ชื่อยา Lactation Risk
Category
หมายเหตุ
Actifed L1 (Triprolidine)
L3
(Pseudoephredine :
acute use)
L4
(Pseudoephredine :
c...
Atenolol - ยาขับออกทางน้ํานมและสะสมเปนปริมาณที่สูงได จึงอาจทําใหเกิดอาการอันไมพึงประสงคในทารก เชน หัวใจเตน
เร็ว(Bra...
Clofazimine - ยาขับออกทางน้ํานม และอาจทําใหสีผิวของทารกผิดปกติได จึงควรหลีกเลี่ยงการใหนมบุตรในระหวางที่ใช
Clofazimine...
Dimenhydrinate - ยาขับออกทางน้ํานมได และอาจทําใหเกิดอาการอันไมพึงประสงคในทารก เชน ตื่นเตน กระวนกระวาย จึงไม
แนะนําใ...
FBC - สามารถใหนมบุตรระหวางที่ใช FBC ได (ไมควรใชเกินกวาขนาดที่ RDA กําหนด ซึ่งหากไดรับเพียงพอจากอาหาร
ก็ไมจําเปนต...
Indinavir - ไมควรใหนมบุตรขณะที่ใช Indinavir เนื่องจากไมแนะนําใหมีการใหนมบุตรในผูปวยภูมิคุมกันบกพรอง เพราะอาจ
ทํา...
Mefenamic acid - สามารถใช Mefenamic acid ในระหวางใหนมบุตรได อยางไรก็ตาม ยาอาจทําใหเกิดอาการอันไมพึงประสงค
ได NSAI...
Nifedipine L2 ยาขับออกทางน้ํานมได แตพบในปริมาณที่นอยมาก จึงมีความเสี่ยงนอยที่จะทําใหเกิดอันตรายตอทารก ดังนั้น
สามารถ...
Penicillin V L1 สามารถใหนมบุตรในระหวางที่ใช Penicillin v ได แตควรเฝาระวังผลกระทบบางอยางในทารก เชน ทองเสีย, การ
ติ...
Propylthiouracil L2 ยาขับออกทางน้ํานมไดในปริมาณนอย แมไมพบวาทําใหเกิดอันตรายตอทารก แตอาจมีผลกระทบตอการทํางาน
ของต...
Spironolactone L2 ยาขับออกทางน้ํานมไดในปริมาณนอย สวนขอมูลเกี่ยวกับผลที่เกิดตอทารกยังไมเปนที่ทราบแนชัด แนะนําวา
สา...
Vitamin C - สามารถใหนมบุตรระหวางที่ใช Vitamin C ได (ไมควรใชเกินกวาขนาดที่ RDA กําหนด 95 มิลลิกรัม / วัน ซึ่งหาก
ได...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Drugs used in lactation

1,100 views

Published on

การใช้ยาในสตรีมีครรภ์และมารดาที่ให้นมบุตร
(Drug used in pregnancy and lactation)
อ.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์

แหล่งข้อมูล
http://phamacy.nkh.go.th/Doc/Lactation.pdf

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,100
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
63
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Drugs used in lactation

 1. 1. ชื่อยา Lactation Risk Category หมายเหตุ Actifed L1 (Triprolidine) L3 (Pseudoephredine : acute use) L4 (Pseudoephredine : chronic use) ยาขับออกทางน้ํานมได แตมีปริมาณเพียงเล็กนอย ไมทําใหเกิดอันตรายตอทารก จึงใหนมบุตรในระหวางที่ใช Actifed ได แตไมควรใชติดตอกัน เปนเวลานาน Acyclovir L2 ยาขับออกทางน้ํานมได แตไมพบวาทําใหเกิดอาการอันไมพึงประสงคตอทารก จึงใหนมบุตรในระหวางที่ใช Acyclovir ได Albendazole - จากการทดลองในสัตว พบวายาขับออกทางน้ํานมได แตขาดขอมูลการศึกษาในมนุษย อยางไรก็ตาม ไมพบวาเกิด อาการอันไมพึงประสงคในทารกที่มารดาไดรับยานี้ขณะใหนมบุตร จึงใหนมบุตรในระหวางที่ใช Albendazole ได Allopurinol L2 ยาขับออกทางน้ํานมได แตไมพบวาทําใหเกิดอาการอันไมพึงประสงคตอทารก จึงใหนมบุตรในระหวางที่ใช Allopurinol ได Amitriptyline - ยาขับออกทางน้ํานมได แตหากจําเปนตองใชยา ก็สามารถใหนมบุตรในระหวางที่ใช Amitriptyline ในขนาดการใช ไมเกินวันละ 150 mg ได อยางไรก็ตาม ควรเฝาระวังอาการอันไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นในทารก เชน อาการงวงซึม Amlodipine - ...