SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
Van zaaikapitaal tot groeikapitaal
   een overzicht van de mogelijke financieringsvormen

Agentschap Ondernemen


              26 november 2012
Wat doet het Agentschap Ondernemen?
►  De drijvende kracht achter meer en beter ondernemerschap in
  Vlaanderen
►  Complementair aan het IC & IWT (innoveren) en het FIT
  (internationaliseren)
►  Stimuleren van Vlaamse bedrijven en ondernemers
    Subsidies: kmo-portefeuille, ecologiepremie, strategische

    opleidings- en investeringssteun, rentetoelage, …
    Ondersteunen van projecten door oproepen: brugprojecten,
    peterschapsprojecten, ondernemerschapsprojecten,…
    (www.von-online.be)
Wat doet het Agentschap Ondernemen? (vervolg)

►  Informeren en adviseren van Vlaamse bedrijven en ondernemers
  over:
    Start & groei

    Subsidies & financiering

    Vestiging

    Milieu – energie – IE – design

    Internationaal & EEN
Het Agentschap Ondernemen is het neutrale aanspreekpunt dat
een overzicht geeft van mogelijke subsidies, financieringsmaat-
regelen en andere financiële ondersteuning.

  www.subsidiedatabank.be
  Overheidsmaatregelen bij de financiering van ondernemingen
Financieringskanalen bij de start en de uitbouw van een onderneming


       Financieringswijze                 Overheidsstimulans


Eigen Inbreng


Friends, Family & Fools             PMV: Winwinlening


Banken                     Participatiefonds: Startlening

                        Participatiefonds: Starteo – Optimeo
                        Participatiefonds: Initio
                        PMV: Waarborgregeling

                        EIB investeringskredieten


Risicokapitaal                 Ban Vlaanderen
                        Participatiefonds: BA+
                        PMV: Seed & Early stage – Innovatiemezzanine

                        PMV: Arkimedes
                        PMV: Groeimezzanine
                        Specifieke fondsen in niche sectoren:
                        CultuurInvest, Biotech Fonds, Flanders’ Care Invest
Eigen inbreng

• Eigen inbreng is onontbeerlijk!

• De inbreng van eigen middelen zegt namelijk iets over de
 risico’s die men als ondernemer bereid is te nemen en
 over het vertrouwen in het slagen van zijn onderneming.

• Eigen geldmiddelen vormen een buffer om eventuele
 tegenslagen op te vangen.
Financieringskanalen bij de start en de uitbouw van een onderneming


       Financieringswijze                 Overheidsstimulans


Eigen Inbreng


Friends, Family & Fools             PMV: Winwinlening


Banken                     Participatiefonds: Startlening

                        Participatiefonds: Starteo – Optimeo
                        Participatiefonds: Initio
                        PMV: Waarborgregeling

                        EIB investeringskredieten


Risicokapitaal                 Ban Vlaanderen
                        Participatiefonds: BA+
                        PMV: Seed & Early stage – Innovatiemezzanine

                        PMV: Arkimedes
                        PMV: Groeimezzanine
                        Specifieke fondsen in niche sectoren:
                        CultuurInvest, Biotech Fonds, Flanders’ Care Invest
Friends, Family & Fools
Winwinlening (PMV)

Doel
Met een fiscaal voordeel en een waarborg particulieren
aanmoedigen om ondernemers te financieren.


Wat en voor wie
Achtergestelde lening van vriend, kennis of familielid aan een
Vlaamse KMO
Winwinlening
 Modaliteiten
 • Maximumbedrag: € 50.000 per particulier kredietgever, €
  100.000 per kredietnemer
 • Aanwending voor ondernemingsdoeleinden
 • Looptijd : 8 jaar
 • Rente 2012: tussen maximum 4,25% - minimum 2,125%
 • Kredietgever:
   • Geen werknemer van de kredietnemer
   • Natuurlijke persoon en inwoner van het Vlaamse Gewest.
   • Indien kredietnemer zelfstandige is: geen echtgenoot of wettelijke
    samenwonend partner daarvan zijn.
   • Indien kredietnemer een rechtspersoon is: geen zaakvoerder, bestuurder
    of aandeelhouder noch de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner
    van die persoon.
Winwinlening

  Fiscaal voordeel

  • Fiscaal voordeel geldschieter: belastingvermindering van 2,5%
   op geleende bedrag
  • Bij faillissement, stopzetting of overlijden kredietnemer:
   eenmalige belastingvermindering van 30% van het bedrag van
   de hoofdsom dat is verloren gegaan.
  • Registratie en modelcontract via website

  Meer info : www.winwinlening.be
Financieringskanalen bij de start en de uitbouw van een onderneming


       Financieringswijze                 Overheidsstimulans


Eigen Inbreng


Friends, Family & Fools             PMV: Winwinlening


Banken                     Participatiefonds: Startlening

                        Participatiefonds: Starteo – Optimeo
                        Participatiefonds: Initio
                        PMV: Waarborgregeling

                        EIB investeringskredieten


Risicokapitaal                 Ban Vlaanderen
                        Participatiefonds: BA+
                        PMV: Seed & Early stage – Innovatiemezzanine

                        PMV: Arkimedes
                        PMV: Groeimezzanine
                        Specifieke fondsen in niche sectoren:
                        CultuurInvest, Biotech Fonds, Flanders’ Care Invest
Banken

 • Meestal volstaat de eigen inbreng niet om het volledige project te
  financieren. Met een goed voorbereid project kan men dan naar
  één of meerdere banken stappen.

 • Dit voor financiering van o.a. :

     • Vaste activa : deze worden bij voorkeur gefinancierd met
      leningen die minstens even lang lopen als de levensduur
      van het gefinancierde materieel

     • Bedrijfskapitaal
Achtergestelde leningen


• Lening wordt beschouwd als quasi eigen vermogen : solvabiliteit
 verhoogt
• Hierdoor daalt het risico voor andere schuldeisers
• En wordt het klassiek bankkrediet beter toegankelijk
• Wordt bij faillissement terugbetaald nadat alle andere
 schuldeisers hun geld hebben gehad
Participatiefonds

