ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Doiranli
Ελζνθ
Γ. Σεφζρθσ
Μια προςπάκεια προςζγγιςθσ τθσ ςεφερικισ μυκικισ μεκόδου

The Rape of Helen of Troy - Gavin Hamilton

Παρουςίαςη
Δοϊρανλή Άννα
Το μυκικό υπόςτρωμα
Κφριοι μφκοι:
Ο μφκοσ τθσ Ωραίασ Ελζνθσ
Ο μφκοσ του Τεφκρου
Άλλοι μφκοι:
Ο μφκοσ τθσ γζννθςθσ τθσ Αφροδίτθσ
Ο μφκοσ του Αίαντα του Τελαμϊνιου
Ο μφκοσ τθσ Αθδόνασ
Ο μφκοσ του Πρωτζα
Το μυκικό υπόςτρωμα

Ο μφκοσ τθσ Ωραίασ Ελζνθσ
•

Ο Πάρισ προςζφερε το χρυςό μιλο που προοριηόταν για τθν ομορφότερθ
κεά - ςτθν Αφροδίτθ, επειδι θ κεά τοφ
υποςχζκθκε ωσ αντάλλαγμα τθν
ωραιότερθ γυναίκα ςτθ γθ, τθν Ωραία
Ελζνθ.

•

Αλλά θ Ελζνθ ιταν ιδθ παντρεμζνθ με
τον βαςιλιά Μενζλαο τθσ Σπάρτθσ κι
ζτςι ο Πάρισ τθν απιγαγε.

•

Θ εκςτρατεία των Ελλινων για να
πάρουν πίςω τθν Ωραία Ελζνθ υπιρξε,
ςφμφωνα με το μφκο, θ αιτία του
Τρωικοφ Πολζμου.
Το μυκικό υπόςτρωμα

Στθςίχοροσ και Ωραία Ελζνθ
• Ο Στθςίχοροσ είχε γράψει ζνα ποίθμα υβριςτικό για τθν
Ωραία Ελζνθ και τον Τρωικό Πόλεμο. Σφμφωνα με αυτι
τθν εκδοχι θ Ελζνθ ιταν ςτθν Αίγυπτο, ενϊ μια οπταςία
τθσ βριςκόταν ςτθν Τροία.
• Λζγεται πωσ αμζςωσ μετά ο Στθςίχοροσ τυφλϊκθκε.
Ζπειτα, ςυνζγραψε μια δεφτερθ ωδι, μια παλινωδία,
για να "διορκϊςει" όςα είχε γράψει για τθν Ελζνθ και
ςαν από καφμα ξαναβρικε τθν όραςι του.
 Θ παλινωδία του Στθςίχορου μασ παραδίδεται ςτο Φαίδρο του Πλάτωνα.
 Στθν εκδοχι του Στθςιχόρου βαςίηει ο Ευριπίδθσ τθν τραγωδία του Ελζνθ. Ο
Γιϊργοσ Σεφζρθσ δανείηεται ζνα διάλογο από τθν τραγωδία του Ευριπίδθ
ςτο ποίθμα του Ελζνθ.
Το μυκικό υπόςτρωμα

Ο μφκοσ του Τεφκρου
• Ιταν ετεροκαλισ αδελφόσ του Αίαντα του
Τελαμϊνιου και ο καλφτεροσ τοξότθσ των Ελλινων
κατά τον τρωικό πόλεμο.
• Μετά τον πόλεμο, ο πατζρασ του τον ζδιωξε, γιατί
δεν πιρε εκδίκθςθ για το κάνατο του αδελφοφ του.

• Εξόριςτοσ πιγε ςτθν Κφπρο, όπου ίδρυςε τθ
Σαλαμίνα ςε ανάμνθςθ τθσ πατρίδασ του.
Το μυκικό υπόςτρωμα

Ο μφκοσ του Αίαντα του Τελαμϊνιου
• Υπιρξε μυκικόσ βαςιλιάσ τθσ Σαλαμίνασ και ζνασ από
τουσ κυριότερουσ ιρωεσ του Τρωικοφ πολζμου.
• Εξοργίςτθκε, όταν τα όπλα του νεκροφ Αχιλλζα δόκθκαν
ςτον Οδυςςζα και αποπειράκθκε να δολοφονιςει τουσ
αρχθγοφσ των Αχαιϊν. Τότε θ κεά Ακθνά τοφ προκάλεςε
πνευματικι διαταραχι και τον ζκανε να ξεςπάςει πάνω
ςε ζνα κοπάδι πρόβατα.
• Όταν ςυνιλκε και διαπίςτωςε ςε πόςο οικτρι κατάςταςθ
είχε περιπζςει, τερμάτιςε τθν ηωι του, πζφτοντασ πάνω
ςτο ξίφοσ του.
Το μυκικό υπόςτρωμα

Ο μφκοσ για τθ γζννθςθ τθσ Αφροδίτθσ

• Θ Γαία κφμωνε και
• Ο Ουρανόσ και θ Γαία
ορμινευςε τα παιδιά τθσ να
ζκαναν πολλοφσ
πολεμιςουν τον κακό
απογόνουσ, αλλά επειδι ο
πατζρα τουσ. Ζτςι ο Κρόνοσ,
Ουρανόσ μιςοφςε τα παιδιά
όταν ο Ουρανόσ ζπεςε να
του, τα ζχωςε ςτα Τάρταρα.
κοιμθκεί, τον ευνοφχιςε με
ζνα δρεπάνι .
Το μυκικό υπόςτρωμα

Ο μφκοσ για τθ γζννθςθ τθσ Αφροδίτθσ
• Από το ςπζρμα του αποκομμζνου
• Με τθ βοικεια
γεννθτικοφ οργάνου που ζπεςε ςτθν
του Ηζφυρου θ
κάλαςςα γεννικθκε θ Αφροδίτθ.
Αφροδίτθ
ταξίδεψε μζχρι
τθν Πάφο,
πζραςε από τα
Κφκθρα και
κατόπιν
κατευκφνκθκε
ςτθν Κφπρο.
• Σάντρο Μποτιτςζλι
Το μυκικό υπόςτρωμα

