Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Závěrečný úkol KPI

190 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. ARTETERAPIEAutor: Bc. Jana KřivováAnotace: Text hovoří o základních teoretických východiscích v oblasti arteterapie, léčběuměním. Zabývá se především definováním pojmu a vysvětlením jeho chápání, historií odvzniku až po současný stav v naší zemi, základním rozdělením arteterapie a jejím průběhem.Doplněn je o příklady některých technik, které mohou být na sezení využity.Klíčová slova: arteterapie, arteterapie pasivní, arteterapie aktivní, psychoterapie, výtvarnéumění, druhy arteterapie, techniky ateterapie, arteterapeutArgumentace výběru: Téma jsem si vybrala, protože krásně spojuje oba mé studijnípředměty - výtvarnou výchovu a speciální pedagogiku. Důležitým faktorem bylo i to, žeexistují dostupné kvalitní publikace a materiály. Arteterapie je v současnosti čím dál vícepopulární téma, takže vhodné informace jsou dostupné i z internetu. Navíc, abych nelhala, semi tato práce bude hodit do budoucna ke státním zkouškám.ARTETERAPIE„Arteterapie je jedním z psychoterapeutických postupů. Opírá se o výtvarné projevy klientůjako o hlavní léčebný prostředek. Nejde při ní o dokonalé, konečné dílo, ale o proces tvorby“(Matoušek, 1995, s. 9). Arteterapii můžeme také definovat jako proces, při kterém se pomocívýtvarných technik působí na vědomí člověka, včetně jeho sebevědomí, za účelem změnynebo rozšíření pole jejich působnosti (Šicková-Fabrici, 2002). 1
  2. 2. Teoretická východiska a historiePojem arteterapie vznikl spojením latinského slova „ars“, což znamená umění, a řeckéhoslova „thérapeiá“ s významem léčba, léčení. Do češtiny by se arteterapie dala volně přeložitjako léčba uměním. Pokud je arteterapie chápána v užším slova smyslu jedná se o uměnívýhradně výtvarné, v širším pojetí pak využívá k terapii nejen techniky výtvarné, ale i hudbu,poezii, prózu, pohyb, tanec, divadlo.Předchůdcem arteterapie bylo zkoumání výtvarné činnosti duševně nemocných, které mělopomoci upřesnit diagnózu. Jako terapeutická metoda se arteterapie začala cíleně využívat ve30. až 40. letech dvacátého století díky rozvoji psychoanalýzy a dalších psychoterapeutickýchsměrů. U nás se arteterapie využívala od 50. let v různých léčebných a psychoterapeutickýchzařízeních jako součást psychoterapie. V průběhu 80. let byla začleněna do plánů výukyspeciální pedagogiky a počátkem 90. let bylo na Jihočeské univerzitě otevřeno bakalářskéstudium arteterapie. V roce 2003 byl založen dvouletý systematický arteterapeutický kurz(252 hodin) akreditovaný MŠMT. V rolích arteterapeutů dnes působí absolventi široké škályoborů - speciální a výtvarní pedagogové, výtvarníci, psychologové, lékaři, střednízdravotnický personál. V roce 1994 vznikla Česká arteterapeutická asociace(www.arteterapie.cz).Funkce arteterapieVýtvarné činnosti se využívají proto, aby klientům ulehčily vyjadřování jejich pocitů. Slovyvždy nelze zachytit správný význam nebo podstatu toho, co chce pacient vyjádřit. Pacientijsou povzbuzování k tomu, aby své pocity vyjádřili kresbami a malováním. Často se objevínáměty, kterých vychází až z podvědomí. Pokud dojde k takovému odhalení, může se samostát první fází léčebného procesu, kdy pacient své problémy identifikuje a snaží se jepřekonávat. Neverbální komunikace může být i jedinou možností, jak s pacientem navázatkontakt (Kořínková – Vindušková, K. 2001).Druhy arteterapie a její formy V nejobecnějším dělení můžeme rozeznávat arteterapii pasivní (receptivní), kdy nasebe člověk nechává působit výtvarná díla prostřednictvím návštěv výstav, galerií, promítánídiapozitivů a rozhovoru o těchto dílech, a aktivní (produktivní), kdy člověk sám tvoří.Využívá se často u lidí, kteří se neradi vyjadřují slovy (Šicková-Fabrici, 2002). 2