  Openbare federale kredietinstelling
  Verstrekt kredieten aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepen,
   KO’s* (startend/ gevestigd)
  Steeds in combinatie met een bankfinanciering.
  Leningen bedoeld voor starters:
   - Starteo
   - Initio
   - Business Angels+
   - Startlening (werkzoekenden)
   - Plan Jonge Zelfstandigen (jonge werkzoekenden)
Starteo (PF)
Wat en voor wie
• Achtergestelde lening voor zelfstandigen, vrije beroepen en
 kleine ondernemingen → Minder dan 4 jaar in hoofdberoep
Modaliteiten
• 2 Ontvankelijkheidscriteria :
  – Eigen inbreng = minstens 10% van het totale investeringsproject
  – Solvabiliteit na investering = minstens 10%
• Bedrag : 4 x eigen inbreng met een maximum van € 250.000 (€ 350
 000 bij overname door inkoop aandelen)
• Eigen inbreng mag niet gefinancierd zijn via krediet/lening
• Bedrag Starteo kan nooit hoger zijn dan het begeleidend bankkrediet
   (€ 62.500)       (€ 250.000)         (€ 250.000)
Starteo
• Looptijd : 5, 7 of 10 jaar
• Rentevoet = BEPR met een min. van 3%
• Vrijstelling kapitaalsaflossing: 0,1 of 2 jaar
• Waarborgen: in functie van het kredietrisico
• Geen herfinanciering bestaande schulden mogelijk
• Alle investeringen, ook behoefte aan bedrijfskapitaal
• Voor onroerende investering:
  • Enkel beroepsgedeelte en enkel voor eigen gebruik
   (onroerend voor verhuur/verkoop is uitgesloten)
• Indiening via bank

Meer info : www.fonds.org
Initio (PF)
 Wat en voor wie
 • Achtergestelde lening voor zelfstandigen, vrije beroepen en
  kleine ondernemingen

 Modaliteiten
 • Looptijd : 3, 5 of 7 Jaar
 • Rentevoet : vast = 4%
 • Maximumbedrag:
  • 5x eigen inbreng,
  • niet meer dan 50% van het totale investeringsbedrag en
  • maximum 100 000€.
 • Vrijstelling kapitaalsaflossing: 0, 1 of 2 jaar
Initio

  • Waarborgen :
   – Natuurlijk persoon : geen waarborg
   – Rechtspersoon : borgstelling actieve vennoten
  • Geen herfinanciering van bestaande schulden
  • Geen aankoop onroerende goederen of nieuwbouw
  • Indiening via erkende boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor

  Meer info : www.fonds.org
Waarborgregeling (PMV)
 Wat en voor wie
  Vlaamse overheidswaarborg voor financiële instellingen die
  kredieten verlenen aan zelfstandigen (in bij- en hoofdberoep),
  vrije beroepen en ondernemingen
 Modaliteiten
 •  Indien goed project maar tekort aan waarborgen volgens bank
 •  Maximaal 75% van het kredietbedrag kan gewaarborgd worden
 •  Duurtijd : vrij te bepalen (max. 10 jaar)
 •  Premie = 0,5% x bedrag onder de waarborg x duurtijd waarborg
 •  Aanvraag indienen via banken
 •  Bank beslist autonoom tot € 750.000 waarborg
 •  Maatregel kan gecombineerd worden met een achtergestelde lening
   van het Participatiefonds
 Meer info : www.waarborgregeling.be
Investeringskrediet EIB (Europese Investeringsbank)
  Wat en voor wie?
  • EIB: ondersteuning van investeringsprojecten van Europese
   kmo’s
    Stelsel van voordelige leningen via commerciële
     partnerbanken van de EIB
  • Voor (materiële en immateriële) investeringen van kmo’s binnen
   de EU
  • Voordeel: Korting op de klassieke vaste rentevoet van de
   commerciële bank
  • Partnerbank beslist of de onderneming al dan niet in aanmerking
   komt.
  • Partnerbanken België:
Financieringskanalen bij de start en de uitbouw van een onderneming


       Financieringswijze                 Overheidsstimulans


Eigen Inbreng


Friends, Family & Fools             PMV: Winwinlening


Banken                     Participatiefonds: Startlening

                        Participatiefonds: Starteo – Optimeo
                        Participatiefonds: Initio
                        PMV: Waarborgregeling

                        EIB investeringskredieten


Risicokapitaal                 Ban Vlaanderen
                        Participatiefonds: BA+
                        PMV: Seed & Early stage – Innovatiemezzanine

                        PMV: Arkimedes
                        PMV: Groeimezzanine
                        Specifieke fondsen in niche sectoren:
                        CultuurInvest, Biotech Fonds, Flanders’ Care Invest
Risicokapitaal

• Voor risicovolle projecten met sterk groeipotentieel kan naast
 bankfinanciering een beroep gedaan worden op risicokapitaal
• Doel : realiseren meerwaarde op aandelen bij uitstap
• Term ‘risico’ → investeerders vragen geen materiële waarborgen
• Term ‘kapitaal’ → risicokapitaal is een inbreng in het kapitaal
 van de onderneming en maakt deel uit van het eigen vermogen
• Belangrijke parameters :
    Goed onderbouwd businessplan
    Vertrouwen in het management
BAN Vlaanderen
Wat
• Informeel netwerk van business angels
• Individuele investeerders, privé-personen : vaak ex-bedrijfsleiders met
  een actieve ondernemers- en of managementervaring en goed gevuld
  adresboekje
• Stellen zowel financiële middelen, als knowhow en inzet ter
  beschikking

Modaliteiten
• Te onderhandelen
• Gemiddelde investering : € 25.000 tot 250.000

Meer info : www.banvlaanderen.be
BA+lening (PF)
Wat en voor wie
• Achtergestelde lening voor ondernemingen die financieel
 ondersteund worden door één of meer business angels,
 aangesloten bij een erkend Business Angel netwerk

Modaliteiten
• Looptijd : 5,7 of 10 jaar
• Rente : BEPR + 1%
• Bedrag : maximum € 125.000 (niet hoger dan gezamenlijke
 inbreng ondernemer + business angel)
BA+lening (PF)

  • Waarborgen : soepel, in functie van het project
  • Vrijstelling kapitaalsaflossing: 0,1,2 of 3 jaar
  • Indiening : via het erkend Business Angel netwerk

  Meer info : www.fonds.org
Seed & Early Stage(PMV)
Wat en voor wie
• Via Vinnof zaaikapitaal aan innovatieve starters en jonge
 ondernemingen in vroeg stadium van groei.
• Sectoren: Cleantech – ICT - Levenswetenschappen – Zorgsector
• Kapitaalparticipatie, eventueel aangevuld met een
 converteerbare lening


Modaliteiten
• Sterkte, visie en inzet van de het managementteam
• Goed onderbouwd en realistisch businessplan

Meer info : www.pmv.eu
Case:

► Wie: kandidaat-starter
► Wat: productie en verkoop van elektrische laadpalen
► Financieringsbehoefte: € 600.000
► Eigen inbreng: € 60.000
► Bankfinanciering: neen
► Alternatieve financiering?
Wat is FINMIX?

