SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
PERSATUAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN (SKK)
SEKOLAH KEBANGSAAN ST. ANNE W.P. LABUAN
TAHUN 2012
Minggu/
Tarikh
Topik/
Program
Objektif Aktiviti Alat/Bahan/Catatan Guru Bertugas/
Penyedia RPH
1
11 Januari
2012
Pendaftaran
Persatuan dan
Mesyuarat
Agung
Pada akhir aktiviti
kokurikulum, pelajar-
pelajar dapat
1. Mendaftarkan
keahlian.
2. Mengenali guru
penasihat .
3. Membaca minit
mesyuarat agung
lalu.
4. Pelantikan AJK
baru
1. Pendaftaran ahi baru.
2. Pendaftaran semula ahli
lama.
3. Mengenali guru penasihat
4. Memaklumkan kepada ahli
tentang isi kandungan minit
mesyuarat agung lalu.
5. Memaklumkan
perlembagaan kelab
kepada pelajar-pelajar.
6. Melakukan sesi perlantikan
AJK baru 2012
7. Sesi Berkenalan dengan
AJK baru
1. Senarai nama
edaran PK KO
2. Bukur rekod
kehadiran
kokurikulum.
3. Perlembagaan
kelab.
4. Aktiviti di
jalankan di
kelas.
Guru Bertugas :
1. En. Symsul Reduan
2. Pn. Shamsuria Ebni
3. En. Julin Guan
4. Pn. S.Rahatinah A.T
5. Pn. Zuraini Mohd. Isa
6. Cik Nurhanizawaty J.
7. Cik Surianty Darsa
8. Pn. Rose Mary
Joseph
9. Pn.Maureen Peter
2
18 Januari
2012
Majlis
suaikenal
Pendaftaran
Anggota
Perlembagaan
TKRS.
Membincang-
kan Aktiviti
Tahunan
Pada akhir aktiviti
kokurikulum, pelajar-
pelajar dapat …
1. Mengenali guru
penasihat serta
barisan AJK
TKRS..
2. Mendaftarkan diri
sebagai anggota
TKRS.
3. Mengetahui isi
kandungan per-
lembagaan dan
kadar yuran
TKRS.
4. Membincangkan
aktiviti yang akan
dijalankan
sepanjang tahun.
1. Pelajar-pelajar
diperkenalkan dengan guru
penasihat dan ahli
jawatankuasa TKRS.
2. Pelajar-pelajar baru
mendaf-tarkan diri sebagai
ahli.
3. Pelajar-pelajar lama men-
daftarkan diri semula
sebagai ahli.
4. Memaklumkan kepada
pelajar-pelajar isi
kandungan perlem-bagaan
TKRS.
5. Memaklumkan juga kepada
pelajar-pelajar tentang
kadar yuran yang perlu
mereka ba-yar berdasarkan
keputusan mesyuarat
agung lalu.
6. Membincangkan aktiviti
TKRS sepanjang tahun.
7. Menerangkan keperluan
TKRS (uniform lengkap,
kemeja-T, buku log, tali dll.)
1. Borang keah-
lian.
2. Surat lantikan
AJK.
3. Buku rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum pelajar.
4. Buku log kokuri-
kulum.
5. Perlembagaan
TKRS.
Guru Bertugas :
1. En. Symsul Reduan
2. Pn. Shamsuria Ebni
3. En. Julin Guan
4. Pn. S.Rahatinah A.T
5. Pn. Zuraini Mohd. Isa
6. Cik Nurhanizawaty J.
7. Cik Surianty Darsa
8. Pn. Rose Mary
Joseph
9. Pn.Maureen Peter
3
15 Februari
2012
Memahami
Tujuan
Penubuhan
TKRS
Pada akhir aktiviti
perjumpaan, pelajar-
pelajar dapat …
1. Menghuraikan
rasional dan
matlamat penu-
buhan TKRS.
2. Menceritakan
tentang sejarah
penubuhan TKRS
3. Menerangkan
1. Menerangkan kepada
pelajar-pelajar tentang
rasional dan matlamat
penubuhan TKRS.
2. Menjelaskan kepada
mereka tentang pengasas
KRS dan sejarah
penubuhannya.
3. Menerangkan kepada
mereka tentang maksud
logo, bendera dan lagu
1. Buku rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum pelajar.
2. Buku log kokuri-
kulum.
3. Buku nota.
4. Logo, bendera
dan gambar
uniform KRS.
5. Pemain CD
lagu KRS.
Guru Bertugas :
1. En. Symsul Reduan
2. Pn. Shamsuria Ebni
3. En. Julin Guan
4. Pn. S.Rahatinah A.T
5. Pn. Zuraini Mohd. Isa
6. Cik Nurhanizawaty J.
7. Cik Surianty Darsa
8. Pn. Rose Mary
Joseph
1 | P e r s a t u a n T u n a s K a d e t R e m a j a S e k o l a h S K K S K S t . A n n e
Minggu/
Tarikh
Topik/
Program
Objektif Aktiviti Alat/Bahan/Catatan Guru Bertugas/
Penyedia RPH
tentang logo,
bendera dan lirik
lagu KRS.
KRS. 9. Pn.Maureen Peter
4
29 Februari
2012
Ketatanega-
raan
Pada akhir aktiviti
kokurikulum, pelajar-
pelajar dapat ...
1. Menghayati
kedaulatan
negara melalui
simbol atau
unsur-unsur
pelambangan
tertentu.
2. Memahami ba-
hawa M’sia
adalah negara
majmuk.
3. Memahami sis-
tem pemerin-
tahan negara.
4. Mengenali insti-
tusi-institusi
penting negara.
1. Pelajar-pelajar diterangkan
tentang maksud lambang
dan warna jata negara,
bendera Malaysia dan lagu
Negaraku.
2. Pelajar-pelajar juga
diterangkan akan maksud
lambang negeri-negeri,
bendera dan lagu negeri.
3. Pelajar-pelajar juga
ditunjukkan bendera semua
negeri di Malaysia serta
memberi maksudnya
secara umum serta cara
menyusunnya di tiang
bendera.
4. Pelajar-pelajar diminta
menyanyikan lagu
Negaraku dan lagu Wilayah
dengan betul.
5. Mereka juga dikehendaki
menyanyi lagu-lagu
patriotik dan lagu KRS.
6. Pelajar-pelajar dikehendaki
melafazkan rukunegara.
7. Pelajar-pelajar diajak
berbincang tentang sistem
raja berperlembagaan atau
demokrasi berparlimen
yang diamalkan di M’sia.
8. Pelajar-pelajar juga diminta
menamakan YDP Agong
dan PM Malaysia dari yang
perta-ma hingga kini serta
barisan ahli kabinet negara
sekarang.
1. Buku log/skrap.
2. Nota tentang
Negara
Malaysia.
Guru Bertugas :
1. En. Symsul Reduan
2. Pn. Shamsuria Ebni
3. En. Julin Guan
4. Pn. S.Rahatinah A.T
5. Pn. Zuraini Mohd. Isa
6. Cik Nurhanizawaty J.
7. Cik Surianty Darsa
8. Pn. Rose Mary
Joseph
9. Pn.Maureen Peter
5
21 Mac
2012
Kawad Kaki
Statik
Pada akhir aktiviti
perjumpaan kokuri-
kulum hari ini, pelajar-
pelajar dapat …
1. Melakukan
pergerakan
kawad statik.
2. Menerima arahan
kawad daripada
ketua platun
3. Menghafal dan
mengingati se-
mua arahan
kawad.
1. Pelajar-pelajar berlatih
kawad statik kaki seperti :-
- Membentuk satu
pasukan kawad yang
terdiri daripada 3
barisan lurus
- Arahan ‘sedia,
rehatkan diri dan
senang diri’
- Hentak kaki
- Melangkah ke
hadapan dan ke
belakang
- Meluruskan barisan
- Buka / tutup barisan
- Berpusing ke kiri, ke
kanan dan ke
belakang.
1. Buku rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum pelajar.
2. Buku log koku-
rikulum.
3. Buku nota/log
pelajar.
4. Aktiviti kawad di
kawasan
lapang.
Guru Bertugas :
1. En. Symsul Reduan
2. Pn. Shamsuria Ebni
3. En. Julin Guan
4. Pn. S.Rahatinah A.T
5. Pn. Zuraini Mohd. Isa
6. Cik Nurhanizawaty J.
7. Cik Surianty Darsa
8. Pn. Rose Mary
Joseph
9. Pn.Maureen Peter
2 | P e r s a t u a n T u n a s K a d e t R e m a j a S e k o l a h S K K S K S t . A n n e
Minggu/
Tarikh
Topik/
Program
Objektif Aktiviti Alat/Bahan/Catatan Guru Bertugas/
Penyedia RPH
- Pandang ke kiri dan
kanan
- 3 barisan dijadikan 1
- Bersurai keluar baris
2. Latihan ini dilakukan
berulang kali sehingga
pelajar-pelajar dapat
menguasai semua
pergerakan kawad dengan
baik.
6
4 April
2012
Kawad Kaki
(berjalan)
Pada akhir aktiviti
perjumpaan kokuri-
kulum hari ini, pela-jar-
pelajar dapat …
1. Melakukan
pergerakan
kawad (bergerak /
berjalan).
2. Boleh melak-
sanakan semua
pergerakan
kawad secara
spontan apabila
diarahkan oleh
ketua platun.
3. Menghafal dan
mengingati se-
mua arahan
kawad.
1. Pelajar-pelajar berlatih
melakukan pergerakan-
pergerakan kawad kaki
seperti :-
- Berjalan dan berhenti
- Mulakan dengan kaki
kanan/kiri
- Melakukan tabik
hormat ketika berjalan
- Membelok ke kiri/
kanan
- Tukar langkah cepat
dan perlahan
- Memanjang dan
memendekkan
langkah semasa
berjalan
- Hormat ke kanan/kiri
semasa berjalan
- Berjalan cepat/lambat
- Buka/tutup barisan
semasa berjalan
cepat/ perlahan
- Tukar haluan
2. Latihan dilakukan berulang
kali sehingga pelajar-
pelajar dapat menguasai
pergerakan dengan baik.
1. Buku rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum pelajar.
2. Buku log koku-
rikulum.
3. Buku nota/log
pelajar.
4. Aktiviti kawad di
kawasan
lapang.
Guru Bertugas :
1. En. Symsul Reduan
2. Pn. Shamsuria Ebni
3. En. Julin Guan
4. Pn. S.Rahatinah A.T
5. Pn. Zuraini Mohd. Isa
6. Cik Nurhanizawaty J.
7. Cik Surianty Darsa
8. Pn. Rose Mary
Joseph
9. Pn.Maureen Peter
7
25 April
2012
Kawad Kaki
Istiadat
Pada akhir aktiviti
perjumpaan kokuri-
kulum hari ini, pelajar-
pelajar dapat …
1. Melakukan
pergerakan ka-
wad khusus
dalam upacara
atau istiadat
tertentu.
2. Menghafal dan
mengingati se-
mua pergerakan
kawad.
1. Pelajar-pelajar dilatih
melakukan pergerakan-
pergerakan dalam kawad
kaki khusus untuk sesuatu
majlis, upacara atau istiadat
iaitu:
- Tertib ketika memberi
tabik hormat
- Tertib ketika menerima
sijil, hadiah atau
cenderamata dari
tetamu kehormat
- Istiadat menaikkan
atau menurunkan
bendera
- Hormat bendera
- Kawad membawa
bendera
- Tertib ketika berdoa
1. Buku rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum pelajar.
2. Buku log koku-
rikulum.
3. Buku nota/log
pelajar.
4. Aktiviti kawad di
kawasan
lapang.
Guru Bertugas :
1. En. Symsul Reduan
2. Pn. Shamsuria Ebni
3. En. Julin Guan
4. Pn. S.Rahatinah A.T
5. Pn. Zuraini Mohd. Isa
6. Cik Nurhanizawaty J.
7. Cik Surianty Darsa
8. Pn. Rose Mary
Joseph
9. Pn.Maureen Peter
3 | P e r s a t u a n T u n a s K a d e t R e m a j a S e k o l a h S K K S K S t . A n n e
Minggu/
Tarikh
Topik/
Program
Objektif Aktiviti Alat/Bahan/Catatan Guru Bertugas/
Penyedia RPH
dalam keadaan
berkawad
2. Pelajar-pelajar melakukan
latihan pergerakan
