Στρατηγικές Μάθησης - Σιαπάτη Σταυρούλα

5,248 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,248
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,244
Actions
Shares
0
Downloads
71
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Στρατηγικές Μάθησης - Σιαπάτη Σταυρούλα

 1. 1. ΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ΢ ΜΑΘΗ΢Η΢ ΜΕΡΟ΢ 1 Πώρ οι μαθηηέρ μποπούν να μαθαίνοςν αποδοηικά; ΢ηαςπούλα ΢ιαπάηη Ειδική Παιδαγωγόρ – ΢σoλική Φςσολόγορ
 2. 2. Αθνινπζείζηε ηηο παξαθάησ«ζηξαηεγηθέο»: Γηα ηελ θαιύηεξα ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ απαηηνύληαη θαλνληθέο ώξεο ύπλνπ ην βξάδπ (πεξίπνπ 6-8 ώξεο). Ζ κειέηε ην βξάδπ παξακέλεη ζηε κλήκε, όηαλ ηελ αθνινπζεί ακέζσο ν ύπλνο, παξά όηαλ παξεκβάιιεηαη άιιε δξαζηεξηόηεηα (π.ρ. ηειεόξαζε, θνκπηνύηεξ).
 3. 3. Αθνινπζείζηε ηηο παξαθάησ«ζηξαηεγηθέο»: Ρα καζήκαηα πνπ απαηηνύλ θξίζε θαη πεξηέρνπλ ιεπηνκέξεηεο λα κειεηνύληαη ηηο πξώηεο απνγεπκαηηλέο ώξεο θαη όρη κεηά ηηο 8 ην απόγεπκα. Ζ δηαηξνθή πξέπεη λα πξνζέρεηαη. Γελ σθεινύλ κεγάιεο πνζόηεηεο θαγεηνύ πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο κειέηεο, γηαηί ην παηδί νδεγείηαη ζε θαηάζηαζε ππλειίαο. Όπσο επίζεο, πξνζνρή λα δίλεηαη ζην κύζν «πεξί ζνθνιάηαο» γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο κλήκεο.
 4. 4. Αθνινπζείζηε ηηο παξαθάησ«ζηξαηεγηθέο»: Η γςμναζηική αςξάνει ηεν ειζδοσή οξςγόνος ζηον εγκέθαλο με αποηέλεζμα ηε βεληίωζε ηερ μνήμερ. Θςμόμαζηε καλύηεπα όηαν ηο θςζικό πεπιβάλλον μελέηερ μαρ δε διαθέπει πολύ από αςηό πος δίνοςμε εξεηάζειρ, γι’ αςηό είναι πποηιμόηεπο να διαβάδοςμε ζηο δωμάηιό μαρ παπά ζηε βεπάνηα, ζηεν κοςδίνα, ζηο ηεπάζηιο ζαλόνι.
 5. 5. Αθνινπζείζηε ηηο παξαθάησ«ζηξαηεγηθέο»: Γηάβαζκα κε κέηξηα ζε δηάξθεηα δηαζηήκαηα είλαη πην απνδνηηθό από ην εληαηηθό θαη εθηελέο δηάβαζκα. Αλαδεηνύκε ηα Θ΢ΟΗΑ ΠΖΚΔΗΑ ηνπ καζήκαηνο. Ρα ππνγξακκίδνπκε ή ηα ζεκεηώλνπκε.
 6. 6. Αθνινπζείζηε ηηο παξαθάησ«ζηξαηεγηθέο»: Δπηκέλνπκε λα θαηαλννύκε θαιά ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ καζήκαηνο. Ππλδένπκε ηηο θαηλνύξγηεο γλώζεηο κε ην ηη κάζακε ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα γηα ην ίδην ζέκα. Πεκεηώλνπκε ηηο ιέμεηο θιεηδηά ζε θάζε παξάγξαθν θαη έηζη ζπκκεηέρνπκε ελεξγά ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο.
 7. 7. Αθνινπζείζηε ηηο παξαθάησ«ζηξαηεγηθέο»: Δπαλάιεςε πξηλ ηελ απηνεμέηαζε. Απηνεμεηαδόκαζηε. Ζ απηνεμέηαζε «π.ρ. ηη ζπκάκαη; λα ηα πσ κε ηε ζεηξά..» καο γεκίδεη απηνπεπνίζεζε θαη ελέξγεηα λα πξνρσξήζνπκε παξαθάησ.
