Závěrečný úkol KPI

568 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
568
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. Etika v pomáhajících profesích 1. Argumentace Ke zpracování odborného textu jsem si vybrala téma etiky v pomáhajících profesích.Při výběru tématu jsem se nechala inspirovat tím, že etika člověka, ať chce či nechce, prová-zí v každém dni jeho života a není nikoho, kdo by nemusel čelit morálně problematickýmsituacím ve svém osobním i pracovním životě. Vzhledem k tomu, že jsem studentka speciální pedagogiky a ta také, jako mnoho ji-ných disciplín, patří mezi pomáhající profese. Pomáhající profese patří mezi namáhavé pro-fese, pracovník je neustále stavěn do nových a obtížných situací. Tento název odbornéhotextu jsem zvolila proto, že je dle mého názoru nejvýstižnější, nejpřesnější. 2. Anotace Odborný text se zabývá etikou v pomáhajících profesích. Pozornost je zaměřen pře-devším na definici etiky a její základní kategorie jako dobro a zlo, svědomí a svoboda člově-ka, norma a zákon, hodnoty. Zároveň je každá z těchto kategorií stručně popsána. Dále seodborný text zabývá etickými problémy a dilematy, se kterými se pomáhající pracovník se-tkává. Závěrem jsou uvedeny etické principy, které musí mít zvnitřněny každý pomáhajícípracovník. 3. Klíčová slova Etika, pomáhající profese, etické problémy v pomáhajících profesích, etické principyv pomáhajících profesích. 4. Odborný text Etiku můžeme definovat dle Jankovského jako „filozofickou vědu o správném způso-bu života, vycházející z racionálních přístupů a snažící se nalézt, popřípadě i zdůvodnit, spo-lečné a obecné základy, na nichž morálka stojí“ (2003, s. 22). Nezbytné je objasnit význam slova morálka. Je odvozeno od latinského mos, což pů-vodně znamená vůle. V průběhu změn mos, nakonec znamená smýšlení, osobní způsobživota, mravní chování jedince, charakter (Anzenbacher, 2001, s. 17). Předmětem etiky je„morálka, která hodnotí lidské jednání z hlediska dobra a zla, a to porovnáním se svědomímčlověka“ (Jankovský, 2003, s. 21 – 22). Etika je tedy teorií morálky, filozofickou disciplínouzkoumající morálku. Nyní se bude práce ve stručnosti věnovat některým základním pojmům teorie etikyjako je dobro, zlo, svoboda člověka, svědomí, norma a zákon, hodnoty (obr. č. 1). Je důležitéuvědomit si význam každé z těchto kategorií.
  2. 2. Obr. č. 1: Rozdělení základních etických kategorií Základní etické kategorie svoboda norma a dobro a zlo svědomí hodnoty člověka zákon Dobro a zlo jsou považovány za základní etické kategorie. Dobro, jako takové, je ne-poznatelné, můžeme jej však zakusit v konkrétních situacích. V etice znamená shodu mezimyšlením, jednáním, svědomím a přirozeným mravním řádem. (Anzenbacher, 2001, s. 70).Zlo je podle Platóna nedostatkem dobra. Naopak od morálního dobra je morální zlo označo-váno za to, co odporuje svědomí. Jednání je morálně špatné tehdy, když konám něco, cobych neměl (Anzenbacher, 2001, s. 69 – 70). Pokud chceme hovořit o morálním jednání, musíme předpokládat svobodu člověka.Svobodu lze chápat z mnoha hledisek, však svoboda je spjata s možností volby. Dnes užnestojí v popředí zájmu úvahy o svobodné vůli a zájmu, ale o svobodě přesvědčení a svobo-dě svědomí. Svoboda člověka se dotýká jeho vlastního nitra, a proto je mu mnoho zastřeno(Jankovský, 2003, s. 37 – 39). Jankovský uvádí, že „svědomí lze vnímat jako podstatnou složku mravnosti… svě-domí