FINMIX is een project voor elke (kandidaat-)ondernemer gevestigd in het
Vlaamse Gewest die op zoek is naar de optimale financieringsmix voor zijn
risicovol project.
Optimale financieringsmix: verschillende bronnen noodzakelijk.
Risicovol:
► Uitgestelde omzet omwille van het technologisch en/of innovatief karakter
► Grote behoefte aan werkkapitaal om versnelde groei te financieren
► Eigen vermogen en waarborgen ontoereikend/te laag t.o.v.
  kapitaalsbehoefte
FINMIX biedt ondernemers de mogelijkheid om hun project voor te stellen
aan een panel van financieringsexperten.
Voor wie FINMIX?

►  Type ondernemer
   ► Kandidaat-starters
   ► Starters
   ► Groeiers
   ► Overnemers


►  Sector
   ► Geen sectorale beperkingen


►  Vestigingsvoorwaarde
   ► Maatschappelijke zetel in Vlaanderen
Stappenplan FINMIX

  1            2        3       4           5                  6
                    Elektronische   Voor-
Aanmelding      Behandeling                       Experten-
                     toetsings-   bereiding                       Nazorg
Uniek Loket      dossier                         panel
                     commissie   presentatie

       1.  Geen doorstroming:                   Experten            Opvolging
          advies bij AO
                                   ►  Bank            ► Terugkoppeling
       2.  Twijfel:                      ►  BAN Vlaanderen        evaluatieverslag
          toetsingscommissie                 ►  Risicokapitaalverschaffer  ► Opvolgen
                                   ►  PMV              ondernemer
          -> stap    3                  ►  Participatiefonds
                                   ►  Innovatiecentrum
       3.  Doorstroming:                   ►  Unizo & Voka samen
          expertenpanel                   ►  AO

          -> stap    4                    Frequentie
                                   ►  Maandelijks
                                   ►  Gent/Leuven

                                     Verloop presentatie
                                   ► 20 min. ondernemingsplan +
                                    financieringsbehoefte
                                   ► 30 min. discussie experten
                                   ► 10 min. intern overleg


                                     Evaluatieformulier
Belgische Kredietinstellingen
Private risicokapitaalverschaffers
Expertenpanel data 2012 - 2013

►  13 december 2012 – Gent
►  17 januari 2013 – Leuven
►  21 februari 2013 – Gent
►  21 maart 2013 – Leuven
►  18 april 2013 – Gent
►  16 mei 2013 – Leuven
►  13 juni 2013 – Gent
►  4 juli 2013 – Leuven
►  12 september 2013 – Gent
►  10 oktober 2013 – Leuven
►  14 november 2013 – Gent
►  12 december 2013 – Leuven
Interesse in FINMIX? Neem contact op:

► Bie Boudolf
   T 09/267 40 11
► Birgit De Ridder
   T 09/267 40 16
► Tina Dehasque
   T 011/29 20 71

► finmix@agentschapondernemen.be
► www.finmix.be

More Related Content

What's hot

Financiering van innovatieprojecten (in samenwerking met kennisinstellingen)
Financiering van innovatieprojecten (in samenwerking met kennisinstellingen)Financiering van innovatieprojecten (in samenwerking met kennisinstellingen)
Financiering van innovatieprojecten (in samenwerking met kennisinstellingen)Albregts Anke
 
MFP, CFP, Ramon Wernsen-Bruin: Hoe word ik de financieel regisseur van een kl...
MFP, CFP, Ramon Wernsen-Bruin: Hoe word ik de financieel regisseur van een kl...MFP, CFP, Ramon Wernsen-Bruin: Hoe word ik de financieel regisseur van een kl...
MFP, CFP, Ramon Wernsen-Bruin: Hoe word ik de financieel regisseur van een kl...verzekeringsbranchedag
 
Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie Lokeren - 17 mei 2017
Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie Lokeren - 17 mei 2017Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie Lokeren - 17 mei 2017
Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie Lokeren - 17 mei 2017Bolero Crowdfunding
 
Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie Hasselt - 4 mei 2017
Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie Hasselt - 4 mei 2017Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie Hasselt - 4 mei 2017
Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie Hasselt - 4 mei 2017Bolero Crowdfunding
 
Tax Shelter naslagwerk met rekenvoorbeeld
Tax Shelter naslagwerk met rekenvoorbeeldTax Shelter naslagwerk met rekenvoorbeeld
Tax Shelter naslagwerk met rekenvoorbeeldIkinnoveer
 
Tax shelter en win winlening slidedeck: slides bij webinar 20180413
Tax shelter en win winlening slidedeck: slides bij webinar 20180413Tax shelter en win winlening slidedeck: slides bij webinar 20180413
Tax shelter en win winlening slidedeck: slides bij webinar 20180413Ikinnoveer
 
Executive | 141112 | Innovatie | Succesvol Financieren van Groei | Presentati...
Executive | 141112 | Innovatie | Succesvol Financieren van Groei | Presentati...Executive | 141112 | Innovatie | Succesvol Financieren van Groei | Presentati...
Executive | 141112 | Innovatie | Succesvol Financieren van Groei | Presentati...Flevum
 
Rte adviesgroep subsidie en financieringslandschap in nederland
Rte adviesgroep subsidie en financieringslandschap in nederlandRte adviesgroep subsidie en financieringslandschap in nederland
Rte adviesgroep subsidie en financieringslandschap in nederlandJohn Krijger
 
Martin Stutterheim - Technopartner - Pytch/LiveWire Seminar: Succesvol groeie...
Martin Stutterheim - Technopartner - Pytch/LiveWire Seminar: Succesvol groeie...Martin Stutterheim - Technopartner - Pytch/LiveWire Seminar: Succesvol groeie...
Martin Stutterheim - Technopartner - Pytch/LiveWire Seminar: Succesvol groeie...Ayman van Bregt
 
Innovatiesubsidies voor bedrijven + rol van het Innovatiecentrum
Innovatiesubsidies voor bedrijven + rol van het InnovatiecentrumInnovatiesubsidies voor bedrijven + rol van het Innovatiecentrum
Innovatiesubsidies voor bedrijven + rol van het InnovatiecentrumAlbregts Anke
 
Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie Roeselare - 8 maart 2017
Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie Roeselare - 8 maart 2017Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie Roeselare - 8 maart 2017
Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie Roeselare - 8 maart 2017Bolero Crowdfunding
 
Drie Fiscale Maatregelen Innovatie
Drie Fiscale Maatregelen InnovatieDrie Fiscale Maatregelen Innovatie
Drie Fiscale Maatregelen Innovatiejoszomerdijk
 
i-PensionSolutions newsletter for relations july 2016
i-PensionSolutions newsletter for relations  july 2016i-PensionSolutions newsletter for relations  july 2016
i-PensionSolutions newsletter for relations july 2016Tjitsger Hulshoff
 
