Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ο ΔΙΑΛΟΓΟ΢ ΣΟΤ ΑΝΑΓΝΩ΢ΣΑΚΗ
ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΒΑΦΗ
ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ΢
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ΢ ΓΕΝΙΚΗ΢ ΠΑΙΔΕΙΑ΢ Γϋ
ΛΤΚΕΙΟΤ
ΚΑΒΑΦΗΣ
• Μζρεσ του 1896
• Μζρεσ του 1901
• Μζρεσ του 1903
• Μζρεσ του 1908
• Μζρεσ του 1909, '10,
και '11 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
...
ΜΕΡΕ΢ ΣΟΤ 1908
ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΕΡΕ΢ ΣΟΤ 1969 μ. Χ.
΢ΠΟΤΔΑΙΑ Ι΢ΣΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ
ΚΑΒΑΦΗΣ
• Πτϊχευςθ 1893
• Ατυχισ ελλθνοτουρκικόσ
πόλεμοσ, 1897
• Δθμαγωγία, λαϊκιςμόσ,
πελατεια...
ΑΣΟΜΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΚΑΒΑΦΗΣ
• 1θ ςτιλθ: άτομο, 2θ ςτιλθ:
κοινωνία
• Ημερολόγιο ατόμου
• Προςωπικι «κατρακφλα»...
(ζπλέρεηα)
• Τν πξνζσπηθό αδηέμνδν δίδεηαη
κε ηνλ έθιπην βίν
• Σηεξίδεη ηνλ ήξσα-έξκαην ησλ
θνηλσληθώλ ζπλζεθώλ-έκκεζα
εηξ...
ΚΑΒΑΦΗΣ
• Νζοι τθσ ΢ιδϊνοσ (400 μ.X.)
|
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
• Νζοι τθσ ΢ιδϊνοσ ,1970
ΗΘΟ΢ ΕΠΟΧΗ΢
ΚΑΒΑΦΗΣ, 400μ.Χ.
• Εκλεπτυςμζνοσ βίοσ,
αιςκθτιςμόσ, κθλυπρζπεια
μζςα ςε ζναν
ειδωλολατριςμό που
ξεψυχά
• Δφο α...
“a la maniere de”
«ςτιλιηάριςμα»: απομίμθςθ φφουσ και
τρόπων• Προζχει ο ποιθτικόσ λόγοσ ι θ
πατριωτικι πράξθ;
• Εμείσ οι ΢...
(ςυνζχεια)
ΚΑΒΑΦΗΣ
• Λόγιο φφοσ ςτο επίγραμμα
για να επαινεκεί το
περιεχόμενό του, ενϊ ςτθ
ςυνζχεια υποςκάπτεται
(καβαφικι...
(ςυνζχεια)
ΚΑΒΑΦΗΣ
• «το Μαρακϊνιον Άλςοσ» :
γνιςια πατριωτικι δράςθ,
που όμωσ αμφιςβθτείται
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
• Ακίνδυνθ πατρι...
ΠΩ΢ ΕΡΜΗΝΕΤΕΙ ΣΟ ΚΑΒΑΦΙΚΟ
ΠΟΙΗΜΑ Ο ΑΝΑΓΝΩ΢ΣΑΚΗ΢;
ΚΑΒΑΦΗΣ
• Δεν απορρίπτει τθ δράςθ:
• «μόνο»: ο Καβάφθσ
λογαριάηει και το
...
ΕΡΩΣΗ΢Η-ΑΠΑΝΣΗ΢Η
ΚΑΒΑΦΗΣ
• ΢το ηιτθμα τθσ ποιθτικισ
προςιλωςθσ, θ ςκθνι τθσ
αμφιςβιτθςθσ του Αιςχφλου:
• αντανακλά μία κοι...
ΑΜΦΙ΢ΗΜΙΑ
ΚΑΒΑΦΗΣ
• Ο θρωιςμόσ μπορεί να ζχει
διπλό περιεχόμενο:
• Ήρωασ ςτο πεδίο τθσ μάχθσ
• Ήρωασ ςτο πεδίο τθσ
δθμιουρ...
ΚΑΒΑΦΗΣ
• Επηηύκβηνλ Aληηόρνπ, βαζηιέσο
Kνκκαγελήο
• Αντίοχος Δ΄ ΕπιφανήςΤνπο ηειεπηαίνπο
ηνπ κήλεο ν Αληίνρνο ηνπο πέξαζε...
