Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tax shelter en win winlening slidedeck: slides bij webinar 20180413

97 views

Published on

Peter Devos en Aelbrecht Van Damme bespreken Tax Shelter en WinWinlening. Interessant voor ondernemers én investeerders.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tax shelter en win winlening slidedeck: slides bij webinar 20180413

 1. 1. Tax shelter voor startende ondernemingen (en groeibedrijven) - Fiscale stimulans voor het Belgisch ondernemingschap
 2. 2. Wat is ´tax shelter voor startende ondernemingen‘?
 3. 3. • Een belastingvermindering voor particuliere investeerders die investeren in het kapitaal van startende ondernemingen • Doel: particulier kapitaal mobiliseren voor het verschaffen van risicokapitaal aan niet- beursgenoteerde kleine vennootschappen die met een financieringstekort kampen. • Belastingvermindering van 30% (KMO) of 45% (micro-vennootschappen) • Directe investeringen, ev. via crowdfunding platform • Maximum EUR 100.000,00 per jaar Wat is ´tax shelter voor startende ondernemingen‘?
 4. 4. Wie komt in aanmerking als begunstigde onderneming?
 5. 5. Voor kleine vennootschappen +: • binnenlandse vennootschap of een vennootschap uit de Europese Economische Ruimte (EER) die in België over een 'Belgische inrichting' beschikt. • De vennootschap mag niet opgericht zijn in het kader van een fusie of splitsing van vennootschappen. • De vennootschap mag, in het verleden, nog geen kapitaalvermindering hebben doorgevoerd of dividenden hebben uitgekeerd. • De vennootschap maakt niet het voorwerp uit van een collectieve insolventieprocedure of bevindt zich niet in de voorwaarden van een collectieve insolventieprocedure. • De vennootschap mag na de storting van de sommen door de belastingplichtige niet meer dan € 250.000 fiscaal aangemoedigde inbrengen ontvangen hebben tijdens haar bestaan. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd. Wie komt in aanmerking als onderneming?
 6. 6. ! Te voldoen gedurende 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen. • De vennootschap mag geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap, of vastgoed- management venootschap zijn. • niet beursgenoteerd • sommen niet gebruiken voor de uitkering van dividenden of de aankoop van aandelen, noch voor het verstrekken van leningen. Wie komt in aanmerking als onderneming?
 7. 7. Definitie startende vennootschap • De investering moet gebeuren naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap of naar aanleiding van een kapitaalverhoging binnen de 4 jaar na de oprichting ervan (ten vroegste opgericht op 1 januari 2013) • Indien de nieuwe vennootschap een werkzaamheid voortzet: aanvangsdatum 48 maanden termijn = startdatum van de eenmanszaak of de startdatum van die andere vennootschap Wie komt in aanmerking als onderneming?
 8. 8. Definitie kleine vennootschap Een kleine vennootschap (§§1 tot 6 van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen) is een vennootschap die voor het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van volgende criteria overschrijdt (voor aandelen uitgegeven vanaf 01/01/2016): • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50 werknemers; • jaaromzet, exclusief btw: €9.000.000; • balanstotaal: €4.500.000. De criteria moeten op geconsolideerde basis worden bekeken. Wie komt in aanmerking als onderneming?
 9. 9. Definitie micro-vennootschap Een microvennootschap (artikel 15/1 van het Wetboek van vennootschappen) is een kleine vennootschap met rechtspersoonlijkheid die op datum van de jaarafsluiting geen dochtervennootschap of moedervennootschap is en die niet meer dan één der volgende criteria overschrijden: • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10 werknemers; • jaaromzet, exclusief btw: €700.000; • balanstotaal: €350.000. Wie komt in aanmerking als onderneming?
 10. 10. Wie komt in aanmerking als investeerder?
