Showcasedag 2013 – Dipper

198 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
198
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Showcasedag 2013 – Dipper

 1. 1. «Velkommen til Dipper»Chris Allan SimonsenKreatør // chris@trigger.no45285920 // @chrisallans
 2. 2. 1. Triggerpunktanalysen
 3. 3. Dipper er et nystartet mobilselskap for småog mellomstore bedrifter (SMB)Hva er?Betyr «fossekallen»
 4. 4. «Dipper skal bli den lille, spenstigetelecom-aktøren som kundene elskerog resten av bransjen misunner.»Dippers motivasjon
 5. 5. Alle snakker om å ha kunden i sentrum.
 6. 6. Målgruppens motivasjoner:Bli sett, hørt og tatt på alvor.Mer tid og ressurser til å gjøre enbedre jobb for kundene sine.
 7. 7. TriggerpunktetVi skal gi plass til kundene våre der manvanligvis bare snakker om seg selv.
 8. 8. 6 av 10sier anbefalinger fraandre er den viktigstegrunnen til at de velgeret produkt eller entjeneste.Drive varepratengjennom å hjelpe ogskryte av våre egnekunder.Markere ossgjennom fornøydekunder som delersin tilfredshet.
 9. 9. Tillitfremfortvang.Dipper har ingenbindingstid.Derfor må vi alltidlevere på det viskal.
 10. 10. DIPPERAnbefalt av __________KommunikasjonsstrategiVi skal gjøre oss fortjent til kundens anerkjennelse,fremfor å anerkjenne oss selv.
 11. 11. DIPPERAnbefalt av Det Lille regnskapsbyrået AS.KommunikasjonsstrategiVi skal gjøre oss fortjent til kundens anerkjennelse,fremfor å anerkjenne oss selv.
 12. 12. DIPPERAnbefalt av Byggmester Berg AS.KommunikasjonsstrategiVi skal gjøre oss fortjent til kundens anerkjennelse,fremfor å anerkjenne oss selv.
 13. 13. DIPPERAnbefalt av NaturbarnehagenToppTur! AS.KommunikasjonsstrategiVi skal gjøre oss fortjent til kundens anerkjennelse,fremfor å anerkjenne oss selv.Men først må vi...
 14. 14. «Velkommen til Dipper»En hyggelig velkomstkampanje for å skape ektebegeistring hos nye og fremtidige kunder.
 15. 15. 2. Engasjerende innhold
 16. 16. ... og la seg engasjere av!Kundene på scenenSmå historier med og for våre kunder som belyserderes hverdag på en måte de kan kjenne seg igjen i.
 17. 17. «Vi erSMB!»CecilieVanem, daglig lederEn mobiloperatørsom ikke bare hørerpå kundene sine, menblir talerør for dem.
 18. 18. 3. Arena for engasjement
 19. 19. Innholdsbloggen Fuglekassa på dipper.no er navet.
 20. 20. 4. Spredningsaktiviteter
 21. 21. PresselanseringenIngen snarveier: lanseringen var hos kunder,med kunder.