ไมมีขอมูล... Amoxycillin L1 ยาขับออกทางน้ํานมได แตไมพบความเปนพิษตอทารก จึงสามารถใหนมบุตรในระหวางที่ใช Amoxycillin ได อยางไรก็ตาม ยาอาจมีผลกระทบตอแบคทีเรียในลําไส (Normal Flora) และยังอาจทําใหเกิดปฏิกิริยาการแพใน ทารกได จึงควรเฝาระวังอาการอันไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้น เชน ผื่นแพยา หากพบ ใหหยุดใหนมบุตร ระหวางที่ใชยานี้ และตอไปหามใชยากลุมนี้ในเด็ก Andrographis paniculata (ฟาทะลายโจร) - ...ไมมีขอมูล... Antacid - ยาขับออกทางน้ํานมได แตไมพบรายงานความเปนพิษตอทารก จึงสามารถใหนมบุตรในระหวางที่ใช Antacid ได Aspirin - ยาขับออกทางน้ํานมได และอาจทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคได เชน พิษจาก ซาลิซัยเลท, เลือดแข็งตัวชา จึง ควรระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใหนมบุตร ในระหวางที่ใช Aspirin
 2. 2. Atenolol - ยาขับออกทางน้ํานมและสะสมเปนปริมาณที่สูงได จึงอาจทําใหเกิดอาการอันไมพึงประสงคในทารก เชน หัวใจเตน เร็ว(Bradycardia), ตัวเขียว(Cyanosis), ตัวเย็น(Hypothermia), ความดันโลหิดต่ํา(Hypotension) โดยเฉพาะ ทารกที่อายุนอยกวา 1 เดือน หรือทารกที่คลอดกอนกําหนด จึงควรหลีกเลี่ยงการใหนมบุตรขณะที่ใช Atenolol (หรือเปลี่ยนไปใชยาตัวอื่น เชน Propranolol แทน) Bisacodyl - ไมพบวายานี้มีการขับออกทางน้ํานม แตเนื่องจากยาระบายในกลุมที่ออกฤทธิ์กระตุนลําไสใหญโดยตรงมักไม แนะนําใหใชในหญิงใหนมบุตร จึงไมแนะนําใหใช Bisacodyl ขณะใหนมบุตร Bromhexine - ยังไมมีขอมูลยืนยันความปลอดภัยของการใชขณะใหนมบุตร จึงไมแนะนําใหมีการใหนมบุตร หากจําเปนตองใช Bromhexine Calcium carbonate - สามารถใช Calcium carbonate ในขณะที่ใหนมบุตรได แตไมควรใชเกินขนาดที่ RDA กําหนดไว (1,200 mg/day) Chloramphenicol - ยาขับออกทางน้ํานมได แมจะมีปริมาณเพียงเล็กนอยเกินกวาจะทําใหเกิด Gray syndrome ได แตอาจมีผลกด การสรางไขกระดูก และยังมีผลตอแบคทีเรียในลําไส (Normal flora) จึงควรหลีกเลี่ยงการใหนมบุตรในระหวางที่ ใช Chloramphenicol Chloroquine L3 ยาขับออกทางน้ํานมได แตมีปริมาณเพียงเล็กนอย ไมทําใหเกิดอันตรายตอทารก จึงสามารถใหนมบุตรในระหวาง ที่ใช Chloroquine ได แตควรเฝาระวังอาการอันไมพึงประสงค (haemolysis, jaundice) ในทารกที่อายุนอยกวา 1 เดือน หรือทารกที่คลอดกอนกําหนด และหลีกเลี่ยงการใหนมบุตรระหวางที่ใชยานี้ หากทารกมีภาวะ G-6-PD หรือ หากใชเพื่อรักษาอาการปวดขอ(Rheumatic)ของมารดา Chlorpheniramine - ยาอาจยับยั้งการสรางน้ํานม อีกทั้งยังอาจทําใหเกิดอาการอันไมพึงประสงคในทารกได เชน งวงซึม, กระวนกระวาย ผิดปกติ จึงควรหลีกเลี่ยงการใหนมบุตรในระหวางที่ใช Chlorpheniramine หากไมสามารถใหนมผงแทนหรือหยุด ใหนมบุตรได ควรเฝาระวังอาการอันไมพึงประสงคที่อาจเกิดในทารก และหยุดใชยาหรือหยุดใหนมบุตรเมื่อพบ อาการดังกลาว Chlorpromazine - ยาขับออกทางน้ํานมได และอาจทําเกิดอาการงวงซึมและเฉื่อยชาในทารก จึงควรหลีกเลี่ยงการใหนมบุตรใน ระหวางที่ใช Chlorpromazine หรือหากจําเปนตองใหนมบุตร ควรเฝาระวังอาการอันไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้น และหยุดใหนมบุตรเมื่อพบอาการดังกลาว Cinnarizine - ยาอาจทําใหทารกมีอาการกระวนกระวายผิดปกติ จึงควรหลีกเลี่ยงการใหนมบุตรในระหวางที่ใช Cinnarizine Clarithromycin - ยาขับออกทางน้ํานมได และยังไมพบวาทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคใด ๆ แตเนื่องจากเปนยาที่คอนขางใหม การศึกษาจึงยังมีจํากัด ฉะนั้น ควรหลีกเลี่ยงการใหนมบุตรในระหวางที่ใช Clarithromycin จนกวาจะมีผล การศึกษา ที่นาเชื่อถือมายืนยันความปลอดภัยของการใชขณะใหนมบุตร
