Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kpi biblioterapie

212 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kpi biblioterapie

  1. 1. Argumentace výběru :Vybrala jsem si téma Biblioterapie, jelikož zapadá do obsahu učiva mého oboru Informačnístudia a knihovnictví. Biblioterapie je důležitou složkou terapie a pozitivně působí nejen nadětského jedince. Vyškolený knihovník často bývá využíván i na odborných sezenýchvedených terapeutem.Název práce : BiblioterapieBiblioterapie je metoda psychoterapie využívající léčebné a podpůrné účinky četby.Zakladatelem biblioterapie je N.A.Rubakin(1862-1946).Biblioterapie má svoje historické zázemí :  13.stol. př. N. l. – Osymandyova knihovna v Heliopolisu, nad vchodem byl vytesán nápis „Léčebna duší“  Ve středověku byla předčítána evangelia při operacích a pouštění žilou  V zařízeních pro duševně choré byly v 19.století zaváděny knihovny a posiloval se význam čtení při léčběJe dvojího typu :  Individuální (svépomocná) Důležitým faktorem je ochota čtenáře se svěřit knihovníkovi či terapeutovi, kdy společnými silami nachází nejvhodnější tituly pro daný problém.  Skupinová Jde o dynamické sezení, které je vedené terapeutem či knihovníkem. Předčítáním knih a následnou diskuzí dochází k reflexi problému.Se stoupající popularitou biblioterapie se vytvořila i nová profese biblioterapeuta.K vykonávání této profese jsou zapotřebí určité osobnostní předpoklady ( empatie, tolerance,trpělivost, emoční stabilita,..), vzdělání ( knihovník, terapeut, psychoterapeut) a v nemoslednířadě je důležitá motivace(chuť pomáhat).Smyslem terapie je určítá reflexe. Prožívaná zátěžová situace se promítá na pozadí četbyknihy V této fázi dochází u pacienta k celkovému uvolnění nahromaděného psychickéhonapětí, k přijetí situace, vyrovnání, obnově radosti ze života. Jedná se o pozitivní ovlivněnípsychosomatického stavu jedince. Navíc samotným čtením dochází u čtenáře k rozvojifantazie, tvořivosti, kritického myšlení, komunikačních schopností atd., tedy i k rozvojiosobnosti jako takové.Faktory, které ovlivňují působení četby :  Osobnost pacienta a jeho aktuální psychický a fyzický stav  Věk, dosažené vzdělání, profese
  2. 2.  Životní zkušenosti, zážitky, vzpomínky, motivace k četbě, sociální prostředí, ve kterém se pohybuje  Čtenářské návyky a preferenceÚčely a cíle bibliografie :  Aktivní využití volního času  Podněcování čtenářských zájmů, zájmu o okolní svět, k aktivitě  Posilování vůle a chuti k uzdravení  Adaptace na aktuální situaci, na problém  Odpoutání od nemocí, zmenšování úzkosti, strachu, osamělostiPojmové okolí biblioterapie:  bibliopsychologie: zkoumá vliv četby na duševní život člověka (průběh psychických procesů během četby) a vztah autora, čtenáře a knihy  bibliopedagogika: zkoumá výchovné působení knihy a četby a specifické knihovnické metody práce se čtenáři (formace čtenářské kultury)Tato terapeutická metoda má interdisciplinární charakter, proto se na jejím procesů podílejínejen terapeuti a knihovníci, ale i pedagogové, sociální pracovníci a další odborníci působící vširoké oblasti pomáhajících profesí.Principy biblioterapie lze použít na každou věkovou skupinu pacientů. Často to jsou senioři,týrané či opuštěné děti, mládež, pacienti umístění v nemocnicích, jiných léčebných zařízeníchnebo v psychiatrické péči, oběti domácího násilí, závislí, nezaměstnaní, vězni a další). Proúčely biblioterapie se využívá jak naučných publikací, tak beletristických knih. Naučnáliteratura je využívána ke konkrétnímu řešení problému a následnému