สรุปยาหยอดตา ประภัสสร ผาติกุลศิลา

5,275 views

Published on

สรุปยาหยอดตา ประภัสสร ผาติกุลศิลา

แหล่งข้อมูล:
www.med.cmu.ac.th/dept/eye/2012/files/pdf/eye_drug.pdf

Published in: Health & Medicine
1 Comment
12 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,275
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
519
Comments
1
Likes
12
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สรุปยาหยอดตา ประภัสสร ผาติกุลศิลา

  1. 1. OOpphhtthhaallmmiicc MMeeddiiccaattiioonn GGuuiiddeelliinnee ((PPPP)) 1. Antibiotics ชื่อเคมี ชนิด ชื่อการคา ขนาดที่ใช หมายเหตุ Chloramphenical drop ChlorOph# * q 2-3 hrs Irritation นอย นิยมใชรักษา 0.5% Silmycetin qid bacterial infection ที่ไม Tifo conjunctivitis หรือใช ointment Kemicetine* hs. Contact time นานกวาชนิด 1% qid ใชกลางวันเพราะเหนียวเหนอะ ChlorOph # ยกเวนในเด็กหรือผูปวยที่ ไCiprofloxacin HCI drop0.3% Ciloxan * q 1-2 hr. ใชกรณี bacterial qid Keratitis ออกฤทธิ์กวาง ไดผลดีตอเชื้อ Staphylococcus sp.และ aeruginosa อาจพบตะกอน ึ ีอยูที่แผลกระจกตาได Lomefloxacin HCI drop Okacin Bid ออกฤทธิ์ตอเชื้อ bacteria ทั้ง Levofloxacin drop Cravit # tid-qid และลบ ไมเปนตะกอน Gatifloxacin Drop Zymar # qid Moxifloxacin Drop Vigamox qid ไมมี preservative Fusidic acid Viscous Fucithalmic # * Bid ออกฤทธิ์ชาและตอเนื่อง จะ ่Eye-drop ตาไดทั่วถึงและนาน ไดผลดีตอ ื้Staphylococci, Oxytetracycline Ointment Terramycin # * hs., qid Irritate พอประมาณ นิยมใช + Polymyxin B และ conjunctivitis, Gentamicin drop Garamycin* q 1-2 hr นิยมใชใน severe infection 0.3% Genta-oph # qid corneal ulcer esp. แต concentration ไมเพียงพอ Gentamicin ชนิดฉีดใหได 14 ointment Garamycin* hs. ใชรวมกับชนิดหยอด หรือใชใน 0.3% blepharitis
  2. 2. ประภัสสร ผาติกุลศิลาประภัสสร ผาติกุลศิลา 1188 0088 22555544 PPPP 2 ชื่อเคมี ชนิด ชื่อการคา ขนาดที่ใช หมายเหตุ Neomycin + drop - Xanalin* # q 1-2 hr. spectrum การรักษากวาง Polymyxin B + - PolyOph* qid conjunctivitis Gramicidin - Neosporin - Spersapolymyxin - (ไมมี gramicidin) Sulfacetamide drop Bleph 10,30 q 1-2 hr. การรักษา ocular infection qid trachoma แต irritate มากทํา Sulfacetamide + drop Spersacet C q 1-2 hr. Chloramphenicol qid Tobramycin drop Tobrex# * qid นิยมใชใน severe infection 0.3% Tobramycin # q 1-2 hr. ulcer รักษาทั้ง Gram +และ ointment bid หรือ hs 0.3% 2. Steroid ชื่อเคมี ชนิด ชื่อการคา ขนาดที่ใช หมายเหตุ Prednisolone drop Pred forte # * q 1-2 hr. ใชใน severe ocular 1% Infoph* qid ตาม severe uveitis หรือ severe severity inflammation Fluorometholone drop FML# * qid ใชใน ocular inflammation, 0.1% Flucon* ที่ตองรักษานานเพราะเกิด Efemoline # steroid- induced glaucoma ไดนอย Flarex FluOph