 3. 3. Clofazimine - ยาขับออกทางน้ํานม และอาจทําใหสีผิวของทารกผิดปกติได จึงควรหลีกเลี่ยงการใหนมบุตรในระหวางที่ใช Clofazimine แตหากไมสามารถใหนมผงแทนได ควรแนะนําผูปวยใหเขาใจวาสีผิวของทารกที่ผิดปกติไปนั้น สามารถหายไดเมื่อหยุดใชยา แตอาจใชเวลานานหลายเดือน Clotrimazole Vaginal - ...ไมมีขอมูล... Cloxacillin L1 ยาขับออกทางน้ํานมได แตไมพบความเปนพิษตอทารก จึงสามารถใหนมบุตรในระหวางที่ใช Cloxacillin ได อยางไรก็ตาม ยาอาจมีผลกระทบตอแบคทีเรียในลําไส (Normal Flora) และยังอาจทําใหเกิดปฏิกิริยาการแพใน ทารกได จึงควรเฝาระวังอาการอันไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้น เชน ผื่นแพยา หากพบ ใหหยุดใหนมบุตร ระหวางที่ใชยานี้ และตอไปหามใชยากลุมนี้ในเด็ก Colchicine - ยาขับออกทางน้ํานมได แตไมพบวาทําใหเกิดอันตรายตอทารก จึงสามารถใหนมบุตรในระหวางที่ใช Colchicine ได Conjugated estrogen (Premarin) L3 ยามีผลลดปริมาตรน้ํานมและสัดสวนของไนโตรเจนและโปรตีนในน้ํานม แตไมพบวายาทําใหเกิดอาการอันไมพึง ประสงคตอทารก จึงสามารถใหนมบุตรในระหวางที่ใช Estrogen, conjugated ได หากไมมีปญหาเรื่องปริมาตร น้ํานมที่ลดลง Curcuma Longa Linn. (ขมิ้นชัน) - จากการศึกษาในสัตวทดลอง ไมพบวายามีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของทารก จึงสามารถใหนมบุตรในระหวาง ที่ใช Curcuma longa (ขมิ้นชัน) ได Dapsone L4 ยาขับออกทางน้ํานมได และอาจทําใหเกิดภาวะ Hemolytic anemia ไดโดยเฉพาะในผูปวย G-6-PD หากจําเปน สามารถใหนมบุตรในระหวางที่ใช Dapsone(DDS)ได แตควรเฝาระวังอาการอันไมพึงประสงคที่อาจ เกิดขึ้น (Hemolysis และ Jaundice) โดยเฉพาะทารกที่คลอดกอนกําหนดหรือมีอายุนอยกวา 1 เดือน อยางไรก็ ตาม หามใหนมบุตร หากทารกมีภาวะพรองเอนไซม G-6-PD Dextromethorphan - ...ไมมีขอมูล... Diazepam - ยาขับออกทางน้ํานม และอาจสะสมในทารก ทําใหเกิดอาการงวงซึม และน้ําหนักลดได หากจําเปน สามารถใช Diazepam แบบครั้งเดียว (Single dose) ขณะใหนมบุตรได แตไมควรใชตอเนื่องกันเปนระยะเวลานาน หรือ หลีกเลี่ยงการใหนมบุตรในกรณีดังกลาว Diclofenac - ยาขับออกทางน้ํานมได แตไมพบวาทําใหเกิดอันตรายตอทารก จึงสามารถใช Diclofenac ขณะใหนมบุตรได Dicloxacillin - ...ไมมีขอมูล... Didanosine (ddI) - ไมมีขอมูลเกี่ยวกับการใชยานี้ในขณะใหนมบุตร แตไมแนะนําใหมีการใหนมบุตรในระหวางที่ใช Didanosine เพื่อ ปองกันการแพรเชื้อจากแมสูลูกทางน้ํานม Digoxin L2 ยาขับออกทางน้ํานมได แตไมพบวาทําใหเกิดอันตรายตอทารก จึงสามารถใหนมบุตรในระหวางที่ใช Digoxin ได
 4. 4. Dimenhydrinate - ยาขับออกทางน้ํานมได และอาจทําใหเกิดอาการอันไมพึงประสงคในทารก เชน ตื่นเตน กระวนกระวาย จึงไม แนะนําใหใช Dimenhydrinate ระหวางที่ใหนมบุตร Domperidone L1 ยาขับออกทางน้ํานมได แตไมพบวาทําใหเกิดอันตรายตอทารก จึงสามารถใหนมบุตรในระหวางที่ใช Domperidone ได (นอกจากนี้พบวา ยามีผลเพิ่มการหลั่ง Prolactin ทําใหกระตุนการสรางน้ํานมไดดวย แต องคการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐไมแนะนําใหใชในขอบงใชนี้ เพราะเคยพบรายงานผูปวยที่มีภาวะหัวใจเตน ผิดปกติและหัวใจวายเมื่อไดรับ Domperidone เขาทางหลอดเลือดดํา) Doxycycline - ยาขับออกทางน้ํานมได หากจําเปน พิจารณาใหใชแบบครั้งเดียว (Single dose) ในระหวางที่ใหนมบุตรได แตควร หลีกเลี่ยงการใช Doxycycline แบบติดตอกัน เพราะอาจทําใหฟนของทารกเปลี่ยนสีและมีผลตอการเติบโตของ กระดูก Enalapril L2 ยาขับออกทางน้ํานมได แตมีปริมาณนอยมากจนไมทําใหเกิดอันตรายตอทารก