Kpi závěrečný úkol

241 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
241
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kpi závěrečný úkol

  1. 1. Argumentace výběru tématuJako téma práce jsem si zvolila vztah mezi poetoterapií a biblioterapií a možnosti jejich použitív domácím prostředí. Důvodem bylo zejména relativně nedávné osamostatnění poetoterapie odbiblioterapie a jeho ustanovení jako samostatného terapeutistického oboru. Tyto terapie jsou jednímz hlavních oborů terapie uměním a neměly by tak být vyčleňovány z oboru uměnověd a přisuzoványpouze psychologii. Text je tvořen na základě obecné znalosti z přednášek Psychologie uměnímprohloubených studiem odborných textů z oborů biblioterapie a psychoterapie.AnotaceText se zabývá vztahem mezi dvěma disciplínami terapie uměním a to biblioterapií a poetoterpií. Uvádímetody jejich použití jak ve skupinách tak jejich možnost využití individuálně v každodenním životě.Klíčová slovabiblioterapie, poetoterapie, imagoterapie, skupinová terapie, individuální terapie Poetoterapie a bliblioterapie a jejich možnosti využití v domácím prostředí Zatím co mateřský zdroj poetoterapie – biblioterapie je psychoterapeutickou disciplinouvyužívanou ve své moderní podobě již přibližně sto let a známou tak i široké laické veřejnosti,poetoterapie je novým terapeutistickým oborem. Přestože se vyčlenila přímo z biblioterapie, oba oboryse zásadně liší nejen v použití poezie a prózy, ale také v metodických postupech. V následujícím textuse budeme zabývat porovnáním a zdůrazněním odlišnosti obou disciplin a potažmo tak zdůvodněnímexistence poetoterapie jako samostatného psychoterapeutistického oboru. Zároveň také nastíníme témavyužití obou terapií individuálně v domácím prostředí, bez využití služeb terapeuta či skupiny, jelikožmohou být tyto snadno přístupné metody využity pro ulehčení od méně závažných psychickýchproblémů. Výchozím principem obou terapií je na základě percepce daného textu dojít k „… reflexiprožívané zátěžové situace na pozadí četby knihy, při níž dochází u pacienta k celkovému uvolněnínahromaděného psychického napětí, ke katarzi, vhledu, uvědomění si významu prožívané situace, k
  2. 2. jejímu přijetí, vyrovnání, též k obnově radosti ze života, podpoře osobní spokojenosti apod.“1 Mohoubýt provozovány jak na úrovni individuální (svépomocné), tak skupinové.2 Biblioterapie je po vyčlenění poetoterapie založena na próze a pracuje tudíž zejména s dějovoulinií textu. Z dějovosti biblioterapeutistického textu pak vyplývají její hlavní terapeutistické postupy.Jedním z nich je imagoterapie, která využívá přehrávání rolí a vžívání se do nich, jako postup vyrovnáníse klienta s danou zátěžovou situací nebo také pro prohloubení schopnosti empatie a sociálního cítění.Na terapeutistické úrovni se jedná o dlouhodobý proces vedený cíleně terapeutem, který má za cílpomoci klientům s vážnými psychickými problémy, nebo například s vyrovnáváním se závažnýmionemocněními fyzickými. I v domácím prostředí se však kdokoli může pokusit o využití prózy přiřešení každodenních či méně závažných situací. Téměř každý má své oblíbené knihy a ví, jak na něj působí. Pokud však nemáme svouosvědčenou knihu na nečekanou situaci, je možno využít služeb dnes internetu. Na mezinárodní inárodní úrovni se objevují laické i odborné portály s doporučenou literaturou pro konkrétní zátěžovésituace. V našem prostředí na tomto principu funguje například portál bibliohelp. Přestože se zde nadoporučování knih může podílet každý návštěvník stránek tohoto projektu, stěžejní část tvoří sekceliteratury doporučované odborníky. Autoři projektu zde oslovili specialisty z oboru psychologie,psychiatrie, speciální pedagogiky, sociální péče i pracovníky specializovaných knihoven, aby navrhlivhodnou literaturu pro kategorie psychických, fyzických i sociálních problémů. Každá nabídnutá knihaje také doplněna krátkým textem, na jehož základě se je možno rozhodnout, zda si ji pořídit či vypůjčitv knihovně. Jedním z příkladů domácí individuální biblioterapie je popsán v knize Reading by Moonlightjejíž autorkou je australská spisovatelka Brenda Walker.3 Kniha má podtitul How books saved a life apopisuje období autorčina života, kdy podstoupila léčbu rakoviny prsu. Spisovatelka zde rozděluje celouléčbu a následnou rekonvalescenci do pěti částí a v každé z nich se věnuje knize, která ji v tomto obdobípomohla v procesu léčení. Skutečnost, že autorka sama prošla takovouto těžkou životní