ΑΜΕ΢ΟΣΗΣΑ
ΚΑΒΑΦΗΣ
• Διαβάηει δικεν ο ίδιοσ ο
ποιθτισ τθν επιγραφι του
τάφου-τα ειςαγωγικά
εκφράηουν διάκεςθ
κεατρικότθτασ ...
«ΦΑΙΝΕ΢ΘΑΙ»
ΚΑΒΑΦΗΣ
• 1θ πραγματικότθτα: επίπλαςτο
κοινωνικό
προφίλ(«Επιφανισ») του
βαςιλζωσ: άνδρασ με ελλθνικι
παιδεία, ...
«ΕΙΝΑΙ»
ΚΑΒΑΦΗΣ
• 2θ πραγματικότθτα: το
επιτφμβιο γράφτθκε κακϋ
υπόδειξθ των αυλικϊν από
άντρα επαγγελματία
ςοφιςτι και ςυ...
ΕΙΡΩΝΕΙΑ
ΚΑΒΑΦΗΣ
• Συνφπαρξθ δφο αντικετικών
κεματικών ςτοιχείων, που
εκφράηει πικρι ειρωνεία και οξφ
ςαρκαςμό
• Παρουςιάη...
ΘΕ΢Η ΣΟΤ ΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΒΑΦΗΣ
• Παφλα: το «φαίνεςκαι» τθσ
ανκρωπότθτασ: αποδοχι
τθσ εγκόςμιασ μζγιςτθσ
ευπρζπειασ : τθσ ελλθνικι...
ΘΕ΢Η ΣΟΤ ΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΒΑΦΗΣ
• Επιλογικόσ ςτίχοσ:
κάκαρςθ, κεία δίκθ-
μοραλιςμόσ, διδακτιςμόσ
• ανερχόμενο χριςτιανικό
ςτοιχείο...
Σ
Ε
Λ
Ο
΢
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ο διάλογος του Αναγνωστάκη με τον Καβάφη

470 views

Published on

 • Be the first to comment

Ο διάλογος του Αναγνωστάκη με τον Καβάφη

 1. 1. Ο ΔΙΑΛΟΓΟ΢ ΣΟΤ ΑΝΑΓΝΩ΢ΣΑΚΗ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΒΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ΢ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ΢ ΓΕΝΙΚΗ΢ ΠΑΙΔΕΙΑ΢ Γϋ ΛΤΚΕΙΟΤ
 2. 2. ΚΑΒΑΦΗΣ • Μζρεσ του 1896 • Μζρεσ του 1901 • Μζρεσ του 1903 • Μζρεσ του 1908 • Μζρεσ του 1909, '10, και '11 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ • Θεςςαλονίκθ, Μζρεσ του 1969 μ.Χ.
 3. 3. ΜΕΡΕ΢ ΣΟΤ 1908
 4. 4. ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΕΡΕ΢ ΣΟΤ 1969 μ. Χ.