berulang kali sehingga
mereka dapat mengingati
semua pergerakan.
3. Pelajar-pelajar diterangkan
perkara-perkara yang tidak
boleh dilakukan ketika
dalam keadaan berkawad.
8
23 Mei
2012
Kawad Kaki
Formasi
Pada akhir aktiviti
perjumpaan, pelajar-
pelajar dapat …
1. Melakukan kawad
formasi dengan
betul.
2. Menjadikan ka-
wad ini sebagai
persediaan untuk
menghadapi
pertandingan.
3. Mengamalkan
apa yang mereka
telah pelajari dlm
latihan kawad
sebelum ini.
1. Pelajar-pelajar diberi latihan
kawad formasi bagi
memantapkan pergerakan
kawad yang telah mereka
pelajari sebelum ini.
2. Sebagai persediaan untuk
pertandingan kawad kaki
peringkat sekolah dan
daerah/negeri.
3. Melakukan aktiviti kawad
sebagai salah satu elemen
terpenting dalam mem-
bentuk disiplin pelajar iaitu
mematuhi arahan ketua.
1. Buku rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum pelajar.
2. Buku log koku-
rikulum.
3. Buku nota/log
pelajar.
4. Aktiviti kawad di
kawasan
lapang.
Guru Bertugas :
1. En. Symsul Reduan
2. Pn. Shamsuria Ebni
3. En. Julin Guan
4. Pn. S.Rahatinah A.T
5. Pn. Zuraini Mohd. Isa
6. Cik Nurhanizawaty J.
7. Cik Surianty Darsa
8. Pn. Rose Mary
Joseph
9. Pn.Maureen Peter
9
20 Jun
2012
Pengurusan
Diri
Pada akhir aktiviti
perjumpaan, pelajar-
pelajar dapat …
1. Sentiasa men-
jaga penampilan
diri.
2. Mengamalkan
sikap sopan
santun dan ber-
timbang rasa
sepanjang masa.
1. Pelajar-pelajar diterangkan
tentang menyesuaikan
pakaian dengan majlis
rasmi/formal atau tidak.
2. Pelajar-pelajar juga
diterangkan tentang adab
ketika makan sama ada
menggunakan sudu/garfu
atau tangan.
3. Pelajar-pelajar juga diajar
tentang cara berpakaian
dan berjalan dengan betul
bersesuaian dengan imej
sebagai pelajar SKK.
1. Buku rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum pelajar.
2. Buku log koku-
rikulum.
3. Buku nota/log
pelajar.
4. Aktiviti kawad di
kelas.
Guru Bertugas :
1. En. Symsul Reduan
2. Pn. Shamsuria Ebni
3. En. Julin Guan
4. Pn. S.Rahatinah A.T
5. Pn. Zuraini Mohd. Isa
6. Cik Nurhanizawaty J.
7. Cik Surianty Darsa
8. Pn. Rose Mary
Joseph
9. Pn.Maureen Peter
10
11 Julai
2012
Merancang
Perkhemahan
Pada akhir aktiviti
perjumpaan, pela-jar-
pelajar dapat …
1. Menyenarai-kan
perkara-perkara
yang mesti
dilakukan sebe-
lum, semasa dan
selepas
perkhemahan.
2. Menyenaraikan
peralatan dan
bahan ya-ng
diperlukan untuk
perkhemahan.
1. Menghasilkan draf kertas
kerja perkhemahan yang
mengandungi maklumat
lengkap mengenai tarikh,
tempat dan masa serta bila-
ngan peserta yang terlibat.
2. Menengaskan tentang
perkara-perkara asas yang
perlu diberi perhatian
seperti bajet, kelulusan
pihak tertentu, kebenaran
ibu bapa, pengangkutuan
dan peralatan yang cukup.
3. Menerangkan kepada
pelajar-pelajar tentang
1. Buku rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum pelajar.
2. Buku log kokuri-
kulum.
3. Buku nota.
Guru Bertugas :
1. En. Symsul Reduan
2. Pn. Shamsuria Ebni
3. En. Julin Guan
4. Pn. S.Rahatinah A.T
5. Pn. Zuraini Mohd. Isa
6. Cik Nurhanizawaty J.
7. Cik Surianty Darsa
8. Pn. Rose Mary
Joseph
9. Pn.Maureen Peter
4 | P e r s a t u a n T u n a s K a d e t R e m a j a S e k o l a h S K K S K S t . A n n e
Minggu/
Tarikh
Topik/
Program
Objektif Aktiviti Alat/Bahan/Catatan Guru Bertugas/
Penyedia RPH
3. Menghasilkan
gajet yang ber-
kaitan dengan
perkhemahan.
4. Menghidupkan api
dan menga-wal
api dari
membahayakan
orang ramai.
5. Memasak
menggunakan
peralatan ter-had.
perkara-perkara yang perlu
diberi perhatian untuk
aktiviti perkhemahan iaitu :
- Memilih tapak
perkhemahan.
- Mendirikan khemah.
- Memelihara alam
semulajadi.
- Punca air bersih.
- Kebersihan dan
keselamatan.
- Aktiviti di kawasan
perkhemahan.
- Memotong kayu.
- Komunikasi.
- Sanitasi.
4. Pelajar-pelajar juga diajar
tentang perkara-perkara
yang berkaitan dengan
perkhemahan iaitu :-
- Gajet
- ‘Ration’ / makanan
- Peti pertolongan cemas
- Lampu suluh dsb.
11
25 Julai
2012
Ikatan Tali Pada akhir perjum-
paan kokurikulum,
pelajar-pelajar dapat
1. Menyenaraikan
nama-nama ika-
tan/simpulan.
2. Menghasilkan
ikatan/ simpulan
mereka sendiri.
3. Menyebut fungsi-
fungsi setiap
ikatan/simpulan.
4. Menyatakan ca-ra
untuk me-
nyimpan dan
menjaga tali agar
tahan lama dan
boleh digunakan
semula.
1. Pelajar-pelajar diajar
melaku-kan simpulan dan
ikatan asas iaitu buku sila,
bunga geti, tin-dih kasih,
simpulan pengail, Ikatan
manuk, simpul belit, ika-tan
balak,iIkatan seraya, Ika-
tan serong, ikatan silang
gun-ting dan mengemaskan
tali un-tuk penyimpanan.
2. Pelajar-pelajar juga diajar
menghasilkan
simpulan/ikatan pemancing
dan simpulan/ ikatan
pendaki.
3. Pelajar-pelajar turut
dijelaskan tentang jenis-
jenis dan fungsi tali serta
ketahanan setiap jenis tali
tersebut.
4. Pelajar-pelajar juga
dijelaskan tentang
peralatan tambahan yang
digunakan bersama-sa-ma
tali iaitu ‘harness’, ‘carabi-
ner & figura 8’, puli dsb.
1. Buku rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum pelajar.
2. Buku log kokuri-
kulum.
3. Buku nota
pelajar.
4. Tali yang sesu-
ai untuk aktiviti
ikatan/ simpu-
lan.
5. Gambar ikatan/
simpulan.
Guru Bertugas :
1. En. Symsul Reduan
2. Pn. Shamsuria Ebni
3. En. Julin Guan
4. Pn. S.Rahatinah A.T
5. Pn. Zuraini Mohd. Isa
6. Cik Nurhanizawaty J.
7. Cik Surianty Darsa
8. Pn. Rose Mary
Joseph
9. Pn.Maureen Peter
12
8 Ogos
2012
Kompas dan
Pandu Arah
Pada akhir perjum-
paan kokurikulum,
pelajar-pelajar dapat …
1. Menggunakan
kompas dengan
betul.
2. Membaca peta
1. Pelajar-pelajar diajar untuk
mencari arah mata angin
dan menentukan arah kiblat
menggunakan kompas.
2. Pelajar-pelajar dikehendaki
melakukan praktikal
mencari bearing sambil
1. Buku rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum pelajar.
2. Buku log kokuri-
kulum.
3. Kompas.
4. Peta.
Guru Bertugas :
1. En. Symsul Reduan
2. Pn. Shamsuria Ebni
3. En. Julin Guan
4. Pn. S.Rahatinah A.T
5. Pn. Zuraini Mohd. Isa
5 | P e r s a t u a n T u n a s K a d e t R e m a j a S e k o l a h S K K S K S t . A n n e
Minggu/
Tarikh
Topik/
Program
Objektif Aktiviti Alat/Bahan/Catatan Guru Bertugas/
Penyedia RPH
dan mencari arah
menggunakan
kompas.
berlatih menggunakan
kompas.
3. Pelajar-pelajar turut
melakukan orienteering dan
pandu arah.
5. Buku nota pela-
jar.
6. Cik Nurhanizawaty J.
7. Cik Surianty Darsa
8. Pn. Rose Mary
Joseph
9. Pn.Maureen Peter
13
29 Ogos
2012
Ikhtiar Hidup Pada akhir aktiviti
kokurikulum, pelajar-
pelajar dapat …
1. Membiasakan diri
dalam keadaan
sukar.
2. Melakukan sur-
vival di dalam
hutan.
1. Pelajar-pelajar diterangkan
yang mereka perlu
berusaha mengenalpasti
jejak-jejak yang ditinggal-
kan oleh manusia atau
haiwan jika tersesat di
dalam hutan.
2. Pelajar-pelajar diajar
memasak menggunakan
sumber yang terhad.
3. Mereka juga diingatkan ten-
tang perlunya memelihara
hutan dan cuba untuk
mengelakkan dari melaku-
kan kerosakan atau
mengotorkan tempat yang
mereka gunakan (contoh :
hutan).
4. Pelajar-pelajar juga
diingatkan tentang
ancaman hidupan liar dan
binatang buas di hutan.
1. Buku rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum pelajar.
2. Buku log kokuri-
kulum.
3. Buku nota pela-
jar.
4. Gambar-gam-
bar yang ber-
kaitan.
Guru Bertugas :
1. En. Symsul Reduan
2. Pn. Shamsuria Ebni
3. En. Julin Guan
4. Pn. S.Rahatinah A.T
5. Pn. Zuraini Mohd. Isa
6. Cik Nurhanizawaty J.
7. Cik Surianty Darsa
8. Pn. Rose Mary
Joseph
9. Pn.Maureen Peter
14
5 Sept
2012
Pertolongan
Cemas
Pada akhir aktiviti
perjumpaan koku-
rikulum, pelajar-pelajar
dapat …
1. Mengamalkan
prinsip-prinsip
asas pertolo-ngan
cemas.
2. Melakukan tin-
dakan sewajar-
nya jika berlaku
kecederaan dan
musibah lain.
1. Pelajar-pelajar diterangkan
tentang prinsip dan amalan
iaitu perkara-perkara yang
menjadi asas serta apa
yang patut dilakukan
apabila berlaku ke-
cemasan.
2. Pelajar-pelajar juga diajar
cara-cara untuk membebat
dan membalut luka.
3. Mereka turut ditunjukkan
bagaimana hendak
mengusung dan
mengangkut pesakit yang
tidak boleh bergerak sendiri
dengan menekankan
kepada kaedah
mengangkat dan
membawa.
4. Pelajar-pelajar turut diajar
bagaimana membantu
seseorang yang mengalami
masalah
- Pernafasan dan afiksia
seperti asthma, penat
atau tercekik.
- Kecederaan terbakar :
- Termakan/tertelan
racun
- Dipatuk, disengat atau
1. Buku rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum pelajar.
2. Buku log kokuri-
kulum.
3. Buku nota pela-
jar.
4. Gambar-gam-
bar yang ber-
kaitan.
5. Boleh jemput
penceramah
luar, jika perlu.
6. Kit pertolongan
cemas.
7. Patung/model.
Guru Bertugas :
1. En. Symsul Reduan
2. Pn. Shamsuria Ebni
3. En. Julin Guan
4. Pn. S.Rahatinah A.T
5. Pn. Zuraini Mohd. Isa
6. Cik Nurhanizawaty J.
7. Cik Surianty Darsa
8. Pn. Rose Mary
Joseph
9. Pn.Maureen Peter
6 | P e r s a t u a n T u n a s K a d e t R e m a j a S e k o l a h S K K S K S t . A n n e
Minggu/
Tarikh
Topik/
Program