 11. 11. Een natuurlijk persoon die "rechtstreeks" investeert in de vennootschap, via een crowdfunding platform of via een starterfonds. • Zowel de rijksinwoners (onderworpen aan de personenbelasting) als de niet-rijksinwoners. • Minimum houdtermijn van 4 jaar • NIET: bedrijfsleider zelf of de bestuurders van de vennootschap (het gaat om zaakvoerders, bestuurders, vereffenaars, gelijksoortige functies en zelfstandige directeurs, rechtstreeks of onrechtstreeks). • WEL: familieleden van de oprichters (ook echtgenoot, samenwonende partner en kinderen van de bedrijfsleider) als de werknemers van de onderneming. Ook bedrijfsleiders die investeren in elkaars KMO in plaats van in de eigen KMO. Wie komt in aanmerking als investeerder?
 12. 12. Op welke manier kan men investeren in die ondernemingen?
 13. 13. ▪ De inschrijving op nieuw uitgegeven aandelen kan gebeuren ❖rechtstreeks, met of zonder tussenkomst van een crowdfundingplatform (erkend door de FSMA), of ❖onrechtstreeks, door het verwerven van: - nieuwe beleggingsinstrumenten die zijn uitgegeven door een financieringsvehikel; - nieuwe 'rechten van deelneming(op naam)’ in een openbaar startersfonds; of - nieuwe rechten van deelneming op naam in een private startersprivak. Op welke manier kan men investeren?
 14. 14. Een financieringsvehikel is een tussenschakel tussen de crowdfunders/beleggers en de startende onderneming waarin de bijdragen van de crowdfunders worden gecentraliseerd en die vervolgens als één aandeelhouder of schuldeiser in de relatie met de ondernemer optreedt. • De rechtstreekse belegging kan, maar hoeft niet te gebeuren via een crowdfundingplatform.. • De starterfondsen en de private startersprivaks zijn beleggingsvennootschappen met een vast aantal rechten van deelneming. Op welke manier kan men investeren?
 15. 15. Wat is het bedrag van het fiscaal voordeel?
 16. 16. ▪ Voor een directe investering of investering via een crowdfunding platform en voor investeringen in nieuwe beleggingsinstrumenten uitgegeven door een financieringsvehikel ( • de belastingvermindering bedraagt 30% van het geïnvesteerde bedrag in kmo’s. • de belastingvermindering bedraagt 45% van het geïnvesteerde bedrag in micro- ondernemingen. ▪ Voor een investering via een openbaar starterfonds of via een private startersprivak: belastingvermindering 30% van het geïnvesteerde bedrag. • Maximum €100.000 per jaar per investeerder. • Maximale participatie van de investeerder met fiscaal voordeel = 30%. • Maximum kapitaal met fiscaal voordeel per vennootschap: € 250.000 Wat is het bedrag van het fiscaal voordeel?
 17. 17. Opmerkingen • Belastingvermindering is niet overdraagbaar of terugbetaalbaar. • Enkel verrekenbaar met globaal belastbare inkomsten, niet met afzonderlijk belastbare inkomsten (zoals roerende inkomsten) • Niet cumuleerbaar met de belastingvermindering voor werkgeversaandelen, wel met de vrijstelling van interesten van leningen aan starters (crowdlending – artikel 21, 13° WIB 92). Wat is het bedrag van het fiscaal voordeel?
 18. 18. Wat zijn de bijkomende voorwaarden?
 19. 19. • Enkel voor nieuw uitgegeven aandelen. • De aandelen moeten volledig volstort zijn. • De investering moet gebeuren binnen de 48 maanden: • naar aanleiding van de oprichting van de startende vennootschap; • of naar aanleiding van een kapitaalverhoging binnen de 4 jaar na de oprichting van de vennootschap. Wat zijn de bijkomende voorwaarden?
 20. 20. Zijn er risico‘s?
 21. 21. Ja! Investeringen middels risicokapitaal = onderhevig aan het bedrijfsrisico Maar: - Project = flop? - slechts een deel van de inleg aangezien men een deel van deinvestering onmiddellijk kan terugverdienen via de belastingvermindering in de aangifte personenbelasting. - Project = succes ? - (middel)lange termijn dividenden aan het verlaagd tarief van 15% roerende voorheffing of - belastingvrije meerwaarde bij verkoop van de aandelen Zijn er risico‘s?
 22. 22. Anti-misbruikbepaling
 23. 23. ▪ Belastingadministratie kan de belastingvermindering weigeren in geval van „fiscaal misbruik‘ algemene anti-rechtsmisbruik bepaling (art. 344, § 1 WIB‘92) • in geval van constructies met enkel als doelstelling het verkrijgen van het belastingvoordeel Anti-misbruikbepaling
 24. 24. Aanvraagprocedure & formaliteiten
