/ประชุม 5. ตารางการปฏิบัติงาน 6. รายละเอียดของผลงาน 7. คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 7.1 ขยัน 7.2 ประหยัด 7.3 ซื่อสัตย์ 7.4 มีวินัย 7.5 สุภาพ 7.6 สะอาด 7.7 สามัคคี 7.8 มีน้าใจ 8.รูปภาพที่ทากิจกรรม
 4. 4. 2.ประวัติการศึกษา ลาดับ ที่ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา พ.ศ.ที่จบการศึกษ า วุฒิที่ได้รับระบุ วิชาเอก/สาขา 1 ประถมศึกษา โรงเรียนราษฎบารุงศิลป์ 2553 ป.6 2 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 2557 ม.3 3 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 2560 ม.6
 5. 5. 3.บันทึกผลการเรียน
 6. 6. 4.ประวัติการสัมมนา/ฝึกอบรม/ ศึกษาดูงาน/ประชุม ปีการศึกษา2557-2558 ที่ ชื่อหลักสูตรการอบรม/สัมมนา /ดูงาน/ประชุม วันเดือนปี สถานที่ หน่วยงานที่จัด 1 ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียม ความพร้อม ก่อนสอบวัดความระดับความรู้ภ าษาจีน HSK /HSKK 19/08/2557 ณ อาครเอนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ เรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนสงวนหญิง 2 เข้าค่ายแลกเปลี่ยนความรู้ และวัฒนธรรมจีน ประเทศจีน เมืองคุนหมิง มณฑลยุนนาน HanBan Yunnan Normal University
 7. 7. 5. ตารางการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่2 ปี การศึกษา 2558 ชื่อ-สกุลนางสาวอภิชญา บารุงผล รหัสประจาตัว 29072 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ห้อง 8 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ตารางการปฏิบัติงาน สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี วิชา ผลงานการปฏิบัติงาน ครูผู้สอนรับรองผลงาน 1 26/10/58 ง320205 การสอนแต่งรูปภาพและอักษร ด้วย Photoshop (รายงาน/นาเสนอ) 2 26/10/58 ง320205 ตัดต่อวีดิโอเรื่องอะไรก็ได้ ( งานคู่) 3 2/11/58 ง320205 My map ( เรื่องอะไรก็ได้) 4 2/11/58 ง320205 Student Portfolio (ทาแฟ้ ม)
 8. 8. 6.รายละเอียดของผลงาน ชื่อผลงานหรือชิ้นงาน การสอนแต่งรูปภาพและอักษรด้วยPhotoshop (รายงาน/นาเสนอ) คุณภาพของงานปานกลาง ประโยชน์ที่ได้รับจากผลงานชิ้นนี้ได้รับความรู้และเทคนิคการแต่งภาพเพิ่มขึ้น อุปสรรคในการปฏิบัติงานในการทา งานชิ้นนี้เป็นงานกลุ่มจึงมีปัญหาเรื่องเวลาในการทางานไม่ตรงกันและเป็นปัญหาในเรื่ องเวลาทางานแล้วความเห็นไม่ตรงกันอีกทั้งยังต้องหาความรู้เพิ่มเติมกันเอง การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานตกลงเจรจาระหว่างกัน ในกลุ่มและทาความตกลงเข้าใจกันก่อนค่อยลงมือ ปฏิบัติชิ้นงานระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน26ตุลาคม2558-30 พฤศจิกายน2558 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 1.กาหนดเรื่องที่จะสอนแต่งภาพและอักษร 2.ค้นคว้าเรื่องที่จะสอนแต่งภาพและอักษร 3.ศึกษาเรื่องที่จะสอนแต่งภาพและอักษร 4.รวบรวมข้อมูลเรื่องที่จะสอนแต่งภาพและอักษร 5.ปฏิบัติงาน 6.นาเสนองานในรูปแบบการสอนหน้าชั้น เรียน
 9. 9. คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ แผนที่คนดี คุณธรรมพื้นฐาน 8ประการข้อที่1 ขยัน คือความตั้งใจเพียรพยายามทาหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ อดทนไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค ความขยันต้องควบคู่กับการใช้ปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย ผู้ที่มีความขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจทาอย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร เป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทา ตั้งใจทาหน้าที่อย่างจริงจัง
 10. 10. คุณธรรมพื้นฐาน 8ประการ ข้อที่2 ประหยัด คือการรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ผู้ที่มีความประ หยัด คือผู้ที่ดาเนินชีวิตเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้คิดก่อนซื้อเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักทาบัญชีรายรับ- รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ
 11. 11. คุณธรรมพื้นฐาน 8ประการ ข้อที่3 ซื่อสัตย์คือประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลาเอียงหรืออคติ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพตรงต่อเวลาไม่ใช้เล่ห์กลคดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง
 12. 12. คุณธรรมพื้นฐาน 8ประการ ข้อที่4 มีวินัย คือการยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/สังคมและประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ
 13. 13. คุณธรรมพื้นฐาน 8ประการ ข้อที่5 สุภาพ คือเรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ ผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอานาจข่มผู้อื่น ทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
 14. 14. คุณธรรมพื้นฐาน 8ประการ ข้อที่6 สะอาด คือปราศจากความมัวหมอง ทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใสเป็นที่เจริญตา ทาให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น ผู้ที่มีความสะอาด คือผู้รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมถูกต้องตามสุขลักษณะ ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว มีความแจ่มใสอยู่เสมอ
 15. 15. คุณธรรมพื้นฐาน 8ประการ ข้อที่7 สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้อง การ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์ ผู้ที่มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตน ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้การงานสาเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
 16. 16. คุณธรรมพื้นฐาน 8ประการ ข้อที่8 มีน้าใจ คือความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจาเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่น และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ผู้ที่มีน้าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทาประโยชน์แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน
 17. 17. 8.รูปภาพที่ทากิจกรรม การเข้าค่ายแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมจีน ที่ประเทศจีน เมืองคุนหมิง มณฑลยุนนาน มณฑลยุนนาน
 18. 18. การรับประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ครั้งที่7 มณฑลยุนนาน

×