 22. 22. 9Ukeavisen Ledelse fredag 22. mars 2013 Nr. 12MerkevareAv Anita Myklemyram@ukeavisen.noIsen ligger tykk og hvit på Oslofjorden. Solener i ferd med å sende sine første stråler nedpå Malmøya. Gradestokken viser fire og enhalv kuldegrad.Ensvartmaxitaxikommerkjørende.Stanser.UtkommerCecilieVanem,sjefidetnylansertemobil-selskapet Dipper, og 11 av hennes 18 ansatte. DeskalmøtekundenTrine-LiseJagge,gründeravdetnystartederekrutteringsselskapetDynamicPeople,og flere av medarbeiderne hennes. Sammen skal de isbade.SmåspentStemningen i taxien har vært småspent.– Hvordan går man egentlig uti?– Det er mer snakk om å dyppe seg og kommeseg opp igjen ...– Det er lov å bade lenger?– Jeg har bestemt meg for å gjøre dette, menjeg er litt redd nå.– Dette går fint.IsbadingàlaFossekallenSelskapetDipper,etTelenoreidmobilselskapmedsmå- og mellomstore bedrifter som målgruppe,blelansertden29.januar.Deerenutfordreritele-markedet, og markedsfører seg med enkle abon-nementer, faste lave priser og null bindingstid.Sjefen og de ansatte hadde tenkt å isbade like førlanseringen, men de utsatte det. Noen kunne blisyke.I et halvt år har de jobbet med å bygge opp sel-skapet. Ideen om bading i iskaldt vann kom danavnet på selskapet ble bestemt. Dipper er detengelske navnet for Fossekallen, Norges nasjo-nalfugl.Symbolikken i isbadingen ligger i at Fossekal-len er tøffing av en fugl som trives i vannet vediskanten. Den er rask i bevegelsene, dykker ogsvømmer, og lar seg ikke affisere av at vannet eriskaldt. Dippers energiske og entusiastiske sjef,Cecilie Vanem, forteller at de i Dipper har sommål å gjøre ting enkelt og at de skal være modigeog forfriskende. Akkurat som Fossekallen.IskaldtvannVel inn i huset til Trine-Lise Jagge og hennesmann, eks-alpinist og medhodejeger Finn Chris-tian Jagge, legger isbaderne en plan. Ved bryggaer det is. Inne ved en liten strand i nærheten harisenbegyntåslippe.Deterditdeskal.Desnakkerom at føttene er det kritiske punktet. Trikset er åta på ullsokker, og å ha et teppe å stå på når mankommer på land igjen.De går ut. Nede på stranden plukkes det fremnyinnkjøpte røde håndklær. Noen har kaffe klartil isbaderne kommer opp igjen. Resten står klarei badetøy og begynner å bevege seg uti.Etparavguttaharfjernetisvedbryggaoghiverseg uti. Sjefen, Cecilie Vanem, stavrer seg uti van-net geleidet av en medarbeider. Hun balansererpå steinene. Hiver etter pusten etter hvert somkroppen dekkes av iskaldt vann. Roper og ler omhverandre.Strekkerarmeneiværet.Senkerkrop-pen ned i det iskalde vannet så bare hodet stikkeropp. Tar et par svømmetak. Skynder seg så motland igjen.– Jeg klarte ikke å slutte å le. Det var som omkroppen fikk et kick, sier hun etterpå.–OverraskendebraUkeavisenLedelseogbedriftensinnleidefotografhar foreviget seansen. Hutrende pakker baderneseg inn i store håndklær. De får på seg tørttøy. Drikker kaffe av pappkrus. Stemningen8LedelseNr. 12 fredag 22. mars 2013 Ukeavisen LedelseFOTO:ANITAMYKLEMYROmledere,lederverktøyogleder-utfordringerByggerbedriftmedisbadingNoen er villige til å gå lenger enn andre for åleve ut en merkevare. Dipper-sjef Cecile Vanemog en gjeng ansatte isbadet i Oslofjorden.InternaktiviteterIsbading á la fossekallen. En kickoff for de ansatte, medrelevans for resten av SMB-bransjen.A-POSTABONNEMENTNr. 