  3. 3. ประภัสสร ผาติกุลศิลาประภัสสร ผาติกุลศิลา 1188 0088 22555544 PPPP 3 ชื่อเคมี ชนิด ชื่อการคา ขนาดที่ใช หมายเหตุ Prednisolone+ drop Prednisil q 1-2 hr. ใชรักษา ocular Antibiotic 0.5% qid allergy ทั่วไป ใชเกิน 2 Dexamethasone+ drop Dexoph # * +neomycin ระวัง infection และ Antibiotic 0.1% Tobradex #* +tobra เตือนผูปวยไมใหซื้อยาใชเอง Dexasil* CD Oph # +chloram Spersadexoline * +chloram ointment Sofradex* hs. +soframycin Maxitrol* +polymyxin,neomycin Tobradex +tobramycin 3. Vasoconstrictor, Astringent ชื่อเคมี ชนิด ชื่อการคา ขนาดที่ใช หมายเหตุ Phenylephrine + drop Zincfrin qid เหมาะสําหรับผูปวยที่อยากได ZnSO4 prn. รักษาตาแดงเล็กๆ นอยๆ เชน Naphazoline + drop Oculosan* irritation หรือใชในกรณีตอลม, ้Zinc SO4 4. Antihistamine ชื่อเคมี ชนิด ชื่อการคา ขนาดที่ใช หมายเหตุ Antazoline + drop Spersallerg # * qid Allergic conjunctivitis หรือ Tetrahydrozoline Histaoph# * prn. ทั่ว ๆ ไปหรือใชในกรณีตอลม, ื้Opsil-A* Naphazoline+ drop Naphcon- A* Pheniramine maleate Emedastine difumarate drop Emadine bid ใชกรณี Allergic
  4. 4. ประภัสสร ผาติกุลศิลาประภัสสร ผาติกุลศิลา 1188 0088 22555544 PPPP 4 5. Lubricant (Artificial Tear) ชื่อเคมี ชนิด ชื่อการคา ขนาดที่ใช หมายเหตุ Methylcellulose drop Isoptotear qid ใชรักษาผูปวย dry eye Carboxymethylcellulose Cellufresh MD # หรือ prn Polyvinyl Lac-Oph* alcohol Liquifilm tear Protagent Opsil tear Tear naturale II * Polyvidone,BAC Hypotears Plus White Petrolatum Eye Duratears # * กอนนอน ใชกรณีตาแหง Liquid Lanolin ointment หรือ prn Carbomer Eye gel Vidisic # * วันละ 3-4 ใชกรณีตาแหงรุนแรง Sorbitol LacryVisc ครั้ง Dextran+ Hydroxypropyl Monodose Tear naturale Free* qid หรือ ใชกรณีตาแหง Methycellulose Eye drop prn Preservative free Hydroxypropyl methylcellulose Genteal Disappearing preservative (sodium perborate) Hypromellose drop Natear # qid Disappearing preservative (sodium perborate) Sodium hyaluronate Drop Hialid # Qid มี preservative Sodium hyaluronate drop Vislube # * วันละ 3-4 ครั้ง หรือ prn ใชรักษาผูปวย dry eye Preservative free
  5. 5. ประภัสสร ผาติกุลศิลาประภัสสร ผาติกุลศิลา 1188 0088 22555544 PPPP 5 6. Topical anesthetics ชื่อเคมี ชนิด ชื่อการคา ขนาดที่ใช หมายเหตุ Tetracaine drop Tetracaine # * q 5 min. remove FB. หรือในกรณี HCI 0.5% 2-4 ครั้ง surgery (long acting) Oxybuprocaine drop Novesin บริษัทเลิกผลิต Proparacaine HCI 0.5% drop Ophthetic * 1 หยดหรือเพิ่ม ตามจําเปน วัด IOP, corneal scraping, remove FB- short acting ไมเหมาะสมกับ 7. Mydriatics-Cycloplegics (การใชยา group นี้ ใหระวังในผูปวยที่มีมุมตาแคบ (shallow anterior chamber) เพราะอาจเกิด acute glaucoma) ชื่อเคมี ชนิด ชื่อการคา ขนาดที่ใช หมายเหตุ Tropicamide drop 1% Mydriacyl # * หยอด 2-3 ครั้ง ทุก 5 นาที รอตรวจ 