Ο μφκοσ τθσ Αθδόνασ

Ancient Roman paintings

Σφμφωνα με μία
εκδοχι, θ αθδόνα
κατά λάκοσ ςκότωςε
το γιο τθσ, τον Ίτυλο
και ο Δίασ, για να τθσ
απαλφνει τον πόνο,
τθ μεταμόρφωςε ςε
αθδόνι. Από τότε
κρθνεί το χαμό του
παιδιοφ τθσ.
Το μυκικό υπόςτρωμα

Ο μφκοσ του Πρωτζα
• Σφμφωνα με τον Θρόδοτο, ο
Πρωτζασ ιταν βαςιλιάσ τθσ
Αιγφπτου, τθν εποχι του
Τρωικοφ Πολζμου.
• Σφμφωνα με Όμθροσ, ο
Πρωτζασ ιταν υποτακτικόσ του
Ποςειδϊνα και μποροφςε να
μεταμορφώνεται
ςε
ό,τι
ικελε: ςε ηϊο, ςε φυτό, ςε
πουλί, ακόμθ και ςε φωτιά ι ςε
νερό.

Ο Πρωτζασ, ξυλογραφία, Jörg Breu
Σεφερικι μυκικι μζκοδοσ
• Με τθ μυκικι μζκοδο ο χρόνοσ ενοποιείται. Παρελκόν και παρόν
ςυνυπάρχουν και ζτςι ταυτίηεται θ μυκικι με τθ ςφγχρονθ εποχι.
 Ο Σεφζρθσ δεν παραμζνει ςτουσ αρχαίουσ μφκουσ, αλλά τουσ
μεταφζρει ςτθν εποχι μασ, δθλαδι τουσ κάνει να εκφράηουν
ςφγχρονεσ εμπειρίεσ.

• Με τον ιδιότυπο λυριςμό τθσ γενιάσ του 1930 παρατθρείται
μετάβαςθ από το ατομικό «εγϊ» ςτο ςυλλογικό «εμείσ». Ο μφκοσ ωσ
ζκφραςθ του ςυλλογικοφ αςυνειδιτου δίνει ςτοιχεία για τθ
διατφπωςθ αντικειμενικότερων ςυναιςκθμάτων.
• Οι ποιθτζσ, ενίοτε χρθςιμοποιϊντασ μυκικά προςωπεία, μιλοφν ςε
πρϊτο ι τρίτο πρόςωπο, κρφβοντασ καλά τθν ταυτότθτά τουσ.
 Ο Σεφζρθσ ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ επιλζγει το προςωπείο
του Τεφκρου.
Θ πραγματικότθτα του ποιθτι
• Διϊχκθκε από τθν πατρίδα του, τθ Σμφρνθ, με τθν ζναρξθ του Αϋ
Παγκοςμίου Πολζμου.
• Βίωςε τον Αϋ Παγκόςμιο Πόλεμο, τθ Μικραςιατικι καταςτροφι, το Βϋ
Παγκόςμιο Πόλεμο και τον Εμφφλιο.
• Θ ςχζςθ του με τον πατζρα του ιταν διαταραγμζνθ.
• Ζχαςε τον αδελφό του – είχε υποψίεσ μάλιςτα πωσ αυτοκτόνθςε.
• Ταξίδεψε ωσ διπλωμάτθσ ςε πολλά μζρθ και ζφταςε ςτθν Κφπρο.
Θ μυκικι «πραγματικότθτα» του Τεφκρου
• Πολζμθςε ςτθν Τροία
• Ταξίδεψε ςε πολλά μζρθ μζχρι να επιςτρζψει ςτθν πατρίδα του
• Τον ζδιωξε από τθν πατρίδα του ο πατζρασ του
• Ζχαςε τον αδελφό του

• Βρζκθκε, παρά τθ κζλθςι του ςτθν Κφπρο, όπου ίδρυςε τθν πόλθ
Σαλαμίνα ςε ανάμνθςθ τθσ πατρίδασ του
Θ ιςτορικι «πραγματικότθτα» τθσ Κφπρου
• Το 1923 θ Κφπροσ προςαρτικθκε ςτθν Αγγλία με τθ ςυνκικθ τθσ
Λοηάνθσ.
• Το 1925 ζγινε και επίςθμα αποικία του Βρετανικοφ Στζμματοσ.
• Το 1931 εκδθλϊκθκε μια αυκόρμθτθ εξζγερςθ των Ελλινων
Κυπρίων, θ οποία κατεςτάλθ από τουσ Βρετανοφσ.
• Το 1955 άρχιςε ο Κυπριακόσ αγϊνασ κατά τθσ αγγλικισ κατοχισ.
Ποιθτικζσ «φωνζσ» και μυκικό προςωπείο
ΠΑΡΟΝ

ΠΑΡΕΛΘΟΝ

ΑΣΟΜΙΚΟ

Θ πραγματικότθτα του ποιθτι

Ο μφκοσ του Τεφκρου

΢ΤΛΛΟΓΙΚΟ

Θ πραγματικότθτα του νθςιοφ,
τθσ Κφπρου

Ο μφκοσ του Τρωικοφ Πολζμου

 Θ μυκικι εποχι ταυτίηεται με τθ ςφγχρονθ και το παρελκόν

ενοποιείται με το παρόν
και
 Από το ατομικό «εγϊ» του ποιθτι μεταβαίνουμε ςτο ςυλλογικό
«εμείσ»,

μζςω του μυκικοφ προςωπείου του Τεφκρου
Το κζμα του δόλου και τθσ απάτθσ
υποδθλϊνεται
μζςω ςυνειρμϊν
δθλϊνεται πιο
ξεκάκαρα
μζςω ερωτιςεων
δθλϊνεται
απερίφραςτα

ςυνάγεται ωσ
ςυμπζραςμα από
το επιμφκιο

«… ςτ' ακροκαλάςςι του Πρωτζα»
(από το βαςιλιά Πρωτζα «περνάμε» ςτο
δαίμονα Πρωτζα που αλλάηει μορφι)