12 fredag 22. mars 2013 » 26. årgang » Kr 50 » www.ukeavisenledelse.noDette lærer duEn effektfull konsulentutdannelse som gir deg en rekkeredskaper for å kunne designe endrings- og utviklings-prosesser, skape fremtidsrettede samtaler og evnen tilå ta strategiske grep i egen organisasjon.Dette får duEn fullspekket verktøykasseEn styrket evne til å arbeide med strategisk endringEn sterkt reflektert systemisk konsulentpraksis14 undervisningsdager fordelt over 8 månederBli prosesskonsulentReserver din plass gjennom www.ramboll-management.no/pku eller ring +47 22 52 59 031000fornøydedeltakereNåiOsloMerennCecilie Vanem, sjef i detnystartede mobilselskapetDipper, tok et isbad formerkevarens skyld.Symbolhandlingerog lek kan værekraftfulleverktøy,mener fag-folk innenmarkeds-føring ogledelse.Byggerbedriftmedis-bading8AgendaLederverktøy:Slik kan trivselenøkes – selv vedomstillingerAll den tid bedrifts-navnet Dipper erdet engelske navnetfor Fossekallen,bestemte CecilieVanem og en gjengansatte bestemteseg for å isbade à laFossekallen.Bonanzainord:Nord-kalottenkanblietnyttEldorado 2916Ahus-sjefBjarteReve:– Jeg må bliflinkere tilå gjøre tinglitt mer etterboka11Ukeavisen Ledelse fredag 22. mars 2013 Nr. 12Ledelsepresentert, ble de møtt med null entusiasme. Duskulle opplevd stemningen i rommet her.Dethelehaddegåttdemokratiskogrettforseg,men folk reagerte altså med høflig avmålthet.–Jegerganskedirekte,ogjegsarettutatsånnkanvi ikke ha det. Vi må begynne på nytt.  Etter tre run-der kom vi fram til verdiene modig, forfriskende ogenklere,ogdavardaogsåstemningenenheltannen.Bakenfor disse verdiene ligger det et mål omå skape noen andre, tallfestede verdier.  De harblant annet noen tøffe kundemål som skal nås .Om kultur-, verdi- og merkevarebygging – her-under isbading – bidrar til at de klarer det, er detennå ingen som vet.Det er veldig viktig å bygge intern kultur i en oppstartsfase, sier Dipper-sjef Cecilie Vanem, som har tro på at folk sveises sammen gjennom opplevelser.– Må leve merke-varen over tidSymboltunge arrangementer er vanlige inæringslivet. Det viktigste for merkevarener imidlertid det man gjør over tid.– Lek er sterke sakerIsbading i bedriftens regi har en hel del tilfelles med ritualer fra klassisk religions-sosiologi, konstaterer Tian Sørhaug.Nicholas Ind, førsteamanuensis ved Markeds-høyskolen,harskrevetflerebøkerommerkevare-bygging. Herunder boken Living the brand. Hanregistrereratdeterganskevanligatselskaperkjø-rerigangarrangementersomskalhasymbolverdifor selskapet.–HvatenkerduomDippersisbading?Erdetengod idé med tanke på merkevarebygging?– De gjør noe som er litt crazy og spiller pånavnet til selskapet. Det er en handling som harsymbolikk i seg som absolutt kan virke interes-sevekkende.LederegårforanAt Dipper-sjef Cecile Vanem gikk til vannssammen med sine ansatte er i tråd med Indstanker om ledere som lever merkevaren sin. Hananbefaler ikke nødvendigvis isbading, men erklar på at symbolske handlinger fra ledere kanforsterke meningen i merkevarebudskap internti organisasjonen.– Det er en ting å oppmuntre andre, menskal du få med deg folk bør du som sjef viseat du selv tror på merkevaren gjennom å selvleve den ut.–Kanslikesymbolskehandlingerfrasjefenssideha noen negative sider?–Jegtenkeratledernebørvelgeaktivitetersomerinkluderende.Énsymbolskhandlingerforøvrigikke nok. Å snakke om en merkevare er lett. Detviktige er å handle i tråd med det du sier over tid,både internt i bedriften og eksternt.–Isbadingerenhandling somerannerledes,littubehageligogekstrem.Deterenhandlingsomskaper en vi-følelse: Det er vi som bader i kuldensammen, sier Tian Sørhaug, sosialantropolog ogprofessor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.Han forteller at det i religioner er det vanlig åbrukedennetypenekstreme,littubehageligesym-bolske handlinger for å tilbe en gud i fellesskap.– Nå har sikkert ikke Dipper en gang tenkt påatisbadingenderesharvisselikhetermedreligiøstilbedelse, men det har den. I denne handlingenerdetimidlertidikkeenreligion,menvirksomhe-ten som står i sentrum.FellesskapogavstandFelles deltagelse i ubehagelige aktiviteter skaperifølgeSørhaugenfellesskapsfølelsesomgirenergiogkraft.Dermedkandetimidlertidogsåskapeenavstand til de som ikke er med.