dává člověku schopnost morálně hodnotit své jednání“ (2003, s. 31). Dle Thompsonasvědomí odráží to, co nás společnost naučila, a že svědomí považujeme za zdroj hodnotmravní intuice (2004, s. 151 – 155). Dobře vyvinuté a zdravé sebevědomí při výkonu pomáhajících profesí je projevemprofesionality pracovníka. Takové sebevědomí slouží jako výzva k pozornosti, aby dokázalodhadnout, jaké má jeho jednání souvislosti v souladu s jeho svědomím, zda je jednánímravné. Pokud ne, může být jeho svědomí zdrojem nejrůznějších frustrací – komplexu mé-něcennosti i syndrom vyhoření (Jankovský, 2003, s. 37). „Normy uspokojují potřebu orientace člověka ve světě, neboť dávají určitý obecně zá-vazný řád. Člověk se normám učí v rámci lidské společnosti v důsledku různých forem soci-álního tlaku“ (Jankovský, 2003, s. 46). Normy se rozlišují na mravní a právní, které mají podobu zákona. Mravní normou jemyšleno „nepsané pravidlo“, které platí v určité společnosti, jedná se o tradice, zvyky atd.,jsou podporovány silným veřejným míněním. Proto jsou pro svědomí člověka velice zavazu-
  3. 3. jící. Právní normy jsou vyhlašovány veřejně oprávněným orgánem. Nejsou již záležitostísvědomí, ale chování člověka. Překročení takové normy podléhá sankcím (Jankovský, 2003,46 – 47). Dle Münsterberga jsou hodnoty osobnostně podmíněny, trvalými lidskými prožitky.Vychází se z předpokladu, že původ těchto prožitků je volní, patří k bytosti, která sleduje ur-čité cíle a rozhoduje se mezi nimi. Hildebrand tvrdí, že co je pro člověka důležité, jej dokáže imotivovat a také vyvolat odpověď emocí (Machula, Machulová, 2009, 99 – 102). Etické problémy vznikají tehdy, kdy musí pomáhající pracovník rozhodnout a rozhod-nutí se mu osobně příčí. Etická dilemata vyvstanou, kdy pomáhající pracovník stojí předdvěma či více stejně nevhodnými možnostmi představující konflikt morálních principů (Neča-sová in Matoušek, 2008, s. 24). Nyní si uvedeme principy, které by měly platit pro všechny pomáhající profese. Filo-zofický slovník princip v normativním smyslu charakterizuje jako „pravidlo, případně mravníformu jednání, vyslovenou jednoduchou formou“ (Durozoi, Rousel, 1994, s. 235). Pomáhající profese je na rozdíl od jiných povolání určována lidským vztahem mezipomáhajícím profesionálem a klientem, nejdůležitějším nástrojem je pracovníkova osobnost(Kopřiva, 2006, s. 14). Felix Biestek vytvořil v padesátých letech dvacátého století sedm principů, které jsouaž dosud velmi vlivné. Avšak je primárně nezamýšlel jako etické principy. Mezi tyto principypatří (Biestek, 1957, cit. dle Nečasové in Matoušek, 2008, s. 37 – 38):  individualizace – uznání jedinečné osobnosti klienta, individuální přístup;  vyjadřování pocitů – uznání klientovy potřeby vyjádřit své pocity i negativní;  akceptace – vnímat klienta takového, jaký je, podpora vnitřní důstojnosti a hodnoty;  empatie – úsilí o vcítění se do pocitů klienta;  nemoralizování – nepřipisovat klientovi vinu, hodnotíme klientovy postoje a jednání, ne jeho osobnost;  sebeurčení – respektovat klientovo právo se rozhodovat sám;  důvěrnost sdělení – zachování důvěrných informací o klientovi, toto právo však není absolutní. Etika v pomáhajících profesích je jednou ze základních podstat. Proto je důležité, abypomáhající pracovníci věděli, co etika je, co zahrnuje, orientovali se v základních etickýchkategoriích a znali principy vzniku etických problémů a dilemat.