nalezení alternativníhořešení daného problému. Literatura beletristická slouží spíše k vyvolání emocí, odpočinku av neposlední řadě k využití volného času.Biblioterapiii můžeme dělit na :  klinickou: psychoterapeutická sezení (individuální i skupinová), využívá se sebepoznávací literatura –  institucionální: zaměřená na literaturu popisující zdravotní stav pacienta či relaxační literaturu - určeno pro hospitalizované pacienty  vývojovou: didaktické texty pro jedince bez zdravotních problémů - podporuje proces psychologického vývoje
  3. 3. Zvláštní metodou biblioterapie je Hagioterapie:  z řeckého termínu Hagios – tzn. Svatý  nevychází z předpokladu existence Boha, ale z předpokladu existence náboženské dispozice v člověku  Bible je vnímáná jako projekční materiál  Má dojít k tzv. „Aha-zážitku“, určitá změna v myšlení člověka, kdy si na příkladu jiného člověka uvědomíme sami sebe  Bible neslouží jako příručka, ale jako zrcadlo  Cílem není rozlišení doba a zla, jak by se mohlo zdát. Cílem je uvědomění si vlastního morálního systémuS biblioterpií jsou spojeny tyto dílčí metody léčby/terapie:  Imagoterapie: léčba skrze vžívání se do role literárního hrdiny (nápodoba jednání a chování, odhalování motivů a postojů)  Poetoterapie: léčba skrze poezii  Pohádkoterapie: léčba skrze dětskou literaturuPro zvýšení pozitivního účinku z léčby je možné biblioterapii kombinovat s obdobnýmiumělecky a zážitkově orientovanými terapiemi typu:  Arteterapie: léčba výtvarným uměním či skrze uměleckou tvorbu obecně (též „tvůrčí terapie“)  Dramaterapie: léčba divadlem  Estesioterapie: arteterapie zaměřená na řezbářství  Estetoterapie: léčba skrze estetické vjemy  Filmoterapie: léčba filmem  Choreoterapie: léčba tancem a pohybem  Muzikoterapie: léčba hudbouProjekty :V České republice není metoda bibliografie ještě příliš rozšířená, proto jsou projektypředevším v zahraničí. Mezi ty velké patří například :Best Children’s BookKids‘ PageChildrens and Young Adult Literature BibliographiesHelping Books ConnectionHealing Books for Kids
  4. 4. Anotace : Text je sumarizací základních poznatků o bibliografie. Definuje základní pojmy,vysvětluje rozdíly mezi danými druhy bibliografie. Důležitou částí jsou účely a cílebibliografie, díky kterým lze jednoduše pochopit význam bibliografie. V textu jsou uvedenytaké další metody spadající do arteterapie, které souvisí s biblioterapií. V závěru jsou uvedenéprojekty, které vznikly jako podpora biblioterapie.Klíčová slova : bibliotarapie, čtenářství, knihy, biblioterapeut, knihovník, artetarepie
  5. 5. Zdroje :BiblioHelp: Léčba knihou [online]. [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: http://www.bibliohelp.cz/ - Tvůrci jsou studenti KISKu - Spolupráce s psychology, psychoterapeuty, sociology - Katalog knih řazený dle problémů a nemocí - Tipy a rady od ostatních čtenářů - Přehledná orientaceVÁŠOVÁ, Lidmila. Úvod do bibliopedagogiky. Praha : ISV, 1995. 189 s. ISBN 8085866072. - Učebnice k bibliopedagogice - Zákonitosti procesu čtení - Čtenářský vývoj jedince - Působení čtení - Popisuje metody práce s čtenáři různých věkových skupin, handicapů..RUSZOVÁ, Dagmar. Biblioterapie jako metoda spadající do oblasti široce pojímanéarteterapie. Knihovnický zpravodaj vysočina [online]. roč. 12, č. 4 [cit. 2013-01-02]. Dostupnéz: http://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=998 - Definice artetarapie a zařazení biblioterapie - Cíle a funkce arteteratepie - Materiály využívané v biblioterapii - Kombinace s jinými terapiemi - Srovnání se situací v Polsku

×