 8. 8. Γηάιεηκκα Ρη ζεσξείηαη δηάιεηκκα; Ρν δηάιεηκκα καο δίλεη μεθνύξαζε, θαζαξό κπαιό θαη δελ απνζπά εληειώο ηελ πξνζνρή καο από ηε κειέηε. Ρν αζιεηηθό παηρλίδη είλαη δηάιεηκκα, ε γπκλαζηηθή, ν ρνξόο… Κπνξεί λα είκαζηε κε αλνηρηό βηβιίν θαη λα ραιαξώλνπκε, απηό είλαη δηάιεηκκα.
 9. 9. Γηάιεηκκα Γελ κπνξεί λα γίλνληαη ζπρλά δηαιείκκαηα. Απηό ζεκαίλεη δηάζπαζε πξνζνρήο! Ξξνηηκόηεξε είλαη κία κηθξή αλάπαπια 5’ ιεπηώλ ύζηεξα από κηζή ώξα πεξίπνπ θαη έλα 10 ιεπηό δηάιεηκκα θάζε κία ώξα. Ζ επαλάιεςε λα γίλεηαη πξηλ ην δηάιεηκκα. Άιισζηε, νη επαλαιήςεηο έρνπλ αμία, πξηλ ιεζκνλήζνπκε θάηη.
 10. 10. Γηάιεηκκα Ππακηικά, ηο διάλειμμα κπίνεηαι απαπαίηηηο, όηαν δεν μποπούμε να αθομοιώζοςμε άλλερ γνώζειρ ή παπαηηπούμε όηι δςζκολεςόμαζηε να θςμηθούμε και ηιρ πποηγούμενερ πληποθοπίερ.
 11. 11. Ξξνζνρή Θάζε παηδί είλαη διαθοπεηικό, μοναδική νληόηεηα πξνηθηζκέλν κε μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά θαη δηαθνξεηηθή ηδηνζπγθξαζία. Άξα, ε εθαξκνγή δηαιείκκαηνο είλαη θαζαξά αηνκηθή ππόζεζε θαη δεν μπαίνει ζε καλούπια!
 12. 12. ΜΕΡΟ΢ 2ΜΕΛΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤΣπειρ εναλλακηικοί ηπόποι Ξξνζέρνπκε ηηο θεληξηθέο ηδέεο πξώηα. Ξξνζέρνπκε ηηο ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο. Θξαηάκε ζεκεηώζεηο όπνπ ρξεηάδεηαη.
 13. 13. Ξνηεο είλαη νη θύξηεο ηδέεο ;«Ξώο ζπλδένληαη νη θύξηεο ηδέεο κε ηηοιεπηνκέξεηεο»; Από θάζε παξάγξαθν δηαιέγνπκε ιέμεηο – θιεηδηά, κία θύξηα θαη κηα δεπηεξεύνπζα πνπ απνδίδνπλ νινθιεξσκέλν λόεκα ηεο παξαγξάθνπ.
 14. 14. Ξνηεο είλαη νη θύξηεο ηδέεο ;«Ξώο ζπλδένληαη νη θύξηεο ηδέεο κε ηηοιεπηνκέξεηεο»; Διέγρνπκε ηελ θαηαλόεζε. Γηαηξνύκε ην θείκελν ζε κηθξέο ελόηεηεο. Θάλνπκε κηα πεξίιεςε κε δηθά καο ιόγηα. Απηεμεηαδόκαζηε, επαλαιακβάλνπκε. Αλ δελ κπνξνύκε λα απαληάκε ζηηο εξσηήζεηο, ηόηε δηαβάδνπκε ην θείκελν μαλά.
 15. 15. ΙΔΜΔΗΠ- ΘΙΔΗΓΗΑ : Σηεν α΄ παπάγπαθο___________________ Σηεν β΄ παπάγπαθο__________________ Σηεν γ΄ παπάγπαθο__________________
 16. 16. ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗ΢Η1. Σξεζηκνπνηώ ρξώκαηα.2. Ρν ζέκα βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο ζειίδαο.3. Νη θύξηεο ηδέεο ζπλδένληαη κε γξακκέο κε ην θπξίσο ζέκα.4. Έλλνηεο γξάθνληαη κνλνιεθηηθά πάλσ ζηηο γξακκέο.5. Πηηο ιέμεηο πξνζζέηνπκε θαη ζύκβνια - εηθόλεο (θαιύηεξε απνκλεκόλεπζε).