จึงสามารถใหนมบุตรในระหวางที่ ใช Enalapril ได Ergotamine + Caffeine (Cafergot) - ยาขับออกทางน้ํานมได และพบวา Ergotamine ทําใหทารกเกิด Ergotism (ทารกจะอาเจียน ทองเสีย และชัก) ได อีกทั้งอาจมีผลกดการหลั่งของน้ํานม สวน Caffeine ในขนาดที่ใช ไมพบวาทําใหเกิดอันตรายตอทารก แตหาก ใชติดตอกันจนเกิดการสะสมก็มีผลกระทบตอการนอนของทารก จึงหามใหนมบุตรในระหวางที่ใช Ergotamine + Caffeine Erythromycin L1 (L3 early postnatal) ยาขับออกทางน้ํานมได แตไมพบวาทําใหเกิดอันตรายตอทารก จึงสามารถใหนมบุตรระหวางที่ใช Erythromycin ได แตยาอาจมีผลกระทบตอเชื้อแบคทีเรียในลําไส (normal flora) ของทารก จึงควรเฝาระวังความผิดปกติ ดังกลาว หรือหลีกเลี่ยงการใชหลังคลอดใหม ๆ Estradiol valerate + Norgestrel (Cyclo- progynova) - ...ไมมีขอมูล... Ethambutol L2 ยาขับออกทางน้ํานมในปริมาณนอยมาก ๆ และไมพบวาทําใหเกิดอันตรายตอทารก จึงแนะนําใหใช Ethambutol ในขณะใหนมบุตรได Ethinylestradiol + Levonorgestrel (Oral contraceptive) L3 (L2 สําหรับ Levonorgestrel) พบวา Ethinylestradiol จะลดปริมาณการสรางน้ํานม และเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ํานม จึงไมควรใช Ethinylestradiol+Levonorgestrel ในขณะ ใหนมบุตร หากจําเปนตองใช และไมสามารถใหนมผงแทนได ควรใช ในขนาดต่ําสุดเทาที่จะเปนไปได และเฝาระวังภาวะขาดสารอาหารหรือน้ําหนักลด ในทารก
 5. 5. FBC - สามารถใหนมบุตรระหวางที่ใช FBC ได (ไมควรใชเกินกวาขนาดที่ RDA กําหนด ซึ่งหากไดรับเพียงพอจากอาหาร ก็ไมจําเปนตองไดรับเสริมอีก) แตหากไดรับวิตามินซีในขนาดสูง ควรเฝาระวังอาการอันไมพึงประสงค เชน เลือดออก หรือ ดีซาน โดยเฉพาะในทารกที่คลอดกอนกําหนด Fluconazole L2 ยาขับออกทางน้ํานมได แตยังไมพบวาทําใหเกิดอันตรายตอทารก จึงใหใช Fluconazole ในขณะใหนมบุตรได Folic L1 มารดาสามารถใหนมบุตรระหวางที่ใช Folic ได (อยางไรก็ตาม ระดับโฟลิคที่ RDA แนะนําในระยะใหนมบุตรคือ 0.280 มิลลิกรัม / วัน ซึ่งไดรับจากอาหารก็เพียงพอตอความตองการของคนปกติที่ไมมีภาวะขาด Folic หรือ Megaloblastic anemia จึงไมจําเปนตองไดรับ Folic เสริมอีก) Furosemide - ยาขับออกทางน้ํานมได และไมพบวาทําใหเกิดอันตรายตอทารก แตยามีผลลดการสรางน้ํานม จึงไมควรใช Furosemide ในระยะใหนมบุตร Gemfibrozil - ...ไมมีขอมูล... Glibenclamide - ยาอาจมีผลทําใหเกิดภาวะน้ําตาลต่ํา (Hyperglycemia) ในทารก จึงไมควรใช Glibenclamide ในระยะใหนมบุตร Glipizide - ยาอาจมีผลทําใหเกิดภาวะน้ําตาลต่ํา (Hyperglycemia) ในทารกจึง ไมควรใช Glipizide ในระยะใหนมบุตร Griseofulvin - ...ไมมีขอมูล... Haloperidol - ยาขับออกทางน้ํานมได และยังไมมีขอมูลแนชัดวาทําใหเกิดอันตรายตอทารกหรือไม หากจําเปน สามารถใหนม บุตรในระหวางที่ใช Haloperidol ได แตควรเฝาระวังอาการไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้น เชน งวงซึม และหยุดใหนม บุตรทันทีที่พบอาการดังกลาว Hydrochlorothiazide (HCTZ) L2 ยาขับออกทางน้ํานมได และไมพบวาทําใหเกิดอันตรายตอทารก แตเนื่องจากยาอาจมีผลลดการสรางน้ํานม จึงไม ควรใช Hydrochlorothiazide ในระยะ ใหนมบุตร Hydroxyzine - ไมมีผลการศึกษาเกี่ยวกับการใชยานี้ในระยะใหนมบุตร แตเนื่องจากยามีโมเลกุลขนาดเล็ก จึงนาจะขับผานทาง น้ํานมได และเพราะยังไมทราบผลที่ จะเกิดขึ้นกับทารก จึงไมควรใช Hydroxyzine ในระยะใหนมบุตร Hyoscine-N-butylbromide - ยังไมพบวายานี้ทําใหเกิดอันตรายตอทารก จึงสามารถใหนมบุตรในระหวาง ที่ใช Hyoscine ได Ibuprofen L1 ยาขับออกทางน้ํานมได แตมีปริมาณนอยมากจนไมทําใหเกิดอันตรายตอทารก จึงสามารถใหนมบุตรในระหวางที่ ใช Ibuprofen ได