Tewerkstellingsmaatregelen
TewerkstellingsmaatregelenTewerkstellingsmaatregelen
TewerkstellingsmaatregelenLeen Meeuws
 
Workshop Gezond Financieren Health Valley Cafe
Workshop Gezond Financieren Health Valley CafeWorkshop Gezond Financieren Health Valley Cafe
Workshop Gezond Financieren Health Valley CafeJos van de Werken
 
Cro fun leidraad projectaanbieders nl 2015_02_15_crofun_1
Cro fun leidraad projectaanbieders nl 2015_02_15_crofun_1Cro fun leidraad projectaanbieders nl 2015_02_15_crofun_1
Cro fun leidraad projectaanbieders nl 2015_02_15_crofun_1Crofun
 

What's hot (19)

Financiering van innovatieprojecten (in samenwerking met kennisinstellingen)
Financiering van innovatieprojecten (in samenwerking met kennisinstellingen)Financiering van innovatieprojecten (in samenwerking met kennisinstellingen)
Financiering van innovatieprojecten (in samenwerking met kennisinstellingen)
 
Masterclass Subsidies
Masterclass SubsidiesMasterclass Subsidies
Masterclass Subsidies
 
MFP, CFP, Ramon Wernsen-Bruin: Hoe word ik de financieel regisseur van een kl...
MFP, CFP, Ramon Wernsen-Bruin: Hoe word ik de financieel regisseur van een kl...MFP, CFP, Ramon Wernsen-Bruin: Hoe word ik de financieel regisseur van een kl...
MFP, CFP, Ramon Wernsen-Bruin: Hoe word ik de financieel regisseur van een kl...
 
Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie Lokeren - 17 mei 2017
Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie Lokeren - 17 mei 2017Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie Lokeren - 17 mei 2017
Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie Lokeren - 17 mei 2017
 
Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie Hasselt - 4 mei 2017
Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie Hasselt - 4 mei 2017Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie Hasselt - 4 mei 2017
Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie Hasselt - 4 mei 2017
 
Tax Shelter naslagwerk met rekenvoorbeeld
Tax Shelter naslagwerk met rekenvoorbeeldTax Shelter naslagwerk met rekenvoorbeeld
Tax Shelter naslagwerk met rekenvoorbeeld
 
Tax shelter en win winlening slidedeck: slides bij webinar 20180413
Tax shelter en win winlening slidedeck: slides bij webinar 20180413Tax shelter en win winlening slidedeck: slides bij webinar 20180413
Tax shelter en win winlening slidedeck: slides bij webinar 20180413
 
Meerwaardebelasting
MeerwaardebelastingMeerwaardebelasting
Meerwaardebelasting
 
Executive | 141112 | Innovatie | Succesvol Financieren van Groei | Presentati...
Executive | 141112 | Innovatie | Succesvol Financieren van Groei | Presentati...Executive | 141112 | Innovatie | Succesvol Financieren van Groei | Presentati...
Executive | 141112 | Innovatie | Succesvol Financieren van Groei | Presentati...
 
Selecting Innovation Projects Vinnof
Selecting Innovation Projects VinnofSelecting Innovation Projects Vinnof
Selecting Innovation Projects Vinnof
 
Rte adviesgroep subsidie en financieringslandschap in nederland
Rte adviesgroep subsidie en financieringslandschap in nederlandRte adviesgroep subsidie en financieringslandschap in nederland
Rte adviesgroep subsidie en financieringslandschap in nederland
 
Martin Stutterheim - Technopartner - Pytch/LiveWire Seminar: Succesvol groeie...
Martin Stutterheim - Technopartner - Pytch/LiveWire Seminar: Succesvol groeie...Martin Stutterheim - Technopartner - Pytch/LiveWire Seminar: Succesvol groeie...
Martin Stutterheim - Technopartner - Pytch/LiveWire Seminar: Succesvol groeie...
 
Innovatiesubsidies voor bedrijven + rol van het Innovatiecentrum
Innovatiesubsidies voor bedrijven + rol van het InnovatiecentrumInnovatiesubsidies voor bedrijven + rol van het Innovatiecentrum
Innovatiesubsidies voor bedrijven + rol van het Innovatiecentrum
 
Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie Roeselare - 8 maart 2017
Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie Roeselare - 8 maart 2017Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie Roeselare - 8 maart 2017
Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie Roeselare - 8 maart 2017
 
Drie Fiscale Maatregelen Innovatie
Drie Fiscale Maatregelen InnovatieDrie Fiscale Maatregelen Innovatie
Drie Fiscale Maatregelen Innovatie
 
i-PensionSolutions newsletter for relations july 2016
i-PensionSolutions newsletter for relations  july 2016i-PensionSolutions newsletter for relations  july 2016
i-PensionSolutions newsletter for relations july 2016
 
Tewerkstellingsmaatregelen
TewerkstellingsmaatregelenTewerkstellingsmaatregelen
Tewerkstellingsmaatregelen
 
Workshop Gezond Financieren Health Valley Cafe
Workshop Gezond Financieren Health Valley CafeWorkshop Gezond Financieren Health Valley Cafe
Workshop Gezond Financieren Health Valley Cafe
 
Cro fun leidraad projectaanbieders nl 2015_02_15_crofun_1
Cro fun leidraad projectaanbieders nl 2015_02_15_crofun_1Cro fun leidraad projectaanbieders nl 2015_02_15_crofun_1
Cro fun leidraad projectaanbieders nl 2015_02_15_crofun_1
 

Similar to Presentatie Agentschap Ondernemen 26/11/2012

De financieringsinstrumenten van de overheid agentschap ondernemen_20112014_l...
De financieringsinstrumenten van de overheid agentschap ondernemen_20112014_l...De financieringsinstrumenten van de overheid agentschap ondernemen_20112014_l...
De financieringsinstrumenten van de overheid agentschap ondernemen_20112014_l...teamcommunicatie
 
Groeifinanciering voor bedrijven Sim Leadershipevent- Filip Lacquet
Groeifinanciering voor bedrijven Sim Leadershipevent- Filip LacquetGroeifinanciering voor bedrijven Sim Leadershipevent- Filip Lacquet
Groeifinanciering voor bedrijven Sim Leadershipevent- Filip LacquetSIM Belgium
 
InnovationQuarter presentatie Week van de Financiering 2016 - Nootdorp
InnovationQuarter presentatie Week van de Financiering 2016 - NootdorpInnovationQuarter presentatie Week van de Financiering 2016 - Nootdorp
InnovationQuarter presentatie Week van de Financiering 2016 - NootdorpKamer van Koophandel
 
Ban vlaanderen
Ban vlaanderenBan vlaanderen
Ban vlaanderenOfficenter
 
presentatie agentschap ondernemen antwerpen
presentatie agentschap ondernemen antwerpenpresentatie agentschap ondernemen antwerpen
presentatie agentschap ondernemen antwerpenJan Ottoy
 
Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie - Oostende
Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie - OostendeBolero Crowdfunding Inspiratiesessie - Oostende
Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie - OostendeBolero Crowdfunding
 
Alternatieven voor bedrijfsfinanciering
Alternatieven voor bedrijfsfinancieringAlternatieven voor bedrijfsfinanciering
Alternatieven voor bedrijfsfinancieringETION
 
Credion en Symbid presentatie Week van de Financiering 2016 - Schiphol
Credion en Symbid presentatie Week van de Financiering 2016 - SchipholCredion en Symbid presentatie Week van de Financiering 2016 - Schiphol
Credion en Symbid presentatie Week van de Financiering 2016 - SchipholKamer van Koophandel
 
Presentatie workshop btm subsidiemanagement
Presentatie workshop btm subsidiemanagementPresentatie workshop btm subsidiemanagement
Presentatie workshop btm subsidiemanagementMC-Advisory
 
Groei & innovatie lening slide share
Groei & innovatie lening slide shareGroei & innovatie lening slide share
Groei & innovatie lening slide shareRob van de Ven
 
VentureNed bedrijfspresentatie
VentureNed bedrijfspresentatieVentureNed bedrijfspresentatie
VentureNed bedrijfspresentatieVentureNed
 
Executive | 140603 | Succesvol Financieren van Groei | Presentatie Loes Koste...
Executive | 140603 | Succesvol Financieren van Groei | Presentatie Loes Koste...Executive | 140603 | Succesvol Financieren van Groei | Presentatie Loes Koste...
Executive | 140603 | Succesvol Financieren van Groei | Presentatie Loes Koste...Flevum
 
Gentrepreneur DAY: investeerders vinden
Gentrepreneur DAY: investeerders vindenGentrepreneur DAY: investeerders vinden
Gentrepreneur DAY: investeerders vindenGentrepreneur
 

Similar to Presentatie Agentschap Ondernemen 26/11/2012 (20)

De financieringsinstrumenten van de overheid agentschap ondernemen_20112014_l...
De financieringsinstrumenten van de overheid agentschap ondernemen_20112014_l...De financieringsinstrumenten van de overheid agentschap ondernemen_20112014_l...
De financieringsinstrumenten van de overheid agentschap ondernemen_20112014_l...
 
Groeifinanciering voor bedrijven Sim Leadershipevent- Filip Lacquet
Groeifinanciering voor bedrijven Sim Leadershipevent- Filip LacquetGroeifinanciering voor bedrijven Sim Leadershipevent- Filip Lacquet
Groeifinanciering voor bedrijven Sim Leadershipevent- Filip Lacquet
 
Fin mix 11102017
Fin mix 11102017Fin mix 11102017
Fin mix 11102017
 
InnovationQuarter presentatie Week van de Financiering 2016 - Nootdorp
InnovationQuarter presentatie Week van de Financiering 2016 - NootdorpInnovationQuarter presentatie Week van de Financiering 2016 - Nootdorp
InnovationQuarter presentatie Week van de Financiering 2016 - Nootdorp
 
PPI Kans of Bedreiging?
PPI Kans of Bedreiging?PPI Kans of Bedreiging?
PPI Kans of Bedreiging?
 
Ban vlaanderen
Ban vlaanderenBan vlaanderen
Ban vlaanderen
 
presentatie agentschap ondernemen antwerpen
presentatie agentschap ondernemen antwerpenpresentatie agentschap ondernemen antwerpen
presentatie agentschap ondernemen antwerpen
 
Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie - Oostende
Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie - OostendeBolero Crowdfunding Inspiratiesessie - Oostende
Bolero Crowdfunding Inspiratiesessie - Oostende
 
Alternatieven voor bedrijfsfinanciering
Alternatieven voor bedrijfsfinancieringAlternatieven voor bedrijfsfinanciering
Alternatieven voor bedrijfsfinanciering
 
Credion en Symbid presentatie Week van de Financiering 2016 - Schiphol
Credion en Symbid presentatie Week van de Financiering 2016 - SchipholCredion en Symbid presentatie Week van de Financiering 2016 - Schiphol
Credion en Symbid presentatie Week van de Financiering 2016 - Schiphol
 
Presentatie workshop btm subsidiemanagement
Presentatie workshop btm subsidiemanagementPresentatie workshop btm subsidiemanagement
Presentatie workshop btm subsidiemanagement
 
Groei & innovatie lening slide share
Groei & innovatie lening slide shareGroei & innovatie lening slide share
Groei & innovatie lening slide share
 
test
testtest
test
 
VentureNed bedrijfspresentatie
VentureNed bedrijfspresentatieVentureNed bedrijfspresentatie
VentureNed bedrijfspresentatie
 
Executive | 140603 | Succesvol Financieren van Groei | Presentatie Loes Koste...
Executive | 140603 | Succesvol Financieren van Groei | Presentatie Loes Koste...Executive | 140603 | Succesvol Financieren van Groei | Presentatie Loes Koste...
Executive | 140603 | Succesvol Financieren van Groei | Presentatie Loes Koste...
 
140205 bluegrowth subsidies voor bedrijven
140205 bluegrowth subsidies voor bedrijven140205 bluegrowth subsidies voor bedrijven
140205 bluegrowth subsidies voor bedrijven
 
Financieringsvormen
FinancieringsvormenFinancieringsvormen
Financieringsvormen
 
Gentrepreneur DAY: investeerders vinden
Gentrepreneur DAY: investeerders vindenGentrepreneur DAY: investeerders vinden
Gentrepreneur DAY: investeerders vinden
 
Fagro 29112012 pierre daemen
Fagro 29112012  pierre daemenFagro 29112012  pierre daemen
Fagro 29112012 pierre daemen
 
Fagro 29112012 Pierre Daemen
Fagro 29112012 Pierre DaemenFagro 29112012 Pierre Daemen
Fagro 29112012 Pierre Daemen
 

More from Wendy Claes

Hilde vanwildemeersch 14-03-19
Hilde vanwildemeersch 14-03-19Hilde vanwildemeersch 14-03-19
Hilde vanwildemeersch 14-03-19Wendy Claes
 
Social media mich verbeeck (talkingheads)
Social media  mich verbeeck (talkingheads)Social media  mich verbeeck (talkingheads)
Social media mich verbeeck (talkingheads)Wendy Claes
 
Presentatie micro start 04-11-2013
Presentatie micro start 04-11-2013Presentatie micro start 04-11-2013
Presentatie micro start 04-11-2013Wendy Claes
 
