Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konferencja Smart City - Adam Mikolajczyk

1,725 views

Published on

Konferencja Smart City - Adam Mikolajczyk

 1. 1. JAK ZREALIZOWAD IDEĘ SMART CITY W STRATEGII PROMOCYJNEJ ? Adam MikołajczykCEO Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc Warszawa, 22 listopada 2012
 2. 2. JAK ZREALIZOWAD IDEĘ SMART CITY WSTRATEGII PROMOCYJNEJ?
 3. 3. IDEA SMART CITY
 4. 4. SMART CITY w ideiwspółuczestniczące zrównoważony zaangażowani sprawowanie rozwój i wysoka mieszkaocy władzy jakośd życia Technologia umożliwia otwartą współpracę i zaangażowanie.
 5. 5. SMART CITY w praktyce Inteligentne informacja sieci cyfrowe zdalne sterowanie smartphony czujniki GPS sensory tzw. life long learning monitoring integracja crowdsourcingtransport innowacje „Zielone” Inteligencjamierniki sieci społeczna open sourcing współpraca http://www.openideo.com/open/vibrant-cities/concepting/infographics-to-inspire-change/
 6. 6. Filary INTELIGENTNYCH miast Inteligentna GOSPODARKA (konkurencyjność) • Duch innowacji i przedsiębiorczośd, wizerunek gospodarczy i znaki towarowe, produktywnośd, elastycznośd rynku pracy , zdolnośd do transformacji ... Inteligentne ŻYCIE (jakość życia) • Jakośd budownictwa mieszkaniowego, obiekty edukacyjne i kulturalne, atrakcyjnośd turystyczna, spójnośd społeczna, warunki zdrowotne, indywidualne bezpieczeostwo … Inteligentni LUDZIE (kapitał społeczny) • Skłonnośd do uczenia się przez całe życie, pluralizm społeczny i etniczny, elastycznośd, kreatywnośd, otwartośd umysłu, uczestniczenie w życiu publicznym , kwalifikacje … http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf
 7. 7. Filary INTELIGENTNYCH miast Inteligentne ŚRODOWISKO (zasoby naturalne) • Atrakcyjnośd warunków naturalnych, zanieczyszczenie środowiska, ochrona środowiska, zrównoważone zarządzanie zasobami … Inteligentna MOBILNOŚD (transport, teleinform.) • Dostępnośd komunikacyjna, (między-)narodowa dostępnośd, dostęp do infrastruktury teleinform., zrównoważone, innowacyjne i bezpieczne systemy transportu … Inteligentne SPRAWOWANIE WŁADZY (partycypacja) • Uczestniczenie w podejmowaniu decyzji, usługi publiczne i społeczne, przejrzyste sprawowanie władzy, strategie ... http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf
 8. 8. Co oznacza SMART CITY dla miejskich marketerów ?o Włączenie idei SC do koncepcji i procesów markotwórczych miasta:  jak SM może wpierad markę mojego miasta?  opcja włączenia pojęcia „smart” do głównych wartości/cech osobowości marki?  redefinicja i re-pozycjonowanie ?o Tworzenie strategii rozwojowych oraz promocyjnych rozwiązao operacyjnych czerpiących z idei SM:  programowanie rozwoju miasta zgodnie z filarami SM,  tworzenie i realizacja strategii promocji w oparciu o SM,  korzystanie z narzędzi SM w „cyklu podróży tur. po mieście” itd.. Pamiętaj: dla każdej z grup interesariuszy będą ważne inne elementy idei SM !
 9. 9. http://www.worldsmartcapital.net
 10. 10. STRATEGIA PROMOCJI JST
 11. 11. KONKURENCYJNOŚD – ROZWÓJ – MARKA – PROMOCJA Potencjał konkurencyjności miasta (zasoby: materialne i niematerialne) Przewaga konkurencyjna miasta (instrumenty konkurowania, w tym marka) Strategia rozwoju miasta (wizja, cele strategiczne) Strategia marketingu miasta (sub-produkty, promocja, „sprzedaż”) Strategia promocji (komunikacji marketingowej)
 12. 12. Etapy tworzenia strategii promocji JST • ANALIZA MARKETINGOWA. Diagnoza sytuacji wyjściowej. ETAP I • ANALIZA SWOT. Marketingowa macierz mocnych, słabych stron oraz szans i zagrożeo. ETAP II • CELE. Określanie celów strategicznych i operacyjnych promocji JST. ETAP III • ADRESACI PROMOCJI. Segmenty nabywców oferty promocyjnej JST. ETAP IV • OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PROMOCJI. Pozycjonowanie, USP. ETAP V • REKOMENDACJE DZIAŁAO. Dobór narzędzi i środków promocji, opracowanie harmonogramu. ETAP VI • BUDŻET. Finansowanie realizacji strategii promocji.ETAP VII • MONITORING I EWALUACJA. Ocena realizacji strategii promocji.ETAP VIIII dr Magdalena Florek, dr Anna Augustyn, „Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady i procedury” Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa 2011 r.