«Ποφ είν' θ αλικεια;»
«Το φεγγάρι … κι όλα τ' αλλάηει»
«Δεν είν' αλικεια, δεν είν' αλικεια»
φώναηε
«… τον παλιό δόλο των κεών»
«πωσ τόςοσ πόνοσ τόςθ ηωι
πιγαν ςτθν άβυςςο για ζνα
πουκάμιςο αδειανό για μιαν Ελζνθ»
Το κζμα τθσ ματαιότθτασ
• Τίποτε ςτθν Τροία-ζνα είδωλο
• … μ' ζναν ίςκιο πλάγιαηε ςα να ιταν πλάςμα ατόφιο. Κι εμείσ
ςφαηόμαςταν για τθν Ελζνθ δζκα χρόνια
• … για ζνα λινό κυμάτιςμα για μια νεφζλθ μιασ πεταλοφδασ τίναγμα
το ποφπουλο ενόσ κφκνου για ζνα πουκάμιςο αδειανό, για μιαν
Ελζνθ
• πωσ τόςοσ πόνοσ τόςθ ηωι
πιγαν ςτθν άβυςςο
για ζνα πουκάμιςο αδειανό για μιαν Ελζνθ
Λειτουργία του χρόνου ςτο ποίθμα
αναμνιςεισ από τον
Τρωικό Πόλεμο

ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Σεφκρου

αναμνιςεισ από το
ταξίδι ςτθν Αίγυπτο
και τθ ςυνάντθςθ
με τθν Ελζνθ

ΠΑΡΟΝ
ποιθτι

ΚΟΙΝΟ΢ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ΢ ΧΡΟΝΟ΢
(ςεφερικι μυκικι μζκοδοσ)
Λειτουργία του χρόνου ςτο ποίθμα
• Ο ενοποιθμζνοσ χρόνοσ αποτελεί μια μορφι
«αχρονίασ»
• Θ αχρονία αυτι επιτεφχκθκε με τθ ςεφερικι μυκικι
μζκοδο

• Το επιμφκιο προκφπτει αβίαςτα

και
• Η «φωνι» του ποιθτι αποκτά διαχρονικό ιχο
Θ ςφνδεςθ του κζματοσ τθσ απάτθσ με το
επιμφκιο
Ο Τρωικόσ Πόλεμοσ ςτθρίχκθκε ςτθν απάτθ, άρα ζγινε μάταια.
Θ μυκικι μζκοδοσ του Σεφζρθ επιτρζπει:
τθν «αχρονία»
παρόν + παρελκόν
ενοποιοφνται

και τθ γενίκευςθ
ατομικό  ςυλλογικό
υποκειμενικό 
αντικειμενικό ειδικό  γενικό

΢ΤΝΕΠΩ΢
ΚΑΘΕ ΠΟΛΕΜΟ΢ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΑΙΟ΢
Ελζνθ
Γ. Σεφζρθσ

Μαρμάρινθ προτομι τθσ Ωραίασ Ελζνθσ
Antonio Canova-Μουςείο Λονδίνου

Παρουςίαςθ
Δοϊρανλι Άννα
1 of 21

Recommended

Οι Νεκροί Περιμένουν, Διδώ Σωτηρίου, Γ΄ Λυκείου by
Οι Νεκροί Περιμένουν, Διδώ Σωτηρίου, Γ΄ ΛυκείουΟι Νεκροί Περιμένουν, Διδώ Σωτηρίου, Γ΄ Λυκείου
Οι Νεκροί Περιμένουν, Διδώ Σωτηρίου, Γ΄ ΛυκείουEleni Vakana
10.4K views18 slides
θεσσαλονίκη, μέρες του 1969 μ analisi by
θεσσαλονίκη, μέρες του 1969 μ analisiθεσσαλονίκη, μέρες του 1969 μ analisi
θεσσαλονίκη, μέρες του 1969 μ analisimariaeconomidou
12.7K views34 slides
Φίλιππος, Τάκης Σινόπουλος, Γ΄ Λυκείου by
Φίλιππος, Τάκης Σινόπουλος, Γ΄ ΛυκείουΦίλιππος, Τάκης Σινόπουλος, Γ΄ Λυκείου
Φίλιππος, Τάκης Σινόπουλος, Γ΄ ΛυκείουEleni Vakana
5.9K views20 slides
Αλεξανδρινοί Βασιλείς, Γ΄ Λυκείου by
Αλεξανδρινοί Βασιλείς, Γ΄ ΛυκείουΑλεξανδρινοί Βασιλείς, Γ΄ Λυκείου
Αλεξανδρινοί Βασιλείς, Γ΄ ΛυκείουEleni Vakana
18.9K views18 slides
Άξιον Εστί, Άσμα δ΄, Τα Πάθη, Ελύτης by
Άξιον Εστί, Άσμα δ΄, Τα Πάθη, ΕλύτηςΆξιον Εστί, Άσμα δ΄, Τα Πάθη, Ελύτης
Άξιον Εστί, Άσμα δ΄, Τα Πάθη, ΕλύτηςEleni Vakana
18.8K views11 slides
Αποχαιρετισμός, Γιάννης Ρίτσος, Γ΄ Λυκείου by
Αποχαιρετισμός, Γιάννης Ρίτσος, Γ΄ ΛυκείουΑποχαιρετισμός, Γιάννης Ρίτσος, Γ΄ Λυκείου
Αποχαιρετισμός, Γιάννης Ρίτσος, Γ΄ ΛυκείουEleni Vakana
13.6K views13 slides

More Related Content

What's hot

4η ενότητα, Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι Πολίτες, Εισαγωγικά κείμενα, Νεοελλη... by
4η ενότητα, Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι Πολίτες, Εισαγωγικά κείμενα, Νεοελλη...4η ενότητα, Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι Πολίτες, Εισαγωγικά κείμενα, Νεοελλη...
4η ενότητα, Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι Πολίτες, Εισαγωγικά κείμενα, Νεοελλη...Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
18.9K views73 slides
ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ by
ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣEleni Papadopoulou
12.1K views27 slides
Ελευθεροι Πολιορκημενοι by
Ελευθεροι ΠολιορκημενοιΕλευθεροι Πολιορκημενοι
Ελευθεροι ΠολιορκημενοιELENI EFSTATHIADOU
5.8K views25 slides
Αντώνης Σαμαράκης, Ζητείται ελπίς, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου by
Αντώνης Σαμαράκης, Ζητείται ελπίς, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ ΓυμνασίουΑντώνης Σαμαράκης, Ζητείται ελπίς, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου
Αντώνης Σαμαράκης, Ζητείται ελπίς, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ ΓυμνασίουΤσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
27.9K views57 slides
Πηνελόπη Δέλτα, Πρώτες ενθυμήσεις, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ Γυμνα... by
Πηνελόπη Δέλτα, Πρώτες ενθυμήσεις, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ Γυμνα...Πηνελόπη Δέλτα, Πρώτες ενθυμήσεις, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ Γυμνα...
Πηνελόπη Δέλτα, Πρώτες ενθυμήσεις, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ Γυμνα...Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
35.4K views38 slides
Τα οφέλη των μουσείων. by
Τα οφέλη των μουσείων.Τα οφέλη των μουσείων.
Τα οφέλη των μουσείων.rousakiemi
2.8K views2 slides