  4. 4. 5. Odborné zdrojeANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. 2. vyd. Praha: Academia, 2001. 292 s. ISBN 80-200-0917-5.  Tato kniha je kvalitním zdrojem zejména proto, že již byla redigována a recenzo- vána. Autor je erudovaný v daném oboru. Text je jednoduchý, srozumitelný a je dostatečný pro potřeby textu. Rovněž se jedná o objektivní informace.DUROZOI, Gerard a Andre ROUSSEL. Filozofický slovník. 1. vyd. Praha: EWA, 1994. 352 s.ISBN 80-85764-07-5.  Tato kniha je kvalitním zdrojem zejména proto, že již byla redigována a recenzo- vána. Autoři jsou erudovanými v daném oboru. Text je jednoduchý, srozumitelný a je dostatečný pro potřeby textu. Rovněž se jedná o objektivní informace.JANKOVSKÝ, Jiří. Etika pro pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Triton, 2003. 223 s. ISBN 80-7254-329-6.  Tato kniha je kvalitním zdrojem zejména proto, že již byla redigována a recenzo- vána. Autor je erudovaný v daném oboru. Text je jednoduchý, srozumitelný a je dostatečný pro potřeby textu. Rovněž se jedná o objektivní a aktuální informace.KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. 5. vyd. Praha: Portál, 2006. 147 s. ISBN80-7367-181-6.  Tato kniha je kvalitním zdrojem zejména proto, že již byla redigována a recenzo- vána. Autor je erudovaný v daném oboru. Text je jednoduchý, srozumitelný a je dostatečný pro potřeby textu. Rovněž se jedná o objektivní informace. Je vydává- na již poněkolikáté, je neustále aktuální.MACHULA, Tomáš a Helena MACHULOVÁ. Nedostatečná definice pojmu „hodnota“ jakozásadní problém etiky sociální práce. Sociální práce. Brno: [ASVSP] 2009, roč. 9, č. 1.s. 97 – 104. ISSN 1213-6204.  Článek považuji za kvalitní zejména proto, že byl publikován v odborném časopi- se zabývající se danou problematikou a prochází recenzí. Autoři působí na Teo- logické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, jsou tedy erudovaní v daném oboru. V časopise je rovněž uveden kontakt na autory.
  5. 5. MATOUŠEK, Oldřich. a kol. Metody a řízení sociální práce. 2. vyd. Praha: Portál, 2008.384 s. ISBN 978-80-7367-502-8.  Tato kniha je kvalitním zdrojem zejména proto, že již byla redigována a recenzo- vána. Autor je erudovaný v daném oboru. Text je jednoduchý, srozumitelný a je dostatečný pro potřeby textu. Rovněž se jedná o objektivní informace.POHODA, O.S. Etika. Metodická příručka Průvodce ASISTENTA [online]. [cit. 2012-12-20].Dostupné z: http://www.pohoda-help.cz/index.php?cmd=page&id=164&lang=cs  Internetové stránky občanského sdružení Pohoda jsou relevantní a kvalitní proto, že prostřednictvím těchto stránek se sdružení prezentuje veřejnosti a nabízí kva- litní služby. Kvalitu spatřuji zejména v tom, že je zde prezentována nejen činnost, ale také pracovníci, kteří pečují o klienty. Sdružení vydává své vlastní příručky a zabezpečuje také vzdělávání v dané oblasti, stránky jsou aktuální.THOMPSON, Mel. Přehled etiky. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 168 s. ISBN 80-7178-806-6.  Tato kniha je kvalitním zdrojem zejména proto, že již byla redigována a recenzo- vána. Autor je erudovaný v daném oboru. Text je jednoduchý, srozumitelný a je dostatečný pro potřeby textu. Rovněž se jedná o objektivní informace.

×