– Det virker som om Dipper har nærmet segdette på en fornuftig måte. De understreker atdette er en frivillig aktivitet, og forteller at dettebare er en av mange ting de gjør i fellesskap. Hvisbedrifter insisterer på at folk må være med påekstreme aktiviteter, kan det bli veldig lite hygge-lig for enkelte. Vi tenker at det bare er en lek, menlekersterkesakerogdensomikkeermedpålekenkanfølesegveldigutenfor.Detvetvifravivarbarnog stod utenfor når andre lekte sammen.Undervurdertmoro– Hva slags betydning har det at lederen deltar?– At sjefen er med, kan være viktig. Ledere måværeethakkoverdeandreforålededem,mendemåsamtidigværeendelavfellesskapet.Ådeltaiaktivite-terogleksammenmedmedarbeidernekanredusereavstandenmellomsjefogansatte.Viundervurdererviktighetenavåhadetmorosammen.Lekkankan-skje virke latterlig i jobbsammenheng, men man såabsoluttforsvaredet.Lekknytterfolksammen.FOTO:AKADEMIKERNE(CCBY-SA2.0)Aumliveien 4 C, 2500 Tynset. Tlf. 62 48 28 88Avd. Bergen: Strandgaten 15,6. etg., 5013 Bergen.Tlf. 55 30 13 99E-post: post@orkide.nowww.orkide.noVi ble kåret tilNorges beste arrangørav spesialreiser 2012!Barfotluksus på tropisk øy,og shopping i Bangkok.Pris fra kr 20.780,- pr. person.• Flyreise Oslo–Bangkok med Thai t/r.• 5 ntr på Soneva Kiri, Koh Kood i hill suitemed halvpensjon.• 3 ntr på Chatrium Riverside Hotel iBangkok med frokost.• Fly Bangkok–Koh Kood t/r med småflyPrisen gjelder reise i april 2013.Se også våre rundreiser for høsten:Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos,Kambodsja, Bali, Cuba, Sør-Afrika.Vi har levert kvalitet i mer enn 30 år,og vår høye kunnskap og personligeservice gir deg den besteferieopplevelsen.Thailand – Soneva Kiri, Koh Kood
 23. 23. GeriljaaktiviteterFlere små «velkommen»-stunts for å vise våreførste kunder at vi setter pris på de!Stikkord: personlighet og varme.
 24. 24. Feiring av første kunde: Intention Design
 25. 25. Feiring av første kunde: Intention Design
 26. 26. Feiring av første kunde: Intention Design
 27. 27. Den perfekte mor lager lunsj til «Den Perfekte Sønn»
 28. 28. Den perfekte mor lager lunsj til «Den Perfekte Sønn»
 29. 29. Den perfekte mor lager lunsj til «Den Perfekte Sønn»
 30. 30. Stunt-snøskraping av bil for ny kunde: Moestue Consulting
 31. 31. Stunt-snøskraping av bil for ny kunde: Moestue Consulting
 32. 32. Stunt-snøskraping av bil for ny kunde: Moestue Consulting
 33. 33. Skopuss til nye kunder: Advokatfirmaet Økland & Co
 34. 34. Skopuss til nye kunder: Advokatfirmaet Økland & Co
 35. 35. Skopuss til nye kunder: Advokatfirmaet Økland & Co
 36. 36. Polarlunsj for Amundsen sport
 37. 37. Polarlunsj for Amundsen sport
 38. 38. Polarlunsj for Amundsen sport
 39. 39. Dialog og relevant «underholdning»Kundehistoriene er godt stoff i sosiale medier. Setter tonen oggjør det lettere å holde dialogen i gang med eksisterende ogpotensielle kunder.
 40. 40. Stolte kunderforteller godehistorierKundenes kanalerBedrifter som trekkes frem av oss har gjerne enegennytte av å dele stoffet videre. Og det liker vi!
 41. 41. 5. Evaluering
 42. 42. Vi får ikke si så mye om resultatene ennå...
 43. 43. «Det går jevnt og trutt oppover!»Gerd Stiloff Løland, Strategi- og markedssjef i DipperAnbefalt av-strategien står sterkt og skal tas ut endatydeligere fra august 2013. (Vi gleder oss!)
 44. 44. Anbefalt av alle!
 45. 45. Takk til:• Cecilie, Gerd og alle de ansatte i Dipper - Tøffe kundermed energi og «drive» er nøkkelen til alt bra!• Alle de flotte kundene til Dipper som har vært med pålanseringen (for mange til å nevne her!)• JCP - for topp eventhåndtering (som alltid)• Mammaen til Johannes - du er den perfekte mor!

×