 6. 6. Indinavir - ไมควรใหนมบุตรขณะที่ใช Indinavir เนื่องจากไมแนะนําใหมีการใหนมบุตรในผูปวยภูมิคุมกันบกพรอง เพราะอาจ ทําใหมีการแพรเชื้อจากแมสูลูก (แตหากจําเปน / ไมสามารถใหนมผงแทนได จึงใหนมบุตรภายใน 6 เดือน แรกหลังคลอด) Indomethacin L3 ยาขับออกทางน้ํานมได และเคยพบรายงานการเกิดการชักในทารก แตยังไมมีขอสรุปที่แนชัดวาเกิดจากยานี้ หาก จําเปน จึงสามารถใหนมบุตรในระหวางที่ใช Indomethacin ได แตใหเฝาระวังอาการอันไมพึงประสงคดังกลาวที่ อาจเกิดขึ้น (การใช Diclofenac หรือ Ibuprofen นาจะปลอดภัยกวา) Isoniazid L3 สามารถใหนมบุตรในระหวางที่ใช Isoniazid ได แตควรเฝาระวังอาการอันไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้น เชน การชัก, อาการทางระบบประสาทสวนปลาย (Nueropathy) และ ความเปนพิษตอตับ และควรแนะนําใหมารดาเขาใจ เกี่ยวกับการปองกันการขาดวิตามินบี 6 (Pyridoxine) Isosorbide dinitrate - ...ไมมีขอมูล... Ketoconazole L2 เมื่อพิจารณายาที่อยูในกลุมโครงสรางเดียวกัน คาดวายานี้ขับออกทางน้ํานมได และยังไมทราบผลที่จะเกิดขึ้นตอ ทารก จึงควรหลีกเลี่ยงการใหนมบุตร ในระหวางที่ใช Ketoconazole Lamivudine (3TC) - ไมควรใหนมบุตรขณะที่ใช Lamivudine เนื่องจากไมแนะนําใหมีการใหนมบุตรในผูปวยภูมิคุมกันบกพรอง เพราะ อาจทําใหมีการแพรเชื้อจากแมสูลูก (แตหากจําเปน / ไมสามารถใหนมผงแทนได จึงใหนมบุตรภายใน 6 เดือน แรก หลังคลอด) Lamivudine + Nevirapine + Stavudine (GPO Vir) - มารดาไมควรใหนมบุตรขณะที่ใช GPO-vir (Nevirapine + Lamivudine + Stavudine) เนื่องจากไมแนะนําใหมี การใหนมบุตรในผูปวยภูมิคุมกันบกพรอง เพราะอาจทําใหมีการแพรเชื้อจากแมสูลูก (แตหากจําเปน / ไมสามารถ ให นมผงแทนได จึงใหนมบุตรภายใน 6 เดือนแรกหลังคลอด) Loratadine L1 ยาขับออกทางน้ํานมได แตการใชขนาด 10 มิลลิกรัม / วันของมารดาในระยะใหนมบุตร พบวามีความปลอดภัยตอ ทารก จึงสามารถใหนมบุตรในระหวาง ที่ใช Loratadine ได Magnesium hydroxide - ...ไมมีขอมูล... Mebendazole - เนื่องจากยาถูกดูดซึมไดนอย จึงอาจพบยาขับออกทางน้ํานมในปริมาณต่ํามากๆ แตอยางไรก็ตาม ไมควรใช Mebendazole ในระหวางที่ใหนมบุตร เนื่องจากยาอาจมีผลยับยั้งการหลั่งน้ํานม Medroxyprogesterone + Conjugated estrogen (Premelle) - ควรหลีกเลี่ยงการใช Medroxyprogesterone + Conjugated estrogen (Premelle) ในระยะใหนมบุตร เพราะยามี ผลกดการหลั่งน้ํานม และเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ํานม
 7. 7. Mefenamic acid - สามารถใช Mefenamic acid ในระหวางใหนมบุตรได อยางไรก็ตาม ยาอาจทําใหเกิดอาการอันไมพึงประสงค ได NSAIDs ตัวอื่น ๆ เชน Diclofenac หรือ Ibuprofen จึงเปนทางเลือกที่ปลอดภัยกวา Metformin - ไมมีผลการศึกษาเกี่ยวกับการใชยานี้ในระยะใหนมบุตร แตเนื่องจากยามีโมเลกุลขนาดเล็ก จึงนาจะขับผานทาง น้ํานมได และเพราะยังไมทราบผลที่จะเกิดขึ้นกับทารก จึงไมควรใช Metformin ในระยะใหนมบุตร Methyldopa L2 ยาขับออกทางน้ํานมได แตมีปริมาณนอยมากจนไมทําใหเกิดอันตรายตอทารก จึงสามารถใหนมบุตรในระหวางที่ ใช Methyldopa ได Metronidazole - ยาอาจทําใหเกิดอาการทองเสีย หรือภาวะ Lactose intolerance อีกทั้งพบวายานี้มีผลเปนสารกอมะเร็งหรือทําให เกิดการกลายพันธุในสัตวทดลองบางสายพันธุ จึงควรหลีกเลี่ยงการใหนมบุตรระหวางที่ใช Metronidazole (กรณี ใชเพื่อรักษาการติดเชื้อ Trichomoniasis ในระยะที่ตองใหนมบุตร แนะนําใหรับประทาน 2 กรัม ครั้งเดียว และหยุด