Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Armm

6,885 views

Published on

 • Be the first to comment

Armm

 1. 1. Autonomous Region of Muslim Mindanao ARMM
 2. 2. Literature ng ARMM Presidensyal Dikri blg. 1618 ang autonomous region muslim mindano ay nalikha.
 3. 3. Mga Lalawigan: Lanao del sur Maguindanao Sulu Tawi-tawi
 4. 4. Ang mga pangkat etniko ¤ Badjao ¤ T’boli ¤ Maguindanao ¤ Tiruray ¤ Maranao ¤ Yakans ¤ Tausog
 5. 5. Mga magagandang tanawin  Maria Cristina Falls,  Rio Grande de Mindanao  Lake Lanao  Marawi City (Summer Capital at sentro ng Islam sa Pilipinas)
 6. 6. Lake Lanao
 7. 7. Rio Grande de Mindanao
 8. 8. Maguindanao -ang ibig sabihin sa ingles na “people of the flood plains” ay isang agrikiulturang lalawigan ng mga mais, palay at niyog Diyalekto Cebuano at Maguindanao
 9. 9. Sulu -galing sa sug na may kahulugan “water current” Diyalekto tausug.
 10. 10. Tawi-tawi -galing sa salitang Malay “jaui” na ibig sabihin ay “far”
 11. 11. Lanao del Sur -na may kahulugan na “lake.”
 12. 12. MGA KULTURA bahagi ng kanilang pamumuhay ang mga paniniwala at tradisyon ng mga sumusunod: 1. Paggunting-pagbibinyag 2. Pag islam- sirkumsisyon ng mga maliliti na batang lalake at pag ang babae ay di dumaan sa pag islam. may paniniwala ito magiging flirt. 3. May dalawang kasal: bai ama henda- kasal na may pagibig at maglahi o shot gun wedding.
 13. 13. MGA KULTURA 4. Tungguh- bathala 5. Amuh-amuh- paghingi ng tulong sa namatay na kamag-anak. 6. Pag-omboh- katawagang sa namatay na kamag- anak na may kakayahan g gayahin ang hayop. 7. Paraan ng paglilibing – mau apat na hakbang: a. sinutchi- paglilinis ng patay ng tao b. sinaput- pagbibihis ng patay c. sinambayahang- pagdarasal para sa patay d. kinubul- paglibing ng patay
 14. 14. Mga anyo ng Panitikan 1. Pananaroon- kasabihan 2. Tubad-tubad- tula 3. Tutul – short story apat na kategorya: a. tutul sa pakapoon- alamat b. tutul sa pangangayaman- pabula c. tutul sa piyakakuyad-kuyad- kwentong katatawan d.tutul sa manga o suda ago papanok- tungkol sa mga kwentong panghayop
 15. 15. Mga anyo ng Panitikan 4. sow a sowal – dula mga uri: a. kambayoka- pagtatalong patula b. kaganatsa- darangan- dula ng interpretasyon na epikong bantugan c. diabro at onta – isang komedya katulad ng moro-moro ng maranao d. mauuled en nabi- dula ng istorya ng propetang mohammed bilang bata e. sagayan- isang sayaw ng digmaan
 16. 16. Mga anyo ng Panitikan 5.tausug hadis(pasyon) binubuo ng mga awiting panrelihiyon at moralidad ng anyong tarasul(poem0 at kissa (mahabang kuwento) 6. kissa- alamat, pabula at kwentong bayan 7. mga panitikang kaugnay sa pistang panrelihiyon a. hariraya puasa- pista ng pagtatapos ng pag-aayuno b.hariraya hadji- pista ng pagtungo sa mecca c. muharran- simula ng taon ng muslim.
 17. 17. manunulat Ibrahim Jubaira- nagkamit ng Smith Mundt Leader Grant 1956, Golden Jubilee Award ng UP 1959, Republic Heritage award. mga sinulat:  Best Filipino Short Stories  Best Philippine Love Stories  Man in the Room  Oh Man Mashud  Monkey for Angelita
 18. 18. Tubad-tubad(tula) Pupulayog so paspas ka Pupumagapas-apas Ka tulakin kon ko banog Na diron pukatalakin Ka daon kasakriti Flying hard, the swift is Trying to catch up wit the hawk But he cannot equal him Because he is far too small
 19. 19. Napanaman ko liyamin Na kataya dun so rinka Na pangombong ka sa mano Ka bago wanin ko mano A pamomolo so girin My prince sweetheart Here is the box of buyo Take some yourself For it isn’t like before When our love was at its height Bayok tungkol kay Bantugan at Minoyod
 20. 20. Antoka-bugtong 1. Litag sa rorog- a pig a parungan I kaokas 2. Karanda sa subangan na mapupuno I ipas Traps near the lakeshore that spring at the same time. (eyelashes) A container from the east is full of compartments (lanzones)
 21. 21. Pananaroon- kasabihan 1. So tao a makabinasa na Binasaan o tuhun A person who destroys others Will be destroy by God 2. Maya kapun sa ilog Ashamed you should be of little windows
 22. 22. Awit O! Apo, O’ Apo (Maguindanao) O apo, O, Apo Luloggeng kasugkal Enduken ka ulogen Iped sugkal sa muntay Oh grandfather, oh grandfather Drop the pole tome Why should I drop it To get a lemon fruit
 23. 23. Prepared by: Khaselyn Mae R. Barit Ana Marie B. Cordova Maria Karla C. Salazar Emie Luz C. Tano beeD iv

×