Objektif Aktiviti Alat/Bahan/Catatan Guru Bertugas/
Penyedia RPH
digigit binatang bisa
- Pendarahan serius
- Patah/terseliuh
5. Membuat anduh untuk
tangan terseliuh/patah.
15
12 Sept
2012
Asas
Kebombaan
Pada akhir perjum-
paan kokurikulum,
pelajar-pelajar dapat …
1. Menyenaraikan
langkah-langkah
yang patut di-
ambil untuk
mencegah dari-
pada berlaku
kebakaran.
2. Melakukan
tindakan seki-
ranya berlaku
kebakaran.
3. Melakukan tin-
dakan jika ter-
perangkap di
dalam kebakaran.
1. Pelajar-pelajar diterangkan
mengenai punca-punca
kebakaran dan langkah-
langkah pencegahannya.
2. Mereka diterangkan
tentang peralatan melawan
kebakaran seperti alat
pemadam api (buih, serbuk,
gas)
3. Mereka juga diterangkan
cara-cara untuk
menyelamatkan diri drpd
kawasan kebakaran.
4. Pelajar-pelajar juga diberi
taklimat bagaimana hendak
menyelamatkan diri jika
terperangkap dalam
kebakaran iaitu dengan
cara
- Meniarap (kerana
asap berada di
bahagian atas)
- Menggunakan selimut
basah (untuk
melindungi diri)
- Menjerit meminta
tolong.
1. Buku rekod ke-
hadiran koku-
rikulum pelajar.
2. Buku log koku-
rikulum.
3. Ceramah men-
cegah kebaka-
ran oleh pence-
ramah luar.
4. Demonstrasi
melawan
kebakaran.
5. Penggunaan
alat pemadam
api.
Guru Bertugas :
1. En. Symsul Reduan
2. Pn. Shamsuria Ebni
3. En. Julin Guan
4. Pn. S.Rahatinah A.T
5. Pn. Zuraini Mohd. Isa
6. Cik Nurhanizawaty J.
7. Cik Surianty Darsa
8. Pn. Rose Mary
Joseph
9. Pn.Maureen Peter
16
19 Sept
2012
Kebudayaan
Malaysia
Pada akhir perjum-
paan kokurikulum,
pelajar-pelajar dapat …
1. Mengenali adat
resam dan buda-
ya setiap kaum di
Malaysia.
2. Memahami per-
bezaan bagi me-
wujudkan toleran-
si kaum.
3. Berbangga dan
menghargai bu-
daya dan cara
hidup sendiri.
4. Membentuk
pasukan kebu-
dayaan mereka
sendiri.
1. Pelajar-pelajar
membincangkan tentang
asal usul kaum yang ada di
Malaysia.
2. Mereka juga berbincang
tentang adat resam dan
pantang larang setiap
kaum.
3. Pelajar-pelajar juga diminta
membincangkan tentang
peralatan muzik, perayaan,
pakaian tradisi dan adat
istiadat setiap kaum seperti
perkahwinan, kematian
dsb.
4. Pelajar-pelajar juga diminta
menamakan seni
mempertahankan diri dan
permainan tradisi setiap
kaum di Malaysia.
5. Pelajar-pelajar juga diminta
menyarankan apakah
perkara-perkara yang patut
dilakukan bagi memupuk
perpaduan antara kaum di
1. Buku rekod ke-
hadiran pelajar.
2. Buku log kokuri-
kulum.
3. Aktiviti dijalan-
kan di tempat
tertutup.
Guru Bertugas :
1. En. Symsul Reduan
2. Pn. Shamsuria Ebni
3. En. Julin Guan
4. Pn. S.Rahatinah A.T
5. Pn. Zuraini Mohd. Isa
6. Cik Nurhanizawaty J.
7. Cik Surianty Darsa
8. Pn. Rose Mary
Joseph
9. Pn.Maureen Peter
7 | P e r s a t u a n T u n a s K a d e t R e m a j a S e k o l a h S K K S K S t . A n n e
Minggu/
Tarikh
Topik/
Program
Objektif Aktiviti Alat/Bahan/Catatan Guru Bertugas/
Penyedia RPH
Malaysia.
6. Pelajar-pelajar diminta
mem-bentuk pasukan
kebudayaan mereka sendiri
(nasyid, kompang, koir,
tarian kebudayaan dsb).
17
26 Sept
2012
Program
Kerohanian
Pada akhir perjum-
paan kokurikulum,
pelajar-pelajar dapat
1. Mengikuti
program
kerohanian
sebagai satu cara
untuk memantap-
kan keperibadian
muslim sejati.
1. Pelajar-pelajar dikehendaki
mengikuti program
kerohanian bagi
memantapkan lagi keperi-
badian pelajar sebagai ahli
TKRS yang bertaqwa,
berdisiplin serta memiliki
jati diri yang unggul.
2. Program boleh diadakan
sama ada di dalam dewan,
tempat perjumpaan
mingguan atau di surau
sekolah.
3. Aktiviti di luar sekolah boleh
juga diadakan tetapi mesti
telah dirancang dengan rapi
dan mendapat persetujuan
pentadbiran sekolah serta
mematuhi prosedur.
4. Antara program yang dica-
dangkan ialah
a. melakukan solat hajat
dan membaca surah
yaasin
b. mengadakan usrah
c. mengadakan tamrin
dan rehlah
d. ceramah agama
e. kursus penghayatan
Islam
f. program muhasabah
diri
g. bercerita kisah nabi,
sahabat, ulama dan
ilmuan agung untuk
memotivasikan diri
- serta apa sahaja
program yang
dirasakan sesuai.
5. Boleh mendapatkan
kerjasama daripada
daripada guru-guru agama
sekolah dan dari luar.
1. Buku rekod ke-
hadiran kokuri-
kulum pelajar.
2. Buku log kokuri-
kulum.
3. Buku nota.
Guru Bertugas :
1. En. Symsul Reduan
2. Pn. Shamsuria Ebni
3. En. Julin Guan
4. Pn. S.Rahatinah A.T
5. Pn. Zuraini Mohd. Isa
6. Cik Nurhanizawaty J.
7. Cik Surianty Darsa
8. Pn. Rose Mary
Joseph
9. Pn.Maureen Peter
18
3 Oktober
2012
Kemahiran
Mengendali-
kan Mesyuarat
Kemahiran
Menulis
Laporan
Pada akhir aktiviti
kokurikulum, pelajar-
pelajar dapat
1. Menyatakan
bagaimana
mengendalikan
mesyuarat agung
dan AJK.
1. Pelajar-pelajar diajar
mengendalikan satu
mesyuarat agung dengan
betul.
2. Pelajar-pelajar diberi tunjuk
ajar bagaimana hendak
meng-hasilkan satu minit
mesyuarat agung dan
1. Buku rekod aktiviti
kokurikullum
pelajar.
2. Buku log
kokurikulum.
3. Bahan edaran
Guru Bertugas :
1. En. Symsul Reduan
2. Pn. Shamsuria Ebni
3. En. Julin Guan
4. Pn. S.Rahatinah A.T
5. Pn. Zuraini Mohd. Isa
6. Cik Nurhanizawaty J.
8 | P e r s a t u a n T u n a s K a d e t R e m a j a S e k o l a h S K K S K S t . A n n e
Minggu/
Tarikh
Topik/
Program
Objektif Aktiviti Alat/Bahan/Catatan Guru Bertugas/
Penyedia RPH
2. Menghasilkan
minit mesyuarat.
3. Mengetahui
tugas-tugas AJK
4. Menghasilkan
laporan aktiviti
dengan betul.
5. Melaporkan
sesuatu aktiviti
secara lisan.
mesyuarat ajk yang betul.
3. Membincangkan tentang isi
kandungan perlembagaan
persatuan.
4. Memberi tunjuk ajar kepada
pelajar-pelajar cara-cara
menulis laporan aktiviti
dengan betul.
5. Membimbing pelajar-pelajar
untuk laporan secara lisan
menggunakan laras bahasa
yang betul.
6. Membincangkan apakah
kesalahan yang biasa
dilakukan oleh orang yang
melaporkan sesuatu aktiviti.
7. Cik Surianty Darsa
8. Pn. Rose Mary
Joseph
9. Pn.Maureen Peter
19
10 Oktober
2012
Kuiz Tunas
Kadet Remaja
Sekolah.
Pada akhir aktiviti
kokurikulum, pelajar-
pelajar dapat
1. Menjawab soalan-
soalan kuiz
TKRS.
1. Pelajar-pelajar diberi
peluang untuk
mengelolakan sendiri
aktiviti/pertandingan kuiz di
antara kelas.
2. Guru membimbing murid
untuk pembahagian tugas
dan menerangkan tugas-
tugas yang berkaitan.
3. Pelajar-pelajar menjalankan
aktiviti tersebut dengan
arahan dan bimbingan
guru.
1. Dijalankan di
dalam kelas.
2. Meja dan papan
markah yang
sesuai.
3. Bahan/bahan
atau soalan-
soalan kuiz.
4. Peraturan
aktiviti atau
ptandingan.
Guru Bertugas :
1. En. Symsul Reduan
2. Pn. Shamsuria Ebni
3. En. Julin Guan
4. Pn. S.Rahatinah A.T
5. Pn. Zuraini Mohd. Isa
6. Cik Nurhanizawaty J.
7. Cik Surianty Darsa
8. Pn. Rose Mary
Joseph
9. Pn.Maureen Peter
Disemak oleh, Disahkan oleh,
(ASMADI BIN LABATU) (SHIM CHING TEO)
Penolong Kanan Kokurikulum Guru Besar
SKK SK St. Anne, W.P. Labuan. SKK SK St. Anne, W.P. Labuan.
9 | P e r s a t u a n T u n a s K a d e t R e m a j a S e k o l a h S K K S K S t . A n n e
Giliran guru yang bertugas untuk membuat rancangan pengajaran harian bagi aktiviti persatuan pada minggu semasa.
Minggu/
Tarikh
Topik/
Program
Objektif Aktiviti Alat/Bahan/Catatan Guru Bertugas/
Penyedia RPH
2. Menghasilkan
minit mesyuarat.
3. Mengetahui
tugas-tugas AJK
4. Menghasilkan
laporan aktiviti
dengan betul.
5. Melaporkan
sesuatu aktiviti
secara lisan.
mesyuarat ajk yang betul.
3. Membincangkan tentang isi
kandungan perlembagaan
persatuan.
4. Memberi tunjuk ajar kepada
pelajar-pelajar cara-cara
menulis laporan aktiviti
dengan betul.
5. Membimbing pelajar-pelajar
untuk laporan secara lisan
menggunakan laras bahasa
yang betul.
6. Membincangkan apakah
kesalahan yang biasa
dilakukan oleh orang yang
melaporkan sesuatu aktiviti.
7. Cik Surianty Darsa
8. Pn. Rose Mary
Joseph
9. Pn.Maureen Peter
19
10 Oktober
2012
Kuiz Tunas
Kadet Remaja
Sekolah.
Pada akhir aktiviti
kokurikulum, pelajar-
pelajar dapat
1. Menjawab soalan-
soalan kuiz
TKRS.
1. Pelajar-pelajar diberi
peluang untuk
mengelolakan sendiri
aktiviti/pertandingan kuiz di
antara kelas.
2. Guru membimbing murid
untuk pembahagian tugas
dan menerangkan tugas-
tugas yang berkaitan.
3. Pelajar-pelajar menjalankan
aktiviti tersebut dengan
arahan dan bimbingan
guru.
1. Dijalankan di
dalam kelas.
2. Meja dan papan
markah yang
sesuai.
3. Bahan/bahan
atau soalan-
soalan kuiz.
4. Peraturan
aktiviti atau
ptandingan.
Guru Bertugas :
1. En. Symsul Reduan
2. Pn. Shamsuria Ebni
3. En. Julin Guan
4. Pn. S.Rahatinah A.T
5. Pn. Zuraini Mohd. Isa
6. Cik Nurhanizawaty J.
7. Cik Surianty Darsa
8. Pn. Rose Mary
Joseph
9. Pn.Maureen Peter
Disemak oleh, Disahkan oleh,
(ASMADI BIN LABATU) (SHIM CHING TEO)
Penolong Kanan Kokurikulum Guru Besar
SKK SK St. Anne, W.P. Labuan. SKK SK St. Anne, W.P. Labuan.
9 | P e r s a t u a n T u n a s K a d e t R e m a j a S e k o l a h S K K S K S t . A n n e
Giliran guru yang bertugas untuk membuat rancangan pengajaran harian bagi aktiviti persatuan pada minggu semasa.