Presentatie crowdfunding luc colebunders 2013 04 18
Presentatie crowdfunding luc colebunders 2013 04 18Presentatie crowdfunding luc colebunders 2013 04 18
Presentatie crowdfunding luc colebunders 2013 04 18Wendy Claes
 
effectief communiceren
effectief communicereneffectief communiceren
effectief communicerenWendy Claes
 
CvO-infosessie Brantsandpatents 06/11/2012
CvO-infosessie Brantsandpatents 06/11/2012CvO-infosessie Brantsandpatents 06/11/2012
CvO-infosessie Brantsandpatents 06/11/2012Wendy Claes
 
cvo infosessie bjorn accoe (22 oktober 2012)
cvo infosessie bjorn accoe (22 oktober 2012)cvo infosessie bjorn accoe (22 oktober 2012)
cvo infosessie bjorn accoe (22 oktober 2012)Wendy Claes
 
Hoe zit ik aan het stuur van mijn onderneming (Katleen Van Speybroeck)
Hoe zit ik aan het stuur van mijn onderneming (Katleen Van Speybroeck)Hoe zit ik aan het stuur van mijn onderneming (Katleen Van Speybroeck)
Hoe zit ik aan het stuur van mijn onderneming (Katleen Van Speybroeck)Wendy Claes
 
Jan evenepoel - waarom sport van jou een betere ondernemer maakt
Jan evenepoel - waarom sport van jou een betere ondernemer maaktJan evenepoel - waarom sport van jou een betere ondernemer maakt
Jan evenepoel - waarom sport van jou een betere ondernemer maaktWendy Claes
 
Detox rox: sport en sap
Detox rox: sport en sapDetox rox: sport en sap
Detox rox: sport en sapWendy Claes
 
Helena demuynck waarom jij net als clijsters een coach verdient
Helena demuynck waarom jij net als clijsters een coach verdientHelena demuynck waarom jij net als clijsters een coach verdient
Helena demuynck waarom jij net als clijsters een coach verdientWendy Claes
 
Presentatie branding van jezelf en je business (frederic lootens)
Presentatie branding van jezelf en je business (frederic lootens)Presentatie branding van jezelf en je business (frederic lootens)
Presentatie branding van jezelf en je business (frederic lootens)Wendy Claes
 
Brantsandpatents infosessie cvo
Brantsandpatents infosessie cvoBrantsandpatents infosessie cvo
Brantsandpatents infosessie cvoWendy Claes
 

More from Wendy Claes (13)

Hilde vanwildemeersch 14-03-19
Hilde vanwildemeersch 14-03-19Hilde vanwildemeersch 14-03-19
Hilde vanwildemeersch 14-03-19
 
Social media mich verbeeck (talkingheads)
Social media  mich verbeeck (talkingheads)Social media  mich verbeeck (talkingheads)
Social media mich verbeeck (talkingheads)
 
Presentatie micro start 04-11-2013
Presentatie micro start 04-11-2013Presentatie micro start 04-11-2013
Presentatie micro start 04-11-2013
 
Presentatie crowdfunding luc colebunders 2013 04 18
Presentatie crowdfunding luc colebunders 2013 04 18Presentatie crowdfunding luc colebunders 2013 04 18
Presentatie crowdfunding luc colebunders 2013 04 18
 
effectief communiceren
effectief communicereneffectief communiceren
effectief communiceren
 
CvO-infosessie Brantsandpatents 06/11/2012
CvO-infosessie Brantsandpatents 06/11/2012CvO-infosessie Brantsandpatents 06/11/2012
CvO-infosessie Brantsandpatents 06/11/2012
 
cvo infosessie bjorn accoe (22 oktober 2012)
cvo infosessie bjorn accoe (22 oktober 2012)cvo infosessie bjorn accoe (22 oktober 2012)
cvo infosessie bjorn accoe (22 oktober 2012)
 
Hoe zit ik aan het stuur van mijn onderneming (Katleen Van Speybroeck)
Hoe zit ik aan het stuur van mijn onderneming (Katleen Van Speybroeck)Hoe zit ik aan het stuur van mijn onderneming (Katleen Van Speybroeck)
Hoe zit ik aan het stuur van mijn onderneming (Katleen Van Speybroeck)
 
Jan evenepoel - waarom sport van jou een betere ondernemer maakt
Jan evenepoel - waarom sport van jou een betere ondernemer maaktJan evenepoel - waarom sport van jou een betere ondernemer maakt
Jan evenepoel - waarom sport van jou een betere ondernemer maakt
 
Detox rox: sport en sap
Detox rox: sport en sapDetox rox: sport en sap
Detox rox: sport en sap
 
Helena demuynck waarom jij net als clijsters een coach verdient
Helena demuynck waarom jij net als clijsters een coach verdientHelena demuynck waarom jij net als clijsters een coach verdient
Helena demuynck waarom jij net als clijsters een coach verdient
 
Presentatie branding van jezelf en je business (frederic lootens)
Presentatie branding van jezelf en je business (frederic lootens)Presentatie branding van jezelf en je business (frederic lootens)
Presentatie branding van jezelf en je business (frederic lootens)
 
Brantsandpatents infosessie cvo
Brantsandpatents infosessie cvoBrantsandpatents infosessie cvo
Brantsandpatents infosessie cvo
 