situací, činíknihu pro čtenáře s obdobnými problémy velmi důvěryhodnou a povzbuzující. Nejde jen o doporučeníliteratury pro danou situaci, ale také o obraz konkrétního člověka, kterému biblioterapie opravdupomohla s léčením těžké nemoci. Zatím co biblioterapie se tedy opírá o knižní dějovost a vědomou práci s ní, u poetoterapienabírá na důležitosti stránka do značné míry podvědomá. „Práce s rýmem, zvukomalbou a rytmem básní1 KISK. Biblioterapie [online]. [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: http://kisk.phil.muni.cz/wiki/Biblioterapie2 KRUSZEWSKI, TOMASZ. Biblioterapie - léčba četbou. Čtenář *online+. roč. 60, č. 0708 *cit. 2013-01-02]. Dostupnéz: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/rocnik-2008/0708-2008/tema-biblioterapie-lecba-cetbou-43-196.htm3 WALKER, Brenda. Reading by moonlight: how books saved a life. 1st pub. Camberwell, Vic.: Hamish Hamilton,2010, 229 s. ISBN 978-192-6428-031.
  3. 3. je velmi intuitivní. Absence či potlačení dějového základu má za důsledek zdůraznění emocí a nálad.“4Poetoterapie pak toto využívá k navození určitého prožívání a chování klientů. V českém prostředí zpracoval jako jeden z prvních problematiku poetoterapie Pavel Svoboda.Ve své knize Poetoterapie se zabývá metodami i cíli této terapie. Uvádí také příklady konkrétníchcvičení, které může terapeut či speciální pedagog využít zejména ve skupinové terapii. Neméně se paktaké zabývá metodami, které mohou být využity ve svépomocné domácí terapii. Jedním z doporučení je například prolistovat poetickou literaturu, kterou máme domav knihovně a v případě určitého rozpoložení se rozpomenout a sáhnout po té, která nejvíce korespondujes naší současnou náladou. Tato metoda může čtenáři pomoci zejména v pocitu souznění a pochopení,které přichází ze strany knihy. Dalším zajímavým postupem pak může být čtení s osobou blízkou a následná diskuse opocitech, které v nás verše vyvolaly. Otevírají se tak nové náhledy, které by jinak čtenáři mohly zůstatnepřístupné. Pokud však nechce osoba sdílet takovéto informace s nikým jiným, je také možno véstdialog se sebou samým. Už samotná schopnost sebevyjádření může být pro terapii velmi cenná.5 Jak vyplývá z výše uvedených informací, mohou čtenáři jak prózy, tak poezii využít literaturusnadno doma k osobní psychoterapii. Tyto dvě jsou tedy hned vedle muzikoterapie jedním z nejsnazšíchzpůsobů, jak se pokusit poradit si s psychickými problémy každodenního života. Vyčlenění poetoterapie a další podobory biblioterapie4 SVOBODA, Pavel. Poetoterapie: how books saved a life. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,2007, 187 s. Učebnice (Univerzita Palackého). ISBN 978-802-4416-823, s. 165 tamtéž, s. 24
  4. 4. Použitá literaturaSVOBODA, Pavel. Poetoterapie: how books saved a life. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého vOlomouci, 2007, 187 s. Učebnice (Univerzita Palackého). ISBN 978-802-4416-823, s. 16 - odborný text - stěžejní práce na dané téma v českém prostředí - autor je specialista v oboru - kniha je citována v jiných odborných článcích - obsahuje rozsáhlou praktickou částKRUSZEWSKI, TOMASZ. Biblioterapie - léčba četbou. Čtenář [online]. roč. 60, č. 0708 [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/rocnik-2008/0708-2008/tema-biblioterapie-lecba-cetbou-43-196.htm - publikováno v časopise vydávaném vědeckou knihovnou v Kladně - měsíčník pro knihovny s šedesátiletou tradicí - autorem je profesor působící na wroclawské univerzity - odborník v oblasti pedagogiky, sociální psychologie a biblioterapie - autor absolvoval praxi i v prestižních zahraničních knihovnách (Londýn, Frankfurt)WALKER, Brenda. Reading by moonlight: how books saved a life. 1st pub. Camberwell, Vic.: HamishHamilton, 2010, 229 s. ISBN 978-192-6428-031. - autorkou je spisovatelka s širokou znalostí beletrie použitelné pro biblioterapii - výpověď člověka, kterému biblioterapie pomohla - praktický příklad využití biblioterapie - návod na použití několika knih v různých stádiích nemoci a rekonvalescence - užitečná příručka pro motivaci k použití biblioterapieKISK. Biblioterapie [online]. [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: http://kisk.phil.muni.cz/wiki/Biblioterapie - heslo oborového slovníku - vytvořeno na základně mnoha relevantních zdrojů - souhrnný text obsahující vysvětlení klíčových pojmů - obsahuje přehledné rozdělení disciplin biblioterapie - text obsahuje odkazy na množství dalších relevantních zdrojů

×