More Related Content

What's hot

Minit Mesyuarat Panitia BM 1.docx
Minit Mesyuarat Panitia BM 1.docxMinit Mesyuarat Panitia BM 1.docx
Minit Mesyuarat Panitia BM 1.docxJULIZABINTIALLIMoe
 
Pelan intervensi bm
Pelan intervensi bmPelan intervensi bm
Pelan intervensi bmnur aliaa
 
Peperiksaan Pertengahan Tahun Pendidikan Kesihatan PK TAHUN 6
Peperiksaan Pertengahan Tahun Pendidikan Kesihatan PK TAHUN 6Peperiksaan Pertengahan Tahun Pendidikan Kesihatan PK TAHUN 6
Peperiksaan Pertengahan Tahun Pendidikan Kesihatan PK TAHUN 6Hlmie Hrun
 
Borang pemarkahan kawad kaki
Borang pemarkahan kawad kakiBorang pemarkahan kawad kaki
Borang pemarkahan kawad kakialishah md daud
 
PLC Panitia .docx
PLC Panitia .docxPLC Panitia .docx
PLC Panitia .docxNida Atie
 
424711903-CONTOH-CONTOH-SSDM.doc
424711903-CONTOH-CONTOH-SSDM.doc424711903-CONTOH-CONTOH-SSDM.doc
424711903-CONTOH-CONTOH-SSDM.docAnuar Zainal Sepri
 
Kajian tindakan masalah membaca
Kajian tindakan masalah membacaKajian tindakan masalah membaca
Kajian tindakan masalah membacaAhmad NazRi
 
LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 SESI 2022.docx
LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 SESI 2022.docxLAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 SESI 2022.docx
LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 SESI 2022.docxamira ali
 
EVIDENS PELAKSANAAN SKPMg2 - STANDARD 1 hingga 4.pptx
EVIDENS PELAKSANAAN SKPMg2 - STANDARD 1 hingga 4.pptxEVIDENS PELAKSANAAN SKPMg2 - STANDARD 1 hingga 4.pptx
EVIDENS PELAKSANAAN SKPMg2 - STANDARD 1 hingga 4.pptxamieryusof2
 
Panduan penulisan rph
Panduan penulisan rphPanduan penulisan rph
Panduan penulisan rphtamya65
 
Rancangan tahunan persekutuan pengakap kanak-kanak 2019
Rancangan tahunan persekutuan pengakap kanak-kanak 2019Rancangan tahunan persekutuan pengakap kanak-kanak 2019
Rancangan tahunan persekutuan pengakap kanak-kanak 2019Braderjay Md Dawi
 
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docxBORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docxnsmm
 
Alat kolaboratif plc 2019
Alat kolaboratif plc 2019Alat kolaboratif plc 2019
Alat kolaboratif plc 2019nuruljanah89
 
KERTAS KERJA BULAN KEMERDEKAAN
KERTAS KERJA BULAN KEMERDEKAANKERTAS KERJA BULAN KEMERDEKAAN
KERTAS KERJA BULAN KEMERDEKAANfaizah osman
 
Standard 4 - Pemantauan PdP
Standard 4 - Pemantauan PdPStandard 4 - Pemantauan PdP
Standard 4 - Pemantauan PdPALSAFII
 

What's hot (20)

Minit Mesyuarat Panitia BM 1.docx
Minit Mesyuarat Panitia BM 1.docxMinit Mesyuarat Panitia BM 1.docx
Minit Mesyuarat Panitia BM 1.docx
 
Contoh Laporan PBD
Contoh Laporan PBDContoh Laporan PBD
Contoh Laporan PBD
 
Pelan intervensi bm
Pelan intervensi bmPelan intervensi bm
Pelan intervensi bm
 
Peperiksaan Pertengahan Tahun Pendidikan Kesihatan PK TAHUN 6
Peperiksaan Pertengahan Tahun Pendidikan Kesihatan PK TAHUN 6Peperiksaan Pertengahan Tahun Pendidikan Kesihatan PK TAHUN 6
Peperiksaan Pertengahan Tahun Pendidikan Kesihatan PK TAHUN 6
 
Muka depan kertas exam
Muka depan kertas examMuka depan kertas exam
Muka depan kertas exam
 
Borang pemarkahan kawad kaki
Borang pemarkahan kawad kakiBorang pemarkahan kawad kaki
Borang pemarkahan kawad kaki
 
PLC Panitia .docx
PLC Panitia .docxPLC Panitia .docx
PLC Panitia .docx
 
424711903-CONTOH-CONTOH-SSDM.doc
424711903-CONTOH-CONTOH-SSDM.doc424711903-CONTOH-CONTOH-SSDM.doc
424711903-CONTOH-CONTOH-SSDM.doc
 
Kajian tindakan masalah membaca
Kajian tindakan masalah membacaKajian tindakan masalah membaca
Kajian tindakan masalah membaca
 
LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 SESI 2022.docx
LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 SESI 2022.docxLAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 SESI 2022.docx
LAPORAN PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 SESI 2022.docx
 
Istiadat laung agong
Istiadat laung agongIstiadat laung agong
Istiadat laung agong
 
EVIDENS PELAKSANAAN SKPMg2 - STANDARD 1 hingga 4.pptx
EVIDENS PELAKSANAAN SKPMg2 - STANDARD 1 hingga 4.pptxEVIDENS PELAKSANAAN SKPMg2 - STANDARD 1 hingga 4.pptx
EVIDENS PELAKSANAAN SKPMg2 - STANDARD 1 hingga 4.pptx
 
Panduan penulisan rph
Panduan penulisan rphPanduan penulisan rph
Panduan penulisan rph
 
Rancangan tahunan persekutuan pengakap kanak-kanak 2019
Rancangan tahunan persekutuan pengakap kanak-kanak 2019Rancangan tahunan persekutuan pengakap kanak-kanak 2019
Rancangan tahunan persekutuan pengakap kanak-kanak 2019
 
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docxBORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx
 
Panduan pengajaran pj tahun 1
Panduan pengajaran pj tahun 1Panduan pengajaran pj tahun 1
Panduan pengajaran pj tahun 1
 
Peraturan di dalam kelas
Peraturan di dalam kelasPeraturan di dalam kelas
Peraturan di dalam kelas
 
Alat kolaboratif plc 2019
Alat kolaboratif plc 2019Alat kolaboratif plc 2019
Alat kolaboratif plc 2019
 
KERTAS KERJA BULAN KEMERDEKAAN
KERTAS KERJA BULAN KEMERDEKAANKERTAS KERJA BULAN KEMERDEKAAN
KERTAS KERJA BULAN KEMERDEKAAN
 
Standard 4 - Pemantauan PdP
Standard 4 - Pemantauan PdPStandard 4 - Pemantauan PdP
Standard 4 - Pemantauan PdP
 

Similar to RPT Persatuan Tunas Kadet Remaja Sekolah

Rpt persatuan tunas kadet remaja sekolah
Rpt persatuan tunas kadet remaja sekolahRpt persatuan tunas kadet remaja sekolah
Rpt persatuan tunas kadet remaja sekolahzuki76
 
RANCANGAN TAHUNAN PENGAKAP 2023.doc
RANCANGAN TAHUNAN PENGAKAP 2023.docRANCANGAN TAHUNAN PENGAKAP 2023.doc
RANCANGAN TAHUNAN PENGAKAP 2023.docNorzilaNorzila
 
perancangan-tahunan-pengakap 2023.docx
perancangan-tahunan-pengakap 2023.docxperancangan-tahunan-pengakap 2023.docx
perancangan-tahunan-pengakap 2023.docxSITISUZANABTSHANSURI
 
1.RPT_Persatuan_Bahasa_Inggeris.doc
1.RPT_Persatuan_Bahasa_Inggeris.doc1.RPT_Persatuan_Bahasa_Inggeris.doc
1.RPT_Persatuan_Bahasa_Inggeris.docWanIsmahiraWanAbMaji
 
SOW - PKK 2021.docx
SOW - PKK 2021.docxSOW - PKK 2021.docx
SOW - PKK 2021.docxWanAzemi1
 
Rtp persaatuan p.islam 2014
Rtp persaatuan p.islam 2014Rtp persaatuan p.islam 2014
Rtp persaatuan p.islam 2014NORAINI1010
 
Rancangan Harian Mengajar ( Kaedah 4 MAT )
Rancangan Harian Mengajar ( Kaedah 4 MAT )Rancangan Harian Mengajar ( Kaedah 4 MAT )
Rancangan Harian Mengajar ( Kaedah 4 MAT )Patma Aruldas
 
Documents.tips senarai tugas-guru-kelas
Documents.tips senarai tugas-guru-kelasDocuments.tips senarai tugas-guru-kelas
Documents.tips senarai tugas-guru-kelasFrancis Jessius
 
Fail meja (skop kerja)
Fail meja (skop kerja)Fail meja (skop kerja)
Fail meja (skop kerja)sarah marissa
 
Fail meja (skop kerja)
Fail meja (skop kerja)Fail meja (skop kerja)
Fail meja (skop kerja)sarah marissa
 
Minit mesyuarat disiplin bil 1 2013
Minit mesyuarat disiplin bil 1 2013Minit mesyuarat disiplin bil 1 2013
Minit mesyuarat disiplin bil 1 2013Julia Anap
 
77999331 minit-mesyuarat-panitia-sains-kali-ke-2
77999331 minit-mesyuarat-panitia-sains-kali-ke-277999331 minit-mesyuarat-panitia-sains-kali-ke-2
77999331 minit-mesyuarat-panitia-sains-kali-ke-2Bungolale
 
Rancangan Tahunan Unit Kelab Bukan Akademik 2010.doc
Rancangan Tahunan Unit Kelab Bukan Akademik 2010.docRancangan Tahunan Unit Kelab Bukan Akademik 2010.doc
Rancangan Tahunan Unit Kelab Bukan Akademik 2010.docnuar nani
 
Carta 0 rganisasi majlis hal ehwal murid sk seri banang 2018
Carta 0 rganisasi majlis hal ehwal murid sk seri banang 2018Carta 0 rganisasi majlis hal ehwal murid sk seri banang 2018
Carta 0 rganisasi majlis hal ehwal murid sk seri banang 2018zurinasalam
 
pdfcoffee.com_rancangan-tahunan-pengakap-bagi-2021-pdf-free.pdf
pdfcoffee.com_rancangan-tahunan-pengakap-bagi-2021-pdf-free.pdfpdfcoffee.com_rancangan-tahunan-pengakap-bagi-2021-pdf-free.pdf
pdfcoffee.com_rancangan-tahunan-pengakap-bagi-2021-pdf-free.pdfsathyan1919
 
Laporan karnival kurikulum
Laporan karnival kurikulumLaporan karnival kurikulum
Laporan karnival kurikulumnadiraasri
 
Minit sjkt regea kali 3
Minit sjkt regea kali 3Minit sjkt regea kali 3
Minit sjkt regea kali 3Kogila Nadasan
 
Kaedah & Teknik Mengajar
Kaedah & Teknik MengajarKaedah & Teknik Mengajar
Kaedah & Teknik MengajarSarasvathyV
 

Similar to RPT Persatuan Tunas Kadet Remaja Sekolah (20)

Rpt persatuan tunas kadet remaja sekolah
Rpt persatuan tunas kadet remaja sekolahRpt persatuan tunas kadet remaja sekolah
Rpt persatuan tunas kadet remaja sekolah
 