What's hot(20)

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ by Eleni Papadopoulou
ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ
Eleni Papadopoulou12.1K views
Ελευθεροι Πολιορκημενοι by ELENI EFSTATHIADOU
Ελευθεροι ΠολιορκημενοιΕλευθεροι Πολιορκημενοι
Ελευθεροι Πολιορκημενοι
ELENI EFSTATHIADOU5.8K views
Τα οφέλη των μουσείων. by rousakiemi
Τα οφέλη των μουσείων.Τα οφέλη των μουσείων.
Τα οφέλη των μουσείων.
rousakiemi2.8K views
κυριάκος χαραλαμπίδης by mpaschoudi89
κυριάκος χαραλαμπίδηςκυριάκος χαραλαμπίδης
κυριάκος χαραλαμπίδης
mpaschoudi892.3K views
ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ by Stauroula Balla
ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Stauroula Balla14.2K views
Κ. Π. Καβάφη, Ιθάκη by gina zaza
Κ. Π. Καβάφη, ΙθάκηΚ. Π. Καβάφη, Ιθάκη
Κ. Π. Καβάφη, Ιθάκη
gina zaza3.7K views
Σαν δεσμη από τριαντάφυλλα... by ELENI EFSTATHIADOU
Σαν δεσμη από τριαντάφυλλα...Σαν δεσμη από τριαντάφυλλα...
Σαν δεσμη από τριαντάφυλλα...
ELENI EFSTATHIADOU9.8K views
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ by somakris
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ
somakris15.9K views
"Τα φύλα στη Λογοτεχνία" Α΄ Λυκείου (της Δήμητρας Σωτηροπούλου) by Georgia Pantidou
"Τα φύλα στη Λογοτεχνία" Α΄ Λυκείου (της Δήμητρας Σωτηροπούλου)"Τα φύλα στη Λογοτεχνία" Α΄ Λυκείου (της Δήμητρας Σωτηροπούλου)
"Τα φύλα στη Λογοτεχνία" Α΄ Λυκείου (της Δήμητρας Σωτηροπούλου)
Georgia Pantidou23.8K views
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος, Αστροφεγγιά by Flora Kyprianou
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος, ΑστροφεγγιάΙ.Μ.Παναγιωτόπουλος, Αστροφεγγιά
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος, Αστροφεγγιά
Flora Kyprianou595 views
Οδυσσέας Ελύτης, Αξιον εστί ( Άσμα δ') by Flora Kyprianou
Οδυσσέας Ελύτης, Αξιον εστί ( Άσμα δ')Οδυσσέας Ελύτης, Αξιον εστί ( Άσμα δ')
Οδυσσέας Ελύτης, Αξιον εστί ( Άσμα δ')
Flora Kyprianou737 views
γιωργος σεφερης ελενη by tondion
γιωργος σεφερης  ελενηγιωργος σεφερης  ελενη
γιωργος σεφερης ελενη
tondion3.6K views

Viewers also liked

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ by
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑDoiranli
7.8K views50 slides
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ by
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗDoiranli
5.3K views7 slides
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑ by
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑDoiranli
5.9K views4 slides
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣ by
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣ
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣDoiranli
4.5K views31 slides
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑ by
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑDoiranli
3K views10 slides
θρησκευτική μεταρρύθμιση by
θρησκευτική μεταρρύθμισηθρησκευτική μεταρρύθμιση
θρησκευτική μεταρρύθμισηDoiranli
11.8K views43 slides

Viewers also liked(8)

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ by Doiranli
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ
Doiranli7.8K views
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ by Doiranli
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ
Doiranli5.3K views
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑ by Doiranli
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑ
Doiranli5.9K views
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣ by Doiranli
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣ
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣ
Doiranli4.5K views
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑ by Doiranli
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑ
Doiranli3K views
θρησκευτική μεταρρύθμιση by Doiranli
θρησκευτική μεταρρύθμισηθρησκευτική μεταρρύθμιση
θρησκευτική μεταρρύθμιση
Doiranli11.8K views
Η Παθολογία του Πολέμου, Θουκυδίδη Ιστορίες, Βιβλίο3ο, κεφ. 82 83 by Doiranli
Η Παθολογία του Πολέμου, Θουκυδίδη Ιστορίες, Βιβλίο3ο, κεφ. 82 83 Η Παθολογία του Πολέμου, Θουκυδίδη Ιστορίες, Βιβλίο3ο, κεφ. 82 83
Η Παθολογία του Πολέμου, Θουκυδίδη Ιστορίες, Βιβλίο3ο, κεφ. 82 83
Doiranli7.7K views
Ελληνική Πινακοθήκη by Doiranli
Ελληνική ΠινακοθήκηΕλληνική Πινακοθήκη
Ελληνική Πινακοθήκη
Doiranli21.3K views

