Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Showcasedag 2013 – Mirakler – Jordan

322 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Showcasedag 2013 – Mirakler – Jordan

 1. 1. JordanMalerverktøy
 2. 2. Hvordan gjøre malerverktøyet interessantnår det alltid er malingen som blir helten?Oppgaven:
 3. 3. 1. Triggerpunktanalysen
 4. 4. Jordans motivasjonerBygge malerverktøy som interessant produktkategori.Bygge stolthet i faghandelen.Øke salget av malerverktøy.Eksperimentere med nye virkemidler.
 5. 5. Målgruppene:Alle som vurdererå pusse opp, male båteneller lignende.Ansatte i faghandelen.
 6. 6. Målgruppensmotivasjoner• Ekte eksempler som viser hvor fintdet blir når man maler/pusser opp.• Et inspirerende sluttresultat somtilfører kvalitet til livene våre.• Lyst til å bli underholdt.
 7. 7. Trigger-punktetDemonstrere hvordan Jordanmalerverktøy kan gjøre livenevåre bedre.
 8. 8. 2. Engasjerende innhold
 9. 9. Vi må knytte Jordansmalerverktøy til noe folk bryrseg om.Strategien:
 10. 10. Vi må ikke være rasjonelle.Vi er nødt til å vekke ektefølelser.Strategien:
 11. 11. Vi må gå vekk fra malerverktøysom hjelper folk å pusse oppog over til malerverktøy somskaper hverdagsmirakler.Strategien:
 12. 12. Jordan gjør små miraklermulige i vanlige menneskersliv hver eneste dag.
 13. 13. «MED RIKTIG VERKTØY KANDU SKAPE MIRAKLER»
 14. 14. Store ord krevertung bevisførsel.
 15. 15. Vi ville skape et ekte øyeblikkmellom to mennesker gjort tilnoe helt spesielt ved hjelp avmalerverktøy fra Jordan.
 16. 16. Vi ville skape et ekte mirakel:Et frieri så unikt at hele Norgeville snakke om det.
 17. 17. Et frieri omgitt av fantastiskeomgivelser skapt avJordans malerverktøy.
 18. 18. 3. Arena for engasjement
 19. 19. Helgahotellsjef,vår “partnerin crime”.
 20. 20. Daniel ogGerda.
 21. 21. Moren og bestemoren tilDaniel reiste helt fra Finnsnesfor å delta.
 22. 22. Etter 24 timer meddugnadsjobbing, korøvelserog trening var vi klare. Restenvar opp til Daniel og Gerda.
 23. 23. 4. Spredningsaktiviteter
 24. 24. Spredningsplattformen
 25. 25. Vi lot hovedpersonenedele nyheten først
 26. 26. Å bygge et fenomen handlerom å engasjere nært først• Egne ansatte• Intranett• Nettsider• Facebook• Twitter• Alle involverte i prosjektet• Byråpartnere• Ansatte hos byråpartnere
 27. 27. Deretter bygger man det større...
 28. 28. 6 G NYHETER HAUGESUNDS AVISONSDAG 15. MAI 2013Politiet har fortsatt ikketatt en endelig avgjørelse iBirgitte-saken.GAUTE-HÅKON BLEIVIKgaute-hakon.bleivik@h-avis.noKARMØY: Det til tross for atpolitimester Kaare Songstadi Haugaland og Sunnhord-land politidistrikt (HSPD) sai begynnelsen av april at deskulle bruke kort tid på å av-gjøre om de biologiske spo-rene i saken skal analyserespå nytt.– Dette har tatt for lang tid,sier Songstad, og lover nå atavgjørelsen skal tas innenkort tid.Det var 6. april at Folke-helseinstituttet (FHI) gapolitiet tilbakemelding – et-ter å ha behandlet spørsmå-let siden september 2012 –på om sporene kunneanalyseres på nytt.Avgjøres lokaltFHI anbefalte at man ikkegjennomførte en ny analyse.Songstad skal ha et møtemed sine folk – jurist påsaken Thor Buberg, påtalele-der Trond Sekkingstad ogkriminaltekniker HansBarane – for å avgjøre hvapolitiet ønsker å gjøre.Med på dette møtet skalogså førstestatsadvokatHarald Lavik Grønlien være.