RANCANGAN TAHUNAN PENGAKAP 2023.doc
RANCANGAN TAHUNAN PENGAKAP 2023.docRANCANGAN TAHUNAN PENGAKAP 2023.doc
RANCANGAN TAHUNAN PENGAKAP 2023.doc
 
Rat pengakap
Rat pengakapRat pengakap
Rat pengakap
 
perancangan-tahunan-pengakap 2023.docx
perancangan-tahunan-pengakap 2023.docxperancangan-tahunan-pengakap 2023.docx
perancangan-tahunan-pengakap 2023.docx
 
1.RPT_Persatuan_Bahasa_Inggeris.doc
1.RPT_Persatuan_Bahasa_Inggeris.doc1.RPT_Persatuan_Bahasa_Inggeris.doc
1.RPT_Persatuan_Bahasa_Inggeris.doc
 
SOW - PKK 2021.docx
SOW - PKK 2021.docxSOW - PKK 2021.docx
SOW - PKK 2021.docx
 
Rtp persaatuan p.islam 2014
Rtp persaatuan p.islam 2014Rtp persaatuan p.islam 2014
Rtp persaatuan p.islam 2014
 
Rancangan Harian Mengajar ( Kaedah 4 MAT )
Rancangan Harian Mengajar ( Kaedah 4 MAT )Rancangan Harian Mengajar ( Kaedah 4 MAT )
Rancangan Harian Mengajar ( Kaedah 4 MAT )
 
Documents.tips senarai tugas-guru-kelas
Documents.tips senarai tugas-guru-kelasDocuments.tips senarai tugas-guru-kelas
Documents.tips senarai tugas-guru-kelas
 
Fail meja (skop kerja)
Fail meja (skop kerja)Fail meja (skop kerja)
Fail meja (skop kerja)
 
Fail meja (skop kerja)
Fail meja (skop kerja)Fail meja (skop kerja)
Fail meja (skop kerja)
 
Minit mesyuarat disiplin bil 1 2013
Minit mesyuarat disiplin bil 1 2013Minit mesyuarat disiplin bil 1 2013
Minit mesyuarat disiplin bil 1 2013
 
77999331 minit-mesyuarat-panitia-sains-kali-ke-2
77999331 minit-mesyuarat-panitia-sains-kali-ke-277999331 minit-mesyuarat-panitia-sains-kali-ke-2
77999331 minit-mesyuarat-panitia-sains-kali-ke-2
 
Rancangan Tahunan Unit Kelab Bukan Akademik 2010.doc
Rancangan Tahunan Unit Kelab Bukan Akademik 2010.docRancangan Tahunan Unit Kelab Bukan Akademik 2010.doc
Rancangan Tahunan Unit Kelab Bukan Akademik 2010.doc
 
Carta 0 rganisasi majlis hal ehwal murid sk seri banang 2018
Carta 0 rganisasi majlis hal ehwal murid sk seri banang 2018Carta 0 rganisasi majlis hal ehwal murid sk seri banang 2018
Carta 0 rganisasi majlis hal ehwal murid sk seri banang 2018
 
pdfcoffee.com_rancangan-tahunan-pengakap-bagi-2021-pdf-free.pdf
pdfcoffee.com_rancangan-tahunan-pengakap-bagi-2021-pdf-free.pdfpdfcoffee.com_rancangan-tahunan-pengakap-bagi-2021-pdf-free.pdf
pdfcoffee.com_rancangan-tahunan-pengakap-bagi-2021-pdf-free.pdf
 
Laporan karnival kurikulum
Laporan karnival kurikulumLaporan karnival kurikulum
Laporan karnival kurikulum
 
Minit sjkt regea kali 3
Minit sjkt regea kali 3Minit sjkt regea kali 3
Minit sjkt regea kali 3
 
Kertas kerja 1
Kertas kerja 1Kertas kerja 1
Kertas kerja 1
 
Kaedah & Teknik Mengajar
Kaedah & Teknik MengajarKaedah & Teknik Mengajar
Kaedah & Teknik Mengajar
 

More from Aidil Sahipaludin

Dokumentasi sukan tahunan 2015
Dokumentasi sukan tahunan 2015Dokumentasi sukan tahunan 2015
Dokumentasi sukan tahunan 2015Aidil Sahipaludin
 
Teknik menjawab upsr bm kertas 2
Teknik menjawab upsr bm kertas 2Teknik menjawab upsr bm kertas 2
Teknik menjawab upsr bm kertas 2Aidil Sahipaludin
 
Teknik menjawab upsr bm kertas 1
Teknik menjawab upsr bm kertas 1Teknik menjawab upsr bm kertas 1
Teknik menjawab upsr bm kertas 1Aidil Sahipaludin
 
Minit mesyuarat panitia muzik kali pertama
Minit mesyuarat panitia muzik kali pertamaMinit mesyuarat panitia muzik kali pertama
Minit mesyuarat panitia muzik kali pertamaAidil Sahipaludin
 
Pelan Strategik Panitia Muzik
Pelan Strategik Panitia MuzikPelan Strategik Panitia Muzik
Pelan Strategik Panitia MuzikAidil Sahipaludin
 
Pelan Strategik Persatuan Bahasa Melayu
Pelan Strategik Persatuan Bahasa MelayuPelan Strategik Persatuan Bahasa Melayu
Pelan Strategik Persatuan Bahasa MelayuAidil Sahipaludin
 
Pelan strategik TKRS 2014 2016
Pelan strategik TKRS 2014 2016Pelan strategik TKRS 2014 2016
Pelan strategik TKRS 2014 2016Aidil Sahipaludin
 
TKRS SK Etika Berpakaian 2015
TKRS SK Etika Berpakaian 2015TKRS SK Etika Berpakaian 2015
TKRS SK Etika Berpakaian 2015Aidil Sahipaludin
 

More from Aidil Sahipaludin (12)

Dokumentasi sukan tahunan 2015
Dokumentasi sukan tahunan 2015Dokumentasi sukan tahunan 2015
Dokumentasi sukan tahunan 2015
 
Teknik menjawab upsr bm kertas 2
Teknik menjawab upsr bm kertas 2Teknik menjawab upsr bm kertas 2
Teknik menjawab upsr bm kertas 2
 
Teknik menjawab upsr bm kertas 1
Teknik menjawab upsr bm kertas 1Teknik menjawab upsr bm kertas 1
Teknik menjawab upsr bm kertas 1
 
Minit mesyuarat panitia muzik kali pertama
Minit mesyuarat panitia muzik kali pertamaMinit mesyuarat panitia muzik kali pertama
Minit mesyuarat panitia muzik kali pertama
 
Pelan Strategik Panitia Muzik
Pelan Strategik Panitia MuzikPelan Strategik Panitia Muzik
Pelan Strategik Panitia Muzik
 
Pelan Strategik Persatuan Bahasa Melayu
Pelan Strategik Persatuan Bahasa MelayuPelan Strategik Persatuan Bahasa Melayu
Pelan Strategik Persatuan Bahasa Melayu
 
Pelan strategik TKRS 2014 2016
Pelan strategik TKRS 2014 2016Pelan strategik TKRS 2014 2016
Pelan strategik TKRS 2014 2016
 
TKRS SK Sistem Pangkat 2015
TKRS SK Sistem Pangkat 2015TKRS SK Sistem Pangkat 2015
TKRS SK Sistem Pangkat 2015
 
TKRS SK Pengenalan 2015
TKRS SK Pengenalan 2015TKRS SK Pengenalan 2015
TKRS SK Pengenalan 2015
 
Tkrs sk pemakaian 2015
Tkrs sk pemakaian 2015Tkrs sk pemakaian 2015
Tkrs sk pemakaian 2015
 
TKRS SK Kawat Kaki 1 2015
TKRS SK Kawat Kaki 1 2015TKRS SK Kawat Kaki 1 2015
TKRS SK Kawat Kaki 1 2015
 
TKRS SK Etika Berpakaian 2015
TKRS SK Etika Berpakaian 2015TKRS SK Etika Berpakaian 2015
TKRS SK Etika Berpakaian 2015
 

Recently uploaded

BAB 2 (ASAS NOMBOR) KSSM MATEMATIK TINGKATAN 4
BAB 2 (ASAS NOMBOR) KSSM MATEMATIK TINGKATAN 4BAB 2 (ASAS NOMBOR) KSSM MATEMATIK TINGKATAN 4
BAB 2 (ASAS NOMBOR) KSSM MATEMATIK TINGKATAN 4BalqisFahemi2
 
LAGU UNDANG-UNDANG untuk Pengakap Malaysia
LAGU UNDANG-UNDANG untuk Pengakap MalaysiaLAGU UNDANG-UNDANG untuk Pengakap Malaysia
LAGU UNDANG-UNDANG untuk Pengakap Malaysiaadriz3008
 
ASSIGNMENT 1_10 BARANG SELALU DIPEGANG KANAK-KANAK KECIL (A186111).pptx
ASSIGNMENT 1_10 BARANG SELALU DIPEGANG KANAK-KANAK KECIL (A186111).pptxASSIGNMENT 1_10 BARANG SELALU DIPEGANG KANAK-KANAK KECIL (A186111).pptx
ASSIGNMENT 1_10 BARANG SELALU DIPEGANG KANAK-KANAK KECIL (A186111).pptxNORADILAHBINTIMOHAMA
 
RPT 2024 Geografi Tingkatan 1 KSSM sumberpendidikan.docx
RPT 2024 Geografi Tingkatan 1 KSSM sumberpendidikan.docxRPT 2024 Geografi Tingkatan 1 KSSM sumberpendidikan.docx
RPT 2024 Geografi Tingkatan 1 KSSM sumberpendidikan.docxDebbieFlorinaBilly1
 
Sistem Pengurusan fail Kokurikulum sekolah rendah.ppt
Sistem Pengurusan fail Kokurikulum sekolah rendah.pptSistem Pengurusan fail Kokurikulum sekolah rendah.ppt
Sistem Pengurusan fail Kokurikulum sekolah rendah.pptLIMHOOTYUNMoe
 
A190303 KOAY KE YING - Bahan Mengajar Membaca.pdf
A190303 KOAY KE YING - Bahan Mengajar Membaca.pdfA190303 KOAY KE YING - Bahan Mengajar Membaca.pdf
A190303 KOAY KE YING - Bahan Mengajar Membaca.pdfa190303
 
peranan guru panitia dalam sesebuah sekolah.pptx
peranan guru panitia dalam sesebuah sekolah.pptxperanan guru panitia dalam sesebuah sekolah.pptx
peranan guru panitia dalam sesebuah sekolah.pptxFadhillahRahim
 

Recently uploaded (7)

BAB 2 (ASAS NOMBOR) KSSM MATEMATIK TINGKATAN 4
BAB 2 (ASAS NOMBOR) KSSM MATEMATIK TINGKATAN 4BAB 2 (ASAS NOMBOR) KSSM MATEMATIK TINGKATAN 4
BAB 2 (ASAS NOMBOR) KSSM MATEMATIK TINGKATAN 4
 
LAGU UNDANG-UNDANG untuk Pengakap Malaysia
LAGU UNDANG-UNDANG untuk Pengakap MalaysiaLAGU UNDANG-UNDANG untuk Pengakap Malaysia
LAGU UNDANG-UNDANG untuk Pengakap Malaysia
 
ASSIGNMENT 1_10 BARANG SELALU DIPEGANG KANAK-KANAK KECIL (A186111).pptx
ASSIGNMENT 1_10 BARANG SELALU DIPEGANG KANAK-KANAK KECIL (A186111).pptxASSIGNMENT 1_10 BARANG SELALU DIPEGANG KANAK-KANAK KECIL (A186111).pptx
ASSIGNMENT 1_10 BARANG SELALU DIPEGANG KANAK-KANAK KECIL (A186111).pptx
 
RPT 2024 Geografi Tingkatan 1 KSSM sumberpendidikan.docx
RPT 2024 Geografi Tingkatan 1 KSSM sumberpendidikan.docxRPT 2024 Geografi Tingkatan 1 KSSM sumberpendidikan.docx
RPT 2024 Geografi Tingkatan 1 KSSM sumberpendidikan.docx
 