ใหนมบุตรหลังรับประทานยาอยางนอย 12 – 24 ชั่วโมง) Morphine sulfate L3 มารดาสามารถใหนมบุตรในระหวางที่ใช Morphine ได แตควรหลีกเลี่ยงการใชเกินขนาดหรือใชตอเนื่องกันเปน เวลานาน เพราะยาอาจสะสมและทําใหเกิดอาการอันไมพึงประสงคตอ Neurobehavior และพัฒนาการของทารก Multivitamin (MTV) - สามารถใหนมบุตรระหวางที่ใช Multivitamin (MTV) ได (แตไมควรใชเกินกวาขนาดที่ RDA กําหนด ซึ่งหากไดรับ เพียงพอจากอาหาร ก็ไมจําเปนตองไดรับเสริมอีก) แตการที่มารดาไดรับวิตามินดีในขนาดสูงเปนเวลานาน อาจทํา ใหเกิดภาวะ Hypercalemia ในทารก จึงควรเฝาระวังระดับแคลเซียมในเลือดของทารกดวย Nelfinavir - ไมควรใหนมบุตรขณะที่ใช Nelfinavir เนื่องจากไมแนะนําใหมีการใหนมบุตรในผูปวยภูมิคุมกันบกพรอง เพราะ อาจทําใหมีการแพรเชื้อจากแมสูลูก (แตหากจําเปน / ไมสามารถใหนมผงแทนได จึงใหนมบุตรภายใน 6 เดือน แรกหลังคลอด) Nevirapine - ไมควรใหนมบุตรขณะที่ใช Nevirapine เนื่องจากไมแนะนําใหมีการใหนมบุตรในผูปวยภูมิคุมกันบกพรอง เพราะ อาจทําใหมีการแพรเชื้อจากแมสูลูก (แตหากจําเปน / ไมสามารถใหนมผงแทนได จึงใหนมบุตรภายใน 6 เดือนแรก หลังคลอด)
 8. 8. Nifedipine L2 ยาขับออกทางน้ํานมได แตพบในปริมาณที่นอยมาก จึงมีความเสี่ยงนอยที่จะทําใหเกิดอันตรายตอทารก ดังนั้น สามารถใหนมบุตรในระหวางที่ใช Nifedipine ได (หากเวนระยะหางหลังรับประทานยา 3 – 4 ชั่วโมง แลวจึงให นมบุตร ก็จะลดขนาดยาที่ทารกไดรับผานทางน้ํานมลงไดอีก) Norethisterone (Primolut-N) - ควรหลีกเลี่ยงการใช Norethisterone ในระยะใหนมบุตร เพราะยามีผลกดการหลั่งน้ํานม และอาจทําใหทารกมี น้ําหนักลดลง Norfloxacin - ยังไมมีผลการศึกษาวายาขับออกทางน้ํานมไดหรือไม แตเนื่องจากยามีน้ําหนักโมเลกุลนอย และยาในกลุมเดียวกัน เชน Ofloxacin และ Ciprofloxacin ขับออกทางน้ํานมได จึงคาดวายานี้นาจะขับออกทางน้ํานมได เชนกัน ยาอาจ ทําใหเกิดพิษกับขอตอของทารก อีกทั้งยากลุมนี้มักทําใหเกิดภาวะไวแสง ซึ่งพบวายาบางตัวในกลุมทําใหเกิด มะเร็งผิวหนังในสัตวทดลองได จึงไมแนะนําใหผูปวยใหนมบุตรในระหวางที่ใช Norfloxacin Omeprazole - ยังไมมีการศึกษารองรับ แตเนื่องจากยามีน้ําหนักโมเลกุลคอนขางต่ํา จึงคาดวายานาจะขับออกทางน้ํานมได และ เพราะยามีผลยับยั้งการหลั่งกรดแกสตริคแบบถาวร ซึ่งอาจเปนอันตรายตอทารก จึงควรหลีกเลี่ยงการใหนมบุตรใน ระหวางที่ใช Omeprazole หรือหลีกเลี่ยงการใชยาในระยะนี้ Orphenadrine + Paracetamol (Norgesic) - ...ไมมีขอมูล... Oseltamivir (Tamiflu) - ยาขับออกทางน้ํานมได แตขอมูลเกี่ยวกับผลที่เกิดกับทารกยังมีจํากัด จึงควรใช Oseltamivir เฉพาะเมื่อเล็งเห็นวา จะเกิดประโยชนตอมารดามากกวาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทารก หรือหลีกเลี่ยงการใหนมบุตรในชวงที่ใชยา Paracetamol L1 ยาขับออกทางน้ํานมในปริมาณนอย นอกจากรายงานวาพบทารกหนึ่งรายที่เกิดผื่นแบบ Maculo-papular rash แลว ยังไมพบรายงานอื่น ๆ วาเกิดอาการไมพึงประสงคใด ๆ ในทารกอีก จึงแนะนําวาสามารถใหนมบุตรในระหวาง ที่ใช Paracetamol ได