 5. 5. ΢ΠΟΤΔΑΙΑ Ι΢ΣΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΚΑΒΑΦΗΣ • Πτϊχευςθ 1893 • Ατυχισ ελλθνοτουρκικόσ πόλεμοσ, 1897 • Δθμαγωγία, λαϊκιςμόσ, πελατειακά δίκτυα • Κοινωνικι απογοιτευςθ όλων των κοινωνικϊν τάξεων(άνεργων πτυχιοφχων, αγροτϊν…)-Κίνθμα ςτο Γουδί • Τπερπόντια μετανάςτευςθ(Η.Π.Α.) ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ • Δικτατορία 1967-1974 • Δικτατορία 1936 • Κατοχι • Εμφφλιοσ πόλεμοσ και πάκθ του εμφυλίου(δολοφονία Μπελογιάννθ) • Τποτίμθςθ τθσ δραχμισ 100%(Μαρκεηίνθσ) • Επεμβάςεισ τθσ αυλισ ςτθν πολιτικι ηωι του τόπου
 6. 6. ΑΣΟΜΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΒΑΦΗΣ • 1θ ςτιλθ: άτομο, 2θ ςτιλθ: κοινωνία • Ημερολόγιο ατόμου • Προςωπικι «κατρακφλα» • Ρεαλιςτικζσ-νατουραλιςτικζσ περιγραφζσ • Τπαινικτικι πολιτικι ατμόςφαιρα • Προςωπικό αδιζξοδο • ςτιριξθ ςτον κακθμερινό λαϊκό ιρωα-ζρμαιο τθσ κοινωνίασ • Ζλεγχοσ τθσ κοινωνίασ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ • 3θ ςτιλθ: πολιτικι και κοινωνία • Ημερολόγιο κοινωνίασ-πολιτικισ • Κοινωνικι-πολιτικι «κατρακφλα» • ΢υμβολικζσ περιγραφζσ • ΢αφείσ πολιτικζσ αναφορζσ • Κοινωνικοπολιτικό αδιζξοδο • Αφφπνιςθ τθσ κοινωνίασ-ζρμαιο τθσ πολιτικισ • ΢τόχοσ: θ κοινωνικοπολιτικι ανατροπι
 7. 7. (ζπλέρεηα) • Τν πξνζσπηθό αδηέμνδν δίδεηαη κε ηνλ έθιπην βίν • Σηεξίδεη ηνλ ήξσα-έξκαην ησλ θνηλσληθώλ ζπλζεθώλ-έκκεζα εηξσλεύεηαη ηελ θνηλσλία • Υπαηλίζζεηαη ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε: άλεξγνο θνηηεηήο πνπ όκσο δελ εγείξεηαη θαηά ηνπ θνηλσληθνύ θαηεζηεκέλνπ- • Τν θνηλσληθνπνιηηηθό αδηέμνδν δίδεηαη κε ηελ αιπζίδα: «ζηα παηδηά ησλ παηδηώλ..» θαη ζηε ιέμε «κάζεκα» • Πνλάεη γηα ηελ Ειιάδα: «όπνπ θη αλ ηαμηδέςσ ε Ειιάδα κε πιεγώλεη»-έκκεζα εηξσλεύεηαη ην θαηάληεκά ηεο: «ε Ειιάο κε ηα σξαία λεζηά, ηα σξαία γξαθεία, ηηο σξαίεο εθθιεζίεο» • Επζείεο βνιέο θαηά ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο: «ε Ειιάο ησλ Ειιήλσλ (Φξηζηηαλώλ)», κε ζηόρν ηελ θνηλσληθή έγεξζε-όινη είλαη ζπκκέηνρνη, εθόζνλ δελ εγείξνληαη (…εγώ ζπλαιιάζζνκαη…)
 8. 8. ΚΑΒΑΦΗΣ • Νζοι τθσ ΢ιδϊνοσ (400 μ.X.) | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ • Νζοι τθσ ΢ιδϊνοσ ,1970
 9. 9. ΗΘΟ΢ ΕΠΟΧΗ΢ ΚΑΒΑΦΗΣ, 400μ.Χ. • Εκλεπτυςμζνοσ βίοσ, αιςκθτιςμόσ, κθλυπρζπεια μζςα ςε ζναν ειδωλολατριςμό που ξεψυχά • Δφο ανερχόμενεσ δυνάμεισ τθσ εποχισ, ο χριςτιανιςμόσ και θ εμφάνιςθ βαρβάρων, επιδεικτικά αγνοοφνται ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ,1970 • Ατομικιςμόσ και μαηοποίθςθ , μικροαςτιςμόσ , μζςα ςε μια επίφαςθ δθμοκρατίασ που ξεψυχά με τθ δίωξθ κάκε κομμουνιςτικοφ ςτοιχείου • Η υπερδφναμθ τθσ εποχισ, Η.Π.Α., που μζςα ςε ζνα μεταπολεμικό, ψυχροπολεμικό κλίμα υποκάλπει δικτατορίεσ, επιδεικτικά αγνοείται
 10. 10. “a la maniere de” «ςτιλιηάριςμα»: απομίμθςθ φφουσ και τρόπων• Προζχει ο ποιθτικόσ λόγοσ ι θ πατριωτικι πράξθ; • Εμείσ οι ΢ιδϊνειοι νζοι-ο Αιςχφλοσ • ΢κθνοκεςία: νζοι ευαίςκθτοι, τρυφθλοί, φανατικοί για γράμματα, με ενδιαφζρον για τθν τζχνθ και τθν απόλαυςθ, χωρίσ ιδιαίτερα πατριωτικό ηιλο. • Προζχει θ δράςθ • Ποιθτικόσ μανιχαϊςμόσ: εμείσ- εςείσ, (λειτουργία παρζνκεςθσ) • ΢κθνοκεςία: νζοι που εξαντλοφν τθν αγωνιςτικότθτά τουσ με εκ του αςφαλοφσ εκδθλϊςεισ ςε ςυντροφιζσ, με τραγοφδια γενικισ και αόριςτθσ διαμαρτυρίασ, με ςυηθτιςεισ γενικοφ κεωρθτικοφ προβλθματιςμοφ και αντιςταςιακισ γυμναςτικισ.