Sistem Pengurusan fail Kokurikulum sekolah rendah.ppt
Sistem Pengurusan fail Kokurikulum sekolah rendah.pptSistem Pengurusan fail Kokurikulum sekolah rendah.ppt
Sistem Pengurusan fail Kokurikulum sekolah rendah.ppt
 
A190303 KOAY KE YING - Bahan Mengajar Membaca.pdf
A190303 KOAY KE YING - Bahan Mengajar Membaca.pdfA190303 KOAY KE YING - Bahan Mengajar Membaca.pdf
A190303 KOAY KE YING - Bahan Mengajar Membaca.pdf
 
peranan guru panitia dalam sesebuah sekolah.pptx
peranan guru panitia dalam sesebuah sekolah.pptxperanan guru panitia dalam sesebuah sekolah.pptx
peranan guru panitia dalam sesebuah sekolah.pptx
 

RPT Persatuan Tunas Kadet Remaja Sekolah

 • 1. RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PERSATUAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN (SKK) SEKOLAH KEBANGSAAN ST. ANNE W.P. LABUAN TAHUN 2012 Minggu/ Tarikh Topik/ Program Objektif Aktiviti Alat/Bahan/Catatan Guru Bertugas/ Penyedia RPH 1 11 Januari 2012 Pendaftaran Persatuan dan Mesyuarat Agung Pada akhir aktiviti kokurikulum, pelajar- pelajar dapat 1. Mendaftarkan keahlian. 2. Mengenali guru penasihat . 3. Membaca minit mesyuarat agung lalu. 4. Pelantikan AJK baru 1. Pendaftaran ahi baru. 2. Pendaftaran semula ahli lama. 3. Mengenali guru penasihat 4. Memaklumkan kepada ahli tentang isi kandungan minit mesyuarat agung lalu. 5. Memaklumkan perlembagaan kelab kepada pelajar-pelajar. 6. Melakukan sesi perlantikan AJK baru 2012 7. Sesi Berkenalan dengan AJK baru 1. Senarai nama edaran PK KO 2. Bukur rekod kehadiran kokurikulum. 3. Perlembagaan kelab. 4. Aktiviti di jalankan di kelas. Guru Bertugas : 1. En. Symsul Reduan 2. Pn. Shamsuria Ebni 3. En. Julin Guan 4. Pn. S.Rahatinah A.T 5. Pn. Zuraini Mohd. Isa 6. Cik Nurhanizawaty J. 7. Cik Surianty Darsa 8. Pn. Rose Mary Joseph 9. Pn.Maureen Peter 2 18 Januari 2012 Majlis suaikenal Pendaftaran Anggota Perlembagaan TKRS. Membincang- kan Aktiviti Tahunan Pada akhir aktiviti kokurikulum, pelajar- pelajar dapat … 1. Mengenali guru penasihat serta barisan AJK TKRS.. 2. Mendaftarkan diri sebagai anggota TKRS. 3. Mengetahui isi kandungan per- lembagaan dan kadar yuran TKRS. 4. Membincangkan aktiviti yang akan dijalankan sepanjang tahun. 1. Pelajar-pelajar diperkenalkan dengan guru penasihat dan ahli jawatankuasa TKRS. 2. Pelajar-pelajar baru mendaf-tarkan diri sebagai ahli. 3. Pelajar-pelajar lama men- daftarkan diri semula sebagai ahli. 4. Memaklumkan kepada pelajar-pelajar isi kandungan perlem-bagaan TKRS. 5. Memaklumkan juga kepada pelajar-pelajar tentang kadar yuran yang perlu mereka ba-yar berdasarkan keputusan mesyuarat agung lalu. 6. Membincangkan aktiviti TKRS sepanjang tahun. 7. Menerangkan keperluan TKRS (uniform lengkap, kemeja-T, buku log, tali dll.) 1. Borang keah- lian. 2. Surat lantikan AJK. 3. Buku rekod ke- hadiran kokuri- kulum pelajar. 4. Buku log kokuri- kulum. 5. Perlembagaan TKRS. Guru Bertugas : 1. En. Symsul Reduan 2. Pn. Shamsuria Ebni 3. En. Julin Guan 4. Pn. S.Rahatinah A.T 5. Pn. Zuraini Mohd. Isa 6. Cik Nurhanizawaty J. 7. Cik Surianty Darsa 8. Pn. Rose Mary Joseph 9. Pn.Maureen Peter 3 15 Februari 2012 Memahami Tujuan Penubuhan TKRS Pada akhir aktiviti perjumpaan, pelajar- pelajar dapat … 1. Menghuraikan rasional dan matlamat penu- buhan TKRS. 2. Menceritakan tentang sejarah penubuhan TKRS 3. Menerangkan 1. Menerangkan kepada pelajar-pelajar tentang rasional dan matlamat penubuhan TKRS. 2. Menjelaskan kepada mereka tentang pengasas KRS dan sejarah penubuhannya. 3. Menerangkan kepada mereka tentang maksud logo, bendera dan lagu 1. Buku rekod ke- hadiran kokuri- kulum pelajar. 2. Buku log kokuri- kulum. 3. Buku nota. 4. Logo, bendera dan gambar uniform KRS. 5. Pemain CD lagu KRS. Guru Bertugas : 1. En. Symsul Reduan 2. Pn. Shamsuria Ebni 3. En. Julin Guan 4. Pn. S.Rahatinah A.T 5. Pn. Zuraini Mohd. Isa 6. Cik Nurhanizawaty J. 7. Cik Surianty Darsa 8. Pn. Rose Mary Joseph 1 | P e r s a t u a n T u n a s K a d e t R e m a j a S e k o l a h S K K S K S t . A n n e
 • 2. Minggu/ Tarikh Topik/ Program Objektif Aktiviti Alat/Bahan/Catatan Guru Bertugas/ Penyedia RPH tentang logo, bendera dan lirik lagu KRS. KRS. 9. Pn.Maureen Peter 4 29 Februari 2012 Ketatanega- raan Pada akhir aktiviti kokurikulum, pelajar- pelajar dapat ... 1. Menghayati kedaulatan negara melalui simbol atau unsur-unsur pelambangan tertentu. 2. Memahami ba- hawa M’sia adalah negara majmuk. 3. Memahami sis- tem pemerin- tahan negara. 4. Mengenali insti- tusi-institusi penting negara. 1. Pelajar-pelajar diterangkan tentang maksud lambang dan warna jata negara, bendera Malaysia dan lagu Negaraku. 2. Pelajar-pelajar juga diterangkan akan maksud lambang negeri-negeri, bendera dan lagu negeri. 3. Pelajar-pelajar juga ditunjukkan bendera semua negeri di Malaysia serta memberi maksudnya secara umum serta cara menyusunnya di tiang bendera. 4. Pelajar-pelajar diminta menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Wilayah dengan betul. 5. Mereka juga dikehendaki menyanyi lagu-lagu patriotik dan lagu KRS. 6. Pelajar-pelajar dikehendaki melafazkan rukunegara. 7. Pelajar-pelajar diajak berbincang tentang sistem raja berperlembagaan atau demokrasi berparlimen yang diamalkan di M’sia. 8. Pelajar-pelajar juga diminta menamakan YDP Agong dan PM Malaysia dari yang perta-ma hingga kini serta barisan ahli kabinet negara sekarang. 1. Buku log/skrap. 2. Nota tentang Negara Malaysia. Guru Bertugas : 1. En. Symsul Reduan 2. Pn. Shamsuria Ebni 3. En. Julin Guan 4. Pn. S.Rahatinah A.T 5. Pn. Zuraini Mohd. Isa 6. Cik Nurhanizawaty J. 7. Cik Surianty Darsa 8. Pn. Rose Mary Joseph 9. Pn.Maureen Peter 5 21 Mac 2012 Kawad Kaki Statik Pada akhir aktiviti perjumpaan kokuri- kulum hari ini, pelajar- pelajar dapat … 1. Melakukan pergerakan kawad statik. 2. Menerima arahan kawad daripada ketua platun 3. Menghafal dan mengingati se- mua arahan kawad. 1. Pelajar-pelajar berlatih kawad statik kaki seperti :- - Membentuk satu pasukan kawad yang terdiri daripada 3 barisan lurus - Arahan ‘sedia, rehatkan diri dan senang diri’ - Hentak kaki - Melangkah ke hadapan dan ke belakang - Meluruskan barisan - Buka / tutup barisan - Berpusing ke kiri, ke kanan dan ke belakang. 1. Buku rekod ke- hadiran kokuri- kulum pelajar. 2. Buku log koku- rikulum. 3. Buku nota/log pelajar. 4. Aktiviti kawad di kawasan lapang. Guru Bertugas : 1. En. Symsul Reduan 2. Pn. Shamsuria Ebni 3. En. Julin Guan 4. Pn. S.Rahatinah A.T 5. Pn. Zuraini Mohd. Isa 6. Cik Nurhanizawaty J. 7. Cik Surianty Darsa 8. Pn. Rose Mary Joseph 9. Pn.Maureen Peter 2 | P e r s a t u a n T u n a s K a d e t R e m a j a S e k o l a h S K K S K S t . A n n e
 • 3. Minggu/ Tarikh Topik/ Program Objektif Aktiviti Alat/Bahan/Catatan Guru Bertugas/ Penyedia RPH - Pandang ke kiri dan kanan - 3 barisan dijadikan 1 - Bersurai keluar baris 2. Latihan ini dilakukan berulang kali sehingga pelajar-pelajar dapat menguasai semua pergerakan kawad dengan baik. 6 4 April 2012 Kawad Kaki (berjalan) Pada akhir aktiviti perjumpaan kokuri- kulum hari ini, pela-jar- pelajar dapat … 1. Melakukan pergerakan kawad (bergerak / berjalan). 2. Boleh melak- sanakan semua pergerakan kawad secara spontan apabila diarahkan oleh ketua platun. 3. Menghafal dan mengingati se- mua arahan kawad. 1. Pelajar-pelajar berlatih melakukan pergerakan- pergerakan kawad kaki seperti :- - Berjalan dan berhenti - Mulakan dengan kaki kanan/kiri - Melakukan tabik hormat ketika berjalan - Membelok ke kiri/ kanan - Tukar langkah cepat dan perlahan - Memanjang dan memendekkan langkah semasa berjalan - Hormat ke kanan/kiri semasa berjalan - Berjalan cepat/lambat - Buka/tutup barisan semasa berjalan cepat/ perlahan - Tukar haluan 2. Latihan dilakukan berulang kali sehingga pelajar- pelajar dapat menguasai pergerakan dengan baik. 1. Buku rekod ke- hadiran kokuri- kulum pelajar. 2. Buku log koku- rikulum. 3. Buku nota/log pelajar. 4. Aktiviti kawad di kawasan lapang. Guru Bertugas : 1. En. Symsul Reduan 2. Pn. Shamsuria Ebni 3. En. Julin Guan 4. Pn. S.Rahatinah A.T 5. Pn. Zuraini Mohd. Isa 6. Cik Nurhanizawaty J. 7. Cik Surianty Darsa 8. Pn. Rose Mary Joseph 9. Pn.Maureen Peter 7 25 April 2012 Kawad Kaki Istiadat Pada akhir aktiviti perjumpaan kokuri- kulum hari ini, pelajar- pelajar dapat … 1. Melakukan pergerakan ka- wad khusus dalam upacara atau istiadat tertentu. 2. Menghafal dan mengingati se- mua pergerakan kawad. 1. Pelajar-pelajar dilatih melakukan pergerakan- pergerakan dalam kawad kaki khusus untuk sesuatu majlis, upacara atau istiadat iaitu: - Tertib ketika memberi tabik hormat - Tertib ketika menerima sijil, hadiah atau cenderamata dari tetamu kehormat - Istiadat menaikkan atau menurunkan bendera - Hormat bendera - Kawad membawa bendera - Tertib ketika berdoa 1. Buku rekod ke- hadiran kokuri- kulum pelajar. 2. Buku log koku- rikulum. 3. Buku nota/log pelajar. 4. Aktiviti kawad di kawasan lapang. Guru Bertugas : 1. En. Symsul Reduan 2. Pn. Shamsuria Ebni 3. En. Julin Guan 4. Pn. S.Rahatinah A.T 5. Pn. Zuraini Mohd. Isa 6. Cik Nurhanizawaty J. 7. Cik Surianty Darsa 8. Pn. Rose Mary Joseph 9. Pn.Maureen Peter 3 | P e r s a t u a n T u n a s K a d e t R e m a j a S e k o l a h S K K S K S t . A n n e