Presentatie Agentschap Ondernemen 26/11/2012

 • 1. Van zaaikapitaal tot groeikapitaal een overzicht van de mogelijke financieringsvormen Agentschap Ondernemen 26 november 2012
 • 2. Wat doet het Agentschap Ondernemen? ► De drijvende kracht achter meer en beter ondernemerschap in Vlaanderen ► Complementair aan het IC & IWT (innoveren) en het FIT (internationaliseren) ► Stimuleren van Vlaamse bedrijven en ondernemers  Subsidies: kmo-portefeuille, ecologiepremie, strategische opleidings- en investeringssteun, rentetoelage, …  Ondersteunen van projecten door oproepen: brugprojecten, peterschapsprojecten, ondernemerschapsprojecten,… (www.von-online.be)
 • 3. Wat doet het Agentschap Ondernemen? (vervolg) ► Informeren en adviseren van Vlaamse bedrijven en ondernemers over:  Start & groei  Subsidies & financiering  Vestiging  Milieu – energie – IE – design  Internationaal & EEN
 • 4. Het Agentschap Ondernemen is het neutrale aanspreekpunt dat een overzicht geeft van mogelijke subsidies, financieringsmaat- regelen en andere financiële ondersteuning.  www.subsidiedatabank.be  Overheidsmaatregelen bij de financiering van ondernemingen
 • 5. Financieringskanalen bij de start en de uitbouw van een onderneming Financieringswijze Overheidsstimulans Eigen Inbreng Friends, Family & Fools PMV: Winwinlening Banken Participatiefonds: Startlening Participatiefonds: Starteo – Optimeo Participatiefonds: Initio PMV: Waarborgregeling EIB investeringskredieten Risicokapitaal Ban Vlaanderen Participatiefonds: BA+ PMV: Seed & Early stage – Innovatiemezzanine PMV: Arkimedes PMV: Groeimezzanine Specifieke fondsen in niche sectoren: CultuurInvest, Biotech Fonds, Flanders’ Care Invest
 • 6. Eigen inbreng • Eigen inbreng is onontbeerlijk! • De inbreng van eigen middelen zegt namelijk iets over de risico’s die men als ondernemer bereid is te nemen en over het vertrouwen in het slagen van zijn onderneming. • Eigen geldmiddelen vormen een buffer om eventuele tegenslagen op te vangen.
 • 7. Financieringskanalen bij de start en de uitbouw van een onderneming Financieringswijze Overheidsstimulans Eigen Inbreng Friends, Family & Fools PMV: Winwinlening Banken Participatiefonds: Startlening Participatiefonds: Starteo – Optimeo Participatiefonds: Initio PMV: Waarborgregeling EIB investeringskredieten Risicokapitaal Ban Vlaanderen Participatiefonds: BA+ PMV: Seed & Early stage – Innovatiemezzanine PMV: Arkimedes PMV: Groeimezzanine Specifieke fondsen in niche sectoren: CultuurInvest, Biotech Fonds, Flanders’ Care Invest
 • 8. Friends, Family & Fools Winwinlening (PMV) Doel Met een fiscaal voordeel en een waarborg particulieren aanmoedigen om ondernemers te financieren. Wat en voor wie Achtergestelde lening van vriend, kennis of familielid aan een Vlaamse KMO
 • 9. Winwinlening Modaliteiten • Maximumbedrag: € 50.000 per particulier kredietgever, € 100.000 per kredietnemer • Aanwending voor ondernemingsdoeleinden • Looptijd : 8 jaar • Rente 2012: tussen maximum 4,25% - minimum 2,125% • Kredietgever: • Geen werknemer van de kredietnemer • Natuurlijke persoon en inwoner van het Vlaamse Gewest. • Indien kredietnemer zelfstandige is: geen echtgenoot of wettelijke samenwonend partner daarvan zijn. • Indien kredietnemer een rechtspersoon is: geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder noch de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van die persoon.
 • 10. Winwinlening Fiscaal voordeel • Fiscaal voordeel geldschieter: belastingvermindering van 2,5% op geleende bedrag • Bij faillissement, stopzetting of overlijden kredietnemer: eenmalige belastingvermindering van 30% van het bedrag van de hoofdsom dat is verloren gegaan. • Registratie en modelcontract via website Meer info : www.winwinlening.be
 • 11. Financieringskanalen bij de start en de uitbouw van een onderneming Financieringswijze Overheidsstimulans Eigen Inbreng Friends, Family & Fools PMV: Winwinlening Banken Participatiefonds: Startlening Participatiefonds: Starteo – Optimeo Participatiefonds: Initio PMV: Waarborgregeling EIB investeringskredieten Risicokapitaal Ban Vlaanderen Participatiefonds: BA+ PMV: Seed & Early stage – Innovatiemezzanine PMV: Arkimedes PMV: Groeimezzanine Specifieke fondsen in niche sectoren: CultuurInvest, Biotech Fonds, Flanders’ Care Invest
 • 12. Banken • Meestal volstaat de eigen inbreng niet om het volledige project te financieren. Met een goed voorbereid project kan men dan naar één of meerdere banken stappen. • Dit voor financiering van o.a. : • Vaste activa : deze worden bij voorkeur gefinancierd met leningen die minstens even lang lopen als de levensduur van het gefinancierde materieel • Bedrijfskapitaal
 • 13. Achtergestelde leningen • Lening wordt beschouwd als quasi eigen vermogen : solvabiliteit verhoogt • Hierdoor daalt het risico voor andere schuldeisers • En wordt het klassiek bankkrediet beter toegankelijk • Wordt bij faillissement terugbetaald nadat alle andere schuldeisers hun geld hebben gehad
 • 14. Participatiefonds Openbare federale kredietinstelling Verstrekt kredieten aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepen, KO’s* (startend/ gevestigd) Steeds in combinatie met een bankfinanciering. Leningen bedoeld voor starters: - Starteo - Initio - Business Angels+ - Startlening (werkzoekenden) - Plan Jonge Zelfstandigen (jonge werkzoekenden)
 • 15. Starteo (PF) Wat en voor wie • Achtergestelde lening voor zelfstandigen, vrije beroepen en kleine ondernemingen → Minder dan 4 jaar in hoofdberoep Modaliteiten • 2 Ontvankelijkheidscriteria : – Eigen inbreng = minstens 10% van het totale investeringsproject – Solvabiliteit na investering = minstens 10% • Bedrag : 4 x eigen inbreng met een maximum van € 250.000 (€ 350 000 bij overname door inkoop aandelen) • Eigen inbreng mag niet gefinancierd zijn via krediet/lening • Bedrag Starteo kan nooit hoger zijn dan het begeleidend bankkrediet (€ 62.500) (€ 250.000) (€ 250.000)
 • 16. Starteo • Looptijd : 5, 7 of 10 jaar • Rentevoet = BEPR met een min. van 3% • Vrijstelling kapitaalsaflossing: 0,1 of 2 jaar • Waarborgen: in functie van het kredietrisico • Geen herfinanciering bestaande schulden mogelijk • Alle investeringen, ook behoefte aan bedrijfskapitaal • Voor onroerende investering: • Enkel beroepsgedeelte en enkel voor eigen gebruik (onroerend voor verhuur/verkoop is uitgesloten) • Indiening via bank Meer info : www.fonds.org