 11. 11. (ςυνζχεια) ΚΑΒΑΦΗΣ • Λόγιο φφοσ ςτο επίγραμμα για να επαινεκεί το περιεχόμενό του, ενϊ ςτθ ςυνζχεια υποςκάπτεται (καβαφικι ειρωνεία) • «αλκιν ευδόκιμον» ςτο επίγραμμα ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ • Λόγιο φφοσ ςτθν προςπάκεια να εγκωμιαςτεί θ δράςθ των νζων κατά τρόπο πομπϊδθ και επιβλθτικό, ενϊ ςτθ ςυνζχεια με λαϊκό φφοσ υποςκάπτεται (ειρωνεία) • «Δροςερά», «αρτιμελι», «πάκοσ» : αλκι που ευνουχίςτθκε μζςα ςτθν ευηωία: «να παίξετε..), και «αλκι» που δεν τθν ζχει πια θ παλιά γενιά (επιλογικόσ ςτίχοσ: «γζραςαν», και που τθν απαιτεί, όμωσ, ο αντιδικτατορικόσ αγϊνασ
 12. 12. (ςυνζχεια) ΚΑΒΑΦΗΣ • «το Μαρακϊνιον Άλςοσ» : γνιςια πατριωτικι δράςθ, που όμωσ αμφιςβθτείται ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ • Ακίνδυνθ πατριωτικι δράςθ που ελζγχεται: «ιρωεσ», «άλλα χρόνια», «επαναςτάτεσ …Ανκρϊπου» : εμφατικά εκφράηεται ψόγοσ για τθ δειλι υπεκφυγι των δραςτϊν από το «εδϊ και τϊρα» - ζμμεςοσ ςτιγματιςμόσ ςτο ακίνδυνο βόλεμα
 13. 13. ΠΩ΢ ΕΡΜΗΝΕΤΕΙ ΣΟ ΚΑΒΑΦΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ Ο ΑΝΑΓΝΩ΢ΣΑΚΗ΢; ΚΑΒΑΦΗΣ • Δεν απορρίπτει τθ δράςθ: • «μόνο»: ο Καβάφθσ λογαριάηει και το Μαρακϊνα: άλλωςτε ςτον κόςμο τθσ παρακμισ του 400 μ. Χ. αιςκάνεται κανείσ βακιά το τι ςθμαίνει μία μάχθ που μπορεί να ςϊςει ζναν πολιτιςμό ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ • Δεν απορρίπτει τθν τζχνθ: • «ιδιαιτζρωσ ςασ τιμά…» : μ’ όλο το ειρωνικό βάροσ, με τθ φράςθ αυτι δθλϊνεται θ ευκφνθ του πνευματικοφ ανκρϊπου να ςυμμετζχει με τθ δράςθ και το ζργο του ςτα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα τθσ εποχισ του(ιδεολογία ςτράτευςθσ)
 14. 14. ΕΡΩΣΗ΢Η-ΑΠΑΝΣΗ΢Η ΚΑΒΑΦΗΣ • ΢το ηιτθμα τθσ ποιθτικισ προςιλωςθσ, θ ςκθνι τθσ αμφιςβιτθςθσ του Αιςχφλου: • αντανακλά μία κοινωνία παρακμισ που διαχωρίηει τθ λογοτεχνία από τθν ιςτορικι πραγματικότθτα • αντανακλά τθ διαφορά των εποχϊν του Αιςχφλου και του ΢ιδϊνειου νζου • Αντανακλά τθν υπζρμετρθ αδυναμία του Καβάφθ ςτο ζργο του • Αντανακλά τθν αντίλθψθ ότι και ο λόγοσ τθσ τραγωδίασ είναι θρωικόσ άκλοσ για ζναν δθμιουργό ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ • ΢το ηιτθμα τθσ προςιλωςθσ των νζων ςτθν τζχνθ τουσ, απαντά ίςωσ ο Αιςχφλοσ, μζςω του Αναγνωςτάκθ, για το χρζοσ του πνευματικοφ ανκρϊπου που δεν είναι μόνο θ ςτρατευμζνθ τζχνθ, αλλά κυρίωσ θ δράςθ. (΢υλλογι: «Ο ςτόχοσ»)
