παρουσίαση λογοτεχνίας

1,181 views

Published on

Τα Φύλα στη Λογοτεχνία - Παρουσίαση εργασίας

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,181
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
315
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

παρουσίαση λογοτεχνίας

  1. 1. Τα Φύλα στηΛογοτεχνία
  2. 2. The Hangover - Θ Ομάδα μασΗ ομάδα μασ αποτελείται από τουσ εξήσ μαθητζσ:• Δθμιτριοσ Καραγεωργίου• Λευτζρθσ Καραγεωργίου• Κϊςτασ Λουκζρθσ• Αλζξανδροσ Θωμαΐδθσ• Θεοδόςθσ ΜαυράκθσΥπεφθυνη Καθηγήτρια: Αςίκογλου Άννα
  3. 3. Ο Νατουραλιςμόσ ςτθ Λογοτεχνία• Αναπτφχκθκε ςτθ Γαλλία ςτα τζλθ του 19ου και ςτισ αρχζσ του 2ου αιϊνα• Οι νατουραλιςτζσ ςυγγραφείσ πιςτεφουν ότι θ ςυμπεριφορά του ανκρϊπου ρυκμίηεται από τουσ παράγοντεσ τθσ κλθρονομικότθτασ, του περιβάλλοντοσ και τθσ πίεςθσ τθσ ςτιγμισ• Οι ιρωεσ των ζργων δρουν με βάςθ τα εςωτερικά τουσ ζνςτικτα και υπό τθν επίδραςθ των κοινωνικϊν και οικονομικϊν ςυνκθκϊν• Τα νατουραλιςτικά ζργα ξεχωρίηουν επίςθσ για τθν υπερβολικά λεπτομερι απόδοςθ τθσ πραγματικότθτασ, ακόμα και ςε ςκθνζσ ιδιαίτερα βίαιεσ, και ςυχνά για το τραγικό τζλοσ• Στθν Ελλάδα ο νατουραλιςμόσ κάνει τθν πρϊτθ του εμφάνιςθ με τθ μετάφραςθ τθσ "Νανά" του Ε.Ηολά από τον Ιωάννθ Καμποφρογλου το 1880
  4. 4. Τα Κείμενα που Μελετιςαμε• Φόνιςςα – Αλζξανδροσ Παπαδιαμάντθσ• Γιοφγκερμαν – Μ. Καραγάτςθσ• Ερωτόκριτοσ – Βιτςζντηοσ Κορνάροσ
  5. 5. Θ Φόνιςςα – Αλζξανδροσ Παπαδιαμάντθσ• Αποτελεί το δεφτερο ςυγγραφικό ζργο του Αλ. Παπαδιαμάντθ και δθμοςιεφκθκε τον Ιανουάριο του 1903.• Θ πλοκι του εκτυλίςςεται ςτθ Σκιάκο και κεντρικό πρόςωπο τθσ ιςτορίασ αποτελεί θ Φραγκογιαννοφ, θ οποία ζηθςε μια βαςανιςμζνθ ηωι, μακθμζνθ πάντα να υπθρετεί χωρίσ αντιρριςεισ τουσ ανκρϊπουσ του περιβάλλοντόσ τθσ.• Θ ςυνκικεσ τθσ ηωισ τθσ, τθν οδθγοφν αρχικά ςτθ δολοφονία τθσ νεογζννθτθσ εγγονισ τθσ, ενϊ κα ακολουκιςουν και άλλοι φόνοι.• Θ Φραγκογιαννοφ δεν νιϊκει πλζον τφψεισ και δικαιολογεί τισ πράξεισ τθσ ωσ λφτρωςθ για τισ μθτζρεσ των παιδιϊν.• Οι πράξεισ τθσ κα γίνουν αντιλθπτζσ από τθ χωροφυλακι και ςε μία προςπάκειά τθσ να αποφφγει τθ ςφλλθψθ κα καταφφγει ςτο ερμθτιριο ενόσ αςκθτι. Προςπακϊντασ να ξεπεράςει ζνα ςτενό πζραςμα, θ παλίρροια τθν προλαβαίνει και θ γερόντιςςα πεκαίνει ανάμεςα ςτθν ανκρϊπινθ και τθ κεία δίκθ.
  6. 6. Γιοφγκερμαν – Μ. Καραγάτςθσ• Αποτελεί το τρίτο μυκιςτόρθμα του Μ. Καραγάτςθ και εκδόκθκε το 1938. Διακρίνεται από το ζντονο νατουραλιςτικό φφοσ.• Κεντρικό πρόςωπο τθσ ιςτορίασ αποτελεί ο Βαςίλθσ Κάρλοβιτσ Γιοφγκερμαν, νόκοσ γιοσ μιασ Φιλανδισ αςτισ και ενόσ Γάλλου τυχοδιϊκτθ και αλκοολικοφ. Ζρχεται ωσ πρόςφυγασ ςτθν Ελλάδα ζχοντασ αποκτιςει ςθμαντικι περιουςία από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και ωσ πρϊθν Κλαρχοσ του ρωςικοφ ςτρατοφ.