 • 4. Minggu/ Tarikh Topik/ Program Objektif Aktiviti Alat/Bahan/Catatan Guru Bertugas/ Penyedia RPH dalam keadaan berkawad 2. Pelajar-pelajar melakukan latihan pergerakan berulang kali sehingga mereka dapat mengingati semua pergerakan. 3. Pelajar-pelajar diterangkan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan ketika dalam keadaan berkawad. 8 23 Mei 2012 Kawad Kaki Formasi Pada akhir aktiviti perjumpaan, pelajar- pelajar dapat … 1. Melakukan kawad formasi dengan betul. 2. Menjadikan ka- wad ini sebagai persediaan untuk menghadapi pertandingan. 3. Mengamalkan apa yang mereka telah pelajari dlm latihan kawad sebelum ini. 1. Pelajar-pelajar diberi latihan kawad formasi bagi memantapkan pergerakan kawad yang telah mereka pelajari sebelum ini. 2. Sebagai persediaan untuk pertandingan kawad kaki peringkat sekolah dan daerah/negeri. 3. Melakukan aktiviti kawad sebagai salah satu elemen terpenting dalam mem- bentuk disiplin pelajar iaitu mematuhi arahan ketua. 1. Buku rekod ke- hadiran kokuri- kulum pelajar. 2. Buku log koku- rikulum. 3. Buku nota/log pelajar. 4. Aktiviti kawad di kawasan lapang. Guru Bertugas : 1. En. Symsul Reduan 2. Pn. Shamsuria Ebni 3. En. Julin Guan 4. Pn. S.Rahatinah A.T 5. Pn. Zuraini Mohd. Isa 6. Cik Nurhanizawaty J. 7. Cik Surianty Darsa 8. Pn. Rose Mary Joseph 9. Pn.Maureen Peter 9 20 Jun 2012 Pengurusan Diri Pada akhir aktiviti perjumpaan, pelajar- pelajar dapat … 1. Sentiasa men- jaga penampilan diri. 2. Mengamalkan sikap sopan santun dan ber- timbang rasa sepanjang masa. 1. Pelajar-pelajar diterangkan tentang menyesuaikan pakaian dengan majlis rasmi/formal atau tidak. 2. Pelajar-pelajar juga diterangkan tentang adab ketika makan sama ada menggunakan sudu/garfu atau tangan. 3. Pelajar-pelajar juga diajar tentang cara berpakaian dan berjalan dengan betul bersesuaian dengan imej sebagai pelajar SKK. 1. Buku rekod ke- hadiran kokuri- kulum pelajar. 2. Buku log koku- rikulum. 3. Buku nota/log pelajar. 4. Aktiviti kawad di kelas. Guru Bertugas : 1. En. Symsul Reduan 2. Pn. Shamsuria Ebni 3. En. Julin Guan 4. Pn. S.Rahatinah A.T 5. Pn. Zuraini Mohd. Isa 6. Cik Nurhanizawaty J. 7. Cik Surianty Darsa 8. Pn. Rose Mary Joseph 9. Pn.Maureen Peter 10 11 Julai 2012 Merancang Perkhemahan Pada akhir aktiviti perjumpaan, pela-jar- pelajar dapat … 1. Menyenarai-kan perkara-perkara yang mesti dilakukan sebe- lum, semasa dan selepas perkhemahan. 2. Menyenaraikan peralatan dan bahan ya-ng diperlukan untuk perkhemahan. 1. Menghasilkan draf kertas kerja perkhemahan yang mengandungi maklumat lengkap mengenai tarikh, tempat dan masa serta bila- ngan peserta yang terlibat. 2. Menengaskan tentang perkara-perkara asas yang perlu diberi perhatian seperti bajet, kelulusan pihak tertentu, kebenaran ibu bapa, pengangkutuan dan peralatan yang cukup. 3. Menerangkan kepada pelajar-pelajar tentang 1. Buku rekod ke- hadiran kokuri- kulum pelajar. 2. Buku log kokuri- kulum. 3. Buku nota. Guru Bertugas : 1. En. Symsul Reduan 2. Pn. Shamsuria Ebni 3. En. Julin Guan 4. Pn. S.Rahatinah A.T 5. Pn. Zuraini Mohd. Isa 6. Cik Nurhanizawaty J. 7. Cik Surianty Darsa 8. Pn. Rose Mary Joseph 9. Pn.Maureen Peter 4 | P e r s a t u a n T u n a s K a d e t R e m a j a S e k o l a h S K K S K S t . A n n e
 • 5. Minggu/ Tarikh Topik/ Program Objektif Aktiviti Alat/Bahan/Catatan Guru Bertugas/ Penyedia RPH 3. Menghasilkan gajet yang ber- kaitan dengan perkhemahan. 4. Menghidupkan api dan menga-wal api dari membahayakan orang ramai. 5. Memasak menggunakan peralatan ter-had. perkara-perkara yang perlu diberi perhatian untuk aktiviti perkhemahan iaitu : - Memilih tapak perkhemahan. - Mendirikan khemah. - Memelihara alam semulajadi. - Punca air bersih. - Kebersihan dan keselamatan. - Aktiviti di kawasan perkhemahan. - Memotong kayu. - Komunikasi. - Sanitasi. 4. Pelajar-pelajar juga diajar tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan perkhemahan iaitu :- - Gajet - ‘Ration’ / makanan - Peti pertolongan cemas - Lampu suluh dsb. 11 25 Julai 2012 Ikatan Tali Pada akhir perjum- paan kokurikulum, pelajar-pelajar dapat 1. Menyenaraikan nama-nama ika- tan/simpulan. 2. Menghasilkan ikatan/ simpulan mereka sendiri. 3. Menyebut fungsi- fungsi setiap ikatan/simpulan. 4. Menyatakan ca-ra untuk me- nyimpan dan menjaga tali agar tahan lama dan boleh digunakan semula. 1. Pelajar-pelajar diajar melaku-kan simpulan dan ikatan asas iaitu buku sila, bunga geti, tin-dih kasih, simpulan pengail, Ikatan manuk, simpul belit, ika-tan balak,iIkatan seraya, Ika- tan serong, ikatan silang gun-ting dan mengemaskan tali un-tuk penyimpanan. 2. Pelajar-pelajar juga diajar menghasilkan simpulan/ikatan pemancing dan simpulan/ ikatan pendaki. 3. Pelajar-pelajar turut dijelaskan tentang jenis- jenis dan fungsi tali serta ketahanan setiap jenis tali tersebut. 4. Pelajar-pelajar juga dijelaskan tentang peralatan tambahan yang digunakan bersama-sa-ma tali iaitu ‘harness’, ‘carabi- ner & figura 8’, puli dsb. 1. Buku rekod ke- hadiran kokuri- kulum pelajar. 2. Buku log kokuri- kulum. 3. Buku nota pelajar. 4. Tali yang sesu- ai untuk aktiviti ikatan/ simpu- lan. 5. Gambar ikatan/ simpulan. Guru Bertugas : 1. En. Symsul Reduan 2. Pn. Shamsuria Ebni 3. En. Julin Guan 4. Pn. S.Rahatinah A.T 5. Pn. Zuraini Mohd. Isa 6. Cik Nurhanizawaty J. 7. Cik Surianty Darsa 8. Pn. Rose Mary Joseph 9. Pn.Maureen Peter 12 8 Ogos 2012 Kompas dan Pandu Arah Pada akhir perjum- paan kokurikulum, pelajar-pelajar dapat … 1. Menggunakan kompas dengan betul. 2. Membaca peta 1. Pelajar-pelajar diajar untuk mencari arah mata angin dan menentukan arah kiblat menggunakan kompas. 2. Pelajar-pelajar dikehendaki melakukan praktikal mencari bearing sambil 1. Buku rekod ke- hadiran kokuri- kulum pelajar. 2. Buku log kokuri- kulum. 3. Kompas. 4. Peta. Guru Bertugas : 1. En. Symsul Reduan 2. Pn. Shamsuria Ebni 3. En. Julin Guan 4. Pn. S.Rahatinah A.T 5. Pn. Zuraini Mohd. Isa 5 | P e r s a t u a n T u n a s K a d e t R e m a j a S e k o l a h S K K S K S t . A n n e
 • 6. Minggu/ Tarikh Topik/ Program Objektif Aktiviti Alat/Bahan/Catatan Guru Bertugas/ Penyedia RPH dan mencari arah menggunakan kompas. berlatih menggunakan kompas. 3. Pelajar-pelajar turut melakukan orienteering dan pandu arah. 5. Buku nota pela- jar. 6. Cik Nurhanizawaty J. 7. Cik Surianty Darsa 8. Pn. Rose Mary Joseph 9. Pn.Maureen Peter 13 29 Ogos 2012 Ikhtiar Hidup Pada akhir aktiviti kokurikulum, pelajar- pelajar dapat … 1. Membiasakan diri dalam keadaan sukar. 2. Melakukan sur- vival di dalam hutan. 1. Pelajar-pelajar diterangkan yang mereka perlu berusaha mengenalpasti jejak-jejak yang ditinggal- kan oleh manusia atau haiwan jika tersesat di dalam hutan. 2. Pelajar-pelajar diajar memasak menggunakan sumber yang terhad. 3. Mereka juga diingatkan ten- tang perlunya memelihara hutan dan cuba untuk mengelakkan dari melaku- kan kerosakan atau mengotorkan tempat yang mereka gunakan (contoh : hutan). 4. Pelajar-pelajar juga diingatkan tentang ancaman hidupan liar dan binatang buas di hutan. 1. Buku rekod ke- hadiran kokuri- kulum pelajar. 2. Buku log kokuri- kulum. 3. Buku nota pela- jar. 4. Gambar-gam- bar yang ber- kaitan. Guru Bertugas : 1. En. Symsul Reduan 2. Pn. Shamsuria Ebni 3. En. Julin Guan 4. Pn. S.Rahatinah A.T 5. Pn. Zuraini Mohd. Isa 6. Cik Nurhanizawaty J. 7. Cik Surianty Darsa 8. Pn. Rose Mary Joseph 9. Pn.Maureen Peter 14 5 Sept 2012 Pertolongan Cemas Pada akhir aktiviti perjumpaan koku- rikulum, pelajar-pelajar dapat … 1. Mengamalkan prinsip-prinsip asas pertolo-ngan cemas. 2. Melakukan tin- dakan sewajar- nya jika berlaku kecederaan dan musibah lain. 1. Pelajar-pelajar diterangkan tentang prinsip dan amalan iaitu perkara-perkara yang menjadi asas serta apa yang patut dilakukan apabila berlaku ke- cemasan. 2. Pelajar-pelajar juga diajar cara-cara untuk membebat dan membalut luka. 3. Mereka turut ditunjukkan bagaimana hendak mengusung dan mengangkut pesakit yang tidak boleh bergerak sendiri dengan menekankan kepada kaedah mengangkat dan membawa. 4. Pelajar-pelajar turut diajar bagaimana membantu seseorang yang mengalami masalah - Pernafasan dan afiksia seperti asthma, penat atau tercekik. - Kecederaan terbakar : - Termakan/tertelan racun - Dipatuk, disengat atau 1. Buku rekod ke- hadiran kokuri- kulum pelajar. 2. Buku log kokuri- kulum. 3. Buku nota pela- jar. 4. Gambar-gam- bar yang ber- kaitan. 5. Boleh jemput penceramah luar, jika perlu. 6. Kit pertolongan cemas. 7. Patung/model. Guru Bertugas : 1. En. Symsul Reduan 2. Pn. Shamsuria Ebni 3. En. Julin Guan 4. Pn. S.Rahatinah A.T 5. Pn. Zuraini Mohd. Isa 6. Cik Nurhanizawaty J. 7. Cik Surianty Darsa 8. Pn. Rose Mary Joseph 9. Pn.Maureen Peter 6 | P e r s a t u a n T u n a s K a d e t R e m a j a S e k o l a h S K K S K S t . A n n e