20 นาที นิยมใชในการตรวจหรือผาตัด จอประสาท, ตาตอกระจก ออกฤทธิ์เร็ว อยู นาน 4-6 ชม. Homatropine drop Homatropine หยอดทุก 5 นิยมใชรักษา uveitis ออกฤทธิ์ 1-2% นาที 2-3 ครั้ง นาน 23-24 ชั่วโมง Cyclopentolate drop 1 % Cyclogyl # * หยอด 2หยด ใชสําหรับขยายมานตา และ ่หางกัน 5 นาที กลามเนื้อของตาหยุดทํางาน ื่การตรวจวัดสายตา Atropine drop Atropine # * OD, bid นิยมใชรักษา severe uveitis, bre 0.5%, 1% qid synechia หามใชเพื่อตรวจตา ์10-14 วัน Phenylephrine drop Phenylephrine # * หยอด 2-3 นิยมใชในการตรวจตา ออก ิ์ ็ ไ  ีHCI 10% Neosynephrine ครั้ง ทุก 5 นาที cycloplegic effect อาจทําให โลหิตสูงและหัวใจเตนเร็ว
  6. 6. ประภัสสร ผาติกุลศิลาประภัสสร ผาติกุลศิลา 1188 0088 22555544 PPPP 6 8. Antiglaucoma ชื่อเคมี ชนิด ชื่อการคา ขนาดที่ใช หมายเหตุ Pilocarpine drop PV carpine qid เคืองตา, ปวดตาไดใน 2,4% Isoptocarpine # * ทําใหเกิดตามัวในผูปวยที่มีตอ Spersacarpine และ induced myopia Timolol drop Timosil* bid ใชในตอหินทุกชนิดได ระวังใน Timolol* asthma หรือ heart disease 0.25-0.5% Glauco Oph # Timoptol # Carteolol 1%,2% drop Arteoptic# bid มี intrinsic sympathomimetic activity Timolol + Carbomer drop 0.25% gel Nyolol Nyolol gel # bid วันละ 1 ครั้ง เชา Betaxolol 0.5% Betoptic bid ใชในตอหินทุกชนิด โดยไมมี 0.25% Betoptic-S* ตอผูปวย asthma หรือโรค Brimonidine drop 0.2% Alphgan* tid เปน relatively selective 0.15% Alphagan-P # adrenergic agonistใชในตอ มุมเปดและกรณีความดันลูกตา Brimonidine + timolol Combigan # bid Unoprostone isopropyl 0.12% Rescula bid prostamide Travoprost 0.004 % Travatan # * วันละ 1 ครั้ง ใชในตอหินชนิดมุมเปด และ Bimatoprost 0.03% Lumigan # (ED) (1 หยด ความดันลูกตาสูง Latanoprost drop Xalatan # ตอนเย็น) อาจทําใหมานตาสีเขมขึ้น และ (ตองแชเย็น) มีสีเขม, หนาและยาวขึ้น
  7. 7. ประภัสสร ผาติกุลศิลาประภัสสร ผาติกุลศิลา 1188 0088 22555544 PPPP 7 ชื่อเคมี ชนิด ชื่อการคา ขนาดที่ใช หมายเหตุ Latanoprost + drop Xalacom# วันละ 1 ครั้ง ใชในตอหินชนิดมุมเปด และ ีTimolol (ตองแชเย็น) (เชา) ความดันลูกตาสูง อาจทําใหมานตาสีเขมขึ้น และ มีสีเขม, หนาและยาวขึ้น ระวังการใชในผูปวยโรคหัวใจ และโรคหอบหืด Travoprost + timolol Drop Duotrav OD Bimatoprost+ timolol Drop Ganfort # OD Dorzolamide HCI drop 2 % Trusopt tid หรือ ใชในตอหินชนิดมุมเปด และ Brinzolamide drop 1% Azopt # * bid กรณี ดันลูกตาสูง ใชรวมกับ * ควรหลีกเลี่ยงไมใชในผูปวยที่ ยาตัวอื่น Sulfonamide Dorzolamide+ Timolol drop Cosopt# bid นอกบัญชี ** Brinzolamide + timolol drop Azagar bid Acetazolamide tab Diamox #* 1/2-1 tab ใหในตอหินทุกชนิด แตไมนิยม (250 mg) qid ใชระยะยาวเพราะ ทําให ีเบื่ออาหาร มือเทาชา เกิดนิ่ว ได Methazolamide บริษัทเลิกจําหนาย tab (50mg) Neptazane 1 tab tid ใชไดกับตอหินทุกชนิดและนิยม ใชแทน acetazolamide Glycerine Oral Glycerine # * 1 cc/kg นิยมใช acute glaucoma ทํา Glycerol liquid Glycerol ผสมน้ําสม ปวดหัว คลื่นไส ตองผสม ้ ื100% เทาตัว ซ้ํา มะนาวเพราะวามี รสเฝอน ไดทุก 6 ชม Mannitol IV Mannitol # * 1 gm/kg ใชใน acute glaucoma ที่ solution IV drip สูงมาก หรือรับประทานยา 20%, 25% ภายใน 30 ระวังในผูปวย hypertension, นาที Heart disease, โรคไต