• Ο Γιοφγκερμαν κα ερωτευτεί τθ Βοφλα Παπαδζλθ, μια γυναίκα προερχόμενθ από φτωχι οικογζνεια. Θ οικονομικι κατάςταςθ των γονιϊν τθσ όμωσ τουσ αναγκάηει να επιηθτοφν τον γάμο τθσ με το Γιϊργο Μάηθ, εφπορο νζο που ςποφδαηε ψυχιατρικι ςτθν Αυςτραλία, παρόλο που θ Βοφλα πλζον ζχει διακόψει κάκε επαφι μαηί του. Τελικά οι καυγάδεσ τθσ Βοφλασ με τθν οικογζνεια τθσ και θ φυματίωςθ κα αποβοφν μοιραία, οδθγϊντασ ςτο κάνατό τθσ.• Ο ιρωασ του μυκιςτοριματοσ μζςα από ζντονεσ καταςτάςεισ και ςυναιςκιματα κα γνωρίςει τελικά τθν απϊλεια. Ζτςι αποφαςίηει να επιςκεφτεί τον παλιό του γνϊριμο Μ. Καραμάνο, ο οποίοσ πλζον ηει ςε φρενοκομείο. Όμωσ ο κάνατοσ του δεν κα αργιςει να ζρκει. Τότε, ο Γιοφγκερμαν κα καταλάβει τθ ςθμαςία των φράςεων του Καραμάνου: Η Μοίρα των Θεών είναι η Λήθη και η Μοίρα των ανθρώπων είναι ο Θάνατος.
  7. 7. Ερωτόκριτοσ – Βιτςζντηοσ Κορνάροσ• Ο Ερωτόκριτοσ είναι μία ζμμετρθ μυκιςτορία που ςυντζκθκε από τον Βιτςζντηο Κορνάρο ςτθν Κριτθ τον 17ο αιϊνα.• Κεντρικό κζμα του είναι ο ζρωτασ ανάμεςα ςε δφο νζουσ, τον Ερωτόκριτο και τθν Αρετοφςα, και γφρω από αυτό περιςτρζφονται και άλλα κζματα όπωσ θ τιμι, θ φιλία, θ γενναιότθτα και το κουράγιο.• Το ζργο διαδραματίηεται ςτθν αρχαία Ακινα, ο κόςμοσ όμωσ που απεικονίηει είναι ζνα ςφνκετο καταςκεφαςμα που δεν ανταποκρίνεται ςε κάποια ςυγκεκριμζνθ ιςτορικι πραγματικότθτα.• Θ υπόκεςθ χωρίηεται ςε πζντε τμιματα και εκτυλίςςεται γφρω από τθν αγάπθ του Ερωτόκριτου, ενόσ φτωχοφ νζου, για τθν Αρετοφςα, τθν κόρθ του βαςιλιά. Μια ςειρά εξοριϊν και μαχϊν και θ ιςχυρι παρουςία του ςτον πόλεμο εναντίων των Βλάχων κα οδθγιςουν με τρόπο θρωικό, ςτο να κερδίςει τθν εμπιςτοςφνθ του βαςιλιά, τθν Αραιτοφςα αλλά και να ανεβεί ςτο κρόνο των Ακθνϊν.
  8. 8. Σχζςεισ των δφο Φφλλων ανά τουσ Αιϊνεσ• Στθν πρωτόγονθ κοινωνία οι ςχζςεισ μεταξφ των δφο φφλων είναι κακαρά βιολογικζσ. Θ ανάγκθ για τον προςδιοριςμό τθσ καταγωγισ φζρνει αυτι τθν εποχι τθ γυναίκα ςε κυρίαρχθ κζςθ και τθν επικράτθςθ τθσ μθτριαρχίασ. • Θ γζννθςθ τθσ ανάγκθσ καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ, κα ευνοιςει τον άνδρα αναδεικνφοντάσ τον ςε απόλυτο κυρίαρχο τθσ μετζπειτα εποχισ, παραμζνοντασ ςε αυτι τθ κζςθ για αρκετοφσ αιϊνεσ (πατριαρχικι οικογζνεια και πζραςμα ςτθν μονογαμία για τθ γυναίκα). • Περιφρόνθςθ ςτθ γυναίκα ζδειξε και ο χριςτιανιςμόσ αναφζροντάσ τθν ωσ αντικείμενο και τοποκετϊντασ τθν ςτθν ίδια κατθγορία με τουσ δοφλουσ, τα οικιακά αντικείμενα και τα ηϊα.• Ο αςτικόσ μεταςχθματιςμόσ και θ εξζλιξθ του καπιταλιςμοφ κα επαναπροςδιορίςει τισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτα δφο φφλα κακιςτϊντασ αναγκαία τθν αγακότερθ ςχζςθ μεταξφ τουσ.• Το πζραςμα ςτθν κομμουνιςτικι κοινωνία κα αποκαταςτιςει τθ ςχζςθ των δφο φφλων αφοφ οδθγεί ςτθν αποκατάςταςθ τθσ ςχζςθσ του ανκρϊπου προσ τθ φφςθ και προσ αλλιλουσ.
  9. 9. Ώρα για Κςεσ Ευκαιρίεσ ςε Γυναίκεσ και Άνδρεσ!

×