 • 7. Minggu/ Tarikh Topik/ Program Objektif Aktiviti Alat/Bahan/Catatan Guru Bertugas/ Penyedia RPH digigit binatang bisa - Pendarahan serius - Patah/terseliuh 5. Membuat anduh untuk tangan terseliuh/patah. 15 12 Sept 2012 Asas Kebombaan Pada akhir perjum- paan kokurikulum, pelajar-pelajar dapat … 1. Menyenaraikan langkah-langkah yang patut di- ambil untuk mencegah dari- pada berlaku kebakaran. 2. Melakukan tindakan seki- ranya berlaku kebakaran. 3. Melakukan tin- dakan jika ter- perangkap di dalam kebakaran. 1. Pelajar-pelajar diterangkan mengenai punca-punca kebakaran dan langkah- langkah pencegahannya. 2. Mereka diterangkan tentang peralatan melawan kebakaran seperti alat pemadam api (buih, serbuk, gas) 3. Mereka juga diterangkan cara-cara untuk menyelamatkan diri drpd kawasan kebakaran. 4. Pelajar-pelajar juga diberi taklimat bagaimana hendak menyelamatkan diri jika terperangkap dalam kebakaran iaitu dengan cara - Meniarap (kerana asap berada di bahagian atas) - Menggunakan selimut basah (untuk melindungi diri) - Menjerit meminta tolong. 1. Buku rekod ke- hadiran koku- rikulum pelajar. 2. Buku log koku- rikulum. 3. Ceramah men- cegah kebaka- ran oleh pence- ramah luar. 4. Demonstrasi melawan kebakaran. 5. Penggunaan alat pemadam api. Guru Bertugas : 1. En. Symsul Reduan 2. Pn. Shamsuria Ebni 3. En. Julin Guan 4. Pn. S.Rahatinah A.T 5. Pn. Zuraini Mohd. Isa 6. Cik Nurhanizawaty J. 7. Cik Surianty Darsa 8. Pn. Rose Mary Joseph 9. Pn.Maureen Peter 16 19 Sept 2012 Kebudayaan Malaysia Pada akhir perjum- paan kokurikulum, pelajar-pelajar dapat … 1. Mengenali adat resam dan buda- ya setiap kaum di Malaysia. 2. Memahami per- bezaan bagi me- wujudkan toleran- si kaum. 3. Berbangga dan menghargai bu- daya dan cara hidup sendiri. 4. Membentuk pasukan kebu- dayaan mereka sendiri. 1. Pelajar-pelajar membincangkan tentang asal usul kaum yang ada di Malaysia. 2. Mereka juga berbincang tentang adat resam dan pantang larang setiap kaum. 3. Pelajar-pelajar juga diminta membincangkan tentang peralatan muzik, perayaan, pakaian tradisi dan adat istiadat setiap kaum seperti perkahwinan, kematian dsb. 4. Pelajar-pelajar juga diminta menamakan seni mempertahankan diri dan permainan tradisi setiap kaum di Malaysia. 5. Pelajar-pelajar juga diminta menyarankan apakah perkara-perkara yang patut dilakukan bagi memupuk perpaduan antara kaum di 1. Buku rekod ke- hadiran pelajar. 2. Buku log kokuri- kulum. 3. Aktiviti dijalan- kan di tempat tertutup. Guru Bertugas : 1. En. Symsul Reduan 2. Pn. Shamsuria Ebni 3. En. Julin Guan 4. Pn. S.Rahatinah A.T 5. Pn. Zuraini Mohd. Isa 6. Cik Nurhanizawaty J. 7. Cik Surianty Darsa 8. Pn. Rose Mary Joseph 9. Pn.Maureen Peter 7 | P e r s a t u a n T u n a s K a d e t R e m a j a S e k o l a h S K K S K S t . A n n e
 • 8. Minggu/ Tarikh Topik/ Program Objektif Aktiviti Alat/Bahan/Catatan Guru Bertugas/ Penyedia RPH Malaysia. 6. Pelajar-pelajar diminta mem-bentuk pasukan kebudayaan mereka sendiri (nasyid, kompang, koir, tarian kebudayaan dsb). 17 26 Sept 2012 Program Kerohanian Pada akhir perjum- paan kokurikulum, pelajar-pelajar dapat 1. Mengikuti program kerohanian sebagai satu cara untuk memantap- kan keperibadian muslim sejati. 1. Pelajar-pelajar dikehendaki mengikuti program kerohanian bagi memantapkan lagi keperi- badian pelajar sebagai ahli TKRS yang bertaqwa, berdisiplin serta memiliki jati diri yang unggul. 2. Program boleh diadakan sama ada di dalam dewan, tempat perjumpaan mingguan atau di surau sekolah. 3. Aktiviti di luar sekolah boleh juga diadakan tetapi mesti telah dirancang dengan rapi dan mendapat persetujuan pentadbiran sekolah serta mematuhi prosedur. 4. Antara program yang dica- dangkan ialah a. melakukan solat hajat dan membaca surah yaasin b. mengadakan usrah c. mengadakan tamrin dan rehlah d. ceramah agama e. kursus penghayatan Islam f. program muhasabah diri g. bercerita kisah nabi, sahabat, ulama dan ilmuan agung untuk memotivasikan diri - serta apa sahaja program yang dirasakan sesuai. 5. Boleh mendapatkan kerjasama daripada daripada guru-guru agama sekolah dan dari luar. 1. Buku rekod ke- hadiran kokuri- kulum pelajar. 2. Buku log kokuri- kulum. 3. Buku nota. Guru Bertugas : 1. En. Symsul Reduan 2. Pn. Shamsuria Ebni 3. En. Julin Guan 4. Pn. S.Rahatinah A.T 5. Pn. Zuraini Mohd. Isa 6. Cik Nurhanizawaty J. 7. Cik Surianty Darsa 8. Pn. Rose Mary Joseph 9. Pn.Maureen Peter 18 3 Oktober 2012 Kemahiran Mengendali- kan Mesyuarat Kemahiran Menulis Laporan Pada akhir aktiviti kokurikulum, pelajar- pelajar dapat 1. Menyatakan bagaimana mengendalikan mesyuarat agung dan AJK. 1. Pelajar-pelajar diajar mengendalikan satu mesyuarat agung dengan betul. 2. Pelajar-pelajar diberi tunjuk ajar bagaimana hendak meng-hasilkan satu minit mesyuarat agung dan 1. Buku rekod aktiviti kokurikullum pelajar. 2. Buku log kokurikulum. 3. Bahan edaran Guru Bertugas : 1. En. Symsul Reduan 2. Pn. Shamsuria Ebni 3. En. Julin Guan 4. Pn. S.Rahatinah A.T 5. Pn. Zuraini Mohd. Isa 6. Cik Nurhanizawaty J. 8 | P e r s a t u a n T u n a s K a d e t R e m a j a S e k o l a h S K K S K S t . A n n e
 • 9. Minggu/ Tarikh Topik/ Program Objektif Aktiviti Alat/Bahan/Catatan Guru Bertugas/ Penyedia RPH 2. Menghasilkan minit mesyuarat. 3. Mengetahui tugas-tugas AJK 4. Menghasilkan laporan aktiviti dengan betul. 5. Melaporkan sesuatu aktiviti secara lisan. mesyuarat ajk yang betul. 3. Membincangkan tentang isi kandungan perlembagaan persatuan. 4. Memberi tunjuk ajar kepada pelajar-pelajar cara-cara menulis laporan aktiviti dengan betul. 5. Membimbing pelajar-pelajar untuk laporan secara lisan menggunakan laras bahasa yang betul. 6. Membincangkan apakah kesalahan yang biasa dilakukan oleh orang yang melaporkan sesuatu aktiviti. 7. Cik Surianty Darsa 8. Pn. Rose Mary Joseph 9. Pn.Maureen Peter 19 10 Oktober 2012 Kuiz Tunas Kadet Remaja Sekolah. Pada akhir aktiviti kokurikulum, pelajar- pelajar dapat 1. Menjawab soalan- soalan kuiz TKRS. 1. Pelajar-pelajar diberi peluang untuk mengelolakan sendiri aktiviti/pertandingan kuiz di antara kelas. 2. Guru membimbing murid untuk pembahagian tugas dan menerangkan tugas- tugas yang berkaitan. 3. Pelajar-pelajar menjalankan aktiviti tersebut dengan arahan dan bimbingan guru. 1. Dijalankan di dalam kelas. 2. Meja dan papan markah yang sesuai. 3. Bahan/bahan atau soalan- soalan kuiz. 4. Peraturan aktiviti atau ptandingan. Guru Bertugas : 1. En. Symsul Reduan 2. Pn. Shamsuria Ebni 3. En. Julin Guan 4. Pn. S.Rahatinah A.T 5. Pn. Zuraini Mohd. Isa 6. Cik Nurhanizawaty J. 7. Cik Surianty Darsa 8. Pn. Rose Mary Joseph 9. Pn.Maureen Peter Disemak oleh, Disahkan oleh, (ASMADI BIN LABATU) (SHIM CHING TEO) Penolong Kanan Kokurikulum Guru Besar SKK SK St. Anne, W.P. Labuan. SKK SK St. Anne, W.P. Labuan. 9 | P e r s a t u a n T u n a s K a d e t R e m a j a S e k o l a h S K K S K S t . A n n e Giliran guru yang bertugas untuk membuat rancangan pengajaran harian bagi aktiviti persatuan pada minggu semasa.
 • 10. Minggu/ Tarikh Topik/ Program Objektif Aktiviti Alat/Bahan/Catatan Guru Bertugas/ Penyedia RPH 2. Menghasilkan minit mesyuarat. 3. Mengetahui tugas-tugas AJK 4. Menghasilkan laporan aktiviti dengan betul. 5. Melaporkan sesuatu aktiviti secara lisan. mesyuarat ajk yang betul. 3. Membincangkan tentang isi kandungan perlembagaan persatuan. 4. Memberi tunjuk ajar kepada pelajar-pelajar cara-cara menulis laporan aktiviti dengan betul. 5. Membimbing pelajar-pelajar untuk laporan secara lisan menggunakan laras bahasa yang betul. 6. Membincangkan apakah kesalahan yang biasa dilakukan oleh orang yang melaporkan sesuatu aktiviti. 7. Cik Surianty Darsa 8. Pn. Rose Mary Joseph 9. Pn.Maureen Peter 19 10 Oktober 2012 Kuiz Tunas Kadet Remaja Sekolah. Pada akhir aktiviti kokurikulum, pelajar- pelajar dapat 1. Menjawab soalan- soalan kuiz TKRS. 1. Pelajar-pelajar diberi peluang untuk mengelolakan sendiri aktiviti/pertandingan kuiz di antara kelas. 2. Guru membimbing murid untuk pembahagian tugas dan menerangkan tugas- tugas yang berkaitan. 3. Pelajar-pelajar menjalankan aktiviti tersebut dengan arahan dan bimbingan guru. 1. Dijalankan di dalam kelas. 2. Meja dan papan markah yang sesuai. 3. Bahan/bahan atau soalan- soalan kuiz. 4. Peraturan aktiviti atau ptandingan. Guru Bertugas : 1. En. Symsul Reduan 2. Pn. Shamsuria Ebni 3. En. Julin Guan 4. Pn. S.Rahatinah A.T 5. Pn. Zuraini Mohd. Isa 6. Cik Nurhanizawaty J. 7. Cik Surianty Darsa 8. Pn. Rose Mary Joseph 9. Pn.Maureen Peter Disemak oleh, Disahkan oleh, (ASMADI BIN LABATU) (SHIM CHING TEO) Penolong Kanan Kokurikulum Guru Besar SKK SK St. Anne, W.P. Labuan. SKK SK St. Anne, W.P. Labuan. 9 | P e r s a t u a n T u n a s K a d e t R e m a j a S e k o l a h S K K S K S t . A n n e Giliran guru yang bertugas untuk membuat rancangan pengajaran harian bagi aktiviti persatuan pada minggu semasa.