Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Masarykova univerzita   Filozofická fakultaHumanistická a existenciální teorie       Logoterapie       Niko...
ObsahArgumentace ............................................................................................................
Argumentace    Za téma své závěrečné práce jsem si vybrala humanistickou a existenciální teorii,podrobněji se budu zab...
1. Vznik logoterapie a její zakladatel    Logoterapie se řadí mezi psychoterapeutické směry, vznikla na základě osobníz...
„Při psychoanalýze si musí pacient lehnout na pohovku a říkat věci, které jsou mu někdyvelmi nepříjemné“. Odpověděl jsem t...
5. TechnikyBěhem svého života musíme čelit mnoha problémům či složitým situacím. Lze je ovšemvyřešit například těmito tech...
7. ZdrojeLiteratura:    FRANKL, Viktor Emil. Člověk hledá smysl: úvod do logoterapie. Vyd. 1. Překlad Z Trlík.   Pr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kpi logoterapie

838 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kpi logoterapie

 1. 1. Masarykova univerzita Filozofická fakultaHumanistická a existenciální teorie Logoterapie Nikola Kubiesová učo: 398748 Sociální pedagogika a poradenství imatrikulační rok: 2012 termín odevzdání: 22. 12. 2012
 2. 2. ObsahArgumentace ........................................................................................................................................... 3Anotace.................................................................................................................................................... 3Klíčová slova ........................................................................................................................................... 31. Vznik logoterapie a její zakladatel ...................................................................................................... 42. Logoterapie a existenciální analýza..................................................................................................... 43. Konkrétní učení logoterapie ................................................................................................................ 44. Logoterapie v praxi ............................................................................................................................. 55. Techniky .............................................................................................................................................. 66. Přílohy ................................................................................................................................................. 67. Zdroje .................................................................................................................................................. 7 2
 3. 3. Argumentace Za téma své závěrečné práce jsem si vybrala humanistickou a existenciální teorii,podrobněji se budu zabývat teorií zvanou logoterapie. Toto téma mne velice zajímá, ráda bychpo dokončení studia absolvovala také psychoterapeutický výcvik zaměřený právě na tutooblast, abych poté mohla všechny získané poznatky lépe uplatnit v praxi.Studuji Sociální pedagogiku a poradenství, tedy obor, v němž se učíme mnoha přístupůmnapomáhajícím lidem překonat jejich osobní krize či jiné problémy, s nimiž se v životěsetkává každý z nás.Cílem této práce je obeznámit veřejnost s učením logoterapie a nastínit několik možnostívyužití těchto poznatků v soukromém životě.Anotace Tato práce se zabývá humanistickou a existenciální teorií, konkrétně logoterapií, ježspadají pod metody sociální práce. Zaobírá se tedy pomocí lidem v těžkých životníchsituacích. Můžete se zde dozvědět zajímavá fakta související se vznikem logoterapie, přečístsi něco o konkrétním učení logoterapie, a také se zamyslet nad příklady z každodenníhoživota.Klíčová slovahumanistická a existenciální teorie, logoterapie, Viktor Emil Frankl, smysl, vůle ke smyslu,hodnoty 3