 13. 13. ETAP 1 - Diagnoza sytuacji wyjściowej CEL - diagnoza sytuacji w oparciu o dostępne źródła wtórne oraz zaplanowane badania. Technologie SM• Analiza otoczenia zewnętrznego oraz zastosowane do badao i analiz: zasobów JST (w kontekście możliwości ich marketingowego wykorzystania ). • cyfrowe platformy komunikacji• Analiza konkurencji. (z mieszkaocami, turystami)• Analiza atrakcyjności oraz aktualnego • badania w social mediach wizerunku JST w świadomości • crowdsourcing odbiorców wewnętrznych i • badania i analizy z wykorzystaniem zewnętrznych. mobile marketingu• Analiza dotychczasowych działao i • open stats – upublicznianie materiałów promocyjnych (w tym wyników badao, kreatywna stsyst. analiza SIW) • itp..• Itp.. dr Magdalena Florek, dr Anna Augustyn, „Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady i procedury” Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa 2011 r.
 14. 14. Źródło: Publicon, PR dla miast i regionów2010, Świdnica
 15. 15. ETAP 5 – Określenie przedmiotu promocjiNa etapie tym dokonuje się Technologie SMwyboru tych cech JST, które zastosowane do wsparcia wyboruuporządkowane stworzą ofertę kluczowych elementów ofertypromocyjną czyli przedmiot promocyjnej (atrakcji i produktówpromocji. Ukształtowana oferta turystycznych, składników ofertypromocyjna musi zostad określona inwestycyjnej, ułatwieo i elementóww kontekście konkurencyjnym. jakości życia itp.): USP • crowdsourcing różnicowanie • cyfrowe platformy komunikacji pozycjonowanie • open gov ( percepcja, konkurencja) • e-demokracja • User Generated Content • itp.. dr Magdalena Florek, dr Anna Augustyn, „Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady i procedury” Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa 2011 r.
 16. 16. Smart Cities: New York City and Innovation of All Types, Shin-pei Tsay, Smart Cities for Sustainable Growth, Lisbon, Portugal, May 3, 2012
 17. 17. Smart Cities: New York City and Innovation of All Types, Shin-pei Tsay, Smart Cities for Sustainable Growth, Lisbon, Portugal, May 3, 2012
 18. 18. ETAP 6 – Instrumenty promocjiProponowany zakres działao uwzględniad powinien koncepcję kreatywną orazsposób jej realizacji za pomocą odpowiednich instrumentów promocyjnych.
 19. 19. Źródło: Social Media 2010, Internet Standard 2010)
 20. 20. Przybycie i Eksplorowanie orientowanie zwiedzaniePamiątki, wsp Cykl podróży Odpoczynek i omnienia turysty po mieście relaks Degustacja, Zabawa, eduk zakupy acja Tourismdesign.com
 21. 21. www.genovasmartcity.it/
 22. 22. Konkursy z wykorzystaniem systemów lokalizacji Źródło: Destination Marketing on the web, Manolis Psarros, 2010
 23. 23. „Social Media 2012”, Internet Standard
 24. 24. Inteligentny transport Źródło: itaxi.pl
 25. 25. Informacyjne aplikacje mobilne dla klientów miasta Źródło: Santander, Smart Cities 2012
 26. 26. Wykorzystanie tzw. „rozszerzonej rzeczywistości” Źródło: Destination Marketing on the web, Manolis Psarros, 2010
 27. 27. Zakupy, rezerwacje, płatności via smartphone
 28. 28. Wykorzystanie kontentu generowanego przez użytkowników Źródło: Destination Marketing on the web, Manolis Psarros, 2010
 29. 29. Gdzie jest moja kupa? JaworznoMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie stworzyło aplikację nasmartfony i PC, dzięki której każdy mieszkaniec Jaworzna będzie mógł prześledzid drogę, którąpokonuje jego „ładunek” do oczyszczalni ścieków - w Jaworznie trwa rozbudowa kanalizacji, awraz z nią kampania zachęcająca mieszkaoców do przyłączania swoich posesji do sieci. http://www.twojezaglebie.pl/z-regionu/gdzie-jest-moja-kupa-zrewolucjonizuje-jaworzno/
 30. 30. PODSUMOWANIE
 31. 31. SMART CITY is not about technology
 32. 32. SMART CITY is about cooperation !
 33. 33. Dziękuję za uwagę!Fundacja Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc Ul. Górskiego 1 00-033 Warszawa tel. 22 201 26 94 fax. 22 201 26 96 e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org www.bestplaceinstitute.org

×