 25. 25. De startende vennootschap moet volgende attesten opstellen: • het verwervingsattest voor het jaar van verwerving van de aandelen • het behoudattest voor elk van de vier jaren volgend op het jaar van verwerving • het vervreemdingsattest voor het jaar van vervreemding van de aandelen indien de investeerder de aandelen vervreemdt binnen de 48 maanden na de verwerving ervan. Attesten aan de investeerder te bezorgen vóór 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar van de verwerving van de volledig volstortte aandelen en van de 4 daaropvolgende jaren. Aanvraagprocedure & formaliteiten
 26. 26. Tax Shelter voor groeibedrijven
 27. 27. • Vanaf aanslagjaar 2019 (Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie - BS van 30 maart 2018) een nieuwe belastingvermindering voor particulieren die investeren in groeibedrijven. • Groeibedrijf: • het vijfde tot tiende jaar na hun oprichting. • minstens 10 voltijdse equivalenten tewerkstellen • substantiële groei over de laatste twee aanslagjaren – 2 alternatieve criteria: ❖de jaaromzet moet met gemiddeld ten minste 10 % per aanslagjaar gestegen zijn; ❖Ofwel moet het aantal voltijdse equivalenten die de vennootschap via arbeidscontracten te werk stelt met gemiddeld ten minste 10 % per aanslagjaar gestegen zijn. • Enkel via rechtstreekse investeringen of via investeringen via een financieringsvehikel (niet via een openbaar startersfonds of een private startersprivak). • Belastingvermindering = uniform 25 %. • Voor de verwerving van nieuwe aandelen die worden uitgegeven vanaf 1 januari 2018 en inbreng in geld vertegenwoordigen.
 28. 28. ▪ NIET: voor bedrijfsleiders ▪ Absolute begrenzing van het voordeel: € 100 000 per belastbaar tijdperk (start-ups + groeibedrijven). ▪ Minimum houdtermijn van 4 jaar • Maximale participatie van de investeerder met fiscaal voordeel = 30%. • Maximum kapitaal met fiscaal voordeel per vennootschap: € 250.000 (+ € 250.000 onder taks shelter voor starters, dus samen € 500.000) Tax Shelter voor groeibedrijven
 29. 29. Mazars ALTOS Bellevue 5 bus 1001 9050 Gent (Ledeberg) T: + 32 (0) 9 265 83 20 www.mazars.be Peter De Vos T: + 32 (0) 9 265 83 20 E: peter.devos@mazars.be
 30. 30. De maatregel • De winwinlening is een achtergestelde lening van een particulier gevestigd in Vlaanderen aan een groeiende vennootschap of eenmanszaak met maatschappelijke zetel in Vlaanderen • Bovenop de rente krijgt de particulier een jaarlijks belastingvoordeel op zijn personenbelasting.
 31. 31. Jaarlijks bruto rendement 1% - 2% Op het openstaand bedrag Jaarlijks belastingkrediet 2,50% Op het openstaand bedrag Waarborg bij schrapping 30% Op de verloren hoofdsom De 3 voordelen
 32. 32. Wat mag je niet vergeten? • Maximum € 200.000 per onderneming • Maximum € 50.000 per investeerder • Investering uit het privé vermogen • Wie mag niet investeren? • Achtergestelde lening op 8 jaar met 9 aflossingsmethodes • Roerende voorheffing te betalen door onderneming
 33. 33. De winwinlening concreet: € 5.000 oorspronkelijke investering € 460,39 bruto intrest € 575,49 belastingkrediet €6.035,88
 34. 34. De winwinlening concreet: € 10.000 oorspronkelijke investering € 920,80 bruto intrest € 1.150,98 belastingkrediet € 12.071,78
 35. 35. De winwinlening concreet: € 15.000 oorspronkelijke investering € 1.381,18 bruto intrest € 1.726,47 belastingkrediet € 18.107,65
 36. 36. Vaak gestelde vragen: • Wanneer start de lening? • Wat is de procedure? • Welke documenten? • Document WinWinner – gegevens investeerder • Akte • Aflossingtabel • Registratiebrief • Waar & welk bedrag vul ik in op mijn belastingbrief? • Wat bij een schrapping? • Zijn er kosten voor de investeerder?
 37. 37. Hoe maak ik van mijn winwinlening investeerders ambassadeurs?
 38. 38. Wat heb je nodig? - Business plan - Sterk verhaal - Financieringsnood - Terugbetalingscapaciteit - Enorm veel enthousiasme
 39. 39. Al meer dan 7,5 miljoen euro gefund via WinWinner bij 145 campagnes
 40. 40. info@winwinner.be facebook.com/winwinner linkedin.com/company/winwinner twitter.com/winwinofficial www.winwinner.be

×