Similar to ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Ο ρόλος της γυναίκας στην ιστορία 1ο μέρος.ppt by
Ο ρόλος της γυναίκας στην ιστορία 1ο μέρος.pptΟ ρόλος της γυναίκας στην ιστορία 1ο μέρος.ppt
Ο ρόλος της γυναίκας στην ιστορία 1ο μέρος.pptmesagrosgym
439 views58 slides
Αγάθη Γεωργιάδου, Καβάφη "Ο Δαρείος" by
Αγάθη Γεωργιάδου, Καβάφη "Ο Δαρείος"Αγάθη Γεωργιάδου, Καβάφη "Ο Δαρείος"
Αγάθη Γεωργιάδου, Καβάφη "Ο Δαρείος"δημήτρης χριστόπουλος
10.8K views64 slides
Η μάχη των Πλαταιών και η ναυμαχία της Μυκάλης - Κεφάλαιο 19, Ιστορία Δ by
Η μάχη των Πλαταιών και η ναυμαχία της Μυκάλης - Κεφάλαιο 19, Ιστορία ΔΗ μάχη των Πλαταιών και η ναυμαχία της Μυκάλης - Κεφάλαιο 19, Ιστορία Δ
Η μάχη των Πλαταιών και η ναυμαχία της Μυκάλης - Κεφάλαιο 19, Ιστορία ΔΗλιάδης Ηλίας
8.9K views22 slides
ΚΑΒΑΦΗΣ by
ΚΑΒΑΦΗΣΚΑΒΑΦΗΣ
ΚΑΒΑΦΗΣvmantzorou
309 views64 slides
Έλληνες Ποιητές- Της Εισβολής by
Έλληνες Ποιητές- Της ΕισβολήςΈλληνες Ποιητές- Της Εισβολής
Έλληνες Ποιητές- Της ΕισβολήςΠατσαλίδου Μαρία
793 views14 slides
Vivlioparousiasi by
VivlioparousiasiVivlioparousiasi
Vivlioparousiasidora19660
544 views5 slides

Similar to ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ(20)

Ο ρόλος της γυναίκας στην ιστορία 1ο μέρος.ppt by mesagrosgym
Ο ρόλος της γυναίκας στην ιστορία 1ο μέρος.pptΟ ρόλος της γυναίκας στην ιστορία 1ο μέρος.ppt
Ο ρόλος της γυναίκας στην ιστορία 1ο μέρος.ppt
mesagrosgym439 views
Η μάχη των Πλαταιών και η ναυμαχία της Μυκάλης - Κεφάλαιο 19, Ιστορία Δ by Ηλιάδης Ηλίας
Η μάχη των Πλαταιών και η ναυμαχία της Μυκάλης - Κεφάλαιο 19, Ιστορία ΔΗ μάχη των Πλαταιών και η ναυμαχία της Μυκάλης - Κεφάλαιο 19, Ιστορία Δ
Η μάχη των Πλαταιών και η ναυμαχία της Μυκάλης - Κεφάλαιο 19, Ιστορία Δ
ΚΑΒΑΦΗΣ by vmantzorou
ΚΑΒΑΦΗΣΚΑΒΑΦΗΣ
ΚΑΒΑΦΗΣ
vmantzorou309 views
Vivlioparousiasi by dora19660
VivlioparousiasiVivlioparousiasi
Vivlioparousiasi
dora19660544 views
Oi pitsirikoi tou_dimitri_psatha by ergasma
Oi pitsirikoi tou_dimitri_psathaOi pitsirikoi tou_dimitri_psatha
Oi pitsirikoi tou_dimitri_psatha
ergasma2.9K views
Κ.Π. Καβάφη ο Δαρείος , Α.Γεωργιάδου by POLMOIRA
Κ.Π. Καβάφη ο Δαρείος , Α.ΓεωργιάδουΚ.Π. Καβάφη ο Δαρείος , Α.Γεωργιάδου
Κ.Π. Καβάφη ο Δαρείος , Α.Γεωργιάδου
POLMOIRA1.3K views
Κ.Π. Kαβάφη, ο Δαρείος - Α.Γεωργιάδου by POLMOIRA
Κ.Π. Kαβάφη, ο Δαρείος - Α.ΓεωργιάδουΚ.Π. Kαβάφη, ο Δαρείος - Α.Γεωργιάδου
Κ.Π. Kαβάφη, ο Δαρείος - Α.Γεωργιάδου
POLMOIRA2.6K views
Oμήρου Ιλιαδα by isakell
Oμήρου ΙλιαδαOμήρου Ιλιαδα
Oμήρου Ιλιαδα
isakell1.6K views
ομηρου ιλιαδα by isakell
ομηρου ιλιαδαομηρου ιλιαδα
ομηρου ιλιαδα
isakell2.7K views
δράμα και θέατρο στην κλασική Αθήνα by Dimitri Kokkonis
δράμα και θέατρο στην κλασική Αθήναδράμα και θέατρο στην κλασική Αθήνα
δράμα και θέατρο στην κλασική Αθήνα
Dimitri Kokkonis1.7K views
βιβλιοπαρουσιαση καλοκαιρι 2011 by Elef Kent
βιβλιοπαρουσιαση καλοκαιρι 2011βιβλιοπαρουσιαση καλοκαιρι 2011
βιβλιοπαρουσιαση καλοκαιρι 2011
Elef Kent238 views
παρουσίαση 28η οκτωβρίου 2013 by YPEPTH
παρουσίαση 28η οκτωβρίου 2013παρουσίαση 28η οκτωβρίου 2013
παρουσίαση 28η οκτωβρίου 2013
YPEPTH610 views
Τα τραγουδια του Πόντου by aalexopoul
Τα τραγουδια του ΠόντουΤα τραγουδια του Πόντου
Τα τραγουδια του Πόντου
aalexopoul245 views
Τα τραγουδια του Πόντου by aalexopoul
Τα τραγουδια του ΠόντουΤα τραγουδια του Πόντου
Τα τραγουδια του Πόντου
aalexopoul284 views
παρουσίαση ομαδοσυνεργατικής εργασίας γυναικεία πρόσωπα σε πρωταγωνιστικό ρόλο by epi08
παρουσίαση ομαδοσυνεργατικής εργασίας γυναικεία πρόσωπα σε πρωταγωνιστικό ρόλοπαρουσίαση ομαδοσυνεργατικής εργασίας γυναικεία πρόσωπα σε πρωταγωνιστικό ρόλο
παρουσίαση ομαδοσυνεργατικής εργασίας γυναικεία πρόσωπα σε πρωταγωνιστικό ρόλο
epi08434 views
Eisigisi Th. Bechlivani by Tassos Matos
Eisigisi Th. BechlivaniEisigisi Th. Bechlivani
Eisigisi Th. Bechlivani
Tassos Matos1K views