  8. 8. ประภัสสร ผาติกุลศิลาประภัสสร ผาติกุลศิลา 1188 0088 22555544 PPPP 8 9. Antiviral ชนิด ชื่อการคา ขนาดที่ใช หมายเหตุ IDU drop 0.1% Herpidu 5 times/ ใชในโรค herpes simplex Herplex day oint .5% Herpidu-C Vidarabine ointment Ara-A 5 times/ day Trifluridine drop 1% Triherpine 9times/day Acyclovir Eye oint Zovirax # * 5 times/ ใชไดทั้ง Herpes Simplex 3% day Herpes Zoster 10. Antifungal ชื่อเคมี ชนิด ชื่อการคา ขนาดที่ใช หมายเหตุ Amphotericin B ยาผงผสม Fungizone# * q 1 hr. ใชในพวก fungal corneal 50 mg/vial เปน drop (ทําเปนeye drop 3 mg/ml. IV drip ใหดูราย 5% D/W หรือ distilled water ละเอียด ไดผลดีตอ Candida เพิ่มเติม Ketoconazole ยาเม็ด 200 Nizoral # * q 1 hr. เปน broad spectrum ใชใน Mg ผสมน้ํา corneal ulcer ผสมใน เปน 2 % ใหได 2% Suspension Natamycin 5% Natacyn * q 1 hr. ไดผลดีตอ Fusarium Suspension * กลุมนี้ควรเขยาขวดกอน drop 11. NSAID (Topical)
  9. 9. ประภัสสร ผาติกุลศิลาประภัสสร ผาติกุลศิลา 1188 0088 22555544 PPPP 9 ชื่อเคมี ชนิด ชื่อการคา ขนาดที่ใช หมายเหตุ Diclofenac Na. drop Voltaren # * 1 หยด qid กรณีใชลดการอักเสบ 1 หยด q กรณีใชเปน antimiosis กอน 1/2 hr.x 4 ตอกระจก ครั้ง Indomethacin drop Indocollyre Flurbiprofen Na. drop Ocufen Ketorolac tromethamine drop 0.5% Acular 1 หยด qid ใชลดการอักเสบหลังการผาตัด ใช บรรเทาอาการระคายเคืองและ อาการแพของเยื่อบุตาขาว Nepafenac 0.1% susp Nevanac qid ผานเขาถึง vitreous retina ได ดีมาก 12. Mast Cell Stabilizer ชื่อเคมี ชนิด ชื่อการคา ขนาดที่ใช หมายเหตุ Lodoxamide drop Alomide # * 1 หยด qid ใชรักษาโรคตาที่เกิดจาก 0.1 % เชน vernal Na Cromoglycate drop 2%,4% Opticrom 1 หยด qid papillary conjunctivitis ควรหยอด Vividrin * อยางสม่ําเสมอทุกวันเพื่อ ปองกันการเกิด Olopatadine HCI drop 0.1% Patanol# : Dual action (antihist H1+mast cell stabilizer) 1 หยด bid อาการซ้ํา ในขณะที่กําลัง ควบคุมอาการแพอยู Nedocromil sodium Drop 2% 1 หยด bid Ketotifen fumarate drop Zaditen # 1 หยด bid Pemirolast Drop Pemirox # Bid
  10. 10. ประภัสสร ผาติกุลศิลาประภัสสร ผาติกุลศิลา 1188 0088 22555544 PPPP 10 หมายเหตุ 1. # เปนยาที่มีใชในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม; * เปนยาที่มีใชในโรงพยาบาลสงขลา 2. เอกสารนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการใชยาทางตาเบื้องตน รายละเอียดจําเปนจะตอง เพิ่มเติมเฉพาะโรค ขอขอบคุณขอขอบคุณ ผศผศ..นพนพ.. สุเรนทร วิริยะเสถียรกุลสุเรนทร วิริยะเสถียรกุล เปนอยางสูงเปนอยางสูง

×