 4. 4. 1. Vznik logoterapie a její zakladatel Logoterapie se řadí mezi psychoterapeutické směry, vznikla na základě osobnízkušenosti jejího autora. Pan Viktor Emil Frankl (26. března 1905 Vídeň – 2. září 1997Vídeň) byl rakouský psychiatr, neurolog a psycholog, zakladatel logoterapie a existenciálníanalýzy. Během 2. světové války měl V. E. Frankl i přes svůj židovský původ možnost opustit zemi,ale rozhodl se zůstat s rodiči a manželkou. Poté byl s celou rodinou poslán do koncentračníhotábora. Prošel několika tábory, podařilo se mu přežít. Jeho hlavní myšlenky a názory jsouspojovány právě se zkušenostmi z koncentračních táborů.Vznik jeho myšlenek je velice detailně popsán v článku s názvem Logoterapie v časopises názvem Svět Grálu: „Jednou, když ho gestapo dalo předvést, musel se před tyrany svléknoutdonaha. V té chvíli v něm vzklíčila myšlenka, která tvoří podstatu jeho učení: „Je něco, co minikdo nemůže vzít. A tím je moje svoboda rozhodovat, jak zareaguji na to, co mi někdo udělá.I když mi vezmou fyzickou svobodu, nikdy mi nemohou vzít svobodu duchovní – vytvořit sivlastní názor, vnitřní postoj – a to je to, na čem ve skutečnosti záleží.“ “(Svět Grálu, 2009)Dochází tedy k názoru, že vše v životě má svůj smysl (i utrpení). Vždy záleží na smysluživota u určité osoby v daný okamžik, protože smysl života je u každého člověka jinýa v průběhu života se mění.2. Logoterapie a existenciální analýza Jak již bylo zmíněno, mezi humanistickou a existenciální terapii patří jak logoterapie,tak i existenciální analýza. Mají mezi sebou velice úzký vztah, avšak svým přístupem jsoutaké dosti odlišné. Existenciální analýza je převážně teoreticko-výzkumný směr, který sezabývá ontologickou rovinou existence. Základem této teorie je myšlenka, že člověku jdehlavně o smysl života. Logoterapie se soustřeďuje především na hledání tohoto smyslu.Nalezení smyslu života je prvořadou motivační silou člověka, neboť každý z nás usilujeo smysluplný život.3. Konkrétní učení logoterapie Logoterapie částečně vychází z individuální psychologie (A. Adler a jeho vůlepo moci) a z psychoanalýzy (S. Freud a jeho vůle ke slasti). V. E. Frankl mluví o vůli kesmyslu v protikladu těchto dvou principů. S tímto vysvětlením souvisí rozhovor zmíněnýv monografii týkající se této problematiky: „Připomíná mi to amerického lékaře, který seobjevil na mé klinice ve Vídni a otázal se mě: „Nuže, doktore, jste psychoanalytik?“Odpověděl jsem: „Přesně vzato, nejsem psychoanalytik, ale spíše psychoterapeut“. Tázal semě dále: „Jakou školu zastáváte?“ Odpověděl jsem: „Je to má vlastní teorie zvanálogoterapie“. – „Můžete mi jednou větou říci, co je logoterapií míněno“, tázal se, „aspoň jakýje rozdíl mezi psychoanalýzou a logoterapií?“ – „Ano“, řekl jsem, „ale můžete mi nejdřívejednou větou povědět vy, co považujete za podstatu psychoanalýzy?“ Jeho odpověď zněla: 4
 5. 5. „Při psychoanalýze si musí pacient lehnout na pohovku a říkat věci, které jsou mu někdyvelmi nepříjemné“. Odpověděl jsem touto improvizací: „Nuže, v logoterapii smí pacientzůstat sedět, ale musí slyšet věci, které jsou mu někdy velmi nepříjemné“. Bylo to ovšemmíněno žertem, nikoli jako logoterapie v pilulce. Něco však na tom je, logoterapieoproti psychoanalýze hledící do minulosti a do nitra je metodou méně retrospektivnía introspektivní. Logoterapie se zaměřuje spíše k budoucnosti, to jest k úkolům a významům,které má pacient v budoucnosti splnit.“ (Frankl, Člověk hledá smysl, 1994, str. 65)Podle logoterapeutů je podstatou lidské existence odpovědnost člověka za jeho vlastní život.Není-li vůle ke smyslu naplňována, může být nahrazována vůlí k moci, penězůmnebo k libosti, následně může docházet k existenční frustraci, která může vyústit v neurózu.Vše vystihuje tento úryvek z monografie: „Heslo, jímž se všechny psychoterapeutickénebo psychohygienické snahy musely řídit, je snad nejpříhodněji vyjádřeno Nietzchem: „Kdomá proč žít, vydrží téměř každé jak.