 15. 15. ΑΜΦΙ΢ΗΜΙΑ ΚΑΒΑΦΗΣ • Ο θρωιςμόσ μπορεί να ζχει διπλό περιεχόμενο: • Ήρωασ ςτο πεδίο τθσ μάχθσ • Ήρωασ ςτο πεδίο τθσ δθμιουργίασ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ • Επικρίνει τθ νζα γενιά που δεν αναλαμβάνει ενεργό πολιτικι δράςθ • Επικρίνει τθν πολιτικι τθσ εποχισ του που δεν άφθςε τθ νζα γενιά να χαρεί τα νιάτα τθσ
 16. 16. ΚΑΒΑΦΗΣ • Επηηύκβηνλ Aληηόρνπ, βαζηιέσο Kνκκαγελήο • Αντίοχος Δ΄ ΕπιφανήςΤνπο ηειεπηαίνπο ηνπ κήλεο ν Αληίνρνο ηνπο πέξαζε ζε κηα εθζηξαηεία θαηά ηεο αλεξρόκελεο απηνθξαηνξίαο ησλ Πάξζσλ Σην δξόκν αξξώζηεζε μαθληθά ζηελ Πεξζία θαη άθεζε ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή ην 164 π.Φ. Η βαζηιεία ηνπ ππήξμε ε ηειεπηαία πεξίνδνο αθκήο γηα ην θξάηνο ησλ Σειεπθηδώλ, κα θαηά θάπνην ηξόπν ήηαλ θαη ε αξρή ηνπ ηέινπο ηεο, θαζώο κεηά ην ζάλαηό ηνπ μέζπαζαλ αηκαηεξνί πόιεκνη γηα ηε δηαδνρή. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ • Επιτφμβιον
 17. 17. ΑΜΕ΢ΟΣΗΣΑ ΚΑΒΑΦΗΣ • Διαβάηει δικεν ο ίδιοσ ο ποιθτισ τθν επιγραφι του τάφου-τα ειςαγωγικά εκφράηουν διάκεςθ κεατρικότθτασ , αποςτροφισ του ποιθτι προσ τον ίδιο το νεκρό κακϊσ και διάκεςθ ειρωνείασ για ό, τι αυτόσ αντιπροςωπεφει ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ • Διαλογικόσ μονόλογοσ με υποκετικό ςυνομιλθτι (ακροατι) το νεκρό-το δεφτερο πρόςωπο εκφράηει διάκεςθ άμεςθσ επικοινωνίασ
 18. 18. «ΦΑΙΝΕ΢ΘΑΙ» ΚΑΒΑΦΗΣ • 1θ πραγματικότθτα: επίπλαςτο κοινωνικό προφίλ(«Επιφανισ») του βαςιλζωσ: άνδρασ με ελλθνικι παιδεία, «καλόσ καγακόσ». Η υποτακτικι υποδεικνφει τον τρόπο με τον οποίο όλοι οφείλουν να κυμοφνται το νεκρό: ωσ «Ζλλθνα» άνδρα και όχι το πϊσ πζκανε ι το ότι ο κάνατόσ του ςιμανε και τθν παρακμι του κράτουσ του. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ • 1θ πραγματικότθτα ςε χρόνο αόριςτο: Κοινωνικό προφίλ: πατρίδα, οικογζνεια, υπερκετικά επίκετα, απόλυτα ουςιαςτικά, επικιδειεσ τιμζσ και τελετζσ: ψευτιά και υποκριςία, ψεφτικθ και ειδυλλιακι εικόνα κοινωνικισ υποκριςίασ