 • 17. Initio (PF) Wat en voor wie • Achtergestelde lening voor zelfstandigen, vrije beroepen en kleine ondernemingen Modaliteiten • Looptijd : 3, 5 of 7 Jaar • Rentevoet : vast = 4% • Maximumbedrag: • 5x eigen inbreng, • niet meer dan 50% van het totale investeringsbedrag en • maximum 100 000€. • Vrijstelling kapitaalsaflossing: 0, 1 of 2 jaar
 • 18. Initio • Waarborgen : – Natuurlijk persoon : geen waarborg – Rechtspersoon : borgstelling actieve vennoten • Geen herfinanciering van bestaande schulden • Geen aankoop onroerende goederen of nieuwbouw • Indiening via erkende boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor Meer info : www.fonds.org
 • 19. Waarborgregeling (PMV) Wat en voor wie Vlaamse overheidswaarborg voor financiële instellingen die kredieten verlenen aan zelfstandigen (in bij- en hoofdberoep), vrije beroepen en ondernemingen Modaliteiten • Indien goed project maar tekort aan waarborgen volgens bank • Maximaal 75% van het kredietbedrag kan gewaarborgd worden • Duurtijd : vrij te bepalen (max. 10 jaar) • Premie = 0,5% x bedrag onder de waarborg x duurtijd waarborg • Aanvraag indienen via banken • Bank beslist autonoom tot € 750.000 waarborg • Maatregel kan gecombineerd worden met een achtergestelde lening van het Participatiefonds Meer info : www.waarborgregeling.be
 • 20. Investeringskrediet EIB (Europese Investeringsbank) Wat en voor wie? • EIB: ondersteuning van investeringsprojecten van Europese kmo’s  Stelsel van voordelige leningen via commerciële partnerbanken van de EIB • Voor (materiële en immateriële) investeringen van kmo’s binnen de EU • Voordeel: Korting op de klassieke vaste rentevoet van de commerciële bank • Partnerbank beslist of de onderneming al dan niet in aanmerking komt. • Partnerbanken België:
 • 21. Financieringskanalen bij de start en de uitbouw van een onderneming Financieringswijze Overheidsstimulans Eigen Inbreng Friends, Family & Fools PMV: Winwinlening Banken Participatiefonds: Startlening Participatiefonds: Starteo – Optimeo Participatiefonds: Initio PMV: Waarborgregeling EIB investeringskredieten Risicokapitaal Ban Vlaanderen Participatiefonds: BA+ PMV: Seed & Early stage – Innovatiemezzanine PMV: Arkimedes PMV: Groeimezzanine Specifieke fondsen in niche sectoren: CultuurInvest, Biotech Fonds, Flanders’ Care Invest
 • 22. Risicokapitaal • Voor risicovolle projecten met sterk groeipotentieel kan naast bankfinanciering een beroep gedaan worden op risicokapitaal • Doel : realiseren meerwaarde op aandelen bij uitstap • Term ‘risico’ → investeerders vragen geen materiële waarborgen • Term ‘kapitaal’ → risicokapitaal is een inbreng in het kapitaal van de onderneming en maakt deel uit van het eigen vermogen • Belangrijke parameters : Goed onderbouwd businessplan Vertrouwen in het management
 • 23. BAN Vlaanderen Wat • Informeel netwerk van business angels • Individuele investeerders, privé-personen : vaak ex-bedrijfsleiders met een actieve ondernemers- en of managementervaring en goed gevuld adresboekje • Stellen zowel financiële middelen, als knowhow en inzet ter beschikking Modaliteiten • Te onderhandelen • Gemiddelde investering : € 25.000 tot 250.000 Meer info : www.banvlaanderen.be
 • 24. BA+lening (PF) Wat en voor wie • Achtergestelde lening voor ondernemingen die financieel ondersteund worden door één of meer business angels, aangesloten bij een erkend Business Angel netwerk Modaliteiten • Looptijd : 5,7 of 10 jaar • Rente : BEPR + 1% • Bedrag : maximum € 125.000 (niet hoger dan gezamenlijke inbreng ondernemer + business angel)
 • 25. BA+lening (PF) • Waarborgen : soepel, in functie van het project • Vrijstelling kapitaalsaflossing: 0,1,2 of 3 jaar • Indiening : via het erkend Business Angel netwerk Meer info : www.fonds.org
 • 26. Seed & Early Stage(PMV) Wat en voor wie • Via Vinnof zaaikapitaal aan innovatieve starters en jonge ondernemingen in vroeg stadium van groei. • Sectoren: Cleantech – ICT - Levenswetenschappen – Zorgsector • Kapitaalparticipatie, eventueel aangevuld met een converteerbare lening Modaliteiten • Sterkte, visie en inzet van de het managementteam • Goed onderbouwd en realistisch businessplan Meer info : www.pmv.eu
 • 27. Case: ► Wie: kandidaat-starter ► Wat: productie en verkoop van elektrische laadpalen ► Financieringsbehoefte: € 600.000 ► Eigen inbreng: € 60.000 ► Bankfinanciering: neen ► Alternatieve financiering?
 • 28. Wat is FINMIX? FINMIX is een project voor elke (kandidaat-)ondernemer gevestigd in het Vlaamse Gewest die op zoek is naar de optimale financieringsmix voor zijn risicovol project. Optimale financieringsmix: verschillende bronnen noodzakelijk. Risicovol: ► Uitgestelde omzet omwille van het technologisch en/of innovatief karakter ► Grote behoefte aan werkkapitaal om versnelde groei te financieren ► Eigen vermogen en waarborgen ontoereikend/te laag t.o.v. kapitaalsbehoefte FINMIX biedt ondernemers de mogelijkheid om hun project voor te stellen aan een panel van financieringsexperten.
 • 29. Voor wie FINMIX? ► Type ondernemer ► Kandidaat-starters ► Starters ► Groeiers ► Overnemers ► Sector ► Geen sectorale beperkingen ► Vestigingsvoorwaarde ► Maatschappelijke zetel in Vlaanderen
 • 30. Stappenplan FINMIX 1 2 3 4 5 6 Elektronische Voor- Aanmelding Behandeling Experten- toetsings- bereiding Nazorg Uniek Loket dossier panel commissie presentatie 1. Geen doorstroming: Experten Opvolging advies bij AO ► Bank ► Terugkoppeling 2. Twijfel: ► BAN Vlaanderen evaluatieverslag toetsingscommissie ► Risicokapitaalverschaffer ► Opvolgen ► PMV ondernemer -> stap 3 ► Participatiefonds ► Innovatiecentrum 3. Doorstroming: ► Unizo & Voka samen expertenpanel ► AO -> stap 4 Frequentie ► Maandelijks ► Gent/Leuven Verloop presentatie ► 20 min. ondernemingsplan + financieringsbehoefte ► 30 min. discussie experten ► 10 min. intern overleg Evaluatieformulier
 • 33.
 • 34. Expertenpanel data 2012 - 2013 ► 13 december 2012 – Gent ► 17 januari 2013 – Leuven ► 21 februari 2013 – Gent ► 21 maart 2013 – Leuven ► 18 april 2013 – Gent ► 16 mei 2013 – Leuven ► 13 juni 2013 – Gent ► 4 juli 2013 – Leuven ► 12 september 2013 – Gent ► 10 oktober 2013 – Leuven ► 14 november 2013 – Gent ► 12 december 2013 – Leuven
 • 35. Interesse in FINMIX? Neem contact op: ► Bie Boudolf T 09/267 40 11 ► Birgit De Ridder T 09/267 40 16 ► Tina Dehasque T 011/29 20 71 ► finmix@agentschapondernemen.be ► www.finmix.be