  3. 3. V rámci psychoterapie pak hovoříme o formě individuální, kolektivní a skupinové. Proindividuální arteterapii je obzvlášť významný úzký vztah pacienta a terapeuta a jehomaximální péče, začíná se technikami, které zbavují tenze, strachu a nejistoty. Často sevyužívá u pacientů s autismem. Kolektivní forma je charakteristická větším počtem pacientůnebo klientů, které je náhodné. Je podporována produkce a spontánní tvořivost, výtvor se jiždále nevyhodnocuje. Příkladem jsou ateliéry v psychiatrických léčebnách, kde se scházejípacienti sami dobrovolně, nebo v rámci povinných léčebných aktivit dne. Naopak skupinováforma arteterapie požaduje uzavřenou a cíleně sestavenou skupinu pacientů s pravidelnýmintervalem sezení, kde arteterapeut zadá téma a určí materiál. Po skončení práce se členovéskupiny vyjadřují k jednotlivým výtvorům ostatních a diskutují o nich. Autor výtvoru jedoplňuje (Kořínková – Vindušková, K. 2001).Průběh arteterapiePři prvním setkání dochází k seznamování klienta s prostředím a terapeutem, schůzka byproto měla být dostatečně dlouhá. Zvláště u klientů velice citlivých, je nutné nejprve jemotivovat zahajovacím rozehřívacím cvičením např. protahováním těla, meditací, hrou atd.Pak teprve můžeme přejít k hlavní činnosti, kdy terapeut jasně vysvětlí téma a podporujekreativitu. Během činnosti se terapeut zatím drží se stranou, sleduje, a případně napomáháklientům prožívajícím citové napětí. Na závěr by mělo dojít k diskusi a zpětné vazbě, kdyjde o rozbor, vysvětlení, komentář k tomu, co klient vytvořil. Na klienta ale nesmí být vyvíjennátlak, aby o své práci mluvil. Někdy stačí jen to, že byl ochoten dílo vytvořit. Pro dobrýprůběh je také dobré nehodnotit ale povzbudit ke spontánnímu tvoření.Techniky a témata arteterapieMezi jednodušší techniky, se kterými se pracuje ve fázi rozehřívání, patří např. volné čmáránítužkou, volná malba prsty namočenými v barvě apod. Postupně se techniky stávají složitější(akvarelové barvy, tvorba koláží, modelování z hlíny atd.) Dalšími technikami může být např.kresba jednou barvou na papír namočený ve vodě, práce s přírodními materiály, tematickákresba (např. vlastní portrét, malování vlastní rodiny, „začarované“ rodiny do zvířat),tematické modelování (např. pohádkové zvíře), interakční kresba ve dvojici, malováníspolečného domu v malé skupině klientů. Technik existuje obrovské množství a nakoneczáleží na kreativitě a empatii terapeuta, kterou zvolí. V praxi je důležité řídit se při výběrutechniky a tématu typem nemoci či postižení pacienta, jeho osobností nebo složením skupiny(Kořínková – Vindušková, K. 2001). 3
  4. 4. LITERATURA A ZDROJE:Odborné monografie:ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002, 167 s. ISBN 80-717-8616-0.MATOUŠEK, O. Potřebujeme psychoterapii? Praha: Portál, 1995. ISBN 80-8178-179-7U obou publikací platí, že:1) vydavatel má dobrou pověst (Portál)2) jazyk je přesný a bez chyb3) informace jsou podávány objektivně, nemanipulují s čtenářem4) oba autoři jsou odborníky v dané oblasti5) téma arteterapie je v obou publikacích řešeno do hloubky6) Publikace jsou sice staršího data, ale zatím nebyly překonány novějšími7) Šicková je základní studijní literaturou v oboru arteterapieČasopis: (Kořínková – Vindušková, K. 2001)Kořínková-Vindušková,K. (2001). Pojem arteterapie. Arteterapie [online]. 1 (1) [cit.2009-08-10]. Dostupný z WWW: http://casopiscaa.wz.cz/cas01.htm1) časopis vychází pod Českou arteterapeutickou asociací, která má v naší zemi podhlavičkou veškeré oficiální arteterapeutické dění2)autorka článku je odborníkem v tomto oboru3)text psán přesným jazykem a bez chyb4)informace jsou objektivní5)článek je výňatkem z kvalitní diplomové práceWebová stránka:Arteterapie v České republice. Česká arteterapeutická asociace [online]. [cit. 2013-01-05].Dostupné z: http://www.arteterapie.cz/index.php?disp=arteterapie&lang=01)článek nemá autora, ale je zaštítěn solidní institucí (ČAA)2) Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní,vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelemdokumentace autentického vzorku českého webu.3)text obsahuje odbornou terminologii4)text je psán odborným jazykem a je strukturován pomocí podnadpisů5)prezentované informace jsou přesné, objektivní, přiměřené 4

×