 19. 19. «ΕΙΝΑΙ» ΚΑΒΑΦΗΣ • 2θ πραγματικότθτα: το επιτφμβιο γράφτθκε κακϋ υπόδειξθ των αυλικϊν από άντρα επαγγελματία ςοφιςτι και ςυνεπϊσ υποδθλϊνεται ότι γράφτθκαν όςα ζπρεπε να γραφοφν, ςφμφωνα με τουσ τφπουσ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ • 2θ πραγματικότθτα ςε χρόνο παρατατικό: δραςτικό, κακθμερινό, λαϊκό φφοσ για να ςκιαγραφθκεί , αφοφ δεν αναφζρεται ςυγκεκριμζνο κατθγορθτιριο, ςυνεκδοχικά, ο κάκε λαϊκόσ(υποδθλϊνεται από το όνομα) «τφποσ» Λαυρζντθ, που καπθλεφεται αξίεσ και ξεπουλά τα πάντα για να ανζλκει ςτθν κοινωνικι ιεραρχία
 20. 20. ΕΙΡΩΝΕΙΑ ΚΑΒΑΦΗΣ • Συνφπαρξθ δφο αντικετικών κεματικών ςτοιχείων, που εκφράηει πικρι ειρωνεία και οξφ ςαρκαςμό • Παρουςιάηει ςτθν αρχι ζνα ζντονο ενδιαφζρον για να τιμθκεί ο νεκρόσ με επιτφμβιο, ςτο οποίο, άλλωςτε, εμπλζκονται πολλά πρόςωπα. Το ενδιαφζρον, όμωσ , αναλώνεται ςε τυπολογίεσ ςφμφωνα με τα «πρζπει» τθσ εποχισ. Συνεπώσ , το ενδιαφζρον υποςκάπτεται ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ • ΢υνφπαρξθ δφο ζντονα αντικετικϊν κεματικϊν ςτοιχείων που εκφράηει πικρι ειρωνεία και οξφ ςαρκαςμό • Παρουςιάηει ςτθν αρχι τθ- φαινομενικά-κετικι πλευρά του Λαυρζντθ, για να τθν ανατρζψει πιο εφκολα…
 21. 21. ΘΕ΢Η ΣΟΤ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΒΑΦΗΣ • Παφλα: το «φαίνεςκαι» τθσ ανκρωπότθτασ: αποδοχι τθσ εγκόςμιασ μζγιςτθσ ευπρζπειασ : τθσ ελλθνικισ παιδείασ, που • υπερκαλφπτει, ενδεχομζνωσ, και κάκε άλλθ κετικι αναφορά ςτο νεκρό ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ • Παρζνκεςθ: κελί αυτοεγκλειςμοφ: αδυναμία των άλλων να του επιβάλουν το κζατρό τουσ, ζνα εξωραϊςμζνο «φαίνεςκαι» , και • αδυναμία δικι του να μεταγγίςει ςτουσ άλλουσ τισ δικζσ του αρχζσ. Βρίςκει ωσ καταφφγιο ςτο αδιζξοδό του τθ ςιωπι
 22. 22. ΘΕ΢Η ΣΟΤ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΒΑΦΗΣ • Επιλογικόσ ςτίχοσ: κάκαρςθ, κεία δίκθ- μοραλιςμόσ, διδακτιςμόσ • ανερχόμενο χριςτιανικό ςτοιχείο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ • Επιλογικόσ ςτίχοσ: Εξομολογθτικόσ τόνοσ: ςτόχοσ δεν είναι το κλιβερό ςαρκίο ενόσ νεκροφ, αλλά ό,τι αυτόσ ςυνεκδοχικά αντιπροςωπεφει: τθν αδικία ςε αςτικό ι μεςοαςτικό κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, γενικά τθν κοινωνικι πρϊτθ φλθ που αναπαράγει τουσ «Λαυρζντθδεσ». Ο Λαυρζντθσ είναι ςφμπτωμα εποχισ, είναι θ κρίςθ του καιροφ του (ςτρατευμζνθ τζχνθ)- μοραλιςμόσ, διδακτιςμόσ
 23. 23. Σ Ε Λ Ο ΢

×