– Men avgjørelsen er heltog holdent vår, understrekerSongstad.Advokat Arvid Sjødinrepresenterer søskenbarnettil Birgitte Tengs, og han harBeklagertidsbrukenPOLITIMESTER: KaareSongstad. ARKIVFOTO:HARALD NORDBAKKENKombinert reklamefilm og frieri spilt inn på RøværBenytter nye kanaler– «Frieriet på Røvær»er en fantastisk måteå profilere regionenvår på. Slikt bør vi hamer av.HAUGESUNDGAUTE-HÅKON BLEIVIKgaute-hakon.bleivik@h-avis.noOrdene tilhører reiselivs-direktør i DestinasjonHaugesund & Hauga-landet AS, Tore Gautesen, somselv var sterkt involvert i at enmalingsprodusent gjorde re-klamefilm på byøya.Filmen ble publisert på You– Jeg har mer tro på slikegimmicker enn tradisjonellemarkedsføringstiltak: Å leggemidler i en god produksjon, ogla sosiale medier ta seg avspredningen, sier Gautesen.Reklamefilmen fra RøværDet var reklamebyrået Trig-ger som kom opp med ideen åfilme et frieri i et øysamfunn,og da foreslo en ansatt Røvær.Henriette Helgeland Tangener selv fra Haugesund, og for-teller at Røvær var hennes før-ste tanke.Serverte hvite løgner– Vi så på flere øysamfunn påVestlandet, og utredet bådeRøvær, Utsira og Feøy i mitthjemdistrikt. Vi lette etter etsted med mye dugnadsånd,sier Tangen.Gjennom Helga Rasmussenved Røvær kulturhotell klarteTrigger å finne fram til Daniel,som lenge hadde vurdert å fritil kjæresten. Nå fikk han mu-ligheten til å lage en spesiellramme rundt frieriet.hennes kollegaer likte Røværså godt at de vil tilbake. Sliktgleder en reiselivsdirektør.– Vi har alltid sagt at Røværhar mye uutnyttet potensial,og jeg tror en slik film vil bidratil å realisere at flere turister tarturen, sier Gautesen.– Kan man risikere en nega-tiv rekyl om man profilerer forhardt via sosiale medier?– Ja, og det har vi allerede er-fart, sier Gautesen, som manerVi så på flereøysamfunnpå Vestlandetmed mye dugnadsånd.HENRIETTE HELGELAND TANGENProsjektleder, Trigger!REISELIVSDIREKTØR: Tore Gautesen leter etter nye profileringsmåter. ARKIVFOTO: ALFRED AASEFØDSELSHJELPER: HenrietteHelgeland Tangen.FOTO: TRIGGERFyllekjørte med barnODDA: En pensjonist fra Odda er dømt til å sone 21dager i fengsel og betale 34.000 kroner i bot etter å hafyllekjørt i Etne en søndag formiddag i mars.Hardanger tingrett finner det skjerpende at mannen,som er i 70-årene, hadde en gutt på elleve år sompassasjer under kjøringen. Retten mener 11-åringen bleutsatt for stor fare på grunn av kjøringen.Retten fastslår at promillen var høy – mer enn 1,2, ogat kjøreturen var lang. Et vitne har i tillegg fortalt omtrafikkfarlig kjøring. Retten har fradømt ham førerretteni to år, og har ikke villet gjøre unntak på grunn av sykkone som er avhengig av å bli kjørt til kontroll i Bergen.Stabilt for lokalavisTYSVÆR: Tysvær Bygdeblad AS fikk et årsresultat på578.000 kroner i fjor, drøyt 40.000 kroner bedre ennåret før. Før skatt var resultatet på 806.000 kroner.Også dette er litt bedre enn i 2011.Omsetningen til avisen, der Alf-Einar Kvalavåg erredaktør, endte på 4,46 millioner, opp fra 4,28 millioner.Økonomien i avisselskapet er solid. Egenkapitalenvokser litt hvert år og er nå på 3,76 millioner kroner. Deter to millioner mer enn bedriften har i gjeld.Tysvær Bygdeblad hadde ved årsskiftet 4,6 årsverk iarbeid. Avisen er eid av en stor mengde antatt blidepersoner som har delt 827 aksjer mellom seg.
 29. 29. og større...
 30. 30. og større...
 31. 31. og enda større...
 32. 32. og enda større...
 33. 33. så tar det av...
 34. 34. og fenomenet et faktum
 35. 35. Det åpner for nye historier
 36. 36. Som vi forhåpentligvis kan byggevidere på en liten stund til...
 37. 37. 5. Evaluering
 38. 38. Antall visninger:• YouTube:– 310.000 - snittid: 3,27 minutter.– 125.000 i Norge.• Nettaviser, Imugr, blogger osv– 450.000• Totalt antall visninger:– 760.000Reach på Twitter:• 3,250 millioner brukere.Antall delinger/likes på Facebook:• 65.000 ++Presseklipp:• 30 saker i Norge; TV2, NRK, TVHaugaland, Dagbladet, NTB, Nitimen og Radio Norge.• 20 saker internasjonalt.Resultater - etter 10 dager
 39. 39. To be continued...?
 40. 40. Takk til:• Daniel og Gerda - vårt perfekte par.• Helga hotellsjef - vår “partner in crime”.• Kandidat, for en strålende filmproduksjonsjobb.• Innbyggerne på Røvær for en fantastiskdugnadsinnsats og musikalske talenter.• Jordan, en av de modigste kundene vi har gleden avå jobbe med.

×