Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ortografia: vocal neutra

15,526 views

Published on

normes ortogràfiques sobre la vocal neutra

Published in: Education
  • Be the first to comment

Ortografia: vocal neutra

  1. 1. ORTOGRAFIA LA VOCAL NEUTRA A / E
  2. 2. A fi de mot <ul><li>Escriurem a si és una paraula femenina </li></ul><ul><ul><ul><li>don a , nebod a , sogr a , alumn a , esquerr a , pobr a , tard a , verd a , sabat a ,... </li></ul></ul></ul><ul><li>Escriurem e si és una paraula masculina </li></ul><ul><ul><ul><li>hom e , as e , metg e , exempl e , alumn e , vespr e , tendr e , pobr e , orf e ,... </li></ul></ul></ul>
  3. 3. A fi de mot <ul><li>Escriurem a si és una paraula femenina </li></ul><ul><ul><li>Excepte: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Masculins acabats en:-ma </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> -ta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>-arca </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>-cida </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>-ista </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Masculins: di a , goril·l a , map a , tequil a , titell a ,... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Masculins= femenins: agrícol a , belg a , celt a , indígen a , pers a ,... </li></ul></ul></ul>
  4. 4. A fi de mot <ul><li>Escriurem e si és una paraula masculina </li></ul><ul><ul><li>Excepte: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adjectius acabats en :-aire </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> ( masc.= fem.) -able </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> -me </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> -ne </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> -re </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>els femenins: bas e , fas e , class e , fras e , sèri e , higien e , piràmid e , febr e , imatg e , llebr e , mar e , torr e ,... </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Els plurals escriurem sempre –ES. </li></ul></ul>
  5. 5. Al mig d’un mot <ul><li>Buscar l’arrel: s’escriurà a o e segons com soni en posició tònica </li></ul><ul><ul><li>Exemple: t a ula ---- t a uleta, t a ulell </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>t e rra ---- t e rreny </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>t e ula ---- t e ulada </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Casos difícils: </li></ul><ul><ul><li>A: a mbaixada, ass a ssí, a valuar, r a mat, av a ria,... </li></ul></ul><ul><ul><li>E: alb e rcoc, ass e mblea, eb e n, e feminat, e nyorar, m e ravella, mon e stir, pols e guera, punx e gut, tr e ball, v e rnís... </li></ul></ul>
  6. 6. Desinències verbals <ul><li>La penúltima lletra és una E </li></ul><ul><ul><ul><li>cant e s, cantàv e m, temi e s, córr e r, empèny e r,... </li></ul></ul></ul><ul><li>L’última lletra és una A </li></ul><ul><li>cant a , cantav a , temi a , fei a ,... </li></ul><ul><ul><li>Excepte: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Infinitius de la 2a conjugació: caur e , vendr e ,... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Corr e , obr e , ompl e , vin e </li></ul></ul></ul>

×