 9. 9. Penicillin V L1 สามารถใหนมบุตรในระหวางที่ใช Penicillin v ได แตควรเฝาระวังผลกระทบบางอยางในทารก เชน ทองเสีย, การ ติดเชื้อรา, การเกิดผื่น หรือการแพยา Phenobabital - ยาขับออกทางน้ํานมและทําใหเกิดอาการอันไมพึงประสงคในทารกได อีกทั้งการขับยาออกอยางชา ๆ ยังอาจเปน เหตุใหมีการสะสมในรางกายจนเปนพิษ และการใชยาอยางตอเนื่อง เมื่อหยุดใหนมบุตรก็อาจทําใหเกิดอาการขาด ยาในทารกได อยางไรก็ตาม ผูปวยสามารถใหนมบุตรในระหวางที่ใช Phenobarbital หากจําเปน / ไมสามารถให นมผงแทนได แตควรเฝาระวังอาการอันไม พึงประสงค เชน งวงซึม, การดูดนมลดลง, น้ําหนักลด และ ติดตามระดับยา ในเลือดของทารก Phenytoin L2 สามารถใหนมบุตรในระหวางที่ใช Phenytoin ได จากการติดตามผลการใชยาขณะใหนมบุตรหลาย ๆ ราย พบวา การใชภายในขนาดรักษาจะมีความปลอดภัยตอทารก แตเนื่องจากเคยพบทารกรายหนึ่งเกิดอาการอันไมพึง ประสงค จึงควรเฝาระวังการเกิดอาการงวงซึม, การดูดนมลดลง, Methemoglobinemia และ Cyanosis Prazosin - ...ไมมีขอมูล... Prednisolone L2 สามารถใหนมบุตรในระหวางที่ใช Prednisolone ได แตหากมีความจําเปนตองใชในขนาดสูงมากกวา 40 มิลลิกรัม / วัน ควรติดตามภาวะการทํางานของตอมหมวกไตของทารก หรืองดใหนมบุตรหลังรับประทานยาไปแลวอยาง นอย 4 ชั่วโมง Primaquine - หากมีความจําเปน ผูปวยสามารถใหนมบุตรในระหวางที่ใช Primaquine ได อยางไรก็ตาม ควรเฝาระวังการเกิด อาการอันไมพึงประสงค เชน ภาวะเลือดออก และ ดีซาน โดยเฉพาะในทารกที่คลอดกอนกําหนดและทารกที่มีอายุ นอยกวา 1 เดือน และหามใชในทารกที่มีภาวะพรองเอนไซม G-6-PD Proctosedyl - ...ไมมีขอมูล... Propranolol L2 ยาขับออกทางน้ํานม แตไมพบวาทําใหเกิดอันตรายตอทารก จึงสามารถใหนมบุตรในระหวางที่ใช Propranolol ได อยางไรก็ตาม ควรเฝาระวังการเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการอุดกั้นตัวรับเบตา(Beta-Blokade) ไดแก การกด การหายใจ, ภาวะหัวใจเตนชาผิดปกติ และ ภาวะน้ําตาลต่ํา
 10. 10. Propylthiouracil L2 ยาขับออกทางน้ํานมไดในปริมาณนอย แมไมพบวาทําใหเกิดอันตรายตอทารก แตอาจมีผลกระทบตอการทํางาน ของตอมไทรอยด โดยเฉพาะเมื่อใชในปริมาณสูง ผูปวยสามารถใหนมบุตรในระหวางที่ใช Propylthiouracil ได แตควรติดตามดูการทํางานของตอมไทรอยดในทารกดวย Pseudoephedine L3 (Acute use), L4 (Chronic use) ยาขับออกทางน้ํานมได หากจําเปน สามารถใหนมบุตรในระหวางที่ใช Pseudoephedrine แตไมควรใชตอเนื่องกัน เปนระยะเวลานาน Pyrazinamide - ยาขับออกทางน้ํานมได หากจําเปน สามารถใหนมบุตรในระหวางที่ใช Pyrazinamide แตควรเฝาระวังอาการอันไม พึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นในทารก Quinine L2 ยาขับออกทางน้ํานมได แตไมพบวาทําใหเกิดอันตรายตอทารก จึงสามารถใหนมบุตรในระหวางที่ใช Quinine ได แตควรเฝาระวังภาวะเลือดออกหรือดีซานในทารก โดยเฉพาะในเด็กที่คลอดกอนกําหนดหรือมีอายุนอยกวา 1 เดือน และหามใชในทารกที่มีภาวะพรองเอนไซม G-6-PD Ranitidine - ยาขับออกทางน้ํานมได แตยังไมมีขอมูลวามีอันตรายตอทารกหรือไม อยางไรก็ตาม เนื่องจากยาในกลุมเดียวกัน เชน Cimetidine จัดวาปลอดภัยในการใชขณะใหนมบุตร จึงแนะนําวาสามารถใหนมบุตรในระหวางที่ใช Ranitidine ได Rifampicin L2 ยาขับออกทางน้ํานมไดในปริมาณนอย มารดาสามารถใหนมบุตรในระหวางที่ใช Rifampicin ได แตควรเฝาระวัง อาการไมพึงประสงค เชน ดีซาน Roxithromycin - ...ไมมีขอมูล... Salbutamol - แมจะยังไมมีผลการศึกษาที่แนชัดเกี่ยวกับการขับยาทางน้ํานม หรืออันตรายตอทารก แตเนื่องจากยาในกลุม เดียวกัน เชน Terbutaline จัดวามีความปลอดภัยเมื่อใชขณะใหนมบุตร จึงแนะนําวาสามารถใหนมบุตรในระหวางที่ ใช Salbutamol ได Serratiopeptidase (Danzen) - ...ไมมีขอมูล... Simvastatin - จากยาตัวอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน เชน Fluvastatin และ Pravastatin จึงคาดวายานี้นาจะมีการขับออกทางน้ํานมได และอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายตอทารก จึงไมควรใช Simvastatin ในระยะใหนมบุตร Sodium bicarbonate (Sodamint) - ...ไมมีขอมูล...