“ “ (Frankl, Člověk hledá smysl, 1994, str. 53)4. Logoterapie v praxi Logoterapie je psychoterapeutický směr zaměřený především na praktický života budoucnost člověka. Každý z nás o sobě rozhoduje sám a zodpovídá si za to, jak volía realizuje svůj způsob života, svoji životní cestu.Hledání smyslu života je hlavní odpovědností každého člověka, v každé situaci je smyslpřítomen a člověk jej musí objevit, taktéž smysl naší existence nevynalézáme, ale objevujeme.Touha po odhalování a naplňování životního smyslu se tak stává ústředním činitelem našehožití. Proto je pro člověka lepší mít nějaký cíl, plány a jít si za nimi. Smysl lze objevitvykonáním činu, prožitím hodnoty nebo utrpením.Vykonání činu: Spadá sem veškeré konání, neboť vše obsahuje skrytý smysl (uklízečka - smyslv čistotě, která čeká na dalšího hotelového hosta). Pokud je nějaká činnost vykovávánasebestředně, stává se nesmyslnou (malíř, který schválně maluje jen to, o čem ví, že to určitěprodá). Oproti tomu každý zdánlivě bezvýznamný čin vykonaný s ohledem na druhé se stávásebepřesahujícím, lidským a smysluplným (tzv. hrdinské činy)Prožití hodnoty: Do této kategorie patří opravdové lidské zážitky, které člověka obohacují a povznáší(zážitek z uměleckého díla, lidského výkonu, přírody, …). Nejhodnotnějším zážitkem v životěje láska, která zvyšuje vnímavost plnosti hodnot (milenci, starší přátelé, láska k dítěti, …).Utrpení: Utrpení nevyhledáváme, ale přesto je v každém životě. S tímto souvisí příležitostpro nejhlubší růst, tzv. tragická triáda (utrpení, vina, smrt). Člověk se stane hrdinou, když svéutrpení přemění v morální vítězství. 5
 6. 6. 5. TechnikyBěhem svého života musíme čelit mnoha problémům či složitým situacím. Lze je ovšemvyřešit například těmito technikami:Dereflexe: Při užívání dereflexe se snažíme odstranit nežádoucí reflexi, tj. odstranit uvažovánío příslušném symptomu nebo o patogenní situaci a ignorovat je. Sebepozorování příznaku jenutno nahradit jiným zaměřením. Typickým příkladem je nespavost. Úsilí usnout býváneúčinné a doporučuje se spíše vyvolat si postoj lhostejnosti vůči usnutí.Paradoxní intence: Tato technika je založena na úvaze, že si máme paradoxně přát to, čeho se bojíme.Pacient, který se bojí špíny, si má paradoxně přát být co nejvíce špinavý. Pacient obvyklenedosáhne uskutečnění tohoto cíle, podstatné je, že se tím změní postoj k příznaku a umožnímu, aby se od vlastní neurózy distancoval.6. PřílohyNitkový kříž vztahu úspěchu a smyslu: Pojem úspěch Frankl chápe velice široce. Může to být bohatství, zdraví, štěstí, dobrésociální podmínky. V dnešní době je velice zajímavé, že existují lidé, kteří vykazují všechnycharakteristiky úspěšného života, a přesto nemají žádnou radost ze života, nudí se a nevidížádný smysl své existence (pravý dolní kvadrant). Druhou skupinou jsou lidé (dolní kvadrantvlevo), kteří jsou neúspěšní a pociťují svůj život jako bezesmyslný. Mohou to být napříkladvážně nemocní lidé. Oba horní kvadranty jsou prostorem, v němž se umisťují lidé, kteříprožívají smysluplnost vlastního života, ať jsou již úspěšní nebo ne. (Frankl, 1999) 6
 7. 7. 7. ZdrojeLiteratura:  FRANKL, Viktor Emil. Člověk hledá smysl: úvod do logoterapie. Vyd. 1. Překlad Z Trlík. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 1994, 88 s. Psychoterapie (Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek), sv. 5. ISBN 80-901-6014-X. • je uvedený autor • autor je erudovaný v rámci tématu • kniha obsahuje odbornou terminologii • kniha není komerčně zaměřena • text je strukturován pomocí podnadpisů, odstavců  NAVRÁTIL, Pavel. Teorie a metody sociální práce. 1. knižní vyd. Brno: Zeman, 2001. ISBN 80-903070-0-0-. • je uvedený autor • autor je erudovaný v rámci tématu • kniha obsahuje odbornou terminologii • kniha není komerčně zaměřena • text je strukturován pomocí podnadpisů, odstavcůInternet:  http://www.svetgralu.cz/clanky/Logoterapie • je uvedený autor • materiál není komerčně zaměřený • obsahuje odborné termíny • dostatečná hloubka a šířka obsažené tématiky • zdroj je důvěryhodný  http://www.psychoweb.cz/psychologie/frankl-viktor-e---logoterapie--vule-ke- smyslu-noologie/ • text je strukturován pomocí podnadpisů, odstavců • materiál není komerčně zaměřený • obsahuje odborné termíny • dostatečná hloubka a šířka obsažené tématiky • zdroj je důvěryhodný 7

×