 17. 17. ΕΠΑΝΑΛΗΦΗΘΑΡΑ ΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖΠ: Νξγαλώλνπκε ηηο ζεκεηώζεηο καο ώζηε λα εμνηθνλνκνύκε ρξόλν (γηα ηελ επόκελε επαλάιεςε). Διέγρνπκε μαλά ηα δύζθνια ζεκεία ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηα έρνπκε θαηαιάβεη. Ξξνζέρνπκε ηηο ιεπηνκέξεηεο.
 18. 18. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΣΑ Ξόζν ζπρλά κπνξνύλ λα γίλνληαη δηαιεηκκαηα; Απαξαίηεην ζπζηαηηθό ηεο απνδνηηθήο κειέηεο. “Γηάιεηκκα” : κε αλνηρηό βηβιίν κπνξείο απιά λα ραιαξώλεηο…….
 19. 19. ΜΝΗΜΟΝΙΚΗΜέθοδορ με ηην οποία ζςνδέοςμεπληποθοπίερ πος είναι αζύνδεηερμεηαξύ ηοςρ με ηέηοιο ηπόπο ώζηενα ηιρ θςμόμαζηε για μεγαλύηεποσπονικό διάζηημα από όηι ζςνήθωρ.
 20. 20. ΜΝΗΜΟΝΙΚΗ Ππλδέσ νπηηθή εηθόλα κε ηε ζεκαζία ηνπ νλόκαηνο (π.ρ. ρηνύκνξ, αζηείεο εθθξάζεηο….αξρηθά γξάκκαηα ιέμεσλ κηαο θξάζεο).
 21. 21. ΜΝΗΜΟΝΙΚΗ π.ρ. εηθόλα ε βνπιή ησλ Ξεληαθνζίσλ, ε ππξακίδα κε ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο ζηελ ηζηνξία…, ηα πνιηηεύκαηα ζηελ αξραία Αζήλα…. ήκειαλό = κνξθή - εξπζξό = οοοο κνξθή
 22. 22. ΜΕΡΗ ΝΑΟΤ πξόλανο- ζεθόο (ζύθν)- νπηζζόδνκνο (όπηζζελ)- πηεξό (θηεξό ζε εηθόλα). πξόζερε, ζήθσ, όπηζζελ ηνπ δσκαηίνπ, πέηα κε ηα θηεξά! [όια άληξεο]. Ρξόπνο εθκάζεζεο αιθαβήηαο ζηελ πξώηε παηδηθή ειηθία.
 23. 23. ΢ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΢ΗΜΕΙΑ1. ΡΝΞΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ2. Π΢ΓΘΔΛΡΟΥΠΖ ΓΝΛΔΥΛ -ΞΑΗΓΗΥΛ3. ΚΔ ΞΝΗΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΑΟΣΗΕΥ (ΛΑ ΢ΞΑΟΣΔΗ Δ΢ΔΙΗΜΗΑ)4. Π΢ΓΘΔΛΡΟΥΠΖ ΞΟΝΠΝΣΖΠ5. ΒΑΘΚΝΠ ΘΝ΢ΟΑΠΖΠ
 24. 24. ΢ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΢ΗΜΕΙΑ6. Α΢ΡΝΛΝΚΗΑ7. ΔΜΑΟΡΖΠΖ- Α΢ΡΝΛΝΚΗΑ8. ΝΟΓΑΛΥΠΖ- ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ (ζπλδπαζκόο κε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο)9. ΖΟΔΚΗΑ- ΑΙΙΖΙΝΔΞΗΘΑΙ΢ΤΖ- ΑΞΝ΢ΠΗΑ ΑΟΛΖΡΗΘΖΠ ΘΟΗΡΗΘΖΠ ΘΑΗ Π΢ΛΔΣΖΠ ΔΞΗΒΟΑΒΔ΢ΠΖ10. ΘΔΡΗΘΖ ΑΛΑΡΟΝΦΝΓΝΡΖΠΖ ΑΞΝ ΡΖΛ ΝΙΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ

×