 11. 11. Spironolactone L2 ยาขับออกทางน้ํานมไดในปริมาณนอย สวนขอมูลเกี่ยวกับผลที่เกิดตอทารกยังไมเปนที่ทราบแนชัด แนะนําวา สามารถใหนมบุตรในระหวางที่ใช Spironolactone ได Sulfamethoxazole + Trimethoprim (Bactrim) L3 ยาขับออกทางน้ํานมในปริมาณนอย มารดาสามารถใหนมบุตรในระหวางที่ใช Co-trimoxazole ได แตควรเฝาระวัง การเกิดดีซาน และหลีกเลี่ยงการใชในเด็ก ที่มีภาวะพรองเอนไซม G-6-PD และเด็กที่คลอดกอนกําหนดหรือมี อายุ นอยกวา 1 เดือน Tetracycline L2 ยาขับออกทางน้ํานมในปริมาณนอย และเคยมีการศึกษาที่พบวาแคลเซียมในนมจะจับกับยาและลดความเสี่ยงของ การเปลี่ยนแปลงสีของฟนในทารกได หากจําเปน จึงสามารถใหนมบุตรในระหวางที่ใช Tetracycline ได แตหาก เปนไปได ควรเลือกใชยาอื่นที่ปลอดภัยกวา เพราะยาอาจทําใหเกิดอันตรายตอทารกได เชน การเปลี่ยนสีของฟน อยางถาวร, การยับยั้งการเจริญของกระดูก การเกิดเชื้อราในชองปากหรือชองคลอด, การไวตอแสงผิดปกติ Theophylline L3 ยาขับออกทางน้ํานมในปริมาณนอย และยังไมพบวาทําใหเกิดอาการอันไมพึงประสงคตอทารก จึงสามารถใหนม บุตรในระหวางที่ใช Theophylline ได แตควรเลือกใชรูปแบบที่มีการออกฤทธิ์เนิ่นหรือคอย ๆ ปลดปลอยตัวยา เพราะพบวาการดูดซึมอยางรวดเร็วของยารูปแบบปกติอาจทําใหทารกเกิดอาการฉุนเฉียวงาย หรือไวตอการถูก กระตุน (Irritability) Tramadol - ยาขับออกทางน้ํานมได และยังไมมีผลการศึกษาถึงผลที่เกิดขึ้นกับทารก จึง ควรหลีกเลี่ยงการใช Tramadol ใน ระยะใหนมบุตร Trihexyphenidyl (Benzhexol) - ขอมูลยังมีจํากัด แตพบวายาอาจมีผลยับยั้งการหลั่งน้ํานม จึงไมควรใช Trihexyphenidyl (Benzhexol) ในระยะที่มี การใหนมบุตร Vitamin B complex - สามารถใหนมบุตรระหวางที่ใช Vitamin B complex ได (แตไมควรใชเกินกวาขนาดที่ RDA กําหนด ซึ่งหาก ไดรับเพียงพอจากอาหาร ก็ไมจําเปนตองไดรับเสริมอีก) แตการไดรับวิตามินบี 6 มากเกินไปอาจมีผลยับยั้งการ หลั่งน้ํานมได Vitamin B1 - สามารถใหนมบุตรระหวางที่ใช Vitamin B1 ได (อยางไรก็ตาม ระดับวิตามินบี 1 ที่ RDA แนะนําในระยะใหนมบุตร คือ 1.6 มิลลิกรัม / วัน ซึ่งหากไดรับเพียงพอจากอาหาร ก็ไมจําเปนตองไดรับเสริมอีก) มารดาที่มีภาวะขาดวิตามิน บี 1 ไมควรใหนมบุตร เพราะอาจทําใหเกิด “Shoshin beriberi” และทําใหเกิดภาวะความดันโลหิตต่ํา, เลือดเปน กรด (Metabolic acidosis) อยางรุนแรง, ชัก (Atypical grandmal seizure) และ หัวใจลมเหลวจากการหด ตัวอยางรุนแรง ของหลอดเลือด Vitamin B1-6-12 - สามารถใหนมบุตรระหวางที่ใช Vitamin B1-6-12 ได (อยางไรก็ตาม ระดับวิตามินบี 1, 6 และ 12 ที่ RDA แนะนํา ในระยะใหนมบุตรคือ 1.6, 2.1 มิลลิกรัม และ 2.6 ไมโครกรัม / วัน ตามลําดับ ซึ่งหากไดรับเพียงพอจากอาหาร ก็ ไมจําเปนตองไดรับเสริมอีก) แตการไดรับวิตามินบี 6 มากเกินไปอาจมีผลยับยั้งการหลั่งน้ํานมได
 12. 12. Vitamin C - สามารถใหนมบุตรระหวางที่ใช Vitamin C ได (ไมควรใชเกินกวาขนาดที่ RDA กําหนด 95 มิลลิกรัม / วัน ซึ่งหาก ไดรับเพียงพอจากอาหาร ก็ไมจําเปนตองไดรับเสริมอีก)แตหากไดรับวิตามินซีในขนาดสูง ควรเฝาระวังอาการอัน ไมพึงประสงค เชน เลือดออก หรือ ดีซาน โดยเฉพาะในทารกที่คลอดกอนกําหนด Zidovudine (AZT) - มีผลการศึกษาชิ้นหนึ่งชี้วาระดับของยาที่ขับออกทางน้ํานม มีปริมาณสูงพอที่จะลดการแพรเชื้อจากแมสูลูกได แต เนื่องจากยังมีขอมูลจํากัดที่จะสนับสนุนแนวคิดดังกลาว หากหลีกเลี่ยง / ใชนมผงแทนได ก็ไมควรให นม บุตรขณะที่ใชยา Zidovudine (AZT) Zidovudine + Lamivudine (Combid) - มารดาไมควรใหนมบุตรขณะที่ใช Combid (Lamivudine + Zidovudine) เนื่องจากไมแนะนําใหมีการใหนมบุตรใน ผูปวยภูมิคุมกันบกพรอง เพราะอาจทําใหมีการแพรเชื้อจากแมสูลูก (แตหากจําเปน / ไมสามารถใหนมผงแทนได จึงใหนมบุตรภายใน 6 เดือนแรกหลังคลอด) นิยามศัพท L1 มีความปลอดภัยมากที่สุด (safest) L2 มีความปลอดภัยมาก (safer) L3 มีความปลอดภัยปานกลาง (moderately safe) L4 อาจทําใหเกิดอันตรายได (possibly hazardous) L5 หามใชโดยเด็ดขาด (contraindicated)

×