More from Doiranli

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ by
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣDoiranli
2.3K views14 slides
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ by
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝDoiranli
2K views38 slides
ΑΦΗΓΗΣΗ by
ΑΦΗΓΗΣΗΑΦΗΓΗΣΗ
ΑΦΗΓΗΣΗDoiranli
2.7K views34 slides
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ by
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝDoiranli
925 views35 slides
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ by
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣDoiranli
2.6K views23 slides
Ανθρώπινες ενέργειες και περιβάλλον, σκίτσα και εικόνες by
Ανθρώπινες ενέργειες και περιβάλλον, σκίτσα και εικόνεςΑνθρώπινες ενέργειες και περιβάλλον, σκίτσα και εικόνες
Ανθρώπινες ενέργειες και περιβάλλον, σκίτσα και εικόνεςDoiranli
11.2K views18 slides

More from Doiranli(9)

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ by Doiranli
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
Doiranli2.3K views
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ by Doiranli
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
Doiranli2K views
ΑΦΗΓΗΣΗ by Doiranli
ΑΦΗΓΗΣΗΑΦΗΓΗΣΗ
ΑΦΗΓΗΣΗ
Doiranli2.7K views
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ by Doiranli
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
Doiranli925 views
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ by Doiranli
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ
Doiranli2.6K views
Ανθρώπινες ενέργειες και περιβάλλον, σκίτσα και εικόνες by Doiranli
Ανθρώπινες ενέργειες και περιβάλλον, σκίτσα και εικόνεςΑνθρώπινες ενέργειες και περιβάλλον, σκίτσα και εικόνες
Ανθρώπινες ενέργειες και περιβάλλον, σκίτσα και εικόνες
Doiranli11.2K views
Οι μεγάλοι ζωγράφοι της Αναγέννησης by Doiranli
Οι μεγάλοι ζωγράφοι της ΑναγέννησηςΟι μεγάλοι ζωγράφοι της Αναγέννησης
Οι μεγάλοι ζωγράφοι της Αναγέννησης
Doiranli143.5K views
Eικαστικές τέχνες στο Bυζάντιο by Doiranli
Eικαστικές τέχνες στο BυζάντιοEικαστικές τέχνες στο Bυζάντιο
Eικαστικές τέχνες στο Bυζάντιο
Doiranli2.1K views
H μάχη του Mαραθώνα με κίνηση by Doiranli
H μάχη του Mαραθώνα με κίνηση H μάχη του Mαραθώνα με κίνηση
H μάχη του Mαραθώνα με κίνηση
Doiranli669 views

Recently uploaded

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf by
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfssuser369a35
16 views2 slides
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf by
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfTheresa Giakoumatou
35 views65 slides
Γ.2.1.pptx by
Γ.2.1.pptxΓ.2.1.pptx
Γ.2.1.pptxsidiropo
5 views46 slides
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ by
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣssuser43d27b
34 views22 slides
Politexneio_2023.pptx by
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx36dimperist
14 views6 slides
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες by
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςDimitra Mylonaki
19 views22 slides

Recently uploaded(20)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf by ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3516 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf by Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Γ.2.1.pptx by sidiropo
Γ.2.1.pptxΓ.2.1.pptx
Γ.2.1.pptx
sidiropo5 views
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ by ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b34 views
Politexneio_2023.pptx by 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist14 views
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες by Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Dimitra Mylonaki19 views
Έγκυρη ενημέρωση by ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b19 views
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό by Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki14 views
Veroia in Autumn.pdf by dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou9 views
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. by ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b7 views
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf by 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo559 views
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο by Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki11 views
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf by Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Nikolaos Ziakas7 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx by 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist37 views
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx by ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c7 views

ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

 • 1. Ελζνθ Γ. Σεφζρθσ Μια προςπάκεια προςζγγιςθσ τθσ ςεφερικισ μυκικισ μεκόδου The Rape of Helen of Troy - Gavin Hamilton Παρουςίαςη Δοϊρανλή Άννα
 • 2. Το μυκικό υπόςτρωμα Κφριοι μφκοι: Ο μφκοσ τθσ Ωραίασ Ελζνθσ Ο μφκοσ του Τεφκρου Άλλοι μφκοι: Ο μφκοσ τθσ γζννθςθσ τθσ Αφροδίτθσ Ο μφκοσ του Αίαντα του Τελαμϊνιου Ο μφκοσ τθσ Αθδόνασ Ο μφκοσ του Πρωτζα
 • 3. Το μυκικό υπόςτρωμα Ο μφκοσ τθσ Ωραίασ Ελζνθσ • Ο Πάρισ προςζφερε το χρυςό μιλο που προοριηόταν για τθν ομορφότερθ κεά - ςτθν Αφροδίτθ, επειδι θ κεά τοφ υποςχζκθκε ωσ αντάλλαγμα τθν ωραιότερθ γυναίκα ςτθ γθ, τθν Ωραία Ελζνθ. • Αλλά θ Ελζνθ ιταν ιδθ παντρεμζνθ με τον βαςιλιά Μενζλαο τθσ Σπάρτθσ κι ζτςι ο Πάρισ τθν απιγαγε. • Θ εκςτρατεία των Ελλινων για να πάρουν πίςω τθν Ωραία Ελζνθ υπιρξε, ςφμφωνα με το μφκο, θ αιτία του Τρωικοφ Πολζμου.
 • 4. Το μυκικό υπόςτρωμα Στθςίχοροσ και Ωραία Ελζνθ • Ο Στθςίχοροσ είχε γράψει ζνα ποίθμα υβριςτικό για τθν Ωραία Ελζνθ και τον Τρωικό Πόλεμο. Σφμφωνα με αυτι τθν εκδοχι θ Ελζνθ ιταν ςτθν Αίγυπτο, ενϊ μια οπταςία τθσ βριςκόταν ςτθν Τροία. • Λζγεται πωσ αμζςωσ μετά ο Στθςίχοροσ τυφλϊκθκε. Ζπειτα, ςυνζγραψε μια δεφτερθ ωδι, μια παλινωδία, για να "διορκϊςει" όςα είχε γράψει για τθν Ελζνθ και ςαν από καφμα ξαναβρικε τθν όραςι του.  Θ παλινωδία του Στθςίχορου μασ παραδίδεται ςτο Φαίδρο του Πλάτωνα.  Στθν εκδοχι του Στθςιχόρου βαςίηει ο Ευριπίδθσ τθν τραγωδία του Ελζνθ. Ο Γιϊργοσ Σεφζρθσ δανείηεται ζνα διάλογο από τθν τραγωδία του Ευριπίδθ ςτο ποίθμα του Ελζνθ.
 • 5. Το μυκικό υπόςτρωμα Ο μφκοσ του Τεφκρου • Ιταν ετεροκαλισ αδελφόσ του Αίαντα του Τελαμϊνιου και ο καλφτεροσ τοξότθσ των Ελλινων κατά τον τρωικό πόλεμο. • Μετά τον πόλεμο, ο πατζρασ του τον ζδιωξε, γιατί δεν πιρε εκδίκθςθ για το κάνατο του αδελφοφ του. • Εξόριςτοσ πιγε ςτθν Κφπρο, όπου ίδρυςε τθ Σαλαμίνα ςε ανάμνθςθ τθσ πατρίδασ του.
 • 6. Το μυκικό υπόςτρωμα Ο μφκοσ του Αίαντα του Τελαμϊνιου • Υπιρξε μυκικόσ βαςιλιάσ τθσ Σαλαμίνασ και ζνασ από τουσ κυριότερουσ ιρωεσ του Τρωικοφ πολζμου. • Εξοργίςτθκε, όταν τα όπλα του νεκροφ Αχιλλζα δόκθκαν ςτον Οδυςςζα και αποπειράκθκε να δολοφονιςει τουσ αρχθγοφσ των Αχαιϊν. Τότε θ κεά Ακθνά τοφ προκάλεςε πνευματικι διαταραχι και τον ζκανε να ξεςπάςει πάνω ςε ζνα κοπάδι πρόβατα. • Όταν ςυνιλκε και διαπίςτωςε ςε πόςο οικτρι κατάςταςθ είχε περιπζςει, τερμάτιςε τθν ηωι του, πζφτοντασ πάνω ςτο ξίφοσ του.
 • 7. Το μυκικό υπόςτρωμα Ο μφκοσ για τθ γζννθςθ τθσ Αφροδίτθσ • Θ Γαία κφμωνε και • Ο Ουρανόσ και θ Γαία ορμινευςε τα παιδιά τθσ να ζκαναν πολλοφσ πολεμιςουν τον κακό απογόνουσ, αλλά επειδι ο πατζρα τουσ. Ζτςι ο Κρόνοσ, Ουρανόσ μιςοφςε τα παιδιά όταν ο Ουρανόσ ζπεςε να του, τα ζχωςε ςτα Τάρταρα. κοιμθκεί, τον ευνοφχιςε με ζνα δρεπάνι .
 • 8. Το μυκικό υπόςτρωμα Ο μφκοσ για τθ γζννθςθ τθσ Αφροδίτθσ • Από το ςπζρμα του αποκομμζνου • Με τθ βοικεια γεννθτικοφ οργάνου που ζπεςε ςτθν του Ηζφυρου θ κάλαςςα γεννικθκε θ Αφροδίτθ. Αφροδίτθ ταξίδεψε μζχρι τθν Πάφο, πζραςε από τα Κφκθρα και κατόπιν κατευκφνκθκε ςτθν Κφπρο. • Σάντρο Μποτιτςζλι
 • 9. Το μυκικό υπόςτρωμα Ο μφκοσ τθσ Αθδόνασ Ancient Roman paintings Σφμφωνα με μία εκδοχι, θ αθδόνα κατά λάκοσ ςκότωςε το γιο τθσ, τον Ίτυλο και ο Δίασ, για να τθσ απαλφνει τον πόνο, τθ μεταμόρφωςε ςε αθδόνι. Από τότε κρθνεί το χαμό του παιδιοφ τθσ.
 • 10. Το μυκικό υπόςτρωμα Ο μφκοσ του Πρωτζα • Σφμφωνα με τον Θρόδοτο, ο Πρωτζασ ιταν βαςιλιάσ τθσ Αιγφπτου, τθν εποχι του Τρωικοφ Πολζμου. • Σφμφωνα με Όμθροσ, ο Πρωτζασ ιταν υποτακτικόσ του Ποςειδϊνα και μποροφςε να μεταμορφώνεται ςε ό,τι ικελε: ςε ηϊο, ςε φυτό, ςε πουλί, ακόμθ και ςε φωτιά ι ςε νερό. Ο Πρωτζασ, ξυλογραφία, Jörg Breu
 • 11. Σεφερικι μυκικι μζκοδοσ • Με τθ μυκικι μζκοδο ο χρόνοσ ενοποιείται. Παρελκόν και παρόν ςυνυπάρχουν και ζτςι ταυτίηεται θ μυκικι με τθ ςφγχρονθ εποχι.  Ο Σεφζρθσ δεν παραμζνει ςτουσ αρχαίουσ μφκουσ, αλλά τουσ μεταφζρει ςτθν εποχι μασ, δθλαδι τουσ κάνει να εκφράηουν ςφγχρονεσ εμπειρίεσ. • Με τον ιδιότυπο λυριςμό τθσ γενιάσ του 1930 παρατθρείται μετάβαςθ από το ατομικό «εγϊ» ςτο ςυλλογικό «εμείσ». Ο μφκοσ ωσ ζκφραςθ του ςυλλογικοφ αςυνειδιτου δίνει ςτοιχεία για τθ διατφπωςθ αντικειμενικότερων ςυναιςκθμάτων. • Οι ποιθτζσ, ενίοτε χρθςιμοποιϊντασ μυκικά προςωπεία, μιλοφν ςε πρϊτο ι τρίτο πρόςωπο, κρφβοντασ καλά τθν ταυτότθτά τουσ.  Ο Σεφζρθσ ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ επιλζγει το προςωπείο του Τεφκρου.
 • 12. Θ πραγματικότθτα του ποιθτι • Διϊχκθκε από τθν πατρίδα του, τθ Σμφρνθ, με τθν ζναρξθ του Αϋ Παγκοςμίου Πολζμου. • Βίωςε τον Αϋ Παγκόςμιο Πόλεμο, τθ Μικραςιατικι καταςτροφι, το Βϋ Παγκόςμιο Πόλεμο και τον Εμφφλιο. • Θ ςχζςθ του με τον πατζρα του ιταν διαταραγμζνθ. • Ζχαςε τον αδελφό του – είχε υποψίεσ μάλιςτα πωσ αυτοκτόνθςε. • Ταξίδεψε ωσ διπλωμάτθσ ςε πολλά μζρθ και ζφταςε ςτθν Κφπρο.
 • 13. Θ μυκικι «πραγματικότθτα» του Τεφκρου • Πολζμθςε ςτθν Τροία • Ταξίδεψε ςε πολλά μζρθ μζχρι να επιςτρζψει ςτθν πατρίδα του • Τον ζδιωξε από τθν πατρίδα του ο πατζρασ του • Ζχαςε τον αδελφό του • Βρζκθκε, παρά τθ κζλθςι του ςτθν Κφπρο, όπου ίδρυςε τθν πόλθ Σαλαμίνα ςε ανάμνθςθ τθσ πατρίδασ του
 • 14. Θ ιςτορικι «πραγματικότθτα» τθσ Κφπρου • Το 1923 θ Κφπροσ προςαρτικθκε ςτθν Αγγλία με τθ ςυνκικθ τθσ Λοηάνθσ. • Το 1925 ζγινε και επίςθμα αποικία του Βρετανικοφ Στζμματοσ. • Το 1931 εκδθλϊκθκε μια αυκόρμθτθ εξζγερςθ των Ελλινων Κυπρίων, θ οποία κατεςτάλθ από τουσ Βρετανοφσ. • Το 1955 άρχιςε ο Κυπριακόσ αγϊνασ κατά τθσ αγγλικισ κατοχισ.
 • 15. Ποιθτικζσ «φωνζσ» και μυκικό προςωπείο ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΣΟΜΙΚΟ Θ πραγματικότθτα του ποιθτι Ο μφκοσ του Τεφκρου ΢ΤΛΛΟΓΙΚΟ Θ πραγματικότθτα του νθςιοφ, τθσ Κφπρου Ο μφκοσ του Τρωικοφ Πολζμου  Θ μυκικι εποχι ταυτίηεται με τθ ςφγχρονθ και το παρελκόν ενοποιείται με το παρόν και  Από το ατομικό «εγϊ» του ποιθτι μεταβαίνουμε ςτο ςυλλογικό «εμείσ», μζςω του μυκικοφ προςωπείου του Τεφκρου
 • 16. Το κζμα του δόλου και τθσ απάτθσ υποδθλϊνεται μζςω ςυνειρμϊν δθλϊνεται πιο ξεκάκαρα μζςω ερωτιςεων δθλϊνεται απερίφραςτα ςυνάγεται ωσ ςυμπζραςμα από το επιμφκιο «… ςτ' ακροκαλάςςι του Πρωτζα» (από το βαςιλιά Πρωτζα «περνάμε» ςτο δαίμονα Πρωτζα που αλλάηει μορφι) «Ποφ είν' θ αλικεια;» «Το φεγγάρι … κι όλα τ' αλλάηει» «Δεν είν' αλικεια, δεν είν' αλικεια» φώναηε «… τον παλιό δόλο των κεών» «πωσ τόςοσ πόνοσ τόςθ ηωι πιγαν ςτθν άβυςςο για ζνα πουκάμιςο αδειανό για μιαν Ελζνθ»
 • 17. Το κζμα τθσ ματαιότθτασ • Τίποτε ςτθν Τροία-ζνα είδωλο • … μ' ζναν ίςκιο πλάγιαηε ςα να ιταν πλάςμα ατόφιο. Κι εμείσ ςφαηόμαςταν για τθν Ελζνθ δζκα χρόνια • … για ζνα λινό κυμάτιςμα για μια νεφζλθ μιασ πεταλοφδασ τίναγμα το ποφπουλο ενόσ κφκνου για ζνα πουκάμιςο αδειανό, για μιαν Ελζνθ • πωσ τόςοσ πόνοσ τόςθ ηωι πιγαν ςτθν άβυςςο για ζνα πουκάμιςο αδειανό για μιαν Ελζνθ
 • 18. Λειτουργία του χρόνου ςτο ποίθμα αναμνιςεισ από τον Τρωικό Πόλεμο ΠΑΡΕΛΘΟΝ Σεφκρου αναμνιςεισ από το ταξίδι ςτθν Αίγυπτο και τθ ςυνάντθςθ με τθν Ελζνθ ΠΑΡΟΝ ποιθτι ΚΟΙΝΟ΢ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ΢ ΧΡΟΝΟ΢ (ςεφερικι μυκικι μζκοδοσ)
 • 19. Λειτουργία του χρόνου ςτο ποίθμα • Ο ενοποιθμζνοσ χρόνοσ αποτελεί μια μορφι «αχρονίασ» • Θ αχρονία αυτι επιτεφχκθκε με τθ ςεφερικι μυκικι μζκοδο • Το επιμφκιο προκφπτει αβίαςτα και • Η «φωνι» του ποιθτι αποκτά διαχρονικό ιχο
 • 20. Θ ςφνδεςθ του κζματοσ τθσ απάτθσ με το επιμφκιο Ο Τρωικόσ Πόλεμοσ ςτθρίχκθκε ςτθν απάτθ, άρα ζγινε μάταια. Θ μυκικι μζκοδοσ του Σεφζρθ επιτρζπει: τθν «αχρονία» παρόν + παρελκόν ενοποιοφνται και τθ γενίκευςθ ατομικό  ςυλλογικό υποκειμενικό  αντικειμενικό ειδικό  γενικό ΢ΤΝΕΠΩ΢ ΚΑΘΕ ΠΟΛΕΜΟ΢ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΑΙΟ΢
 • 21. Ελζνθ Γ. Σεφζρθσ Μαρμάρινθ προτομι τθσ Ωραίασ Ελζνθσ Antonio Canova-Μουςείο Λονδίνου Παρουςίαςθ Δοϊρανλι Άννα